Kazalo
Iskanje po vodniku

Ključni ukrep 3: Podpora za reformo politik

Aktivnosti v okviru podpore za reformo politik so ciljno usmerjene v doseganje ciljev programov evropskih politik, zlasti strategije Evropa 2020, strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) ter evropske strategije za mlade.

Kateri ukrepi so podprti?

  S tem vodnikom za prijavitelje se izvaja naslednji ukrep:

 • Projekti Dialog mladih.

V tem delu B vodnika so navedene podrobne informacije o merilih in pravilih za dodelitev sredstev, ki veljajo za ta ukrep.

Poleg tega so v ključni ukrep 3 zajeti mnogi drugi ukrepi podpore za reformo politik na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, ki jih izvaja neposredno Evropska komisija ali pa se izvajajo s posebnimi razpisi za zbiranje predlogov, ki jih upravlja Izvajalska agencija. Več informacij je na voljo na spletiščih Evropske komisije, Izvajalske agencije in nacionalnih agencij. Ti ukrepi so podrobno opisani spodaj:

Znanje na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, ki vključuje zbiranje dokazov, analize in vzajemno učenje. Zlasti:

 • •    tematsko in s posameznimi državami povezano strokovno znanje, študije o vprašanjih in reformah politik, vključno z aktivnostmi, ki jih izvaja omrežje Eurydice in korespondenti na platformi Youth Wiki;
 • podpora za udeležbo držav Erasmus+ v evropskih/mednarodnih anketah, katerih cilj je spremljanje posebnih trendov in razvoja, vključno z razvojem jezikovnih kompetenc v Evropi;
 • dogodki v okviru predsedovanja, konference in srečanja na visoki ravni;
 • izmenjave izkušenj in dobrih praks ter medsebojni strokovni pregledi;
 • podpora izvajanju odprtih metod koordinacije.

Pobude za inovacije v politiki, namenjene razvoju novih politik ali pripravi njihovega izvajanja. Vključujejo posebne razpise za zbiranje predlogov, ki jih upravlja Izvajalska agencija, za: a) eksperimentiranje na področju evropske politike pod vodstvom javnih organov na visoki ravni in z vključevanjem terenskih poskusov političnih ukrepov v več državah na podlagi dobrih metod ocenjevanja; b) v prihodnost usmerjene projekte sodelovanja za razvoj inovativnih politik.

Podpora za orodja evropske politike, zlasti:

 • orodja za preglednost (spretnosti in kvalifikacije), da se olajšajo preglednost in priznavanje spretnosti in kvalifikacij ter prenos kreditnih točk, spodbuja zagotavljanje kakovosti ter podpira upravljanje spretnosti in usmerjanje. Ta ukrep bo vključeval tudi omrežja, ki zagotavljajo podporo izvajanju teh orodij;
 • obveščevalni podatki o spretnostih za razvoj in podporo evropskim orodjem, na primer evropski panorami spretnosti – spletna platforma;
 • omrežja, ki podpirajo posebna področja politik, na primer pismenost in učenje odraslih ter mladinsko delo in informacije o mladih (SALTO in Eurodesk);
 • namenska orodja za visokošolsko izobraževanje – razvoj orodij in podpora orodjem, kot so „U-Multirank“, podpora bolonjskemu procesu ali zunanji razsežnosti visokošolskega izobraževanja;
 • nacionalne skupine strokovnjakov za reformo visokošolskega izobraževanja v državah v soseščini EU in državah širitve, tudi v Rusiji in Osrednji Aziji;
 • namenska orodja PIU za izvajanje listine za mobilnost PIU, da se zviša raven kakovosti organizirane mobilnosti in podprejo nacionalni organi z zvezi z vajeništvi, da se okrepita kakovost in ponudba vajeništev po Evropi.

Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, na primer OECD in Svetom Evrope. Tudi ta ukrep bo spodbujal dialog o politikah s partnerskimi državami in mednarodno privlačnost evropskega visokošolskega izobraževanja v svetu. Podpiral bo tudi omrežje strokovnjakov za reformo visokošolskega izobraževanja v sosedskih partnerskih državah EU in mednarodna združenja diplomantov.

Dialog z deležniki, spodbujanje politik in Programa, vključno z naslednjim:

 • sodelovanje s civilno družbo za podporo evropskim nevladnim organizacijam in evropskim omrežjem na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine s posebnimi razpisi za zbiranje predlogov, ki jih upravlja Izvajalska agencija;
 • javni dogodki, srečanja, razprave in posvetovanja z oblikovalci politik in deležniki o pomembnih vprašanjih politik (na primer forum o izobraževanju, usposabljanju in mladih ali evropski teden mladih);
 • dialog na področju mladine, vključno s podporo nacionalnim delovnim skupinam in srečanjem, ki spodbujajo dialog med mladimi in oblikovalci politik (glej poglavje v nadaljevanju);
 • aktivnosti ozaveščanja, obveščanja in razširjanja o rezultatih in prednostnih nalogah politik, programu Erasmus+ ter njegovih rezultatih in morebitnih sinergijah z drugimi programi EU, zlasti evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi.

Cilj ukrepov, ki se bodo izvedli v okviru tega ključnega ukrepa, so:

 • izboljšati kakovost, učinkovitost in enakost sistemov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladinskih politik z odprtimi metodami koordinacije.
 • podpirati izvajanje splošnih in s posameznimi državami povezanih priporočil na podlagi evropskih semestrov;
 • spodbujati mednarodno sodelovanje in vzajemno učenje med pristojnimi organi na najvišji politični ravni, da bi izboljšali sisteme, strukture in postopke;
 • razvijati znanje in analitično zmogljivost za podpiranje politik, ki temeljijo na dejstvih, v okviru strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020), evropske strategije za mlade in posebnih evropskih programov, na primer bolonjskega in københavnskega procesa;
 • omogočiti dostop do zanesljivih primerljivih mednarodnih podatkov in ustreznih sekundarnih analiz za evropsko in nacionalno oblikovanje politik, da se olajšata zbiranje in analiza vsebinskih dokazov za ocenjevanje in spremljanje izvajanja inovativnih politik ter spodbujanje prenosa in nadgradljivosti;
 • podpirati evropska omrežja in izvajati orodja, ki spodbujajo preglednost in priznavanje spretnosti in kvalifikacij, pridobljenih s formalnim, neformalnim in priložnostnim učenjem, ter s tem utirati pot evropskemu prostoru spretnosti in kvalifikacij;
 • podpirati aktivno udeležbo omrežij civilne družbe in nevladnih organizacij pri izvajanju politik;
 • podpirati mehanizme dialoga dialog z mladimi in spodbujati njihovo aktivno udeležbo v demokratičnem življenju;
 • podpirati izmenjave dobrih praks, dialog, vzajemno učenje in sodelovanje med oblikovalci politik, delavci in deležniki iz držav Programa in partnerskih držav;
 • ozaveščati o rezultatih evropskih politik in programa Erasmus+ ter omogočati njihovo uporabo na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Okrepiti prepoznavnost in privlačnost evropskega visokošolskega izobraževanja po vsem svetu;
 • spodbujati sinergije z drugimi programi EU, na primer evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi, ter drugimi programi financiranja na nacionalni ali regionalni ravni.