Kazalo
Iskanje po vodniku

Projekti Dialog mladih

Kaj je cilj tega ukrepa?

Ta ukrep spodbuja aktivno udeležbo mladih v demokratičnem življenju in razpravo, usmerjeno v teme in prednostne naloge, ki so bile opredeljene v strategiji EU za mlade, zlasti v zvezi s cilji za mladino, in njenih mehanizmih dialoga. Mehanizmi dialoga1 so strukturirani okoli prednostih nalog in časovnega razporeda ter predvidevajo dogodke, na katerih mladi razpravljajo o dogovorjenih temah med seboj ter z oblikovalci politik, strokovnjaki na področju mladine in predstavniki javnih organov, ki so odgovorni za področje mladine, da se pridobi rezultate, ki so uporabni pri oblikovanju politik.

Kaj so projekti Dialog mladih?

Projekti dialoga mladih se lahko izvedejo v obliki srečanj, konferenc, posvetovanj in dogodkov. Ti dogodki spodbujajo aktivno udeležbo mladih v demokratičnem življenju v Evropi in njihovo sodelovanje z oblikovalci politik. Konkretni rezultat teh dogodkov je, da se sliši glas mladih (z oblikovanjem mnenj, predlogov in priporočil) o tem, kako bi bilo treba oblikovati in izvajati mladinske politike v Evropi.

Projekt dialoga mladih zajema tri faze:

 • načrtovanje in priprava,
 • izvajanje aktivnosti,
 • ocenjevanje (vključno s premislekom o morebitnem nadaljnjem spremljanju).

Katere aktivnosti so podprte v okviru tega ukrepa?

V okviru tega ukrepa lahko projekt zajema eno ali več naslednjih aktivnosti:

 • nacionalna srečanja in mednarodne seminarje, ki ponujajo prostor za informacije, razpravo in aktivno udeležbo mladih – v dialogu z oblikovalci politik na področju mladine – glede vprašanj, ki so pomembna za strategijo EU za mlade in mehanizme dialoga;
 • nacionalna srečanja in mednarodne seminarje, ki pripravijo podlago za uradne konference o mladih, ki jih vsak semester organizira država članica, ki trenutno predseduje Evropski uniji;
 • dogodki, ki spodbujajo razprave in obveščanje o temah glede mladinskih politik, povezanih z aktivnostmi, ki so organizirane med evropskim tednom mladih;
 • posvetovanja z mladimi za proučitev njihovih potreb glede zadev, povezanih z udeležbo v demokratičnem življenju (spletna posvetovanja, javnomnenjske raziskave itd.);
 • srečanja in seminarji, informativni dogodki ali razprave med mladimi in oblikovalci politik/strokovnjaki na področju mladine o temi udeležbe v demokratičnem življenju;
 • dogodki, ki spodbujajo delovanje demokratičnih institucij in vlog oblikovalcev politik na teh institucijah.

Aktivnosti vodijo mladi; mladi udeleženci morajo aktivno sodelovati v vseh fazah projekta, od priprave do nadaljnjega spremljanja. Celotna izvedba projekta temelji na načelih in praksah neformalnega učenja.

Do nepovratnih sredstev v okviru tega ukrepa niso upravičene naslednje aktivnosti: zakonsko določena srečanja organizacij ali omrežij organizacij; politično orientirani dogodki.

Kakšna so merila za oceno tega projekta?

V nadaljevanju so navedena uradna merila, ki jih mora izpolniti projekt za upravičenost do nepovratnih sredstev Erasmus+:

Merila za upravičenost

Upravičene sodelujoče organizacije

Sodelujoča organizacija je lahko:

 • neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;
 • evropska mladinska nevladna organizacija;
 • javni organ na lokalni ali regionalni ravni

s sedežem v državi Programa ali sosedski partnerski državi EU (regije od 1 do 4; glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika). Organizacije iz upravičenih partnerskih držav lahko v projektu sodelujejo samo kot partnerice (in ne kot prijaviteljice).

Kdo se lahko prijavi?

Prijavitelj je lahko katera koli sodelujoča organizacija s sedežem v državi Programa. Če projekt izvajata dve ali več sodelujočih organizacij, se ena od organizacij prijavi v imenu vseh sodelujočih organizacij, ki so vključene v projekt.

Število sodelujočih organizacij

Mednarodne aktivnosti: v aktivnost morata biti vključeni vsaj dve sodelujoči organizaciji iz vsaj dveh različnih držav, od katerih je vsaj ena država Programa.

