Cuprins
Căutați în ghid

Parteneriate de colaborare

Care sunt scopurile unui parteneriat de colaborare?

Parteneriatele de colaborare oferă ocazia de a dezvolta, transfera și/sau pune în aplicare rezultate inovatoare și/sau de a participa la activități intensive de diseminare și exploatare a produselor existente și a celor noi sau a ideilor inovatoare în diferite domenii legate de sport și activitatea fizică. Acestea implică diferite organizații și actori din domeniul sportului și din afara acestuia, în special autorități publice de la nivel local, regional, național și european, organizații sportive, organizații din domeniul sportului și organisme educaționale. Mai exact, parteneriatele de colaborare sunt proiecte inovatoare care au ca scop:

 • încurajarea participării la activități sportive și fizice, în special prin sprijinirea punerii în aplicare a recomandării Consiliului privind activitatea fizică benefică pentru sănătate și respectarea orientărilor UE privind activitatea fizică și apelul Tartu pentru un stil de viață sănătos;
 • încurajarea participării la activități sportive și fizice, în special prin sprijinirea Săptămânii europene a sportului;
 • promovarea educației în și prin sport cu accent special pe dezvoltarea competențelor și susținerea punerii în aplicare a orientărilor UE privind carierele duble ale sportivilor;
 • promovarea voluntariatului în domeniul sportului;
 • combaterea dopajului, în special în mediile recreative;
 • combaterea aranjării meciurilor;
 • îmbunătățirea guvernanței în domeniul sportului;
 • combaterea violenței și a rasismului, a discriminării și a intoleranței în sport;
 • încurajarea incluziunii sociale și a egalității de șanse în sport.

În toate aceste domenii, ar trebui promovată egalitatea de gen. Cooperarea cu țările partenere ar trebui încurajată.

Parteneriatele de colaborare trebuie să promoveze crearea și dezvoltarea de rețele europene în domeniul sportului. Astfel, Uniunea Europeană poate oferi oportunități de consolidare a cooperării între părțile interesate, care nu ar fi existat fără acțiunea UE. Parteneriatele de colaborare trebuie să încurajeze, de asemenea, sinergia cu și între politicile locale, regionale, naționale și internaționale pentru a promova activitatea sportivă și fizică și pentru a aborda provocările legate de sport.

În cadrul parteneriatelor de colaborare, Erasmus+ intenționează să sprijine testarea și dezvoltarea de noi formate de proiecte și noi forme de cooperare transnațională în domeniul sportului, care sunt susceptibile să inspire dezvoltarea, la o scară mai mare, de inițiative sprijinite prin sisteme de finanțare naționale sau alte fonduri europene, cum ar fi fondurile europene structurale și de investiții.

Comisia, prin Agenția sa executivă, va efectua o rundă de selecție pe parcursul anului.

Ce activități sunt sprijinite în cadrul acțiunii?

Erasmus+ oferă o mare flexibilitate în ceea ce privește activitățile care pot pune în aplicare parteneriate de colaborare, atât timp cât o propunere demonstrează că activitățile respective sunt cele mai adecvate pentru a atinge obiectivele definite pentru proiect. Parteneriatele de colaborare pot acoperi, în general, o gamă largă de activități, cum ar fi, de exemplu:

 • crearea de rețele între principalele părți interesate;
 • dezvoltarea, identificarea, promovarea și partajarea de bune practici;
 • pregătirea, dezvoltarea și punerea în aplicare a unor module și instrumente educaționale și de formare;
 • activități destinate să consolideze competențele multiplicatorilor în domeniul sportului și să dezvolte monitorizarea și analiza comparativă a indicatorilor, în special în ceea ce privește promovarea comportamentelor etice și a codurilor de conduită în rândul sportivilor;
 • activități de sensibilizare cu privire la valoarea adăugată a sportului și a activității fizice în ceea ce privește dezvoltarea personală, socială și profesională a persoanelor;
 • activități de promovare a sinergiilor inovatoare între domeniul sportului și domeniile sănătății, educației, formării și tineretului;
 • activități de îmbunătățire a bazei de date privind sportul, cu scopul de a face față provocărilor societale și economice (colectare de date care stau la baza activităților susmenționate, sondaje, consultări etc.);
 • conferințe, seminare, reuniuni, evenimente și acțiuni de sensibilizare care stau la baza activităților menționate mai sus.

