Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Βασική Δράση 2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών

Ποιες δράσεις στηρίζονται;

Η συγκεκριμένη Βασική Δράση παρέχει στήριξη για τα ακόλουθα:

 • Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας·
 • Συμμαχίες γνώσης – Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια·
 • Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων·
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων/δυνατοτήτων στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας.

Οι δράσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης βασικής δράσης αναμένεται να αποφέρουν θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στους συμμετέχοντες οργανισμούς, στα συστήματα των ασκούμενων πολιτικών που πλαισιώνουν αυτές τις δραστηριότητες καθώς και στους οργανισμούς και στα πρόσωπα που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις προγραμματισμένες δραστηριότητες.

Η παρούσα Βασική Δράση αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη, στη μεταφορά και/ή στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών τόσο σε οργανωτικό, τοπικό, περιφερειακό όσο και σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όσον αφορά τους συμμετέχοντες οργανισμούς, τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της εν λόγω Βασικής Δράσης θα πρέπει να αποδώσουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • καινοτόμες προσεγγίσεις που θα απευθύνονται στις ομάδες-στόχους τους, παρέχοντας μεταξύ άλλων: ελκυστικότερα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ατόμων· χρήση συμμετοχικών προσεγγίσεων και μεθοδολογιών που βασίζονται στις ΤΠΕ· νέες ή βελτιωμένες διαδικασίες αναγνώρισης και πιστοποίησης των δεξιοτήτων· μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων· νέες ή βελτιωμένες πρακτικές για την κάλυψη των αναγκών των μειονεκτικών ομάδων και τη διαχείριση των διαφορών των μαθησιακών αποτελεσμάτων που συνδέονται με τις γεωγραφικές και κοινωνικοοικονομικές ανισότητες· νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της κοινωνικής, εθνικής, γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας· νέες προσεγγίσεις για την καλύτερη υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, ιδίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· αναγνώριση της αριστείας στην εκμάθηση ξένων γλωσσών ή στην διδασκαλία μέσω του Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών·
 • πιο σύγχρονο, δυναμικό, ζωντανό και επαγγελματικό περιβάλλον στο εσωτερικό του οργανισμού: πρόθυμο να ενσωματώσει ορθές πρακτικές και νέες μεθόδους στις καθημερινές δραστηριότητες· ανοιχτό σε συνέργειες με οργανισμούς που ενεργοποιούνται σε διάφορα πεδία ή σε άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς· ικανό να καταρτίζει στρατηγικές για την επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες και τους στόχους του οργανισμού·
 • αναβάθμιση ικανοτήτων και επαγγελματισμού σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο: βελτίωση δεξιοτήτων διαχείρισης και στρατηγικών διεθνοποίησης· ενίσχυση της συνεργασίας με εταίρους από άλλες χώρες, άλλους τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας και/ή από άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς· αύξηση της κατανομής των χρηματοδοτικών πηγών (εκτός των ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων) για την οργάνωση ευρωπαϊκών/διεθνών σχεδίων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας· αναβάθμιση της ποιότητας όσον αφορά την προετοιμασία, την υλοποίηση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών/διεθνών σχεδίων.

Τα σχέδια που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας βασικής δράσης είναι επίσης πιθανό να έχουν θετικό αντίκτυπο στα πρόσωπα που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε δραστηριότητες, όπως είναι:

 • η καλλιέργεια του πνεύματος ανάληψης πρωτοβουλιών και του επιχειρηματικού πνεύματος·
 • η ενίσχυση των δεξιοτήτων σε ξένες γλώσσες·
 • η ενίσχυση του επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων·
 • η ευρύτερη κατανόηση και ανταπόκριση στην κοινωνική, εθνική, γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία·
 • η βελτίωση του επιπέδου δεξιοτήτων για την αύξηση των δυνατοτήτων απασχόλησης και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας)·
 • η ενεργότερη συμμετοχή στην κοινωνία·
 • η πιο θετική στάση απέναντι στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και τις αξίες της ΕΕ·
 • η καλύτερη κατανόηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων στην Ευρώπη και όχι μόνο·
 • η βελτίωση των γνώσεων που σχετίζονται με το το επαγγελματικό περιβάλλον (διδασκαλία, κατάρτιση, εργασία στον τομέα της νεολαίας, κ.λπ.)·
 • η καλύτερη κατανόηση πρακτικών, πολιτικών και συστημάτων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση ή τη νεολαία μεταξύ των χωρών·
 • η καλύτερη κατανόηση της διασύνδεσης μεταξύ τυπικής, μη τυπικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, άλλων μορφών μάθησης και της αγοράς εργασίας αντίστοιχα·
 • η αύξηση ευκαιριών για επαγγελματική εξέλιξη·
 • η αύξηση κινήτρων και ικανοποίησης στην καθημερινή τους εργασία.

Σε συστημικό επίπεδο, τα σχέδια αναμένεται να εκσυγχρονίσουν και να ενισχύσουν τα συστήματα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και τις πολιτικές της νεολαίας ώστε να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στις βασικές προκλήσεις του σημερινού κόσμου: την απασχόληση, την οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη, αλλά και την ανάγκη να προαχθούν οι κοινωνικές, πολιτικές και διαπολιτισμικές ικανότητες, ο διαπολιτισμικός διάλογος, οι δημοκρατικές αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα, η κοινωνική ένταξη, η απαγόρευση των διακρίσεων και ο ενεργός ρόλος του πολίτη, η κριτική σκέψη και ο γραμματισμός των ΜΜΕ.

Ως εκ τούτου, ο αντίκτυπος αυτής της βασικής δράσης αναμένεται να είναι ο εξής:

 • βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εργασίας στον τομέα της νεολαίας στην Ευρώπη και στον κόσμο: συνδυασμός υψηλότερων επιπέδων αριστείας και ελκυστικότητας με την αύξηση των ευκαιριών για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση·
 • καλύτερη ευθυγράμμιση των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας με τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την αγορά εργασίας και σύσφιξη των δεσμών με τον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινότητα·
 • βελτίωση της παροχής και της αξιολόγησης των βασικών και οριζόντιων δεξιοτήτων, ιδιαίτερα: της επιχειρηματικότητας, των κοινωνικών, πολιτικών, διαπολιτισμικών και γλωσσικών ικανοτήτων, της κριτικής σκέψης, των ψηφιακών δεξιοτήτων και του γραμματισμού για τα μέσα ενημέρωσης·
 • αύξηση των συνεργειών, των δεσμών και των ροών μεταξύ των διαφόρων συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε εθνικό επίπεδο, με τη βελτίωση της χρήσης των ευρωπαϊκών εργαλείων αναφοράς για την αναγνώριση, την επικύρωση και τη διαφάνεια των ικανοτήτων και των προσόντων·
 • αύξηση της χρήσης μαθησιακών αποτελεσμάτων κατά την περιγραφή και τον καθορισμό των προσόντων, των επιμέρους προσόντων και των προγραμμάτων σπουδών για την υποστήριξη της διδασκαλίας, της μάθησης και της αξιολόγησης·
 • νέα και αυξημένη διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία των δημοσίων αρχών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας·
 • πιο στρατηγική και ολοκληρωμένη χρήση των ΤΠΕ και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας·
 • αύξηση κινήτρων για την εκμάθηση γλωσσών μέσω καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας ή περαιτέρω σύνδεση με την πρακτική χρήση των γλωσσικών δεξιοτήτων που απαιτούνται από την αγορά εργασίας·
 • ενίσχυση της διάδρασης μεταξύ της πρακτικής, της έρευνας και της πολιτικής.