Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Kernactie 3: Ondersteuning van beleidshervormingen

Met de activiteiten ter ondersteuning van beleidshervormingen wordt beoogd de doelstellingen te verwezenlijken van de Europese beleidsagenda's, in het bijzonder de Europa 2020-strategie, van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) en van de Europese jeugdstrategie.

Welke acties worden ondersteund?

Via het programma wordt uitvoering gegeven aan de volgende actie:

 • Dialoogprojecten voor jongeren.

De op deze actie toepasselijke criteria en financieringsregels worden uitvoerig toegelicht in deel B van deze programmagids.

Bovendien bestrijkt kernactie 3 een breed scala aan andere acties ter ondersteuning van beleidshervormingen in onderwijs, opleiding en jeugdzaken die rechtstreeks door de Europese Commissie worden uitgevoerd of via specifieke oproepen tot het indienen van voorstellen die door het Uitvoerend Agentschap worden beheerd. Meer informatie is te vinden op de websites van de Europese Commissie, het Uitvoerend Agentschap en de nationale agentschappen. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van deze acties:

Kennisopbouw op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken, met inbegrip van feitelijke onderbouwing, analyse en intercollegiaal leren (peer learning). In het bijzonder:

 • thematische en landenspecifieke deskundigheid, studies over beleidskwesties en -hervormingen, waaronder de door het Eurydice-netwerk uitgevoerde activiteiten;
 • ondersteuning van de deelname van Erasmus+-landen aan Europese/internationale enquêtes die tot doel hebben specifieke tendensen en ontwikkelingen te volgen, waaronder de ontwikkeling van taalvaardigheden in Europa;
 • evenementen van het EU-voorzitterschap, conferenties en bijeenkomsten op hoog niveau;
 • uitwisseling van ervaringen en goede praktijken en intercollegiale toetsing (peer reviews);
 • ondersteuning van de toepassing van de open coördinatiemethode..

Initiatieven voor beleidsinnovatie met het doel nieuw beleid te ontwikkelen of de uitvoering daarvan voor te bereiden. Daartoe behoren de door het Uitvoerend Agentschap beheerde specifieke oproepen tot het indienen van voorstellen met betrekking tot: a) Europese beleidsexperimenten onder leiding van overheidsinstanties op hoog niveau, waarbij in verschillende landen praktijkonderzoek naar beleidsmaatregelen wordt uitgevoerd op basis van gedegen evaluatiemethoden; b) toekomstgerichte samenwerkingsprojecten met betrekking tot innovatieve beleidsontwikkeling.

Ondersteuning van Europese beleidsinstrumenten, met name:

 • transparantie-instrumenten (vaardigheden en kwalificaties) met het doel de transparantie en erkenning van vaardigheden en kwalificaties, alsook de studiepuntenoverdracht te vergemakkelijken, kwaliteitsborging te bevorderen en steun te verlenen aan beheer van vaardigheden en begeleiding. Deze actie omvat ook netwerken die de toepassing van deze instrumenten ondersteunen;
 • informatievoorziening over vaardigheden met het oog op de ontwikkeling en ondersteuning van Europese instrumenten, zoals het onlineplatform van het EU-vaardigheidspanorama;
 • netwerken die specifieke beleidsgebieden ondersteunen, zoals lees- en schrijfvaardigheid en volwassenenonderwijs, alsook jeugdwerk- en jongereninformatiestructuren (Salto en Eurodesk);
 • passende instrumenten voor het hoger onderwijs – ontwikkeling en ondersteuning van instrumenten zoals U-Multirank, ondersteuning van het Bolognaproces of van de externe dimensie van hoger onderwijs; de nationale teams van deskundigen voor de hervorming van het hoger onderwijs in nabuurschaps- en uitbreidingslanden, alsook in Rusland en Centraal-Azië;
 • passende instrumenten voor beroepsonderwijs en -opleiding die tot doel hebben het mobiliteitshandvest voor beroepsonderwijs en -opleiding toe te passen, het kwaliteitsniveau van georganiseerde mobiliteitsacties te verhogen en steun te verlenen aan de nationale autoriteiten om de kwaliteit en het aanbod van leerwerkplaatsen in heel Europa te verbeteren.

