Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Programområde 2: Samarbete för innovation och utbyte av goda exempel

Vilka insatser får bidrag?

Detta programområde stöder följande:

 • Strategiska partnerskap inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom.
 • Kunskapsallianser – Europauniversitet.
 • Branschspecifika kunskapsallianser.
 • Kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning.
 • Kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet.

Insatser som får stöd inom ramen för detta programområde väntas ge positiva och långvariga effekter för de deltagande organisationerna, de policyområden inom vilka insatserna genomförs samt för de organisationer och personer som direkt eller indirekt deltar i den organiserade verksamheten.

Detta programområde väntas leda till utveckling, spridning och tillämpning av innovativa metoder på organisationsbaserad, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

För de deltagande organisationerna ska projekt som får bidrag inom ramen för denna centrala insats ge följande resultat:

 • Innovativa metoder för att möta sina målgrupper, t.ex. genom att erbjuda mer attraktiva utbildningsprogram som är i linje med enskilda personers behov och förväntningar, använda delaktighetsbaserade strategier och IKT-baserade metoder, nya eller förbättrade processer för att erkänna och validera kompetens, ökad effektivitet i verksamhet som främjar lokalsamhällen, nya eller förbättrade metoder för att tillgodose behoven hos mindre gynnade grupper och för att hantera geografiska och socioekonomiska skillnader i läranderesultat, nya metoder för att hantera social, etnisk, språklig och kulturell mångfald, nya metoder för att bättre stödja konkurrenskraft och sysselsättning, särskilt på regional och lokal nivå, möjlighet att få den europeiska kvalitetsutmärkelsen för nyskapande projekt för språkundervisning och språkinlärning.
 • En mer modern, dynamisk, engagerad och professionell miljö inom organisationen: redo att integrera goda exempel och nya metoder i den dagliga verksamheten, öppen för synergieffekter med organisationer som är verksamma inom olika områden eller andra socioekonomiska sektorer, strategisk planering av personalens professionella utveckling i linje med de enskilda personernas behov och organisationens mål,
 • Ökad kapacitet och yrkeskunnande när det gäller arbete på EU-nivå eller internationell nivå: bättre förvaltningskompetenser och internationaliseringsstrategier, utökat samarbete med partner från andra länder, andra utbildningsområden och ungdomsområden eller andra socioekonomiska sektorer, ökad tilldelning av finansiella resurser (utöver EU-medel) för att anordna EU-projekt eller internationella projekt inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor, höjd kvalitet i förberedelse, genomförande, övervakning och uppföljning av EU-projekt eller internationella projekt.

Projekt som finansieras inom ramen för detta programområde kommer sannolikt också att få bl.a. följande positiva effekter på de personer som direkt eller indirekt deltar i verksamheten:

 • Bättre initiativförmåga och entreprenörskap.
 • Ökad kompetens i främmande språk.
 • Höjd digital kompetens.
 • Ökad förståelse för och förmåga att hantera social, etnisk, språklig och kulturell mångfald.
 • Förbättrade färdigheter för anställbarhet och nyföretagande (däribland socialt entreprenörskap och företagande).
 • Mer aktivt deltagande i samhället.
 • Positivare inställning till det europeiska projektet och EU:s värderingar.
 • Bättre förståelse och erkännande av färdigheter och kvalifikationer i och utanför Europa.
 • Höjd kompetens med anknytning till yrkesprofilen (undervisning, arbete inom ungdomsområdet osv.).
 • Bättre förståelse av metoder, policyer och system inom utbildning och ungdomsfrågor i olika länder.
 • Bättre förståelse av sambanden mellan formell och icke-formell utbildning, yrkesutbildning, andra former av lärande och arbetsmarknaden.
 • Ökade möjligheter till yrkesutveckling.
 • Ökad motivation och tillfredsställelse i det dagliga arbetet.

På systemnivå väntas de leda till modernisering och förbättra möjligheterna för systemen för allmän utbildning och yrkesutbildning samt ungdomspolitik att hantera de viktigaste utmaningarna i dagens samhälle: sysselsättning, ekonomisk stabilitet och tillväxt samt behovet av att främja sociala, medborgerliga och interkulturella kompetenser, interkulturell dialog, demokratiska värderingar och grundläggande rättigheter, social inkludering, icke-diskriminering och aktivt medborgarskap, kritiskt tänkande och mediekunskap.

Detta programområde är därför avsett att leda till följande:

 • Höjd kvalitet i allmän utbildning och yrkesutbildning och arbete inom ungdomsområdet i och utanför Europa genom en kombination av ökad spetskompetens och bättre attraktionskraft med ökade möjligheter för alla, även för personer från mindre gynnade grupper.
 • System för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor som är bättre anpassade till arbetsmarknadens behov samt närmare kopplade till näringslivet och samhället.
 • Bättre tillhandahållande och bedömning av grundläggande och generella färdigheter, särskilt entreprenörskap, språkkunskaper och digitala färdigheter, sociala, medborgerliga och interkulturella kompetenser, kritiskt tänkande och mediekunskap.
 • Ökade synergieffekter och kopplingar och förbättrad överföring mellan de olika sektorerna för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor på nationell nivå, med bättre användning av europeiska referensverktyg för erkännande av, validering av och insyn i kompetenser och kvalifikationer.
 • Ökad användning av läranderesultat i beskrivningen och definitionen av kvalifikationer, delkvalifikationer och läroplaner, för att underlätta undervisning, inlärning och bedömning.
 • Nytt och utökat interregionalt och gränsöverskridande samarbete mellan offentliga myndigheter inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor.
 • Mer strategisk och integrerad användning av IKT och öppna utbildningsresurser i systemen för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor.
 • Ökad motivation till språkinlärning genom innovativa undervisningsmetoder eller bättre kopplingar till den praktiska användningen av de språkkunskaper som krävs på arbetsmarknaden.
 • Förstärkt samverkan mellan praktik, forskning och politik.