Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

Koji su ciljevi i prioriteti strateškog partnerstva?

Cilj je strateških partnerstava poticati razvoj, prijenos i/ili provedbu inovativnih praksi te provedbu zajedničkih inicijativa kojima se promiču suradnja, suradničko učenje i razmjena iskustva na europskoj razini.

Ovisno o ciljevima i sastavu strateškog partnerstva, moguće su dvije vrste projekata:

 • Strateška partnerstva za potporu inovacijama:

Očekuje se da će se ovim projektima razviti inovativni proizvodi i/ili uključiti u intenzivne aktivnosti širenja i iskorištavanja postojećih i novih proizvoda ili inovativnih ideja. Podnositelji zahtjeva imaju mogućnost zatražiti namjenska proračunska sredstva za intelektualne proizvode i događanja s multiplicirajućim učinkom kako bi izravno odgovorili na inovacijski aspekt aktivnosti. Ta vrsta projekata otvorena je svim područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

 

 • Strateška partnerstva za potporu razmjeni dobrih praksi:

Primarni je cilj omogućiti organizacijama da razvijaju i jačaju mreže, povećaju svoju sposobnost poslovanja na transnacionalnoj razini, razmjenjuju i uspoređuju ideje, prakse i metode. Odabrani projekti mogu imati i opipljive rezultate te se očekuje provođenje aktivnosti širenja rezultata, ali na način koji odgovara cilju i području primjene projekta. Ti rezultati i aktivnosti sufinancirat će se iz standardnih proračunskih sredstava za upravljanje projektom i njegovu provedbu. Strateškim partnerstvima relevantnima za područje visokog obrazovanja neće se podupirati te vrste projekata. Osim toga, u okviru te vrste partnerstva mogu se ostvariti određeni posebni oblici strateških partnerstava:

 • Partnerstva za razmjenu u školama: u toj vrsti strateških partnerstava mogu sudjelovati samo škole. U okviru projekata mogu se iskoristiti mogućnosti za mobilnost učenika i osoblja kako bi se školama sudionicama pomoglo da se razviju kao organizacije i da im se poveća sposobnost sudjelovanja u međunarodnim projektima. Nadalje, iznimno se potiče kombinacija mobilnosti i fizičkih razmjena s virtualnom suradnjom putem sustava eTwinning.
 • Transnacionalne inicijative mladih: cilj je tih strateških partnerstava u području povezanom s mladima jačati društvenu predanost i poduzetnički duh mladih. Jedinstvena osobina ovog oblika strateških partnerstava je ta da inicijativu mladih pokreću, organiziraju i provode sami mladi. 
Više informacija o osobinama tih posebnih oblika projekata možete pronaći u odjeljku „Posebni oblici strateških partnerstava”.

 

Neovisno o području na koje određeni projekt djeluje, strateška partnerstva otvorena su svim vrstama organizacija aktivnima u bilo kojem području obrazovanja, osposobljavanja i mladih ili drugih društveno-gospodarskih sektora te organizacijama koje provode interdisciplinarne aktivnosti u različitim područjima (npr. lokalna i regionalna tijela, centri za priznavanje i vrednovanje, gospodarske komore, trgovinske organizacije, centri za usmjeravanje, kulturne organizacije). Ovisno o prioritetu i ciljevima projekta u strateška partnerstva trebali bi biti uključeni najprikladniji i najraznolikiji partneri kako bi se imalo koristi od njihovih različitih iskustava, profila i posebne stručnosti za proizvodnju relevantnih i visokokvalitetnih rezultata projekta.

Kako bi se mogla financirati, strateška partnerstva moraju se odnositi na a) najmanje jedan horizontalni prioritet ili b) najmanje jedan poseban prioritet relevantan za područje obrazovanja, osposobljavanja i mladih na koje se najviše utječe, kako je opisano u nastavku. Među tim prioritetima nacionalne agencije mogu dati prednost onima koji su posebno relevantni u nacionalnom kontekstu („europski prioriteti u nacionalnom kontekstu”). Nacionalne agencije o tome moraju propisno obavijestiti moguće podnositelje zahtjeva na svojim službenim stranicama. 

