Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Συμπράξεις συνεργασίας

Ποιοι είναι οι στόχοι των συμπράξεων συνεργασίας;

Οι συμπράξεις συνεργασίας προσφέρουν τη δυνατότητα ανάπτυξης, μεταφοράς και/ή υλοποίησης καινοτόμων προϊόντων και/ή συμμετοχής σε εντατικές δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης υφιστάμενων και νέων προϊόντων, ή καινοτόμων ιδεών σε διάφορους τομείς που αφορούν τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση. Σ’ αυτές συμμετέχουν διάφοροι οργανισμοί και παράγοντες, τόσο στον τομέα του αθλητισμού όσο και σε άλλους τομείς, όπως, ιδίως, δημόσιες αρχές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αθλητικές οργανώσεις, οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού και εκπαιδευτικοί φορείς. Οι συμπράξεις συνεργασίας αποτελούν, ουσιαστικά, καινοτόμα σχέδια που σκοπό έχουν:

 • την ενθάρρυνση της συμμετοχής στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση, κυρίως μέσω της στήριξης της εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου σχετικά με την επωφελή για την υγεία σωματική άσκηση και μέσω της εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ για τη σωματική άσκηση και το πρόγραμμα Tartu για έναν υγιεινό τρόπο ζωής·
 • την ενθάρρυνση της συμμετοχής στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση, κυρίως με τη στήριξη της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού·
 • την προώθηση της εκπαίδευσης στον αθλητισμό και μέσω του αθλητισμού, με ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και τη στήριξη της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών·
 • την προώθηση της εθελοντικής δραστηριότητας στον αθλητισμό·
 • την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ), ιδίως σε χώρους αναψυχής·
 • την καταπολέμηση του «στησίματος» αγώνων·
 • τη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης στον χώρο του αθλητισμού·
 • την καταπολέμηση της βίας, του ρατσισμού, των διακρίσεων και της έλλειψης ανεκτικότητας στον χώρο του αθλητισμού·
 • την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό.

Σε όλους αυτούς τους τομείς πρέπει να προωθείται η ισότητα των φύλων και να ενθαρρύνεται η συνεργασία με τις Χώρες Εταίρους.

Οι συμπράξεις συνεργασίας οφείλουν να προωθούν τη δημιουργία και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα του αθλητισμού. Η ΕΕ μπορεί µε τον τρόπο αυτό να παρέχει ευκαιρίες για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, οι οποίες δεν θα υπήρχαν χωρίς τη δράση της ΕΕ. Οι συμπράξεις συνεργασίας πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τις συνέργειες με τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς πολιτικές, καθώς και μεταξύ αυτών, με σκοπό την προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τον αθλητισμό.

Σκοπός του Erasmus+ στο πλαίσιο των συμπράξεων συνεργασίας είναι η παροχή στήριξης για τη δοκιμή και την ανάπτυξη νέων μορφών σχεδίων και νέων ειδών διακρατικής συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού, που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών μεγαλύτερης κλίμακας με τη βοήθεια εθνικών χρηματοδοτικών μηχανισμών ή άλλων ευρωπαϊκών ταμείων, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.

Η Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού, διενεργεί έναν κύκλο επιλογής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ποιες δραστηριότητες στηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της δράσης;

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει μεγάλη ευελιξία όσον αφορά τις δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των συμπράξεων συνεργασίας, υπό τον όρο ότι η σχετική πρόταση αποδεικνύει ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι οι πλέον κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου. Οι συμπράξεις συνεργασίας μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως:

 • δικτύωση ενδιαφερομένων·
 • ανάπτυξη, προσδιορισμός, προώθηση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών·
 • προετοιμασία, ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων και εργαλείων εκπαίδευσης και κατάρτισης·
 • δραστηριότητες για την αύξηση των ικανοτήτων των πολλαπλασιαστών στον τομέα του αθλητισμού και για την ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης και συγκριτικής αξιολόγησης, ιδίως όσον αφορά την προώθηση δεοντολογικής συμπεριφοράς και κωδίκων δεοντολογίας μεταξύ των αθλητών·
 • δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστιθέμενη αξία του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης για την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων·
 • δραστηριότητες για την προώθηση καινοτόμων συνεργειών μεταξύ του τομέα του αθλητισμού και των τομέων της υγείας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας·
 • δραστηριότητες για τη βελτίωση της βάσης τεκμηρίωσης του αθλητισμού με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων (συλλογή δεδομένων προς υποστήριξη των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων, έρευνες, διαβουλεύσεις κ.ά.)·
 • συνέδρια, σεμινάρια, συνεδριάσεις, εκδηλώσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης για τη στήριξη των παραπάνω δραστηριοτήτων.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις συμπράξεις συνεργασίας;

