Kazalo
Iskanje po vodniku

Partnerska sodelovanja

Kakšni so cilji partnerskega sodelovanja?

Partnerska sodelovanja ponujajo priložnost za razvijanje, prenašanje in/ali izvajanje inovativnih rezultatov in/ali vključevanje v intenzivno razširjanje in uporabo obstoječih in novih rezultatov ali inovativnih zamisli na različnih področjih, povezanih s športom ali telesno dejavnostjo. Vključujejo različne organizacije in akterje v športu ter na drugih področjih, vključno z javnimi organi na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni, športnimi organizacijami, organizacijami, ki so povezane s športom, in izobraževalnimi organi. Partnerska sodelovanja so zlasti inovativni projekti s ciljem:

 • spodbujati udeležbo v športu in telesni dejavnosti, zlasti s podpiranjem izvajanja priporočila Sveta o spodbujanju zdravju koristnih telesnih dejavnosti ter s skladnostjo s smernicami EU o telesni dejavnosti in Pozivom k bolj zdravemu življenju v Tartuju;
 • spodbujati udeležbo v športu in telesni dejavnosti, zlasti s podpiranjem izvajanja evropskega tedna športa;
 • spodbujati izobrazbo v športu in prek njega, s posebnim poudarkom na razvoju spretnosti, ter podpirati izvajanje smernic EU o dvojni poklicni poti športnikov;
 • spodbujati prostovoljske dejavnosti v športu;
 • preprečevati uživanje prepovedanih poživil zlasti v množičnem športu;
 • preprečevati vnaprejšnje dogovore o rezultatih tekmovanj;
 • izboljšati upravljanje v športu;
 • preprečevati nasilje, rasizem, diskriminacijo in nestrpnost v športu;
 • spodbujati socialno vključevanje in enake možnost v športu.

Na vseh teh področjih bi bilo treba spodbujati enakost spolov. Spodbujati bi bilo treba sodelovanje s partnerskimi državami.

Partnerska sodelovanja bi morala spodbujati ustvarjanje in razvoj evropskih omrežij na področju športa. EU pri tem lahko zagotavlja priložnosti za krepitev sodelovanja med deležniki, ki brez ukrepanja EU ne bi bilo mogoče. Partnerska sodelovanja bi morala tudi krepiti sinergije z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi politikami ter med njimi, da spodbujajo športno in telesno dejavnost ter reševanje s športom povezanih izzivov.

V okviru partnerskih sodelovanj namerava program Erasmus+ podpirati preskušanje in razvijanje novih oblik projektov in mednarodnih sodelovanj na področju športa, ki imajo dobre možnosti za bolj obširno spodbujanje razvoja pobud in so podprte z nacionalnimi programi financiranja ali drugimi evropskimi sredstvi, na primer evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi.

Komisija bo prek Izvajalske agencije v enem letu izvedla en krog izbirnega postopka.

Katere aktivnosti so podprte v okviru tega ukrepa?

Erasmus+ ponuja izjemno prilagodljivost v zvezi z aktivnostmi, ki jih lahko izvajajo partnerska sodelovanja, če je v predlogu utemeljeno, da so te aktivnosti najustreznejše za doseganje ciljev, opredeljenih za projekt. Partnerska sodelovanja lahko običajno izvedejo široko paleto aktivnosti, na primer:

 • mreženje med deležniki;
 • razvoj, opredeljevanje, spodbujanje in deljenje dobrih praks;
 • pripravo, razvoj in izvajanje modulov in orodij za izobraževanje in usposabljanje;
 • aktivnosti za krepitev kompetenc multiplikatorjev na področju športa ter razvoj spremljanja in primerjalne analize kazalnikov, zlasti v zvezi s spodbujanjem etičnega ravnanja in etičnih kodeksov ravnanja med športniki;
 • aktivnosti ozaveščanja o dodani vrednosti športa in telesne dejavnosti v zvezi z osebnim, družbenim in poklicnim razvojem posameznikov;
 • aktivnosti za spodbujanje inovativnih sinergij med področjem športa in področji zdravja, izobraževanja, usposabljanja in mladine;
 • aktivnosti za izboljšanje strokovnih podlag iz športa za spopadanje z družbenimi in gospodarskimi izzivi (zbiranje podatkov, študije, ankete, svetovanje ipd.);
 • konference, seminarje, srečanja, dogodke in ukrepe za ozaveščanje, ki podpirajo navedene aktivnosti.