 

Horizontalni prioriteti

 • Podupire pojedince u stjecanju i razvijanju osnovnih vještina i ključnih kompetencija1 kako bi se potaklo zapošljavanje i socijalno-obrazovni i osobni razvoj, kao i sudjelovanje u građanskom i društvenom životu; u svijetu koji se brzo mijenja to uključuje jezične vještine, poduzetnički duh, kritičko mišljenje i kreativnost, kao i napredne vještine u strateškim područjima za pametni gospodarski i društveni razvoj. Tim će se prioritetom, između ostaloga, obuhvatiti aktivnosti za: razvoj partnerstava među obrazovnim ustanovama, poduzećima i posredničkim tijelima; potporu učenju kroz rad; poboljšanju kvalitete i učinkovitosti iskustava obrazovne mobilnosti; potporu učinkovitim i inovativnim pedagoškim metodama, podučavanju, vrednovanju i okruženju za vrednovanje i učenje; primjenu pristupa temeljenih na kompetenciji i procjenu njihove kvalitete, učinka i relevantnosti; promicanje interdisciplinarne suradnje u području znanosti, tehnologije, inženjerstva, umjetnosti i matematike (STE(A)M); potporu razvoju nacionalnih i prekograničnih strategija sektorskih vještina.  To može doprinijeti boljoj kvaliteti obrazovanja i osposobljavanja te poticati prenosivost među različitim metodama obrazovanja i osposobljavanja.
 • Socijalno uključivanje: prednost će se dati aktivnostima koje su usmjerene na raznolikost i promicanje – posebno pomoću inovativnih i integriranih pristupa – posjedovanja zajedničkih vrijednosti, ravnopravnosti, uključujući ravnopravnost spolova, i nediskriminacije te socijalnog uključivanja pomoću aktivnosti u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Programom će se poduprijeti projekti čiji je cilj poticanje razvoja socijalnih, građanskih i međukulturalnih kompetencija, mrežne sigurnosti i digitalne dobrobiti te nastojati riješiti pitanje diskriminacije, segregacije, rasizma, vršnjačkog nasilja (uključujući kibernetičko nasilje), nasilja, lažnih vijesti i drugih oblika mrežnih dezinformacija. Program će također podržati i procijeniti nove pristupe smanjenju nejednakosti u dostupnosti i uporabi digitalnih tehnologija u formalnom i neformalnom obrazovanju. Posebna će se pažnja pridati rodnim razlikama u pogledu pristupa i uporabe digitalnih tehnologija te upisivanja studija i ostvarivanju karijera studentica u informacijskom sektoru.
 • Otvoreno obrazovanje i inovativne prakse u digitalnom dobu: prednost će se dati aktivnostima koje promiču inovativne pedagoške metode i metode podučavanja, učenja i vrednovanja te koje potiču edukatore i učenike da surađuju i da upotrebljavaju digitalne tehnologije na kreativan i učinkovit način2. Prednost će se dati poticanju obrazovnih ustanova i ustanova za osposobljavanje da počnu upotrebljavati digitalne tehnologije kako je navedeno u Europskom okviru za digitalnu kompetenciju obrazovnih ustanova3 i Akcijskom planu za digitalno obrazovanje, uključujući osobito uporabu introspektivnog alata SELFIE za opće obrazovanje i škole za strukovno obrazovanje i osposobljavanje na svim razinama. Dodatni prioritet bit će ažuriranje i razvoj digitalnih materijala i alata za učenje, posebno otvorenih obrazovnih sadržaja, otvorenih udžbenika te besplatnih i otvorenih obrazovnih softvera te potpora učinkovitoj upotrebi digitalnih tehnologija i otvorenih pedagoških metoda u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. To uključuje i poticanje sinergija putem aktivnosti istraživanja i inovacija, i stoga uključuje Otvorenu znanost i promicanje novih tehnologija kao pokretača poboljšanja politika i praksi u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Programom se također promiču i nove metode podučavanja i uporaba europskih okvira o digitalnoj kompetenciji edukatora, građana i ustanova.