Cine poate participa la un parteneriat de colaborare?

Parteneriatele de colaborare sunt deschise oricărui tip de instituție publică sau organizație activă în domeniul sportului și al activității fizice. În funcție de obiectivul proiectului, parteneriatele de colaborare ar trebui să implice o gamă adecvată și diversificată de parteneri, pentru a beneficia de experiențe, profiluri și expertize diferite și pentru a produce rezultate relevante și de înaltă calitate în cadrul proiectului.

Parteneriatele de colaborare vizează cooperarea între organizațiile stabilite în țările participante la program.

Un parteneriat de colaborare este compus din:

 • solicitant/coordonator: o organizație care depune propunerea de proiect în numele tuturor partenerilor. Atunci când se aprobă proiectul, solicitantul/coordonatorul va deveni principalul beneficiar al grantului UE și va semna un acord de finanțare în numele tuturor organizațiilor participante. Rolul său de coordonare constă în următoarele atribuții:
 • reprezintă organizațiile participante și acționează în numele acestora în fața Comisiei Europene;
 • poartă responsabilitatea financiară și juridică pentru punerea în aplicare corectă a întregului proiect la nivel operațional, administrativ și financiar;
 • coordonează parteneriatul de colaborare în cooperare cu toți ceilalți parteneri de proiect.
 • parteneri: organizațiile care contribuie în mod activ la pregătirea, punerea în aplicare și evaluarea parteneriatului de colaborare. Fiecare partener trebuie să semneze un mandat prin care semnatarul împuternicește coordonatorul să acționeze în numele său și pe seama sa pe durata punerii în aplicare a proiectului.

Care sunt criteriile utilizate pentru a evalua un parteneriat de colaborare?

Lista de mai jos conține criteriile formale pe care un proiect de colaborare trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibil în vederea acordării unui grant Erasmus+:

Criterii de eligibilitate

Organizații participante eligibile

Orice organizație sau organism public, împreună cu entitățile sale afiliate (dacă există), activ în domeniul sportului, stabilit(ă) într-o țară participantă la program sau în orice țară parteneră din lume (a se vedea secțiunea „Țările eligibile” în partea A a ghidului).

De exemplu, o astfel de organizație poate fi (listă neexhaustivă):

 • un organism public având responsabilități în domeniul sportului la nivel local, regional sau național;
 • un comitet național olimpic sau o confederație națională de sport;
 • o organizație sportivă la nivel local, regional, național, european sau internațional;
 • o ligă sportivă națională;
 • un club sportiv;
 • o organizație sau o uniune care reprezintă sportivii;
 • o organizație sau un sindicat care reprezintă profesioniștii și voluntarii din domeniul sportului (cum ar fi antrenorii, managerii etc.);
 • o organizație care reprezintă mișcarea „sportul pentru toți”;
 • o organizație activă în domeniul promovării activității fizice;
 • o organizație care reprezintă sectorul activităților de agrement;
 • o organizație activă în domeniile educației, formării și tineretului.

Cine poate prezenta o cerere de finanțare?

Orice organizație participantă stabilită într-o țară participantă la program poate solicita finanțare. Organizația depune cererea de finanțare în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

Numărul și profilul organizațiilor participante

Un parteneriat de colaborare este transnațional și implică cel puțin cinci organizații din cinci țări participante la program. Nu există o limită în ceea ce privește numărul maxim de participanți. Cu toate acestea, bugetul pentru gestionarea și punerea în aplicare a proiectului este limitat (și echivalent a 10 parteneri). Toate organizațiile participante trebuie să fie identificate la momentul solicitării unui grant.