Οι συμπράξεις συνεργασίας είναι ανοιχτές σε κάθε τύπο δημόσιων φορέων και οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης. Ανάλογα με τους στόχους του σχεδίου, οι συμπράξεις συνεργασίας πρέπει να περιλαμβάνουν τους πλέον κατάλληλους εταίρους, από διάφορους τομείς, ώστε να αξιοποιούνται οι διαφορετικές εμπειρίες τους, τα χαρακτηριστικά τους και η εμπειρογνωσία τους και να παράγονται συναφή και υψηλής ποιότητας αποτελέσματα.

Οι συμπράξεις συνεργασίας στοχεύουν στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ οργανισμών που είναι εγκατεστημένοι σε Χώρες του Προγράμματος.

Για κάθε σύμπραξη συνεργασίας απαιτούνται οι εξής:

 • Αιτών/συντονιστής: οργανισμός που υποβάλλει την πρόταση σχεδίου εξ ονόματος όλων των εταίρων. Σε περίπτωση έγκρισης του σχεδίου, ο αιτών/συντονιστής γίνεται ο κύριος δικαιούχος της επιχορήγησης της ΕΕ και υπογράφει συμφωνία επιχορήγησης πολλαπλών δικαιούχων εξ ονόματος όλων των συμμετεχόντων οργανισμών. Ο συντονιστικός του ρόλος περιλαμβάνει τα παρακάτω καθήκοντα:
 • εκπροσωπεί τους συμμετέχοντες οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενεργεί εξ ονόματός τους·
 • φέρει την οικονομική και νομική ευθύνη για την ορθή επιχειρησιακή, διοικητική και οικονομική υλοποίηση του συνολικού σχεδίου·
 • συντονίζει τη σύμπραξη σε συνεργασία με όλους τους εταίρους του σχεδίου.
 • Εταίροι: οργανισμοί που συμβάλλουν ενεργά στην προετοιμασία, υλοποίηση και αξιολόγηση της σύμπραξης συνεργασίας. Κάθε εταίρος πρέπει να υπογράφει εντολή με την οποία εξουσιοδοτεί τον συντονιστή να ενεργεί εξ ονόματός του και για λογαριασμό του κατά την υλοποίηση του σχεδίου.

Με ποια κριτήρια αξιολογούνται οι συμπράξεις συνεργασίας;

Στη συνέχεια παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια που πρέπει να πληροί κάθε σύμπραξη συνεργασίας, ώστε να είναι επιλέξιμη για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+:

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Κάθε οργανισμός ή δημόσιος φορέας, με τις συνδεόμενες οντότητές του (αν υπάρχουν), που δραστηριοποιείται στον τομέα του αθλητισμού και είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος ή σε οποιαδήποτε Χώρα Εταίρο (βλέπε ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο Μέρος Α του παρόντος οδηγού).

Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:

 • δημόσιος φορέας αρμόδιος για θέματα αθλητισμού σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
 • εθνική ολυμπιακή επιτροπή ή εθνική αθλητική ομοσπονδία·
 • αθλητική οργάνωση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο·
 • εθνικός αθλητικός σύνδεσμος·
 • αθλητικός όμιλος·
 • οργάνωση ή σωματείο εκπροσώπησης αθλητών·
 • οργάνωση ή σωματείο εκπροσώπησης επαγγελματιών και εθελοντών στον τομέα του αθλητισμού (όπως προπονητές, μάνατζερ κ.ά.)·
 • οργάνωση που εκπροσωπεί το κίνημα «Αθλητισμός για όλους»·
 • οργάνωση που δραστηριοποιείται στον τομέα της προώθησης της σωματικής άσκησης·
 • οργάνωση που εκπροσωπεί τον τομέα των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων·
 • οργάνωση που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης ή της νεολαίας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε συμμετέχων οργανισμός που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος. Ο οργανισμός αυτός υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών

Οι συμπράξεις συνεργασίας είναι διακρατικές και περιλαμβάνουν τουλάχιστον πέντε οργανισμούς από πέντε διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εταίρων. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός για τις δαπάνες διαχείρισης και υλοποίησης του σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο (ισοδυναμεί με 10 εταίρους). Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να προσδιορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

Διάρκεια του σχεδίου

Η διάρκεια του σχεδίου (12, 18, 24, 30 ή 36 μήνες) πρέπει να επιλέγεται κατά το στάδιο της αίτησης, με βάση τον στόχο του σχεδίου και τον τύπο των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται σε βάθος χρόνου.

