TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Ifjúsági párbeszéd projektek

Mi a célja ennek a cselekvésnek?

Ez a cselekvés a demokratikus életben való aktív részvételre  ösztönzi  a  fiatalokat, emellett előmozdítja a vitát az EU ifjúsági stratégiája és annak párbeszéd-mechanizmusai által meghatározott témákra és prioritásokra vonatkozó kérdésekben. A párbeszéd mechanizmusok1 a prioritások és az időzítés köré csoportosulnak, és olyan eseményeket vetítenek előre, ahol a fiatalok megvitatják az elfogadott témákat egymás között, valamint a politikai döntéshozókkal, az ifjúsági szakértőkkel és az ifjúságügyért felelős hatóságok képviselőivel, a politikai döntéshozatal szempontjából hasznos eredmények elérése érdekében.

Mik azok az ifjúsági párbeszéd projektek?

Az ifjúsági párbeszéd projektjei találkozók, konferenciák, konzultációk és események formájában valósulhatnak meg. Ezek az események előmozdítják a fiatalok európai demokratikus életben való aktív részvételét és a döntéshozókkal való együttműködésüket. Az események kézzelfogható eredménye, hogy a fiatalok (állásfoglalások, javaslatok és ajánlások megfogalmazásával) véleményt tudnak nyilvánítani azzal kapcsolatosan, hogy szerintük  hogyan  kellene  az  ifjúságpolitikákat alakítani és megvalósítani Európában.

Az ifjúsági párbeszéd projektje három szakaszból áll:

 1. tervezés és előkészítés;
 2. a tevékenységek megvalósítása;
 3. értékelés (a lehetséges nyomon követésre vonatkozó észrevételeket is beleértve).

Mely tevékenységek támogathatók e cselekvés keretében?

Az e cselekvés keretében megvalósuló projektek a következő tevékenységeknek legalább egyikét tartalmazhatják:

 • olyan országos találkozók és transznacionális/nemzetközi szemináriumok, amelyek – az ifjúságpolitikai döntéshozókkal folytatott párbeszéd révén – lehetőséget nyújtanak a fiatalok számára a tájékozódásra, a vitára és az aktív részvételre az EU ifjúsági stratégiája és párbeszéd mechanizmusa szempontjából releváns kérdésekben;
 • olyan országos találkozók és transznacionális/nemzetközi szemináriumok, amelyek előkészítik az Európai Unió soros elnökségét biztosító tagállam által az adott szemeszterben rendezendő hivatalos ifjúsági konferenciákat;
 • olyan események, amelyek az Európai Ifjúsági Hét során megrendezett tevékenységekhez kapcsolódó ifjúságpolitikai témákra irányuló vitát és tájékozódást szolgálják;
 • fiatalokkal folytatott konzultációk a demokratikus életben való részvétellel kapcsolatban felmerülő igényeik megismerésére (online konzultáció, közvélemény-kutatások stb.);
 • a demokratikus életben való részvétel témájáról fiatalokkal és döntéshozókkal/ifjúsági szakértőkkel tartott találkozók és szemináriumok, tájékoztató események vagy viták;
 • a demokratikus intézmények működését és a döntéshozók demokratikus intézményekben betöltött szerepét szemléltető események.

A fiatalok által irányított tevékenységek; a fiatal résztvevőknek aktívan részt kell venniük a projekt valamennyi szakaszában, az előkészítéstől az utánkövetésig. A projekt megvalósítása során végig figyelembe kell venni a nem formális tanulás elveit és gyakorlatait.

A jelen cselekvés finanszírozása keretében a következő tevékenységek nem támogathatók: szervezetek/intézmények vagy szervezetek/intézmények hálózatainak alakuló ülése; politikai befolyásoltságú események.

