Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Vilka insatser får bidrag?

Följande insatser inom idrott omfattas av denna programhandledning:

 • Samarbetspartnerskap
 • Små samarbetspartnerskap
 • Ideella europeiska idrottsevenemang

Dessutom stöder Erasmus+ insatser för att stärka beslutsunderlagen (genom t.ex. studier, datainsamling och undersökningar), främja dialogen med berörda europeiska intressenter (bl.a. EU:s idrottsforum, evenemang som EU:s ordförandeland anordnar, konferenser, möten och seminarier). Dessa insatser kommer att genomföras av EU-kommissionen direkt eller via EU:s programkontor Eacea.

De specifika målen för Erasmus+ inom idrott är att

 • ta itu med gränsöverskridande hot mot idrottens integritet, som dopning, uppgjorda matcher och våld samt alla former av intolerans och diskriminering
 • främja och stödja goda styrelseformer inom idrotten och parallella karriärer för idrottsutövare
 • främja frivillig verksamhet inom idrott, tillsammans med social inkludering, lika möjligheter och medvetenhet om vikten av hälsofrämjande fysisk aktivitet genom ökat deltagande i och lika tillgång till idrott för alla.

I enlighet med förordningen om Erasmus+ ska idrottsinsatserna inriktas på idrott på gräsrotsnivå.

Idrottsinsatserna väntas leda till utveckling av den europeiska dimensionen av idrott genom att generera, dela och sprida erfarenheter och kunskap om olika frågor som berör idrott på europeisk nivå.

Idrottsprojekt som stöds genom Erasmus+ bör slutligen leda till ökat deltagande i idrott, fysisk aktivitet och frivillig aktivitet.

Följande resultat är särskilt viktiga:

 • Ökad kunskap och medvetenhet om idrott och fysisk aktivitet i programländerna.
 • Ökad medvetenhet om idrottens roll för att främja social inkludering, lika möjligheter och hälsoförbättrande fysisk aktivitet.
 • Förstärkt samarbete mellan institutioner och organisationer på området idrott och fysisk aktivitet.
 • Bättre deltagande för idrottsorganisationer och andra berörda organisationer från olika programländer i utökade nätverk.
 • Förbättrat utbyte av goda exempel.

Idrottsinsatserna väntas bidra till den europeiska idrottsveckan, som är ett initiativ som kommissionen inlett för att främja idrott och fysisk aktivitet i EU mot bakgrund av det sjunkande deltagandet.

Tanken är att den europeiska idrottsveckan ska organiseras enligt följande koncept: ett officiellt öppnande, ett flaggskeppsevenemang och fem fokusdagar med ett särskilt tema: utbildning, arbetsplatser, utomhusaktiviteter, idrottsklubbar och gym. Den europeiska idrottsveckan ska bland annat främja informationsinsatser över landsgränserna.

Från och med 2019 hålls den europeiska idrottsveckan den 23–30 september. Förutom kommissionens evenemang kommer EU-länderna att anordna och samordna nationella och lokala aktiviteter.

Läs mer om den europeiska idrottsveckan 201