Saturs
Meklēt vadlīnijās

Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās

Kādi ir stratēģiskās partnerības mērķi un prioritātes?

Stratēģisko partnerību mērķi ir atbalstīt inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Atkarībā no stratēģiskās partnerības mērķiem un būtības ir iespējami divu veidu projekti.

 • Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam

Tiek sagaidīts, ka šāda veida projektos tiks izstrādāti inovatīvi rezultāti, un/vai tie būs saistīti ar nesen izstrādātu jau eksistējošu rezultātu un inovatīvu ideju intensīvas izplatīšanas un ieviešanas aktivitātēm. Projektu pieteicējiem ir iespēja prasīt noteiktu budžeta daļu intelektuālo rezultātu izstrādei un rezultātu izplatīšanas pasākumiem, lai tādējādi tiešā veidā būtu saistība ar aktivitātes inovatīvo aspektu. Šāda tipa projekti ir attiecināmi uz visiem izglītības, mācību un jaunatnes sektoriem.

 • Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam

Pamata mērķis ir ļaut organizācijām attīstīt un stiprināt tīklojumus, paaugstināt savu kapacitāti un darboties starptautiskā līmenī, apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un metodes. Šie projekti var radīt arī taustāmus rezultātus, un tiek sagaidīts, ka tie izplatīs savu aktivitāšu rezultātus, bet šie pasākumi būs samērojami ar projektu mērķiem un mērogu. Šo rezultātu izstrāde un aktivitātes tiks finansētas no budžeta kategorijas “Projekta vadība un īstenošana”. Šāda veida projekti netiks atbalstīti augstākās izglītības sektorā. Turklāt dažas konkrētas stratēģiskās partnerības pieejas var īstenot, izmantojot turpmāk uzskaitītos partnerību veidus.

 

 • Skolu apmaiņas partnerības. Šāda veida stratēģiskā partnerībā var piedalīties tikai skolas. Projektos var izmantot mobilitātes iespējas skolēniem un personālam, lai iesaistītajām skolām palīdzētu pilnveidoties kā organizācijām un palielināt spēju strādāt starptautisku projektu ietvaros. Turklāt tiek stingri ieteikts apvienot mobilitāti un fizisko apmaiņu ar virtuālo sadarbību, izmantojot eTwinning platformu.
 • Transnacionālās jauniešu iniciatīvas. Šo stratēģisko partnerību jaunatnes jomā mērķis ir veicināt jauniešu sociālo uzticību un spēju darboties uzņēmējdarbībā. Šo stratēģisko partnerību galvenā atšķirība ir tā, ka jauniešu iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. 

Papildu informācija par šo konkrēto projektu veidu pazīmēm ir pieejama sadaļā "Konkrētas stratēģisko partnerību pieejas".

 

 

Neatkarīgi no projekta ietekmes jomas stratēģiskās partnerībās var piedalīties jebkura veida organizācija, kas aktīvi darbojas izglītības, apmācības un jaunatnes jomā vai citās sociālekonomikas nozarēs, kā arī organizācijas, kas veic pasākumus, kuri aptver dažādas jomas (piemēram, vietējas un reģionālas iestādes, atzīšanas un apstiprināšanas centri, tirdzniecības kameras, tirdzniecības organizācijas, profesionālās orientācijas centri, kultūras organizācijas). Atkarībā no prioritātes, uz kuru vērsts projekts, un projekta mērķiem stratēģiskās partnerībās būtu jāiesaista visatbilstošākais un daudzveidīgākais partneru klāsts, lai izmantotu priekšrocības, ko sniedz to dažādā pieredze, specializācija un īpašā zinātība, un radītu atbilstošus un augstas kvalitātes projekta rezultātus.

Lai stratēģiskās partnerības varētu saņemt finansējumu, tām jābūt vērstām vai nu a) vismaz uz vienu horizontālo prioritāti, vai b) vismaz uz vienu konkrētu prioritāti, kas attiecas uz visvairāk ietekmēto izglītības, apmācības un jaunatnes jomu, kā aprakstīts turpmāk. Valsts aģentūras var lielāku uzmanību pievērst prioritātēm, kas ir sevišķi būtiskas konkrētajā valstī (“Eiropas prioritātes valsts kontekstā”). Valsts aģentūrām savās oficiālajās tīmekļa vietnēs ir jāsniedz atbilstīga informācija potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem. 

 

Horizontālās prioritātes

 • Atbalsta sniegšana, nodrošinot iespējas visiem saistībā ar svarīgāko kompetenču, tostarp pamatprasmju, apguvi un pilnveidošanu: lai veicinātu nodarbināmību, sociāli intelektuālo un personības attīstību un līdzdalību pilsoniskajā un sociālajā dzīvē. Prioritāte tiks piešķirta projektiem, kas atbalsta un nostiprina pamatprasmju attīstību visām personām, sākot no agras bērnības un visa mūža garumā. Strauji mainīgajā pasaulē tās ietver daudzvalodu kompetences, uzņēmējdarbības garu, kritisko domāšanu un radošumu, sadarbību zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu, mākslas un matemātikas (Science Technology Engineering Mathematics - STE(A)M) jomās, kā arī prasmes tādās jomās kā rīcība klimata jomā, mākslīgais intelekts, tāpat arī sociālās un mācību apgūšanas kompetences. Tas paredzētu sadarbību ar dalībniekiem izpētes un inovāciju sektorā, pilsoniskajā sabiedrībā, kā arī privātajā un publiskajā sektorā.

 • Sociālā iekļaušana: sociālā iekļaušana ir visaptveroša prioritāte, kas skar visus programmas sektorus. Veicina — it sevišķi ar inovatīvām un integrētām pieejām — līdzdalību kopīgās vērtībās, vienlīdzību, sociālo iekļaušanu, dažādību un nediskrimināciju. Prioritāte tiks piešķirta projektiem, kas atbalsta un izvērtē jaunas pieejas, lai samazinātu būtiskas atšķirības formālās un neformālās izglītības pieejamībā un izmantošanā, kā arī projektiem, kas apkaro diskrimināciju, segregāciju un rasismu. Programma atbalstīs cilvēku ar migrantu izcelsmi integrāciju, tai skaitā labās prakses apkopošanu un izplatīšanu šajā jautājumā. Prioritāte tiks piešķirta arī projektiem, kas veicina ilgtspējīgu saišu izveidi starp organizācijām, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā, un sabiedrību kopumā, tai skaitā vietējā un reģionālā līmenī.

 • Kopīgas vērtības, pilsoniska iesaiste un līdzdalība: programma atbalstīs aktīvu pilsonību un ētiku mūžizglītībā; tā veicinās sociālo un starpkultūru kompetenču, kritiskās domāšanas un plašsaziņas līdzekļu lietpratības attīstību. Prioritāte tiks piešķirta arī projektiem, kas, izmantojot formālās vai neformālās izglītības aktivitātes, piedāvā iespējas tautas līdzdalībai demokrātiskajā dzīvē sociālai un pilsoniskai iesaistei. Uzmanības centrā būs arī izpratnes veidošana un izpratne par Eiropas Savienības kontekstu, jo īpaši attiecībā uz ES kopīgajām vērtībām, vienotības un dažādības principiem, kā arī tās sociālo un kultūrvēsturisko mantojumu.

 • Vides un klimata mērķi: programmas mērķis ir visās nozarēs atbalstīt izpratnes veidošanu par vides un klimata pārmaiņu izaicinājumiem. Prioritāte tiks piešķirta projektiem, kuru mērķis ir attīstīt kompetences dažādās ar ilgtspējību saistītās nozarēs, attīstīt zaļo nozaru prasmju stratēģiju un metodiku, kā arī uz nākotni orientētas mācību programmas, kas labāk atbilst indivīdu vajadzībām. Programma arī atbalstīs inovatīvu prakšu pārbaudi, lai sagatavotu izglītojamos, darbiniekus un jaunatnes darbiniekus kļūt par patiesiem pārmaiņu faktoriem (piemēram, ietaupīt resursus, samazināt enerģijas patēriņu un atkritumus, kompensēt oglekļa pēdas emisijas, izvēlēties ilgtspējīgas pārtikas un mobilitātes izvēles, utt.). Prioritāte tiks piešķirta arī projektiem, kas ar izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta aktivitāšu starpniecību ļauj mainīt uzvedību pēc individuālajām vēlmēm, patēriņa ieradumiem, kā arī dzīvesveidu.

 • Inovatīvas prakses digitālajā laikmetā: programma atbalstīs digitālo tehnoloģiju, kā arī novatorisku un atvērtu pedagoģiju izmantošanu izglītībā, apmācībā, jaunatnē un sportā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta dzimumu līdztiesības veicināšanai un atšķirību novēršanai attiecībā uz nepietiekami pārstāvēto grupu piekļuvi un iespēju izmantošanu. Programma atbalstīs arī pedagogu, pilsoņu un organizāciju digitālo kompetenču Eiropas satvaru izmantošanu, tostarp brīvi pieejamu izglītības resursu, brīvi pieejamu mācību grāmatu, kā arī bezmaksas un atvērtā pirmkoda izglītības programmatūras izstrādi un izmantošanu. Prioritāte tiks piešķirta darbībām, kas veicina novatoriskas mācīšanas, apmācības, mācīšanās un vērtēšanas metodes un instrumentus kā mūžizglītības uzlabojumu virzītājus.

 • Atbalsts pedagogiem, jaunatnes darbiniekiem, izglītības vadītājiem un atbalsta personālam: prioritāte tiks piešķirta darbībām, kuras sekmē pedagogu (piemēram, skolotāju, pasniedzēju, profesoru, darbaudzinātāju, mentoru, treneru, agrīnās bērnības izglītības un aprūpes personāla), jaunatnes darbinieku, izglītības vadītāju (piemēram, skolu direktoru, rektoru, nodaļu vadītāju) un atbalstošā personāla (piemēram, pedagogu asistentu, karjeras konsultantu, cilvēkresursu speciālistu uzņēmumos) nolīgšanu un profesionālo attīstību. Īpaša uzmanība tiks pievērsta darbībām, kas ļauj labāk tikt galā ar iekļaušanu un dažādību, t.sk. kultūru un valodu, izmantojot daudzveidīgākus un labāk pielāgotus mācību, apmācības un jaunatnes darba stilus.

 • Prasmju un kvalifikāciju pārskatāmība un atzīšana: prioritāte tiks piešķirta darbībām, kas atbalsta mācību un darba mobilitāti; darbībām, kas atvieglo pāreju starp dažādiem mācīšanās līmeņiem un veidiem, pāreju uz darba vidi, kā arī pārejas starp dažādām darbvietām. Programma īpaši atbalstīs labākus pakalpojumus un informāciju vai konsultācijas izglītojamajiem, izpētot digitālo tehnoloģiju iespējas sekmēt automātisku abpusēju neoficiālās un neformālās mācīšanās rezultātā iegūto prasmju atzīšanu un validēšanu vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī. Programma arī atbalstīs jaunā Europass satvara efektīvu lietošanas uzsākšanu un ieviešanu, kā arī piekļuvi rīkiem un pakalpojumiem prasmju un kvalifikāciju iegūšanai.
 • Ilgtspējīgas investīcijas, izglītības, apmācības un jaunatnes sistēmu kvalitāte un efektivitāte: prioritāte tiks piešķirta darbībām, kas veicina ilgtspējīgus finansēšanas modeļus, tostarp novatorisku pieeju izpēti, lai nodrošinātu pienācīgas un ilgtspējīgas investīcijas izglītībā, apmācībā un jaunatnē, tostarp attiecīgos gadījumos uz darbības rezultātiem balstītu finansēšanu un izmaksu dalīšanu.
 • Eiropas kultūras mantojuma sociālā un izglītības vērtība, tā ieguldījums darbvietu radīšanā, ekonomikas izaugsmē un sociālajā kohēzijā — prioritāte tiks piešķirta darbībām, kas veicina izpratni par Eiropas kultūras mantojuma nozīmi ar izglītības, mūžizglītības, ikdienējās un neformālās mācīšanās, kā arī jauniešu un sporta pasākumu palīdzību, tostarp darbībām, kuras atbalsta prasmju attīstīšanu, sociālo iekļaušanu, kritisko domāšanu un jauniešu iesaisti.Tiks veicinātas jaunas līdzdarbīgas un starpkultūru pieejas mantojumam, kā arī izglītības iniciatīvas, kuru mērķis ir sekmēt starpkultūru dialogu, iesaistot skolotājus un skolēnus jau agrīnā vecumā.

