Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

Koji su ciljevi i prioriteti strateškog partnerstva?

Cilj je strateških partnerstava poticati razvoj, prijenos i/ili provedbu inovativnih praksi te provedbu zajedničkih inicijativa kojima se promiču suradnja, suradničko učenje i razmjena iskustva na europskoj razini.

Ovisno o ciljevima i sastavu strateškog partnerstva, moguće su dvije vrste projekata:

 • Strateška partnerstva za potporu inovacijama:

Očekuje se da će se ovim projektima razviti inovativni proizvodi i/ili uključiti u intenzivne aktivnosti širenja i iskorištavanja postojećih i novih proizvoda ili inovativnih ideja. Podnositelji zahtjeva imaju mogućnost zatražiti namjenska proračunska sredstva za intelektualne proizvode i događanja s multiplicirajućim učinkom kako bi izravno odgovorili na inovacijski aspekt aktivnosti. Ta vrsta projekata otvorena je svim područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

 

 • Strateška partnerstva za potporu razmjeni dobrih praksi:

Primarni je cilj omogućiti organizacijama da razvijaju i jačaju mreže, povećaju svoju sposobnost poslovanja na transnacionalnoj razini, razmjenjuju i uspoređuju ideje, prakse i metode. Odabrani projekti mogu imati i opipljive rezultate te se očekuje provođenje aktivnosti širenja rezultata, ali na način koji odgovara cilju i području primjene projekta. Ti rezultati i aktivnosti sufinancirat će se iz standardnih proračunskih sredstava za upravljanje projektom i njegovu provedbu. Strateškim partnerstvima relevantnima za područje visokog obrazovanja neće se podupirati te vrste projekata. Osim toga, u okviru te vrste partnerstva mogu se ostvariti određeni posebni oblici strateških partnerstava:

 • Partnerstva za razmjenu u školama: u toj vrsti strateških partnerstava mogu sudjelovati samo škole. U okviru projekata mogu se iskoristiti mogućnosti za mobilnost učenika i osoblja kako bi se školama sudionicama pomoglo da se razviju kao organizacije i da im se poveća sposobnost sudjelovanja u međunarodnim projektima. Nadalje, iznimno se potiče kombinacija mobilnosti i fizičkih razmjena s virtualnom suradnjom putem sustava eTwinning.
 • Transnacionalne inicijative mladih: cilj je tih strateških partnerstava u području povezanom s mladima jačati društvenu predanost i poduzetnički duh mladih. Jedinstvena osobina ovog oblika strateških partnerstava je ta da inicijativu mladih pokreću, organiziraju i provode sami mladi. 
Više informacija o osobinama tih posebnih oblika projekata možete pronaći u odjeljku „Posebni oblici strateških partnerstava”.

 

Neovisno o području na koje određeni projekt djeluje, strateška partnerstva otvorena su svim vrstama organizacija aktivnima u bilo kojem području obrazovanja, osposobljavanja i mladih ili drugih društveno-gospodarskih sektora te organizacijama koje provode interdisciplinarne aktivnosti u različitim područjima (npr. lokalna i regionalna tijela, centri za priznavanje i vrednovanje, gospodarske komore, trgovinske organizacije, centri za usmjeravanje, kulturne organizacije). Ovisno o prioritetu i ciljevima projekta u strateška partnerstva trebali bi biti uključeni najprikladniji i najraznolikiji partneri kako bi se imalo koristi od njihovih različitih iskustava, profila i posebne stručnosti za proizvodnju relevantnih i visokokvalitetnih rezultata projekta.

Kako bi se mogla financirati, strateška partnerstva moraju se odnositi na a) najmanje jedan horizontalni prioritet ili b) najmanje jedan poseban prioritet relevantan za područje obrazovanja, osposobljavanja i mladih na koje se najviše utječe, kako je opisano u nastavku. Među tim prioritetima nacionalne agencije mogu dati prednost onima koji su posebno relevantni u nacionalnom kontekstu („europski prioriteti u nacionalnom kontekstu”). Nacionalne agencije o tome moraju propisno obavijestiti moguće podnositelje zahtjeva na svojim službenim stranicama. 

 

Horizontalni prioriteti

 • Služe kao potpora svim pojedincima pri omogućavanju stjecanja i razvijanja ključnih vještina uključujući i osnovne vještine: čija je svrha poticanje zapošljavanja, socio-obrazovni i osobni razvoj te sudjelovanje u građanskom i društvenom životu. Prednost će se dati projektima koji podržavaju i jačaju razvoj ključnih sposobnosti svih pojedinaca od ranog djetinjstva pa tijekom cijelog života. U svijetu koji se brzo mijenja to uključuje i kompetencije višejezičnosti, poduzetnički duh, kritičko razmišljanje i kreativnost, suradnju u području znanosti, tehnologije, inženjerstva, umjetnosti i matematike (STE(A)M) te vještine u područjima kao što su borba protiv klimatskih promjena, umjetna inteligencija, ali i socijalne kompetencije te vještine usvajanja tehnika učenja. To bi uključivalo aktivnosti suradnje s akterima u istraživačkom i inovacijskom sektoru, civilnom društvu te privatnom i javnom sektoru.
 • Socijalna uključenost: socijalna uključenost ključni je prioritet svih područja programa. Promiče se (posebno pomoću inovativnih i integriranih pristupa) odgovornost prema zajedničkim vrijednostima, ravnopravnosti, socijalnoj uključenosti, različitosti i nediskriminaciji. Prednost će se dati projektima kojima se podržavaju i procjenjuju novi pristupi smanjenja nejednakosti kod pristupanja i uključivanja u formalnom i neformalnom obrazovanju te onim projektima koji se bave diskriminacijom, segregacijom i rasizmom. Program će podržati integraciju ljudi s migrantskim podrijetlom, uključujući prikupljanje i širenje dobrih praksi o tom pitanju. Prednost će se dati i projektima koji potiču uspostavu održivih veza između organizacija aktivnih u području obrazovanja, osposobljavanja, pitanja mladih i sporta te društva u cjelini, uključujući lokalnu i regionalnu razinu.
 • Zajedničke vrijednosti, građanski angažman i sudjelovanje: program će podržavati aktivno građanstvo i etiku u cjeloživotnom učenju; poticat će razvoj društvenih i interkulturalnih kompetencija, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti. Prednost će imati i oni projekti koji nude mogućnosti sudjelovanja ljudi u demokratskom životu, društvenom i građanskom angažmanu kroz formalne ili neformalne aktivnosti učenja. Bit će usredotočen i na podizanje svijesti o Europskoj uniji i razumijevanju njezina konteksta, posebno u pogledu zajedničkih vrijednosti EU-a, načela jedinstva i različitosti, kao i njihove društvene, kulturne i povijesne baštine.
 • Ciljevi zaštite okoliša i borbe protiv klimatskih promjena: cilj je ovog programa diljem svih sektora podržati podizanje svijesti o izazovima vezanim uz okoliš i klimatske promjene. Prednost će se dati projektima usmjerenima na razvijanje kompetencija u različitim sektorima koji se odnose na održivost, razvoj strategija i metodologija vezanih za područje ekologije, kao i kurikule usmjerene na budućnost, koji bolje udovoljavaju potrebama pojedinaca. Program će također podržati testiranje inovativnih praksi kako bi se učenici, zaposlenici i osobe koje rade s mladima mogli pripremiti za ulogu istinskih faktora promjene (npr. ušteda resursa, smanjenje potrošnje energije i otpada, nadoknađivanje otiska emisija ugljikova dioksida, odabir održivih izbora hrane i mobilnosti itd.). Prednost će se također dati projektima koji – kroz obrazovanje, obuku, aktivnosti za mlade i sportske aktivnosti – omogućuju promjene u ponašanju povezane s vlastitim željama, potrošačkim navikama i načinima života.
 • Inovativne prakse u digitalnom dobu: program će podržati uporabu digitalnih tehnologija i inovativne i otvorene pedagogije u obrazovanju, osposobljavanju te kod pitanja mladih i sporta. Posebna će se pozornost posvetiti promicanju ravnopravnosti spolova te otklanjanju razlika s obzirom na pristup i uporabu od strane slabo zastupljenih skupina. Program će podržati i uporabu europskih okvira o digitalnim kompetencijama edukatora, građana i organizacija, uključujući razvoj i uporabu otvorenih obrazovnih resursa, otvorenih udžbenika te besplatnog i otvorenog obrazovnog softvera. Prednost će se dati aktivnostima koje promiču inovativne metode i alate za podučavanje, obuku, učenje i procjenu kao pokretače poboljšanja u cjeloživotnom učenju.
 • Potpora edukatorima, osobama koje rade s mladima, obrazovnim voditeljima i pomoćnom osoblju: prednost će se dati aktivnostima koje jačaju regrutiranje i profesionalni razvoj edukatora (primjerice, nastavnika, voditelja osposobljavanja, profesora, tutora, mentora, trenera, zaposlenih u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju), osoba koje rade s mladima, rukovoditelja u obrazovnim ustanovama (primjerice, ravnatelja, rektora, voditelja odjela) i pomoćnog osoblja (primjerice, asistenata u nastavi, savjetnika za profesionalnu orijentaciju, specijalista za ljudske resurse u poduzećima). Posebna će se pozornost posvetiti aktivnostima koje omogućuju bolje suočavanje s uključivanjem i različitošću, uključujući kulturnu i jezičnu, primjenom raznolikijih i prilagođenijih stilova poučavanja, osposobljavanja i rada s mladima.
 • Transparentnost i priznavanje vještina i kvalifikacija: prednost će se dati aktivnostima kojima se podupire mobilnost u svrhu učenja i rada te aktivnostima koje olakšavaju prijelaz između različitih razina i tipova učenja, prijelaz u svijet rada te prijelaz s jednog radnog mjesta na drugo. Program će posebice podupirati bolje usluge i informacije ili smjernice za učenike, otkrivajući potencijal digitalnih tehnologija kako bi se olakšalo automatsko međusobno priznavanje i vrednovanje kompetencija stečenih neformalnim i izvanškolskim učenjem na lokalnoj, nacionalnoj, europskoj ili međunarodnoj razini.Program će također podržati učinkovito pokretanje i implementaciju novog Europass okvira te pristup alatima i uslugama za vještine i kvalifikacije.
 • Održivo ulaganje, kvaliteta i učinkovitost obrazovanja, sustavi za osposobljavanje i mlade: prednost će se dati aktivnostima koje promiču održive modele financiranja, uključujući istraživanje inovativnih pristupa kako bi se osiguralno prikladno i održivo ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i mlade, uključujući financiranje temeljeno na radnom učinku i dijeljenju troškova, gdje je moguće.
 • Socijalna i obrazovna vrijednost europske kulturne baštine, njezin doprinos stvaranju poslova, gospodarskom rastu i socijalnoj koheziji: prednost će se dati aktivnostima kojima se pridonosi podizanju svijesti o važnosti europske kulturne baštine pomoću obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informalnog i neformalnog učenja, mladih te sporta, uključujući aktivnosti za potporu razvoja vještina, socijalnog uključivanja, kritičkog mišljenja i uključenosti mladih. Promicat će se novi participativni i međukulturalni pristupi baštini te obrazovne inicijative usmjerene na jačanje međukulturalnog dijaloga u koji će biti uključeni učitelji, nastavnici i učenici od rane dobi.

 

PRIORITETI KARAKTERISTIČNI ZA PODRUČJE 

U području visokog obrazovanja prednost će se dati aktivnostima ključnim za postizanje ciljeva europskog prostora obrazovanja, posebice novoj inicijativi Europskih sveučilišta i Europskoj studentskoj iskaznici. To, među ostalim, znači promicanje internacionalizma i mobilnosti, jačanje veza između obrazovanja, istraživanja i inovacije (tamo gdje je to primjereno) te provođenje Preporuke Vijeća o promicanju automatskog međusobnog priznanja kvalifikacija. U skladu s izazovima koji su identificirani u obnovljenom programu EU-a za visokoškolsko obrazovanje, podržat će se inicijative za poboljšanje učinkovitosti europskih sustava visokog obrazovanja, uključujući implementaciju Preporuke Vijeća o praćenju diplomanata i Akcijskog plana digitalnog obrazovanja. Programom će se podržati i implementacija ministarskog priopćenja o Bolonjskom procesu.