Durata proiectului

Durata trebuie să fie aleasă la momentul depunerii candidaturii (12, 18, 24, 30 sau 36 de luni), în funcție de obiectivul proiectului și de tipul de activități prevăzute în timp.

Locul/Locurile de desfășurare a activității

Activitățile trebuie să aibă loc în (una sau mai multe dintre) țările organizațiilor implicate în parteneriatul de colaborare.

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 2 aprilie, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului), pentru proiecte care încep la data de 1 ianuarie a următorului an.

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru mai multe detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

 

Organizațiile candidate vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

 

Criterii de atribuire

Alocarea orientativă pentru diferite categorii de parteneriate de colaborare se va face, după cum urmează:

 

În cadrul categoriilor menționate, proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului

(maximum 30 de puncte)

 • Relevanța propunerii pentru:
 • obiectivele politicilor europene în domeniul sportului;
 • obiectivele și prioritățile acțiunii (a se vedea secțiunea „Care sunt obiectivele unui parteneriat de colaborare”).
 • Măsura în care:
 • propunerea se bazează pe o analiză reală și adecvată a nevoilor;
 • obiectivele sunt clar definite, realiste și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și grupurile țintă;
 • propunerea este inovatoare și/sau complementară cu celelalte inițiative deja desfășurate de organizațiile participante;
 • propunerea aduce o valoare adăugată la nivelul UE prin rezultate care nu ar putea fi obținute prin activități desfășurate numai într-o singură țară.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului

(maximum 20 de puncte)

 • Claritatea, integralitatea și calitatea programului de lucru, inclusiv etape adecvate de pregătire, punere în aplicare, monitorizare, evaluare și diseminare.
 • Concordanța între obiectivele proiectului, metodologia, activitățile și bugetul propus.
 • Calitatea și fezabilitatea metodologiei propuse.
 • Existența și calitatea modalităților de gestionare (termenele limită, organizarea, sarcinile și responsabilitățile sunt bine definite și realiste).
 • Existența și relevanța măsurilor de control al calității pentru a asigura că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și se încadrează în timp și în buget.
 • Măsura în care proiectul este eficient din punctul de vedere al costurilor și alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate.

Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare

(maximum 20 de puncte)

 • Măsura în care:
  • proiectul implică o combinație adecvată de organizații participante complementare având profilul, experiența și expertiza necesară pentru a pune în aplicare cu succes toate aspectele proiectului, incluzând profilul necesar și experiența capacităților lor din domeniul politicilor și al practicilor privind sportul;
  • repartizarea responsabilităților și a sarcinilor demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante;
  • implicarea unei organizații participante dintr-o țară parteneră aduce o valoare adăugată esențială proiectului.

Impact și diseminare

(maximum 30 de puncte)

 • Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor proiectului.
 • Impactul potențial al proiectului:
 • asupra participanților și organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
 • în afara organizațiilor și persoanelor care participă direct la proiect, la nivel local, regional, național și/sau european.
 • Calitatea planului de diseminare: oportunitatea și calitatea măsurilor care vizează partajarea rezultatelor proiectului în interiorul și în afara organizațiilor participante.
 • Dacă este relevant, măsura în care propunerea descrie modul în care materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție gratuit și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise și nu conține nicio limitare disproporționată.
 • Calitatea planurilor care vizează asigurarea durabilității proiectului: capacitatea proiectului de a continua să aibă un impact și să producă rezultate după utilizarea grantului UE.

 

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, acestea trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus (de exemplu, minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Impact și diseminare”; 10 puncte pentru categoriile „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului” și „Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare”).

 

Care sunt regulile de finanțare?