Τόπος(-οι) της δραστηριότητας

Οι δραστηριότητες πρέπει να υλοποιούνται στις χώρες (μία ή περισσότερες) στις οποίες είναι εγκατεστημένοι οι οργανισμοί που συμμετέχουν στις συμπράξεις συνεργασίας.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους έως τις 4 Απριλίου στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Οι αιτούντες οργανισμοί αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Mέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Κριτήρια χορήγησης

Η ενδεικτική κατανομή ανάλογα με τις διάφορες κατηγορίες των συμπράξεων συνεργασίας εφαρμόζεται ως ακολούθως:

 • περίπου το 30% για τις προτεραιότητες 1 και 2 (σχέδια στήριξης της συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες και της σωματικής άσκησης)·
 • περίπου το 20% για τις προτεραιότητες 3 και 4 (σχέδια ενίσχυσης της εκπαίδευσης στον αθλητισμό και μέσω του αθλητισμού, με ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και τη στήριξη της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών1 και των σχεδίων που στηρίζουν την εθελοντική δράση στον αθλητισμό)·
 • περίπου το 20% για τις προτεραιότητες 5, 6 και 7 (σχέδια που στηρίζουν την ακεραιότητα στον χώρο του αθλητισμού, όπως η καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) και του «στησίματος» αγώνων, καθώς και η χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό)·
 • περίπου το 30% για τις προτεραιότητες 8 και 9 (σχέδια με στόχο την καταπολέμηση της βίας, του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων στον αθλητισμό και σχέδια για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό).

Στο πλαίσιο των εν λόγω κατηγοριών, τα σχέδια αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία 30 βαθμοί)

 • Συνάφεια της πρότασης σε σχέση με:
 • τους στόχους των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα του αθλητισμού
 • τους στόχους και τις προτεραιότητες της συγκεκριμένης δράσης (βλέπε ενότητες «Ποιοι είναι οι στόχοι των συμπράξεων συνεργασίας»)
 • Βαθμός στον οποίο:
 • η πρόταση βασίζεται σε ουσιαστική και επαρκή ανάλυση των αναγκών
 • οι στόχοι είναι σαφώς καθορισμένοι, ρεαλιστικοί και αφορούν θέματα που συνδέονται με τους συμμετέχοντες οργανισμούς και τις στοχευμένες ομάδες·
 • η πρόταση είναι καινοτόμος ή/και συμπληρωματική προς άλλες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί από τους συμμετέχοντες οργανισμούς·
 • η πρόταση επιφέρει προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ μέσω των αποτελεσμάτων της, τα οποία δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν στο πλαίσιο μεμονωμένων δράσεων σε εθνικό επίπεδο.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία:20 βαθμοί)

 • Σαφήνεια, πληρότητα και ποιότητα του προγράμματος εργασίας, καθώς και πρόβλεψη κατάλληλης περιόδου προετοιμασίας, υλοποίησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, και διάδοσης·
 • Συνοχή μεταξύ των στόχων, της μεθοδολογίας, των δραστηριοτήτων και του προτεινόμενου προϋπολογισμού του σχεδίου·
 • Ποιότητα και σκοπιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας·
 • Ύπαρξη και ποιότητα των ρυθμίσεων διαχείρισης (σαφώς προσδιορισμένα και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, δομές οργάνωσης, καθήκοντα και αρμοδιότητες)·
 • Ύπαρξη και συνάφεια των μέτρων ποιοτικού ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική, έγκαιρη και εντός προϋπολογισμού υλοποίηση του σχεδίου·
 • Βαθμός στον οποίο το σχέδιο είναι οικονομικά αποδοτικό και κατανέμει καταλλήλως τις διαθέσιμες πηγές στην κάθε δραστηριότητα.

Ποιότητα της ομάδας του σχεδίου και του καθεστώτος συνεργασίας

(μέγιστη βαθμολογία 20 βαθμοί)

 • Βαθμός στον οποίο:
 • το σχέδιο περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, την κατάλληλη σύνθεση συμπληρωματικών συμμετεχόντων οργανισμών που διαθέτουν το απαραίτητο προφίλ, την πείρα και την εξειδίκευση ώστε να φέρουν εις πέρας κάθε πτυχή του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου προφίλ και της εμπειρογνωσίας των ικανοτήτων τους στον τομέα της πολιτικής και της πρακτικής στον αθλητισμό·
 • η κατανομή των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων αποδεικνύει τη δέσμευση και την ενεργό συμβολή όλων των συμμετεχόντων οργανισμών·
 • η συμμετοχή, κατά περίπτωση, ενός οργανισμού από Χώρα Εταίρο αποδίδει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο σχέδιο.