 • Promicanje internacionalizma: Cilj programa bit će jačanje strateške i strukturirane suradnje visokih učilišta kroz: a) podršku raznim vrstama modela suradnje, uključujući i one najambicioznije poput europskih sveučilišta; b) doprinos uklanjanju prepreka mobilnosti primjenom automatskog međusobnog priznanja kvalifikacija i ishoda učenja te ugradnjom mobilnosti u nastavne programe; c) potporu visokim učilištima pri implementaciji bolonjskih načela i alata za povećanje mobilnosti za sve te pri razvoju uspješnog višejezičnog europskog prostora obrazovanja do 2025.
 • Rješavanje nedostataka i neusklađenosti u području vještina pomoću: a) potpore razvoju nastavnih programa usmjerenih na rezultate koji će bolje zadovoljiti potrebe studenata, a istodobno biti važni za tržište rada i šire društvo; b) primjene transdisciplinarnih pristupa i inovativnih pedagogija kao što su učenje usmjereno na studenta, obrnuto učenje i učenje koje se temelji na istraživanju, a koji podržavaju stjecanje progresivnih prenosivih vještina; c) razvoja, testiranja i primjene fleksibilnog i modularnog osmišljavanja tečaja (u nepunom vremenu, online ili kombinirano) te odgovarajućih oblika ocjenjivanja; d) povećanja privlačnosti i reforme nastavnog programa STEM-a pristupom STEAM-a uključujući primjene u stvarnom svijetu, učenje zasnovano na istraživanju i IKT-u, suradničke prakse te suradnju između sveučilišta i poslovanja.
 • Nagrađivanje izvrsnosti u učenju, podučavanju i razvoju vještina, uključujući a) razvijanje i primjenu strategija i kulture kvalitete kako bi se nagradilo i potaklo izvrsnost u podučavanju; b) obuku akademskog osoblja u novim i inovativnim pedagoškim metodama, uključujući transdisciplinarne pristupe, osmišljavanje novog nastavnog plana te (tamo gdje je to prikladno) provedbu i procjenu metoda koje povezuju obrazovanje s istraživanjem i inovacijom; c) poticanje poduzetničkog, otvorenog i inovativnog sektora visokog obrazovanja promicanjem partnerstva za učenje i podučavanje s komercijalnim i nekomercijalnim organizacijama u privatnom sektoru; d) razvijanje novih praksi utemeljenih na obrazovnom istraživanju i kreativnosti.
 • Izgradnja inkluzivnih sustava visokog obrazovanja. Ovaj će program poticati inkluzivne pristupe aktivnostima mobilnosti i suradnje kao što su: a) povećani pristup, sudjelovanje i stope završetka podzastupljenih i ranjivih društvenih skupina; b) razvoj i primjena fleksibilnih formata mobilnosti (kratki, virtualni i kombinirani); c) aktivna podrška mobilnim sudionicima pri njihovu dolasku, odnosno tijekom čitavog procesa pronalaska smještaja, uključujući i suradnju s relevantnim sudionicima kako bi se osigurao odgovarajuć i povoljan smještaj. Posebna pozornost posvetit će se postizanju odgovarajuće spolne uravnoteženosti.
 • Poticanje građanske odgovornosti: promicanje građanske i društvene odgovornosti studenata, istraživača i sveučilišta, uključujući izvannastavne aktivnosti i priznavanje volonterskog rada i rada za opće dobro u akademskim rezultatima (tamo gdje je to prikladno).
 • Potpora provedbi inicijative uvođenja Europske studentske iskaznice putem sigurnog elektroničkog prijenosa studentskih podataka između visokih učilišta uz potpuno poštovanje zaštite osobnih podataka te, gdje je to moguće, njihovo povezivanje s novim Europassom. Cilj je studente osposobiti za mrežno upravljanje cijelim nizom administrativnih koraka tijekom njihove inozemne mobilnosti (od odabira institucije do priznavanja ECTS bodova), istodobno im olakšavajući pristup širokom rasponu studentskih usluga dok se nalaze na kampusu u inozemstvu (uključujući knjižnice, prehranu u menzama i smještaj). Glavne komponente Europske studentske iskaznice razvijaju se kroz projekte Erasmus+ koji se financiraju u okviru Ključne mjere 2 (Strateška partnerstva) i Ključne mjere 3 (Projekti usmjereni na budućnost).
 • Konsolidacija i daljnji razvoj alata za podatke i izvora podataka o visokom obrazovanju1  kako bi se nadzirao napredak u dostizanju ciljeva europskog prostora obrazovanja i obnovljenog Programa EU-a za visoko obrazovanje.
 • Poticanje djelotvornih, učinkovitih i održivih modela financiranja i upravljanja na razini sustava, nagrađujući izvrsno podučavanje, inovacije i važnost za zajednicu.

U području školskog obrazovanja prioriteti će biti sljedeći:

 • Jačanje razvoja ključnih kompetencija (u skladu s Preporukom Vijeća o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje), primjerice promicanjem interdisciplinarne suradnje, kreativnosti i inovativnih pristupa učenju i okruženju u kojem se učenje odvija, suradnjom s dionicima u lokalnim zajednicama i inozemstvu, pružanjem podrške nastavnicima u održavanju nastave koja se zasniva na kompetencijama te razvojem procjene i vrednovanja ključnih kompetencija.
 • Jačanje profila nastavnih zanimanja, uključujući nastavnike, ravnatelje i mentore nastavnika, primjerice: čineći struku privlačnijom i u većoj mjeri raznolikom; jačanje odabira, zapošljavanja i vrednovanja (modeli ocjenjivanja osoblja, procjene i povratnih informacija); unapređenje početnog obrazovanja i kontinuiranog stručnog usavršavanja nastavnika te povezivanje njihovih različitih faza; olakšavanje i znatno povećanje mobilnosti nastavnika, uključujući nadilaženje preostalih prepreka; podrška nastavnicima u razvoju inovativnih modela podučavanja i metoda vrednovanja, posebice u svrhu promicanja podučavanja i učenja usmjerenog na kompetencije; jačanje vodstva u obrazovanju, uključujući distribuirano vodstvo i nastavno vodstvo.
 • Promicanje sveobuhvatnog pristupa podučavanju i učenju jezika (u skladu s Preporukom Vijeća o podučavanju i učenju jezika) na temelju povećanja jezične raznolikosti u školama, primjerice: poticanjem ranog učenja jezika i osviještenosti; razvoj dvojezičnih nastavnih mogućnosti, osobito u pograničnim područjima i/ili područjima gdje stanovnici upotrebljavaju više od jednog jezika; povećanje dostupnosti novih tehnologija za potporu učenju jezika; potpora integraciji jezične dimenzije diljem nastavnih programa; usredotočenost na postizanje odgovarajućih razina kompetencije do kraja obveznog školovanja; promicanje stvaranja škola koje su svjesne važnosti jezika2 .
 • Povećavanje razina dostignuća i interesa za znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku (STEM). Ovaj prioritet će, između ostalog, uključivati: promicanje razvoja nacionalnih STEM strategija; razvijanje partnerstva između škola, poduzeća, visokoškolskih ustanova, istraživačkih institucija i šireg društva; promicanje učinkovitih i inovativnih pedagoških metoda i načina procjene; promicanje STE(A)M pristupa obrazovanju kroz interdisciplinarno podučavanje STEM-a u kulturnom, ekološkom, ekonomskom, projektnom i drugim kontekstima, uz sudjelovanje svih akademskih disciplina.
 • Rješavanje problema ranog napuštanja školovanja i nepovoljnog položaja kojim će se omogućiti uspjeh svim učenicima, uključujući djecu koja potječu iz migrantskih obitelji, primjerice: jačanjem suradnje među subjektima unutar škola, kao i s obiteljima te drugim vanjskim dionicima; poboljšanje prijelaza između različitih razina obrazovanja; poticanje preventivnih pristupa i mjera rane intervencije; potpora umrežavanju škola koje promiču suradničke i cjelovite pristupe podučavanju i učenju; poboljšanje evaluacije i osiguravanja kvalitete.
 • Razvijanje visokokvalitetnog sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (u skladu s Preporukom Vijeća o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (ECEC), primjerice pružanjem podrške početnom i trajnom profesionalnom razvoju svih djelatnika uključenih u organizaciju, vođenje i pružanje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; stvaranjem, testiranjem i provođenjem strategija i praksi kako bi se potaklo sudjelovanje sve djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, uključujući i djecu kojoj je potrebna posebna podrška (na primjer, djecu s invaliditetom ili djecu koja potječu iz društveno i ekonomski prikraćenih okruženja, djecu s migrantskim podrijetlom); promicanje provedbe Okvira EU-a za kvalitetan rani i predškolski odgoj i obrazovanje.
 • Izgradnja kapaciteta za promicanje i olakšavanje priznavanja razdoblja učenja u inozemstvu (uključujući nastavak mjera na temelju Preporuke Vijeća o automatskom međusobnom priznavanju), uključujući promicanje priznavanja formalnog obrazovanja i transverzalnih kompetencija koje su se razvile izvanškolskim i neformalnim učenjem, na primjer: izgradnjom administrativnog kapaciteta škola kako bi se pružila podrška učenicima u sudjelovanju u transnacionalnim projektima i vršnjačkoj razmjeni, uključujući istraživanje potencijala posredničkih tijela koja okupljaju kapacitet nekoliko škola; uspostavljanje održivih partnerstava između organizacija koje uspostavljaju prekogranične razmjene u svrhu učenja u sklopu općeg obrazovanja; promicanje ugrađivanja razmjene razreda ili mobilnosti učenika u školske programe; osiguravanje prikladnih sigurnosnih normi za učenike koji sudjeluju u transnacionalnoj mobilnosti; razvijanje i širenje alata i mehanizama za pripremu, nadzor i priznavanje razdoblja provedenog u inozemstvu; dijeljenje i promicanje dobrih praksi.
 • Razvoj snažnih sustava osiguranja kvalitete kako bi se postiglo visokokvalitetno inkluzivno obrazovanje i ojačalo povjerenje među državama u odnosu na kvalitetu njihovih školskih obrazovnih sustava, na primjer: podržavanjem zemalja u razvoju sinergija između unutarnjih i vanjskih evaluacija, uključivanjem dionika u postupak osiguranja kvalitete ili osmišljavanjem vlastitih strategija osiguranja kvalitete na način koji će podržati razvoj širokog raspona kompetencija.

U području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (početnog i kontinuiranog), prioriteti će biti sljedeći:

 • Razvoj partnerstava kojima se potiče postavljanje i provedba strategija internacionalizacije za pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja3, čiji je cilj uspostava potrebnih mehanizama potpore i ugovornih okvira za promicanje kvalitetne mobilnosti osoblja i učenika u sklopu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja4, uključujući promicanje i automatsko međusobno priznanje njihovih kvalifikacija i ishoda učenja;; razvoj usluga za potporu studentima kako bi se potakla internacionalizacija i obrazovna mobilnost u sklopu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja putem aktivnosti čiji je cilj informiranje, motiviranje i olakšavanje društvene integracije učenika u sklopu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u državi domaćinu i unapređenje njihove međukulturalne osviještenosti i aktivnog građanskog djelovanja;
 • Razvoj partnerstava čiji je cilj promicanje učenja kroz rad u svim svojim oblicima, kako za mlade, tako i za odrasle, a osobito za provedbu Preporuke Vijeća o europskom okviru za kvalitetno i učinkovito pripravništvo5. Ova partnerstva također mogu biti usmjerena i na razvoj novog sadržaja osposobljavanja i združene kvalifikacije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima se integriraju razdoblja učenja kroz rad, mogućnosti za primjenu znanja u praktičnom radnom okruženju i ubacivanje iskustva međunarodne mobilnosti gdje je moguće;
 • Povećanje kvalitete pružanja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja uspostavljanjem povratnih petlji za prilagodbu pružanja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, uključujući postavljanjem ili ispitivanjem postupaka praćenja diplomanata kao dio sustava osiguravanja kvalitete u skladu s Preporukom Vijeća o praćenju diplomanata i Preporukom o Europskom referentnom okviru za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training, EQAVET)6;
 • Poboljšavanje pristupa osposobljavanju i kvalifikacijama za sve, s posebnim fokusom na nisko-kvalificirane radnike, kroz kontinuirano strukovno obrazovanje i osposobljavanje, osobito povećanjem kvalitete, ponude i dostupnosti kontinuiranog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, priznavanjem neformalnog i informalnog učenja, promicanjem učenja na radnom mjestu, pružanjem učinkovitih i integriranih usluga profesionalnog usmjeravanja te fleksibilnim i prenosivim metodama učenja; uključujući razvoj partnerstva između mikro, malih i srednjih poduzeća i pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s ciljem promicanja združenih centara kompetencija, mreža za učenje, poticanja udruživanju sredstava i pružanja početnog i/ili kontinuiranog osposobljavanja njihovom osoblju;
 • Daljnje jačanje ključnih kompetencija u početnom i kontinuiranom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (posebice u pogledu pismenosti, numeričkih, digitalnih i jezičnih vještina) uključujući zajedničke metodologije za uvođenje tih kompetencija u kurikulume te stjecanje, izvođenje i vrednovanje ishoda učenja tih nastavnih programa;
 • Potpora usvajanju inovativnih pristupa i digitalnih tehnologija za podučavanje i učenje, kako je navedeno u Akcijskom planu za digitalno obrazovanje, uključujući učinkovitu uporabu introspektivnog alata SELFIE za potporu i cjeloviti pristup inovacijama, i uporaba digitalnih tehnologija za pedagošku, administrativnu, tehničku i organizacijsku promjenu;
 • Uvođenje sustavnih pristupa i mogućnosti za početni i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika, voditelja osposobljavanja i mentora u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u školskim i radnim okruženjima (uključujući pripravništvo), te putem razvoja učinkovitog digitalnog, otvorenog i inovativnog obrazovanja i pedagoških metoda te praktičnih alata; povećanje privlačnosti nastavničkih struka te profesija voditelja osposobljavanja i mentora u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.
 • Razvoj održivih partnerstava za uspostavu i/ili daljnji razvoj nacionalnih, regionalnih i sektorskih ustanova za natjecanje u vještinama kao oblik povećanja privlačnosti i izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Navedena bi partnerstva također mogla pomoći razvoju i potpori praktičnih planova za pripremu, osposobljavanje i sudjelovanje učenika i osoblja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u međunarodnom, nacionalnim, regionalnim i sektorskim natjecanjima u vještinama, uz istodobnu blisku suradnju s poduzećima, pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, komorama i drugim relevantnim dionicima.

U području obrazovanja odraslih prednost će imati:

 • Poboljšanje i proširenje ponude visokokvalitetnih mogućnosti učenja za odrasle putem omogućavanja fleksibilnih ponuda učenja prilagođenih njihovim potrebama učenja (npr. kombinirano učenje, aplikacije za digitalno učenje) te vrednovanjem vještina stečenih neformalnim i izvanškolskim učenjem.

 • Podržavanje uspostavljanja i pristupa oblicima usavršavanja za odrasle s niskom razinom vještina, znanja i kompetencija, omogućujući im tako da poboljšaju svoju pismenost, matematičke i digitalne vještine te druge ključne kompetencije i napreduju prema višim kvalifikacijama; uspostavljanje i pristup tim oblicima usavršavanja uključuju i prepoznavanje vještina i pregled ponuda za učenje napravljenih po mjeri.