Konkrētu jomu prioritātes 

 • Augstākās izglītības jomā prioritāte tiks piešķirta darbībām, kuras ir būtiskas Eiropas izglītības telpas mērķu sasniegšanai, jo īpaši jaunajai Eiropas universitāšu iniciatīvai un Eiropas studentu kartei. Tas nozīmē arī nostiprināt internacionalizāciju un mobilitāti,stiprināt saiknes starp izglītību, pētniecību un inovāciju attiecīgā gadījumā, kā arī īstenot Padomes ieteikumu par automātisku kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu. Saskaņā ar atjaunotajā ES augstākās izglītības programmā identificētajām problēmām tiks atbalstītas iniciatīvas Eiropas augstākās izglītības sistēmu veiktspējas uzlabošanai, tostarp Padomes ieteikuma par augstskolu absolventu gaitu apzināšanu un Digitālās izglītības rīcības plāna īstenošanai. Programma arī atbalstīs Boloņas procesa ministru paziņojuma īstenošanu.
 • Internacionalizācijas veicināšana: programmas mērķis būs stiprināt stratēģisko un strukturēto sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm, izmantojot: a) atbalstu dažāda veida sadarbības modeļiem, tostarp visprogresīvākajiem, piemēram, Eiropas universitātēm; b) veicinot mobilitātes šķēršļu novēršanu, ieviešot automātisku kvalifikāciju un mācību rezultātu savstarpēju atzīšanu, un ieviešot mobilitāti mācību programmā; c) atbalstu augstākās izglītības iestādēm Boloņas procesa principu un instrumentu ieviešanā, lai veicinātu mobilitāti un attīstītu veiksmīgu daudzvalodu Eiropas izglītības telpu līdz 2025. gadam.
 • Prasmju trūkuma un neatbilsmes risināšana: a) atbalstot uz mācīšanās rezultātiem vērstas mācību programmas izstrādi, kas labāk atbilst apguvēju mācību vajadzībām, vienlaikus atbilstot arī darba tirgus prasībām un plašākai sabiedrībai; b) īstenojot starpdisciplināras pieejas un inovatīvas pedagoģijas, piemēram, uz studentu orientētu mācīšanos, apgriezto mācīšanos un uz izpēti balstītu mācīšanos, kas atbalsta pārnesamu, uz nākotni vērstu prasmju apguvi; c) veicot elastīga un modulāra kursa plāna (nepilna laika, tiešsaistes vai jaukta) un atbilstošu vērtēšanas formu izstrādi, pārbaudi un ieviešanu; d) palielinot pievilcību un reformējot STEM mācību programmas ar STEAM pieeju, ieskaitot reālās pasaules lietojumus, uz jautājumiem balstītu un ar IKT bagātinātu mācīšanos, sadarbības praksi, ieskaitot universitāšu un biznesa sadarbību.
 • Mācīšanās, mācīšanas un prasmju attīstības izcilības atbalstīšana, a) izstrādājot un īstenojot stratēģijas un kvalitātes kultūru, lai apbalvotu un stimulētu izcilību mācību darbā; b) apmācot akadēmisko personālu jaunajā un inovatīvajā pedagoģijā, tostarp starpnozaru pieejā, jaunu mācību programmu izstrādē, piegādes un novērtēšanas metožu jomā, sasaistot izglītību ar pētniecību un inovāciju, kur tas piemērojams; c) veicinot uz uzņēmējdarbību vērstu, atvērtu un novatorisku augstākās izglītības nozari, to sekmējot ar mācību un mācīšanas partnerību izveidi starp komerciālām un nekomerciālām privātā sektora organizācijām; d) izstrādājot jaunas prakses, kas balstītas uz izglītības izpēti un radošumu.
 • Iekļaujošu augstākās izglītības sistēmu izveide. Programma veicinās iekļaujošas pieejas mobilitātes un sadarbības darbībām, piemēram, a) palielinās nepietiekami pārstāvēto un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu piekļuves, līdzdalības un sasniegumu līmeni; b) elastīgu mobilitātes formātu (īslaicīgu, virtuālu un jauktu) izstrādāšanu un ieviešanu; c) aktīvu atbalstu ieviešanu ienākošajiem mobilajiem dalībniekiem visā izmitināšanas atrašanas procesā, tostarp sadarbojoties ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu piemērotu un pieejamu mājokli. Īpaša uzmanība tiks pievērsta piemērota dzimumu līdzsvara panākšanai.  
 • Pilsoniskās iesaistes veicināšana: studentu, pētnieku un universitāšu pilsoniskās un sociālās atbildības veicināšana, tostarp izmantojot ārpusstundu aktivitātes un, kur nepieciešams, akadēmisko rezultātu atzīšanu par brīvprātīgo un sabiedrisko darbu.
 • Eiropas Studentu kartes iniciatīvas īstenošanas atbalstīšana, nodrošinot drošu studentu datu elektronisku pārsūtīšanu starp augstākās izglītības iestādēm, pilnībā ievērojot personas datu aizsardzību un, ja iespējams, sasaistot ar jauno Europass. Mērķis ir dot studentiem iespēju tiešsaistē pārvaldīt visu viņu mobilitātes ārzemēs administratīvo darbību kopumu (sākot no atlases līdz viņu ECTS kredītpunktu atzīšanai), vienlaikus atvieglojot piekļuvi plaša spektra studentu pakalpojumiem – t.sk. bibliotēkas, ēdināšanu un izmitināšanu - atrodoties studentu pilsētiņā ārzemēs. Galvenās Eiropas studentu kartes iniciatīvas sastāvdaļas tiek izstrādātas, izmantojot Erasmus + projektus, kurus finansē saskaņā ar 2. pamatdarbību “Stratēģiskās partnerības” un 3. pamatdarbību “Uz nākotni vērsti projekti”.
 • Augstākās izglītības datu rīku un datu avotu1  konsolidācija un tālāka izstrāde, lai uzraudzītu progresu Eiropas izglītības telpas mērķu un atjaunotās ES augstākās izglītības darba kārtības sasniegšanā.
 • Efektīvu, lietderīgu un ilgtspējīgu sistēmas līmeņa finansējuma un pārvaldības modeļu veicināšana, atzinīgi novērtējot izcilu praksi, kur sekmīgi nodrošināta saikne starp mācīšanu, inovācijām un sabiedrībai aktuāliem jautājumiem.

Skolas izglītības jomā prioritāte tiks piešķirta turpmāk izklāstītajiem aspektiem.

 • Pamatprasmju attīstības stiprināšana (saskaņā ar Padomes ieteikumu par pamatprasmēm mūžizglītībā), piemēram, veicinot starppriekšmetu sadarbību, radošumu un novatoriskas mācīšanās pieejas un vidi, sadarbojoties ar ieinteresētajām personām vietējās kopienās un ārzemēs, atbalstot skolotājus sniegt uz kompetenci balstītu mācīšanu un attīstīt pamatprasmju novērtēšanu un validēšanu.
 • Pedagoģijas profesiju, tostarp skolotāju, skolu vadītāju un skolotāju izglītotāju profesijas profilu, nostiprināšana, piemēram, uzlabojot karjeras dažādību un veicinot tās pievilcību; stiprinot atlasi, pieņemšanu darbā un izvērtēšanu (personāla novērtēšanas un atsauksmju modeļi); uzlabojot skolotāju sākotnējo izglītošanu un nepārtrauktu profesionālo attīstību un apvienojot tās dažādos posmus secīgā sistēmā; veicinot un būtiski uzlabojot skolotāju mobilitāti, tostarp novēršot atlikušos šķēršļus; atbalstot skolotājus novatorisku mācīšanas un novērtēšanas metožu izstrādē, īpaši veicinot uz kompetenci orientētu mācīšanu un mācīšanos; stiprinot līderību izglītībā, tostarp līderības dalījumu un skolotāju līderību.
 • Visaptverošas pieejas veicināšana valodu mācīšanas un mācīšanās jomā (saskaņā ar Padomes ieteikumu par valodu mācīšanu un mācīšanos), balstoties uz pieaugošo valodu daudzveidību skolās, piemēram, veicinot agrīnu valodu apguvi un izpratni par tām; attīstot divvalodīgas mācību iespējas, jo īpaši pierobežu reģionos un/vai apvidos, kur iedzīvotāji izmanto vairāk nekā vienu valodu; integrējot jauno tehnoloģiju izmantošanu, lai atbalstītu valodu apguvi; atbalstot valodu dimensijas integrēšanu mācību programmās; koncentrējoties uz atbilstoša kompetences līmeņa sasniegšanu līdz obligātās izglītības beigām; sekmējot uz valodu zināšanām vērstu skolu izveidi2 .
 • Sasniegumu līmeņu un intereses par zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM) paaugstināšana. Šī prioritāte cita starpā ietvers: nacionālo STEM stratēģiju attīstības veicināšanu; partnerības veidošanu starp skolām, uzņēmumiem, augstākās izglītības iestādēm, pētniecības iestādēm un plašāku sabiedrību; efektīvas un inovatīvas pedagoģijas un vērtēšanas veicināšanu; STE(A)M pieejas izglītībai veicināšanu, izmantojot STEM starpdisciplināru mācīšanu kultūras, vides, ekonomikas, dizaina un citās jomās, iesaistot visas akadēmiskās disciplīnas.
 • Mācību priekšlaicīgas pamešanas un nelabvēlīgu situāciju risināšana, ļaujot gūt sekmes visiem izglītojamajiem, tostarp bērniem no migrantu ģimenēm, piemēram, nostiprinot sadarbību starp visiem skolu rīcībspēkiem, kā arī ar ģimenēm un citām ārējām ieinteresētajām personām; uzlabojot pārejas starp dažādiem izglītības līmeņiem; veicinot profilaktiskas un agrīnas iejaukšanās pieejas; atbalstot tādu skolu tīklu veidošanu, kas sekmē sadarbības un holistiskas pieejas mācīšanai un apguvei; uzlabojot novērtēšanu un kvalitātes nodrošināšanu.
 • Augsti kvalitatīvas agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmu izstrāde (saskaņā ar ABIA – agrīnās bērnu izglītības un aprūpes (no angļu val. – ECEC) padomes ieteikumu), piemēram: atbalstot visa personāla, kas iesaistīts agrīnās bērnības izglītības un aprūpes organizēšanā, vadīšanā un nodrošināšanā, sākotnējo un turpmāko profesionālo attīstību; izveidojot, pārbaudot vai ieviešot stratēģijas un prakses, lai veicinātu visu bērnu līdzdalību agrīnās bērnības izglītībā un aprūpē, ieskaitot bērnus, kuriem nepieciešams īpašs atbalsts (piem., bērni ar invaliditāti vai bērni no nelabvēlīgas sociāli ekonomiskās vides, bērni no migrantu izcelsmes); sekmējot ES kvalitātes sistēmas ieviešanu kvalitatīvai agrīnās bērnības izglītībai un aprūpei.
 • Kapacitātes stiprināšana mācību periodu ārvalstīs veicināšanai un atzīšanas atvieglošanai (ieskaitot papildu pasākumus Padomes ieteikumam par automātisku savstarpēju atzīšanu), tostarp formālās izglītības un neformālās un ikdienējās mācīšanās rezultātā iegūto transversālo kompetenču atzīšanas veicināšana, piemēram: veidojot skolu administratīvās spējas, lai atbalstītu skolēnu līdzdalību starptautiskos projektos un savstarpēju apmaiņu; tostarp izpētot starpniekinstitūciju potenciālu, apvienojot vairāku skolu kapacitāti; izveidojot noturīgas partnerattiecības starp organizācijām, kuras izveido pārrobežu mācību apmaiņu vispārējā izglītībā; veicinot iegultas klases apmaiņas vai skolēnu mobilitāti skolas programmās; nodrošinot atbilstošus drošības standartus skolēniem, kuri piedalās starpvalstu mobilitātē; izstrādājot un izplatot instrumentus un mehānismus, lai sagatavotu, uzraudzītu un atzītu periodus ārzemēs; daloties un popularizējot labu praksi.
 • Spēcīgas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu izstrādāšana, lai sasniegtu augstas kvalitātes iekļaujošu izglītību un veicinātu uzticēšanos starp valstīm attiecībā uz to skolu izglītības sistēmu kvalitāti, piemēram: atbalstot valstis iekšējās un ārējās vērtēšanas sinerģiju attīstībā, iesaistot ieinteresētās puses kvalitātes nodrošināšanas procesos vai arī izstrādājot to kvalitātes nodrošināšanas stratēģijas tā, lai tās atbalstītu plašu kompetences attīstību.

 

Profesionālās izglītības un apmācības (sākotnējās un turpmākās) jomā prioritāte tiks piešķirta turpmāk izklāstītajiem aspektiem.

 • PIA pakalpojumu sniedzēju internacionalizācijas stratēģiju izveidi un īstenošanu atbalstošu partnerību veidošana3, kas vērsta uz nepieciešamo atbalsta mehānismu un līgumstruktūru ieviešanu, lai veicinātu PIA personāla un apguvēju kvalitatīvu mobilitāti4, tostarp sekmējot to kvalifikācijas un mācību rezultātu automātisku savstarpēju atzīšanu; attīstot apguvēju atbalsta pakalpojumus, lai sekmētu PIA internacionalizāciju un apguvēju mobilitāti, veicot darbības, kuru mērķis ir informēt, motivēt, sagatavot un sekmēt PIA apguvēju sociālo integrāciju uzņemošajā valstī, vienlaikus uzlabojot viņu starpkultūru izpratni un aktīvu pilsoniskumu;
 • Tādu partnerību attīstīšana, kuru mērķis ir veicināt mācīšanos darba vietā visās tās formās, gan jauniešiem, gan arī/vai pieaugušajiem, un jo īpaši, lai īstenotu Padomes ieteikumu par Eiropas satvaru kvalitatīvai un rezultatīvai māceklībai5. Šo partnerību mērķis var būt arī jauna apmācības satura un vienotu PIA kvalifikāciju izstrāde, integrējot mācīšanās darba vietā periodus, tostarp iespējas pielietot zināšanas praktiskās darba situācijās, un, kad vien iespējams, iekļaujot starptautisko mobilitātes pieredzi;
 • PIA īstenošanas kvalitātes paaugstināšana, iedibinot atgriezenisko saiti, lai pielāgotu PIA, tostarp izveidojot un izmēģinot absolventu gaitu apzināšanas sistēmu saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas sistēmām saskaņā ar Padomes ieteikumu par augstskolu absolventu gaitu apzināšanu un ieteikumu par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūru profesionālajai izglītībai un apmācībām (European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training, EQAVET)6;
 • Piekļuves uzlabošana apmācībām un kvalifikācijai visiem, īpašu uzmanību pievēršot mazkvalificētām personām, it sevišķi uzlabojot profesionālās tālākizglītības kvalitāti, piedāvājumu un pieejamību, veicinot neformālās un ikdienējās mācīšanās validāciju un mācību īstenošanu darbā, nodrošinot efektīvus un integrētus orientācijas pakalpojumus un elastīgus un saprotamus mācīšanās veidus; ietverot partnerību veidošanu starp mikrouzņēmumiem, maza un vidēja izmēra uzņēmumiem un PIA īstenotājiem, kuru mērķis ir veicināt kopīgus kompetences centrus, mācību tīklus, atbalstu resursu apvienošanai un viņu personāla sākotnējai un/vai tālākizglītībai.
 • Turpmāka galveno prasmju (jo īpaši rakstpratības, rēķinātprasmes, digitālo, uzņēmējdarbības, kā arī valodas prasmju) stiprināšana sākotnējā un turpmākajā PIA, tostarp kopēja metodoloģija šo prasmju ieviešanai mācību programmās, kā arī šo mācību programmu mācīšanās rezultātu iegūšanai, sniegšanai un novērtēšanai;
 • Atbalsts novatorisku pieeju un digitālo tehnoloģiju ieviešanai mācīšanas un mācīšanās procesā saskaņā ar Digitālās izglītības rīcības plānu, tostarp rezultatīva pašnovērtējuma instrumenta „SELFIE” izmantošana, lai atbalstītu visaptverošu pieeju inovācijai un izmantotu digitālās tehnoloģijas pedagoģisku, administratīvu, tehnisku un organizatorisku pārmaiņu radīšanā;
 • Sistemātisku pieeju ieviešana, lai nodrošinātu un padarītu iespējamu sākotnējo un profesionālo tālākizglītību PIA skolotājiem, izglītotājiem un mentoriem gan skolās, gan darba vietās (tostarp māceklībā), kā arī veicinot efektīvas digitālas, atvērtas un novatoriskas izglītības un pedagoģijas, kā arī praktisku rīku attīstību; paaugstinot profesiju pievilcību PIA skolotājiem, pasniedzējiem, mentoriem un vadītājiem.
 • Ilgtspējīgu partnerību veidošana, lai izveidotu un/vai pilnveidotu nacionālās, reģionālās un nozaru prasmju sacensību organizācijas kā PIA pievilcīguma un izcilības veicināšanas veidu. Šīs partnerības varētu arī attīstīt un atbalstīt PIA apguvēju un personāla sagatavošanas, apmācības un iesaistīšanās praktisko kārtību starptautiskos, valsts, reģionālos un nozaru prasmju konkursos, cieši sadarbojoties ar uzņēmumiem, PIA īstenotājiem, palātām un citām attiecīgi ieinteresētajām personām.