 • Potpora edukatorima: prednost će se dati aktivnostima koje jačaju regrutiranje, odabir i profesionalni razvoj edukatora (primjerice, nastavnika, voditelja osposobljavanja, profesora, tutora, mentora i trenera), osoba koje rade s mladima, obrazovnih voditelja (primjerice, ravnatelja, rektora, voditelja odjela) i pomoćnog osoblja (primjerice, asistenata u nastavi, savjetnika za profesionalnu orijentaciju, specijalista za ljudske resurse u poduzećima), kao i aktivnosti kojima se potiče visokokvalitetno i inovativno podučavanje i lvrednovanje učenika. To uključuje profesionalni razvoj u područjima komunikacije, suradnje i razmjene među edukatorima, povezivanje obrazovanja s istraživanjem i inovacijama, učenje kroz rad i informalno učenje, rješavanje pitanja ranog napuštanja školovanja, potporu učenicima s teškom životnom situacijom te rješavanje pitanja kulturološke i jezične raznolikosti.
 • Transparentnost i priznavanje vještina i kvalifikacija: prednost će se dati aktivnostima kojima se podupire mobilnost u svrhu učenja i rada te omogućava prijelaz s razine na razinu ili iz jedne vrste obrazovanja i osposobljavanja u drugu, prijelaz iz obrazovanja/osposobljavanja u svijet rada i obrnuto te prijelaz s jednog radnog mjesta na drugo. Prednost će se dati aktivnostima kojima se omogućuju i promiču automatsko međusobno priznavanje te transparentnost i usporedivost kvalifikacija i ishoda učenja, uključujući pružanjem boljih usluga i informacija/smjernica o vještinama i kvalifikacijama. To uključuje promicanje inovativnih rješenja za unapređenje priznavanja i potporu vrednovanju – na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj/međunarodnoj razini – kompetencija stečenih informalnim i neformalnim učenjem, uključujući uporabu digitalnih znački i tehnologija decentraliziranih baza podataka.
 • Održivo ulaganje, kvaliteta i učinkovitost obrazovanja, sustavi za osposobljavanje i mlade: prednost će se dati aktivnostima kojima se podupire primjena Investicijskog plana za Europu, uključujući promicanjem modela financiranja kojima se privlače privatni subjekti i kapital poput Europske organizacije za pružanje jamstva za studentski zajam; razvoj politika temeljenih na dokazima i reformi kojima je cilj učinkovitije pružanje kvalitetnog obrazovanja i osposobljavanja; istraživanje inovativnih načina kako bi se osiguralo održivo ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i mlade, uključujući financiranje temeljeno na radnom učinku i dijeljenju troškova, gdje je moguće.
 • Socijalna i obrazovna vrijednost europske kulturne baštine, njezin doprinos stvaranju poslova, gospodarskom rastu i socijalnoj koheziji: prednost će se dati aktivnostima kojima se pridonosi podizanju svijesti o važnosti europske kulturne baštine pomoću obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informalnog i neformalnog učenja, mladih te sporta, uključujući aktivnosti za potporu razvoja vještina, socijalnog uključivanja, kritičkog mišljenja i uključenosti mladih. Promicat će se novi participativni i međukulturalni pristupi baštini te obrazovne inicijative usmjerene na jačanje međukulturalnog dijaloga u koji će biti uključeni učitelji, nastavnici i učenici od rane dobi.