Samenwerking met internationale organisaties, zoals de OESO en de Raad van Europa. Deze actie bevordert tevens de beleidsdialoog met partnerlanden en maakt het Europese hoger onderwijs aantrekkelijker in de hele wereld. Voorts wordt hiermee niet alleen steun verleend aan het netwerk van deskundigen voor de hervorming van het hoger onderwijs in partner-buurlanden van de EU, maar ook aan de internationale alumniverenigingen.

Dialoog met belanghebbenden, beleids- en programmapromotie, met inbegrip van:

 • samenwerking met het maatschappelijk middenveld ter ondersteuning van Europese ngo's en EU-brede netwerken op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken via een specifieke, door het Uitvoerend Agentschap beheerde oproep tot het indienen van voorstellen;
 • publieke evenementen, bijeenkomsten, debatten met en raadplegingen van beleidsmakers en belanghebbenden over relevante beleidsvraagstukken (zoals het Forum voor onderwijs en opleidingen, het Europees Jeugdforum of de Europese Jeugdweek);
 • de dialoog op het gebied van jeugdzaken, inclusief ondersteuning van nationale werkgroepen alsook bijeenkomsten ter bevordering van de dialoog tussen jongeren en beleidsmakers (zie hieronder);
 • bewustmakings-, informatie- en verspreidingsactiviteiten die betrekking hebben op beleidsresultaten en prioriteiten, op het Erasmus+-programma alsook op de resultaten en mogelijke synergieën daarvan met andere EU-programma's, in het bijzonder de Europese structuur- en investeringsfondsen.

De in het kader van deze kernactie uitgevoerde activiteiten zijn erop gericht:

 • de kwaliteit, doelmatigheid en rechtvaardigheid te verbeteren van de onderwijs- en opleidingsstelsels en jeugdbeleid door de open coördinatiemethode toe te passen;
 • de toepassing te ondersteunen van de algemene en landenspecifieke aanbevelingen die voortvloeien uit de Europese semesters;
 • transnationale samenwerking en wederzijdse leerprocessen te bevorderen tussen bevoegde autoriteiten op het hoogste politieke niveau, met het doel systemen, structuren en processen te verbeteren;
 • kennis op te bouwen en analytisch vermogen te ontwikkelen ter ondersteuning van een empirisch onderbouwd beleid overeenkomstig het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020), de Europese jeugdstrategie en specifieke beleidsagenda's, zoals het proces van Bologna en het proces van Kopenhagen;
 • accurate vergelijkende internationale gegevens beschikbaar te stellen alsook passende bijkomende analyses met het oog op de Europese en nationale beleidsvorming; de verzameling en analyse van wezenlijke feitelijke gegevens te vergemakkelijken, niet alleen om de tenuitvoerlegging van vernieuwende beleidsmaatregelen te beoordelen en te controleren, maar ook om de overdraagbaarheid en schaalbaarheid te bevorderen;
 • Europese netwerken te ondersteunen en instrumenten toe te passen ter bevordering van de transparantie en erkenning van vaardigheden en kwalificaties die zijn verworven door formele, niet-formele en informele leerprocessen;
 • maatschappelijke netwerken en niet-gouvernementele organisaties (ngo's) actiever te betrekken bij de beleidsuitvoering;
 • de dialoogmechanismen met jongeren te ondersteunen en jongeren aan te moedigen tot actieve participatie in de democratie;
 • de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen alsook de dialoog, wederzijdse leerprocessen en samenwerking onder beleidsmakers, praktijkmensen en belanghebbenden uit programma- en partnerlanden;
 • meer bekendheid te geven aan de resultaten van het Europese beleid alsook van het Erasmus+-programma en de benutting daarvan te vergemakkelijken op lokaal, regionaal of nationaal niveau; het Europese hoger onderwijs in de hele wereld beter te profileren en aantrekkelijker te maken;
 • synergieën te bevorderen, niet alleen met andere EU-programma's, zoals de Europese structuur- en investeringsfondsen, maar ook met financieringsregelingen op nationaal of regionaal niveau.