Spis treści
Szukaj w przewodniku

Współpraca partnerska

Jakie są cele współpracy partnerskiej?

Współpraca partnerska daje możliwość opracowania, przeniesienia lub wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną oraz angażowania się w intensywne działania upowszechniające i wykorzystujące wyniki istniejących lub nowo wytworzonych produktów lub innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną. Współpraca odbywa się między różnymi organizacjami i podmiotami działającymi w dziedzinie sportu lub poza nią, w tym w szczególności między władzami publicznymi na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, organizacjami sportowymi i instytucjami edukacyjnymi. Współpraca partnerska to przede wszystkim innowacyjne projekty mające na celu:

 • zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, w szczególności poprzez wspieranie wdrażania zalecenia Rady w sprawie propagowania we wszystkich sektorach prozdrowotnej aktywności fizycznej oraz przestrzeganie wytycznych UE dotyczących aktywności fizycznej i wezwania z Tartu do działań na rzecz zdrowego trybu życia;
 • zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, w szczególności poprzez wspieranie Europejskiego Tygodnia Sportu;
 • wspieranie edukacji w dziedzinie sportu i poprzez sport, ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności, a także wspieranie wdrażania wytycznych UE dotyczących kariery dwutorowej sportowców;
 • promowanie wolontariatu w sporcie;
 • walkę z dopingiem, przede wszystkim w środowiskach rekreacyjnych;
 • walkę z ustawianiem wyników zawodów sportowych;
 • doskonalenie dobrego zarządzania w sporcie;
 • zapobieganie przemocy oraz zwalczanie rasizmu, dyskryminacji i nietolerancji w sporcie;
 • stymulowanie włączenia społecznego i równych szans w dziedzinie sportu.

We wszystkich tych obszarach należy wspierać równość kobiet i mężczyzn. Należy zachęcać do współpracy z krajami partnerskimi.

Współpraca partnerska powinna promować tworzenie i rozwój europejskich sieci w dziedzinie sportu. UE może zatem zapewnić możliwości ściślejszej współpracy między zainteresowanymi stronami, która nie istniałaby bez działań UE. Współpraca partnerska powinna również propagować synergię z i między politykami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi mającymi na celu promowanie sportu i aktywności fizycznej oraz podejmowanie wyzwań związanych ze sportem.

W ramach współpracy partnerskiej program Erasmus+ ma na celu wsparcie testowania i opracowywania nowych formuł projektu i nowych form współpracy transnarodowej w dziedzinie sportu, które mogą stanowić inspirację dla rozwoju na większą skalę inicjatyw wspieranych z krajowych systemów finansowania lub innych funduszy europejskich, takich jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.

Komisja, za pośrednictwem swojej Agencji Wykonawczej, zorganizuje w ciągu roku jeden konkurs wniosków.

Jakie działania wspiera się w ramach tej akcji?

Program Erasmus+ oferuje dużą elastyczność w zakresie działań, które można realizować w ramach współpracy partnerskiej, pod warunkiem że we wniosku dotyczącym projektu wskaże się, iż działania te są najodpowiedniejsze do osiągnięcia celów określonych w odniesieniu do danego projektu. Współpraca partnerska może na ogół obejmować szeroki zakres działań, na przykład:

 • tworzenie sieci kontaktów między zainteresowanymi stronami;
 • rozwój, określanie, wspieranie i wymianę dobrych praktyk;
 • przygotowywanie, opracowywanie i wdrażanie modułów oraz narzędzi edukacyjnych i szkoleniowych;
 • działania mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie dzielenia się doświadczeniami w dziedzinie sportu oraz rozwój monitorowania i oceny porównawczej wskaźników, szczególnie w kontekście promowania wśród sportowców etycznych zachowań i kodeksów postępowania;
 • działania mające na celu podnoszenie świadomości w odniesieniu do wartości dodanej sportu i aktywności fizycznej w kontekście rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego osób fizycznych;
 • działania mające na celu promowanie innowacyjnych synergii między dziedziną sportu i dziedzinami zdrowia, kształcenia, szkolenia i młodzieży;
 • działania mające na celu ugruntowanie podstawy dowodowej w odniesieniu do sportu w celu sprostania wyzwaniom społecznym i gospodarczym (gromadzenie danych będących podstawą wyżej wspomnianych działań, badania, konsultacje itd.);
 • konferencje, seminaria, spotkania, wydarzenia i działania mające na celu podnoszenie świadomości będące podstawą wyżej wspomnianych działań.

Kto może uczestniczyć we współpracy partnerskiej?