Pieaugušo izglītības jomā prioritāte tiks piešķirta turpmāk uzskaitītajiem aspektiem:

 • Kvalitatīvu mācīšanās iespēju uzlabošana un paplašināšana pieaugušajiem, nodrošinot elastīgus mācīšanās piedāvājumus, kas pielāgoti to mācīšanās vajadzībām (piemēram, jaukta apmācība, digitālās mācīšanās lietojumprogrammatūras), un validējot prasmes, kas apgūtas neformālās un ikdienējās mācībās vai virzībā uz augstāku kvalifikāciju.
 • Atbalsts tādu pieaugušo kvalifikācijas celšanas iespēju izveidošanai un pieejamībai, kuriem ir zems prasmju, zināšanu un kompetences līmenis, ļaujot viņiem uzlabot savas lasīšanas, rēķināšanas, rakstīšanas, digitālās prasmes, kā arī citas pamatprasmes, un virzīties uz augstāku kvalifikāciju, tai skaitā izmantojot prasmju identificēšanu un pārbaudi vai pielāgotus mācību piedāvājumus.
 • Mācīšanās pieprasījuma un apguves palielināšana, īstenojot efektīvas informēšanas, konsultēšanas un motivēšanas stratēģijas, kas atbalsta kvalifikācijas celšanas iespējas, mudinot un atbalstot nepietiekošu prasmju un/vai mazkvalificētus pieaugušos, izstrādājot vadlinijas kā pakalpojumu, lai nodrošinātu, ka pieaugušajiem ir piekļuve nepieciešamajai apmācībai mūža ilgumā.
 • Pedagogu un cita pieaugušos apmācāmos atbalstošā personāla kompetenču paplašināšana un pilnveidošana, jo īpaši , novērtējot to iepriekšējās zināšanas un prasmes, un motivējot tos mācīties; uzlabot metodes un rīkus, efektīvi izmantojot inovatīvus risinājumus un digitālās tehnoloģijas.
 • Tādu mehānismu izstrāde, kas ļautu uzraudzīt un uzlabot pieaugušo izglītības politikas un tās īstenošanas kvalitātes nodrošināšanas efektivitāti, kā arī sekot līdzi pieaugušo audzēkņu progresam.
 • “Erasmus+” popularizēšana iedzīvotāju un dažādu paaudžu vidū, piemēram, piedāvājot izglītības pasākumus un apmaiņu senioriem, lai veidotu Eiropas identitāti un to padarītu spēcīgāku

Jaunatnes jomā saskaņā ar ES Jaunatnes stratēģiju  prioritāte tiks piešķirta šādiem aspektiem:

 • jauniešu iesaistīšana, saiknes un iespēju radīšana: starpnozaru sadarbības stiprināšana, nodrošinot lielāku sinerģiju dažādās, jauniešiem svarīgās darbības jomās,. Īpašs uzsvars tiks likts uz līdzdalību, - iekļaujot alternatīvus un novatoriskus līdzdalības veidus - , un aktīvu jauniešu pilsonību, jo īpaši tādiem, kas iesaista sociālās atstumtības riskam pakļautos jauniešus.

Prioritāte tiks piešķirta projektiem, kas:

 • uzlabo visu jauniešu līdzdalību demokrātiskajā un pilsoniskajā dzīvē Eiropā;
 • sniedz jauniešiem iespēju sazināties ar, paust savus uzskatus un panākt, ka tos uzklausa ievēlētie politikas veidotāji, valsts pārvaldes iestādes, interešu grupas, pilsoniskās sabiedrības organizācijas vai personas, kas aktīvi darbojas politiskos vai sociālos procesos, kas ietekmē viņu dzīvi;
 • uzlabo kritisko domāšanu un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi jauniešu vidū, lai stiprinātu demokrātiju un apkarotu manipulācijas, propagandu un dezinformāciju;
 • paplašina un padziļina jauniešu politisko, pilsonisko un sociālo līdzdalību vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas vai globālā līmenī;
 • veicina jauniešu aktīvu pilsonību, it īpaši jauniešu brīvprātīgo darbu un solidaritāti;
 • palielina visu jauniešu sociālo integrāciju, balstoties uz Eiropas vērtībām;
 • veicina starpkultūru dialogu un sekmē zināšanas par dažādību un iecietību sabiedrībā un to pieņemšanu;
 • stiprina jauniešu iniciatīvas izjūtu, īpaši sociālajā jomā, un atbalsta to kopienas;
 • nostiprina saikni starp politiku, pētniecību un praksi un veicina labākas zināšanas par jauniešu stāvokli un jaunatnes politiku.

o    Kvalitātes un inovāciju sekmēšana Jaunatnes darbā un tā atzīšana.

Prioritāte tiks piešķirta projektiem, kuri:

 • atbalsta jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšanu, kā arī kapacitātes stiprināšanu jaunatnes darba praksēs;
 • atbalsta jaunatnes darbiniekus efektīvu metožu izstrādē un kopīgošanā, lai sasniegtu atstumtus jauniešus un novērstu rasismu un neiecietību jauniešu vidū un lai pievērstos riskiem, iespējām un ietekmei saistībā ar digitalizāciju;
 • veicina tādu jauniešu iekļaušanu un nodarbināmību, kuriem ir mazāk iespēju (tostarp NEET — jauniešu, kuri nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās), īpašu uzsvaru liekot uz jauniešiem, kam draud atstumtības risks, un jauniešiem no migrantu ģimenēm;
 • dara jaunatnes darbu pieejamu starpnozaru sadarbībai, pieļaujot lielāku sinerģiju visās darbību jomās, kas skar jauniešiem aktuālus jautājumus;
 • atvieglo jauniešu pāreju no jaunības uz pieaugušo pasauli, tostarp atbalstot viņu integrāciju darba tirgū; pievēršoties viņu pamatprasmēm un citam organizatoriskajam atbalstam, ko var sniegt jauniešu darbs;
 • sekmē jaunatnes darba, kā arī neformālās un ikdienējās mācīšanās atzīšanu un validēšanu Eiropas, valstu un vietējā līmenī.

o    Uzņēmējdarbības un radošās apguves sekmēšana, un sociālās uzņēmējdarbības veicināšana jauniešu vidū.

Prioritāti piešķirs projektiem transnacionālu jauniešu iniciatīvu veidā, kas ļauj jauniešu grupām idejas īstenot praksē, tostarp sociālos uzņēmumos, lai risinātu viņu ikdienā apzinātos aktuālos jautājumus un problēmas.

 

Kādi ir stratēģiskā partnerībā atbalstītie pasākumi?

 

Visā projekta dzīves ciklā un atkarībā no stratēģisko partnerību veida projektos parasti var īstenot plašu pasākumu klāstu, piemēram:

 • Pasākumus, kas nostiprina sadarbību un tīklu veidošanu starp organizācijām;
 • inovatīvas prakses attīstība, izmēģināšana un/vai īstenošana izglītības, apmācības un jaunatnes jomās;
 • pasākumus, kas veicina tādu zināšanu, iemaņu un prasmju atzīšanu un apstiprināšanu, kuras iegūtas formālās, neformālās un ikdienējās mācībās;
 • sadarbības pasākumus starp reģionālām iestādēm, lai veicinātu izglītības, apmācības un jaunatnes sistēmu attīstību un to integrāciju vietējās un reģionālās attīstības darbībās;
 • pasākumus, lai atbalstītu mācību apguvējus ar invaliditāti/ īpašām vajadzībām izglītības ciklu apgūšanā un veicinātu viņu iesaistīšanos darba tirgū, cita starpā apkarojot atstumtu kopienu segregāciju un diskrimināciju;
 • pasākumus, lai izglītības un apmācības profesionāļus labāk sagatavotu un izmantotu taisnīguma, daudzveidības un iekļaušanas problēmu risināšanai mācību vidē;
 • pasākumus, kas veicina bēgļu, patvēruma meklētāju un nesen iebraukušo migrantu integrāciju, kā arī veicina sapratni par bēgļu krīzi Eiropā;
 • transnacionālas iniciatīvas, veicinot uz uzņēmējdarbību vērstu domāšanu un prasmes, lai rosinātu aktīvu pilsoniskumu un uzņēmējdarbību (arī sociālo uzņēmējdarbību), šādas iniciatīvas kopīgi īstenojot divām vai vairākām jauniešu grupām no dažādām valstīm.

 

Stratēģiskajās partnerībās var arī organizēt transnacionālus mācīšanās, mācīšanas un apmācības pasākumus personām tiktāl, ciktāl tie rada pievienoto vērtību projekta mērķu sasniegšanā. Kā attēlots zemāk redzamajā tabulā, daži no šiem pasākumiem ir būtiski saistīti ar vienu vai vairākām izglītības, apmācības un jaunatnes jomām. Atbalstīto pasākumu sīkāku aprakstu sk. I pielikumā.

Pasākuma veids

Īpaši attiecas uz:

Apvienotā mācību apguvēju mobilitāte

Visas izglītības, apmācības un jaunatnes jomas

Skolēnu grupu īstermiņa apmaiņas

Skolu izglītība, PIA

Intensīvās studiju programmas

Augstākā izglītība

Skolēnu ilgtermiņa studiju mobilitāte

Skolu izglītība

Mācīšanas vai apmācību ilgtermiņa darbs

Augstākā izglītība, PIA, skolu un pieaugušo izglītība

Jaunatnes darbinieku ilgtermiņa mobilitāte

Jaunatne

Kopīgi īstermiņa personāla apmācību pasākumi

Visas izglītības, apmācības un jaunatnes jomas

 

Kurš var piedalīties stratēģiskā partnerībā?

Parasti stratēģiskās partnerības ir vērstas uz sadarbību starp programmas valstīs izveidotām organizācijām. Tomēr organizācijas no partnervalstīm var iesaistīt stratēģiskās partnerībās kā partnerus (nevis kā pieteikumu iesniedzējus), ja to dalība rada būtisku pievienoto vērtību projektam.

Papildus organizācijām, kas formāli piedalās projektā un saņem ES dotāciju, stratēģiskās partnerības var iesaistīties arī asociētie partneri no valsts vai privātā sektora, kuri palīdz īstenot konkrētus projekta uzdevumus/pasākumus vai atbalsta projekta izplatīšanu un ilgtspēju. Attiecībā uz līgumu pārvaldības jautājumiem asociētos partnerus neuzskata par projekta partneru daļu, un tie nesaņem finansējumu. Tomēr ir skaidri jāapraksta to iesaistīšanās un uzdevums projektā, kā arī dažādie pasākumi.

 

Kādus kritērijus izmanto stratēģiskas partnerības novērtēšanai?

Turpmāk ir norādīti oficiālie kritēriji, kas jāievēro stratēģiskai partnerībai, lai varētu saņemt Erasmus+ dotāciju.

 

Vispārējie atbilstības kritēriji

Atbilstīgās iesaistītās organizācijas

Iesaistītā organizācija var būt jebkura publiska vai privāta organizācija, kas izveidota programmas valstī vai jebkurā partnervalstī pasaulē (sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā).

Šāda organizācija var būt, piemēram:

 • augstākās izglītības iestāde;
 • skola/institūts/izglītības centrs (jebkurā līmenī, sākot no pirmsskolas līdz augstākā līmeņa vidējai izglītībai un ieskaitot profesionālo un pieaugušo izglītību);
 • bezpeļņas organizācija, apvienība, NVO;
 • valsts vai privāts, mazs, vidēji liels vai liels uzņēmums (tostarp sociālie uzņēmumi);
 • publiska struktūra vietējā, reģionālā vai valsts līmenī;
 • sociālais partneris vai cits darba dzīves pārstāvis, tostarp tirdzniecības kameras, rūpniecības pārstāvji, amatnieku/profesionālās apvienības un arodbiedrības;
 • pētniecības institūts;
 • fonds;
 • starpuzņēmumu apmācības centrs;
 • uzņēmumi, kas nodrošina dalītu apmācību (uz sadarbību vērsta apmācība);
 • kultūras organizācija, bibliotēka, muzejs;
 • struktūra, kas sniedz karjeras virzības, profesionālās konsultēšanas un informēšanas pakalpojumus;
 • struktūra, kas apstiprina zināšanas, iemaņas un prasmes, kuras iegūtas neformālās un ikdienējās mācībās;
 • Eiropas jaunatnes NVO;
 • jauniešu grupa, kas aktīvi iesaistās jaunatnes darbā, bet ne obligāti jaunatnes organizācijas ietvaros (t. i., neformāla jauniešu grupa)7.

Augstākās izglītības iestādēm (AII), kas izveidotas programmas valstī, jābūt parakstījušām spēkā esošu Erasmus Augstākās izglītības hartu (ECHE). ECHE nav jāparaksta iesaistītajām AII no partnervalstīm, bet tām jābūt parakstījušām ECHE principus.

Kas var iesniegt pieteikumu?

Pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura iesaistītā organizācija, kas izveidota programmas valstī. Šī organizācija iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto organizāciju vārdā.

Iesaistīto organizāciju skaits un profils

Stratēģiska partnerība ir transnacionāla un ietver vismaz trīs organizācijas no trim dažādām programmas valstīm. Iesaistīto organizāciju skaits ir neierobežots. Tomēr budžets projekta pārvaldības un īstenošanas izmaksām ir ierobežots (un ir paredzēts 10 iesaistītajām organizācijām). Kad piesakās dotācijai, jābūt norādītām visām iesaistītajām organizācijām.

Izņēmuma kārtā atšķirīgi noteikumi attiecas uz turpmāk uzskaitītajām stratēģiskajām partnerībām.

 • Stratēģiskās partnerībās jaunatnes jomā ir jāiesaistās vismaz divām organizācijām no divām dažādām programmas valstīm.
 • Skolu apmaiņas partnerībās ir jāiesaistās vismaz divām un ne vairāk kā sešām skolām no vismaz divām dažādām programmas valstīm8.

Pasākumu norises vieta(-s)

Visiem stratēģiskās partnerības pasākumiem jānotiek valstīs, kurās atrodas projektā iesaistītās organizācijas. Mācīšanās, mācīšanas un apmācības pasākumus audzēkņiem un ilgtermiņa pasākumus personālam var organizēt tikai programmas valstīs.

Turklāt, ja tas ir pienācīgi pamatoti saistībā ar projekta mērķiem: 

 • pasākumi var notikt arī Eiropas Savienības institūciju mītnesvietās, pat tad, ja projektā nepiedalās neviena organizācija no valsts, kurā atrodas šī institūcijas mītnesvieta9,
 • rezultātu izplatīšanas pasākumus var organizēt jebkurā no stratēģiskajā partnerībā iesaistīto asociēto partneru valstīm.

Projekta ilgums

 • Partnerības augstākās izglītības jomā: no 24 līdz 36 mēnešiem;
 • Partnerības PIA, skolu izglītības un pieaugušo izglītības jomā: no 12 līdz 36 mēnešiem;10;
 • Partnerības jaunatnes jomā: no 6 līdz 36 mēnešiem.

Ilgums jāizvēlas pieteikuma iesniegšanas posmā, pamatojoties uz projekta mērķi un laika gaitā plānoto pasākumu veidu.

Izņēmuma gadījumos pēc dotācijas saņēmēja pieprasījuma un ar valsts aģentūras piekrišanu stratēģiskās partnerības ilgumu var pagarināt par periodu līdz sešiem mēnešiem ar nosacījumu, ka kopējais ilgums nepārsniedz trīs gadus. Tādā gadījumā kopējā dotācija netiek mainīta. Jebkurā gadījumā projektiem jābeidzas ne vēlāk kā 2023. gada 31. augustā.

Kur pieteikties?

Tās valsts aģentūrai, kurā pieteikuma iesniedzēja organizācija ir izveidota.11. Vienā termiņā viens un tas pats partneru konsorcijs var iesniegt tikai vienu pieteikumu tikai vienai valsts aģentūrai.

Kad pieteikties?

Partnerības augstākās izglītības, PIA, skolu un pieaugušo izglītības jomās:

dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 24. martam plkst. 12.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas no tā paša gada 1. septembra līdz 31. decembrim.

 

Partnerības jaunatnes jomā:

dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz:

 • 5. februārim plkst. 12.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas no tā paša gada 1. jūnija līdz 30. septembrim;
 • 30. aprīlim plkst. 12.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas no tā paša gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. janvārim;
 • 1. oktobrim plkst. 12.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas no nākamā gada 1. februāra līdz 31. maijam.