Αντίκτυπος και διάδοση

(μέγιστη βαθμολογία 30 βαθμοί)

 • Ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του σχεδίου·
 • Δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
 • στα άτομα και τους οργανισμούς που συμμετέχουν, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου·
 • στους οργανισμούς και τους ιδιώτες πέραν όσων συμμετέχουν άμεσα στο σχέδιο, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Ποιότητα του σχεδίου διάδοσης: καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου τόσο εντός όσο και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών·
 • Κατά περίπτωση, βαθμός στον οποίο η πρόταση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα υλικά, τα έγγραφα και τα μέσα που παράγονται θα καθίστανται ελεύθερα διαθέσιμα και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών, χωρίς δυσανάλογους περιορισμούς·
 • Ποιότητα των σχεδίων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του σχεδίου: ικανότητα του σχεδίου να συνεχίζει να έχει αντίκτυπο και να παράγει αποτελέσματα και μετά τη χρησιμοποίηση της επιχορήγησης της ΕΕ.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 50% της μέγιστης βαθμολογίας σε κάθε μία από τις κατηγορίες των κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται παραπάνω (δηλαδή τουλάχιστον 15 βαθμούς στις κατηγορίες «Συνάφεια του σχεδίου» και «Αντίκτυπος και διάδοση»· 10 βαθμούς στις κατηγορίες «Ποιότητα της κατάρτισης και της υλοποίησης του σχεδίου» και «Ποιότητα της ομάδας του σχεδίου και του καθεστώτος συνεργασίας».)

Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες χρηματοδότησης (σε ευρώ):

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης για συμπράξεις συνεργασίας: 400.000 EUR

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Διαχείριση και υλοποίηση σχεδίου Διαχείριση σχεδίου (π.χ. σχεδιασμός, οικονομικά ζητήματα, συντονισμός και επικοινωνία μεταξύ των εταίρων κ.λπ.)· μικρής κλίμακας υλικά, εργαλεία, προσεγγίσεις κ.λπ. που αφορούν τομείς μάθησης /διδασκαλίας /κατάρτισης. Εικονική συνεργασία και τοπικές δραστηριότητες του σχεδίου· ενημέρωση· προώθηση και διάδοση (π.χ. φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, διαδικτυακές πληροφορίες κ.λπ.). Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος Συνεισφορά στις δραστηριότητες του συντονιστικού οργανισμού:
500 EUR τον μήνα
το πολύ 2.750 ευρώ τον μήνα Ανάλογα με τη διάρκεια της σύμπραξης συνεργασίας και τον αριθμό των συμμετεχόντων οργανισμών
Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος Συνεισφορά στις δραστηριότητες των λοιπών συμμετεχόντων οργανισμών:
250 EUR ανά συμμετέχοντα οργανισμό τον μήνα
Διακρατικές συναντήσεις για το σχέδιο Συμμετοχή στις συναντήσεις μεταξύ των εταίρων του σχεδίου που φιλοξενούνται από έναν από τους συμμετέχοντες οργανισμούς για την υλοποίηση και τον συντονισμό του σχεδίου. Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος Για αποστάσεις από 100 έως 1.999 χλμ.:
575 EUR ανά συμμετέχοντα και ανά συνάντηση
Για αποστάσεις 2.000 χλμ. και άνω:
760 EUR ανά συμμετέχοντα και ανά συνάντηση
Υπό τον όρο ότι: οι αιτούντες πρέπει να αιτιολογούν την ανάγκη για τις εν λόγω συναντήσεις, όσον αφορά τον αριθμό των συναντήσεων και των συμμετεχόντων. Οι αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Έκτακτες δαπάνες Συνεισφορά σε πραγματικές δαπάνες που συνδέονται με δραστηριότητες υπεργολαβίας ή αγοράς αγαθών και υπηρεσιών.
Δαπάνες για την παροχή χρηματικής εγγύησης, εφόσον τη ζητήσει ο Εθνικός Οργανισμός.
Πραγματικές δαπάνες το 80% των επιλέξιμων δαπανών
Ανώτατο ποσό 50.000 ευρώ ανά σχέδιο (εξαιρουμένων των δαπανών για την παροχή χρηματικής εγγύησης)
Υπό τον όρο ότι: η υπεργολαβία πρέπει να αφορά υπηρεσίες που δεν μπορούν να παρέχονται άμεσα από τους συμμετέχοντες οργανισμούς για λόγους που αιτιολογούνται δεόντως. Ο εξοπλισμός δεν μπορεί να αφορά κανονικό εξοπλισμό γραφείου ή εξοπλισμό που χρησιμοποιείται συνήθως από τους συμμετέχοντες οργανισμούς.

