Cuprins
Căutați în ghid

Acțiunea-Cheie 2: Cooperare Pentru Inovare Și Schimb De Bune Practici

Ce Acțiuni Sunt Sprijinite?

Această acțiune-cheie sprijină:

 • parteneriatele strategice în domeniile educației, formării și tineretului;
 • alianțele cunoașterii;
 • alianțe ale competențelor sectoriale;
 • consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior;
 • consolidarea capacităților în domeniul tineretului.

Se preconizează că acțiunile sprijinite în cadrul acestei acțiuni-cheie vor avea efecte pozitive și pe termen lung asupra organizațiilor participante, asupra sistemelor de politică în care se încadrează aceste acțiuni, precum și asupra organizațiilor și persoanelor implicate direct sau indirect în activitățile organizate.

Se preconizează că această acțiune-cheie va conduce la dezvoltarea, transferul și/sau punerea în aplicare a unor practici inovatoare la nivel organizatoric local, regional, național sau european.

Pentru organizațiile participante, proiectele sprijinite în cadrul acestei acțiuni-cheie sunt destinate să producă următoarele rezultate:

 • abordări inovatoare pentru a aborda grupurile lor țintă, furnizând, de exemplu: programe de educație și de formare mai atractive, în conformitate cu nevoile individuale și cu așteptările persoanelor; utilizarea de abordări participative și metodologii bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor; procese noi sau îmbunătățite de recunoaștere și validare a competențelor; o mai mare eficacitate a activităților în beneficiul comunităților locale; practici noi sau îmbunătățite pentru a răspunde nevoilor grupurilor dezavantajate și pentru a face față diferențelor existente între rezultatele învățării, corelate cu disparitățile geografice și socioeconomice; noi abordări pentru a răspunde diversității sociale, lingvistice și culturale; noi abordări pentru îmbunătățirea sprijinului acordat competitivității și ocupării forței de muncă, în special la nivel regional și local; recunoașterea excelenței în învățarea sau predarea limbilor străine prin acordarea etichetei lingvistice europene;
 • un mediu mai modern, mai dinamic, mai angajat și mai profesional în interiorul organizației: pregătit pentru a integra bunele practici și metodele noi în activitățile de zi cu zi; deschis la sinergii cu organizațiile active în diferite domenii sau în alte sectoare socio-economice; planificarea strategică a dezvoltării profesionale a personalului în conformitate cu nevoile individuale și cu obiectivele organizaționale;
 • creșterea capacității și a profesionalismului muncii la nivel european/internațional: îmbunătățirea competențelor de gestionare și a strategiilor de internaționalizare; consolidarea cooperării cu partenerii din alte țări, din alte domenii ale educației, formării și tineretului și/sau din alte sectoare socio-economice; creșterea alocării de resurse financiare (altele decât fondurile UE) pentru a organiza proiecte la nivel UE/internațional în domeniile educației, formării și tineretului; creșterea calității în pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și urmărirea proiectelor internaționale/europene.

Proiectele finanțate în cadrul acestei acțiuni-cheie sunt, de asemenea, susceptibile să aibă un impact pozitiv asupra persoanelor implicate direct sau indirect în activități, cum ar fi:

 • dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenorial;
 • ameliorarea competențelor lingvistice;
 • creșterea nivelului de competențe digitale;
 • o mai bună înțelegere și capacitate de reacție la diversitatea socială, etnică, lingvistică și culturală;
 • niveluri îmbunătățite de competențe în vederea inserției profesionale și a creării de noi întreprinderi (inclusiv întreprinderi sociale);
 • o participare mai activă în societate;
 • o atitudine mai pozitivă față de proiectul european și de valorile UE;
 • o mai bună înțelegere și recunoaștere a competențelor și calificărilor în Europa și în afara ei;
 • ameliorarea competențelor legate de profilurile profesionale (predare, formare, activități pentru tineret etc.);
 • o mai bună înțelegere a practicilor, politicilor și sistemelor de educație, formare sau tineret între țări;
 • o mai bună înțelegere a interconexiunilor dintre educația formală și non-formală, formarea, alte forme de învățare și, respectiv, piața forței de muncă;
 • creșterea oportunităților de dezvoltare profesională;
 • creșterea motivației și a satisfacției în activitatea de zi cu zi.

La nivel sistemic, se preconizează că acțiunile vor conduce la modernizarea și la consolidarea răspunsului sistemelor de educație, formare și a politicilor de tineret la principalele provocări ale lumii de azi: ocuparea forței de muncă, stabilitatea și creșterea economică, precum și necesitatea de a promova competențele sociale, civice și interculturale, dialogul intercultural, valorile democratice și drepturile fundamentale, incluziunea socială, nediscriminarea și cetățenia activă, gândirea critică și competențele media). 

Prin urmare, impactul acestei acțiuni-cheie vizează:

 • creșterea calității educației și formării și a activităților pentru tineret în Europa și în afară: combinarea unor niveluri mai ridicate de excelență și de atractivitate cu oportunități sporite pentru toți, inclusiv pentru persoanele dezavantajate;
 • sisteme de educație, formare și tineret mai bine aliniate la nevoile și oportunitățile oferite de piața forței de muncă, precum și legături mai strânse cu întreprinderile și cu comunitatea; ;
 • îmbunătățirea furnizării și evaluării competențelor de bază și transversale, în special: spiritul antreprenorial, competențele civice, interculturale și lingvistice, gândirea critică, competențele digitale și educația în domeniul media;
 • consolidarea sinergiilor și a legăturilor și îmbunătățirea tranziției între diferitele sisteme de educație, formare și tineret la nivel național, cu o mai bună utilizare a instrumentelor europene de referință pentru recunoașterea, validarea și transparența competențelor și calificărilor;
 • creșterea gradului de utilizare a rezultatelor învățării atunci când se descriu și se definesc calificări, părți ale calificărilor și programe de studiu, în sprijinul predării și al învățării și în cadrul evaluării;
 • cooperarea inter-regională și transnațională nouă și intensificată a autorităților publice în domeniul educației, formării și tineretului;
 • utilizarea mai strategică și mai integrată a tehnologiei informației și comunicațiilor și a resurselor educaționale deschise (OER) în sistemele de educație, formare și tineret;
 • creșterea motivației pentru învățarea limbilor străine, prin metode de predare inovatoare sau prin legături mai bune cu utilizarea practică a competențelor lingvistice cerute de piața forței de muncă;
 • consolidarea interacțiunii între practică, cercetare și politică.