 

Stratēģiskajām partnerībām jaunatnes jomā: katrā no trīs iesniegšanas termiņiem valsts aģentūras var paredzēt projektu iesniegšanu abos stratēģisko partnerību veidos (tas ir, inovāciju atbalstīšana un labo prakšu apmaiņas atbalstīšana) vai tikai vienā stratēģisko partnerību projektu veidā. Iesniedzēji tiek aicināti skatīt precīzāku informāciju valsts aģentūras tīmekļa vietnē.

Kā pieteikties?

Sīkāku informāciju par to, kā pieteikties, sk. šo vadlīniju C daļā.

Papildu atbilstības kritēriji

Turklāt, ja stratēģiskajā partnerībā ir paredzēti transnacionāli mācīšanās, mācīšanas vai apmācības pasākumi, jāievēro attiecīgi papildu atbilstības kritēriji.

 

Kopīgi īstermiņa personāla apmācību pasākumi

ATBILSTĪGIE dalībnieki

Profesori, skolotāji, pasniedzēji, pedagoģiskais un administratīvais personāls12, kas strādā iesaistītajās organizācijās programmas valstīs un partnervalstīs. Jaunatnes darbinieki programmas valstīs un partnervalstīs.

Pasākuma ilgums No 3 dienām līdz 2 mēnešiem, izņemot ceļā pavadītās dienas.
Intensīvās studiju programmas

Atbilstīgie dalībnieki

 • Audzēkņi: augstākās izglītības studenti, kas iestājušies iesaistītā AII programmas valstī.
 • Pedagoģiskais personāls: pedagoģiskais personāls no iesaistītām AII programmas valstīs vai partnervalstīs.
 • Uzaicinātie skolotāji: pedagoģiskais personāls no neiesaistītām AII un eksperti/speciālisti/profesionāļi no uzņēmumiem un citām organizācijām programmas valstīs vai partnervalstīs. 

Pasākuma ilgums

 • Audzēkņi: no 5 dienām līdz 2 mēnešiem, izņemot ceļā pavadītās dienas. 
 • Pedagoģiskais personāls (tostarp uzaicinātie skolotāji): no 1 dienas līdz 2 mēnešiem, izņemot ceļā pavadītās dienas.
Apvienotā skolēnu, audzēkņu un jauniešu mobilitāte (īstermiņa fiziskā mobilitāte apvienojumā ar virtuālo mobilitāti)

ATBILSTĪGIE DALĪBNIEKI

 • Mācekļi, PIA audzēkņi, augstākās izglītības studenti13, pieaugušie audzēkņi un skolēni no iesaistītajām organizācijām programmas valstīs. Jaunieši no programmas valstīm. 
PASĀKUMA ILGUMS No 5 dienām līdz 2 mēnešiem, izņemot ceļā pavadītās dienas.
Skolēnu grupu īstermiņa apmaiņas
ATBILSTĪGIE DALĪBNIEKI Jebkura vecuma skolēni, kas apmeklē iesaistītu skolu programmas valstī un ko pavada skolas personāls.
PASĀKUMA ILGUMS No 3 dienām līdz 2 mēnešiem, izņemot ceļā pavadītās dienas.
Mācīšanas vai apmācību ilgtermiņa darbs
ATBILSTĪGIE DALĪBNIEKI profesori, skolotāji, pasniedzēji, pedagoģiskais un administratīvais personāls, kas strādā iesaistītajās organizācijās programmas valstīs.
PASĀKUMA ILGUMS No 2 līdz 12 mēnešiem.
Skolēnu ilgtermiņa studiju mobilitāte
ATBILSTĪGIE DALĪBNIEKI Skolēni vecumā no 14 gadiem, kas apmeklē iesaistītu skolu programmas valstī. 
PASĀKUMA ILGUMS No 2 līdz 12 mēnešiem.
Jaunatnes darbinieku ilgtermiņa mobilitāte
ATBILSTĪGIE DALĪBNIEKI Jaunatnes darbinieki programmas valstīs.
PASĀKUMA ILGUMS No 2 līdz 12 mēnešiem.

 

Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas pēc attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku informāciju sk. šo vadlīniju C daļā.

 

Piešķiršanas kritēriji

Atkarībā no projekta mērķiem, iesaistītajām organizācijām, paredzamās ietekmes un citiem elementiem stratēģiskajām partnerībām var būt atšķirīgs lielums, un tās var attiecīgi pielāgot savus pasākumus. Vienkāršoti runājot, šī darbība dod iespēju iesaistītajām organizācijām gūt pieredzi starptautiskajā sadarbībā un stiprināt to kapacitāti, kā arī radīt augstas kvalitātes inovatīvus nodevumus. Projekta kvalitātes novērtējums būs samērīgs ar sadarbības mērķiem un iesaistīto organizāciju veidu.

Projekti tiks novērtēti pēc turpmāk aprakstītajiem kritērijiem.

Projekta atbilstība

(maksimāli — 30 punkti)

 

 • Priekšlikuma atbilstība:
  • darbības mērķiem un prioritātēm (sk. sadaļu “Kādi ir stratēģiskas partnerības mērķi un prioritātes?”);
  • projekts, kas risina horizontālai prioritātei “sociālā iekļaušana” atbilstošus jautājumus, ir uzskatāms kā augstā mērā atbilstošs;
  • projekts, kas risina vienai vai vairākām “Eiropas prioritātēm valsts kontekstā” atbilstošus jautājumus, kā norādījusi valsts aģentūra, ir uzskatāms kā augstā mērā atbilstošs.
 • Tas, ciktāl:
  • priekšlikums ir balstīts uz vajadzību reālu un pienācīgu analīzi;
  • mērķi ir skaidri noteikti, reālistiski un vērsti uz jautājumiem, kas ir būtiski iesaistītajām organizācijām un mērķa grupām;
  • priekšlikums ir piemērots sinerģiju īstenošanai starp dažādām izglītības, apmācības un jaunatnes jomām;
  • priekšlikums ir inovatīvs un/vai papildina citas iniciatīvas, ko jau īsteno iesaistītās organizācijas;
  • priekšlikums rada pievienoto vērtību ES līmenī, gūstot rezultātus, kas netiktu sasniegti ar pasākumiem, kurus īstenotu atsevišķā valstī.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte

(maksimāli — 20 punkti)

 

 

 • Darba programmas, tostarp attiecīgo sagatavošanās, īstenošanas, uzraudzības, izvērtēšanas un izplatīšanas posmu, saprotamība, pabeigtība un kvalitāte;
 • saskaņotība starp projekta mērķiem un ierosinātajiem pasākumiem;
 • ierosinātās metodikas kvalitāte un pamatotība;
 • tādu kvalitātes kontroles pasākumu esība un atbilstība, ar kuriem nodrošina, ka projekts tiek īstenots augstā kvalitātē, pabeigts laikus un iekļaujoties budžetā;
 • tas, ciktāl projekts ir rentabls un piešķir atbilstošus resursus katram pasākumam.
 • Attiecīgā gadījumā — Erasmus+ tiešsaistes platformu izmantošana (t. i., eTwinning; EPALE; School Education Gateway), lai sagatavotu, īstenotu un uzraudzītu projekta pasākumus.

Skolu apmaiņas partnerībām:

 • tas, cik lielā mērā projekti un par pamatu izmanto iepriekšējos vai norisošos eTwinning projektus;
 • tas, cik lielā mērā projekts izmanto eTwinning apvienojumā ar fizisko mobilitāti, lai radītu ilgstošāku, biežāku un bagātāku apmaiņu dažādu valstu skolēnu un skolotāju starpā (apvienotā mobilitāte).

Ja projektā ir plānoti apmācības, mācīšanas vai mācīšanās pasākumi:

 • praktisko pasākumu kvalitāte un pārvaldības un atbalsta modalitātes mācīšanās, mācīšanas un apmācības pasākumos;
 • tas, ciktāl šie pasākumi ir atbilstoši projekta mērķiem un piesaista attiecīgu dalībnieku skaitu;
 • dalībnieku mācību rezultātu atzīšanas un apstiprināšanas kārtības kvalitāte atbilstoši Eiropas pārredzamības un atzīšanas instrumentiem un principiem.

Projekta grupas un sadarbības kārtības kvalitāte

(maksimāli — 20 punkti)

 

 

Tas, ciktāl:

 • projektā ir iesaistīts tādu savstarpēji papildinošu iesaistīto organizāciju apvienojums, kurām ir vajadzīgā specializācija, pieredze un zinātība, lai veiksmīgi īstenotu visus projekta aspektus;
 • atbildības jomu un uzdevumu sadalījums apliecina visu iesaistīto organizāciju apņemšanos un aktīvu līdzdalību;
 • ja piemērojams, ņemot vērā projekta veidu — projektā piedalās organizācijas no dažādām izglītības, apmācības, jaunatnes jomām un citām sociālekonomikas nozarēm14.
 • Projektā ir iesaistīti darbības jaunpienācēji.
 • Skolu apmaiņas partnerībām — tas, cik lielā mērā projektā ir iesaistītas eTwinning tīkla skolas un rada tām iespējas popularizēt eTwinning paraugpraksi un nodrošināt mentoringu citām skolām, kam ir mazāka pieredze eTwinning izmantošanā.
 • Efektīvu mehānismu esība koordinācijai un saziņai starp iesaistītajām organizācijām un ar citām attiecīgajām ieinteresētajām personām.
 • Ja piemērojams — ciktāl iesaistītās organizācijas no partnervalsts dalība rada būtisku pievienoto vērtību projektam (ja šis nosacījums nebūs izpildīts, projekts netiks apsvērts atlasīšanai).

Ietekme un izplatīšana (maksimāli — 30 punkti)

 

 • Projekta rezultātu izvērtēšanas pasākumu kvalitāte.
 • Projekta iespējamā ietekme:
  • uz dalībniekiem un iesaistītajām organizācijām projekta dzīves ciklā un pēc tam;
  • ārpus organizācijām un privātpersonām, kas tieši piedalās projektā, vietējā, reģionālā, valsts un/vai Eiropas līmenī.
 • Izplatīšanas plāna kvalitāte — to pasākumu atbilstība un kvalitāte, kuru mērķis ir kopīgot projekta rezultātus iesaistītajās organizācijās un ārpus tām.
 • Attiecīgā gadījumā — ciktāl priekšlikumā ir aprakstīts, kā tiks nodrošināta sagatavoto materiālu, dokumentu un plašsaziņas līdzekļu bezmaksas pieejamība un izplatīšana, izmantojot atvērtās licences, un tajā nav ietverti nesamērīgi ierobežojumi.
 • Projekta ilgtspējas nodrošināšanas plānu kvalitāte; projekta spēja nodrošināt nepārtrauktu ietekmi un radīt rezultātus pēc ES dotācijas izmantošanas.

 

Lai priekšlikumus ņemtu vērā finansējuma nolūkos, tiem jāsavāc vismaz 60 punkti. Turklāt tiem jāsavāc vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no iepriekš minētajām piešķiršanas kritēriju kategorijām (t. i., vismaz 15 punkti kategorijās “Projekta atbilstība” un “Ietekme un izplatīšana”; 10 punkti kategorijās “Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte” un “Projekta grupas un sadarbības kārtības kvalitāte”). Priekšlikumi, kas nav vērsti uz vismaz vienu darbības prioritāti, netiks finansēti.

 

Konkrētas stratēģisko partnerību pieejas

Stratēģiskās partnerības atbalsta plašu un elastīgu pasākumu klāstu, lai īstenotu augstas kvalitātes projektus, veicinātu organizāciju attīstību un modernizāciju, kā arī atbalstītu politikas attīstību Eiropas, nacionālā un reģionālā līmenī.

Atkarībā no projekta mērķiem, iesaistītajām organizācijām, paredzamās ietekmes un citiem elementiem stratēģiskajām partnerībām var būt atšķirīgs lielums un tās var attiecīgi pielāgot savus pasākumus.

Papildus plašajam pasākumu un projektu formātu klāstam turpmāk uzskaitītajām stratēģiskajām partnerībām ir īpašas iezīmes.

 

Skolu apmaiņas partnerības

Skolu apmaiņas partnerību galvenais mērķis ir stiprināt Eiropas dimensiju iesaistītajās skolās, nostiprināt to pārrobežu sadarbības spēju un spēju risināt jaunas problēmas. Organizējot mobilitātes pasākumus skolēniem, šīs partnerības popularizē arī tādas kopējās vērtības kā brīvība, iekļaušana, iecietība un nediskriminācija kā uzsvērts 2015. gada marta Parīzes deklarācijā. 

Skolu apmaiņas partnerības var īstenot dažādus personāla un skolēnu apmaiņas pasākumus.

 • Skolēnu grupu īstermiņa apmaiņa (no 3 dienām līdz 2 mēnešiem): skolēni no dažādām valstīm var sadarboties tādu pasākumu ietvaros, kuri ir saistīti ar partnerības mērķiem. Īstermiņa apmaiņas pasākumi tiek plānoti tā, lai skolēniem sniegtu starptautisku mācību pieredzi, pilnveidotu viņu izpratni par Eiropas kultūru un valodu daudzveidību un palīdzētu viņiem apgūt sociālas, pilsoniskās un starpkultūru prasmes, kuras vajadzīgas viņu personīgajai izaugsmei. 
 • Skolēnu ilgtermiņa mobilitāte mācību nolūkos (no 2 līdz 12 mēnešiem): skolēni vecumā no 14 gadiem var kādu laiku pavadīt uzņēmējā skolā un ģimenē kādā ārvalstī. No nosūtītājām un uzņēmējām skolām sagaida kvalitatīvus mācību rezultātus, pienācīgu atzīšanu iesaistītajiem skolēniem un pastāvīgu atbalstu šiem skolēniem mobilitātes laikā. Skolu apmaiņas partnerību pieteikumu iesniedzēji var pilnībā koncentrēt uzmanību uz ilgtermiņa skolēnu mobilitātes organizēšanu, ko tie var izmantot, lai attīstītu iesaistīto skolu starptautiskās sadarbības potenciālu.
 • Kopīgi īstermiņa personāla apmācības pasākumi (no 3 dienām līdz 2 mēnešiem): pedagoģiskais un nepedagoģiskais personāls var sadarboties, lai apmainītos ar pieredzi un zināšanām vai piedalītos kopīgā apmācībā.
 • Ilgtermiņa norīkošana mācīšanai vai apmācībai (no 2 līdz 12 mēnešiem): norīkojot personas uz ilgāku laiku partnerskolā, pasākums ļauj personālam paplašināt savas zināšanas un izpratni par izglītības un apmācības sistēmām citās valstīs un palīdz tam apgūt profesionālās kompetences, metodes un praksi un dalīties tajās.

 

eTwinning platforma skolu apmaiņas partnerībās

Mobilitātes un fiziskās apmaiņas apvienošana ar virtuālu sadarbību var veidot nozīmīgu skolu apmaiņas partnerību elementu. Jo īpaši projektos ir ļoti ieteicams izmantot eTwinning tiešsaistes platformu, lai sadarbotos pirms un pēc projekta darbību perioda un tā laikā.

Lai apliecinātu sava priekšlikuma priekšrocības saistībā ar eTwinning izmantošanu, pretendentiem savā projekta pieteikumā ir jāizskaidro attiecīgie elementi. Īpaši nozīmīgie elementi:

 • skolu iesaistīšana eTwinning skolu sertifikācijas15 projektā, radot iespējas popularizēt eTwinning paraugpraksi un nodrošinot mentoringu citām skolām, kam ir mazāka pieredze eTwinning izmantošanā;
 • prezentēt konkrētus plānus tam, kā par pamatu izmantot iepriekšējos vai norisošos eTwinning projektus;
 • eTwinning izmantošana apvienojumā ar fizisko mobilitāti, lai radītu ilgstošāku, biežāku un bagātāku apmaiņu dažādu valstu skolēnu un skolotāju starpā (apvienotā mobilitāte).

