Spis treści
Szukaj w przewodniku

Projekty dialogu młodzieży

Jaki jest cel tej akcji?

Akcja ta promuje aktywny udział osób młodych w życiu demokratycznym i sprzyja debacie poruszającej tematy i priorytety określone w ramach strategii UE na rzecz młodzieży oraz zawartych w niej mechanizmach dialogu. Mechanizmy dialogu1 koncentrują się na priorytetach i terminach, a w ich ramach przewiduje się organizację wydarzeń, podczas których osoby młode omawiają między sobą uzgodnione tematy, a także z decydentami, ekspertami zajmującymi się kwestiami związanymi z młodzieżą oraz przedstawicielami władz publicznych odpowiedzialnych za sprawy młodzieży, których celem jest uzyskanie wyników użytecznych w kształtowaniu polityki.

Czym są projekty dialogu młodzieży?

Projekty w ramach dialogu młodzieży mogą mieć formę spotkań, konferencji, konsultacji i wydarzeń czy imprez. Wydarzenia te zachęcają osoby młode do aktywnego udziału w życiu demokratycznym w Europie oraz kontaktów z decydentami. Praktycznym skutkiem takich wydarzeń jest umożliwienie osobom młodym zabrania głosu (poprzez formułowanie stanowisk, wniosków i zaleceń) na temat tego, w jaki sposób powinno się kształtować i wdrażać strategie polityczne na rzecz młodzieży w Europie.

Projekt w ramach dialogu młodzieży składa się z trzech etapów:

 • planowanie i przygotowanie;
 • realizacja działań;
 • ocena (w tym rozważenie możliwych działań następczych, tj. stanowiących kontynuację).

Jakie działania wspiera się w ramach tej akcji?

W ramach tej akcji projekt mobilności może obejmować jedno z poniższych działań lub większą ich liczbę:

 • krajowe spotkania i seminaria transnarodowe/międzynarodowe oferujące przestrzeń dla wymiany informacji, dyskusji i aktywnego udziału osób młodych – w ramach dialogu z decydentami zajmującymi się kwestiami związanymi z młodzieżą – w sprawach, które mają znaczenie dla strategii UE na rzecz młodzieży i jej mechanizmów dialogu;
 • krajowe spotkania i seminaria transnarodowe przygotowujące grunt pod oficjalne konferencje na temat młodzieży organizowane w trakcie każdego semestru przez państwo członkowskie sprawujące prezydencję w Unii Europejskiej;
 • wydarzenia promujące debaty i wymianę informacji na tematy dotyczące polityki na rzecz młodzieży, powiązane z działaniami organizowanymi podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży;
 • konsultacje z udziałem osób młodych w celu określenia ich potrzeb w kwestiach dotyczących udziału w życiu demokratycznym (konsultacje internetowe, badania opinii itp.);
 • spotkania i seminaria, wydarzenia informacyjne lub debaty między osobami młodymi a decydentami/ekspertami zajmującymi się problematyką młodzieżową na temat udziału w życiu demokratycznym;
 • wydarzenia symulujące funkcjonowanie instytucji demokratycznych i role decydentów w ramach tych instytucji.

Działania te są prowadzone przez osoby młode; młodzi uczestnicy muszą być aktywnie zaangażowani we wszystkie etapy realizacji projektu, od przygotowań po działania następcze. Zasady i praktyki w zakresie uczenia się pozaformalnego znajdują odzwierciedlenie w trakcie realizacji projektu.

Następujące działania nie kwalifikują się do otrzymania dofinansowania w ramach tej Akcji: posiedzenia ustawowe organizacji lub sieci organizacji; wydarzenia o charakterze politycznym.

Jakie są kryteria stosowane do oceny takiego projektu?

Poniżej przedstawiono formalne kryteria, jakie musi spełnić projekt, aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+:

Kryteria kwalifikowalności

Uprawnione organizacje uczestniczące

Organizacją uczestniczącą może być:

 • organizacja niekomercyjna, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
 • europejska młodzieżowa organizacja pozarządowa;
 • organ publiczny na szczeblu lokalnym lub regionalnym;

ustanowione w kraju programu lub w kraju partnerskim sąsiadującym z UE (regiony 1–4; zob. rozdział “Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika). Organizacje z uprawnionych krajów partnerskich mogą uczestniczyć w projekcie wyłącznie w charakterze partnerów (a nie wnioskodawców).

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą może być każda organizacja uczestnicząca ustanowiona w kraju programu. W przypadku projektów realizowanych przez co najmniej dwie organizacje uczestniczące jedna z organizacji składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji uczestniczących zaangażowanych w realizację projektu.

Liczba organizacji uczestniczących

Działania transnarodowe/międzynarodowe: w działaniu tym muszą uczestniczyć co najmniej dwie organizacje uczestniczące z co najmniej dwóch różnych krajów, z których co najmniej jeden jest krajem programu.

Działania krajowe: w działaniu tym uczestniczy co najmniej jedna organizacja z kraju programu.