 • Povećanje potražnje za obrazovnim mogućnostima i njihova prihvaćanja putem učinkovitih strategija dopiranja, usmjeravanja i motivacije koje podupiru oblike usavršavanja poticanjem i podupiranjem niskokvalificiranih odraslih osoba i odraslih s niskom razinom vještina ili pak razvijanjem smjernica kao usluge koja će im osigurati pristup relevantnim obrazovnim mogućnostima kroz život.

 • Proširenje i razvoj kompetencija edukatora i ostalog osoblja koje podržava odrasle polaznike, posebno u procjeni njihovih prethodnih znanja i vještina te motivirajući polaznike na sudjelovanje u učenju; poboljšanje nastavnih metoda i alata učinkovitim korištenjem inovativnih rješenja i digitalnih tehnologija.

 • Razvijanje mehanizama za praćenje učinkovitosti i poboljšanje osiguravanja kvalitete politika obrazovanja odraslih i uvjeta te za praćenje napretka odraslih učenika.

 • Promoviranju programa Erasmus+ među građanima svih generacija, među ostalim organizacijom aktivnosti edukacije i razmjene za starije osobe radi izgradnje i jačanja europskog identiteta

U području mladih, u skladu s predloženom Strategijom EU-a za mlade 2019. – 2027., prednost će se dati sljedećem:

 • angažiranju, povezivanju i osnaživanju mladih: jačanju međusektorske suradnje, omogućujući tako veće sinergije u različitim područjima djelovanja koja su mladima od važnosti. Posebno će se usredotočiti na sudjelovanje, uključujući alternativne i inovativne oblike sudjelovanja, i aktivno građanstvo mladih, posebice ono koje uključuje mlade podložne riziku od socijalne isključenosti.

Prednost će se dati projektima koji:

 • povećavaju sudjelovanje svih mladih u demokratskom i građanskom životu u Europi;
 • omogućuju mladima da se povežu i izraze svoje stavove te da njihov glas čuju izabrani tvorci politika, javna uprava, interesne skupine, organizacije civilnog društva ili pojedinci aktivni u političkim ili društvenim procesima koji utječu na njihov život;
 • unapređuju kritičko razmišljanje i medijsku pismenost među mladima kako bi se ojačala demokracija i suzbila manipulacija, propaganda i dezinformacije;
 • šire i produbljuju političku, građansku i društvenu participaciju mladih na lokalnoj, regionalnoj, europskoj ili globalnoj razini;
 • potiču aktivno građanstvo, a posebice volontiranje i solidarnost među mladima;
 • povećavaju socijalnu uključenost svih mladih oslanjajući se pritom na europske vrijednosti;
 • promiču međukulturni dijalog i znanje o različitostima i toleranciji u društvu te njihovo prihvaćanje;
 • ojačavaju osjećaj mladih za samoinicijativnost, posebno u društvenom polju i u svrhu podrške njihovih zajednica;
 • učvršćuju veze između politike, istraživanja i prakse te promiču bolje poznavanje situacije u kojima se mladi nalaze te politika za mlade.

doprinosu kvaliteti i inovaciji u radu s mladima i njegovu priznavanju

Prednost će se dati projektima koji:

 • podržavaju izgradnju kapaciteta osoba koje rade s mladima i praksi za rad s mladima;
 • potiču osobe koje rade s mladima u razvoju i razmjeni učinkovitih metoda kako bi se doprijelo do marginaliziranih mladih ljudi, metoda sprečavanja rasizma i netolerancija među mladima te u rješavanju opasnosti, mogućnosti i implikacija digitalizacije;
 • potiču uključivanje i zapošljivost mladih s manje mogućnosti (uključujući skupinu NEET), s posebnim naglaskom na mlade koji su u opasnosti od marginalizacije te one koji potječu iz migrantskih obitelji;
 • otvaraju rad s mladima za međusektorsku suradnju, čime se omogućavaju veće sinergije u svim područjima djelovanja koja reagiraju na probleme i brige mladih;
 • olakšavaju prijelaz mladih ljudi iz mladosti u odraslu dob, uključujući potporu integraciji na tržište rada u vidu ključnih kompetencija i ostale organizacijske podrške koju rad s mladima može pružiti;
 • promiču priznanje i vredovanje rada s mladima te neformalno i izvanškolsko učenje na europskim, nacionalnim, regionalnim i lokalnim razinama.

promicanju poduzetništva i kreativnog učenja te socijalnog poduzetništva među mladima

Prednost će se dati projektima u obliku transnacionalnih inicijativa koje omogućuju skupinama mladih da realiziraju svoje ideje, uključujući socijalna poduzeća, rješavanje izazova i identificiranje problema iz njihova svakodnevnog života.

Koje se aktivnosti podupiru u okviru strateškog partnerstva?

Tijekom životnog ciklusa projekta i ovisno o vrsti strateškog partnerstva projektima se obično mogu ostvarivati razne aktivnosti, na primjer:

 • aktivnosti kojima se jačaju suradnja i umrežavanje među organizacijama
 • ispitivanje i/ili primjena inovativnih praksi u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • aktivnosti kojima se omogućavaju priznavanje i vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih formalnim, neformalnim i informalnim učenjem
 • aktivnosti suradnje među regionalnim tijelima radi promicanja razvoja sustava obrazovanja i osposobljavanja te sustava povezanih s mladima te njihove integracije u mjere lokalnog i regionalnog razvoja
 • aktivnosti za potporu učenicima s invaliditetom / posebnim potrebama radi njihova završetka obrazovnih ciklusa i olakšavanja njihova prijelaza na tržište rada, uključujući borbom protiv segregacije i diskriminacije u obrazovanju za marginalizirane zajednice
 • aktivnosti za bolju pripremu i razvoj obrazovanja i osposobljavanja stručnjaka za izazove povezane s jednakosti, raznolikosti i uključenosti u okružju za učenje
 • aktivnosti kojima se promiče integracija izbjeglica, tražitelja azila i novopridošlih migranata te podiže svijest o izbjegličkoj krizi u Europi
 • transnacionalne inicijative kojima se njeguju poduzetnički duh i vještine za poticanje aktivnog građanstva i poduzetništva (uključujući socijalno poduzetništvo), koje zajednički provode dvije ili više skupina mladih iz različitih zemalja.

 

U okviru strateških partnerstava mogu se organizirati i transnacionalne aktivnosti učenja, poučavanja i osposobljavanja pojedinaca ako donose dodanu vrijednost u pogledu ostvarenja ciljeva projekta. Neke od tih aktivnosti posebno su važne u jednom ili u više područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih, kako je navedeno u tablici u nastavku. Za detaljniji opis aktivnosti koje se podupiru vidjeti Prilog I.

Vrsta aktivnosti

Posebno relevantna za

Kombinirana mobilnost učenika

sva područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih

Kratkoročne razmjene skupina učenika

školsko obrazovanje, VET

Intenzivni studijski programi

visoko obrazovanje

Dugoročna mobilnost učenika u svrhu školovanja

školsko obrazovanje

Dugoročna mobilnost u svrhu aktivnosti podučavanja ili osposobljavanja

visoko obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, školsko obrazovanje i obrazovanje odraslih

Dugoročna mobilnost osoba koje rade s mladima

mlade

Kratkoročna zajednička osposobljavanja osoblja

sva područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih

 

Tko može sudjelovati u strateškom partnerstvu?

Strateška su partnerstva općenito usmjerena na suradnju među organizacijama osnovanima u zemljama sudionicama programa. Međutim, organizacije iz partnerskih zemalja mogu sudjelovati u strateškom partnerstvu kao partneri (ne kao podnositelji zahtjeva) ako njihovim sudjelovanjem projekt dobiva znatnu dodanu vrijednost.

Uz organizacije koje formalno sudjeluju u projektu i koje dobivaju financijska sredstva EU-a, u strateška partnerstva mogu biti uključeni i pridruženi partneri iz javnog ili privatnog sektora koji pridonose provedbi pojedinih zadaća/aktivnosti projekta ili podupiru širenje i održivost projekta. Za potrebe upravljanja ugovorima pridruženi partneri ne smatraju se partnerima u projektu i ne dobivaju financijska sredstva. Međutim, njihova uključenost i uloga u projektu te različite aktivnosti moraju biti jasno opisani.

 

Koji se kriteriji primjenjuju za ocjenjivanje strateškog partnerstva?

U nastavku su navedeni formalni kriteriji koje strateško partnerstvo mora ispuniti kako bi bilo prihvatljivo za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru programa Erasmus+:

 

Opći kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljive organizacije sudionice

Organizacija sudionica može biti bilo koja javna ili privatna organizacija s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa ili u partnerskoj zemlji u svijetu (vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča).

Ta organizacija, na primjer, može biti:

 • visoko učilište
 • škola / institut / obrazovni centar (na bilo kojoj razini, od predškolske do višeg sekundarnog obrazovanja, uključujući strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)
 • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija
 • javno ili privatno, malo, srednje ili veliko poduzeće (uključujući socijalna poduzeća)
 • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
 • socijalni partner ili drugi predstavnik poslovnog sektora, uključujući gospodarske komore, industriju, obrtnička/stručna udruženja i sindikate
 • znanstveni institut
 • zaklada
 • centar za osposobljavanje organizirano među više poduzeća
 • poduzeća koja nude zajedničko osposobljavanje (suradničko osposobljavanje)
 • kulturna organizacija, knjižnica, muzej
 • tijelo koje pruža usluge profesionalnog usmjeravanja, usluge stručnog savjetovanja i informiranja
 • tijelo koje potvrđuje znanje, vještine i kompetencije stečene neformalnim i informalnim učenjem
 • europska nevladina organizacija za mlade
 • skupina mladih osoba koja je aktivna u području rada s mladima, ali ne nužno u kontekstu organizacije za mlade (tj. neformalna skupina mladih)7.

Visoka učilišta s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa moraju imati valjanu Povelju Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE). Povelja Erasmus za visoko obrazovanje nije potrebna za visoka učilišta iz partnerskih zemalja koja sudjeluju u programu, ali morat će izraziti slaganje s njezinim načelima.

Tko se može prijaviti?

Svaka organizacija sudionica s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa može biti podnositelj zahtjeva. Ta organizacija podnosi zahtjev u ime svih organizacija koje sudjeluju u projektu.

Broj i profil organizacija sudionica

Strateško partnerstvo transnacionalno je partnerstvo i uključuje barem tri organizacije iz triju različitih zemalja sudionica programa. Ne postoji maksimalan broj organizacija koje mogu sudjelovati. Međutim, proračunska su sredstva za upravljanje projektom i njegovu provedbu ograničena (odgovaraju iznosu10 organizacija sudionica). Sve organizacije sudionice moraju biti navedene u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratna sredstva.

U iznimnim slučajevima vrijede različita pravila za sljedeća strateška partnerstva:
 • strateška partnerstva u području povezanom s mladima moraju uključivati najmanje dvije organizacije iz dviju različitih zemalja sudionica programa
 • partnerstva za razmjenu u školama moraju uključivati najmanje dvije škole, a najviše šest škola iz najmanje dviju različitih zemalja sudionica programa8.

Mjesto/mjesta provedbe aktivnosti

Sve aktivnosti strateškog partnerstva moraju se odvijati u zemljama organizacija koje sudjeluju u projektu. Aktivnosti učenja, poučavanja i osposobljavanja učenika te dugoročne aktivnosti osoblja mogu se organizirati samo u zemljama sudionicama programa.
Osim toga, ako je propisno opravdano u vezi s ciljevima ili provedbom projekta: 
 • aktivnosti se mogu provoditi i u sjedištu institucije Europske unije, čak i ako u projektu ne sudjeluju organizacije iz zemlje u kojoj je sjedište te institucije9
 • događanja s multiplicirajućim učinkom mogu se odvijati u zemlji bilo kojeg pridruženog partnera uključenog u strateško partnerstvo.

Trajanje projekta

 • Partnerstva u području visokog obrazovanja: od 24 mjeseca do 36 mjeseci.
 • Partnerstva u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, školskog obrazovanja i obrazovanja odraslih: od 12 do 36 mjeseci10.
 • Partnerstva u području mladih: od 6 do 36 mjeseci.

Trajanje se mora odabrati u fazi podnošenja prijedloga, na temelju cilja projekta i vrste aktivnosti planiranih tijekom vremena.

U izvanrednim slučajevima trajanje strateškog partnerstva može se produljiti na zahtjev korisnika i uz suglasnost nacionalne agencije za najviše 6 mjeseci, ali uz uvjet da ukupno trajanje nije dulje od 3 godine. U tom slučaju ukupni iznos bespovratnih sredstava neće se mijenjati. U svim slučajevima provedba projekta mora završiti najkasnije 31. kolovoza 2023.

Kome predati zahtjev?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija podnositeljica zahtjeva ima poslovni nastan11.

Isti konzorcij partnera može predati samo jedan zahtjev i samo jednoj nacionalnoj agenciji po jednom pozivu.

Kada predati zahtjev?

 

Partnerstva u područjima visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, školskog obrazovanja i obrazovanja odraslih:

podnositelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 24. ožujka u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju od 1. rujna do 31. prosinca iste godine.

 

Partnerstva u području mladih:

podnositelji moraju predati zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava do:

 • 5. veljače u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju od 1. lipnja do 30. rujna iste godine
 • 30. travnja u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju od 1. rujna iste godine do 31. siječnja sljedeće godine
 • 1. listopada u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju od 1. veljače do 31. svibnja sljedeće godine.

