Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Programområde 3: Stöd till politisk reform

Verksamheten till stöd för politiska reformer är inriktad på att uppnå målen för de europeiska politiska dagordningarna, särskilt Europa 2020-strategin, den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020) och den europeiska ungdomsstrategin.

Vilka insatser får bidrag?

Följande insats genomförs genom denna programhandledning:

 • Projekt för ungdomsdialog.

I denna del B i handledningen ger vi närmare information om de kriterier och finansieringsregler som gäller för denna insats.

Dessutom täcker programområde 3 många andra insatser till stöd för politiska reformer inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor som genomförs direkt av Europeiska kommissionen eller genom särskilda inbjudningar att lämna ansökningar som hanteras av Centrala programkontoret. Du hittar mer information på webbplatserna för Europeiska kommissionen, det centrala programkontoret och de nationella programkontoren. Nedan finns en kortfattad beskrivning av dessa insatser:

Kunskap inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor, vilket innefattar insamling av belägg, analys och lärande av varandra. Det rör sig framför allt om följande aspekter:

 • Tematisk och landsspecifik sakkunskap, undersökningar av politiska frågor och reformer, däribland verksamheten inom Eurydice-nätverket.
 • Stöd för att Erasmus+-länder ska delta i europeiska eller internationella undersökningar för att övervaka specifika trender och utvecklingar, däribland utvecklingen av språkkunskaper i Europa.
 • EU:s ordförandeskapsevenemang och möten på hög nivå.
 • Utbyten av erfarenheter och goda exempel samt inbördes granskning.
 • Stöd till genomförande av de öppna samordningsmetoderna.

Initiativ för politisk innovation i syfte att utarbeta ny politik eller förbereda genomförandet av den. Detta innefattar särskilda inbjudningar att lämna ansökningar som förvaltas av Centrala programkontoret om a) europeiska politiska experiment under ledning av offentliga myndigheter på hög nivå och med fältförsök i flera länder baserat på sunda utvärderingsmetoder; b) framåtsyftande samarbetsprojekt om politisk utveckling <:p>

Stöd till europeiska politiska verktyg, framför allt följande:

 • Verktyg för öppenhet (gällande färdigheter och kvalifikationer) som underlättar insyn och erkännande av färdigheter och kvalifikationer och även överföring av studiepoäng, främjar kvalitetskontroll, stöder validering av icke-formellt och informellt lärande, samt förvaltning av färdigheter och vägledning. Denna insats kommer också att inkludera nätverk som stöder tillämpningen av dessa verktyg.
 • Fakta om kompetenssituationen för att kunna utveckla och stödja europeiska verktyg som t.ex. EU:s kompetenskarta, som är en webbaserad plattform.
 • Nätverk som stöder specifika politikområden såsom läs- och skrivkunnighet och lärande för vuxna, samt arbete inom ungdomsområdet och ungdomsinformation (Salto och Eurodesk).
 • Särskilda verktyg för högre utbildning – utveckling och stöd till verktyg som U-Multirank, stöd till Bolognaprocessen eller den yttre dimensionen i högre utbildning, de nationella grupperna av experter på högskolereformer inom grannskaps- och utvidgningspolitiken samt Ryssland och Centralasien.
 • Särskilda yrkesutbildningsverktyg för att genomföra mobilitetsstadgan för yrkesutbildning (VET Mobility Charter), höja kvaliteten i organiserad mobilitet och stödja de nationella myndigheterna när det gäller lärlingsutbildningar för att höja kvaliteten och öka tillgången till lärlingsutbildning i hela Europa.

Samarbete med internationella organisationer som OECD och Europarådet. Denna insats ska också främja politisk dialog med partnerländer och främja den europeiska högre utbildningens attraktionskraft i hela världen. Den ska också stödja nätverket av experter på högskolereformer i partnerländer i EU:s grannskap och de internationella alumniföreningarna.

Dialog med intressenter och marknadsföring av politiken och programmet, bl.a. på följande sätt:

 • Samarbete med civilsamhället till stöd för europeiska icke-statliga organisationer och EU-omfattande nätverk inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor genom en särskild utlysning att lämna ansökningar som förvaltas av Centrala programkontoret.
 • Offentliga evenemang, möten, diskussioner och samråd med beslutsfattare i relevanta politiska frågor (t.ex. forumet för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor eller europeiska ungdomsveckan).
 • Dialog inom ungdomsfrågor, däribland stöd till nationella arbetsgrupper och möten för att främja dialog mellan unga och beslutsfattare (se avsnittet nedan).
 • Informations- och spridningsverksamhet för politiska resultat och prioriteringar om programmet Erasmus+, dess resultat och eventuella synergieffekter med andra EU-program, särskilt de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

De insatser som genomförs inom ramen för detta programområde syftar till att:

 • förbättra kvaliteten, effektiviteten och jämlikheten i systemen för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor genom öppna samordningsmetoder
 • stödja genomförandet av de allmänna och landsspecifika rekommendationer som utfärdas till följd av de europeiska planeringsterminerna,
 • främja gränsöverskridande samarbete och ömsesidigt lärande mellan behöriga myndigheter på högsta politiska nivå för att förbättra system, strukturer och processer,
 • utveckla kunskap och analytisk kapacitet för att stödja evidensbaserad politik inom den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020), europeiska ungdomsstrategin och de särskilda politiska agendorna, t.ex. Bologna- och Köpenhamnsprocesserna,
 • tillgängliggöra sunda jämförbara internationell data och ändamålsenliga sekundära analyser för europeiskt och nationellt beslutsfattande, underlätta insamling och analys av väsentliga belägg för att bedöma och övervaka genomförandet av innovativ politik och uppmuntra överförbarhet och skalbarhet,
 • stödja europeiska nätverk och införa verktyg som främjar öppenhet och erkännande av kompetens och kvalifikationer som förvärvats genom formellt, icke-formellt och informellt lärande
 • stödja aktivt deltagande för nätverk inom det civila samhället och icke-statliga organisationer i genomförandet av politiken,
 • stödja dialogmekanismer med unga och uppmuntra dem att delta aktivt i det demokratiska livet,
 • stödja utbyte av goda exempel, dialog, ömsesidigt lärande och samarbete mellan beslutsfattare, yrkesverksamma och intressenter från program- och partnerländer,
 • öka medvetenheten om resultaten av den europeiska politiken och programmet Erasmus+ och förenkla användningen av dem på lokal, regional eller nationell nivå, höja den europeiska högskoleutbildningens profil och öka dess attraktionskraft på global nivå,
 • främja synergieffekter med andra EU-program, såsom de europeiska struktur- och investeringsfonderna, och med finansieringssystemen på nationell eller regional nivå.