TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

3. pályázati kategória: Szakpolitikai reformok támogatása (KA3)

Szakpolitikai reformok támogatása (KA3) keretében megvalósuló tevékenységek az európai szintű politikai célkitűzések megvalósítására irányulnak, különösen szem előtt tartva az Európa 2020 stratégia, az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai kerete („Oktatás és képzés 2020”) és az Európai Ifjúsági Stratégia céljait.

Támogatható tevékenységek

A pályázati útmutató a következő pályázati kategória megvalósítását írja elő:

 • Ifjúsági párbeszéd projektek.

Ennek a pályázati kategóriának a feltételeiről és finanszírozási szabályairól a pályázati útmutató B. része ad részletes tájékoztatást.

A 3. pályázati kategória ezen kívül számos egyéb, az oktatási, a képzési és az ifjúsági szakpolitikai reformot támogató tevékenységekre is kiterjed. Ezeket a tevékenységeket vagy közvetlenül az Európai Bizottság hajtja végre, vagy a Bizottság Végrehajtó Ügynöksége külön pályázati felhívásokon keresztül bonyolítja le. További információk az Európai Bizottság, a Végrehajtó Ügynökség és a nemzeti irodák honlapján találhatók. A szóban forgó tevékenységek a következők:

Az oktatás, a képzés és az ifjúsági területre vonatkozó ismeretek, az adat- és információgyűjtést, az elemzést és a társaktól való tanulást is beleértve. Különösen a következő területeken:

 • tematikus és országspecifikus szakértelem, szakpolitikai témákra és reformokra vonatkozó tanulmányok, az Eurydice hálózat által végrehajtott tevékenységeket is beleértve;
 • az Erasmus+ országok ösztönzése a sajátos trendeket és fejleményeket vizsgáló, európai/nemzetközi felmérésekben való részvételre, a nyelvi kompetenciák európai alakulásának kérdését is beleértve;
 • uniós elnökségi események, konferenciák és magas szintű találkozók;
 • tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréje, valamint társak általi értékelések;
 • a nyitott koordinációs módszer megvalósításának támogatása.

A szakpolitika fejlesztését célzó kezdeményezések új szakpolitikák kidolgozására és megvalósításuk előkészítésére irányulnak. Idetartoznak a Végrehajtó Ügynökség által irányított, külön pályázati felhívások a következő témákban: a) magas szintű hatóságok által irányított európai szakpolitikai fejlesztések tesztelése, amelynek keretében számos országban hatékony és eredményes kiértékelési módszereken alapuló, szakpolitikai intézkedésekkel kapcsolatos helyszíni vizsgálatot hajtanak végre; b) előremutató és innovatív szakpolitikai fejlesztési együttműködési projektek.

Uniós szakpolitikai eszközök támogatása, különös tekintettel a következőkre:

 • a készségek és képesítések átláthatóságát és elismerését, valamint a kreditátvitelt megkönnyítő, illetve a minőségbiztosítást, a készségmenedzsmentet és irányítást elősegítő átláthatóságot növelő eszközök (készségek és képesítések); a cselekvés tartalmazza az átláthatóságot növelő eszközök megvalósítását támogató hálózatokat is;
 • készségek feltérképezése olyan uniós eszközök kifejlesztése és támogatása céljából, mint az uniós „készségkörkép” online platform;
 • speciális szakpolitikai területeket – például az írási és olvasási készséget, a felnőttkori tanulást, az ifjúsági munkát és ifjúságtájékoztatást (SALTO és Eurodesk) – támogató hálózatok;
 • célorientált felsőoktatási eszközök – olyan eszközök kifejlesztése és támogatása, mint az U-Multirank, illetve a bolognai folyamat vagy a felsőoktatás külső dimenziójának támogatása; a felsőoktatási reform szakértőinek nemzeti csoportjai a szomszédos és a bővítési folyamatban érintett országokban, valamint Oroszországban és Közép-Ázsiában;
 • a szakképzési mobilitási charta megvalósítását elősegítő célorientált szakképzési eszközök, amelyek célja a szervezet mobilitási minőségének javítása, valamint a tanulószerződéses gyakorlati képzésekben illetékes nemzeti hatóságok támogatása a tanulószerződéses gyakorlati képzések minőségének javításában és e képzési forma bevezetésében Európa-szerte.