Uprawnieni uczestnicy

Młodzi uczestnicy: osoby młode w wieku od 13 do 30 lat mieszkające w krajach zaangażowanych w realizację projektu.

Decydenci: jeżeli w ramach projektu przewiduje się uczestnictwo decydentów lub ekspertów w dziedzinie polityki na rzecz młodzieży, uczestnicy ci mogą być włączeni w realizację projektu niezależnie od ich wieku i pochodzenia geograficznego.

Liczba uczestników

W realizację projektu musi być zaangażowanych przynajmniej 30 młodych uczestników.

W każde działanie muszą być zaangażowani uczestnicy z kraju organizacji przyjmującej.

Miejsce lub miejsca

Działania krajowe: projekt musi być realizowany w kraju będącym siedzibą organizacji składającej wniosek.

Działania transnarodowe/międzynarodowe: działania mogą odbywać się w dowolnym kraju programu zaangażowanym w realizację projektu.

Wyjątek: jedynie w uzasadnionych przypadkach i jeśli główne działanie zawiera elementy dialogu z decydentami na poziomie europejskim, działanie może odbywać się w siedzibie instytucji Unii Europejskiej2.

Czas trwania projektu

Od 3 do 24 miesięcy.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie najpóźniej do:

 • dnia 5 lutego do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 maja a 30 września tego samego roku;
 • dnia 30 kwietnia do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 sierpnia a 31 grudnia tego samego roku;
 • dnia 1 października do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 stycznia a 31 maja następnego roku.

Jak należy złożyć wniosek?

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Pozostałe kryteria Do formularza wniosku należy załączyć harmonogram dotyczący każdego działania zaplanowanego w projekcie. 
Do formularza wniosku należy też dołączyć oświadczenie przedstawiciela prawnego. 

 

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

 

Kryteria przyznawania dofinansowania

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

Adekwatność projektu

(maksymalnie 30 punktów)

 • Adekwatność wniosku w odniesieniu do:
 • celów akcji (zob. powyższy podrozdział „Jaki jest cel tej akcji?”);
 • potrzeb i celów organizacji uczestniczących i poszczególnych uczestników.
 • Zakres, w jakim wniosek jest odpowiedni do:
 • generowania wysokiej jakości rezultatów w odniesieniu do uczestników;
 • wzmacniania zdolności organizacji uczestniczących.
 • Zakres, w jakim do projektu zostają włączone osoby młode o mniejszych szansach.

Jakość planu projektu i jego realizacji

(maksymalnie 40 punktów)

 • Przejrzystość, kompletność i jakość wszystkich etapów przedstawionych we wniosku (przygotowanie, realizacja działań w zakresie mobilności i działania po zakończeniu projektu).
 • Spójność celów projektu i proponowanych działań.
 • Jakość praktycznych ustaleń, procesów zarządzania i mechanizmów wsparcia.
 • Jakość zaproponowanych metod z zakresu uczenia się pozaformalnego i aktywne zaangażowanie osób młodych na wszystkich etapach projektu.
 • Odpowiedniość środków w odniesieniu do wyboru uczestników działań lub angażowania ich w działania.
 • Zakres, w jakim wniosek obejmuje odpowiednich decydentów (decydentów politycznych, ekspertów zajmujących się kwestiami związanymi z młodzieżą, przedstawicieli władz publicznych odpowiedzialnych za sprawy młodzieży itd.).
 • W stosownych przypadkach jakość współpracy i komunikacji między organizacjami uczestniczącymi oraz z innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

Wpływ i upowszechnianie

(maksymalnie 30 punktów)

 • Jakość środków służących do oceny rezultatów projektu.
 • Potencjalny wpływ projektu:
 • na uczestników i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu;
 • na inne podmioty niż organizacje i osoby indywidualne bezpośrednio uczestniczące w projekcie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.
 • Odpowiedniość i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów projektu wśród organizacji uczestniczących i poza nimi.
 • W stosownych przypadkach zakres, w jakim we wniosku opisano sposoby bezpłatnego udostępniania i promowania powstałych materiałów, dokumentów i mediów na podstawie licencji otwartych, przy czym wniosek ten nie zawiera nieproporcjonalnych ograniczeń.

 

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać przynajmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania dofinansowania (tj. co najmniej 15 punktów w przypadku kryterium „Adekwatność projektu” i „Wpływ i upowszechnianie” oraz 20 punktów w kategorii „jakość planu projektu i jego realizacji”).

 

Co jeszcze trzeba wiedzieć o tej akcji?

Koszty nadzwyczajne związane z wysokimi kosztami podróży

Wnioskodawcy w projektach mobilności będą mogli wnioskować o dofinansowanie kosztów podróży uczestników w pozycji budżetowej „koszty nadzwyczajne” (do kwoty 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych: zob. „Jakie są zasady finansowania?”). Powyższy mechanizm będzie dozwolony pod warunkiem, że wnioskodawcy będą w stanie wykazać, iż standardowe zasady dofinansowania (oparte na dofinansowaniu kosztów jednostkowych przypadających na dany przedział odległości) nie pokrywają przynajmniej 70% kosztów podróży uczestników. W przypadku przyznania dofinansowania nadzwyczajne koszty związane z wysokimi kosztami podróży zastępują standardowe dofinansowanie podróży.

