Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

PROJEKTI DIJALOGA S MLADIMA

Koji je cilj ove aktivnosti?

U okviru te aktivnosti promiče se aktivno sudjelovanje mladih u demokratskom životu i potiče rasprava o pitanjima usmjerenima na teme i prioritete utvrđene u Strategiji EU-a za mlade i mehanizmima dijaloga. Mehanizmi dijaloga1 strukturirani su oko prioriteta i rokova te uključuju događanja na kojima mladi raspravljaju o dogovorenim temama međusobno i s donositeljima politika, stručnjacima za rad s mladima i predstavnicima javnih tijela zaduženih za mlade kako bi se dobili rezultati koji su korisni za donošenje politika.

Što su projekti Dijaloga s mladima?

Projekti dijaloga s mladima mogu biti u obliku sastanaka, konferencija, savjetovanja i događanja. Tim se događanjima promiče aktivno sudjelovanje mladih u demokratskom životu Europe i njihova interakcija s donositeljima odluka. Zahvaljujući tim događanjima mladi mogu izraziti svoje mišljenje (oblikovanjem stajališta, prijedloga i preporuka) o tome kako bi se politike za mlade trebale oblikovati i provoditi u Europi.

Projekt dijaloga s mladima sastoji se od tri faze:

 • planiranje i priprema
 • provedba aktivnosti
 • vrednovanje (uključujući razmišljanja o mogućem nastavku).

Koje se aktivnosti podupiru u okviru te aktivnosti?

Projekti u okviru te aktivnosti mogu uključivati jednu ili više sljedećih aktivnosti:

 • nacionalne sastanke i transnacionalne/međunarodne seminare koji omogućuju informiranje, rasprave i aktivno sudjelovanje mladih – u dijalogu s donositeljima odluka o mladima – o pitanjima koja su važna za Strategiju EU-a za mlade i njezine mehanizme dijaloga
 • nacionalne sastanke i transnacionalne seminare kojima se priprema temelj za službene konferencije za mlade koje država članica koja predsjeda Europskom unijom organizira tijekom svakog semestra
 • događanja kojima se promiču rasprave i informiranje o temama u području politike mladih koje su povezane s aktivnostima organiziranima za vrijeme Europskog tjedna mladih
 • savjetovanja s mladima radi utvrđivanja njihovih potreba s obzirom na sudjelovanje u demokratskom životu (internetska savjetovanja, ankete itd.)
 • sastanke i seminare, informativna događanja ili rasprave mladih i donositelja odluka / stručnjaka za rad s mladima o temi sudjelovanja u demokratskom životu
 • događanja kojima se simulira funkcioniranje demokratskih institucija i uloga donositelja odluka u njima.

Aktivnosti vode mladi; mladi sudionici moraju biti aktivno uključeni u sve faze projekta, od pripreme do praćenja. Cijela se provedba projekta temelji na načelima i praksi neformalnog učenja.

Sljedeće aktivnosti nisu prihvatljive za bespovratna sredstva u okviru ove radnje: statutarni sastanci organizacija ili mreža organizacija, politički motivirana događanja.

Koji se kriteriji primjenjuju na ocjenjivanje tog projekta?

U nastavku su navedeni formalni kriteriji koje projekt mora ispuniti kako bi bio prihvatljiv za bespovratna sredstva u okviru programa Erasmus+:

Kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljive organizacije sudionice

Organizacija sudionica može biti:

 • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija
 • europska nevladina organizacija za mlade
 • javno tijelo na lokalnoj ili regionalnoj razini

s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa ili u partnerskoj zemlji u susjedstvu EU-a (regije od 1. do 4.; vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča). Organizacije iz prihvatljivih partnerskih zemalja mogu sudjelovati u projektu samo kao partneri (ne kao podnositeljice zahtjeva).

Tko se može prijaviti?

Zahtjev može podnijeti svaka organizacija sudionica s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa. U slučaju projekata koje provode dvije ili više organizacija sudionica, jedna od njih podnosi zahtjev u ime svih organizacija sudionica uključenih u projekt.

Broj organizacija sudionica

Transnacionalne/međunarodne aktivnosti: aktivnost mora uključivati barem dvije organizacije sudionice iz barem dvije različite zemlje, od kojih je barem jedna zemlja sudionica programa.

Nacionalne aktivnosti: aktivnost uključuje najmanje jednu organizaciju iz zemlje sudionice programa.

Prihvatljivi sudionici

Mladi sudionici: mladi u dobi od 13 do 30 godina s prebivalištem u zemljama uključenima u projekt.

