Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Ključna mjera 2. – Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse

Koje se mjere podupiru?

Ovom se ključnom mjerom podupiru:

 • strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih;
 • Udruženja znanja – europska sveučilišta;
 • udruženja sektorskih vještina;
 • jačanje sposobnosti u području visokog obrazovanja;
 • jačanje sposobnosti u području mladih.

Očekuje se će aktivnosti koje se podupiru u okviru ove Ključne mjere donijeti pozitivne i dugoročne učinke za organizacije koje sudjeluju u programu, na sustave politika u koje su takve mjere uokvirene te na osobe i organizacije koje su izravno ili neizravno uključene u organizirane mjere.

Očekuje se da će Ključna mjera donijeti razvoj, prijenos i/ili provedbu inovativne prakse na organizacijskoj, lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini.

Očekuje se da će projekti koji se podupiru u okviru ove Ključne mjere proizvesti sljedeće ishode za organizacije sudionice:

 • inovativne pristupe usmjerene na ciljne skupine, osiguravajući na primjer: privlačnije programe obrazovanja i osposobljavanja u skladu s potrebama i očekivanjima pojedinaca; uporabu participativnih pristupa i metodologija utemeljenih na IKT-u; nove i poboljšane postupke za priznavanje i potvrđivanje kompetencija; veću učinkovitost aktivnosti u korist lokalnih zajednica; nove ili poboljšane prakse kojima se zadovoljavaju potrebe skupina u nepovoljnom položaju i koje se bave razlikama u rezultatima učenja povezanima sa zemljopisnim i socioekonomskim nejednakostima; nove pristupe koji se bave socijalnom, etničkom, jezičnom i kulturnom različitosti; nove pristupe boljem podupiranju konkurentnosti i zapošljavanja, posebno na regionalnoj i lokalnoj razini; priznavanje izvrsnosti u učenju i poučavanju jezika putem Europske oznake jezika.
 • modernije, dinamičnije, posvećenije i stručnije okruženje u organizaciji: spremnost za uključivanje dobre prakse i novih metoda u svakodnevne aktivnosti; otvorenost za sinergije s organizacijama aktivnima u različitim područjima ili drugim socioekonomskim sektorima; strateško planiranje profesionalnog razvoja osoblja u skladu s potrebama pojedinaca i organizacijskim ciljevima;
 • veću sposobnost i stručnost za rad na međunarodnoj razini / razini EU-a: bolje sposobnosti za upravljanje i strategije internacionalizacije; bolju suradnju s partnerima iz drugih država, iz drugih obrazovnih područja, osposobljavanja i mladih i/ili drugih socioekonomskih sektora; dodjelu više financijskih sredstava (osim sredstava EU-a) za organizaciju projekata EU-a i međunarodnih projekata u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih; veću kvalitetu u pripremi, provedbi, nadzoru i praćenju projekata EU-a/međunarodnih projekata.

Projekti koje se financiraju u okviru ove Ključne mjere također će vjerojatno imati pozitivan učinak na osobe koje su izravno ili neizravno uključene u aktivnosti, kao što su:

 • veći osjećaj za inicijativu i poduzetništvo;
 • bolje znanje stranih jezika;
 • veći stupanj digitalnih kompetencija;
 • bolje razumijevanje i odgovaranje na društvenu, etničku, jezičnu i kulturnu raznolikost;
 • veća razina vještina za zapošljivost i osnivanje novih poduzeća (uključujući socijalno poduzetništvo);
 • aktivnije sudjelovanje u društvu;
 • pozitivniji stav prema europskom projektu i vrijednostima EU-a;
 • bolje razumijevanje i priznavanje vještina i kvalifikacija u Europi i izvan nje;
 • bolje kompetencije povezane sa stručnim profilima (poučavanje, osposobljavanje, rad s mladima itd.);
 • bolje razumijevanje prakse, politika i sustava u području obrazovanja, osposobljavanja ili mladih u svim državama;
 • bolje razumijevanje međusobne povezanosti između formalnog, neformalnog obrazovanja, strukovnog osposobljavanja, drugih oblika učenja i tržišta rada;
 • više prilika za stručno usavršavanje;
 • veća motivacija i zadovoljstvo u svakodnevnom radu.

Na sustavnoj razini očekuje se da će se njima pokrenuti modernizacija i pojačati odgovori sustava obrazovanja i osposobljavanja te politika za mlade na glavne izazove u današnjem svijetu: zapošljavanje, gospodarska stabilnost i rast, ali i potreba za promicanjem društvenih, građanskih i međukulturalnih kompetencija, međukulturalnog dijaloga, demokratskih vrijednosti i temeljnih prava, socijalne uključenosti, nediskriminacije i aktivnog građanstva, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti.

Prema tome, ova Ključna mjera ima sljedeći predviđeni učinak:

 • povećana kvaliteta obrazovanja i osposobljavanja i rada s mladima u Europi i izvan nje: kombiniranjem višeg stupnja izvrsnosti i privlačnost s povećanim prilikama za sve, uključujući one u nepovoljnom položaju;
 • sustavi obrazovanja, osposobljavanja i mladih koji su bolje usklađeni s potrebama i prilikama koje se nude na tržištu i bolje veze s poduzećima i zajednicom;
 • poboljšano pružanje i ocjenjivanje osnovnih i transverzalnih vještina, a posebice: poduzetništva, društvenih, građanskih, međukulturalnih i jezičnih kompetencija, kritičkog mišljenja, digitalnih vještina i medijske pismenosti;
 • povećane sinergije i veze i bolji prijelaz između različitih sustava za obrazovanje, osposobljavanje i mlade s boljom uporabom europskih referentnih alata za priznavanje, vrednovanje i transparentnost kompetencija i kvalifikacija;
 • veća uporaba ishoda učenja prilikom opisivanja i definiranja kvalifikacija dijelova kvalifikacija i kurikuluma za podupiranje učenja i ocjenjivanja;
 • nova i povećana međuregionalna i transnacionalna suradnja javnih tijela u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih;
 • strateška i integrirana uporaba IKT-ova i otvorenih obrazovnih sadržaja (OER) u sustavima obrazovanja, osposobljavanja i mladih;
 • veća motivacija za učenje jezika preko inovativnih metoda poučavanja ili bolje povezanosti s praktičnom uporabom jezičnih vještina potrebnih na tržištu rada;
 • pojačana interakcija između prakse, istraživanja i politike.