Współpraca partnerska jest otwarta na wszelkiego rodzaju instytucje publiczne lub organizacje działające w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej. W zależności od celu projektu we współpracy partnerskiej powinni uczestniczyć odpowiedni i różnorodni partnerzy, co pozwoli na czerpanie korzyści z różnych doświadczeń, profili i wiedzy fachowej oraz na osiągnięcie rezultatów projektu, które są znaczące i charakteryzują się wysoką jakością.

Współpraca partnerska jest ukierunkowana na współpracę między organizacjami, które ustanowiono w krajach programu.

We współpracy partnerskiej powinni uczestniczyć:

 • wnioskodawca/koordynator: organizacja, która składa wniosek dotyczący projektu w imieniu wszystkich partnerów. Jeżeli projekt otrzyma dofinansowanie, wnioskodawca/koordynator stanie się głównym beneficjentem dofinansowania UE i w imieniu wszystkich organizacji uczestniczących podpisze umowę finansową obejmującą wielu beneficjentów. Rola koordynatora oznacza wykonywanie następujących obowiązków:
 • reprezentowanie organizacji uczestniczących i działanie w ich imieniu w relacjach z Komisją Europejską;
 • ponoszenie odpowiedzialności finansowej i prawnej za właściwą pod względem operacyjnym, administracyjnym i finansowym realizację całego projektu;
 • koordynacja współpracy partnerskiej we współpracy z wszystkimi innymi partnerami projektu.
 • partnerzy: organizacje, które aktywnie uczestniczą w przygotowaniu, realizacji i ocenie współpracy partnerskiej. Każdy partner musi podpisać pełnomocnictwo, którego sygnatariusz udziela koordynatorowi pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego rzecz w czasie realizacji projektu.

Jakie kryteria stosuje się do oceny współpracy partnerskiej?

Poniżej przedstawiono wykaz zawierający formalne kryteria, jakie musi spełnić projekt współpracy, aby kwalifikował się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+:

Kryteria kwalifikowalności

Uprawnione organizacje uczestniczące

Każda organizacja lub organ publiczny, wraz z podmiotami powiązanymi, działające w obszarze sportu, ustanowione w kraju programu lub dowolnym kraju partnerskim na świecie (zob. podrozdział „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika).

Przykładowo taką organizacją może być:

 • organ publiczny odpowiedzialny za sport na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • narodowy komitet olimpijski lub krajowa konfederacja sportu;
 • organizacja sportowa o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub międzynarodowym;
 • narodowa liga sportowa;
 • klub sportowy;
 • organizacja lub związek reprezentujące sportowców;
 • organizacja lub związki reprezentujące osoby zawodowo związane ze sportem i wolontariuszy (np. trenerzy, menedżerowie itp.);
 • organizacja reprezentująca ruch „sport dla wszystkich”;
 • organizacja działająca w dziedzinie promowania aktywności fizycznej;
 • organizacja reprezentująca sektor aktywnego wypoczynku;
 • organizacja działająca w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub młodzieży.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą może być każda organizacja uczestnicząca ustanowiona w kraju programu. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w dany projekt.

Liczba i profil organizacji uczestniczących

Współpraca partnerska ma charakter transnarodowy i bierze w niej udział co najmniej pięć organizacji z pięciu różnych krajów programu. Nie ustalono maksymalnej liczby partnerów. Budżet przeznaczony na koszty związane z zarządzaniem projektem i jego wdrażaniem jest jednak ograniczony (i odpowiada 10 partnerom). W momencie składania wniosku o dofinansowanie należy wskazać wszystkie organizacje uczestniczące.

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku (12, 18, 24, 30 lub 36 miesięcy) na podstawie celu projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu.

Miejsce (miejsca) działania

Działania muszą odbywać się w krajach (jednym lub większej liczbie) organizacji biorących udział we współpracy partnerskiej.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, z siedzibą w Brukseli.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 4 kwietnia do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć 1 stycznia następnego roku.

Jak należy złożyć wniosek?

Dalsze informacje na temat sposobu składania wniosku znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Kryteria przyznawania dofinansowania

Pozostałe kategorie działań w ramach współpracy partnerskiej będą dysponowały orientacyjnie następującymi środkami:

 • około 30% budżetu będzie przeznaczone na realizację priorytetów 1 i 2 (projekty wspierające uprawianie sportu i aktywność fizyczną);
 • około 20% budżetu będzie przeznaczone na realizację priorytetów 3 i 4 (projekty wspierające edukację w dziedzinie sportu i poprzez sport, ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności, a także projekty wspierające wdrażanie wytycznych UE dotyczących kariery dwutorowej sportowców1 oraz projekty wspierające wolontariat w sporcie);
 • około 20 % budżetu będzie przeznaczone na realizację priorytetów 5, 6 i 7 (projekty wspierające uczciwość w sporcie, np. związane z tematyką antydopingową, zwalczające ustawianie wyników czy wspierające dobre zarządzenie w sporcie);
 • około 30 % budżetu będzie przeznaczone na realizację priorytetów 8 i 9 (projekty mające na celu przeciwdziałanie przemocy, rasizmowi, dyskryminacji i brakowi tolerancji w sporcie, projekty mające na celu wspieranie włączenia społecznego i równości szans w sporcie).

