Spis treści
Szukaj w przewodniku

Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Które akcje objęte są wsparciem?

W ramach tej akcji kluczowej wspierane są:

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży;
 • Sojusze na rzecz wiedzy – europejskie uniwersytety;
 • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych;
 • Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym;
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży.

Oczekuje się, że akcje wspierane w ramach tej akcji kluczowej przyniosą pozytywne i długotrwałe skutki dla organizacji uczestniczących oraz systemów politycznych, w ramach których realizowane są takie akcje, oraz dla organizacji i osób bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w organizowane działania.

Oczekuje się, że efektem tej akcji kluczowej będzie opracowanie, przeniesienie lub wdrożenie innowacyjnych praktyk na poziomie organizacyjnym, lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.

W przypadku organizacji uczestniczących projekty wspierane w ramach tej akcji kluczowej mają przynieść następujące rezultaty:

 • innowacyjne podejścia do grup docelowych objętych projektami poprzez zapewnienie np.: atrakcyjniejszych programów kształcenia i szkolenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami uczestników; wykorzystania podejść opartych na uczestnictwie i metodyk opartych na TIK; nowych lub ulepszonych procesów uznawania i poświadczania kompetencji; większej skuteczności działań na rzecz lokalnych społeczności; nowych lub ulepszonych praktyk mających na celu zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych i niwelowanie różnic w efektach kształcenia powiązanych z różnicami geograficznymi i społeczno-ekonomicznymi; nowych podejść dotyczących różnorodności społecznej, etnicznej, językowej i kulturowej; nowych podejść umożliwiających większe wsparcie na rzecz konkurencyjności i zatrudnienia, w szczególności na szczeblu regionalnym i lokalnym; uznanie doskonałych wyników w uczeniu lub nauczaniu języków poprzez nadanie Europejskiego Znaku Innowacyjności w Dziedzinie Nauczania i Uczenia się Języków Obcych (European Language Label);
 • bardziej nowoczesne, dynamiczne, zaangażowane i profesjonalne środowisko wewnątrz organizacji: gotowe, by włączyć dobre praktyki i nowe metody do działań codziennych; otwarte na synergie z organizacjami działającymi w różnych dziedzinach lub innych sektorach społeczno-ekonomicznych; planowanie strategiczne doskonalenia zawodowego kadry zgodnie z indywidualnymi potrzebami i celami organizacyjnymi;
 • większy potencjał i profesjonalizm pozwalający na pracę na szczeblu unijnym/międzynarodowym: lepsze kompetencje w zakresie zarządzania i strategie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego; zacieśniona współpraca z partnerami z innych krajów, dziedzin edukacji, szkolenia i młodzieży lub innych sektorów społeczno-ekonomicznych; zwiększona alokacja zasobów finansowych (innych niż fundusze UE) na organizowanie projektów unijnych/międzynarodowych w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży; lepsza jakość przygotowywania, wdrażania, monitorowania i kontynuowania projektów unijnych/międzynarodowych.

Projekty finansowane w ramach tej akcji kluczowej prawdopodobnie będą miały również pozytywny wpływ na osoby bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w działania, taki jak:

 • wzmocnienie zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości;
 • podniesienie kompetencji w zakresie języków obcych;
 • podniesienie kompetencji cyfrowych;
 • lepsze zrozumienie różnorodności społecznej, etnicznej, językowej i kulturowej oraz lepsze reagowanie na nią;
 • udoskonalenie umiejętności niezbędnych do zatrudnienia i tworzenia nowych podmiotów gospodarczych (w tym przedsiębiorstw społecznych);
 • bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;
 • bardziej pozytywne podejście do projektów europejskich i wartości unijnych;
 • lepsze zrozumienie i uznawanie umiejętności i kwalifikacji w Europie i poza nią;
 • zwiększenie kompetencji związanych z profilami zawodowymi (nauczaniem, szkoleniem, pracą z młodzieżą itp.);
 • lepsze zrozumienie praktyk, strategii politycznych i systemów kształcenia, szkolenia lub na rzecz młodzieży w różnych krajach;
 • lepsze zrozumienie powiązań między kształceniem formalnym i pozaformalnym, szkoleniem zawodowym, innymi formami uczenia się i rynkiem pracy;
 • większe możliwości doskonalenia zawodowego;
 • większa motywacja i satysfakcja z codziennej pracy.

Na poziomie systemowym oczekuje się, że projekty doprowadzą do modernizacji i wzmocnienia reakcji systemów kształcenia i szkolenia oraz polityki młodzieżowej na takie najważniejsze wyzwania współczesnego świata, jak zatrudnienie, stabilność gospodarcza i wzrost gospodarczy, jak również na potrzebę promowania kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, dialogu międzykulturowego, demokratycznych wartości i praw podstawowych, włączenia społecznego, niedyskryminacji i aktywnego obywatelstwa, krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów.

W związku z tym oczekuje się, że planowana akcja kluczowa przyniesie następujące rezultaty:

 • wyższą jakość kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą w Europie i poza nią: połączenie wysokiego poziomu doskonałości i atrakcyjności ze zwiększonymi możliwościami dla wszystkich, również dla osób defaworyzowanych;
 • lepsze dostosowanie systemów kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży do potrzeb i możliwości oferowanych przez rynek pracy oraz bliższe powiązania z biznesem i społecznością;
 • sprawniejsze zapewnianie i ocenę umiejętności podstawowych i umiejętności przekrojowych, w szczególności umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, kompetencji społecznych, obywatelskich, międzykulturowych i językowych, krytycznego myślenia oraz umiejętności cyfrowych i korzystania z mediów;
 • zwiększone synergie i powiązania oraz większą drożność między różnymi sektorami kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży na szczeblu krajowym, wraz z lepszym wykorzystaniem europejskich narzędzi odniesienia służących uznawaniu, poświadczaniu i przejrzystości kompetencji i kwalifikacji;
 • szersze wykorzystanie efektów kształcenia do opisywania i określania kwalifikacji, części kwalifikacji i programów nauczania w ramach wsparcia nauczania i uczenia się oraz w ramach oceny;
 • nawiązanie współpracy międzyregionalnej i transnarodowej między władzami publicznymi w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży oraz zacieśnienie jej;
 • bardziej strategiczne i zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i otwartych zasobów edukacyjnych (OER) w systemach kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży;
 • większą motywację do uczenia się języków obcych dzięki innowacyjnym metodom nauczania lub lepszym powiązaniom z praktycznym wykorzystaniem umiejętności językowych wymaganych na rynku pracy;
 • wzmocnioną interakcję między praktyką, badaniami i polityką.