Kdo lahko sodeluje v partnerskem sodelovanju?

V partnerskih sodelovanjih lahko sodeluje katera koli vrsta javnih institucij ali organizacij, aktivnih na področju športa in telesne dejavnosti. Glede na cilj projekta bi v partnerska sodelovanja moral biti vključen ustrezen in raznolik nabor partnerjev, da lahko ustvarijo vzajemne koristi na podlagi različnih izkušenj, profilov in strokovnega znanja ter ustrezne in visokokakovostne rezultate projekta.

Partnerska sodelovanja so namenjena sodelovanju med organizacijami s sedežem v državah Programa.

Partnersko sodelovanje bi moralo vključevati:

 • prijavitelja/koordinatorja: organizacija, ki odda predlog projekta v imenu vseh partnerjev. Ko je projekt odobren, prijavitelj/koordinator postane glavni upravičenec nepovratnih sredstev EU in podpiše sporazum o nepovratnih sredstvih za več upravičencev v imenu vseh sodelujočih organizacij. Njegovo koordiniranje zajema naslednje dolžnosti:
 • predstavlja sodelujoče organizacije in deluje v njihovem imenu v odnosu do Evropske komisije;
 • nosi finančno in pravno odgovornost za primerno operativno, administrativno in finančno izvajanje celotnega projekta;
 • koordinira partnersko sodelovanje v sodelovanju z vsemi drugimi partnerji projekta;
 • partnerje: organizacije, ki aktivno prispevajo k pripravi, izvajanju in ocenjevanju partnerskega sodelovanja. Vsak partner mora podpisati mandat, s katerim podpisnik pooblasti koordinatorja, da med izvajanjem projekta deluje v njegovem imenu.

Kakšna so merila za oceno partnerskega sodelovanja?

Seznam v nadaljevanju navaja uradna merila, ki jih mora izpolniti partnersko sodelovanje za upravičenost do nepovratnih sredstev Erasmus+:

Merila za upravičenost

Upravičene sodelujoče organizacije

Katera koli organizacija ali javni organ s povezanimi subjekti (če obstajajo), ki je aktiven na področju športa in ima sedež v državi Programa ali kateri koli partnerski državi sveta (glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika).

Taka organizacija je lahko na primer (neizčrpen seznam):

 • javni organ, pristojen za področje športa, na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
 • nacionalni olimpijski komite ali nacionalno športno združenje;
 • športna organizacija na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski ali mednarodni ravni;
 • nacionalna športna liga;
 • športni klub;
 • organizacija ali zveza, ki predstavlja športnike;
 • organizacija ali zveze, ki predstavljajo strokovnjake in prostovoljce na področju športa (na primer trenerje, menedžerje itd.);
 • organizacija, ki predstavlja gibanje „šport za vse“;
 • organizacija, aktivna na področju spodbujanja telesne dejavnosti;
 • organizacija, ki predstavlja sektor rekreativnih aktivnosti;
 • organizacija, aktivna na področju izobraževanja, usposabljanja ali mladine.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavitelj je lahko katera koli sodelujoča organizacija s sedežem v državi Programa. Ta organizacija se prijavi v imenu vseh sodelujočih organizacij, ki so vključene v projekt.

Število in profil sodelujočih organizacij

Partnersko sodelovanje je mednarodno in vključuje vsaj pet organizacij iz petih različnih držav Programa. Ni omejenega števila sodelujočih organizacij. Vendar so proračunska sredstva za vodenje in izvajanje projekta omejena navzgor (znesek enakovreden 10 partnerjem). Ob oddaji vloge za nepovratna sredstva morajo biti opredeljene vse sodelujoče organizacije.

Trajanje projekta

Trajanje mora biti izbrano ob prijavi (12, 18, 24, 30 ali 36 mesecev) na podlagi cilja projekta in vrste aktivnosti, ki so predvidene v tem času.

Kraj izvajanja aktivnosti

Aktivnosti se morajo izvajati v (eni ali več) državah organizacij, ki sodelujejo v partnerskem sodelovanju.

Kje se prijaviti?

Pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 2. aprila do 17. ure (po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo 1. januarja naslednjega leta.

Kako se prijaviti?