Donositelji odluka: ako je u projektu predviđeno sudjelovanje donositelja odluka ili stručnjaka u području politike mladih, ti sudionici mogu biti uključeni bez obzira na dob ili geografsko podrijetlo.

Broj sudionika

U projekt mora biti uključeno najmanje 30 mladih sudionika.

Sudionici iz države u kojoj se nalazi organizacija primateljica moraju biti uključeni u svaku aktivnost

Mjesto/mjesta

Nacionalne aktivnosti: aktivnost se mora provoditi u zemlji organizacije podnositeljice zahtjeva. Transnacionalne/međunarodne aktivnosti: aktivnosti se mogu odvijati u bilo kojoj od zemalja sudionica programa koje su uključene u aktivnost.

Iznimka: samo u obrazloženim slučajevima i ako glavna aktivnost sadržava elemente dijaloga s donositeljima odluka na europskoj razini, aktivnost se može odvijati u sjedištu jedne od institucija Europske unije2

Trajanje projekta

Od 3 do 24 mjeseca.

Kome predati zahtjev?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija podnositeljica ima poslovni nastan.

Kada predati zahtjev?

Podnositelji moraju predati zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava do sljedećih datuma:

 • 5. veljače u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju od 1. svibnja do 30. rujna iste godine
 • 30. travnja u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju od 1. kolovoza do 31. prosinca iste godine
 • 1. listopada u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju od 1. siječnja do 31. svibnja sljedeće godine.

Kako predati zahtjev?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Ostali kriteriji

Obrascu zahtjeva mora se priložiti raspored za svaku aktivnost koja se planira u okviru projekta.

Obrascu zahtjeva mora se priložiti izjava o časti pravnog zastupnika. 

 

Organizacije podnositeljice zahtjeva ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

 

Kriteriji za dodjelu

Projekti se ocjenjuju na temelju sljedećih kriterija:

Relevantnost projekta

(najviše 30 bodova)

 • Relevantnost prijedloga za:
 • ciljeve aktivnosti (pogledajte navedeni odjeljak „Koji je cilj ove aktivnosti?”);
 • potrebe i ciljeve organizacija sudionica i pojedinih sudionika.
 • Stupanj do kojeg prijedlog može:
 • stvarati visokokvalitetne ishode za sudionike
 • jačati sposobnosti organizacija sudionica.
 • Stupanj do kojeg u projektu sudjeluju mladi s manje mogućnosti.

Kvaliteta plana i provedbe projekta

(najviše 40 bodova)

 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta svih faza prijedloga projekta (priprema, provedba aktivnosti mobilnosti i praćenje)
 • Usklađenost ciljeva projekta i predloženih aktivnosti
 • Kvaliteta praktičnih rješenja, načina upravljanja i potpore
 • Kvaliteta predloženih neformalnih participativnih metoda učenja i aktivno sudjelovanje mladih u svim fazama projekta
 • Primjerenost mjera za odabir i/ili uključivanje sudionika u aktivnosti
 • Stupanj do kojeg projekt uključuje relevantne donositelje odluka (donositelji politika, stručnjaci za rad s mladima, predstavnici javnih tijela zaduženih za mlade itd.)
 • Ako je primjereno, kvaliteta suradnje i komunikacije među organizacijama sudionicama te s drugim relevantnnim dionicima.

Učinak i širenje

(najviše 30 bodova)

 • Kvaliteta mjera za ocjenjivanje ishoda projekta
 • Mogući učinak projekta:
 • na sudionike i organizacije sudionice, za vrijeme i nakon završetka projekta
 • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj razini.
 • Primjerenost i kvaliteta mjera usmjerenih na širenje ishoda projekta unutar i izvan organizacija sudionica
 • Ako je relevantno, stupanj do kojeg je u projektu opisano kako će materijali, dokumenti i mediji biti slobodno dostupni i kako će se promicati otvorenim licencijama te stupanj u kojem projekt ne sadržava nerazmjerna ograničenja.

 

Kako bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova. Nadalje, moraju dobiti barem polovinu najvišeg broja bodova u svakoj od kategorija prethodno navedenih kriterija za dodjelu (tj. najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „učinak i širenje” te 20 bodova za kategoriju „kvaliteta plana i provedbe projekta”).

 

Što biste još trebali znati o toj aktivnosti?