 

A projekt értékelésének szempontjai

A projektnek a következő formális szempontoknak kell megfelelnie ahhoz, hogy jogosult legyen Erasmus+-támogatásra:

 

Támogathatósági kritériumok

Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények

Résztvevő szervezet/intézmény lehet:

 • nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet;
 • európai ifjúsági nem kormányzati szervezet;
 • helyi vagy regionális szintű közintézmény;

amely valamely programországban vagy az Unióval szomszédos partnerországban rendelkezik székhellyel (1–4. régió, lásd a „Támogatható országok” című szakaszt a pályázati útmutató A. részében). A támogatható partnerországok szervezetei/intézményei csak partnerként (nem pályázóként) vehetnek részt a projektekben.

Ki pályázhat?

Pályázó bármely olyan résztvevő szervezet/intézmény lehet, amely egy programországban rendelkezik székhellyel. A két vagy több résztvevő szervezet/intézmény által megvalósított projektek esetében az egyik szervezet/intézmény pályázik a projektben résztvevő összes szervezet/intézmény nevében.

A résztvevő szervezetek/intézmények száma

Transznacionális/Nemzetközi tevékenységek: a tevékenységben legalább két különböző ország legalább két szervezetének/intézményének kell részt vennie, és a két országból legalább az egyiknek programországnak kell lennie.

Országos tevékenységek: a tevékenységben legalább egy programország egy szervezete/intézménye vesz részt.

Támogatható résztvevők

Fiatal résztvevők: a projektben érintett országokban lakóhellyel rendelkező 13–30 éves fiatalok.

Döntéshozók: ha a projekt előirányozza döntéshozók vagy ifjúságpolitikai szakértők részvételét, ezek a résztvevők életkoruktól és földrajzi származási helyüktől függetlenül részt vehetnek.

Résztvevők száma

Legalább 30 fiatal résztvevőt kell bevonni a projektbe.

A fogadó szervezet országából származó résztvevőknek minden egyes tevékenységben részt kell venniük.

Helyszín(ek)

Országos tevékenységek: a tevékenységet a pályázó szervezet/intézmény országában kell végrehajtani.

Transznacionális/Nemzetközi tevékenységek: a tevékenységeket bármely érintett programországban végre lehet hajtani.

Kivétel: Kizárólag megfelelően indokolt esetekben, és ha a főtevékenység európai szintű döntéshozókkal tervezett párbeszédelemeket tartalmaz, a tevékenység valamelyik európai uniós intézmény székhelyén is végrehajtható.2

A projekt időtartama

3–24 hónap.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához.

Mikor kell benyújtani a pályázatot?

A pályázóknak a következő határidőkig kell benyújtaniuk pályázatukat:

 • az ugyanazon év május 1-je és szeptember 30-a között kezdődő projektekre február 5-ig (brüsszeli idő szerint déli 12 óráig);
 • az ugyanazon év augusztus 1-je és december 31-e között kezdődő projektekre április 30-ig (brüsszeli idő szerint déli 12 óráig);
 • a következő év január 1-je és május 31-e között kezdődő projektekre október 1-ig (brüsszeli idő szerint déli 12 óráig).

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit lásd a pályázati útmutató C. részében.

Egyéb feltételek

A pályázati formanyomtatványhoz a projekt során tervezett minden egyes tevékenységre vonatkozóan ütemtervet kell csatolni.

A pályázati formanyomtatványhoz csatolni kell a jogi képviselő nyilatkozatát. 

 

A pályázó szervezetek/intézmények elbírálására a releváns kizárási és kiválasztási szempontok alapján kerül sor. További információkért tanulmányozza a pályázati útmutató C. részét.

 

Odaítélési szempontok

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája

(maximum 30 pont)

 

 • A pályázat relevanciája a következők szempontok alapján:
 • A fogadó szervezet országából származó résztvevőknek minden egyes tevékenységben részt kell venniük;
  • a résztvevő szervezetek/intézmények és az egyéni résztvevők igényei és célkitűzései.
 • Milyen mértékben alkalmas a pályázat a következők megvalósítására:
  • kiváló eredmények biztosítása a résztvevők számára;
  • a résztvevő szervezetek/intézmények kapacitásainak megerősítése.
 • Milyen mértékben von be a projekt hátrányos helyzetű fiatalokat