Nacionalne aktivnosti: v aktivnost je vključena vsaj ena organizacija iz države Programa.

Upravičeni udeleženci

Mladi udeleženci: mladi, stari od 13 do 30 let, ki bivajo v državah, ki so vključene v projekt.

Oblikovalci politik: če je za projekt predvidena udeležba oblikovalcev politik ali strokovnjakov na področju mladinske politike, lahko ti udeleženci sodelujejo ne glede na njihovo starost ali državo bivanja.

Število udeležencev

V projektu mora sodelovati vsaj 30 mladih udeležencev.

Udeleženci iz države organizacije gostiteljice morajo biti udeleženi v vsaki aktivnosti.

Kraji

Nacionalne aktivnosti: aktivnost se mora izvajati v državi organizacije prijaviteljice.

Mednarodne aktivnosti: aktivnosti se lahko izvajajo v kateri koli državi Programa, ki je vključena v projekt

Izjema: Samo v ustrezno utemeljenih primerih in če glavna aktivnost vključuje elemente dialoga z oblikovalci politik na evropski ravni, lahko aktivnost poteka na sedežu institucije Evropske unije2.

Trajanje projekta

Od 3 do 24 mesecev.

Kje se prijaviti?

Pri nacionalni agenciji v državi, v kateri ima organizacija prijaviteljica sedež.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do naslednjih datumov:

 • do 5. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. majem in 30. septembrom istega leta;
 • do 30. aprila do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. avgustom in 31 decembrom istega leta;
 • do 1. oktobra do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. januarjem in 31. majem naslednjega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Druga merila Prijavnemu obrazcu mora biti priložen časovni razpored za vsako aktivnost, načrtovano v projektu. 
Prav tako mora biti priložena častna izjava zakonitega zastopnika. 

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

Merila za dodelitev

Projekti bodo ocenjeni z naslednjimi merili:

Ustreznost projekta

(največ 30 točk)

 • Ustreznost predloga v zvezi s:
 • cilji ukrepa (glejte poglavje "Kaj je cilj tega ukrepa?" zgoraj);
 • potrebami in cilji sodelujočih organizacij in posameznih udeležencev;
 • v kolikšni meri je predlog primeren za:
 • doseganje visokokakovostnih rezultatov za udeležence,
 • krepitev zmogljivosti sodelujočih organizacij;
 • v kolikšni meri projekt vključuje mlade z manj priložnostmi.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta

(največ 40 točk)

 • jasnost, celovitost in kakovost vseh faz predloga projekta (priprava, izvajanje mobilnosti in nadaljnje spremljanje);
 • usklajenost ciljev projekta in predlaganih aktivnosti;
 • kakovost praktičnih ureditev, načinov upravljanja in podpore;
 • kakovost predlaganih participativnih metod neformalnega učenja in aktivno vključevanje mladih v vse faze projekta;
 • ustreznost ukrepov za izbor in/ali vključevanje udeležencev v aktivnosti;
 • v kolikšni meri predlog projekta vključuje ustrezne oblikovalce politik (oblikovalce politik, strokovnjake na področju mladine, predstavnike javnih organov, ki so odgovorni za področje mladine itd.);
 • če je ustrezno, kakovost sodelovanja in obveščanja med sodelujočimi organizacijami in drugimi pomembnimi deležniki.

Učinek in razširjanje

(največ 30 točk)

 • kakovost ukrepov za ocenjevanje rezultatov projekta;
 • morebitni učinek projekta:
 • na udeležence in sodelujoče organizacije med življenjskim ciklom projekta in po njem;
 • na druga področja, poleg organizacij in posameznikov, ki neposredno sodelujejo v projektu, na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni;
 • ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je razširjanje rezultatov projekta v sodelujočih organizacijah in drugod;
 • če je ustrezno, v kolikšni meri predlog opiše, kako se bo omogočil prost dostop z odprtimi licencami do ustvarjenih gradiv, dokumentov in nosilcev podatkov ter kako se bo o njih obveščalo; predlog ne vsebuje nesorazmernih omejitev.

Za upoštevanje pri dodeljevanju sredstev morajo predlogi doseči vsaj 60 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj polovico vseh možnih točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev (tj. vsaj 15 točk za kategoriji „Ustreznost projekta“ ter „Učinek in razširjanje“; 20 točk za kategorijo „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“).

Kaj je še treba vedeti o tem ukrepu?