Bugetul proiectului trebuie să fie elaborat în conformitate cu următoarele reguli de finanțare (în euro):

Valoarea maximă a grantului acordat pentru parteneriatele de colaborare: 400 000 EUR

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Gestionarea și punerea în aplicare a proiectului Gestionarea proiectului (de exemplu, planificarea, finanțarea, coordonarea și comunicarea între parteneri etc.); materiale de învățare/predare/formare la scară mică, instrumente, abordări etc. Cooperarea virtuală și activitățile locale ale proiectului; informare, promovare și diseminare (de exemplu, broșuri, pliante, informații pe pagini web etc.). Contribuție la costurile unitare Contribuție la activitățile organizației coordonatoare:
500 EUR pe lună
Maximum 2 750 EUR pe lună În funcție de durata parteneriatelor de colaborare și de numărul de organizații participante implicate
Contribuție la costurile unitare Contribuție la activitățile altor organizații participante:
250 EUR per organizație pe lună
Reuniuni de proiect transnaționale Participarea la reuniuni între partenerii de proiect găzduite de una dintre organizațiile participante în scopuri de punere în aplicare și de coordonare. Contribuția la cheltuielile de deplasare și de ședere Contribuție la costurile unitare Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 100 și 1 999 km:
575 EUR per participant pe reuniune
Pentru distanțele de călătorie de 2 000 km sau mai mari:
760 EUR per participant pe reuniune
Condiție: solicitanții trebuie să justifice necesitatea reuniunilor în ceea ce privește numărul reuniunilor și al participanților implicați. Distanțele de călătorie trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană.

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Costuri excepționale Contribuție la costurile reale legate de subcontractarea sau de achiziționarea de bunuri și servicii.
Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția executivă solicită o astfel de garanție.
Costuri reale 80% din costurile eligibile
Maximum 50 000 EUR per proiect (excluzând costurile aferente furnizării unei garanții financiare)
Condiție: subcontractarea trebuie să fie legată de servicii care nu pot fi furnizate direct de către organizațiile participante din motive justificate în mod corespunzător. Termenul „echipamente” nu se poate referi la echipamente de birou normale sau la echipamente utilizate în mod normal de către organizațiile participante

 

Finanțare suplimentară pentru parteneriatele de colaborare de mare amploare

Rezultate intelectuale

Rezultate intelectuale/rezultate tangibile ale proiectului (cum ar fi orientări, materiale de lucru pedagogice, resurse educaționale deschise (OER), instrumente informatice, analize, studii, metode de învățare reciprocă, sondaje și rapoarte, invenții – de exemplu: noi jocuri sportive etc.)

Contribuție la costurile unitare

B5.1 per administrator pe zi de lucru la proiect

Condiție: costurile cu personalul pentru manageri și pentru personalul administrativ se așteaptă să fie deja acoperite în faza de „gestionare și punere în aplicare a proiectului”. Pentru a preveni orice eventuale suprapuneri cu un astfel de element, solicitanții vor trebui să justifice tipul și volumul cheltuielilor cu personalul solicitate în legătură cu fiecare rezultat propus.
Pentru a fi eligibile pentru acest tip de grant, rezultatele trebuie să fie substanțiale în ceea ce privește calitatea și cantitatea. Rezultatele trebuie să își demonstreze potențialul de utilizare și exploatare la scară mai mare, precum și potențialul de impact.

B5.2 per cercetător/cadru didactic/mentor/formator/lucrător de tineret pe zi de lucru la proiect

B5.3 per tehnician pe zi de lucru la proiect

B5.4 per membru al personalului administrativ pe zi de lucru la proiect

Evenimente sportive de multiplicare

Contribuția la costurile legate de organizarea de conferințe, seminare, evenimente la nivel național și transnațional care vizează schimbul și diseminarea rezultatelor intelectuale realizate prin proiect (excluzând cheltuielile de deplasare și de ședere ale reprezentanților organizațiilor implicate în proiect).