 

Za strateška partnerstva u području povezanom s mladima: za svaki od ta tri roka nacionalne agencije mogu odrediti rok za obje vrste strateških partnerstava (tj. kojima se podupiru inovacije i kojima se podupire razmjena dobrih praksi) ili za samo jednu vrstu projekata. Podnositelji zahtjeva pozivaju se da posjete stranice svoje nacionalne agencije za detaljnije informacije.

Kako predati zahtjev?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

 

Dodatni kriteriji prihvatljivosti

Osim toga, ako su u okviru strateškog partnerstva predviđene bilo koje od sljedećih aktivnosti učenja, poučavanja i osposobljavanja, moraju se poštovati relevantni dodatni kriteriji prihvatljivosti:

 

Kratkoročna zajednička osposobljavanja osoblja.

PRIHVATLJIVI sudionici

Profesori, učitelji i nastavnici, voditelji osposobljavanja, nastavno i administrativno osoblje12 zaposleno u organizacijama sudionicama u zemljama sudionicama programa i u partnerskim zemljama. Osobe koje rade s mladima iz zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja.

Trajanje aktivnosti Od 3 dana do 2 mjeseca; isključujući dane putovanja
Intenzivni studijski programi

Prihvatljivi sudionici

 • Učenici: studenti visokog obrazovanja upisani na visoko učilište iz zemlje sudionice programa koje sudjeluje u programu.
 • Nastavno osoblje: nastavno osoblje s visokog učilišta iz zemalja sudionica programa ili partnerskih zemalja koje sudjeluje u programu.
 • Pozvani nastavnici: nastavno osoblje s visokih učilišta koja ne sudjeluju u programu i stručnjaci/specijalisti/profesionalci iz poduzeća ili ostalih organizacija iz zemalja sudionica programa ili partnerskih zemalja. 

Trajanje aktivnosti

 • Učenici: od 5 dana do 2 mjeseca; isključujući dane putovanja 
 • Nastavno osoblje (uključujući pozvane nastavnike): od 1 dana do 2 mjeseca; isključujući dane putovanja
Kombinirana mobilnost školaraca, učenika i mladih osoba (kratkoročna fizička mobilnost u kombinaciji s virtualnom mobilnosti)

PRIHVATLJIVI SUDIONICI

 • Naučnici, učenici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, studenti visokog obrazovanja13, odrasli polaznici i polaznici iz organizacija sudionica iz zemalja sudionica programa. Mladi iz zemalja sudionica programa. 
TRAJANJE AKTIVNOSTI Od 5 dana do 2 mjeseca; isključujući dane putovanja
Kratkoročne razmjene skupina učenika (uključujući učenike u sklopu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja)
PRIHVATLJIVI SUDIONICI Školarci i učenici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju bilo koje dobi upisani u školu sudionicu programa (uključujući ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje) iz države sudionice programa i u pratnji školskog osoblja.
TRAJANJE AKTIVNOSTI Od 3 dana do 2 mjeseca; isključujući dane putovanja
Dugoročna mobilnost u svrhu aktivnosti podučavanja ili osposobljavanja
PRIHVATLJIVI SUDIONICI Profesori, učitelji i nastavnici, voditelji osposobljavanja, nastavno i administrativno osoblje zaposleno u organizacijama sudionicama programa iz zemljama sudionica programa.
TRAJANJE AKTIVNOSTI Od 2 mjeseca do 12 mjeseci
Dugoročna mobilnost učenika u svrhu školovanja
PRIHVATLJIVI SUDIONICI Učenici u dobi od najmanje 14 godina, upisani u školu sudionicu programa iz zemlje sudionice programa. 
TRAJANJE AKTIVNOSTI Od 2 mjeseca do 12 mjeseci
Dugoročna mobilnost osoba koje rade s mladima
PRIHVATLJIVI SUDIONICI Osobe koje rade s mladima iz zemalja sudionica programa.
TRAJANJE AKTIVNOSTI Od 2 mjeseca do 12 mjeseci

 

Organizacije podnositeljice zahtjeva ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

 

Kriteriji za dodjelu

Ovisno o ciljevima projekta, uključenim organizacijama sudionicama programa, očekivanom učinku i drugim elementima, strateška partnerstva mogu biti različitih veličina i u skladu s tim prilagođavati svoje aktivnosti. Jednostavno rečeno, tom mjerom omogućava se organizacijama sudionicama programa stjecanje iskustva u međunarodnoj suradnji i jačanje njihovih kapaciteta, ali i proizvodnja kvalitetnih inovativnih rezultata. Kvalitativno ocjenjivanje projekta bit će razmjerno ciljevima suradnje i prirodi uključenih organizacija.

Projekti se ocjenjuju na temelju sljedećih kriterija:

Relevantnost projekta

(najviše 30 bodova)

 

 • Relevantnost prijedloga za:
  • ciljeve i prioritete te aktivnosti (vidjeti odjeljak „Koji su ciljevi i prioriteti strateškog partnerstva”).
  • Ako se prijedlog odnosi na horizontalni prioritet „socijalnu uključenost”, smatrat će se iznimno relevantnim.
  • Ako se prijedlog odnosi na jedan ili više „europskih prioriteta u nacionalnom kontekstu” koje je najavila nacionalna agencija, smatrat će se iznimno relevantnim.
 • Stupanj do kojeg:
  • prijedlog je utemeljen na stvarnoj i primjerenoj analizi potreba
  • ciljevi su jasno definirani, realistični i odnose se na pitanja koja su relevantna za organizacije sudionice programa i ciljne skupine
  • prijedlog je prikladan za ostvarenje sinergija između različitih područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih
  • prijedlog je inovativan i/ili nadopunjuje druge inicijative koje organizacije sudionice već provode
  • prijedlog donosi dodanu vrijednost na razini EU-a zahvaljujući rezultatima koji se ne bi mogli ostvariti aktivnostima koje se provode samo u jednoj zemlji.

Kvaliteta plana i provedbe projekta

(najviše 20 bodova)

 

 

 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta programa rada, uključujući odgovarajuće faze pripreme, provedbe, praćenja, vrednovanja i širenja rezultata
 • Usklađenost između ciljeva projekta i predloženih aktivnosti
 • Kvaliteta i izvedivost predložene metodologije
 • Postojanje i relevantnost mjera za kontrolu kvalitete kako bi se osiguralo da je provedba projekta visoke kvalitete, dovršena na vrijeme i u okviru proračuna
 • Stupanj do kojeg je projekt troškovno učinkovit i do kojeg se njime raspodjeljuju primjerena sredstva za svaku aktivnost
 • Ako je primjenjivo, upotreba internetskih platformi programa Erasmus+ (tj. eTwinning, EPALE, School Education Gateway) kao alata za pripremu, provedbu i praćenje projektnih aktivnosti
 • Za partnerstva u svrhu školske razmjene:

- stupanj do kojeg se projekti temelje na prethodnim ili trenutačnim projektima sustava eTwinning;

- stupanj do kojeg projekt upotrebljava sustav eTwinning u kombinaciji s fizičkom mobilnošću radi ostvarivanja duljih, učestalijih i bogatijih razmjena učenika i nastavnika u različitim državama (mješovita mobilnost).

Ako su u projektu predviđene aktivnosti osposobljavanja, poučavanja ili učenja:

 • kvaliteta praktičnih rješenja, načina upravljanja i potpore u aktivnostima učenja, poučavanja i osposobljavanja
 • stupanj do kojeg su te aktivnosti prikladne za ciljeve projekta i uključuju odgovarajući broj sudionika
 • kvaliteta rješenja za priznavanje i vrednovanje ishoda učenja sudionika, u skladu s europskim alatima i načelima za transparentnost i priznavanje.

Kvaliteta projektnog tima i sporazuma o suradnji

(najviše 20 bodova)

 

 

 • Stupanj do kojeg:
  • projekt uključuje odgovarajuću kombinaciju komplementarnih organizacija sudionica s nužnim profilom, iskustvom i stručnošću za uspješnu provedbu svih vidova projekta
  • raspodjela odgovornosti i zadaća pokazuje predanost i aktivan doprinos svih organizacija sudionica.
  • ako je važno za vrstu projekta, projekt uključuje sudjelovanje organizacija iz različitih područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i ostalih društveno-gospodarskih sektora14.
 • Za partnerstva u svrhu školske razmjene: stupanj do kojeg projekt uključuje škole u sustavu eTwinning i stvara prilike da one promiču najbolje prakse u sustavu eTwinning te služe kao mentor drugim školama koje imaju manje iskustva s uporabom sustava eTwinning.
 • Stupanj do kojeg projekt uključuje nove sudionike u aktivnost.
 • Postojanje učinkovitih mehanizama za koordinaciju i komunikaciju između organizacija sudionica te s drugim relevantnim dionicima.
 • Ako je primjenjivo, stupanj do kojeg uključenost organizacije sudionice iz partnerske zemlje donosi znatnu dodanu vrijednost projektu (ako taj uvjet nije ispunjen, neće se razmatrati prihvaćanje projekta).

Učinak i širenje (najviše 30 bodova)

 

 • Kvaliteta mjera za ocjenjivanje ishoda projekta
 • Mogući učinak projekta:
  • na sudionike i organizacije sudionice, za vrijeme i nakon trajanja projekta
  • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj razini
 • Kvaliteta plana širenja: primjerenost i kvaliteta mjera usmjerenih na razmjenu ishoda projekta unutar i izvan organizacija sudionica.
 • Ako je relevantno, stupanj do kojeg je u projektu opisano kako će materijali, dokumenti i medijski sadržaji biti besplatno dostupni i kako će se promovirati s pomoću otvorenih licencija bez nesrazmjernih ograničenja
 • Kvaliteta planova za osiguranje održivosti projekta: može li se projektom i nakon uporabe bespovratnih sredstava EU-a postizati učinak i rezultati.

 

Prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova kako bi se mogli uzeti u obzir za financiranje. Nadalje, moraju dobiti najmanje polovinu najvišeg broja bodova u svakoj od kategorija prethodno navedenih kriterija za dodjelu (tj. najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „učinak i širenje” te 10 bodova za kategorije „kvaliteta plana i provedbe projekta” i „kvaliteta projektnog tima i rješenja za suradnju”). Prijedlozi koji se ne odnose na najmanje jedan prioritet aktivnosti neće se financirati.

 

Posebni oblici strateških partnerstava

Strateškim partnerstvima podupire se opsežan i fleksibilan niz aktivnosti za provedbu visokokvalitetnih projekata, promicanje razvoja i modernizacije organizacija te se podupire razvoj politike na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini.

Ovisisno o ciljevima projekta, uključenim organizacijama sudionicama, očekivanom učinku i drugim elementima, strateška partnerstva mogu biti različitih veličina i u skladu s tim prilagođavati svoje aktivnosti.

Među velikim brojem različitih oblika aktivnosti i projekata, sljedeća strateška partnerstva imaju posebna obilježja.

 

Partnerstva za razmjenu u školama

Glavni je cilj partnerstava za razmjenu u školama jačanje europske dimenzije u školama sudionicama radi izgradnje vlastitih mogućnosti za prekograničnu suradnju i sposobnosti za rješavanje novih izazova. Organiziranjem aktivnosti mobilnosti za učenike takvim se partnerstvima promiču i zajedničke vrijednosti slobode, uključenosti, tolerancije i nediskriminacije koje su istaknute u Pariškoj deklaraciji iz ožujka 2015. godine.

U okviru partnerstva za razmjenu u školama mogu se provoditi različite aktivnosti za razmjenu osoblja i učenika:

 • Kratkoročne razmjene skupina učenika (od 3 dana do 2 mjeseca): učenici iz različitih zemalja mogu zajedno sudjelovati u aktivnostima povezanima s ciljevima partnerstva. Kratkoročne aktivnosti razmjene osmišljene su za pružanje međunarodnog iskustva učenja učenicima, razvoj njihova razumijevanja raznolikosti europskih kultura i jezika te doprinos njihovu stjecanju društvenih, građanskih i međukulturnih kompetencija potrebnih za osobni razvoj.
 • Dugoročna mobilnost učenika u svrhu školovanja (od 2 mjeseca do 12 mjeseci): učenici u dobi od najmanje 14 godina mogu provesti određeno razdoblje u školi primateljici i domaćinskoj obitelji u inozemstvu. Od škola pošiljateljica i primateljica očekuje se da će osigurati visoku kvalitetu ishoda učenja, omogućiti odgovarajuće priznavanje za učenike sudionike i neprestano ih podupirati tijekom razdoblja mobilnosti. Podnositelji zahtjeva za partnerstva za razmjenu u školama mogu se u cijelosti usredotočiti na organizaciju dugoročne mobilnosti učenika kao alata za razvoj potencijala za međunarodnu suradnju škola sudionica.
 • Kratkoročna zajednička osposobljavanja osoblja (od 3 dana do 2 mjeseca): nastavno i nenastavno osoblje može raditi zajedno te razmjenjivati iskustva i umijeća ili pohađati zajedničko osposobljavanje.
 • Dugoročna mobilnost u svrhu aktivnosti podučavanja ili osposobljavanja (od 2 mjeseca do 12 mjeseci): zahvaljujući dugoročnijem boravku u partnerskoj školi, takvom aktivnošću osoblje može razvijati znanje i razumijevanje sustava obrazovanja i osposobljavanja drugih zemalja te razmjenjivati i stjecati stručne kompetencije, metode i prakse.

Sustav eTwinning u partnerstvima u svrhu školske razmjene

Kombinacija mobilnosti i fizičke razmjene s virtualnom suradnjom može biti važan element u partnerstvu u svrhu školske razmjene. Osobito se potiču projekti da se koriste internetskom platformom eTwinning za zajednički rad prije, tijekom i nakon projektnih aktivnosti.