Izredni stroški za drago potovanje

Prijavitelji projektov mobilnosti lahko zahtevajo finančno podporo za potne stroške udeležencev pod proračunsko postavko „izredni stroški“ (do največ 80 % vseh upravičenih stroškov: glej „Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?“), vključno s primeri, ko se udeleženci odločijo za čistejša prevozna sredstva, z manj emisijami ogljika (npr. vlak), kar vodi do višjih stroškov potovanja. To je dovoljeno pod pogojem, da lahko prijavitelji utemeljijo, da običajna pravila financiranja (na podlagi prispevka za stroške na enoto za pas oddaljenosti) ne krijejo vsaj 70 % potnih stroškov udeležencev. Če so dodeljena, se namesto standardnih potnih stroškov upoštevajo izredni stroški za drago potovanje.

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Proračun projekta je treba pripraviti v skladu z naslednjimi pravili za dodelitev sredstev (v EUR):

Najvišja vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev na projekt za projekt za dialog mladih: 50 000 EUR

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Pravilo dodelitve

Pot

Prispevek za potne stroške udeležencev, vključno s spremljevalci, od njihovega kraja izvora do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj.

Prispevek za stroške na enoto

Za razdalje od 10 do 99 km:

20 EUR na udeleženca.

Glede na razdaljo poti na udeleženca. Razdaljo je treba izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira Evropska komisija3. Prijavitelj mora navesti razdaljo enosmerne poti za izračun zneska nepovratnih sredstev EU za kritje povratne poti4.

Za razdalje od 100 do 499 km:

180 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 500 do 1 999 km:

275 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na udeleženca.

Za razdalje 8 000 km ali več:

1 500 EUR na udeleženca.

Organizacijska podpora

Prispevek v obliki nepovratnih sredstev za vse druge stroške, neposredno povezane s pripravo, izvajanjem in nadaljnjim spremljanjem aktivnosti.

Prispevek za stroške na enoto

C1.1 na dan aktivnosti na udeleženca5.

Glede na trajanje bivanja udeleženca (po potrebi vključno z enim dnem poti pred aktivnostjo in enim dnem poti po aktivnosti).

Podpora za posebne potrebe

Dodatni stroški, neposredno povezani z udeleženci, ki imajo posebne potrebe, in spremljevalci (vključno s stroški za pot in bivanje, če so utemeljeni in če se nepovratna sredstva za te udeležence ne zahtevajo prek proračunskih kategorij „Pot“ in „Organizacijska podpora“).

Dejanski stroški

100 % upravičenih stroškov.

Pogoj: zahtevek za finančno podporo za kritje podpore udeležencem s posebnimi potrebami in izrednih stroškov mora biti utemeljen v prijavnem obrazcu.

Izredni stroški

Stroški, povezani s (spletnimi) posvetovanji in javnomnenjskimi raziskavami z mladimi, če so ti potrebni za udeležbo v tem ukrepu.

Stroški, povezani z razširjanjem in uporabo rezultatov.

Stroški za podporo udeležbi mladih z manj priložnostmi pod enakimi pogoji, kot veljajo za druge (razen potnih stroškov in stroškov za organizacijsko podporo).

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja, zdravniška spričevala.

Stroški zagotavljanja finančnega jamstva, če ga zahteva nacionalna agencija.

Dragi potni stroški, vključno z uporabo čistejših prevoznih sredstev, z manj emisijami ogljika (za podrobnosti glej poglavje „Kaj je še treba vedeti o tem ukrepu?“).

Dejanski stroški

Stroški, povezani s (spletnimi) posvetovanji in javnomnenjskimi raziskavami z mladimi, ter stroški za finančno jamstvo in aktivnosti razširjanja: 75 % upravičenih stroškov.

Dragi potni stroški: Do največ 80 % upravičenih stroškov.

Drugi stroški: 100 % upravičenih stroškov.

Preglednica A – Organizacijska podpora (zneski v EUR na dan)

Zneski so odvisni od države, kjer se izvaja aktivnost.

Država

Organizacijska

podpora

C1.1

Belgija

42

Bolgarija

32

Češka

32

Danska

45

Nemčija

41

Estonija

33

Irska

49

Grčija

38

Španija

34

Francija

38

Hrvaška

35

Italija

39

Ciper

32

Latvija

34

Litva

34

Luksemburg

45

Madžarska

33

Malta

39

Nizozemska

45

Avstrija

45

Poljska

34

Portugalska

37

Romunija

32

Slovenija

34

Slovaška

35

Finska

45

Švedska

45

Združeno kraljestvo

45

Republika Severna Makedonija

28

Islandija

45

Lihtenštajn

45

Norveška

50

Turčija

32

Srbija 29

Partnerska država

29