 

 

Prioriteti karakteristični za područje 

U području visokog obrazovanja, prednost će se dati aktivnostima kojima se promiču internacionalizam i mobilnost, kao i veze između obrazovanja, istraživanja i inovacija, u skladu s izazovima koji su utvrđeni u Obnovljenom programu EU-a za visoko obrazovanje, Preporuci Vijeća za praćenje diplomanata, Komunikaciji o jačanju europskog identiteta kroz obrazovanje i kulturu te Akcijskom planu za digitalno obrazovanje:

 • Promicanje internacionalizma, između ostaloga, pomoću automatskog međusobnog priznavanja kvalifikacija i ishoda učenja te poticanje visokih učilišta na primjenu načela Bolonjskog procesa i alata za jačanje mobilnosti za sve i razvoj uspješnog Europskog prostora za obrazovanje;
  • Rješavanje nedostataka i neusklađenosti u području vještina pomoću: a) poticanja novih inovativnih pedagoških metoda za izradu i razvoj kurikuluma ishoda učenja koji ispunjava obrazovne potrebe studenata te je istodobno relevantan za tržište rada i društvene potrebe, uključujući boljom uporabom otvorenog mrežnog, mješovitog, multidisciplinarnog učenja kroz rad; kako bi se omogućilo fleksibilnije učenje, povećala raznolikost studija i razvile digitalne kompetencije edukatora i studenata; b) aktivnosti za povećanje upisa na kolegije u kojima postoji nedostatak vještina, i za poboljšanje profesionalne orijentacije, c) aktivnosti koje potiču stjecanje prenosivih, poduzetničkih i digitalnih vještina;
  • Promicanje i nagrađivanje izvrsnosti u podučavanju i razvoju vještina, uključujući pomoću a) promicanja učinkovitih struktura poticaja i politika ljudskih resursa na nacionalnoj i institucionalnoj razini, b) poticanja osposobljavanja nastavnog osoblja i razmjene dobre prakse (primjerice, kroz platforme suradnje) u novim i inovativnim pedagoškim metodama, uključujući multidisciplinarne pristupe, izradu novog kurikuluma, metode izvođenja nastave i vrednovanja; c) omogućavanja ustanovama da pruže širi raspon (mrežnih) tečajeva redovnim, izvanrednim studentima ili učenicima u cjeloživotnom obrazovanju; d) povezivanja obrazovanja s istraživanjem i inovacijama promicanjem poduzetničkog, otvorenog i inovativnog sektora visokog obrazovanja; te promicanja partnerstava u pogledu učenja i podučavanja s komercijalnim i nekomercijalnim partnerima u privatnom sektoru;
 • Izgradnja inkluzivnih sustava visokog obrazovanja koji su povezani s okolnim zajednicama, povećanjem pravičnosti u pogledu pristupa i sudjelovanja te stopa završavanja nedovoljno zastupljenih skupina i skupina u nepovoljnom položaju i izbjeglica; razvoj, ispitivanje i primjena fleksibilne i modularne izrade tečajeva (mrežni ili mješoviti); promicanje građanske i društvene odgovornosti studenata, istraživača i sveučilišta te priznavanje volonterskog rada i rada za opće dobro u akademskim rezultatima;
 • Konsolidacija i unapređenje izgradnje baze znanja o visokom obrazovanju mjerenjem učinka politika, sustava i pojedinačnih ustanova visokog obrazovanja; izgradnja baze znanja u pogledu vještina koje su potrebne za gospodarstvo i društvo predviđanjem potrebnih vještina, praćenjem diplomanata i studijama predviđanja, uključujući promicanje daljnjeg razvoja sustava praćenja diplomanata u državama sudionicama programa u skladu s Preporukom Vijeća o praćenju diplomanata i unapređenju dostupnosti usporedivih podataka o ishodima diplomanata unutar Europe;
 • Poticanje djelotvornih i učinkovitih modela financiranja i upravljanja na razini sustava, nagrađivanje dobre nastave, inovativnosti i relevantnosti za zajednicu;
 • Potpora primjeni studentske kartice EU-a kako bi se pojednostavnila i olakšala mobilnost studenata u Europi značajnim smanjenjem administrativnog opterećenja u smislu vremena, troška i napora koje je povezano s fizičkom registracijom; osiguravanje sigurnog prijenosa studentskih podataka među visokim učilištima, od odabira studenata do priznavanja njihovih ECTS bodova, u potpunosti u skladu sa zaštitom osobnih podataka.
 