Kako bi se prikazale prednosti njihovog prijedloga u pogledu uporabe sustava eTwinning, podnositelji bi trebali objasniti relevantne elemente u svojim prijavama projekta. Osobito važni elementi uključuju:

 • Uključivanje škola nositeljica oznake sustava eTwinning15 u projekt i stvaranje prilika da one promiču najbolje prakse u sustavu eTwinning te da služe kao mentor drugim školama koje imaju manje iskustva s uporabom sustava eTwinning;
 • Predstavljanje konkretnih planova na temelju prethodnih ili trenutačnih projekata u sustavu eTwinning;
 • Uporaba sustava eTwinning u kombinaciji s fizičkom mobilnošću radi ostvarivanja duljih, učestalijih i bogatijih razmjena učenika i nastavnika u različitim državama (mješovita mobilnost).

Posebni kriteriji prihvatljivosti koji se primjenjuju na partnerstva za razmjenu u školama

U usporedbi s ostalim strateškim partnerstvima, na taj se oblik primjenjuju sljedeća posebna pravila:

 • partnerstva moraju uključivati najmanje dvije, a najviše šest škola16
 • u programu mogu sudjelovati samo škole iz zemalja sudionica programa
 • projekti u pravilu traju od 12 mjeseci do 24 mjeseca. Samo projekti za organiziranje dugoročne mobilnosti učenika mogu trajati do najviše 36 mjeseci, ako je to opravdano njihovim planom rada;
 • omogućena su financijska sredstva za aktivnosti mobilnosti osoblja i učenika (uključujući učitelje, nastavnike ili ostale kvalificirane osobe u pratnji) te pokrivanje troškova općeg upravljanja projektom i njegove provedbe. Namjensko financiranje nije moguće za intelektualne rezultate, događanja s multiplicirajućim učinkom i transnacionalne projektne sastanke. Mogu se zatražiti dodatna financijska sredstva za potporu sudionicima s posebnim potrebama te za izvanredne troškove ako je to opravdano. Za više pojedinosti vidjeti odjeljak „Koja su pravila financiranja?” u nastavku
 • financijska sredstva bit će ograničena na najviše 16 500 EUR godišnje po školi sudionici. Ova će se gornja granica primjenjivati na razini projekta17. Financijska sredstva za potporu sudionicima s posebnim potrebama te za izvanredne troškove za visoke troškove putovanja ne ulaze u tu gornju granicu

Za uspješna partnerstva za razmjenu u školama primjenjivat će se poseban model ugovaranja za razliku od ostalih strateških partnerstava. U fazi podnošenja prijave škola koja podnosi zahtjev preuzima vodeću ulogu u projektu i prijavljuje se u ime svih škola sudionica. Međutim, nakon što se odabere partnerstvo, svaka škola sudionica potpisuje poseban ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s nacionalnom agencijom koja se nalazi u njezinoj zemlji. Škola podnositeljica prijedloga ostaje u ulozi koordinatora tijekom trajanja projekta i odgovorna je za izvješćivanje o ukupnim rezultatima projekta, a partnerske škole izvješćuju samo o svojim konkretnim troškovima.

 

Transnacionalne inicijative za mlade18

Cilj je tih strateških partnerstava u području povezanom s mladima jačati društvenu predanost i poduzetnički duh mladih. Te inicijative, primjerice, mogu obuhvaćati:

 • uspostavu (mrežu) socijalnih poduzeća, udruženja, klubova i nevladinih organizacija
 • razvoj i izvođenje tečajeva i osposobljavanja o poduzetničkom obrazovanju (posebno socijalnom poduzetništvu i upotrebi informacijskih i komunikacijskih tehnologija)
 • mjere informiranja, poticanja medijske pismenosti, senzibilizacije ili mjere kojima se potiče građanska dužnost među mladim ljudima (npr. rasprave, konferencije, događanja, savjetovanja, inicijative o europskim temama itd.)
 • mjere u korist lokalnih zajednica (npr. potpora ranjivim skupinama kao što su starije osobe, manjine, migranti, osobe s invaliditetom itd.)
 • umjetničke i kulturne inicijative (predstave, izložbe, koncerti, tribine itd.).

Jedinstvena osobina tog oblika strateških partnerstava je da inicijativu mladih pokreću, organiziraju i provode sami mladi.

 

Što biste još trebali znati o toj mjeri?

Potpora regionalnoj suradnji u području školskog obrazovanja

Strateška partnerstva u području školskog obrazovanja mogu podnijeti prijedlog projekata koji se temelje na prekograničnoj suradnji između regija ili općina iz različitih zemalja. Karakterističan aspekt tih partnerstava strateško je sudjelovanje lokalnih i/ili regionalnih školskih tijela. Kako bi izradile uspješnu prijavu, lokalna ili regionalna tijela trebala bi preuzeti vodeću ulogu u planiranju aktivnosti koje se bave zajedničkim problemom uključivanjem organizacija iz građanskog i privatnog sektora i škola u zajednici.

Izvanredni troškovi za skupa putovanja

Podnositeljima prijedloga strateških partnerstava kojima se organiziraju aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja omogućit će se potraživanje financijske potpore pod proračunskom stavkom „izvanredni troškovi” (do najviše 80 % ukupnih prihvatljivih troškova: pogledajte: „Koja su pravila financiranja?”), uključujući slučajeve kada se sudionici odluče za čišća prijevozna sredstva s nižim emisijama ugljika (npr. vlak), što rezultira skupim putnim troškovima. Ta mogućnost dostupna je pod uvjetom da podnositelji mogu dokazati da se u skladu sa standardnim pravilima financiranja (na temelju jediničnih troškova utvrđenih s obzirom na raspon udaljenosti) ne pokriva najmanje 70 % putnih troškova sudionika. . Ako se dodijele, izvanredni troškovi za skupa putovanja zamjenjuju standardna bespovratna sredstva za putne troškove.

STRATEŠKA PARTNERSTVA KAO ODGOVOR NA SITUACIJU PROUZROČENU BOLEŠĆU COVID-19

KOJI SU CILJEVI I PRIORITETI STRATEŠKOG PARTNERSTVA KAO ODGOVORA NA SITUACIJU PROUZROČENU BOLEŠĆU COVID-19? 

Pandemija bolesti COVID-19 ne samo da je ograničila međusobne odnose ljudi i način na koji obavljaju najosnovnije svakodnevne aktivnosti već je i znatno utjecala na redovno provođenje politika povezanih s obrazovanjem, osposobljavanjem i mladima. U takvom kritičnom vremenu za naša društva postaje jasnije nego ikad da je pristup obrazovanju ključan za osiguranje brzog oporavka. Pritom je važno  promicati jednake mogućnosti među osobama iz svih sredina. 

U svjetlu ovih iznimnih okolnosti program Erasmus+ treba zadržati svoju ulogu glavnog instrumenta EU-a kojim se podržava inovativnost u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, te pružaju prilike za osobni, sociopedagoški i profesionalni razvoj ljudi u Europi i šire kako nitko ne bi bio izostavljen. 

Radi odgovora na okolnosti nastale uslijed pandemije bolesti COVID-19 program Erasmus+ 2020. iznimno će podržavati sljedeće:

 • Partnerstva za spremnost na digitalno obrazovanje (u području školskog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te visokog obrazovanja): cilj je tih projekata razviti sustave obrazovanja i osposobljavanja kako bi se mogli suočiti s izazovima nastalima uslijed nedavnog naglog prelaska na internetsko učenje i nastavu na daljinu, uključujući pružanje potpore učiteljima za razvoj digitalnih kompetencija i osiguravanje uključivosti kad je riječ o mogućnostima za učenje.

  Trenutačna kriza uzrokovana bolešću COVID-19 uvelike je potaknula potrebu za osuvremenjivanjem i digitalnom transformacijom sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi. Cilj je ojačati sposobnosti ustanova za obrazovanje i osposobljavanje da pruže visokokvalitetno i uključivo digitalno obrazovanje. Naglasak će biti na jačanju sposobnosti za uvođenje poučavanja i učenja na internetu i na daljinu te kombiniranog poučavanja i učenja, na razvoju digitalnih pedagoških kompetencija nastavnog osoblja, koje će im omogućiti da pružaju visokokvalitetno i uključivo digitalno obrazovanje, te na razvoju i/ili upotrebi visokokvalitetnih digitalnih sadržaja, kao što su inovativni resursi i alati na internetu. U okviru partnerstava promicat će se umrežavanje ustanova diljem EU-a, razmjena resursa i stručnog znanja te suradnja s pružateljima digitalnih tehnologija i stručnjacima u području obrazovnih tehnologija i relevantnih pedagoških praksi kako bi se razvila pojedinačna rješenja prilagođena lokalnim izazovima i okolnostima.
   
 • Partnerstva za kreativnost (u području mladih, školskog obrazovanja i obrazovanja odraslih): kriza uzrokovana bolešću COVID-19 posebno je pogodila kulturni i kreativni sektor. Cilj je partnerstava za kreativnost suradnja s organizacijama u području formalnog, informalnog i neformalnog obrazovanja, zajedno s onima iz kulturnog i kreativnog sektora, radi poticanja svijesti na razini Europe i osnaživanja ljudi iz sadašnje i budućih generacija kako bi, neovisno o socijalnom i kulturnom kontekstu, mogli biti uspješni inovatori u svojem lokalnom okruženju.. Jedan je od ciljeva i osigurati mladima i odraslima alate i kompetencije koji su im potrebni za osmišljavanje kreativnih i inovativnih rješenja za suočavanje s dosad neviđenim rizicima i društvenim izazovima, kao i za otkrivanje prilika koje se mogu pronaći u kontekstu krize. Tom se mjerom nastoji unaprijediti razvoj vještina i kompetencija kojima se osnažuje kreativnost, ali i poboljšati kvalitetu, inovativnost i priznavanje rada s mladima kojima se podržava kreativni potencijal mladih i time doprinijeti obnovi i otpornosti kulturnog i kreativnog sektora. 

  Tim se projektima jača međusektorska suradnja uz naglasak na kreativnosti, europskom građanstvu i kulturnoj svijesti svih građana. Provođenjem mjere može se poboljšati i socijalna uključenost putem umjetnosti, i to poticanjem inovativnih pristupa sudioničkog i međukulturnog dijaloga, kojima se dionici iz područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih povezuju s lokalnim organizacijama iz kulturnog i kreativnog sektora.  

  Partnerstva sa sektorom formalnog, informalnog i neformalnog obrazovanja koja su usmjerena na mlade i stručnjake mogu kulturnom i kreativnom sektoru pomoći ne samo u suočavanju s velikim društvenim izazovima koji su posljedica globalne krize, već i u iskorištavanju prilika na koje im je kriza skrenula pozornost. Konačno, ta međusektorska suradnja trebala bi nadopuniti nastojanja kojima se kulturnom i kreativnom sektoru pomaže u oporavku od krize u smislu zelenijeg, digitalno razvijenijeg i otpornijeg oporavka, čime se doprinosi i strateškim prioritetima EU-a.

NA KOJE JE CILJNE SKUPINE I PRIORITETE USMJERENO STRATEŠKO PARTNERSTVO KAO ODGOVOR NA SITUACIJU PROUZROČENU BOLEŠĆU COVID-19? 

Neovisno o području na koje određeni projekt djeluje, strateška partnerstva otvorena su svim vrstama organizacija koje su aktivne u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih ili u drugim socioekonomskim sektorima te organizacijama koje provode interdisciplinarne aktivnosti u više područja (npr. lokalna i regionalna tijela, centri za priznavanje i vrednovanje, gospodarske komore, trgovinske organizacije, centri za usmjeravanje, kulturne organizacije). Ovisno o prioritetu i ciljevima projekta u strateška partnerstva trebali bi biti uključeni najprikladniji i raznoliki partneri kako bi na temelju različitih iskustava, profila i posebnih stručnih znanja ostvarili uzajamne koristi te  relevantne i visokokvalitetne rezultate projekta. 

Kako bi se mogli financirati, projekti se moraju odnositi na jedan od sljedećih prioriteta:

 • Inovativne prakse u digitalnom dobu: program Erasmus+ podržat će upotrebu digitalnih tehnologija te inovativne i otvorene pedagogije u obrazovanju, osposobljavanju, sportu i radu s mladima. Posebna će se pozornost posvetiti promicanju rodne ravnopravnosti i otklanjanju razlika s obzirom na pristup slabo zastupljenih skupina i njihovo sudjelovanje. Program će podržavati i upotrebu europskih okvira digitalnih kompetencija nastavnog osoblja, građana i organizacija, uključujući razvoj i upotrebu otvorenih obrazovnih sadržaja, otvorenih udžbenika te besplatnog obrazovnog softvera otvorenog koda. Prednost će se dati aktivnostima kojima se promiču inovativne metode i alati za poučavanje, osposobljavanje, učenje i vrednovanje kao pokretači poboljšanja u cjeloživotnom učenju. Program Erasmus+ ne smije stati,  već treba biti potpora procesu oporavka od pandemije bolesti COVID-19 te pokazati sposobnost reagiranja, prilagodljivost i fleksibilnost. Stoga će se prednost dati aktivnostima koje doprinose izgradnji spremnosti na digitalno obrazovanje i ublažavanju posljedica krize u nekim od najjače pogođenih sektora.
   