Za več podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

 

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

 

Merila za dodelitev

Okvirna razdelitev za različne kategorije partnerskega sodelovanja:

 

Projekti bodo v okviru teh kategorij ocenjeni z naslednjimi merili:

Ustreznost projekta

(največ 30 točk)

 • ustreznost predloga v zvezi s:
 • cilji evropskih politik na področju športa;
 • cilji in prednostnimi nalogami tega ukrepa (glej poglavje „Kakšni so cilji majhnega partnerskega sodelovanja?“);
 • v kolikšni meri:
 • predlog temelji na pravi in ustrezni analizi potreb;
 • so cilji jasno opredeljeni, realistični in obravnavajo vprašanja, ki so povezana s sodelujočimi organizacijami in ciljnimi skupinami;
 • je predlog inovativen in/ali dopolnjuje druge pobude, ki jih že izvajajo sodelujoče organizacije;
 • predlog prispeva dodano vrednost na ravni EU z rezultati, ki jih ne bi bilo mogoče doseči z izvajanjem aktivnosti v samo eni državi.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta

(največ 20 točk)

 • jasnost, celovitost in kakovost delovnega programa, vključno z ustreznimi fazami za pripravo, izvajanje, spremljanje, ocenjevanje in razširjanje;
 • usklajenost ciljev projekta, metodologije, aktivnosti in predlaganega proračuna;
 • kakovost in izvedljivost predlagane metodologije;
 • obstoj in kakovost praktičnih ureditev (časovni razpored, organizacija, naloge in odgovornosti so dobro opredeljeni in realistični);
 • obstoj in ustreznost ukrepov za nadzor kakovosti, da se zagotovijo visokokakovostna izvedba projekta, pravočasni zaključek in poraba sredstev v okviru proračuna;
 • v kolikšni meri je projekt stroškovno učinkovit in dodeljuje ustrezna sredstva posameznih aktivnostim.

Kakovost projektne skupine in dogovorov o sodelovanju

(največ 20 točk)

 • v kolikšni meri:
 • kadar je to ustrezno, projekt vključuje ustrezen nabor sodelujočih organizacij, ki se dopolnjujejo in imajo potreben profil, vključno s potrebnim profilom in kapacitetami znanja na področju športne politike in prakse;
 • izkušnje in strokovno znanje za uspešno izvedbo vseh vidikov projekta;
 • sta iz porazdelitve odgovornosti in nalog razvidna zavezanost in aktivno prispevanje vseh sodelujočih organizacij;
 • kadar je to ustrezno, v kolikšni meri vključenost sodelujoče organizacije iz partnerske države prispeva bistveno dodano vrednost k projektu.

Učinek in razširjanje

(največ 30 točk)

 • kakovost ukrepov za ocenjevanje rezultatov projekta;
 • morebitni učinek projekta:
 • na udeležence in sodelujoče organizacije med življenjskim ciklom projekta in po njem;
 • na druga področja, poleg organizacij in posameznikov, ki neposredno sodelujejo v projektu, na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni;
 • kakovost načrta za razširjanje: ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je izmenjava rezultatov projekta v sodelujočih organizacijah in drugod;
 • če je ustrezno, v kolikšni meri predlog opiše, kako se bo omogočil prost dostop z odprtimi licencami do ustvarjenih gradiv, dokumentov in nosilcev podatkov ter kako se bo o njih obveščalo; predlog ne vsebuje nesorazmernih omejitev;
 • kakovost načrtov za zagotavljanje trajnosti projekta: ali lahko projekt po porabi nepovratnih sredstev EU še naprej dosega učinek in rezultate.

 

Za upoštevanje pri dodeljevanju sredstev morajo predlogi doseči vsaj 60 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj polovico vseh možnih točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev (tj. vsaj 15 točk za kategoriji „Ustreznost projekta“ ter „Učinek in razširjanje“; 10 točk za kategoriji „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“ in „Kakovost projektne skupine in dogovorov o sodelovanju“.