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximum 40 pont)

 

 

 • A projektpályázat egyes szakaszainak (előkészítés, a mobilitási tevékenységek megvalósítása és nyomon követése) áttekinthetősége, teljessége és minősége.
 • A projekt célkitűzései és a pályázatban leírt tevékenységek közötti összhang.
 • A gyakorlati intézkedések, az irányítási és támogatási módszerek minősége.
 • A nem formális tanulásra vonatkozóan a pályázatban leírt participatív módszerek minősége, valamint a fiatalok aktív részvétele a projekt minden szakaszában.
 • A résztvevők tevékenységekre való kiválasztására és/vagy tevékenységekbe való bevonására irányuló lépések alkalmassága.
 • Milyen mértékben vonja be a projekt a releváns döntéshozókat (politikai döntéshozók, ifjúsági szakértők, az ifjúságügyért felelős hatóságok képviselői stb.).
 • Adott esetben a résztvevő szervezetek/intézmények és egyéb érintett szereplők közötti együttműködés és kommunikáció minősége.

Hatás és terjesztés

(maximum 30 pont)

 

 • A projekt eredményeinek értékelésére szolgáló intézkedések minősége
 • A projekt várható hatása:
 • A résztvevőkre és a résztvevő szervezetekre/intézményekre a projekt időtartama alatt és azt követően.
 • A projektben közvetlenül résztvevő szervezetekre/intézményekre és magánszemélyekre gyakorolt hatáson túlmutató, azaz helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szintű hatás.
 • A projekt eredményeinek a résztvevő szervezetek/intézmények körében és azokon kívül történő terjesztését ösztönző intézkedések alkalmassága és minősége.
 • A pályázat adott esetben leírja, milyen mértékben teszik szabadon elérhetővé a létrehozott anyagokat, dokumentumokat és tájékoztató eszközöket, és hogyan támogatják nyílt licenccel és aránytalan korlátozások nélkül ezek elérhetőségét.

 

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatóak legyenek. Minden értékelési szempont esetében ezen kívül legalább a maximálisan megadható pontok felét (azaz „A projekt relevanciája” és a „Hatás és terjesztés” kategóriában legalább 15, „A projektterv és a megvalósítás minősége” kategóriában pedig legalább 20 pontot) el kell érniük.

 

Mit kell még tudni erről a cselekvésről?

Magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek

A mobilitási projektek pályázói pénzügyi támogatást kérhetnek a résztvevők utazási költségeire a „Rendkívüli költségek” költségvetési sorban (az összes elszámolható költség legfeljebb 80%-áig; lásd „Finanszírozási szabályok”). Erre akkor van lehetőség, ha a pályázók igazolni tudják, hogy a szokásos támogatási szabályok (amelyek a távolsági sávok szerint megállapított egységköltség- hozzájáruláson alapulnak) nem fedezik a résztvevők utazási költségeinek legalább 70%-át. Ha megítélik, a magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek helyettesítik a szokásos utazási támogatást.

 

Finanszírozási szabályok

A projekt költségvetését a következő finanszírozási szabályok alapján kell megtervezni (euróban):

Az ifjúsági párbeszédre irányuló projektre odaítélhető maximális támogatás projektenként: 50 000 EUR

 

Elszámolható költség

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

A kiszámítás módja

Utazás

 

Az indulási helytől a tevékenység helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők (többek között a kísérő személyek) utazási költségeihez való hozzájárulás.

Egységköltség-hozzájárulás

10–99 km-es távolság esetén:

20 EUR/ résztvevő

Az egyes résztvevők utazásának távolsága alapján. A távolságokat az Európai Bizottság által támogatott távolságkalkulátorral kell kiszámítani.3 A pályázónak az oda- és visszaút támogatására adható uniós támogatás összegének kiszámításához az egyirányú út távolságát kell feltüntetnie.4.