 • Razvoj vještina i uključenost putem kreativnosti i umjetnosti: prednost će se dati obrazovnim aktivnostima i cjeloživotnom učenju, informalnom i neformalnom učenju te radu s mladima (uključujući rad s mladima s pomoću digitalnih tehnologija) uz kulturni i kreativni element kako bi se mlađim generacijama i stručnjacima pomoglo u stjecanju vještina i kompetencija, uključujući digitalne, kojima se povećava kreativnost u obrazovanju, te kako bi se poboljšala kvaliteta, inovativnost i priznavanje rada s mladima, kojima se podržava kreativni potencijal mladih ljudi i time doprinosi otpornosti kulturnog i kreativnog sektora. Prednost će se dati aktivnostima koje mogu doprinijeti otvaranju radnih mjesta, održivom razvoju i socijalnoj uključenosti putem umjetnosti, i to poticanjem inovativnih pristupa sudioničkog i međukulturnog dijaloga, kojima se dionici iz područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih povezuju s organizacijama u kulturnom i kreativnom sektoru.

  Uz to, projekti mogu biti usmjereni na ostale horizontalne prioritete ili prioritete specifične za određeni sektor. Oni su definirani u prethodnom odjeljku „Strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih – Koji su ciljevi i prioriteti strateškog partnerstva”. 

KOJE SE AKTIVNOSTI PODUPIRU U OKVIRU STRATEŠKOG PARTNERSTVA KAO ODGOVORA NA SITUACIJU PROUZROČENU BOLEŠĆU COVID-19? 

Tijekom životnog ciklusa projekta i ovisno o vrsti strateškog partnerstva u  projektima se obično mogu ostvarivati razne aktivnosti, na primjer:

 • aktivnosti kojima se jačaju suradnja i umrežavanje među organizacijama
 • ispitivanje i/ili primjena inovativnih praksi u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih 
 • aktivnosti kojima se olakšavaju priznavanje i vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih formalnim, neformalnim i informalnim učenjem 
 • aktivnosti suradnje među regionalnim tijelima radi promicanja razvoja sustava obrazovanja i osposobljavanja i sustava povezanih s mladima te njihove integracije u mjere lokalnog i regionalnog razvoja
 • aktivnosti za bolju pripremu i razvoj obrazovanja i osposobljavanja stručnjaka za izazove povezane s pravednošću, raznolikošću i uključenošću u okruženju za učenje.

U sklopu odgovora na situaciju prouzročenu bolešću COVID-19 posebno je važno to što se u strateškim partnerstvima provode sljedeće aktivnosti (popis nije konačan):  
 
Partnerstva za spremnost na digitalno obrazovanje:  

 • aktivnosti za primjenu digitalnih alata i metoda radi pružanja kvalitetnog i uključivog obrazovanja putem interneta i virtualnih sredstava, uključujući kombinirano poučavanje, osposobljavanje i učenje
 • aktivnosti za potporu učenicima, učiteljima i predavačima u prilagodbi na nastavu na internetu / na daljinu
 • aktivnosti za poučavanje i promicanje sigurnije i odgovornije upotrebe digitalne tehnologije
 • aktivnosti za razumijevanje načina na koji se digitalna internetska tehnologija najbolje može uključiti u poučavanje, osposobljavanje i učenje specifično za određeni predmet, uključujući učenje kroz rad.

Partnerstva za kreativnost:

 • aktivnosti koje su povezane kako bi se ojačali svi aspekti kreativnosti u neformalnom i formalnom obrazovanju poboljšanjem razvoja vještina i kompetencija
 • mjere za ubrzavanje digitalne transformacije i upotrebe digitalnih sredstava radi prilagodbe novim načinima stvaranja, upravljanja, distribucije, pristupanja i uživanja u kreativnim proizvodima, kulturnim dobrima i događanjima
 • aktivnosti kojima se promiču aktivno građanstvo i socijalna uključenost putem umjetnosti, posebice među mladim ljudima
 • aktivnosti za poticanje talenata i poduzetništva (uključujući socijalno poduzetništvo) u kulturnim i kreativnim područjima 
 • alati i resursi za učenje, materijali, tečajevi i moduli za osposobljavanje za poticanje kreativnosti, kulture i multikulturalnosti 
 • umjetničke i kulturne inicijative koje imaju obrazovnu dimenziju ili su usmjerene na informiranje o društvenim problemima i europskim pitanjima (kazališne predstave, izložbe, glazbene izvedbe, forumi za rasprave itd.) 
 • aktivnosti za uspostavljanje i jačanje mreža i novih modela suradnje (naročito putem virtualnih sredstava) kojima se potiče međukulturalni angažman te razvija kreativni način razmišljanja među građanima, posebice mladima
 • transnacionalne aktivnosti mobilnosti kojima se promiču mogućnosti za učenje u kreativnim prostorima i lokalitetima kulturne baštine, uključujući stipendije za boravak umjetnikâ i stvarateljâ u područjima neformalnog/formalnog obrazovanja i rada s mladima.     

Mogućnosti virtualne suradnje presudne su za uspješna partnerstva u kontekstu pandemije bolesti COVID-19. Osobito se potiču projekti u području školskog obrazovanja i obrazovanja odraslih da se koriste platformama eTwinning, School Education Gateway i EPALE za suradnju prije, tijekom i nakon projektnih aktivnosti. 

U okviru partnerstava mogu se organizirati i transnacionalne aktivnosti učenja, poučavanja i osposobljavanja pojedinaca (uključujući kombiniranu mobilnost) ako donose dodanu vrijednost u odnosu na ostvarenje ciljeva projekta.  Neke od tih aktivnosti posebno su važne u jednom ili u više područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Za detaljniji opis aktivnosti koje se podupiru vidjeti Prilog I.

TKO MOŽE SUDJELOVATI U STRATEŠKOM PARTNERSTVU KAO ODGOVORU NA SITUACIJU PROUZROČENU BOLEŠĆU COVID-19?

Strateška partnerstva općenito su usmjerena na suradnju među organizacijama osnovanima u zemljama sudionicama programa. Međutim, organizacije iz partnerskih zemalja mogu sudjelovati u strateškom partnerstvu kao partneri (ne kao podnositelji zahtjeva) ako njihovim sudjelovanjem projekt dobiva znatnu dodanu vrijednost.

Uz organizacije koje formalno sudjeluju u projektu i koje dobivaju financijska sredstva EU-a, u strateška partnerstva mogu biti uključeni i pridruženi partneri iz javnog ili privatnog sektora koji pridonose provedbi pojedinih zadaća/aktivnosti projekta ili podupiru širenje i održivost projekta. Za potrebe upravljanja ugovorima pridruženi partneri ne smatraju se partnerima u projektu i ne dobivaju financijska sredstva. Međutim, njihova uključenost i uloga u projektu te različite aktivnosti moraju biti jasno opisane. 

KOJI SE KRITERIJI PRIMJENJUJU ZA OCJENJIVANJE STRATEŠKOG PARTNERSTVA KAO ODGOVORA NA SITUACIJU PROUZROČENU BOLEŠĆU COVID-19? 

U nastavku su navedeni formalni kriteriji koje strateško partnerstvo u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 mora ispuniti kako bi bilo prihvatljivo za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru programa Erasmus+:

OPĆI KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI

 

Prihvatljive organizacije sudionice

Organizacija sudionica može biti bilo koja javna ili privatna organizacija s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa ili partnerskoj zemlji u svijetu (vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča).

Ta organizacija, na primjer, može biti:

 •  visoko učilište
 • škola / institut / obrazovni centar (na bilo kojoj razini, od predškolske do višeg sekundarnog obrazovanja, uključujući strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)
 • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija
 • javno ili privatno, malo, srednje ili veliko poduzeće (uključujući socijalna poduzeća)
 • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
 • socijalni partner ili drugi predstavnik poslovnog sektora, uključujući gospodarske komore, obrtnička/stručna udruženja i sindikate
 • znanstveni institut
 • zaklada
 • centar za osposobljavanje organizirano među više poduzeća
 • poduzeća koja nude zajedničko osposobljavanje (suradničko osposobljavanje)
 • kulturna organizacija, knjižnica, muzej
 • tijelo koje pruža usluge profesionalnog usmjeravanja te usluge stručnog savjetovanja i informiranja
 • tijelo koje ovjerava znanje, vještine i kompetencije stečene neformalnim i informalnim učenjem
 • europska nevladina organizacija za mlade
 • skupina mladih koja je aktivna u području rada s mladima, ali ne nužno u kontekstu organizacije za mlade (tj. neformalna skupina mladih19). 

Visoka učilišta s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa moraju imati valjanu Povelju Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE). Povelja Erasmus za visoko obrazovanje nije potrebna za visoka učilišta iz partnerskih zemalja koja sudjeluju u programu, ali morat će izraziti slaganje s njezinim načelima.

Kada je u pitanju partnerstvo za kreativnost, poziv je otvoren osobito za organizacije aktivne u kulturnom i kreativnom sektoru, odnosno svim sektorima čije se aktivnosti temelje na kulturnim vrijednostima i/ili umjetničkom i drugim kreativnim izričajima, bez obzira na to jesu li te aktivnosti tržišno ili netržišno usmjerene, bez obzira na vrstu strukture koja ih provodi te bez obzira na način financiranja te strukture. Te aktivnosti obuhvaćaju razvoj, stvaranje, produkciju, širenje i očuvanje robe i usluga koje sadržavaju kulturni, umjetnički ili drugi kreativni izričaj, ali i povezane funkcije, kao što su obrazovanje ili upravljanje.

Tko se može prijaviti?

Svaka organizacija sudionica s poslovnim nastanom u zemlji sudionici Programa može biti podnositelj zahtjeva. Ta organizacija podnosi zahtjev u ime svih organizacija koje sudjeluju u projektu. 

Broj i profil organizacija sudionica

Strateško partnerstvo transnacionalno je partnerstvo i uključuje barem tri organizacije iz triju različitih zemalja sudionica programa. Ne postoji maksimalan broj organizacija koje mogu sudjelovati. Međutim, proračunska su sredstva za upravljanje projektom i njegovu provedbu ograničena (i dostatna za 10 organizacija sudionica). Sve organizacije sudionice moraju biti navedene u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratna sredstva.  

Mjesto/mjesta provedbe aktivnosti

Fizičke aktivnosti moraju se odvijati u zemljama organizacija koje sudjeluju u projektu. Aktivnosti učenja, poučavanja i osposobljavanja učenika te dugoročne aktivnosti osoblja mogu se organizirati samo u zemljama sudionicama programa.

Osim toga, ako je propisno opravdano u vezi s ciljevima ili provedbom projekta: 

 • aktivnosti se mogu provoditi i u sjedištu institucije Europske unije, čak i ako u projektu ne sudjeluju organizacije iz zemlje u kojoj je sjedište te institucije20
 • događanja s multiplicirajućim učinkom mogu se odvijati u zemlji bilo kojeg pridruženog partnera uključenog u strateško partnerstvo.

Trajanje projekta

Partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja: od 12 mjeseci do 24 mjeseca. 

Partnerstva u području povezanom s mladima: od 6 mjeseci do 24 mjeseca. 

Trajanje se mora odabrati u fazi podnošenja zahtjeva, na temelju cilja projekta i vrste aktivnosti planiranih tijekom vremena. 

U izvanrednim slučajevima trajanje strateškog partnerstva može se produljiti na zahtjev korisnika i uz suglasnost nacionalne agencije za najviše 6 mjeseci. U tom slučaju ukupni iznos bespovratnih sredstava neće se mijenjati. U svim slučajevima provedba projekta mora završiti najkasnije 31. prosinca 2023. 

Komu predati zahtjev? 

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija podnositeljica zahtjeva ima poslovni nastan21.

Isti konzorcij partnera može predati samo jedan zahtjev i samo jednoj nacionalnoj agenciji po jednom pozivu.

Kada predati zahtjev?

Podnositelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 29. listopada u 12:00 sati (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju od 1. ožujka do 30. lipnja sljedeće godine.

Kako predati zahtjev?

Pojedinosti o tome kako predati zahtjev potražite u dijelu C ovog Vodiča.

DODATNI KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI

Osim toga, ako su u okviru strateškog partnerstva predviđene bilo koje od sljedećih transnacionalnih aktivnosti učenja, poučavanja i osposobljavanja, moraju se poštovati relevantni dodatni kriteriji prihvatljivosti navedeni u odjeljku „Koji se kriteriji primjenjuju na ocjenjivanje strateškog partnerstva – Dodatni kriteriji prihvatljivosti” ovog Vodiča.

Organizacije podnositeljice zahtjeva ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča. 

KRITERIJI ZA DODJELU 

Ovisno o ciljevima projekta, uključenim organizacijama sudionicama, očekivanom učinku i drugim elementima, strateška partnerstva mogu biti različitih veličina i u skladu s tim prilagođavati svoje aktivnosti. Jednostavno rečeno, tom mjerom omogućava se organizacijama sudionicama stjecanje iskustva u međunarodnoj suradnji i jačanje njihovih kapaciteta, ali i proizvodnja visokokvalitetnih inovativnih rezultata. Kvalitativno ocjenjivanje projekta bit će razmjerno ciljevima suradnje i prirodi uključenih organizacija.  

Projekti se ocjenjuju na temelju sljedećih kriterija: 

Relevantnost projekta
(najviše 30 bodova)

 • Relevantnost prijedloga za:
  • ciljeve i prioritete te aktivnosti (vidjeti odjeljak „Koji su ciljevi i prioriteti strateškog partnerstva kao odgovor na situaciju prouzročenu bolešću COVID-19”). 
  • Ako se prijedlog odnosi na jedan ili više „europskih prioriteta u nacionalnom kontekstu” koje je najavila nacionalna agencija, smatrat će se iznimno relevantnim.
 • U kojoj je mjeri ostvareno sljedeće:
  • prijedlog je utemeljen na stvarnoj i primjerenoj analizi potreba
  • ciljevi su jasno definirani, realistični i odnose se na pitanja koja su važna za organizacije sudionice i ciljne skupine
  • prijedlog je prikladan za ostvarenje sinergija između različitih područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih
  • prijedlog je inovativan i/ili nadopunjuje druge inicijative koje organizacije sudionice već provode
  • prijedlog donosi dodanu vrijednost na razini EU-a zahvaljujući rezultatima koji se ne bi mogli ostvariti aktivnostima koje se provode samo u jednoj zemlji.