Együttműködés olyan nemzetközi szervezetekkel, mint például az OECD vagy az Európa Tanács. Ez a tevékenység a partnerországokkal folytatott szakpolitikai párbeszéd mellett az európai felsőoktatás nemzetközi színtéren történő népszerűsítését is előmozdítja világszerte. Támogatja ezenkívül az Unióval szomszédos partnerországokban működő felsőoktatási reform szakértőinek hálózatát és a végzett hallgatók nemzetközi egyesületeit.

Az érintett szereplők közötti párbeszéd, a szakpolitika és a program népszerűsítése, a következőket is beleértve:

 • az európai nem kormányzati szerveket és az európai oktatási, képzési és ifjúságügyi hálózatokat támogató civil társadalmi együttműködés a Végrehajtó Ügynökség által irányított külön pályázati felhívással;
 • nyilvános események, találkozók, viták és konzultációk a politikai döntéshozókkal és az adott szakpolitikai kérdésekben érintett szereplőkkel (például az Oktatási, Képzési és Ifjúsági Fórum vagy az Európai Ifjúsági Hét);
 • párbeszéd az ifjúságügy terén, a nemzeti munkacsoportok támogatását, valamint a fiatalok és a döntéshozók közötti párbeszédet ösztönző találkozókat is beleértve (lásd lent);
 • a szakpolitikai eredményekkel és prioritásokkal, az Erasmus+ programmal, annak eredményeivel és más uniós programokkal (különös tekintettel az európai strukturális és beruházási alapokra) fennálló lehetséges szinergiáival kapcsolatos tudatosságnövelő, tájékoztató és terjesztési tevékenységek.

A 3. pályázati kategória keretében végrehajtott tevékenységek céljai a következők:

 • a nyitott koordinációs módszer segítségével az oktatási és képzési rendszerek, valamint az ifjúságügyi döntéshozás minőségének, hatékonyságának és méltányosságának javítása; az európai szemeszterek eredményeként megfogalmazott általános és országspecifikus ajánlások megvalósításának támogatása;
 • rendszerek, struktúrák és folyamatok fejlesztése érdekében a politika legfelső szintjén működő, illetékes hatóságok közötti, nemzetközi együttműködés és kölcsönös tanulás támogatása;
 • ismeretek és elemzési kapacitások fejlesztése az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai kerete („Oktatás és képzés 2020”), az Európai Ifjúsági Stratégia és olyan specifikus szakpolitikai menetrendek, mint például a bolognai vagy a koppenhágai folyamat értelmében végrehajtandó, tényeken alapuló szakpolitika támogatása céljából;
 • az uniós és nemzeti szakpolitikákra vonatkozó, megbízható, összehasonlítható nemzetközi adatok és megfelelő másodlagos elemzések elérhetővé tétele, az innovatív politikák megvalósításának értékelését és ellenőrzését, valamint az eredmények átültetését és arányosítását segítő információk gyűjtésének és elemzésének előmozdítása;
 • olyan európai hálózatok támogatása és olyan eszközök megvalósítása, amelyek elősegítik a formális, a nem formális és az informális tanulás során szerzett készségek és képesítések átláthatóságát és elismerését;
 • a civil társadalmi hálózatok és nem kormányzati szervezetek szakpolitikák megvalósításában való aktív részvételének támogatása;
 • a fiatalokkal folytatott  párbeszéd mechanizmus támogatása, a fiatalok ösztönzése a demokratikus életben való aktív részvételre;
 • a bevált gyakorlatok cseréje, a párbeszéd, a kölcsönös tanulás és együttműködés támogatása programországok és a partnerországok politikai döntéshozói, szakemberei és egyéb érdekelt felei körében;
 • az uniós szakpolitikák és az Erasmus+ program eredményeivel kapcsolatos tudatosság növelése, valamint ezen eredmények helyi, regionális és nemzeti szintű hasznosításának elősegítése; az európai felsőoktatás profiljának bővítése és vonzerejének növelése világszerte;
 • más uniós programokkal (például az európai strukturális és beruházási alapokkal) és nemzeti vagy regionális szintű finanszírozási rendszerekkel való szinergiák támogatása.