 

Īpaši atbilstības kritēriji, kas attiecas uz skolu apmaiņas partnerībām

Salīdzinājumā ar citām stratēģiskajām partnerībām uz šo partnerības viedu attiecas turpmāk uzskaitītie īpašie noteikumi.

Partnerībās ir jāiesaistās vismaz divām un ne vairāk kā sešām skolām16.

Var piedalīties tikai skolas no programmas valstīm.

Projekti vienmēr ilgst no 12 līdz 24 mēnešiem. Tikai tādi projekti, kas organizē skolēnu ilgtermiņa mobilitāti, drīkst ilgt līdz 36 mēnešiem, ja to pamato projektu darba plāns.

Līdzekļus nodrošina personāla un skolēnu (tostarp pavadošo skolotāju vai citu kvalificētu personu) mobilitātes pasākumiem, kā arī projekta vispārējās vadības un īstenošanas izmaksām. Mērķtiecīgu finansējumu nenodrošina intelektuālajiem rezultātiem, rezultātu izplatīšanas pasākumiem un transnacionālām projekta sanāksmēm. Var pieprasīt papildu līdzekļus dalībniekiem ar īpašām vajadzībām, kā arī izņēmuma izmaksām, ja tas ir pamatoti. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā "Kādi ir finansējuma noteikumi?" turpmāk.

Finansējums nepārsniedz EUR 16 500 gadā uz katru iesaistīto skolu. Šis limits tiks piemērots projekta līmenī17. Minētajā ierobežojumā neieskaita līdzekļus, lai atbalstītu dalībniekus ar īpašām vajadzībām, kā arī segtu izņēmuma izmaksas saistībā ar lieliem ceļa izdevumiem.

Salīdzinot ar citām stratēģiskajām partnerībām, sekmīgas skolu apmaiņas partnerības izmantos īpašu līgumu slēgšanas modeli. Pieteikumu iesniegšanas posmā pieteikuma iesniedzēja skola uzņemas vadību un iesniedz pieteikumu visu iesaistīto skolu vārdā. Tomēr pēc partnerības izraudzīšanas katra iesaistītā skola paraksta atsevišķu dotācijas līgumu ar valstī izveidoto valsts aģentūru. Pieteikuma iesniedzējai skolai arī projekta turpmākajā gaitā būs koordinējoša funkcija, un tā būs atbildīga par projekta vispārējo rezultātu paziņošanu, savukārt partnerskolas paziņos savus konkrētos izdevumus.

 

Transnacionālās jauniešu iniciatīvas18.

Šo stratēģisko partnerību jaunatnes jomā mērķis ir veicināt jauniešu sociālo uzticību un spēju darboties uzņēmējdarbībā. Piemēram, šīs iniciatīvas var būt saistītas ar:

 • sociālo uzņēmumu, asociāciju, klubu, NVO (tīklu) veidošanu;
 • uzņēmējdarbības izglītības (sociālā uzņēmējdarbība un IKT izmantošana) kursu un apmācību nodrošināšanu un attīstīšanu;
 • informāciju, plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, sensibilizācijas pasākumiem vai pasākumiem, kas veicina pilsonisko apņemšanos jauniešu vidū (piemēram, debates, konferences, pasākumi, konsultācijas, iniciatīvas par aktualitātēm Eiropā utt.);
 • pasākumiem, kas sniedz labumu vietējai sabiedrībai (piemēram, atbalsts vājākai sabiedrības daļai, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēkiem, minoritātēm, migrantiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām utt.);
 • mākslas un kultūras iniciatīvām (teātra izrādes, izstādes, mūzikas izrādes, diskusiju forumi utt.).

Šo stratēģisko partnerību galvenā atšķirība ir tā, ka jauniešu iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši.

Kas vēl būtu jāzina par šo darbību?

Atbalsts reģionālai sadarbībai skolu izglītībā

Stratēģiskas partnerības skolu izglītības jomā var pieteikties uz projektiem, kas balstās uz pārrobežu sadarbību starp reģioniem vai pašvaldībām no dažādām valstīm. Šīs partnerības atšķiras ar to, ka tajās ir stratēģiski iesaistītas vietējās un/vai reģionālās skolu iestādes. Lai sagatavotu sekmīgu pieteikumu, vietējām vai reģionālajām iestādēm ir jāuzņemas vadoša loma pasākumu plānošanā, lai risinātu kādu kopīgu jautājumu, iesaistot organizācijas no pilsoniskā un privātā sektora kopā ar savas kopienas skolām.

Izņēmuma izmaksas augstiem ceļa izdevumiem

Tādu stratēģisko partnerību pieteikumu iesniedzējiem, kas organizē mācīšanās, mācīšanas un apmācības pasākumus, būs tiesības pieteikties finansiālam atbalstam budžeta pozīcijā „izņēmuma izmaksas” (maksimāli 80 % no attiecināmajām izmaksām: sk. „Kādi ir finansējuma noteikumi?"), ieskaitot gadījumus, kad dalībnieki izvēlas izmantot tīrāku transportlīdzekli ar zemāku oglekļa izmešu daudzumu (piem., vilcienu), kas samazina dārgos ceļa izdevumus. Tas ir atļauts, ja pieteikumu iesniedzēji var pierādīt, ka standarta finansējuma noteikumi (pamatojoties uz vienības ceļa izmaksām attiecībā pret mēroto ceļa attālumu) nenosedz vismaz 70 % no dalībnieku ceļa izmaksām. Piešķiršanas gadījumā augstu ceļa izdevumu izņēmuma izmaksas aizstāj standarta dotāciju ceļa izdevumu segšanai.

STRATĒĢISKĀS PARTNERĪBAS, AR KO REAĢĒ UZ COVID-19 SITUĀCIJU

KĀDI IR STRATĒĢISKĀS PARTNERĪBAS, AR KO REAĢĒ UZ COVID-19 SITUĀCIJU, MĒRĶI UN PRIORITĀTES? 

Covid-19 pandēmija ir ne tikai ierobežojusi veidu, kā cilvēki var sadarboties un veikt vienkāršākos ikdienas uzdevumus, bet arī būtiski ietekmējusi ierasto izglītības sniegšanu, apmācību un politiku jaunatnes jomā. Šādā mūsu sabiedrībai kritiskā laikā vairāk nekā jebkad agrāk kļūst skaidrs, ka izglītības pieejamība ir būtiska, lai nodrošinātu ātru atveseļošanu, veicinot vienlīdzīgas iespējas dažādas izcelsmes cilvēkiem. 

Ņemot vērā šos ārkārtas apstākļus, programmai “Erasmus+” ir jāapliecina sava loma kā galvenajam ES instrumentam, kas atbalsta inovācijas izglītībā, apmācībā, jaunatnes un sporta jomā, kā arī sniedz iespējas personīgajai, sociālizglītojošai un profesionālajai attīstībai cilvēkiem Eiropā un ārpus tās, ar mērķi neatstāt nevienu novārtā. 

Lai reaģētu uz apstākļiem, kas radušies Covid-19 pandēmijas dēļ, 2020. gadā programmā “Erasmus+” izņēmuma kārtā tiks atbalstītas šādas partnerības.

 • Partnerības gatavībai digitālajai izglītībai (skolas izglītības, profesionālās izglītības un apmācības un augstākās izglītības jomā). Šo projektu mērķis ir aprīkot izglītības un apmācības sistēmas, lai tās pārvarētu problēmas, ko rada nesenā pēkšņā pāreja uz mācībām tiešsaistē un tālmācību, tostarp atbalstīt pedagogus digitālo kompetenču attīstīšanā un aizsargāt mācīšanās iespēju iekļaujošo raksturu.

  Pašreizējā Covid-19 krīze ir radījusi nepieciešamību ievērojami straujāk modernizēt un digitāli pārveidot izglītības un apmācības sistēmas Eiropā. Mērķis ir stiprināt izglītības un apmācības iestāžu spēju sniegt kvalitatīvu, iekļaujošu digitālo izglītību. Galvenā uzmanība tiks pievērsta kapacitātes veidošanai ar mērķi īstenot tiešsaistes, jaukta tipa un attālinātu mācīšanu un mācīšanos, pedagogu digitālo pedagoģisko kom-petenču attīstīšanai, lai tie varētu sniegt kvalitatīvu, iekļaujošu digitālo izglītību, un kvalitatīva digitālā sa-tura, piemēram, inovatīvu tiešsaistes resursu un instrumentu, izstrādāšanai un/ vai izmantošanai. Ar par-tnerību veicinās iestāžu tīklojuma veidošanu visā ES, dalīšanos ar resursiem un zinātību, kā arī sadarbību ar digitālo tehnoloģiju nodrošinātājiem un izglītības tehnoloģiju un attiecīgās pedagoģiskās prakses eks-pertiem, lai izstrādātu pielāgotus risinājumus, kas piemēroti vietējām problēmām un realitātei.
   
 • Radošuma partnerības (jaunatnes, skolu izglītības un pieaugušo izglītības jomā). Covid-19 krīze kultūras un radošās nozares ir skārusi īpaši smagi. Radošuma partnerību mērķis ir iesaistīs formālās, ikdienējās un neformālās izglītības nozares organizācijas kopā ar radošo un kultūras nozari pārstāvošām organizācijām, lai veicinātu Eiropas izpratni un dotu iespēju šīs paaudzes un nākamo paaudžu cilvēkiem — neatkarīgi no sociālās izcelsmes un kultūras piederības — būt veiksmīgiem novatoriem savā vietējā vidē. Viens no mērķiem ir arī nodrošināt jauniešiem un pieaugušajiem nepieciešamos instrumentus un kompetences, kas vajadzīgas lai rastu radošus un inovatīvus risinājumus bezprecedenta apdraudējumu un sabiedrības problēmu risināšanai, kā arī atklāt iespējas, ko var izmantot kritiskā situācijā. Darbības mērķis ir uzlabot tādu prasmju un kompetenču attīstīšanu, kuras vairo radošumu, kā arī veicināt tāda darba ar jaunatni kvalitāti, inovāciju un atzīšanu, ar ko atbalsta jauniešu radošo potenciālu, tādējādi dodot ieguldījumu kul-tūras un radošo nozaru atveseļošanās noturībā. 

  Ar šiem projektiem atbalsta starpnozaru sadarbību, kuras centrā ir radošums, Eiropas pilsoniskums un visu iedzīvotāju izpratne par kultūru; ar šo darbību programma var uzlabot arī sociālo iekļaušanu ar mākslas palīdzību, veicinot inovatīvu, iesaistošu un uz kultūru dialogu vērstu pieeju un veidojot sadarbī-bu starp ieinteresētajām personām no izglītības, apmācības un jaunatnes jomas un kultūras un radošo nozaru vietējām organizācijām.

  Uz jauniešiem un profesionāļiem orientētas partnerības ar formālās, ikdienējās un neformālās izglītības nozari var palīdzēt gan risināt lielās sabiedrības problēmas, ar ko saskaras kultūras un radošās nozares šajā globālajā krīzē, gan arī izmantot iespējas, kas šo nozaru pārstāvjiem krīzē ir atklājušās. Ar šo starpno-zaru sadarbību galu galā vajadzētu papildināt centienus palīdzēt kultūras un radošajām nozarēm atgūties no krīzes, panākot zaļāku, digitālāku un noturīgāku atveseļošanu un tādējādi sniedzot ieguldījumu arī ES stratēģisko prioritāšu īstenošanā.

KĀDĀM MĒRĶGRUPĀM PAREDZĒTA STRATĒĢISKĀ PARTNERĪBA, AR KO REAĢĒ UZ COVID-19 SITUĀCIJU, UN KĀDAS IR TĀS PRIORITĀTES? 

Neatkarīgi no projekta ietekmes jomas, stratēģiskās partnerībās var piedalīties jebkura veida organizācija, kas aktīvi darbojas izglītības, apmācības un jaunatnes jomā vai citās sociālekonomikas nozarēs, kā arī organizācijas, kas veic pasākumus, kuri aptver dažādas jomas (piemēram, vietējas un reģionālas iestādes, atzīšanas un apstiprināša-nas centri, tirdzniecības kameras, tirdzniecības organizācijas, profesionālās orientācijas centri, kultūras organizā-cijas). Atkarībā no prioritātes, uz kuru vērsts projekts, un projekta mērķiem stratēģiskās partnerībās būtu jāiesais-ta visatbilstošākais un daudzveidīgākais partneru klāsts, lai izmantotu priekšrocības, ko sniedz to dažādā pieredze, specializācija un īpašā zinātība, un radītu atbilstošus un augstas kvalitātes projekta rezultātus. 

Lai saņemtu finansējumu, projektos jāpievēršas kādai no šādām prioritātēm.

 • Inovatīva prakse digitālajā laikmetā. Programma “Erasmus+” atbalstīs digitālu tehnoloģiju un inovatīvas un atvērtas pedagoģijas iekļaušanu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Īpaša uzmanība tiks veltīta dzimumu līdztiesības veicināšanai un atšķirību novēršanai saistībā ar piekļuvi un izmantošanu no nepietiekami pārstāvētu grupu puses. Programma atbalstīs arī pedagogu, iedzīvotāju un organizāciju digitālo kompetenču Eiropas satvaru izmantošanu, tostarp brīvi pieejamu izglītības resursu, brīvi pieejamu mācību grāmatu un izglītībai paredzētas, brīvi un bez maksas pieejamas atklātā pirmkoda programmatūras izstrādāšanu un izmantošanu. Prioritāte tiks piešķirta darbībām, ar kurām veicina mācību, apmācības, mācīšanās un novērtēšanas inovatīvas metodes un instrumentus, kas sekmē mūžizglītības uzlabojumus. Programmai “Erasmus+” arī turpmāk jāsaglabā gatavība atbalstīt atlabšanu no Covid-19 pandēmijas, kā arī spēja reaģēt, pielāgojamība un elastīgums. Tāpēc prioritāti piešķirs darbībām, kas palīdzēs veidot gatavību digitālajai izglītībai un mazināt krīzes ietekmi dažās no vissmagāk skartajām nozarēm.
   
 • Radošums un māksla prasmju attīstīšanai un iekļautībai. Prioritāti piešķirs izglītības pasākumiem un mūžizglītībai, ikdienējām un neformālām mācībām un darbam ar jaunatni (tostarp digitālam darbam ar jaunatni), kas ietver kultūras un radošo komponentu, lai palīdzētu jaunajām paaudzēm un profesionāļiem apgūt prasmes un kompetences, tostarp digitālās kompetences, ar ko stiprina radošumu izglītībā, kā arī veicinātu tāda darba ar jaunatni kvalitāti, inovāciju un atzīšanu, kurš atbalsta jauniešu radošo potenciālu, tādējādi sekmējot kultūras un radošo nozaru noturību. Prioritāti piešķirs darbībām, ar ko var veicināt darbvietu veidošanu, ilgtspējīgu attīstību un sociālo iekļaušanu ar mākslas palīdzību, veicinot inovatīvu, iesaistošu un uz kultūru dialogu vērstu pieeju un veidojot sadarbību starp ieinteresētajām personām no izglītības, apmācības un jaunatnes jomas un kultūras un radošo nozaru organizācijām.