Kvaliteta plana i provedbe projekta
(najviše 20 bodova)

 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta programa rada, uključujući odgovarajuće faze pripreme, provedbe, praćenja, vrednovanja i širenja rezultata
 • Usklađenost ciljeva projekta i predloženih aktivnosti
 • Kvaliteta i izvedivost predložene metodologije
 • Postojanje i relevantnost mjera za kontrolu kvalitete kako bi se osiguralo da je provedba projekta visoke kvalitete, dovršena na vrijeme i u okviru proračuna
 • Stupanj do kojeg je projekt troškovno učinkovit i do kojeg se njime raspodjeljuju primjerena sredstva za svaku aktivnost
 • Ako je primjenjivo, upotreba internetskih platformi programa Erasmus+ (tj. eTwinning, EPALE ili School Education Gateway) kao alata za pripremu, provedbu i praćenje projektnih aktivnosti

Ako su u projektu predviđene aktivnosti osposobljavanja, poučavanja ili učenja:

 • kvaliteta praktičnih rješenja, načina upravljanja i potpore u aktivnostima učenja, poučavanja i osposobljavanja
 • stupanj do kojeg su te aktivnosti prikladne za ciljeve projekta i uključuju odgovarajući broj sudionika
 • kvaliteta rješenja za priznavanje i vrednovanje ishoda učenja sudionika, u skladu s europskim alatima i načelima za transparentnost i priznavanje.

Kvaliteta projektnog tima i rješenja za suradnju
(najviše 20 bodova)

 • U kojoj je mjeri ostvareno sljedeće:
  • projekt uključuje odgovarajuću kombinaciju komplementarnih organizacija sudionica s nužnim profilom, iskustvom i stručnošću za uspješnu provedbu svih vidova projekta
  • raspodjela odgovornosti i zadaća pokazuje predanost i aktivan doprinos svih organizacija sudionica
  • ako je važno za vrstu projekta, projekt uključuje sudjelovanje organizacija iz različitih područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i ostalih socioekonomskih sektora.
 • Stupanj do kojeg projekt uključuje nove sudionike u aktivnost  
 • Postojanje učinkovitih mehanizama za koordinaciju i komunikaciju između organizacija sudionica te s drugim relevantnim dionicima 
 • Ako je primjenjivo, stupanj do kojeg uključenost organizacije sudionice iz partnerske zemlje donosi znatnu dodanu vrijednost projektu (ako taj uvjet nije ispunjen, neće se razmatrati prihvaćanje projekta).

Učinak i širenje (najviše 30 bodova)

 • Kvaliteta mjera za ocjenjivanje ishoda projekta 
 • Mogući učinak projekta:
  • na sudionike i organizacije sudionice, za vrijeme i nakon trajanja projekta
  • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj razini
 • Kvaliteta plana širenja: primjerenost i kvaliteta mjera usmjerenih na razmjenu ishoda projekta unutar i izvan organizacija sudionica
 • Ako je relevantno, stupanj do kojeg je u prijedlogu opisano kako će materijali, dokumenti i medijski sadržaji biti besplatno dostupni i kako će se promovirati s pomoću otvorenih licencija bez nerazmjernih ograničenja
 • Kvaliteta planova za osiguranje održivosti projekta: mogu li se projektom i nakon upotrebe bespovratnih sredstava EU-a postizati učinak i rezultati.

Prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova kako bi se mogli uzeti u obzir za financiranje. Nadalje, moraju dobiti najmanje polovinu najvišeg broja bodova u svakoj kategoriji prethodno navedenih kriterija za dodjelu (tj. najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „učinak i širenje” te 10 bodova za kategorije „kvaliteta plana i provedbe projekta” i „kvaliteta projektnog tima i rješenja za suradnju”). Prijedlozi koji se ne odnose na najmanje jedan prioritet aktivnosti neće se financirati.

KOJA SU PRAVILA FINANCIRANJA? 

Strateška partnerstva kao odgovor na situaciju prouzročenu bolešću COVID-19 financirat će se u skladu s istim pravilima koja su utvrđena za standardna strateška partnerstva (vidjeti odjeljak „Strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih – Koja su pravila financiranja”). Iznosi bespovratnih sredstava za projekte u okviru strateških partnerstava kao odgovora na situaciju prouzročenu bolešću COVID-19 ograničeni su na 300 000 EUR za projekte koji traju 24 mjeseca. 

Ostale informacije

Osim informacija navedenih u prethodnom tekstu, više obveznih kriterija i dodatnih korisnih informacija o toj aktivnosti te primjeri projekata nalaze se u Prilogu I. ovom Vodiču. Mole se zainteresirane organizacije da pažljivo pročitaju relevantne odjeljke tog Priloga prije nego što zatraže financijsku potporu.

Koja su pravila financiranja?

Strateška partnerstva mogu biti relativno jednostavni projekti suradnje između manjih organizacija (poput škola ili neformalnih skupina mladih) ili relativno profinjeni i veliki projekti usmjereni na razvoj i razmjenu inovativnih rezultata u svim područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Shodno tomu, troškovi različitih vrsta projekata razlikovat će se ovisno o vrsti.

Stoga se predloženi model financiranja sastoji od popisa rashodovnih stavki s kojeg podnositelji zahtjeva odabiru stavke u skladu s aktivnostima koje žele provesti i rezultatima koje žele postići. Prva stavka, „upravljanje projektom i njegova provedba” rashodovna je stavka koju sva strateška partnerstva mogu prijaviti jer se njome pridonosi troškovima koje će imati svaki projekt. Uz iznimku partnerstava za razmjenu u školama, strateška partnerstva mogu se prijaviti i za posebna financijska sredstva za organiziranje „transnacionalnih projektnih sastanaka”. Ostale rashodovne stavke mogu se odabrati samo za projekte koji su usmjereni na značajnije ciljeve u smislu intelektualnih rezultata/proizvoda, širenja ili ugrađenih aktivnosti poučavanja, osposobljavanja i učenja. Osim toga, ako je to opravdano projektnim aktivnostima/proizvodima, mogu se pokriti izvanredni troškovi i troškovi sudjelovanja osoba s posebnim potrebama.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za projekt promjenjiv je iznos koji se utvrđuje množenjem 12 500 EUR s brojem mjeseci trajanja projekta, a gornja je granica 450 000 EUR za projekte koji traju 36 mjeseci. Za partnerstva za razmjenu u školama gornja granica iznosit će iznimno 16 500 EUR godišnje po školi sudionici. Financijska sredstva za potporu sudionicima s posebnim potrebama te za izvanredne troškove za pokrivanje visokih putnih troškova ne ulaze u tu gornju granicu financijskih sredstava za partnerstva za razmjenu u školama.

Proračun projekta mora se izraditi na temelju sljedećih pravila financiranja (u EUR):

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

promjenjiv iznos koji se utvrđuje množenjem 12 500 EUR s brojem mjeseci trajanja projekta te najviše 450 000 EUR za projekte koji traju 36 mjeseci

(Iznimka: za partnerstva za razmjenu u školama:  maksimalno 16 500 EUR godišnje po školi sudionici, primijenjeno na razini projekta i
ne uključujući potporu za posebne potrebe i izvanredne troškove za visoke putne troškove)

Neki od najviših iznosa navedeni u prethodnim tablicama izraženi su u najvišim mjesečnim iznosima i izračunani su na temelju proporcionalnog pristupa, tako da iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava podijeljen s brojem mjeseci daje najviši iznos od 12 500 EUR. Međutim, korisnici mogu iskoristiti ukupni iznos bespovratnih sredstava EU-a koji je dodijeljen projektu na najfleksibilniji mogući način tijekom cijelog trajanja projekta i u skladu s načinom na koji se aktivnosti moraju provesti kronološki prema planu rada.

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Upravljanje projektom i njegova provedba

Upravljanje projektom (tj. planiranje, financije, koordinacija i komunikacija među partnerima itd.); materijali, alati, pristupi i sl. za učenje/poučavanje/osposobljavanje ograničenog dosega. Virtualne aktivnosti suradnje i lokalne projektne aktivnosti (npr. rad na projektu s učenicima na nastavi, aktivnosti rada s mladima, organizacija i potpora integriranim aktivnostima učenja/osposobljavanja itd.); informiranje, promidžba i širenje (npr. brošure, letci, informacije na internetu itd.). 

Troškovi povezani s provedbom transnacionalnih inicijativa mladih i partnerstava za razmjenu u školama.

 

Doprinos jediničnim troškovima

Doprinos za aktivnosti organizacije koordinatorice:

 

500 EUR mjesečno

Najviše 2750 EUR mjesečno

 

 

 

Na temelju trajanja strateškog partnerstva i broja uključenih organizacija sudionica

Doprinos jediničnim troškovima

Doprinos za aktivnosti drugih organizacija sudionica:

 

250 EUR mjesečno po organizaciji

Transnacionalni projektni sastanci

Sudjelovanje na sastancima između projektnih partnera koje organizira jedna od organizacija sudionica za potrebe provedbe i koordinacije. Doprinos putnim troškovima i troškovima boravka.

Ta proračunska stavka nije dostupna za partnerstva za razmjenu u školama.

 

 

Doprinos jediničnim troškovima

Za udaljenosti od 100 do 1999 km:

 

575 EUR po sudioniku po sastanku

 

 

Za udaljenosti od najmanje 2000 km:

 

760 EUR po sudioniku po sastanku

 

 

 

 

Uvjet: podnositelji zahtjeva moraju opravdati potrebu za sastancima u pogledu broja sastanaka i uključenih sudionika. Udaljenost se izračunava kalkulatorom udaljenosti koji podupire Europska komisija.

Izvanredni troškovi

Doprinos stvarnim troškovima koji se odnose na podugovaranje ili kupnju proizvoda i usluga.

Troškovi pružanja financijskog jamstva ako ga zatraži nacionalna agencija.

Stvarni troškovi

75 % prihvatljivih troškova

Najviše 50 000 EUR po projektu (izuzimajući troškove pružanja financijskog jamstva)

Uvjet: podugovaranje mora biti povezano s uslugama koje organizacije sudionice iz opravdanih razloga ne mogu izravno pružati. Oprema se ne može odnositi na uobičajenu uredsku opremu ili opremu kojom se obično koriste organizacije sudionice.

Potpora za posebne potrebe

Dodatni troškovi izravno povezani sa sudionicima s invaliditetom22

Stvarni troškovi

100 % prihvatljivih troškova

Uvjet: zahtjev za pokrivanje tih troškova mora biti obrazložen u obrascu prijave.

 

Dodatna financijska sredstva za strateška partnerstva kojima se podupiru inovacije u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

Intelektualni proizvodi

Intelektualni proizvodi / materijalni rezultati projekta (kao što su kurikulumi, pedagoški materijali i materijali za rad s mladima, otvoreni obrazovni sadržaji (OER), informatički alati, analize, studije, metode uzajamnog učenja itd.)

Doprinos jediničnim troškovima

B1.1 po voditelju po danu rada na projektu

Uvjet: očekuje se da su troškovi voditelja i administrativnog osoblja već obuhvaćeni stavkom „upravljanje projektom i provedba”. Da bi se spriječilo moguće preklapanje s tom stavkom, podnositelji će trebati opravdati vrstu i opseg troškova osoblja za koje podnose zahtjev u vezi sa svakim predloženim proizvodom projekta.

Proizvodi bi trebali biti znatni u smislu kvalitete i kvantitete kako bi bili prihvatljivi za dodjelu te vrste bespovratnih sredstava. Proizvodi trebaju dokazati svoj potencijal za širu primjenu i iskorištavanje te za učinak.

B1.2 po istraživaču / učitelju / nastavniku / voditelju osposobljavanja / osobi koja radi s mladima po danu rada na projektu

B1.3 po tehničaru po danu rada na projektu

B1.4 po članu administrativnog osoblja po danu rada na projektu

Događanja s multiplicirajućim učinkom

Doprinos troškovima povezanima s nacionalnim i transnacionalnim konferencijama, seminarima, događanjima na kojima se razmjenjuju i šire intelektualni proizvodi ostvareni u okviru projekta (isključujući putne troškove i troškove boravka predstavnika organizacija sudionica uključenih u projekt).

Doprinos jediničnim troškovima

100 EUR po lokalnom sudioniku

(tj. sudioniku iz zemlje u kojoj se odvija događanje)

Najviše 30 000 EUR po projektu

Uvjet: potpora za događanja s multiplicirajućim učinkom pruža se samo ako su izravno povezana s intelektualnim proizvodima projekta. Projekt kojemu nisu odobrena bespovratna sredstva za intelektualne proizvode ne može primati potporu za organiziranje događanja s multiplicirajućim učinkom.

200 EUR po međunarodnom sudioniku (tj. sudionici iz drugih zemalja)

 

Pravila financiranja za transnacionalne aktivnosti učenja, poučavanja i osposobljavanja koje se obavljaju u okviru strateškog partnerstva (izborno financiranje)

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Putovanje

Doprinos za putne troškove sudionika, uključujući osobe koje putuju kao pratnja, od mjesta podrijetla do mjesta u kojem se provodi aktivnost i natrag

Doprinos jediničnim troškovima

Za udaljenosti od 10 do 99 km:

20 EUR po sudioniku

Uvjet: podnositelji zahtjeva morat će obrazložiti da su aktivnosti mobilnosti potrebne za postizanje ciljeva i rezultata projekta.