W ramach tych kategorii projekty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

Adekwatność projektu

(maksymalnie 30 punktów)

 • Adekwatność wniosku w odniesieniu do:
 • celów europejskich strategii w dziedzinie sportu;
 • celów i priorytetów akcji (zob. podrozdział „Jakie są cele współpracy partnerskiej?”).
 • Zakres, w jakim:
 • wniosek opiera się na analizie rzeczywistych i odpowiednich potrzeb;
 • cele są wyraźnie zdefiniowane, realistyczne i dotyczą kwestii istotnych dla organizacji uczestniczących i grup docelowych;
 • wniosek jest innowacyjny lub uzupełnia inne inicjatywy realizowane już przez organizacje uczestniczące;
 • wniosek wnosi wartość dodaną na poziomie UE dzięki wynikom, które nie zostałyby osiągnięte, gdyby działania były prowadzone w jednym kraju.

Jakość planu projektu i jego realizacji

(maksymalnie 20 punktów)

 • Przejrzystość, kompletność i jakość programu pracy, w tym odpowiednie etapy przygotowania, wdrażania, monitorowania, oceny i upowszechniania rezultatów.
 • Spójność między proponowanymi celami, metodyką, działaniami i budżetem projektu.
 • Jakość i wykonalność proponowanej metodologii.
 • Istnienie i jakość ustaleń dotyczących zarządzania (terminowość, organizacja, zadania i obowiązki są dobrze określone i realne).
 • Istnienie i adekwatność środków kontroli jakości w celu zapewnienia realizacji projektu na wysokim poziomie, w terminie i zgodnie z budżetem.
 • Zakres, w jakim projekt jest racjonalny pod względem kosztów i zapewnia przydzielenie odpowiednich zasobów na każde działanie.

Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt i metod współpracy

(maksymalnie 20 punktów)

 • Zakres, w jakim:
 • w stosownych przypadkach projekt obejmuje odpowiednie połączenie uzupełniających się organizacji uczestniczących o profilu, doświadczeniu i wiedzy fachowej niezbędnych do skutecznej realizacji wszystkich aspektów projektu, w tym niezbędnym profilu i wiedzy w dziedzinie praktyki i polityki sportowej;
 • podział obowiązków i zadań przewiduje zaangażowanie i czynny udział wszystkich organizacji uczestniczących;
 • w stosownych przypadkach zakres, w jakim zaangażowanie organizacji uczestniczącej z kraju partnerskiego wnosi istotną wartość dodaną do projektu.

Wpływ i upowszechnianie

(maksymalnie 30 punktów)

 • Jakość środków służących do oceny rezultatów projektu.
 • Potencjalny wpływ projektu:
 • na uczestników i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu;
 • na inne podmioty niż organizacje i osoby indywidualne bezpośrednio uczestniczące w projekcie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.
 • Jakość planu upowszechniania rezultatów: odpowiedniość i jakość środków mających na celu dzielenie się rezultatami projektu w obrębie organizacji uczestniczących i poza nimi.
 • W stosownych przypadkach zakres, w jakim we wniosku opisano sposoby bezpłatnego udostępniania i promowania powstałych materiałów, dokumentów i mediów na podstawie licencji otwartych, przy czym wniosek ten nie zawiera nieproporcjonalnych ograniczeń.
 • Jakość planów zapewniających trwałość projektu: zdolność projektu do wywierania wpływu i generowania wyników po zakończeniu dofinansowania UE.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać przynajmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania dofinansowania (tj. co najmniej 15 punktów w przypadku kryterium „Adekwatność projektu” i „Wpływ i upowszechnianie” oraz 10 punktów w kategoriach „Jakość planu projektu i jego realizacji” i „Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt i metod współpracy”).

Jakie są zasady finansowania?

