Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Βασική Δράση 3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη μεταρρύθμιση των ασκούμενων πολιτικών αναπτύσσονται με άξονα την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ατζέντας και πιο συγκεκριμένα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) και της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία.

Ποιες δράσεις στηρίζονται;

Στο πλαίσιο του παρόντος οδηγού προγράμματος υλοποιείται η ακόλουθη Δράση:

 • Προγράμματα διαλόγου για νέους.

Στο μέρος Β του οδηγού παρέχονται αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά τα κριτήρια και τους κανόνες χρηματοδότησης που ισχύουν για την παρούσα δράση.

Επιπλέον, η Βασική Δράση 3 καλύπτει πολλές άλλες δράσεις που υποστηρίζουν τη μεταρρύθμιση των ασκούμενων πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. οι οποίες υλοποιούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μέσω ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, τις οποίες διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στους ιστοτόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Εκτελεστικού Οργανισμού και των Εθνικών Μονάδων/ Εθνικών Υπηρεσιών. Μια συνοπτική περιγραφή των εν λόγω δράσεων παρέχεται παρακάτω:

Γνώση στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, που περιλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση στοιχείων καθώς και τη μάθηση μεταξύ ομολόγων. Ειδικότερα:

 • θεματική εξειδίκευση που αφορά κάθε χώρα μεμονωμένα, μελέτες αναφορικά με ζητήματα και μεταρρυθμίσεις πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται από το δίκτυο «Ευρυδίκη»·
 • υποστήριξη της συμμετοχής χωρών Erasmus+ σε ευρωπαϊκές/διεθνείς έρευνες που στοχεύουν στην παρακολούθηση συγκεκριμένων τάσεων και εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένης της διαχρονικής εξέλιξης των γλωσσικών ικανοτήτων στην Ευρώπη·
 • εκδηλώσεις της προεδρίας της ΕΕ, συνέδρια και υψηλόβαθμες συναντήσεις·
 • ανταλλαγές εμπειριών και καλών πρακτικών και αξιολογήσεις από ομολόγους·
 • υποστήριξη για την εφαρμογή των Ανοιχτών Μεθόδων Συντονισμού.

Πρωτοβουλίες για καινοτομίες στην πολιτική με στόχο την ανάπτυξη νέων πολιτικών ή την προετοιμασία της εφαρμογής τους. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, τις οποίες θα διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός και αφορούν: α) πειραματικές δράσεις στις ευρωπαϊκές πολιτικές υπό την καθοδήγηση υψηλόβαθμων δημόσιων φορέων που θα περιλαμβάνουν επιτόπιες δοκιμές σε μέτρα πολιτικής σε πολλές χώρες, βάσει χρηστών μεθόδων αξιολόγησης· β) μελλοντικά σχέδια συνεργασίας για την καινοτόμο ανάπτυξη πολιτικών·

Υποστήριξη των μέσων άσκησης ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως:

 • Μέσα διαφάνειας (δεξιότητες και προσόντα) που διευκολύνουν τόσο τη διαφάνεια και την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων όσο και τη μεταφορά διδακτικών μονάδων, ενθαρρύνουν τη διασφάλιση ποιότητας και στηρίζουν τη διαχείριση και την καθοδήγηση δεξιοτήτων. Η δράση αυτή θα περιλαμβάνει επίσης δίκτυα που παρέχουν υποστήριξη για την εφαρμογή των εν λόγω μέσων·
 • Πληροφοριακά συστήματα δεξιοτήτων που αναπτύσσουν και υποστηρίζουν ευρωπαϊκά μέσα όπως η ηλεκτρονική πλατφόρμα - «Πανόραμα δεξιοτήτων στην ΕΕ»·
 • Δίκτυα που υποστηρίζουν συγκεκριμένους πολιτικούς τομείς, όπως η παιδεία και η εκπαίδευση των ενηλίκων, καθώς και την εργασία και παροχή ενημέρωσης στον τομέα της νεολαίας (SALTO και Eurodesk)·
 • Ειδικά μέσα για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ανάπτυξη και στήριξη μέσων όπως το U-Multirank, την υποστήριξη της διαδικασίας της Μπολόνια ή της εξωτερικής διάστασης της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· των εθνικών ομάδων εμπειρογνωμόνων για τις μεταρρυθμίσεις στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση στις χώρες που συμμετέχουν στις πολιτικές της διεύρυνσης και της γειτονίας, όπως επίσης στη Ρωσία και στην Κεντρική Ασία·
 • Ειδικά μέσα ΕΕΚ για την εφαρμογή του χάρτη κινητικότητας ΕΕΚ, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της οργανωμένης κινητικότητας και τη στήριξη των εθνικών αρχών σε σχέση με τα προγράμματα μαθητείας και την αύξηση της ποιότητας και της προσφοράς των προγραμμάτων μαθητείας σε όλη την Ευρώπη.

Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η δράση αυτή θα ενισχύσει επίσης τον πολιτικό διάλογο με χώρες εταίρους αυξάνοντας παράλληλα την ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κόσμο. Επίσης, θα υποστηρίξει το δίκτυο εμπειρογνωμόνων για θέματα μεταρρύθμισης στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση στις χώρες εταίρους που γειτνιάζουν με την ΕΕ και τις διεθνείς ενώσεις αποφοίτων.

Ο διάλογος μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών και η προώθηση των ασκούμενων πολιτικών και του προγράμματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και υποστήριξη των ευρωπαϊκών ΜΚΟ και των ευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας μέσω ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων τις οποίες θα διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός·
 • δημόσιες εκδηλώσεις, συναντήσεις, συζητήσεις και διαβουλεύσεις με τους φορείς χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις ασκούμενες πολιτικές (όπως το Φόρουμ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία ή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας)·
 • διάλογο στον τομέα της νεολαίας, περιλαμβανομένης της στήριξης των εθνικών ομάδων εργασίας καθώς και συναντήσεις προώθησης του διαλόγου μεταξύ των νέων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων (βλέπε κατωτέρω)·
 • δραστηριότητες ευρύτερης γνωστοποίησης, ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων και των προτεραιοτήτων των ασκούμενων πολιτικών σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+, τα αποτελέσματά του και τις πιθανές συνέργειες με άλλα προγράμματα της ΕΕ, ιδίως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία επενδύσεων.

Οι δράσεις που υλοποιούνται μέσω της παρούσας βασικής δράσης αποσκοπούν:

 • στη βελτίωση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της ισότητας των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και τις πολιτικές για τη νεολαία μέσω των ανοικτών μεθόδων συντονισμού
 • στη στήριξη της εφαρμογής των γενικών και ειδικών ανά χώρα συστάσεων που προκύπτουν από τα ευρωπαϊκά εξάμηνα·
 • στην προώθηση της διακρατικής συνεργασίας και της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των αρμόδιων αρχών στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, με σκοπό τη βελτίωση των συστημάτων, των δομών και των διαδικασιών·
 • στην ανάπτυξη της γνώσης και της αναλυτικής ικανότητας για να υποστηριχθούν τεκμηριωμένες πολιτικές του στρατηγικού πλαισίου συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) και της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, καθώς επίσης και συγκεκριμένα πολιτικά προγράμματα, όπως οι διαδικασίες της Μπολόνια και της Κοπεγχάγης·
 • στη διάθεση αξιόπιστων συγκριτικών διεθνών δεδομένων και επαρκών δευτερογενών αναλύσεων κατά τη χάραξη ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών, διευκολύνοντας τη συλλογή και την ανάλυση ουσιαστικών αποδεικτικών στοιχείων προκειμένου να αξιολογείται και να παρακολουθείται η εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών και προκειμένου να ενθαρρύνεται η μεταφορά τους και η επέκτασή τους·
 • στη στήριξη ευρωπαϊκών δικτύων και στην εφαρμογή μέσων προώθησης της διαφάνειας και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των προσόντων που αποκτώνται μέσω της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης·
 • στη στήριξη της ενεργού συμμετοχής των δικτύων της κοινωνίας των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην υλοποίηση της πολιτικής·
 • στην υποστήριξη των μηχανισμών διαλόγου με τους νέους και στην ενθάρρυνση της ενεργού τους συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή·
 • στη στήριξη της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, του διαλόγου, της αμοιβαίας μάθησης και της συνεργασίας μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής, των επαγγελματιών και των ενδιαφερόμενων μερών του προγράμματος και των χωρών εταίρων·
 • στην ευρύτερη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών πολιτικών και του προγράμματος Erasmus+ και στην διευκόλυνση της αξιοποίησής τους σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, στην αύξηση του κύρους και της ελκυστικότητας της ευρωπαϊκής ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο·
 • στην ενίσχυση των συνεργειών με άλλα προγράμματα της ΕΕ, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ), καθώς και με άλλα συστήματα χρηματοδότησης, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.