Udaljenost se izračunava kalkulatorom udaljenosti koji podupire Europska komisija23. Podnositelj zahtjeva mora navesti udaljenost jednosmjernog putovanja za izračun iznosa bespovratnih sredstava EU-a kojim će se financirati povratno putovanje24

Za udaljenosti od 100 do 499 km:

180 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 500 do 1999 km:

275 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 2000 do 2999 km:

360 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 3000 do 3999 km:

530 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 4000 do 7999 km:

820 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 8000 km ili više:

1500 EUR po sudioniku

Pojedinačna potpora

Jedinični trošak po danu koji pokriva troškove boravka sudionika i osoba u pratnji tijekom aktivnosti

Doprinos jediničnim troškovima

Dugoročna mobilnost u svrhu aktivnosti podučavanja ili osposobljavanja

 

Dugoročna mobilnost osoba koje rade s mladima

do 14. dana aktivnosti: B1.5 po danu po sudioniku

+

od 15. do 60. dana aktivnosti: B1.6 po danu po sudioniku

+

od 61. dana aktivnosti do najviše 12 mjeseci: B1.7 po danu po sudioniku

Kratkoročna zajednička osposobljavanja osoblja

 

Poučavanje ili prenošenje stručnog znanja u intenzivnim studijskim programima

 

Osobe koje su u pratnji, u svim aktivnostima25

do 14. dana aktivnosti: 106 EUR po danu po sudioniku

+

od 15. do 60. dana aktivnosti: 74 EUR po danu po sudioniku

Dugoročna mobilnost učenika

B1.8 po mjesecu po sudioniku

Kratkoročne aktivnosti učenika

(kombinirana mobilnost, kratkoročna mobilnost učenika, intenzivni studijski programi):

do 14. dana aktivnosti: 58 EUR po danu po sudioniku

+

od 15. do 60. dana aktivnosti: 42 EUR po danu po sudioniku

Jezična potpora

Troškovi povezani s potporom koja se nudi sudionicima radi poboljšanja znanja jezika koji se koristi za poučavanje ili na radnome mjestu 

Doprinos jediničnim troškovima

Samo za aktivnosti u trajanju od 2 mjeseca do 12 mjeseci:

150 EUR po sudioniku kojem je potrebna jezična potpora

Uvjet: zahtjev za financijsku potporu mora biti obrazložen u obrascu prijave.

Izvanredni troškovi

Visoki putni troškovi sudionika, uključujući uporabu čišćih prijevoznih sredstava s nižim emisijama ugljika (za pojedinosti pogledajte odjeljak „Što biste još trebali znati o toj mjeri”).

Stvarni troškovi

Visoki putni troškovi: najviše do 80 % prihvatljivih troškova

Uvjet: zahtjev za financijsku potporu za pokrivanje izvanrednih troškova mora biti obrazložen u obrascu prijave

 

Tablica A – Intelektualni proizvodi (iznosi u EUR po danu) 

Ta financijska sredstva mogu se upotrijebiti samo za troškove osoblja organizacija sudionica u projektu za proizvodnju intelektualnih proizvoda26. Iznosi ovise o: a) profilu osoblja koje sudjeluje u projektu i b) zemlji organizacije sudionice čije osoblje sudjeluje u provedbi.

 

Voditelj

Učitelj / nastavnik / voditelj osposobljavanja / istraživač /

osoba koja radi s mladima

Tehničar

Administrativno osoblje

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Danska, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Austrija, Švedska, Lihtenštajn, Norveška

294

241

190

157

 

Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Finska, Ujedinjena Kraljevina, Island

 

280

214

162

131

 

Češka, Grčka, Španjolska, Cipar, Malta, Portugal, Slovenija

 

164

137

102

78

 

Bugarska, Estonija, Hrvatska, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka,  Republika Sjeverna Makedonija, Turska

 

88

74

55

39

 

Tablica B – Intelektualni proizvodi (iznosi u EUR po danu)

Ta financijska sredstva mogu se upotrijebiti samo za troškove osoblja organizacija sudionica u projektu za proizvodnju intelektualnih proizvoda27. Iznosi ovise o: a) profilu osoblja koje sudjeluje u projektu i b) zemlji organizacije sudionice čije osoblje sudjeluje u provedbi.

 

Voditelj

Učitelj / nastavnik / voditelj osposobljavanja / istraživač / osoba koja radi s mladima

Tehničar

Administrativno osoblje

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Australija, Kanada, Katar, Kuvajt, Makao, Monako, San Marino, Sjedinjene Američke Države, Švicarska

294

241

190

157

Andora, Brunej, Država Vatikanskoga Grada, Japan, Novi Zeland, Singapur, Ujedinjeni Arapski Emirati

280

214

162

131

Bahami, Bahrein, Hong Kong, Izrael, Koreja (Republika), Oman, Saudijska Arabija, Tajvan

164

137

102

78

Afganistan, Albanija, Alžir, Angola, Antigva i Barbuda, Argentina, Armenija, Azerbajdžan, Bangladeš, Barbados, Belize, Benin, Bjelarus, Bocvana, Bolivija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Burkina Faso, Burundi, Butan, Cookovi otoci, Côte d’Ivoire, Crna Gora, Čad, Čile, Demokratska Republika Kongo, Demokratska Republika Timor-Leste, Dominika, Dominikanska Republika, državno područje Rusije priznato međunarodnim pravom, državno područje Ukrajine priznato međunarodnim pravom, Džibuti, Egipat, Ekvador, Ekvatorska Gvineja, El Salvador, Eritreja, Esvatini, Etiopija, Fidži, Filipini, Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Gruzija, Gvajana, Gvatemala, Gvineja, Gvineja Bisau, Haiti, Honduras, Indija, Indonezija, Iran, Irak, Jamajka, Jemen, Jordan, Južna Afrika, Južni Sudan, Kabo Verde, Kamerun, Kambodža, Kazahstan, Kenija, Kiribati, Kina, Kirgistan, Kolumbija, Kongo, Komori, Koreja (DNR), Kosovo, Kostarika, Kuba, Laos, Lesoto, Libanon, Liberija, Libija, Madagaskar, Malavi, Maldivi, Malezija, Mali, Maroko, Maršalovi Otoci, Mauricijus, Mauritanija, Meksiko, Mikronezija – Federativne države, Mjanmar, Moldova, Mongolija, Mozambik, Namibija, Nauru, Nepal, Niger, Nigerija, Nikaragva, Niue, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Peru, Ruanda, Salomonovi Otoci, Samoa, Sejšeli, Senegal, Sijera Leone, Sirija, Somalija, Srednjoafrička Republika, Sudan, Surinam, Sveta Lucija, Sveti Kristofor i Nevis, Sveti Toma i Prinsipe, Sveti Vincent i Grenadini, Šri Lanka, Tadžikistan, Tajland, Tanzanija, Tonga, Togo, Trinidad i Tobago, Tunis, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Urugvaj, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vijetnam, Zambija, Zimbabve

 

88

74

55

39

 

Tablica C – Boravak sudionika u transnacionalnim aktivnostima učenja, poučavanja i osposobljavanja (u EUR po danu/mjesecu)

Razine doprinosa za jedinične troškove razlikuju se s obzirom na: a) vrstu mobilnosti i b) zemlju u kojoj se odvija aktivnost:

 

Dugoročna mobilnost u svrhu aktivnosti podučavanja ili osposobljavanja – mobilnost osoba koje rade s mladima

(u EUR po danu)

Dugoročne aktivnosti učenika

(u EUR po mjesecu)

 

B1.5

B1.6

B1.7

B1.8

Grupa 1 :

Norveška, Danska, Luksemburg, Ujedinjena Kraljevina, Island,  Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn

125

88

63

168

Grupa 2:

Nizozemska, Austrija, Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Cipar, Grčka, Malta, Portugal

110

77

55

147

Grupa 3 :

Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvatska, Slovačka, Češka, Litva, Turska, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Bugarska, Republika Sjeverna Makedonija, Srbija

90

63

45

105

 • 1. Primjerice: u-multirank https://www.umultirank.org/; eter https://www.eter-project.com/#/home; graduate tracking  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/?uri=celex%3a52017dc0249 ;  heinnovate https://heinnovate.eu/en
 • 2. U skladu s preporukom vijeća o sveobuhvatnom pristupu poučavanju i učenju jezika {swd(2018) 174 final} https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/?uri=com%3a2018%3a272%3afin
 • 3. Pogledajte smjernicu „Internacionalizacija: praktični vodič o strateškoj internacionalizaciji u sklopu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”, http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a06-go-international_en.pdf
 • 4. Treba primijeniti posebna pravila i informacije koje se odnose na aktivnosti mobilnosti učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, kako je opisano u Prilogu I. u ovom Programskom vodiču.
 • 5. Prijedlog Preporuke Vijeća o europskom okviru za kvalitetno i učinkovito pripravništvo ((2018/C 153/01). HTTPS://EUR-LEX.EUROPA.EU/LEGAL-CONTENT/EN/TXT/PDF/?URI=CELEX:32018H0502(01)
 • 6. SL C 155, 8.7.2009, str. 1–10
 • 7. U slučaju neformalne skupine jedan član skupine preuzima ulogu predstavnika i preuzima odgovornost u ime skupine.
 • 8. Ovisno o zemlji u kojoj je škola registrirana, za takvu vrstu partnerstva primjenjuje se posebna definicija prihvatljivih škola. Definicija i/ili popis prihvatljivih škola objavljuje se na stranicama svake nacionalne agencije. Osim toga, treba napomenuti da je model ugovaranja za partnerstva za razmjenu u školama različit od modela za ostala strateška partnerstva i temelji se na ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava s jednim korisnikom. Više pojedinosti potražite u dijelu C ovog Vodiča ili se obratite svojoj nacionalnoj agenciji.
 • 9. Sjedišta institucija Europske unije su Bruxelles, Frankfurt, Luxembourg, Strasbourg i Haag.
 • 10. Za poseban format „partnerstva za razmjenu u školama” primjenjuju se dodatni kriteriji. Vidjeti odjeljak „Partnerstva za razmjenu u školama”.
 • 11. Napomena: škole koje su pod nadzorom nacionalnog tijela druge zemlje (npr. francuski liceji, njemačke škole, britanske vojne škole itd.) predaju zahtjev nacionalnom tijelu zemlje pod čijim su nadzorom.
 • 12. Na području školskog obrazovanja to uključuje intervencije obrazovnog osoblja u školama primjerice školski inspektori, školski savjetnici, pedagoški savjetnici, psiholozi itd.
 • 13. Studenti visokog obrazovanja moraju biti registrirani na visokom učilištu koje sudjeluje u programu i upisani u studij nakon kojega se dodjeljuje priznati akademski stupanj ili neka druga priznata kvalifikacija na tercijarnoj razini, do razine doktorata.
 • 14. Ovi kriteriji nisu relevantni za partnerstva u svrhu školske razmjene.
 • 15. O sustavu eTwinning možete sanati više na: https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/the-etwinning-school-label---.htm
 • 16. Ovisno o zemlji u kojoj je škola registrirana, za takvu vrstu partnerstava primjenjuje se posebna definicija prihvatljivih škola. Definicija i/ili popis prihvatljivih škola objavljuje se na stranicama svake nacionalne agencije. Više pojedinosti potražite u dijelu C ovog Vodiča ili se obratite svojoj nacionalnoj agenciji.
 • 17. Primjerice, tri škole koje provode partnerstvo tijekom dvije godine mogu primiti najviše 99 000 eura za čitavi projekt. Ta se sredstva mogu podijeliti na bilo koji način između tri škole.
 • 18. Promotori projekta koji se prijavljuju za transnacionalne inicijative mladih trebaju se prijaviti u okviru strateških partnerstava kojima se podupire razmjena dobrih praksi.
 • 19. U slučaju neformalne skupine jedan član skupine preuzima ulogu predstavnika i preuzima odgovornost u ime skupine.
 • 20. Sjedišta su institucija Europske unije Bruxelles, Frankfurt, Luxembourg, Strasbourg i Haag.
 • 21. Napomena: škole koje su pod nadzorom nacionalnog tijela druge zemlje (npr. francuski liceji, njemačke škole, britanske vojne škole itd.) predaju zahtjev nacionalnom tijelu zemlje pod čijim su nadzorom.
 • 22. Uključujući troškove izravno povezane sa sudionicima s posebnim potrebama i osobama u pratnji koji sudjeluju u transnacionalnim aktivnostima učenja, poučavanja i osposobljavanja. To može uključivati putne troškove i troškove boravka ako su opravdani i ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „pojedinačna potpora”).
 • 23. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_hr.htm
 • 24. Na primjer, ako osoba iz Madrida (Španjolska) sudjeluje u aktivnosti koja se održava u Rimu (Italija), podnositelj prijedloga a) izračunava udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km), b) odabire primjenjiv raspon udaljenosti putovanja (tj. od 500 do 1999 km) i c) izračunava bespovratna sredstva EU-a kojima će osigurati doprinos za putne troškove sudionika od Madrida do Rima i natrag (275 EUR).
 • 25. Osobe u pratnji imaju pravo na isti iznos, neovisno o tome je li aktivnost u kojoj sudjeluju kratkoročna ili dugoročna. U iznimnim slučajevima, ako osoba koja je u pratnji mora ostati u inozemstvu više od 60 dana, dodatni troškovi boravka nakon 60. dana nadoknadit će se u okviru proračunskog naslova „potpora za posebne potpore”.
 • 26. U slučaju visokog obrazovanja troškovi osoblja zaposlenog na fakultetima sastavnicama sveučilišta koja imaju Povelju Erasmus za visoko obrazovanje prihvatljivi su u okviru kategorije troškova „intelektualni proizvodi”
 • 27. U slučaju visokog obrazovanja troškovi osoblja zaposlenog na fakultetima sastavnicama sveučilišta koja imaju Povelju Erasmus za visoko obrazovanje prihvatljivi su u okviru kategorije troškova „intelektualni proizvodi”