Cuprins
Căutați în ghid

Acțiunea-Cheie 3: Sprijin Pentru Reformarea Politicilor

Activitățile în sprijinul reformării politicilor vizează realizarea obiectivelor agendelor europene de politici, în special ale Strategiei Europa 2020, ale Cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării (ET 2020) și ale Strategiei UE pentru tineret.

Ce Acțiuni Sunt Sprijinite?

  Următoarea acțiune este pusă în aplicare prin intermediul prezentului ghid al programului:

 • Proiectele de dialog pentru tineret.

Partea B a ghidului oferă informații detaliate cu privire la criteriile și la regulile de finanțare aplicabile acestei acțiuni.

De asemenea, acțiunea-cheie 3 acoperă numeroase alte acțiuni în sprijinul reformei politicilor în domeniile educației, formării și tineretului, care sunt puse în aplicare direct de către Comisia Europeană sau prin cereri specifice de propuneri gestionate de Agenția Executivă. O scurtă descriere a acțiunilor este furnizată mai jos. Mai multe informații sunt disponibile pe site-urile Comisiei Europene, Agenției Executive și agențiilor naționale. O scurtă descriere a acestor acțiuni se regăsește mai jos:

Cunoștințe în domeniile educației, formării și tineretulu implicând strângerea de date concrete, analiza și învățarea reciprocă. Mai exact:

 • expertiză tematică și specifică fiecărei țări, studii asupra problemelor și reformelor de politică, inclusiv activitățile desfășurate de către rețeaua Eurydice;
 • sprijin pentru participarea țărilor Erasmus+ la sondaje europene/internaționale care vizează monitorizarea tendințelor și a evoluțiilor specifice, inclusiv evoluția dezvoltării competențelor lingvistice în Europa;
 • evenimente ale Președinției UE, evenimente, conferințe și reuniuni la nivel înalt ale Președinției UE;
 • schimburi de experiență și de bune practici și evaluări inter pares;
 • sprijin pentru punerea în aplicare a metodelor deschise de coordonare.

Inițiative pentru inovarea politicilor care vizează dezvoltarea de noi politici și pregătirea punerii în aplicare a acestora. Printre ele se numără cereri de propuneri specifice gestionate de Agenția Executivă cu privire la: a) experimentări ale politicii europene, conduse de autorități publice la nivel înalt și care implică studii de teren cu privire la măsurile de politici în mai multe țări pe baza unor metode de evaluare sigure; b) proiectele de cooperare prospectivă pentru elaborarea politicilor

Sprijin pentru instrumente de politică europene, în special:

 • instrumente de transparență (competențe și calificări), care facilitează transparența și recunoașterea competențelor și calificărilor, precum și transferul de credite, încurajează asigurarea calității, sprijină gestionarea și orientarea competențelor. Acțiunea va include, de asemenea, rețelele care furnizează asistență pentru punerea în aplicare a acestor instrumente;
 • informații privind competențele pentru dezvoltarea și sprijinirea instrumentelor europene, cum ar fi Panorama competențelor în UE – platforma online;
 • rețele de sprijin pentru domenii de politică specifice, cum ar fi alfabetizarea și învățarea pentru adulți, precum și activități pentru tineret și informații pentru tineret (SALTO și Eurodesk);
 • instrumente de învățământ superior dedicate – dezvoltare și sprijin pentru instrumente precum U-Multirank, sprijin pentru Procesul Bologna sau dimensiunea externă a învățământului superior; echipele naționale de experți în domeniul reformei învățământului în zona de vecinătate și extindere, precum și în Rusia și Asia Centrală;
 • instrumente de educație și formare profesională dedicate pentru punerea în aplicare a cartei pentru mobilitatea în domeniul educației și formării profesionale, pentru a crește nivelul de calitate al mobilității organizate, precum și pentru a sprijini autoritățile naționale cu privire la stagii de ucenicie în vederea creșterii calității și a ofertei de stagii de ucenicie pe întregul teritoriu al Europei.

Cooperare cu organizații internaționale, cum ar fi: OCDE și Consiliul Europei. De asemenea, această acțiune va stimula dialogul politic cu țările partenere, precum și promovarea atractivității internaționale a învățământului superior european în lume. De asemenea, aceasta va sprijini rețeaua de experți în reforma învățământului superior în țările partenere din vecinătatea Uniunii Europene și asociațiile internaționale de absolvenți.

Promovarea dialogului cu părțile interesate, a politicii și a programului, inclusiv:

 • cooperarea cu societatea civilă în sprijinul ONG-urilor europene și al rețelelor la nivelul UE în domeniile educației, formării și tineretului, printr-o cerere de propuneri gestionată de Agenția Executivă;
 • evenimente publice, reuniuni, dezbateri și consultări cu factorii de decizie și cu părțile interesate cu privire la aspecte de politică relevante (cum ar fi Forumul pentru educație, formare și tineret și Forumul pentru tineret sau Săptămâna europeană a tineretului);
 • dialogul în domeniul tineretului, inclusiv sprijinirea reuniunilor grupurilor naționale de lucru, precum și a reuniunilor pentru promovarea dialogului între tineri și factorii de decizie (a se vedea secțiunea de mai jos);
 • activități de sensibilizare, informare și diseminare în ceea ce privește rezultatele și prioritățile de politică, programul Erasmus+, rezultatele sale și potențiale sinergii cu alte programe ale UE, în special fondurile europene structurale și de investiții.

Acțiunile puse în aplicare prin această acțiune-cheie vizează:

 • îmbunătățirea calității, eficienței și echității sistemelor de educație și formare și a politicilor de tineret prin metoda deschisă de coordonare.
 • sprijinirea punerii în aplicare a recomandărilor generale și specifice fiecărei țări formulate în cadrul semestrelor europene;
 • promovarea cooperării transnaționale și a învățării reciproce între autoritățile competente, la cel mai înalt nivel politic, cu scopul de a îmbunătăți sistemele, structurile și procesele;
 • dezvoltarea cunoștințelor și a capacității de analiză pentru a sprijini politici bazate pe date concrete prin Cadrul strategic pentru cooperare în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020), Strategia UE pentru tineret și agendele politice specifice: cum ar fi Procesul de la Bologna și Procesul de la Copenhaga;
 • punerea la dispoziție de date internaționale comparative solide și analize secundare adecvate pentru elaborarea politicilor europene și naționale, facilitarea colectării și a analizei probelor de fond pentru a evalua și a monitoriza punerea în aplicare a politicilor inovatoare și a încuraja transferabilitatea și scalabilitatea;
 • sprijinirea rețelelor europene și punerea în aplicare a instrumentelor de promovare a transparenței și de recunoaștere a calificărilor și competențelor dobândite prin învățarea formală, non-formală și informală, punând bazele unui spațiu european pentru competențe și calificări;
 • sprijinirea implicării active a societății civile și a rețelelor de organizații neguvernamentale în punerea în aplicare a politicilor;
 • sprijinirea mecanismelor de dialog cu tinerii și încurajarea participării active a acestora la viața democratică;
 • sprijinirea schimburilor de bune practici, a dialogului, a învățării reciproce și a cooperării între factorii de decizie politică, practicienii și părțile interesate din țările participante la program și din țările partenere;
 • sensibilizarea cu privire la rezultatele politicilor europene și ale programului Erasmus+ și facilitarea exploatării acestora la nivel local, regional sau național. Creșterea profilului și a atractivității învățământului superior european la nivel mondial;
 • stimularea sinergiilor cu alte programe ale UE, cum ar fi fondurile europene structurale și de investiții, precum și cu sistemele de finanțare la nivel național sau regional.