TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

2. pályázati kategória: Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén

A támogatható tevékenységtípusok

Ez a pályázati kategória a következő területeket támogatja:

 • stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén;
 • tudásszövetségek – európai egyetemek;
 • ágazati szakképzés-fejlesztési szövetségek;
 • kapacitásfejlesztés a felsőoktatás területén;
 • kapacitásfejlesztés az ifjúságügy területén.

A 2. pályázati kategória keretében támogatott tevékenységekkel kapcsolatosan elvárás, hogy hosszú távon kedvező hatással legyenek a résztvevő intézményekre/szervezetekre, a tevékenységek keretét képező szakpolitikai rendszerekre, valamint az megvalósított tevékenységekben közvetlenül vagy közvetetten érintett személyekre és szervezetekre/intézményekre.

A pályázati kategória célja innovatív gyakorlatok intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten történő fejlesztése, átadása és/vagy megvalósítása.

A 2. pályázati kategória keretében támogatott projektek a következő eredményekkel járhatnak a résztvevő intézmények/szervezetek számára:

 • a célcsoportjaik megszólításának innovatív megközelítései, például a következők révén: vonzóbb oktatási és képzési programok meghirdetése, amelyek összhangban állnak az egyéni igényekkel és elvárásokkal; részvételen alapuló megközelítések és IKT-alapú módszertanok alkalmazása; a kompetenciák elismerésének és érvényesítésének új vagy továbbfejlesztett eljárásai; a helyi közösségek céljai szempontjából hatékonyabb tevékenységek; új vagy továbbfejlesztett gyakorlatok a hátrányos helyzetű csoportok igényeinek kielégítése, valamint a tanulási eredmények földrajzi és társadalmi-gazdasági hátterű egyenlőtlenségekhez köthető különbözőségének kezelése terén; a társadalmi, etnikai, nyelvi és kulturális különbségek kezelésének új megközelítései; a versenyképesség és a foglalkoztathatóság – különösen regionális és helyi szinten történő hatékonyabb támogatásának – új megközelítései; a nyelvtanulás vagy – oktatás terén elért kiváló teljesítmény elismerése az Európai Nyelvi Díjjal;
 • a intézményen belül korszerűbb, dinamikusabb, elkötelezettebb és szakmailag magasabb szintű környezet kialakítása: nyitottság a bevált gyakorlatok és új módszerek alkalmazása iránt a napi munkatevékenységek során; nyitottság a más szektorban vagy más társadalmi-gazdasági ágazatokban tevékenykedő intézményekkel való szinergiák iránt; a munkatárs/szakember/oktató szakmai fejlődésének stratégiai megtervezése az egyéni igények és az intézményi célkitűzések figyelembevételével;
 • uniós/nemzetközi szintű tevékenységekhez szükséges kapacitások növekedése és a szakmai hozzáértés javulása: a vezetői kompetenciák és nemzetköziesedési stratégiák fejlődése; más országbeli, az oktatás, a képzés és az ifjúságügy más területein és/vagy más társadalmi-gazdasági ágazatokban tevékenykedő partnerekkel való együttműködés megerősödése; oktatási, képzési és ifjúságügyi uniós/nemzetközi projektekre elkülönített (nem uniós) források növelése; az uniós/nemzetközi projektek előkészítésének, megvalósításának, ellenőrzésének és nyomon követésének minőségi javulása.

A 2. pályázati kategória keretében támogatott projektek többek között az alábbi kedvező hatásokat gyakorolhatják a tevékenységekbe közvetlenül vagy közvetve bevont személyekre:

 • a kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetencia fejlődése;
 • az idegen nyelvi kompetencia fejlődése;
 • a digitális kompetencia fejlődése;
 • a társadalmi, etnikai, nyelvi és kulturális sokféleség jobb megértése, és az e területek iránti fogékonyság fejlesztése;
 • a foglalkoztathatósághoz és új üzleti vállalkozás alapításához (a szociális vállalkozásokat is beleértve) szükséges készségek fejlődése;
 • a társadalmi részvétel növelése;
 • az európai projekttel és az európai értékekkel kapcsolatos attitűd javulása;
 • a készségek és képesítések ismeretének és elismerésének javulása Európában és Európán kívül;
 • a szakmai profillal (oktatás, képzés, ifjúsági munka stb.) kapcsolatos kompetenciák fejlődése;
 • a különböző országok oktatási, képzési vagy ifjúságügyi gyakorlatainak, szakpolitikáinak és rendszereinek jobb megértése;
 • a formális és nem formális oktatás, a szakképzés, a tanulás egyéb formái és a munkaerőpiac közötti kapcsolatok jobb megértése;
 • a szakmai fejlődési lehetőségek bővülése;
 • a motiváció és elégedettség növekedése a hétköznapi munkatevékenységek során.

Rendszer szinten a támogatott projekteknek elő kell mozdítaniuk a modernizációt, valamint segíteniük kell az oktatási, a képzési és az ifjúságügyi rendszereket, hogy hatékonyabb megoldásokat kínáljanak napjaink fő kihívásaira: a foglalkoztatás, a gazdasági stabilitás és növekedés problémáira, valamint támogatniuk kell a szociális, civil és interkulturális kompetenciákat, az interkulturális párbeszédet, a demokratikus értékeket és az alapvető jogokat, a társadalmi bevonást, a diszkrimináció mentességet és aktív állampolgárságot, a kritikai gondolkodást és a médiaműveltséget.

A 2. pályázati kategória szándékolt hatásai tehát a következők:

 • az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka minőségének javulása Európában és Európán kívül: a kiválóság és a vonzerő növelése mellett több lehetőség biztosítása mindenki számára, a hátrányos helyzetű személyeket is beleértve;
 • a munkaerő-piaci szükségletekhez és lehetőségekhez jobban hozzáigazított, valamint a vállalkozásokhoz és a közösséghez szorosabban kapcsolódó oktatási, képzési és ifjúságügyi rendszerek;
 • az alap- és transzverzális készségek, különösen a vállalkozói készség, a szociális, az interkulturális és a nyelvi kompetenciák, a kritikai gondolkodás, a digitális készségek és a médiaműveltség elsajátításának és értékelésének javítása;
 • a nemzeti szintű, különböző oktatási, képzési és ifjúságügyi szektorok közötti szinergiák növelése és a kapcsolódási pontok, illetve az átjárhatóság fejlesztése a kompetenciák és képesítések elismerését, érvényesítését és átláthatóságát szolgáló uniós referenciaeszközök fokozott alkalmazásával;
 • az oktatás, a tanulás és az értékelés támogatása érdekében a tanulási eredmények szélesebb körű alkalmazása a képesítések, a részképesítések és a tantervek leírásakor és meghatározásakor;
 • az oktatási, a képzési és az ifjúságügyi hatóságok régiók közötti és tagországok közötti együttműködésének megújulása és megerősödése;
 • az információs és kommunikációs technológiák és a nyitott oktatási segédanyagok stratégiailag átgondoltabb és integráltabb használata az oktatási, képzési és ifjúságügyi rendszerekben;
 • a nyelvtanulási motiváció növekedése az innovatív oktatási módszereknek vagy a munkaerőpiacon megkövetelt gyakorlati nyelvtudás alkalmazásához megfelelőbb kapcsolatoknak köszönhetően;
 • a gyakorlat, a kutatás és a szakpolitika közötti interakciók megerősítése.