 

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Proračun projekta je treba pripraviti v skladu z naslednjimi pravili za dodelitev sredstev (v EUR):

Najvišja dodeljena nepovratna sredstva za partnerska sodelovanja: 400 000 EUR

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Pravilo dodelitve

Upravljanje in izvajanje projekta Upravljanje projekta (npr. načrtovanje, finance, koordinacija in obveščanje med partnerji itd.); gradiva, orodja, pristopi itd. za učenje/poučevanje/usposabljanje v malem obsegu. Virtualno sodelovanje in aktivnosti lokalnih projektov; obveščanje, spodbujanje in razširjanje (npr. brošure, zloženke, spletne informacije itd.). Prispevek za stroške na enoto Prispevek za aktivnosti koordinatorske organizacije:
500 EUR na mesec
Največ 2 750 EUR na mesec. Glede na trajanje partnerskega sodelovanja in število vključenih sodelujočih organizacij.
Prispevek za stroške na enoto Prispevek za aktivnosti drugih sodelujočih organizacij:
250 EUR na organizacijo na mesec.
Mednarodna projektna srečanja Udeležba na srečanjih med partnerji projekta, ki jih gosti ena od sodelujočih organizacij, za namene izvajanja in koordinacije; Prispevek za potne stroške in stroške bivanja. Prispevek za stroške na enoto Za razdalje od 100 do 1 999 km:
575 EUR na udeleženca na srečanje.
Za razdalje 2 000 km ali več:
760 EUR na udeleženca na srečanje.
Pogoj: prijavitelji morajo utemeljiti potrebo po srečanjih glede na število srečanj in vključene udeležence. Razdaljo je treba izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira Evropska komisija.
Izredni stroški Prispevek za dejanske stroške, povezane z oddajo naročil podizvajalcem ali nakupom blaga in storitev.
Stroški zagotavljanja finančnega jamstva, če ga zahteva Izvajalska agencija.
Dejanski stroški 80 % upravičenih stroškov.
Največ 50 000 EUR na projekt (brez stroškov za zagotavljanje finančnega jamstva).
Pogoj: oddaja naročil podizvajalcem mora biti povezana s storitvami, ki jih sodelujoče organizacije iz utemeljenih razlogov ne morejo neposredno zagotoviti. V zvezi z opremo se ne more upoštevati standardna pisarniška oprema ali oprema, ki jo običajno uporabljajo sodelujoče organizacije.

 

Dodatna sredstva za velika partnerska sodelovanja

Intelektualni rezultati

Intelektualni rezultati/konkretni izdelki projekta (na primer smernice, pedagoška gradiva, prosto dostopni učni viri (PDUV), IT orodja, analize, študije, metode vzajemnega učenja, ankete in poročila, izumi itd., na primer nove športne igre itd.)

Prispevek za stroške na enoto

B5.1 na menedžerja na dan dela na projektu.

Pogoj: stroški osebja za menedžerje in administrativno osebje naj bi bili kriti že v okviru postavke „Upravljanje in izvajanje projekta“. Za preprečevanje morebitnega prekrivanja s tako postavko bodo morali prijavitelji utemeljiti vrsto in znesek stroškov osebja, za katera bodo oddali vlogo v zvezi z vsakim posameznim predlaganim rezultatom.
Za upravičenost do te vrste podpore z nepovratnimi sredstvi bi kakovost in količina priprav morali biti precejšnji. Rezultati bi morali dokazovati svoj potencial za širšo uporabo in izkoriščanje ter učinek.

B5.2 na raziskovalca/učitelja/trenerja/vodjo usposabljanja/mladinskega delavca na dan dela na projektu.

B5.3 na tehnično osebje na dan dela na projektu.

B5.4 na administrativno osebje na dan dela na projektu.

Multiplikativne športne prireditve

Prispevek za stroške, povezane z nacionalnimi in mednarodnimi konferencami, seminarji, dogodki, izmenjavo in razširjanjem intelektualnih rezultatov projekta (razen potnih stroškov in stroškov bivanja predstavnikov sodelujočih organizacij, vključenih v dogodek).

Prispevek za stroške na enoto

100 EUR na lokalnega udeleženca
(tj. udeleženci iz države, kjer se izvaja dogodek).

Največ 30 000 EUR na projekt.

Pogoj: podpora za multiplikativne dogodke je zagotovljena le, če so neposredno povezani s pripravo intelektualnih rezultatov projekta. Projekt, ki mu ni bila dodeljena podpora z nepovratnimi sredstvi za pripravo intelektualnih rezultatov, ne more prejeti podpore za organizacijo multiplikativnih dogodkov.