Budżet projektu należy opracować według następujących zasad finansowania (w euro):

Maksymalne dofinansowanie projektu współpracy partnerskiej wynosi: 400 000 EUR

Koszty kwalifikowalne

Mechanizm finansowania

Kwota

Zasada alokacji

Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Zarządzanie projektem (tj. planowanie, kwestie finansowe, koordynacja i komunikacja między partnerami itp.); drobne materiały związane z realizacją działań dotyczących uczenia się/nauczania/szkolenia, narzędzia, podejścia itp.; wirtualna współpraca i lokalne działania projektowe; informowanie, promowanie i upowszechnianie (np. broszury, ulotki, informacje na stronach internetowych itp.). Dofinansowanie kosztów jednostkowych Dofinansowanie działań organizacji koordynującej:
500 EUR na miesiąc
Maksymalnie 2 750 EUR na miesiąc Na podstawie czasu trwania współpracy partnerskiej oraz liczby zaangażowanych organizacji uczestniczących
Dofinansowanie kosztów jednostkowych Dofinansowanie działań pozostałych organizacji uczestniczących:
250 EUR na organizację na miesiąc
Międzynarodowe spotkania projektowe Uczestnictwo w spotkaniach partnerów projektu, których gospodarzem jest jedna z organizacji uczestniczących, celem realizacji i koordynacji projektu. Dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania. Dofinansowanie kosztów jednostkowych W przypadku odległości wynoszących od 100 do 1 999 km:
575 EUR na uczestnika na spotkanie
W przypadku odległości wynoszących 2 000 km lub więcej:
760 EUR na uczestnika na spotkanie
Warunek: wnioskodawcy muszą uzasadnić potrzebę odbywania spotkań pod względem liczby spotkań i zaangażowanych uczestników. Odległości należy obliczać, korzystając z kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej.

Koszty kwalifikowalne

Mechanizm finansowania

Kwota

Zasada alokacji

Koszty nadzwyczajne Dofinansowanie kosztów rzeczywistych związanych ze zleceniem podwykonawstwa lub zakupem towarów i usług.
Koszty dotyczące udzielenia zabezpieczenia finansowego, w przypadku gdy zażąda go Agencja Wykonawcza.
Koszty rzeczywiste 80% kosztów kwalifikowalnych
Maksymalnie 50 000 EUR na projekt (z wyłączeniem kosztów dotyczących udzielenia zabezpieczenia finansowego)
Warunek: podwykonawstwo musi być związane z usługami, które nie mogą być bezpośrednio świadczone przez organizacje uczestniczące z należycie uzasadnionych powodów. Sprzęt nie może obejmować zwykłego sprzętu biurowego lub sprzętu zazwyczaj wykorzystywanego przez organizacje uczestniczące.

Dodatkowe finansowanie na współpracę partnerską na dużą skalę

Rezultaty pracy intelektualnej

Rezultaty pracy intelektualnej/trwałe rezultaty projektu (takie jak wytyczne, materiały pedagogiczne, otwarte zasoby edukacyjne (OER), narzędzia informatyczne, analizy, badania, metody wzajemnego uczenia się, sondaże i raporty, inwencje – np.: nowe gry sportowe itp.)

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

B5.1 na osobę zarządzającą na dzień pracy w projekcie

Warunek: koszty osobowe osób zarządzających i pracowników administracyjnych mają być już pokryte w ramach „Zarządzania projektem i jego wdrażania”. Aby uniknąć potencjalnego dublowania tej pozycji, wnioskodawcy będą musieli uzasadnić rodzaj i wielkość kosztów osobowych w odniesieniu do każdego proponowanego rezultatu.
Rezultaty te powinny być istotne pod względem jakości i ilości, aby kwalifikować się do tego rodzaju dofinansowania. Należy wykazać możliwość szerszego wykorzystania i eksploatacji, jak również wpływu rezultatów.

B5.2 na naukowca/nauczyciela/osobę wspierającą/osobę prowadzącą szkolenie/osobę pracującą z młodzieżą na dzień pracy w projekcie

B5.3 na pracownika technicznego na dzień pracy w projekcie

B5.4 na pracownika administracyjnego na dzień pracy w projekcie

Wydarzenia sportowe upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej

Dofinansowanie kosztów związanych z krajowymi i międzynarodowymi konferencjami, seminariami, wydarzeniami upowszechniającymi rezultaty pracy intelektualnej projektu (z wyłączeniem kosztów podróży i utrzymania przedstawicieli uczestniczących organizacji zaangażowanych w projekt).

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

100 EUR na dzień na uczestnika krajowego
(np. uczestników z kraju, w którym odbywa się dane wydarzenie)

Maksymalnie 30 000 EUR na projekt

Warunek: wsparcie wydarzeń upowszechniających rezultaty pracy intelektualnej zapewnia się wyłącznie w bezpośrednim powiązaniu z rezultatami pracy intelektualnej projektu. Projekt, który nie otrzymuje dofinansowania na rezultaty pracy intelektualnej, nie może otrzymać dofinansowania na organizację wydarzeń upowszechniających rezultaty pracy intelektualnej.