Izvanredni troškovi za skupa putovanja

Podnositeljima prijedloga projekata mobilnosti omogućit će se potraživanje financijske potpore za putne troškove sudionika pod naslovom proračuna „izvanredni troškovi” (do najviše 80 % ukupnih prihvatljivih troškova: pogledajte „Koja su pravila financiranja?”). Ta mogućnost dostupna je uz uvjet da podnositelj može dokazati da se u skladu sa standardnim pravilima financiranja (na temelju doprinosa jediničnim troškovima utvrđenima s obzirom na raspon udaljenosti) ne pokriva najmanje 70 % putnih troškova sudionika. Ako se dodijele, izvanredni troškovi za skupa putovanja zamjenjuju standardna bespovratna sredstva za putovanja.

 

Koja su pravila financiranja?

Proračun projekta mora se izraditi na temelju sljedećih pravila za financiranje (u EUR):

Najveći iznos bespovratnih sredstava po projektu dodijeljen za projekt dijaloga s mladima: 50 000 EUR

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Putovanje

Doprinos za putne troškove sudionika, uključujući osobe u pratnji, od mjesta podrijetla do mjesta u kojem se provodi aktivnost i natrag.

Doprinos jediničnim troškovima

Za udaljenosti od 10 do 99 km:

20 EUR po sudioniku

Na temelju udaljenosti po sudioniku. Udaljenost se izračunava kalkulatorom udaljenosti koji podupire Europska komisija3 Podnositelj zahtjeva mora navesti udaljenost jednosmjernog putovanja kako bi se mogao izračunati iznos bespovratnih sredstava EU-a za povratno putovanje4

Za udaljenosti od 100 do 499 km:

180 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 500 do 1999 km:

275 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 2000 do 2999 km:

360 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 3000 do 3999 km:

530 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 4000 do 7999 km:

820 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 8000 km ili više:

1500 EUR po sudioniku

Organizacijska potpora

Doprinos bespovratnih sredstava svim drugim troškovima koji su izravno povezani s aktivnostima pripreme, provedbe i praćenja aktivnosti

Doprinos jediničnim troškovima

C1.1 po danu aktivnosti po sudioniku5

Na temelju trajanja boravka po sudioniku (ako je potrebno, uključujući i jedan dan putovanja prije početka aktivnosti i jedan dan putovanja nakon završetka aktivnosti).

Potpora za posebne potrebe

Dodatni troškovi koji se izravno odnose na sudionike s invaliditetom i osobe u pratnji (uključujući troškove putovanja i boravka, ako su opravdani i ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „organizacijska potpora”).

Stvarni troškovi

100 % prihvatljivih troškova

Uvjet: zahtjev za financijsku potporu za pokrivanje troškova za posebne potrebe i izvanrednih troškova mora biti obrazložen u obrascu zahtjeva

Izvanredni troškovi

Troškovi povezani s (internetskim) savjetovanjima i anketama među mladima ako je to potrebno za sudjelovanje u toj aktivnosti.

Troškovi povezani sa širenjem i iskorištavanjem rezultata.

Troškovi za potporu sudjelovanja mladih s manje mogućnosti pod jednakim uvjetima (osim putnih troškova i organizacijske potpore).

Troškovi viza i povezani troškovi, troškovi dozvola boravka, cjepiva, liječničke potvrde.

Troškovi pružanja financijskog jamstva ako to zatraži nacionalna agencija.

Visoki putni troškovi sudionika (pojedinosti potražite u odjeljku „Što biste još trebali znati o toj aktivnosti”).

Stvarni troškovi

Troškovi povezani s (internetskim) savjetovanjima i anketama među mladima, za financijska jamstva i aktivnosti širenja rezultata: 75 % prihvatljivih troškova

Visoki putni troškovi: najviše 80 % prihvatljivih troškova

Ostali troškovi: 100 % prihvatljivih troškova

 

Tablica A – Organizacijska potpora (iznosi u EUR po danu)

Iznosi ovise o zemlji u kojoj se provodi aktivnost.

Zemlja

Organizacijska

potpora

C1.1

Belgija

42

Bugarska

32

Češka

32

Danska

45

Njemačka

41

Estonija

33

Irska

49

Grčka

38

Španjolska

34

Francuska

38

Hrvatska

35

Italija

39

Cipar

32

Latvija

34

Litva

34

Luksemburg

45

Mađarska

33

Malta

39

Nizozemska

45

Austrija

45

Poljska

34

Portugal

37

Rumunjska

32

Slovenija

34

Slovačka

35

Finska

45

Švedska

45

Ujedinjena Kraljevina

45

Republika Sjeverna Makedonija

28

Island

45

Lihtenštajn

45

Norveška

50

Turska

32

Srbija 29

Partnerska zemlja

29