Turklāt projekti var pievērsties citām horizontālām vai nozarei specifiskām prioritātēm, kas noteiktas iepriekšējā sadaļā “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās. Kādi ir stratēģiskās partnerības mērķi un prioritātes?”.

KĀDUS PASĀKUMUS ATBALSTA STRATĒĢISKĀ PARTNERĪBA, AR KO REAĢĒ UZ COVID-19 SITUĀCIJU? 

Visā projekta dzīves ciklā un atkarībā no stratēģisko partnerību veida, projektos parasti var īstenot plašu pasāku-mu klāstu, piemēram:

 • pasākumus, kas nostiprina sadarbību un tīklu veidošanu starp organizācijām;
 • inovatīvas prakses izmēģināšanu un/vai īstenošanu izglītības, apmācības un jaunatnes jomā; 
 • pasākumus, kas veicina tādu zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu un apstiprināšanu, kuras iegūtas formālās, neformālās un ikdienējās mācībās; 
 • sadarbības pasākumus starp reģionālām iestādēm ar mērķi veicināt izglītības, apmācības un jaunatnes sistēmu attīstību un to integrāciju vietējās un reģionālās attīstības darbībās;
 • pasākumus, ar ko izglītības un apmācības profesionāļus labāk sagatavo un iesaista taisnīguma, daudzveidības un iekļaušanas problēmu risināšanai mācību vidē.

Reaģējot uz Covid-19 situāciju, ir īpaši būtiski, ka ar stratēģiskajām partnerībām īsteno šādus pasākumus (neizsmeļošs saraksts).  
 
Partnerības gatavībai digitālajai izglītībai:  

 • pasākumi digitālo instrumentu un metožu ieviešanai ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību ar tiešsaistes/ virtuāliem līdzekļiem, tostarp jaukta tipa mācīšanu, apmācību un mācīšanos;
 • pasākumi, ar ko atbalsta izglītojamo, skolotāju un pasniedzēju pielāgošanos tiešsaistes mācībām/ tālmācībām;
 • pasākumi, ar ko māca un veicina drošāku un atbildīgāku digitālo tehnoloģiju izmantošanu;
 • pasākumi, kas palīdz saprast, kā vislabāk digitālo tiešsaistes tehnoloģiju iekļaut specifiska priekšmeta mācīšanā, apmācībā un mācībās, tostarp mācībās darbavietā.

Radošuma partnerības:

 • pasākumi, kas saistīti ar visu radošuma aspektu stiprināšanu neformālajā un formālajā izglītībā caur prasmju un kompetenču attīstības uzlabošanu;
 • pasākumi, ar ko paātrina digitālo pārveidi un digitālo līdzekļu izmantošanu, lai pielāgotu veidu, kā radošie produkti, kultūras priekšmeti un pasākumi tiek veidoti, pārvaldīti, izplatīti, kā tiem piekļūst un tos patērē;
 • pasākumi aktīva pilsoniskuma un sociālās iekļaušanas veicināšanai ar mākslas palīdzību, īpaši jauniešu vidū;
 • pasākumi, ar ko attīsta talantus un veicina uzņēmējdarbību (tostarp sociālo uzņēmējdarbību) kultūras un radošās jomās; 
 • mācību instrumenti un resursi, materiāli, kursi un apmācības moduļi, kas veicina radošumu, kultūru un multikulturālismu; 
 • mākslas un kultūras iniciatīvas, kurām ir izglītības dimensija vai kuru mērķis ir izpratnes veicināšana par sociāliem jautājumiem un Eiropas lietām (teātra izrādes, izstādes, muzikāli priekšnesumi, diskusiju forumi u. c.); 
 • pasākumi, kuru mērķis ir veidot vai stiprināt tīklus un jaunus sadarbības modeļus (it īpaši ar virtuāliem līdzekļiem), kas stimulē starpkultūru iesaisti un veicina radošu domāšanu iedzīvotāju, jo īpaši jauniešu, vidū;
 • transnacionāli mobilitātes pasākumi, ar kuriem veicina mācīšanās iespējas radošās telpās un kultūras mantojuma vietās, tostarp radošās rezidences māksliniekiem un autoriem neformālās/ formālās izglītības un darba ar jaunatni jomā.     

Veiksmīgām partnerībām Covid-19 kontekstā ļoti svarīgas ir virtuālas sadarbības iespējas. Īpaši projektos skolu izglītības un pieaugušo izglītības jomā ļoti ieteicams izmantot e-mērķsadarbību (eTwinning), School Education Gateway un EPALE platformas, lai darbotos kopā pirms projekta pasākumiem, to laikā un pēc tiem. 

Partnerībās var arī organizēt transnacionālus mācīšanās, mācīšanas un apmācības pasākumus personām (tostarp apvienoto mobilitāti), ciktāl tie rada pievienoto vērtību projekta mērķu sasniegšanā.  Daži no šiem pasākumiem ir īpaši būtiski vienā vai vairākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomās. Atbalstīto pasākumu sīkāku aprakstu sk. I pielikumā.

KURŠ VAR PIEDALĪTIES STRATĒĢISKĀS PARTNERĪBĀS, AR KO REAĢĒ UZ COVID-19 SITUĀCIJU?

Parasti stratēģiskās partnerības ir vērstas uz sadarbību starp programmas valstīs izveidotām organizācijām. Tomēr organizācijas no partnervalstīm var iesaistīt stratēģiskās partnerībās kā partnerus (nevis kā pieteikumu iesniedzē-jus), ja to dalība rada būtisku pievienoto vērtību projektam.

Papildus organizācijām, kas formāli piedalās projektā un saņem ES dotāciju, stratēģiskās partnerībās var iesaistī-ties arī asociētie partneri no valsts vai privātā sektora, kuri palīdz īstenot konkrētus projekta uzdevumus/ pasā-kumus vai atbalsta projekta izplatīšanu un ilgtspēju. Attiecībā uz līgumu pārvaldības jautājumiem asociētos par-tnerus neuzskata par projekta partneriem, un tie nesaņem finansējumu. Tomēr ir skaidri jāapraksta to iesaistīša-nās un uzdevums projektā, kā arī dažādie pasākumi. 

KĀDUS KRITĒRIJUS IZMANTO STRATĒĢISKĀS PARTNERĪBAS, AR KO REAĢĒ UZ COVID-19 SITUĀCIJU, NOVĒRTĒŠANAI? 

Turpmāk ir norādīti oficiālie kritēriji, kas jāievēro stratēģiskai partnerībai Covid-19 kontekstā, lai varētu saņemt dotāciju programmā “Erasmus+”.

VISPĀRĒJIE ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

 

Atbilstīgās iesaistītās organizācijas

Iesaistītā organizācija var būt jebkura publiska vai privāta organizācija, kas izveidota programmas valstī vai jebkurā partnervalstī pasaulē (sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā).

Šāda organizācija var būt, piemēram:

 • augstākās izglītības iestāde;
 • skola/ institūts/ izglītības centrs (jebkurā līmenī, sākot no pirmsskolas līdz augstākā līmeņa vidējai izglītībai un ieskaitot profesionālo un pieaugušo izglītību);
 • bezpeļņas organizācija, apvienība, NVO;
 • valsts vai privāts, mazs, vidēji liels vai liels uzņēmums (tostarp sociālie uzņēmumi);
 • publiska struktūra vietējā, reģionālā vai valsts līmenī;
 • sociālais partneris vai cits darba dzīves pārstāvis, tostarp tirdzniecības kameras, rūpniecības pārstāvji, amatnieku/ profesionālās apvienības un arodbiedrības;
 • pētniecības institūts;
 • fonds;
 • starpuzņēmumu apmācības centrs;
 • uzņēmumi, kas nodrošina dalītu apmācību (uz sadarbību vērsta apmācība);
 • kultūras organizācija, bibliotēka, muzejs;
 • struktūra, kas sniedz karjeras virzības, profesionālās konsultēšanas un informēšanas pakalpojumus;
 • struktūra, kas apstiprina zināšanas, iemaņas un prasmes, kuras iegūtas neformālās un ikdienējās mācībās;
 • Eiropas jaunatnes NVO;
 • jauniešu grupa, kas aktīvi iesaistās jaunatnes darbā, bet ne obligāti jaunatnes organizācijas ietvaros (t. i., neformāla jauniešu grupa19). 

Augstākās izglītības iestādēm (AII), kas izveidotas programmas valstī, jābūt parakstījušām spēkā esošu Erasmus Augstākās izglītības hartu (ECHE). ECHE nav jāparaksta iesaistītajām AII no partnervalstīm, bet tām jābūt parakstījušām ECHE principus.

Radošuma partnerību konkursam jo īpaši var pieteikties organizācijas, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs, proti, visās nozarēs, kuru pasākumu pamatā ir kultūras vērtības un/vai mākslinieciskās vai citas radošās izpausmes un kuru pasākumi ir vai nav orientēti uz tirgu, neatkarīgi no tā, kāda veida struktūra tos veic, un neatkarīgi no tā, kā šī struktūra tiek finansēta. Šie pasākumi ietver tādu preču un pakalpojumu izstrādi, radīšanu, producēšanu, izplatīšanu un saglabāšanu, kuri ir kultūras, mākslinieciskās vai citas radošās izpausmes, kā arī ar tiem saistītās funkcijas, piemēram, izglītību vai pārvaldību.

Kas var pieteikties?

Pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura iesaistītā organizācija, kas izveidota programmas valstī. Šī organizācija iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto organizāciju vārdā.

Iesaistīto organizāciju skaits un profils

Stratēģiska partnerība ir transnacionāla un ietver vismaz trīs organizācijas no trim dažādām programmas valstīm. Iesaistīto organizāciju skaits ir neierobežots. Tomēr budžets projekta pārvaldības un īstenošanas izmaksām ir ierobežots (un ir paredzēts 10 iesaistītajām organizācijām). Kad piesakās dotācijai, jābūt norādītām visām iesaistītajām organizācijām.

Pasākumu norises vieta(-s)

Fiziskajām aktivitātēm jānotiek valstīs, kurās atrodas projektā iesaistītās organizācijas. Mācīšanās, mācīšanas un apmācības pasākumus izglītojamajiem un ilgtermiņa pasākumus personālam var organizēt tikai programmas valstīs.
Turklāt, ja tas ir pienācīgi pamatots saistībā ar projekta mērķiem vai tā īstenošanu: 
•    pasākumi var notikt arī Eiropas Savienības institūciju mītnesvietās, pat tad, ja projektā nepiedalās neviena organizācija no valsts, kurā atrodas šī institūcijas mītnesvieta20
•    rezultātu izplatīšanas pasākumus var organizēt jebkurā no stratēģiskajā partnerībā iesaistīto asociēto partneru valstīm.

Projekta ilgums

Partnerības izglītības un apmācības jomā: no 12 līdz 24 mēnešiem. 

Partnerības jaunatnes jomā: no 6 līdz 24 mēnešiem. 

Ilgums jāizvēlas pieteikuma iesniegšanas posmā, pamatojoties uz projekta mērķi un laika gaitā plānoto pasākumu veidu. 

Izņēmuma gadījumos pēc dotācijas saņēmēja pieprasījuma un ar valsts aģentūras piekrišanu stratēģiskās partnerības ilgumu var pagarināt par maksimāli sešiem mēnešiem. Tādā gadījumā kopējā dotācija netiek mainīta. Visos gadījumos projektiem jābeidzas ne vēlāk kā 2023. gada 31. decembrī.

Kur pieteikties? 

Tās valsts aģentūrai, kurā pieteikuma iesniedzēja organizācija ir izveidota21.

Vienā termiņā viens un tas pats partneru konsorcijs var iesniegt tikai vienu pieteikumu tikai vienai valsts aģentūrai.

Kad pieteikties?

Par projektiem, kas sākas no nākamā gada 1. marta līdz 30. jūnijam, dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 29. oktobrim plkst. 12.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika).

Kā pieteikties?

Sīkāku informāciju par to, kā pieteikties, skatīt šo vadlīniju C daļā.

PAPILDU ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Turklāt, ja stratēģiskajā partnerībā ir paredzēti kādi no turpmāk minētajiem transnacionālajiem mācīšanās, mācī-šanas vai apmācības pasākumiem, jāievēro attiecīgi papildu atbilstības kritēriji, kas norādīti šo vadlīniju sadaļā “Kādus kritērijus izmanto stratēģiskas partnerības novērtēšanai. Papildu atbilstības kritēriji”.

Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas pēc attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā. 

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

Atkarībā no projekta mērķiem, iesaistītajām organizācijām, paredzamās ietekmes un citiem elementiem stratēģis-kajām partnerībām var būt atšķirīgs lielums un tās var attiecīgi pielāgot savus pasākumus. Vienkāršoti runājot, šī darbība dod iespēju iesaistītajām organizācijām gūt pieredzi starptautiskajā sadarbībā un stiprināt to kapacitāti, kā arī radīt augstas kvalitātes inovatīvus nodevumus. Projekta kvalitātes novērtējums būs samērīgs ar sadarbības mērķiem un iesaistīto organizāciju veidu.  

Projekti tiks novērtēti pēc turpmāk aprakstītajiem kritērijiem. 

Projekta atbilstība
(maksimāli — 30 punkti)

 • Priekšlikuma atbilstība:
  • darbības mērķiem un prioritātēm (sk. sadaļu “Kādi ir stratēģiskās partnerības, ar ko reaģē uz Covid-19 situāciju, mērķi un prioritātes?”); 
  • projekts, kas risina vienai vai vairākām “Eiropas prioritātēm valsts kontekstā” atbilstošus jautājumus, kā norādījusi valsts aģentūra, ir uzskatāms kā augstā mērā atbilstošs.
 • Tas, ciktāl:
  • priekšlikums ir balstīts uz vajadzību reālu un pienācīgu analīzi;
  • mērķi ir skaidri noteikti, reālistiski un vērsti uz jautājumiem, kas ir būtiski iesaistītajām organizācijām un mērķa grupām;
  • priekšlikums ir piemērots sinerģiju īstenošanai starp dažādām izglītības, apmācības un jaunatnes jomām;
  • priekšlikums ir inovatīvs un/vai papildina citas iniciatīvas, ko jau īsteno iesaistītās organizācijas;
  • priekšlikums rada pievienoto vērtību ES līmenī, gūstot rezultātus, kas netiktu sasniegti ar pasākumiem, kurus īstenotu atsevišķā valstī.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte
(maksimāli — 20 punkti)

 • Darba programmas, tostarp attiecīgo sagatavošanās, īstenošanas, uzraudzības, izvērtēšanas un izplatīšanas posmu, saprotamība, pabeigtība un kvalitāte.
 • Saskaņotība starp projekta mērķiem un ierosinātajiem pasākumiem.
 • Ierosinātās metodikas kvalitāte un pamatotība.
 • Tādu kvalitātes kontroles pasākumu esība un atbilstība, ar kuriem nodrošina, ka projekts tiek īstenots augstā kvalitātē, pabeigts laikus un iekļaujoties budžetā.
 • Tas, ciktāl projekts ir rentabls un piešķir atbilstošus resursus katram pasākumam.
 • Attiecīgā gadījumā — “Erasmus+” tiešsaistes platformu (t. i., eTwinning, EPALE, School Education Gateway) izmantošana projekta pasākumu sagatavošanai, īstenošanai un uzraudzībai.