 

Επιπλέον επιχορήγηση για μεγάλης κλίμακας συμπράξεις συνεργασίας

Προϊόντα πνευματικής εργασίας

Προϊόντα πνευματικής εργασίας/απτά προϊόντα του σχεδίου (όπως προγράμματα σπουδών, παιδαγωγικό υλικό και υλικό σχετικό με την εργασία στον τομέα της νεολαίας, ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (ΑΕΠ), μέσα ΤΠ, αναλύσεις, μελέτες, μέθοδοι μάθησης μεταξύ ομοτίμων, δημοσκοπήσεις και αναφορές, επινοήσεις- π.χ.: νέα αγωνίσματα και αθλήματα κ.λπ.)

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

B5.1 ανά διαχειριστή και ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο

Υπό τον όρο ότι: οι δαπάνες προσωπικού όσον αφορά τους διαχειριστές και το διοικητικό προσωπικό αναμένεται να καλυφθούν από την κατηγορία «Διαχείριση και υλοποίηση σχεδίου». Για να μην υπάρξει αλληλοεπικάλυψη με την εν λόγω κατηγορία, οι αιτούντες πρέπει να δικαιολογούν το είδος και το ύψος των σχετικών δαπανών προσωπικού για κάθε προτεινόμενο αποτέλεσμα.
Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι ποιοτικά και επαρκή, ώστε να είναι επιλέξιμα για αυτού του είδους την οικονομική στήριξη. Τα αποτελέσματα πρέπει να αποδεικνύουν τη δυναμική τους αφενός για την ευρύτερη χρήση και αξιοποίησή τους, και αφετέρου για τον αντίκτυπό τους.

Β5.2 ανά ερευνητή/καθηγητή/προπονητή/εκπαιδευτή/εργαζόμενο στον τομέα της νεολαίας ανά ημέρα εργασίας στο πρόγραμμα

B5.3 ανά τεχνικό και ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο

B5.4 ανά μέλος του διοικητικού προσωπικού και ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο

Πολλαπλασιαστικές αθλητικές εκδηλώσεις

Συνεισφορά στις δαπάνες που συνδέονται με εθνικά και διακρατικά συνέδρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις με στόχο την ανταλλαγή και τη διάδοση των πνευματικών προϊόντων του σχεδίου (εξαιρούνται οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων των συμμετεχόντων οργανισμών του σχεδίου).

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

100 EUR ανά τοπικό συμμετέχοντα
(δηλαδή, συμμετέχοντες από τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η εκδήλωση)

Ανώτατο ποσό ύψους 30.000 EUR ανά σχέδιο

Υπό τον όρο ότι: η στήριξη για πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις παρέχεται μόνο εάν αυτές αφορούν άμεσα τα προϊόντα πνευματικής εργασίας του σχεδίου. Ένα σχέδιο που δεν λαμβάνει οικονομική στήριξη για προϊόντα πνευματικής εργασίας δεν μπορεί να λάβει στήριξη για τη διοργάνωση πολλαπλασιαστικών δράσεων.

150 EUR ανά διεθνή συμμετέχοντα (δηλαδή συμμετέχοντες από άλλες χώρες)

Πίνακας Α – Προϊόντα πνευματικής εργασίας (ποσά σε ευρώ ανά ημέρα)

Η εν λόγω χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις δαπάνες προσωπικού των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο για την παραγωγή προϊόντων πνευματικής εργασίας. Τα εν λόγω ποσά εξαρτώνται από: α) το προφίλ του προσωπικού που απασχολείται στο σχέδιο και β) τη χώρα του συμμετέχοντος οργανισμού, του οποίου το προσωπικό απασχολείται στο σχέδιο.