 

Jakie są zasady finansowania?

Budżet projektu należy opracować według następujących zasad finansowania (w euro):

Maksymalna kwota dofinansowania projektu Dialogu Młodzieży wynosi: 50 000 EUR

Koszty kwalifikowalne

Mechanizm finansowania

Kwota

Zasada alokacji

Podróż

Dofinansowanie kosztów podróży uczestników, w tym osób towarzyszących, z miejsca zamieszkania do miejsca działania i z powrotem.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

W przypadku odległości wynoszących od 10 do 99 km:

20 EUR na uczestnika.

Na podstawie odległości, jaką musi pokonać uczestnik. Odległości należy obliczać korzystając z kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej3 Aby obliczyć kwotę dofinansowania UE na podróż w obie strony, wnioskodawca musi określić odległość podróży w jedną stronę4.

W przypadku odległości wynoszących od 100 do 499 km:

180 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 500 do 1 999 km:

275 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących 8 000 km i więcej:

1500 EUR na uczestnika

Wsparcie organizacyjne

Dofinansowanie na pokrycie wszelkich pozostałych kosztów bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją działania oraz związanych z nim działań następczych.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

C1.1 na dzień działania na uczestnika5

W zależności od długości pobytu uczestnika (w stosownych przypadkach z uwzględnieniem również jednego dnia podróży przed rozpoczęciem działania i jednego dnia podróży następującego po działaniu).

Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami

Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z niepełnosprawnymi uczestnikami i osobami towarzyszącymi (w tym koszty związane z podróżą i utrzymaniem, o ile są uzasadnione i o ile nie wnioskowano o pokrycie ich z pozycji budżetu „Podróż” i „Wsparcie indywidualne”).

Koszty rzeczywiste

100% kosztów kwalifikowalnych

Warunek: wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów wsparcia związanego ze specjalnymi potrzebami i kosztów nadzwyczajnych należy uzasadnić w formularzu wniosku.

Koszty nadzwyczajne

Koszty związane z (internetowymi) konsultacjami i badaniami opinii wśród osób młodych, o ile są one niezbędne do udziału w tej akcji.

Koszty związane z upowszechnianiem i wykorzystywaniem wyników.

Koszty związane ze wsparciem uczestnictwa osób młodych o mniejszych szansach na takich samych warunkach jak inni (z wyłączeniem kosztów podróży i wsparcia organizacyjnego).

Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczeń lekarskich.

Koszty dotyczące udzielenia zabezpieczenia finansowego, w przypadku gdy zażąda go agencja narodowa.

Wysokie koszty podróży uczestników (szczegóły – patrz rozdział „Co jeszcze trzeba wiedzieć o tej akcji”).

Koszty rzeczywiste

Koszty związane z (internetowymi) konsultacjami i badaniami opinii wśród osób młodych dotyczące zabezpieczenia finansowego i działań w zakresie upowszechniania: 75% kosztów kwalifikowalnych

Wysokie koszty podróży: maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych

Inne koszty: 100 % kosztów kwalifikowalnych

 

Tabela A – Wsparcie organizacyjne (kwoty w euro na dzień)

Kwoty zależą od kraju, w którym odbywa się dane działanie.

Państwo

Wsparcie

organizacyjne

C1.1

Belgia

42

Bułgaria

32

Republika Czeska

32

Dania

45

Niemcy

41

Estonia

33

Irlandia

49

Grecja

38

Hiszpania

34

Francja

38

Chorwacja

35

Włochy

39

Cypr

32

Łotwa

34

Litwa

34

Luksemburg

45

Węgry

33

Malta

39

Niderlandy

45

Austria

45

Polska

34

Portugalia

37

Rumunia

32

Słowenia

34

Słowacja

35

Finlandia

45

Szwecja

45

Zjednoczone Królestwo

45

Republika Macedonii Północnej

28

Islandia

45

Liechtenstein

45

Norwegia

50

Turcja

32

Serbia 29

Kraj partnerski

29

 • 1. https://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en
 • 2. Siedziby instytucji Unii Europejskiej znajdują się w Brukseli, Frankfurcie, Luksemburgu, Strasburgu i Hadze.
 • 3. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 • 4. Na przykład jeżeli osoba z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu odbywającym się w Rzymie (Włochy), wnioskodawca a) oblicza odległość z Madrytu do Rzymu (1 365,28 km); b) wybiera odpowiedni przedział odległości podróży (tj. między 500 a 1 999 km) i c) oblicza dofinansowanie UE, które będzie stanowiło wkład w koszty podróży uczestnika z Madrytu do Rzymu i z powrotem (275 EUR).
 • 5. W tym osoby towarzyszące.