Ja projektā ir plānoti apmācības, mācīšanas vai mācīšanās pasākumi:

 • praktisko pasākumu kvalitāte un pārvaldības un atbalsta modalitātes mācīšanās, mācīšanas un apmācības pasākumos;
 • tas, ciktāl šie pasākumi ir atbilstoši projekta mērķiem un piesaista attiecīgu dalībnieku skaitu;
 • dalībnieku mācību rezultātu atzīšanas un apstiprināšanas kārtības kvalitāte atbilstoši Eiropas pārredzamības un atzīšanas instrumentiem un principiem.

Projekta grupas un sadarbības kārtības kvalitāte
(maksimāli — 20 punkti)

 • Tas, ciktāl:
  • projektā ir iesaistīts tādu savstarpēji papildinošu iesaistīto organizāciju kopums, kurām ir vajadzīgā specializācija, pieredze un zinātība, lai veiksmīgi īstenotu visus projekta aspektus;
  • atbildības jomu un uzdevumu sadalījums apliecina visu iesaistīto organizāciju apņemšanos un aktīvu līdzdalību;
  • ja piemērojams, ņemot vērā projekta veidu, — projektā piedalās organizācijas no dažādām izglītības, apmācības, jaunatnes jomām un citām sociālekonomikas nozarēm.
 • Tas, ciktāl projekts paredz iesaistīt attiecīgajā darbībā jaunus dalībniekus.  
 • Efektīvu mehānismu esība koordinācijai un saziņai starp iesaistītajām organizācijām un ar citām attiecīgajām ieinteresētajām personām. 
 • Ja piemērojams — ciktāl iesaistītās organizācijas no partnervalsts dalība rada būtisku pievienoto vērtību projektam (ja šis nosacījums nebūs izpildīts, projekts netiks apsvērts atlasīšanai).

Ietekme un izplatīšana (maksimāli — 30 punkti)

 • Projekta rezultātu izvērtēšanas pasākumu kvalitāte. 
 • Projekta iespējamā ietekme:
  • uz dalībniekiem un iesaistītajām organizācijām projekta dzīves ciklā un pēc tam;
  • ārpus organizācijām un privātpersonām, kas tieši piedalās projektā, vietējā, reģionālā, valsts un/vai Eiropas līmenī.
 • Izplatīšanas plāna kvalitāte — to pasākumu atbilstība un kvalitāte, kuru mērķis ir izplatīt projekta rezultātus iesaistītajās organizācijās un ārpus tām.
 • Attiecīgā gadījumā — ciktāl priekšlikumā ir aprakstīts, kā tiks nodrošināta sagatavoto materiālu, dokumentu un plašsaziņas līdzekļu bezmaksas pieejamība un izplatīšana, izmantojot atvērtās licences, un ciktāl tajā nav ietverti nesamērīgi ierobežojumi.
 • Projekta ilgtspējas nodrošināšanas plānu kvalitāte — projekta spēja nodrošināt nepārtrauktu ietekmi un radīt rezultātus pēc ES dotācijas izmantošanas.

Lai tiktu apsvērta finansējuma piešķiršana priekšlikumiem, tiem jāsavāc vismaz 60 punkti. Turklāt tiem jāiegūst vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no iepriekš minētajām piešķiršanas kritēriju kategorijām (t. i., vis-maz 15 punkti kategorijās “Projekta atbilstība” un “Ietekme un izplatīšana”, 10 punkti kategorijās “Projekta izstrā-des un īstenošanas kvalitāte” un “Projekta grupas un sadarbības kārtības kvalitāte”). Priekšlikumi, kas nav vērsti uz vismaz vienu darbības prioritāti, netiks finansēti.

KĀDI IR FINANSĒJUMA NOTEIKUMI? 

Stratēģiskās partnerības, ar ko reaģē uz Covid-19 situāciju, tiks finansētas atbilstoši tiem pašiem noteikumiem, kas noteikti standarta stratēģiskajām partnerībām (sk. sadaļu “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaun-atnes jomās. Kādi ir finansējuma noteikumi?”). Projekta dotācijas stratēģiskām partnerībām, ar ko reaģē uz Covid-19 situāciju, apmērs ir ierobežots līdz 300 000 EUR projektiem, kuru ilgums ir 24 mēneši. 

Cita informācija

Papildus iepriekš norādītajai informācijai vairāk obligāto kritēriju un noderīgu papildinformāciju, kā arī projekta piemērus saistībā ar šo darbību skatīt šo vadlīniju I pielikumā. Ieinteresētās organizācijas ir aicinātas rūpīgi izlasīt attiecīgās minētā pielikuma sadaļas pirms pieteikšanās finansiālam atbalstam.

Kādi ir finansējuma noteikumi?

Stratēģisko partnerību klāsts būs dažāds, sākot no diezgan vienkāršiem sadarbības projektiem starp mazām organizācijām (piemēram, skolām vai neoficiālām jauniešu grupām), līdz samērā sarežģītiem un plaša mēroga projektiem, kas vērsti uz attīstību un inovatīvu rezultātu apmaiņu visās izglītības, apmācības un jaunatnes jomās. Katrā ziņā arī izdevumi, kas radīsies saistībā ar dažādajiem projektu veidiem, attiecīgi atšķirsies.

Līdz ar to ierosinātais finansējuma modelis sastāv no dažādām izmaksu pozīcijām, no kurām pieteikumu iesniedzēji izvēlēsies tās, kas atbilst pasākumiem, kurus tie vēlēsies īstenot, un rezultātiem, ko tie vēlēsies sasniegt. Pirmā pozīcija, proti, “Projekta pārvaldība un īstenošana”, ir izmaksu pozīcija, kam drīkst pieteikties visu veidu stratēģiskās partnerības, jo tās ir paredzētas, lai sniegtu ieguldījumu to izmaksu segšanā, kuras radīsies ikviena projekta īstenošanā. Izņemot skolu apmaiņas partnerības, stratēģiskās partnerības var arī pieteikties uz īpašu finansējumu, lai organizētu transnacionālas projekta sanāksmes. Pārējās izmaksu pozīcijas var izvēlēties tikai projekti, kuros tiks īstenoti pamatīgāki mērķi no intelektuālo rezultātu/produktu, izplatīšanas vai integrētu mācīšanas, apmācības un mācīšanās pasākumu viedokļa. Turklāt, ja to pamatos projekta pasākumi/rezultāti, var tikt segtas izņēmuma izmaksas un izmaksas saistībā ar to personu piedalīšanos, kurām ir īpašas vajadzības.

Projekta kopējā dotācijas summa ir mainīga, to nosaka, EUR 12 500 reizinot ar projekta ilgumu (mēnešos), un tā ir ierobežota līdz EUR 450 000 projektiem, kuru ilgums ir 36 mēneši. Savukārt skolu apmaiņas partnerībām finansējums nepārsniedz EUR 16 500 gadā uz katru iesaistīto skolu projekta līmenī. Minētajā skolu apmaiņas partnerību finansējuma ierobežojumā neieskaita līdzekļus, kas paredzēti, lai atbalstītu dalībniekus ar īpašām vajadzībām, kā arī segtu izņēmuma izmaksas saistībā ar lieliem ceļa izdevumiem.

 

Projekta budžetam jābūt izstrādātam atbilstoši turpmāk norādītajiem finansējuma noteikumiem (eiro).

Maksimālā piešķirtā dotācija:

mainīga summa, ko nosaka, reizinot EUR 12 500 ar projekta ilgumu (mēnešos) un nepārsniedzot EUR 450 000 projektiem, kuru ilgums ir 36 mēneši.

(Izņēmums: skolu apmaiņas partnerībām — ne vairāk kā EUR 16 500 gadā uz katru iesaistīto skolu projekta līmenī un, izņemot atbalstu īpašām vajadzībām un izņēmuma izmaksas, lai segtu augstus ceļa izdevumus)

Dažas no tabulās norādītajām summām attiecas uz vienu mēnesi, proporcionāli aprēķinot summu tā, lai piešķirtās dotācijas lielumu izdalot ar mēnešu skaitu, nepārsniegtu EUR 12 500. Tomēr projekta iesniedzēji var izlietot visu par projektu saņemto ES dotāciju pēc iespējas elastīgāk, visā projekta īstenošanas laikā, un atbilstoši darba plānā norādītajai pasākumu īstenošanas hronoloģiskajai secībai.

Attiecināmās izmaksas

Finansēšanas mehānisms

Summa

Piešķiršanas noteikums

Projekta pārvaldība un īstenošana

Projekta pārvaldība (piemēram, plānošana, finanses, koordinācija un saziņa starp partneriem utt.); neliela mēroga mācību/mācīšanas/apmācību materiāli, rīki, pieejas utt. Virtuālie sadarbības un vietējie projekta pasākumi (piemēram, projekta darbs klasēs ar mācību apguvējiem, jaunatnes darba pasākumi, integrēto mācību/apmācību pasākumu organizācija un darbaudzināšana utt.); informācijas sniegšana, veicināšana un izplatīšana (piemēram, brošūras, bukleti, informācija tīmeklī utt.). 

Izmaksas saistībā ar transnacionālu jauniešu iniciatīvu un skolu apmaiņas iniciatīvu īstenošanu.

 

Ieguldījums vienības izmaksās

Ieguldījums koordinētājas organizācijas pasākumos:

 

EUR 500 mēnesī

Ne vairāk kā EUR 2750 mēnesī

 

 

 

Pamatojoties uz stratēģiskās partnerības ilgumu un iesaistīto organizāciju skaitu

Ieguldījums vienības izmaksās

Ieguldījums pārējo iesaistīto organizāciju pasākumos:

 

EUR 250 mēnesī vienai organizācijai

Transnacionālās projekta sanāksmes

Piedalīšanās sanāksmēs starp projekta partneriem, kuras rīko viena no iesaistītajām organizācijām īstenošanas un koordinācijas nolūkos. Ieguldījums ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanā.

Šī budžeta pozīcija ir pieejama skolu apmaiņas partnerībām.

 

 

Ieguldījums vienības izmaksās

Ceļa attālumam no 100 km līdz 1999 km:

 

EUR 575 par sanāksmi vienam dalībniekam.

 

 

Ceļa attālumam 2000 km un vairāk:

 

EUR 760 par sanāksmi vienam dalībniekam.

 

 

 

 

Nosacījums: pieteikumu iesniedzējiem jāpamato vajadzība organizēt sanāksmes no sanāksmju un iesaistīto dalībnieku skaita viedokļa. Ceļa attālums jāaprēķina, izmantojot Eiropas Komisijas atbalstīto attāluma kalkulatoru.

Izņēmuma izmaksas

Ieguldījums to reālo izmaksu segšanā, kas saistītas ar apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu vai preču un pakalpojumu pirkšanu.

Izmaksas, kas rodas saistībā ar finanšu garantijas nodrošināšanu, ja to prasa valsts aģentūra.

Faktiskās izmaksas

75 % no attiecināmajām izmaksām.

Ne vairāk kā EUR 50 000 vienā projektā (neskaitot finanšu garantijas nodrošināšanas izmaksas)

Nosacījums: apakšuzņēmuma līgumiem jābūt saistītiem ar pakalpojumiem, ko nevar sniegt tieši iesaistītās organizācijas pienācīgi pamatotu iemeslu dēļ. Aprīkojums nevar būt parastais biroja aprīkojums vai aprīkojums, ko parasti izmanto iesaistītās organizācijas.

Atbalsts īpašām vajadzībām

Papildu izmaksas, kas tieši saistītas ar dalībniekiem, kuriem ir īpašas vajadzības22

Faktiskās izmaksas

100 % no attiecināmajām izmaksām.

Nosacījums: šo izmaksu segšanas pieprasījumam jābūt pamatotam pieteikuma veidlapā.

 

Papildu finansējums stratēģiskām partnerībām inovāciju atbalstam izglītības, apmācību un jaunatnes jomās

Intelektuālie rezultāti

Projekta intelektuālie rezultāti / materiālie nodevumi (piemēram, mācību programmas, pedagoģiskie materiāli un materiāli par darbu ar jauniešiem, atvērtie izglītības resursi (AIR), IT rīki, analīze, pētījumi, savstarpējas mācīšanās metodes utt.)

Ieguldījums vienības izmaksās

B1.1 vienam vadītājam vienā projekta darba dienā

Nosacījums: paredzams, ka vadītāju un administratīvā personāla izmaksas jau tiks segtas atbilstoši pozīcijai “Projekta pārvaldība un īstenošana”. Lai novērstu iespējamu pārklāšanos ar šādu pozīciju, pieteikumu iesniedzējiem būs jāpamato pieteikto personāla izmaksu veids un apmērs attiecībā pret katru ierosināto rezultātu.

Rezultātiem jābūt nozīmīgiem gan kvalitātes, gan skaita ziņā, lai varētu pretendēt uz šā veida dotācijas atbalstu. Jāpierāda, ka rezultātiem ir potenciāls tikt izmantotiem plašāk un radīt ietekmi.

B1.2 vienam pētniekam/skolotājam/pasniedzējam/ jaunatnes darbiniekam vienā projekta darba dienā

B1.3 vienam tehniskajam darbiniekam vienā projekta darba dienā

B1.4 vienam administratīvajam darbiniekam vienā projekta darba dienā

Rezultātu izplatīšanas pasākumi

Ieguldījums to izmaksu segšanā, kas saistītas ar valsts un transnacionālām konferencēm, semināriem, pasākumiem, ar kuru starpniecību notiek projektā radīto intelektuālo rezultātu koplietošana un izplatīšana (neskaitot pasākumā iesaistīto organizāciju pārstāvju ceļa un uzturēšanās izdevumus).

Ieguldījums vienības izmaksās

EUR 100 vienam vietējam dalībniekam

(t. i., dalībniekiem no valsts, kurā notiek pasākums)

Ne vairāk kā EUR 30 000 vienā projektā

Nosacījums: atbalsts rezultātu izplatīšanas pasākumiem tiek sniegts tikai tad, ja tas ir tieši saistīts ar projekta intelektuālajiem rezultātiem. Projekts bez dotācijas atbalsta intelektuālajiem rezultātiem nevar saņemt atbalstu rezultātu izplatīšanas pasākumu organizēšanai.

EUR 200 vienam starptautiskajam dalībniekam (t. i., dalībniekiem no citām valstīm)

 

Finansējuma noteikumi attiecībā uz transnacionāliem mācīšanās, mācīšanas un apmācības pasākumiem, ko veic stratēģiskās partnerības ietvaros (izvēles finansējums)

Attiecināmās izmaksas

Finansēšanas mehānisms

Summa

Piešķiršanas noteikums

Ceļa izdevumi

Ieguldījums dalībnieku, tostarp pavadošo personu, ceļa izmaksu segšanā, skaitot attālumu no viņu izcelsmes vietas līdz pasākuma norises vietai un atpakaļ

Ieguldījums vienības izmaksās

Ceļa attālumam no 10 km līdz 99 km: EUR 20 vienam dalībniekam

Nosacījums: pieteikumu iesniedzējiem būs jāpamato, ka mobilitātes pasākumi ir vajadzīgi, lai sasniegtu projekta mērķus un rezultātus.