U području školskog obrazovanja prioriteti će biti sljedeći:

 • Jačanje profila nastavnih struka, uključujući osobito nastavnike, ravnatelje i edukatore, primjerice: čineći struku privlačnijom i raznolikom; jačanje odabira, regrutiranja i vrednovanja; unapređenje obrazovanja i profesionalnog razvoja nastavnika i povezivanje njegovih različitih faza; olakšavanje mobilnosti nastavnika; potpora nastavnicima u razvoju inovativnog podučavanja i metoda vrednovanja; jačanje vodstva u obrazovanju, uključujući distribuirano vodstvo i nastavno vodstvo.
 • Promicanje sveobuhvatnog pristupa podučavanju i učenju jezika na temelju povećanja jezične raznolikosti u školama, primjerice: poticanjem ranog učenja jezika i osviještenosti; razvoj dvojezičnih nastavnih mogućnosti, osobito u pograničnim područjima i/ili područjima gdje stanovnici upotrebljavaju više od jednog jezika; povećanje dostupnosti novih tehnologija za potporu učenju jezika; potpora integraciji jezične dimenzije u kurikulumima.
 • Rješavanje problema ranog napuštanja školovanja i nepovoljnog položaja kojim će se omogućiti uspjeh svim učenicima, uključujući djecu koja potječu iz migrantskih obitelji, primjerice: jačanjem suradnje među subjektima unutar škola, kao i s obiteljima te drugim vanjskim dionicima; poboljšanje prijelaza između različitih razina obrazovanja; potpora umrežavanju škola koje promiču suradničke i cjelovite pristupe podučavanju i učenju; poboljšanje evaluacije i osiguravanja kvalitete.
 • Poboljšanje pristupa cjenovno dostupnom i visokokvalitetnom obrazovanju u ranoj dobi i briga te poboljšanje kvalitete sustava i njegove provedbe kako bi se poboljšao razvoj djece prilagođen dobi, kako bi se postigli bolji ishodi učenja i osigurao dobar početak obrazovanja za sve, primjerice: daljnjim razvojem EU-ova okvira za kvalitetu; osiguravanje da se prednosti obrazovanja u ranom djetinjstvu provode i na ostalim razinama obrazovanja; te razvoj novih modela provedbe, upravljanja i financiranja.
 • Izgradnja kapaciteta za ustanove i priznavanje razdoblja učenja u inozemstvu, uključujući priznavanje formalnih obrazovnih i transverzalnih kompetencija razvijenih kroz neformalno i informalno učenje, primjerice: razvojem i širenjem alata i mehanizama za priznavanje; dijeljenje i promicanje najboljih praksi; izgradnja administrativnih kapaciteta u školama kako bi se potaklo sudjelovanje učenika u transnacionalnim projektima i vršnjačkoj razmjeni; osiguravanje prikladnih sigurnosnih normi za učenike koji sudjeluju u transnacionalnoj mobilnosti; te uspostava održivog partnerstva između ustanova koje organiziraju prekogranične razmjene u svrhu učenja u sklopu općeg obrazovanja.

 

U području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (početnog i kontinuiranog), prioriteti će biti sljedeći:

