Spis treści
Szukaj w przewodniku

Które akcje objęte są wsparciem?

Zgodnie z niniejszym przewodnikiem realizowane są następujące akcje w dziedzinie sportu:

 • współpraca partnerska;
 • współpraca partnerska na mniejszą skalę;
 • niekomercyjne europejskie imprezy sportowe.

Dodatkowo w ramach programu Erasmus+ wspierane są akcje na rzecz lepszego wykorzystania wyników badań w kształtowaniu polityki (badania, gromadzenie danych, ankiety itp.) w celu promowania dialogu z właściwymi europejskimi zainteresowanymi stronami (Forum Sportu Unii Europejskiej, wydarzenia w ramach prezydencji UE, konferencje, spotkania, seminaria itp.). Akcje te będą wdrażane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub za pośrednictwem jej Agencji Wykonawczej.

Celami szczegółowymi realizowanymi w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie sportu są:

 • eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych i przemoc, a także wszelkiego rodzaju nietolerancji i dyskryminacji;
 • promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
 • promowanie wolontariatu w sporcie oraz włączenia społecznego, równych szans i podnoszenia świadomości znaczenia aktywności fizycznej poprawiającej zdrowie dzięki większemu udziałowi i równemu dostępowi do sportu dla wszystkich.

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym program Erasmus+ szczególny nacisk należy położyć na projekty dotyczące sportu powszechnego.

Oczekuje się, że akcje w dziedzinie sportu przyczynią się do rozwoju europejskiego wymiaru sportu poprzez generowanie i upowszechnianie doświadczeń i wiedzy na temat różnych zagadnień dotyczących sportu na szczeblu europejskim oraz dzielenie się nimi.

Projekty sportowe wspierane w ramach programu Erasmus+ powinny ostatecznie przyczynić się do zwiększenia poziomu uczestnictwa w działalności sportowej, aktywności fizycznej i wolontariacie.

W ujęciu bardziej szczegółowym projekty te przyczynią się do:

 • podniesienia stanu wiedzy oraz świadomości w zakresie sportu i aktywności fizycznej w krajach programu;
 • podniesienia świadomości w zakresie roli sportu w promowaniu włączenia społecznego, równości szans i korzystnej dla zdrowia aktywności fizycznej;
 • zacieśnienia współpracy między instytucjami i organizacjami działającymi w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej;
 • zwiększenia udziału organizacji sportowych i innych właściwych organizacji z różnych krajów programu w działalności ulepszonych sieci;
 • usprawnienia wymiany dobrych praktyk.

Oczekuje się, że akcje w dziedzinie sportu przyczynią się do wdrożenia Europejskiego Tygodnia Sportu, który jest inicjatywą zapoczątkowaną przez Komisję w celu promowania sportu i aktywności fizycznej w Unii Europejskiej w świetle malejącego poziomu uczestnictwa.

Europejski Tydzień Sportu ma być organizowany zgodnie z następującym planem: oficjalne otwarcie, impreza przewodnia i 5 dni tematycznych, z których każdy będzie miał inny temat przewodni: edukację, rynek pracy, zajęcia na świeżym powietrzu, kluby sportowe i kluby fitness. Europejski Tydzień Sportu przyczyni się między innymi do organizowania transgranicznych działań mających na celu podnoszenie świadomości.

Od 2017 r. Europejski Tydzień Sportu będzie trwał od 23 do 30 września. Poza działaniami organizowanymi przez Komisję Europejską państwa członkowskie będą organizowały działania krajowe i koordynowały działania lokalne.

Dalsze informacje dotyczące Europejskiego Tygodnia Sportu 2019 można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/sport/