Ceļa attālums jāaprēķina, izmantojot Eiropas Komisijas atbalstīto attāluma kalkulatoru23. Pieteikuma iesniedzējam ir jānorāda ceļa attālums vienvirziena braucienam, lai aprēķinātu ES dotāciju, ar kuru tiks nosegti ceļa izdevumi braucienam abos virzienos24

Ceļa attālumam no 100 km līdz 499 km: EUR 180 vienam dalībniekam

Ceļa attālumam no 500 km līdz 1999 km: EUR 275 vienam dalībniekam

Ceļa attālumam no 2000 km līdz 2999 km: EUR 360 vienam dalībniekam

Ceļa attālumam no 3000 km līdz 3999 km: EUR 530 vienam dalībniekam

Ceļa attālumam no 4000 km līdz 7999 km: EUR 820 vienam dalībniekam

Ceļa attālumam 8000 km un vairāk: EUR 1500 vienam dalībniekam

Individuālais atbalsts

Vienības izmaksas dienā, no kurām sedz dalībnieku, tostarp pavadošo personu, uzturēšanos pasākuma laikā

Ieguldījums vienības izmaksās

Ilgtermiņa norīkošana mācīšanai vai apmācībai.

Jaunatnes darbinieku ilgtermiņa mobilitāte

Līdz pasākuma 14. dienai: B1.5  dienā vienam dalībniekam
+
no pasākuma 15. līdz 60. dienai: B1.6  dienā vienam dalībniekam
+
no pasākuma 61. dienas līdz 12 mēnešiem: B1.7  dienā vienam dalībniekam

Īstermiņa kopīgi personāla apmācības pasākumi,

Mācīšana, ekspertu pakalpojumu sniegšana intensīvajās studiju programmās

Pavadošās personas visos pasākumos25. Summas ir atkarīgas no a) projektā iesaistītā personāla specializācijas un b) valsts, kurā atrodas iesaistītā organizācija, kā personāls piedalās projektā.

Līdz pasākuma 14. dienai: EUR 106 dienā vienam dalībniekam

+

no pasākuma 15. līdz 60. dienai: EUR 74 dienā vienam dalībniekam

Skolēnu ilgtermiņa mobilitāte

B1.8 mēnesī vienam dalībniekam

Īstermiņa pasākumi mācību apguvējiem

(apvienotā mobilitāte, skolēnu īstermiņa mobilitāte, intensīvās studiju programmas)

Līdz pasākuma 14. dienai: EUR 58 dienā vienam dalībniekam

+

no pasākuma 15. līdz 60. dienai: EUR 42 dienā vienam dalībniekam

Lingvistiskais atbalsts Izmaksas, kas saistītas ar atbalstu, kuru piedāvā dalībniekiem, lai uzlabotu apmācības vai darba valodas zināšanas Ieguldījums vienības izmaksās

Tikai pasākumiem, kas ilgst 2–12 mēnešus:

EUR 150 vienam dalībniekam, kuram vajadzīgs lingvistiskais atbalsts

Nosacījums: šim finansiālā atbalsta pieprasījumam jābūt pamatotam pieteikuma veidlapā

Izņēmuma izmaksas

Augsti ceļa izdevumi dalībniekiem, tostarp tīrāka transportlīdzekļa ar zemāku oglekļa izmešu daudzumu izmantošana (papildu informācijai skatīt sadaļu “Kas vēl būtu jāzina par šo darbību?”).

Faktiskās izmaksas

Augsti ceļa izdevumi: ne vairāk kā 80 % no attiecināmajām izmaksām.

Nosacījums: finansiālā atbalsta pieprasījumam izņēmuma izmaksu segšanai jābūt pamatotam pieteikuma veidlapā


A tabula. Intelektuālie rezultāti (summas EUR dienā)

Šo finansējumu var izmantot tikai nolūkā segt projektā iesaistīto organizāciju personāla izmaksas saistībā ar intelektuālo rezultātu radīšanu.26. Summas ir atkarīgas no a) projektā iesaistītā personāla specializācijas un b) valsts, kurā atrodas iesaistītā organizācija, kā personāls piedalās projektā.

 

Vadītājs

Skolotājs/pasniedzējs/pētnieks/

Jaunatnes darbinieks

Tehniskais darbinieks

Administratīvais darbinieks

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Dānija, Īrija, Luksemburga, Nīderlande, Austrija, Zviedrija, Lihtenšteina, Norvēģija

294

241

190

157

 

Beļģija, Vācija, Francija, Itālija, Somija, Apvienotā Karaliste, Islande

 

280

214

162

131

 

Čehijas Republika, Grieķija, Spānija, Kipra, Malta, Portugāle, Slovēnija

 

164

137

102

78

 

Bulgārija, Igaunija, Horvātija, Latvija, Lietuva, Ungārija, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Ziemeļmaķedonijas Republika, Turcija

 

88

74

55

39

 
B tabula. Intelektuālie rezultāti (summas eiro dienā)

Šo finansējumu var izmantot tikai nolūkā segt projektā iesaistīto organizāciju personāla izmaksas saistībā ar intelektuālo rezultātu radīšanu.27. Summas ir atkarīgas no a) projektā iesaistītā personāla specializācijas un b) valsts, kurā atrodas iesaistītā organizācija, kā personāls piedalās projektā.

 

Vadītājs

Skolotājs/pasniedzējs/pētnieks/

Jaunatnes darbinieks

Tehniskais darbinieks

Administratīvais darbinieks

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Austrālija, Kanāda, Kuveita, Makao, Monako, Katara, Sanmarīno, Šveice, Amerikas Savienotās Valstis

294

241

190

157

Andora, Bruneja, Japāna, Jaunzēlande, Singapūra, Apvienotie Arābu Emirāti, Vatikāns

280

214

162

131

Bahamu Salas, Bahreina, Honkonga, Izraēla, Koreja (Republika), Omāna, Saūda Arābija, Taivāna

164

137

102

78

Afganistāna, Albānija, Alžīrija, Angola, Antigva un Barbuda, Argentīna, Armēnija, Azerbaidžāna, Bangladeša, Barbadosa, Baltkrievija, Beliza, Benina, Butāna, Bolīvija, Bosnija un Hercegovina, Botsvāna, Brazīlija, Burkinafaso, Burundi, Kambodža, Kamerūna, Kaboverde, Centrālāfrikas Republika, Čada, Čīle, Ķīna, Kolumbija, Komoru Salas, Kongo, Kongo Demokrātiskā Republika, Kuka Salas, Kostarika, Kuba, Džibutija, Dominika, Dominikānas Republika, Ekvadora, Ēģipte, Salvadora, Ekvatoriālā Gvineja, Eritreja, Etiopija, Fidži, Gabona, Gambija, Gruzija, Gana, Grenāda, Gvatemala, Gvineja, Gvineja-Bisava, Gajāna, Haiti, Hondurasa, Indija, Indonēzija, Irāna, Irāka, Kotdivuāras Republika, Jamaika, Jordānija, Kazahstāna, Kenija, Kiribati, Koreja (TDR), Kosova, Kirgizstāna, Laosa, Libāna, Lesoto, Libērija, Lībija, Madagaskara, Malāvija, Malaizija, Maldīvu Salas, Mali, Māršala Salas, Mauritānija, Maurīcija, Meksika, Mikronēzija, Moldova, Mongolija, Melnkalne, Maroka, Mozambika, Mjanma, Namībija, Nauru, Nepāla, Nikaragva, Nigēra, Nigērija, Niue, Pakistāna, Palau, Palestīna, Panama, Papua Jaungvineja, Paragvaja, Peru, Filipīnas, Ruanda, Sentkitsa-Nevisa, Sentlūsija, Sentvinsenta un Grenadīnas, Samoa, Santome un Prinsipi, Senegāla, Seišelu Salas, Sjerraleone, Zālamana Salas, Somālija, Dienvidāfrika, Dienvidsudāna, Šrilanka, Sudāna, Surinama, Svatini, Sīrija, Tadžikistāna, Tanzānija, Krievijas teritorija, kas atzīta starptautiskajās tiesībās, Ukrainas teritorija, kas atzīta starptautiskajās tiesībās, Taizeme, Austrumtimoras Demokrātiskā Republika, Togo, Tonga, Trinidāda un Tobāgo, Tunisija, Turkmenistāna, Tuvalu, Uganda, Urugvaja, Uzbekistāna, Vanuatu, Venecuēla, Vjetnama, Jemena, Zambija, Zimbabve

88

74

55

39


C tabula. Transnacionālo mācīšanās, mācīšanas un apmācības pasākumu dalībnieku uzturēšanās (eiro dienā/mēnesī)

Vienības izmaksu apmērs mainās atkarībā no a) mobilitātes veida un b) valsts, kurā notiek pasākums.

 

Ilgtermiņa norīkojumi mācīšanai vai apmācībai — jaunatnes darbinieku mobilitāte

(eiro dienā)

Skolēnu ilgtermiņa pasākumi

(eiro mēnesī)

 

B1.5

B1.6

B1.7

B1.8

Norvēģija, Dānija, Luksemburga, Apvienotā Karaliste, Islande, Zviedrija, Īrija, Somija, Lihtenšteina

125

88

63

168

Nīderlande, Austrija, Beļģija, Francija, Vācija, Itālija, Spānija, Kipra, Grieķija, Malta, Portugāle

110

77

55

147

Slovēnija, Igaunija, Latvija, Horvātija, Slovākija, Čehijas Republika, Lietuva, Turcija, Ungārija, Polija, Rumānija, Bulgārija, Ziemeļmaķedonijas Republika, Serbija

90

63

45

105

 • 1. PIEMĒRAM : U-Multirank https://www.umultirank.org/; ETER https://www.eter-project.com/#/home; Graduate Tracking  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0249; HEInnovate https://heinnovate.eu/en
 • 2. Saskaņā ar padomes ieteikumu par visaptverošu valodu mācīšanu un mācīšanos {SWD(2018) 174 final} https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/?uri=com%3a2018%3a272%3afin
 • 3. Vadlīniju dokuments „kļūsti starptautisks!praktiskais ceļvedis pia stratēģiskajā internacionalizācijā”, http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a06-go-international_en.pdf.
 • 4. Jāpiemēro īpašie noteikumi un informācija par PIA apguvēju mobilitātes pasākumiem, kā aprakstīts programmas vadlīniju I pielikumā.
 • 5. Padomes ieteikums par eiropas satvaru kvalitatīvai un rezultatīvai māceklībai (2018/c 153/01). Https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/pdf/?uri=celex:32018h0502(01).
 • 6. OV C 155, 08.07.2009., lpp.1–10.
 • 7. Neformālas grupas gadījumā viens no grupas dalībniekiem uzņemas pārstāvja pienākumus un atbildību visas grupas vārdā.
 • 8. Atkarībā no skolas reģistrācijas valsts šāda veida partnerībām tiek piemērota konkrēta atbilstīgo skolu definīcija. Definīcija un/vai atbilstīgo skolu saraksts ir publicēts katras valsts aģentūras tīmekļa vietnē. Turklāt jāņem vērā, ka skolu apmaiņas partnerību līgumu slēgšanas modelis atšķiras no citām stratēģiskajām partnerībām un balstās uz dotācijas līgumiem ar vienu dotācijas saņēmēju. Papildu informācijai skatiet šo vadlīniju C daļu vai sazinieties ar valsts aģentūru.
 • 9. Eiropas Savienības institūciju mītnes vietas ir Brisele, Frankfurte, Luksemburga, Strasbūra un Hāga.
 • 10. Īpašajai skolu apmaiņas partnerību pieejai piemēro papildu kritērijus. Skatiet sadaļu "Skolu apmaiņas partnerības".
 • 11. Lūdzu ņemt vērā, ka skolas, kas ir citas valsts iestāžu pārraudzībā (piemēram, Lycée français, Vācijas skolas, Apvienotās Karalistes “Forces” skolas), piesakās pārraudzītājas valsts aģentūrai.
 • 12. Skolas izglītības jomā tie ir skolas darbinieki, piemēram, skolu inspektori, skolu konsultanti, pedagoģiskie padomdevēji, psihologi utt.
 • 13. Augstākās izglītības studentiem jābūt reģistrētiem iesaistītā AII un studijās, kuru rezultātā tiks iegūst atzīts grāds vai cita atzīta terciārā līmeņa kvalifikācija līdz pat un ietverot doktorantūru.
 • 14. Šie kritēriji neattiecas uz skolu apmaiņas partnerībām.
 • 15. Jūs varat uzzināt vairāk par eTwinning skolu sertifikāciju šeit: https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/the-etwinning-school-label--...
 • 16. Atkarībā no skolas reģistrācijas valsts šāda veida partnerībām tiek piemērota konkrēta atbilstīgo skolu definīcija. Definīcija un/vai atbilstīgo skolu saraksts ir publicēts katras valsts aģentūras tīmekļa vietnē. Papildu informācijai skatiet šo vadlīniju C daļu vai sazinieties ar valsts aģentūru.
 • 17. Piemēram, trīs skolas, kuras veido partnerību divu gadu garumā, var saņemt ne vairāk kā EUR 99 000 par visu projektu. Šo finansējumu var sadalīt trīs skolu starpā jebkādā veidā.
 • 18. Projektu veicinātājiem, kas piesakās uz transnacionālām jauniešu iniciatīvām, ir jāpiesakās kā stratēģiskām partnerībām, kuras atbalsta labas prakses apmaiņu.
 • 19. Neformālas grupas gadījumā viens no grupas dalībniekiem uzņemas pārstāvja pienākumus un atbildību visas grupas vārdā.
 • 20. Eiropas Savienības institūciju mītnesvietas ir Brisele, Frankfurte, Luksemburga, Strasbūra un Hāga.
 • 21. Lūdzam ņemt vērā, ka skolas, kas ir citas valsts iestāžu pārraudzībā (piemēram, Lycée français, Vācijas skolas, Apvienotās Karalistes “Forces” skolas), piesakās pārraudzītājas valsts aģentūrai.
 • 22. Tostarp izmaksas par individuālo atbalstu dalībniekiem ar īpašām vajadzībām un pavadošajām personām, kuras piedalās transnacionālos mācīšanās, mācīšanas un apmācības pasākumos. Tas var ietvert izmaksas, kas saistītas ar ceļa izdevumiem un uzturēšanos, ja tās ir pamatotas un kamēr vien dotācija šiem dalībniekiem netiek pieprasīta no budžeta kategorijām "Ceļa izdevumi" un "Individuālais atbalsts").
 • 23. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lv
 • 24. Piemēram, ja persona no Madrides (Spānijas) piedalās darbībā, kas notiek Romā (Itālijā), pieteikuma iesniedzējs a) aprēķina attālumu no Madrides līdz Romai (1365,28 km), b) izvēlas attiecīgo ceļa attāluma diapazonu (no 500 līdz 1999 km) un c) aprēķina ES dotāciju, kas tiks izmantota kā ieguldījums nevietējā dalībnieka ceļa izdevumu segšanā par braucienu no Madrides līdz Romai un atpakaļ (EUR 275).
 • 25. Pavadošās personas ir tiesīgas saņemt tādu pašu likmi neatkarīgi no īstermiņa vai ilgtermiņa pasākumiem, kuros viņas piedalās. Izņēmuma gadījumos, ja pavadošajai personai jāuzturas ārvalstīs ilgāk par 60 dienām, papildu uzturēšanās izmaksas pēc 60 dienas sedz no budžeta pozīcijas "īpašo vajadzību atbalsts".
 • 26. Augstākās izglītības gadījumā izmaksas saistībā ar personālu, kas nodarbināts ECHE akreditētu atbalsta saņēmēju universitāšu fakultātēs, ir attiecināmas izmaksu kategorijā "intelektuālie rezultāti"
 • 27. Augstākās izglītības gadījumā izmaksas saistībā ar personālu, kas nodarbināts ECHE akreditētu atbalsta saņēmēju universitāšu fakultātēs, ir attiecināmas izmaksu kategorijā "intelektuālie rezultāti"