150 EUR na mednarodnega udeleženca (tj. udeleženci iz drugih držav).

 

Preglednica A – Priprava intelektualnih rezultatov (zneski v EUR na dan)

Ta sredstva se lahko uporabljajo samo za stroške osebja organizacij, ki sodelujejo v projektu za pripravo intelektualnih rezultatov. Zneski so odvisni od: a) profila osebja, ki je vključeno v projekt, in b) države sodelujoče organizacije, iz katere prihaja to osebje.

Menedžer

Učitelj/vodja usposabljanja/raziskovalec/

Mladinski delavec

Tehnično osebje

Administrativno osebje

B5.1

B5.2

B5.3

B5.4

Danska, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Švedska, Lihtenštajn, Norveška

294

241

190

157

Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Finska, Združeno kraljestvo, Islandija

280

214

162

131

Češka, Grčija, Španija, Ciper, Malta, Portugalska, Slovenija

164

137

102

78

Bolgarija, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Republika Severna Makedonija, Turčija

88

74

55

39

Preglednica B – Priprava intelektualnih rezultatov (zneski v EUR na dan) 

Ta sredstva se lahko uporabljajo samo za stroške osebja organizacij, ki sodelujejo v projektu za pripravo intelektualnih rezultatov. Zneski so odvisni od: a) profila osebja, ki je vključeno v projekt, in b) države sodelujoče organizacije, iz katere prihaja to osebje.

Menedžer

Učitelj/vodja usposabljanja/raziskovalec/

Mladinski delavec

Tehnično osebje

Administrativno osebje

B5.1

B5.2

B5.3

B5.4

Avstralija, Kanada, Kuvajt, Macao, Monako, Katar, San Marino, Švica, Združene države Amerike

294

241

190

157

Andora, Brunej, Japonska, Nova Zelandija, Singapur, Združeni arabski emirati, Vatikanska mestna država

280

214

162

131

Bahami, Bahrajn, Hongkong, Izrael, (Republika) Koreja, Oman, Saudova Arabija, Tajvan

164

137

102

78

Afganistan, Albanija, Alžirija, Angola, Antigva in Barbuda, Argentina, Armenija, Azerbajdžan, Bangladeš, Barbados, Belorusija, Belize, Benin, Butan, Bolivija, Bosna in Hercegovina, Bocvana, Brazilija, Burkina Faso, Burundi, Kambodža, Kamerun, Zelenortski otoki, Srednjeafriška republika, Čad, Čile, Kitajska, Kolumbija, Komori, Kongo, Demokratična republika Kongo, Cookovi otoki, Kostarika, Kuba, Džibuti, Dominika, Dominikanska republika, Ekvador, Egipt, Salvador, Ekvatorialna Gvineja Eritreja, Esvatini, Etiopija, Fidži, Gabon, Gambija, Gruzija, Gana, Grenada, Gvatemala, Gvineja, Gvineja Bissau, Gvajana, Haiti, Honduras, Indija, Indonezija, Iran, Irak, Slonokoščena obala, Jamajka, Jordanija, Kazahstan, Kenija, Kiribati, Demokratična ljudska republika Koreja, Kosovo, Kirgizistan, Laos, Libanon, Lesoto, Liberija, Libija, Madagaskar, Malavi, Malezija, Maldivi, Mali, Marshallovi otoki, Mavretanija, Mauritius, Mehika, Federativne države Mikronezije, Moldavija, Mongolija, Črna gora, Maroko, Mozambik, Mjanmar, Namibija, Nauru, Nepal, Nikaragva, Niger, Nigerija, Niue, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Peru, Filipini, Ruanda, Sint Kitts in Nevis, Sveta Lucija, Saint Vincent in Grenadine, Samoa, Sao Tome in Principe, Senegal, Sejšeli, Sierra Leone, Salomonovi otoki, Somalija, Južna Afrika, Južni Sudan, Šrilanka, Sudan, Surinam, Sirija, Tadžikistan, Tanzanija, ozemlje Rusije, kot je priznano z mednarodnim pravom, ozemlje Ukrajine, kot je priznano z mednarodnim pravom, Tajska, Demokratična republika Vzhodni Timor, Togo, Tonga, Trinidad in Tobago, Tunizija, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Urugvaj, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Jemen, Zambija, Zimbabve

88

74

55

39

 

 • 1. Smernice EU o dvojni poklicni poti, ki jih je 28. septembra 2012 sprejela skupina strokovnjakov EU za izobraževanje in usposabljanje v športu (ISBN 978-92-79-31161-1).