Contribuție la costurile unitare

100 EUR per participant local
(participanți din țara în care are loc evenimentul)

Maximum 30 000 EUR per proiect

Condiție: sprijinul pentru evenimentele de multiplicare este acordat numai în relație directă cu rezultatele intelectuale ale proiectului. Un proiect care nu primește finanțare pentru rezultate intelectuale nu poate primi sprijin pentru organizarea de evenimente de multiplicare.

150 EUR per participant internațional (de exemplu, participanții din alte țări)

 

Tabelul A – Rezultate intelectuale (sume în euro pe zi)

Această finanțare poate fi utilizată doar pentru costurile cu personalul ale organizațiilor participante la proiect pentru producerea de rezultate intelectuale. Sumele depind de: a) profilul personalului implicat în proiect și b) țara organizației participante al cărei personal este implicat.

Manager

Cadru didactic/formator/cercetător/Lucrător de tineret

Tehnician

Personal administrativ

B5.1

B5.2

B5.3

B5.4

Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Suedia, Liechtenstein, Norvegia

294

241

190

157

Belgia, Germania, Franța, Italia, Finlanda, Regatul Unit, Islanda

280

214

162

131

Republica Cehă, Grecia, Spania, Cipru, Malta, Portugalia, Slovenia

164

137

102

78

Bulgaria, Estonia, Croația, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Republica Macedonia de Nord, Turcia

88

74

55

39

Tabelul B – Rezultate intelectuale (sume în euro pe zi) 

Această finanțare poate fi utilizată doar pentru costurile cu personalul ale organizațiilor participante la proiect pentru producerea de rezultate intelectuale. Sumele depind de: a) profilul personalului implicat în proiect și b) țara organizației participante al cărei personal este implicat.

Manager

Cadru didactic/formator/cercetător/Lucrător de tineret

Tehnician

Personal administrativ

B5.1

B5.2

B5.3

B5.4

Australia, Canada, Kuweit, Macao, Monaco, Qatar, San Marino, Elveția, Statele Unite ale Americii

294

241

190

157

Andorra, Brunei, Japonia, Noua Zeelandă, Singapore, Emiratele Arabe Unite, Statul Vatican

280

214

162

131

Bahamas, Bahrain, Hong Kong, Israel, Republica Populară Democrată Coreeană, Oman, Arabia Saudită, Taiwan

164

137

102

78

Afganistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua și Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia și Herțegovina, Botswana, Brazilia, Burkina Faso, Burundi, Cambodgia, Camerun, Capul Verde, Republica Centrafricană, Ciad, Chile, China, Columbia, Comore, Congo, Republica Democrată Congo, Insulele Cook, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Dominica, Republica Dominicană, Ecuador, Egipt, El Salvador, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Eswatini, Etiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guineea, Guineea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonezia, Iran, Irak, Republica Côte d'Ivoire, Jamaica, Iordania, Kazahstan, Kenya, Kiribati, Republica Populară Democrată Coreeană, Kosovo, Kârgâzstan, Laos, Liban, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldive, Mali, Insulele Marshall, Mauritania, Mauritius, Mexic, Statele Federale ale Microneziei, Republica Moldova, Mongolia, Muntenegru, Maroc, Mozambic, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Noua Guinee, Paraguay, Peru, Filipine, Rwanda, Saint Kitts și Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadine, Samoa, Săo Tomé și Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Insulele Solomon, Somalia, Africa de Sud, Sudanul de Sud, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Siria, Tadjikistan, Tanzania, teritoriul Rusiei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional, teritoriul Ucrainei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional, Thailanda, Republica Democrată Timorul de Est, Togo, Tonga, Trinidad și Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

88

74

55

39

 

 • 1. Orientările UE privind carierele duble ale sportivilor (adoptate la 28.9.2012 de Grupul de experţi al UE privind educaţia şi formarea în sport (ISBN 978-92-79-31161-1).