Διαχειριστής

Καθηγητής/ Εκπαιδευτής/ Ερευνητής/

Εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας

Τεχνικός

Διοικητικό προσωπικό

B5.1

B5.2

B5.3

B5.4

Δανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Σουηδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία

294

241

190

157

Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία

280

214

162

131

Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία

164

137

102

78

Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία

88

74

55

39

Πίνακας Β – Προϊόντα πνευματικής εργασίας (ποσά σε ευρώ ανά ημέρα) 

Η εν λόγω χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις δαπάνες προσωπικού των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο για την παραγωγή προϊόντων πνευματικής εργασίας. Τα εν λόγω ποσά εξαρτώνται από: α) το προφίλ του προσωπικού που απασχολείται στο σχέδιο και β) τη χώρα του συμμετέχοντος οργανισμού, του οποίου το προσωπικό απασχολείται στο σχέδιο.

Διαχειριστής

Καθηγητής/ Εκπαιδευτής/ Ερευνητής/

Εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας

Τεχνικός

Διοικητικό προσωπικό

B5.1

B5.2

B5.3

B5.4

Αυστραλία, Καναδάς, Κουβέιτ, Μακάο, Μονακό, Κατάρ, Άγιος Μαρίνος, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

294

241

190

157

Ανδόρα, Μπρουνέι, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κράτος της Πόλης του Βατικανού

280

214

162

131

Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Χονγκ Κονγκ, Ισραήλ, Κορέα (Δημοκρατία της Κορέας), Ομάν, Σαουδική Αραβία, Ταϊβάν

164

137

102

78

Αφγανιστάν, Αλβανία, Αλγερία, Ανγκόλα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αργεντινή, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Μπανγκλαντές, Μπαρμπάντος, Χιλή, Λευκορωσία, Μπελίζε, Μπενίν, Μπουτάν, Βολιβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μποτσουάνα, Βραζιλία, Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Καμπότζη, Καμερούν, Πράσινο Ακρωτήριο, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Κίνα, Κολομβία, Κομόρες, Κονγκό (Μπραζαβίλ), Κονγκό (Κινσάσα), Νήσοι Κουκ, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Τζιμπουτί, Δομίνικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Ανατολικό Τιμόρ, Ισημερινός, Αίγυπτος, Ελ Σαλβαδόρ, Ερυθραία, Αιθιοπία, Φίτζι, Γκαμπόν, Γκάμπια, Γεωργία, Γκάνα, Γρενάδα, Γουατεμάλα, Ισημερινή Γουινέα, Γουινέα (Δημοκρατία της Γουινέας), Γουινέα Μπισάου, Γουιάνα, Αϊτή, Ονδούρα, Ινδία, Ινδονησία, Ιράν, Ιράκ, Ακτή Ελεφαντοστού, Τζαμάικα, Ιορδανία, Καζακστάν, Κένυα, Κιριμπάτι, Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, Κοσσυφοπέδιο, Κιργιζία, Λάος, Λίβανος, Λεσόθο, Λιβερία, Λιβύη, Μαδαγασκάρη, Μαλάουι, Μαλαισία, Μαλδίβες, Μάλι, Νήσοι Μάρσαλ, Μαυριτανία, Μαυρίκιος, Μεξικό, Μικρονησία, Μολδαβία, Μογγολία, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Μοζαμβίκη, Μιανμάρ, Ναμίμπια, Ναουρού, Νεπάλ, Νικαράγουα, Νίγηρας, Νιγηρία, Νιούε, Πακιστάν, Παλάου, Παλαιστίνη, Παναμάς, Παπουασία-Νέα Γουινέα, Παραγουάη, Περού, Φιλιππίνες,   Ρουάντα, Σαμόα, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σενεγάλη, Σεϋχέλλες, Σιέρα Λεόνε, Νήσοι Σολομώντος, Σομαλία, Νότια Αφρική, Σρι Λάνκα, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Σουδάν, Σουρινάμ, Σουαζιλάνδη, Συρία, Τατζικιστάν, Τανζανία, Έδαφος της Ρωσίας όπως αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο, Έδαφος της Ουκρανίας όπως αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο, Ταϊλάνδη, Ανατολικό Τιμόρ, Λαϊκή Δημοκρατία του Τόγκο, Τόνγκα, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Τυνησία, Τουρκμενιστάν, Τουβαλού, Ουγκάντα, Ουρουγουάη, Ουζμπεκιστάν, Βανουάτου, Βενεζουέλα, Βιετνάμ, Υεμένη, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε

88

74

55

39

 • 1. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών (εγκρίθηκαν στις 28.09.2012 από την ομάδα εμπειρογνωμόνων «Εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του αθλητισμού» της ΕΕ (ISBN 978-92-79-31161-1).