150 EUR na uczestnika międzynarodowego (np. uczestników z innych krajów)

Tabela A – Rezultaty pracy intelektualnej (kwoty w euro na dzień)

Dofinansowanie to można wykorzystać wyłącznie na pokrycie kosztów osobowych w organizacjach uczestniczących w projekcie, które są związane z wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej. Kwoty zależą od: a) profilu kadry zaangażowanej w projekt i b) kraju organizacji uczestniczącej, której kadra jest zaangażowana w projekt.

Osoba zarządzająca

Nauczyciel/ osoba prowadząca szkolenie/naukowiec /

Osoba pracująca z młodzieżą

Pracownik techniczny

Pracownik administracyjny

B5.1

B5.2

B5.3

B5.4

Dania, Irlandia, Luksemburg, Niderlandy, Austria, Szwecja, Liechtenstein, Norwegia

294

241

190

157

Belgia, Niemcy, Francja, Włochy, Finlandia, Zjednoczone Królestwo, Islandia

280

214

162

131

Czechy, Grecja, Hiszpania, Cypr, Malta, Portugalia, Słowenia

164

137

102

78

Bułgaria, Estonia, Chorwacja, Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Republika Macedonii Północnej, Turcja

88

74

55

39

Tabela B – Rezultaty pracy intelektualnej (kwoty w euro na dzień) 

Dofinansowanie to można wykorzystać wyłącznie na pokrycie kosztów osobowych w organizacjach uczestniczących w projekcie, które są związane z wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej. Kwoty zależą od: a) profilu kadry zaangażowanej w projekt i b) kraju organizacji uczestniczącej, której kadra jest zaangażowana w projekt.

Osoba zarządzająca

Nauczyciel/ osoba prowadząca szkolenie/naukowiec /

Osoba pracująca z młodzieżą

Pracownik techniczny

Pracownik administracyjny

B5.1

B5.2

B5.3

B5.4

Australia, Kanada, Katar, Kuwejt, Makau, Monako, San Marino, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria

294

241

190

157

Andora, Brunei, Japonia, Nowa Zelandia, Singapur, Watykan, Zjednoczone Emiraty Arabskie

280

214

162

131

Arabia Saudyjska, Bahamy, Bahrajn, Hong Kong, Izrael, Republika Korei, Oman, Tajwan

164

137

102

78

Afganistan, Albania, Algieria, Angola, Antigua i Barbuda, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Bangladesz, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Białoruś, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Brazylia, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chiny, Czad, Czarnogóra, Dominika, Dominikana, Dżibuti, Egipt, Ekwador, Erytrea, Etiopia, Fidżi, Filipiny, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Gruzja, Gujana, Gwatemala, Gwinea, Gwinea Bissau, Haiti, Honduras, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Jordania, Kambodża, Kamerun, Kazachstan, Kenia, Kirgistan, Kiribati, Kolumbia, Komory, Kongo, Demokratyczna Republika Konga, Korea Północna (KRLD), Kosowo, Kostaryka, Kuba, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Libia, Madagaskar, Malawi, Malediwy, Malezja, Mali, Maroko, Mauretania, Mauritius, Meksyk, Mikronezja, Mjanma (Birma), Mołdawia, Mongolia, Mozambik, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Niue, Pakistan, Palau, Palestyna, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Republika Południowej Afryki, Republika Środkowoafrykańska, Republika Wybrzeża Kości Słoniowej, Republika Zielonego Przylądka, Rwanda, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Salwador, Samoa, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Suazi, Sudan, Sudan Południowy, Surinam, Syria, Tadżykistan, Tajlandia, Tanzania, terytorium Federacji Rosyjskiej uznane przez prawo międzynarodowe, terytorium Ukrainy uznane przez prawo międzynarodowe, Timor Wschodni – Demokratyczna Republika, Togo, Tonga, Trynidad i Tobago, Tunezja, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Urugwaj, Uzbekistan, Vanuatu, Wenezuela, Wietnam, Wyspy Cooka, Wyspy Marshalla, Wyspy Salomona, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Zambia, Zimbabwe

88

74

55

39

 • 1. Wytyczne UE dot. kariery dwutorowej sportowców (przyjęte w dniu 28.9.2012 przez Grupę Ekspertów ds. Edukacji i Szkoleń w Sporcie (ISBN 978-92-79-31161-1).