 

100–499 km-es távolság esetén:

180 EUR/ résztvevő

500–1999 km-es távolság esetén:

275 EUR/ résztvevő

2000–2999 km-es távolság esetén:

360 EUR/ résztvevő

3000–3999 km-es távolság esetén:

530 EUR/ résztvevő

4000–7999 km-es távolság esetén:

820 EUR/ résztvevő

8000 km-es és nagyobb távolság esetén:

1500 EUR/ résztvevő

Szervezési támogatás

Finanszírozási hozzájárulás minden egyéb, közvetlenül a tevékenység előkészítéséhez, megvalósításához és nyomon követéséhez kapcsolódó költséghez

Egységköltség-hozzájárulás

C1.1 / tevékenység napjainak száma/résztvevő5

Az egyes résztvevők tartózkodási időtartama alapján (szükség esetén beszámítható a tevékenység megkezdése előtt és befejezése után egy-egy utazási nap).

Sajátos nevelési igényű résztvevő(k) támogatása

Fogyatékossággal élő résztvevőkhöz, valamint az őket kísérő személyekhez közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek (ideértve az utazási és ellátási költségeket, amennyiben azok indokoltak, és amennyiben e résztvevők számára nem kérelmeztek támogatást az „Utazás” és a „Szervezési támogatás” költségvetési kategóriákon keresztül).

Tényleges költségek

Az elszámolható költségek 100%-a

Feltételhez kötött: a sajátos nevelési igények miatt és a rendkívüli költségek fedezésére nyújtható pénzügyi támogatás kérelmezését meg kell indokolni a pályázati formanyomtatványon.

Rendkívüli költségek

Az (online) konzultációkhoz és a fiatalok körében végzett közvélemény-kutatásokhoz kapcsolódó költségek, amennyiben ezek szükségesek a cselekvésben való részvételhez.

Az eredmények terjesztéséhez és hasznosításához kapcsolódó költségek.

A hátrányos helyzetű fiatalok egyenlő részvételi feltételeinek támogatására szolgáló költségek (kivéve az utazási és a szervezési támogatási költségeket).

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások.

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

Résztvevők magas utazási költségei (bővebben lásd a „Mit kell még tudni erről a cselekvésről” című szakaszt).

Tényleges költségek

Az (online) konzultációkhoz és a fiatalok körében végzett közvélemény-kutatásokhoz, a pénzügyi garanciához és a terjesztési tevékenységekhez kapcsolódó költségek: az elszámolható költségek 75%-a

Magas utazási költségek: az elszámolható költségek legfeljebb 80%-a

Egyéb költségek: az elszámolható költségek 100%-a

 

A. táblázat – Szervezési támogatás (összegek euróban/nap)

Az összegek a tevékenység megvalósítási országától függnek.

 

Ország

Szervezési

támogatás

 

 

C1.1

Belgium

42

Bulgária

32

Cseh Köztársaság

32

Dánia

45

Németország

41

Észtország

33

Írország

49

Görögország

38

Spanyolország

34

Franciaország

38

Horvátország

35

Olaszország

39

Ciprus

32

Lettország

34

Litvánia

34

Luxemburg

45

Magyarország

33

Málta

39

Hollandia

45

Ausztria

45

Lengyelország

34

Portugália

37

Románia

32

Szlovénia

34

Szlovákia

35

Finnország

45

Svédország

45

Egyesült Királyság

45

Észak-Macedónia​

28

Izland

45

Liechtenstein

45

Norvégia

50

Törökország

32

Szerbia

29

Partnerország

29

 

 • 1. https://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en
 • 2. Az Európai Unió intézményeinek székhelyei: Brüsszel, Frankfurt, Luxembourg, Strasbourg és Hága.
 • 3. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu
 • 4. Ha például egy madridi (spanyolországi) személy Rómában (Olaszországban) szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a) a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km); b) ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság), majd c) ennek alapján ki kell számítania a Madrid és Róma közötti oda- és visszaútra fizetendő költségeihez való hozzájárulásra adható uniós támogatást (275 EUR).
 • 5. A kísérő személyeket is beleértve.