Spis treści
Szukaj w przewodniku

Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

Działania wspierające reformowanie polityk są ukierunkowane na osiągnięcie celów europejskich polityk, a w szczególności strategii „Europa 2020”, strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) oraz strategii UE na rzecz młodzieży.

Które akcje objęte są wsparciem?

Niniejszy przewodnik zawiera opis realizacji poniższej akcji:

 • projekty dialogu młodzieży.

W części B niniejszego przewodnika przedstawiono szczegółowe informacje na temat kryteriów i zasad finansowania mających zastosowanie do tej akcji.

Ponadto Akcja 3 obejmuje wiele innych akcji mających na celu wsparcie w reformowaniu polityk w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży. Akcje te są realizowane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub za pośrednictwem specjalnych zaproszeń do składania wniosków, którymi zarządza Agencja Wykonawcza. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Komisji Europejskiej, Agencji Wykonawczej i agencji narodowych. Poniżej przedstawiono zwięzły opis tych akcji:

Wiedza w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży, obejmująca gromadzenie dowodów, analizę i partnerskie uczenie się. W szczególności:

 • tematyczna wiedza fachowa i wiedza fachowa na temat poszczególnych krajów, badania zagadnień strategicznych i reform, w tym działania prowadzone w ramach sieci Eurydice;
 • wsparcie uczestnictwa krajów programu Erasmus+ w ankietach europejskich/międzynarodowych mających na celu monitorowanie szczególnych trendów i zmian, w tym ewolucji kompetencji językowych w Europie;
 • wydarzenia, konferencje i spotkania na wysokim szczeblu związane z prezydencją UE;
 • wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz oceny koleżeńskie / środowiskowe;
 • wsparcie wdrażania otwartych metod koordynacji.

Inicjatywy na rzecz polityki innowacyjności mające na celu opracowanie nowych polityk lub ich realizacji. Obejmują one specjalne zaproszenia do składania wniosków, którymi zarządza Agencja Wykonawcza, w sprawie: a) europejskich eksperymentów politycznych prowadzonych przez organy publiczne wysokiego szczebla oraz obejmujących badania terenowe nad politykami w kilku krajach na podstawie sprawdzonych metod oceny; b) perspektywicznych projektów współpracy w zakresie opracowywania polityki.

Wsparcie europejskich narzędzi polityki, a w szczególności:

 • narzędzia przejrzystości (umiejętności i kwalifikacje) w celu zwiększenia przejrzystości oraz ułatwienia uznawania umiejętności i kwalifikacji, a także przenoszenia punktów zaliczeniowych, promowania zapewniania jakości, wspierania zarządzania umiejętnościami i poradnictwa. Akcja ta obejmuje również sieci wspierające wdrażanie wspomnianych narzędzi;
 • wiedza na temat umiejętności służąca opracowywaniu i wspieraniu takich narzędzi europejskich jak platforma internetowa – Unijna Panorama Umiejętności;
 • sieci wspierające określone obszary polityki, takie jak umiejętność czytania i pisania oraz uczenie się dorosłych, a także praca z młodzieżą i informacje młodzieżowe (SALTO i Eurodesk);
 • wyspecjalizowane narzędzia szkolnictwa wyższego – opracowywanie i wspieranie takich narzędzi jak U-Multirank, wspieranie Procesu Bolońskiego lub zewnętrznego wymiaru szkolnictwa wyższego; krajowe zespoły ekspertów w dziedzinie reform szkolnictwa wyższego w krajach sąsiadujących i krajach objętych procesem rozszerzenia oraz w Rosji i Azji Środkowej;
 • wyspecjalizowane narzędzia kształcenia i szkolenia zawodowego służące wdrażaniu Karty na rzecz mobilności w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w celu zwiększenia jakości zorganizowanej mobilności oraz zapewnienia wsparcia władzom krajowym odpowiedzialnym za praktyki zawodowe w podnoszeniu jakości i rozszerzaniu oferty przyuczania do zawodu w całej Europie.

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak OECD i Rada Europy. Akcja ta będzie również sprzyjać dialogowi politycznemu z krajami partnerskimi oraz promowaniu międzynarodowej atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie. Będzie ona również stanowiła wsparcie dla sieci ekspertów w dziedzinie reform szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich sąsiadujących z UE oraz dla międzynarodowych stowarzyszeń absolwentów.

Dialog z zainteresowanymi stronami, promowanie polityki i programu, w tym:

 • współpraca ze społeczeństwem obywatelskim zapewniająca wsparcie europejskim organizacjom pozarządowym i sieciom europejskim w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży za pośrednictwem specjalnego zaproszenia do składania wniosków, którym zarządza Agencja Wykonawcza;
 • wydarzenia, spotkania, debaty i konsultacje publiczne z decydentami i zainteresowanymi stronami w sprawie istotnych kwestii politycznych (takie jak forum ds. kształcenia, szkolenia i młodzieży lub Europejski Tydzień Młodzieży);
 • dialog w dziedzinie młodzieży obejmujący wsparcie krajowych grup roboczych oraz spotkania promujące dialog między osobami młodymi a decydentami (zob. podrozdział poniżej);
 • działania mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy, przekazywanie informacji i upowszechnianie rezultatów polityki i priorytetów dotyczących programu Erasmus+, jego wyników oraz potencjalnych synergii z innymi programami UE, a w szczególności z Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi.

Celem akcji wdrażanych w ramach tej akcji kluczowej jest:

 • poprawa jakości, efektywności i równych możliwości dostępu do systemów kształcenia i szkolenia oraz polityk młodzieżowych poprzez otwarte metody koordynacji;
 • wspieranie wdrażania ogólnych zaleceń i zaleceń dla poszczególnych krajów wynikających z Europejskich Semestrów;
 • promowanie transnarodowej współpracy i wzajemnego uczenia się wśród właściwych władz na najwyższym szczeblu politycznym w celu udoskonalenia systemów, struktur i procesów;
 • poszerzanie wiedzy oraz zdolności analitycznej do wspierania polityki opartej na dowodach zgodnie ze Strategicznymi ramami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020), Europejską strategią na rzecz młodzieży oraz takimi konkretnymi programami działań politycznych jak Proces Boloński i Kopenhaski;
 • udostępnianie wiarygodnych międzynarodowych danych porównawczych i odpowiednich analiz wtórnych do celów kształtowania polityki europejskiej i krajowej, mających ułatwić gromadzenie i analizowanie istotnych dowodów służących ocenie i monitorowaniu wdrażania innowacyjnych strategii politycznych oraz wspieraniu możliwości przenoszenia i skalowalności;
 • wspieranie sieci europejskich i wdrażanie narzędzi promujących przejrzystość i uznawalność umiejętności i kwalifikacji nabywanych w ramach formalnego, pozaformalnego i nieformalnego uczenia się;
 • wspieranie aktywnego zaangażowania sieci społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych we wdrażanie polityki;
 • wspieranie mechanizmów dialogu z osobami młodymi oraz zachęcanie ich do aktywnego udziału w życiu demokratycznym;
 • wspieranie wymian dobrych praktyk, dialogu, wzajemnego uczenia się i współpracy decydentów, specjalistów oraz zainteresowanych stron z krajów programu i krajów partnerskich;
 • podnoszenie poziomu wiedzy na temat rezultatów europejskich strategii politycznych i rezultatów programu Erasmus+ oraz ułatwianie ich wykorzystywania na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Podnoszenie rangi i atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na całym świecie;
 • wspieranie synergii z innymi programami UE, takimi jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, oraz z systemami finansowania na poziomie krajowym lub regionalnym.