 • Razvoj partnerstava kojima se potiče postavljanje i provedba strategija internacionalizacije za pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja4, čiji je cilj uspostava potrebnih mehanizama potpore i ugovornih okvira za promicanje kvalitetne mobilnosti osoblja i učenika u sklopu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja5, uključujući priznavanje njihovih ishoda učenja; razvoj usluga za potporu studentima kako bi se potakla internacionalizacija i obrazovna mobilnost u sklopu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja putem aktivnosti čiji je cilj informiranje, motiviranje i olakšavanje društvene integracije učenika u sklopu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u državi domaćinu i unapređenje njihove međukulturalne osviještenosti i aktivnog građanskog djelovanja;
 • Razvoj partnerstava čiji je cilj promicanje učenja kroz rad u svim oblicima, a osobito za provedbu Preporuke Vijeća o europskom okviru za kvalitetno i učinkovito pripravništvo6. Ova partnerstva također mogu biti usmjerena i na razvoj novog sadržaja osposobljavanja i združene kvalifikacije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima se integriraju razdoblja učenja kroz rad, uključujući mogućnosti za primjenu znanja u praktičnom radnom okruženju i ubacivanje iskustva međunarodne mobilnosti gdje je moguće;
 • Povećanje kvalitete pružanja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja uspostavljanjem povratnih petlji za prilagodbu pružanja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, uključujući postavljanjem ili ispitivanjem postupaka praćenja diplomanata kao dio sustava osiguravanja kvalitete u skladu s Preporukom Vijeća o praćenju diplomanata i Preporukom o Europskom referentnom okviru za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training, EQAVET)7;
 • Poboljšavanje pristupa osposobljavanju i kvalifikacijama za sve, s posebnim fokusom na nisko-kvalificirane radnike, kroz kontinuirano strukovno obrazovanje i osposobljavanje, osobito povećanjem kvalitete, ponude i dostupnosti kontinuiranog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, priznavanjem neformalnog i informalnog učenja, promicanjem učenja na radnom mjestu, pružanjem učinkovitih i integriranih usluga profesionalnog usmjeravanja te fleksibilnim i prenosivim metodama učenja; uključujući razvoj partnerstva između mikro, malih i srednjih poduzeća i pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s ciljem promicanja združenih centara kompetencija, mreža za učenje, poticanja udruživanju sredstava i pružanja početnog i/ili kontinuiranog osposobljavanja njihovom osoblju;
 • Daljnje jačanje ključnih kompetencija u početnom i kontinuiranom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (posebice u pogledu pismenosti, numeričkih, digitalnih i jezičnih vještina) uključujući zajedničke metodologije za uvođenje tih kompetencija u kurikulume te stjecanje, izvođenje i vrednovanje ishoda učenja tih nastavnih programa;
 • Potpora usvajanju inovativnih pristupa i digitalnih tehnologija za podučavanje i učenje, kako je navedeno u Akcijskom planu za digitalno obrazovanje, uključujući učinkovitu uporabu introspektivnog alata SELFIE za potporu i cjeloviti pristup inovacijama, i uporaba digitalnih tehnologija za pedagošku, administrativnu, tehničku i organizacijsku promjenu;
 • Uvođenje sustavnih pristupa i mogućnosti za početni i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika, voditelja osposobljavanja i mentora u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u školskim i radnim okruženjima (uključujući pripravništvo), uključujući razvojem učinkovitog digitalnog, otvorenog i inovativnog obrazovanja i pedagoških metoda, kao i praktičnim alatima;
 • Razvoj održivih partnerstava za uspostavu i/ili daljnji razvoj nacionalnih, regionalnih i sektorskih ustanova za natjecanje u vještinama kao oblik povećanja privlačnosti i izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Navedena bi partnerstva također mogla pomoći razvoju i potpori planova za pripremu, osposobljavanje i sudjelovanje učenika i osoblja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u međunarodnom, nacionalnim, regionalnim i sektorskim natjecanjima u vještinama, uz istodobnu blisku suradnju s poduzećima, pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, komorama i drugim relevantnim dionicima.
 

U području obrazovanja odraslih, u skladu s prioritetima ET2020 / europskog programa za obrazovanje odraslih8 i Preporukom Vijeća o oblicima usavršavanja: Nove prilike za odrasle, prednost će se dati sljedećem:

 • Poboljšanje i širenje ponude visokokvalitetnih mogućnosti učenja prilagođenih potrebama nisko-kvalificiranih odraslih osoba kako bi poboljšali pismenost, numeričke i digitalne kompetencije, ključne kompetencije i/ili napredovali prema višim kvalifikacijama, između ostaloga vrednovanjem vještina stečenih informalnim i neformalnim učenjem ili napredujući prema višim kvalifikacijama;
 • Potpora uspostavi i pristup oblicima usavršavanja omogućavanjem identifikacije i probira vještina, mogućnosti učenja koje su prilagođene pojedinačnim obrazovnim potrebama, priznavanjem fleksibilnih načina učenja (primjerice, masovni otvoreni mrežni tečajevi: MOOC) te vrednovanjem vještina koje se stječu informalnim i neformalnim učenjem;
 • Povećanje potražnje i prihvaćanja učinkovitim strategijama djelovanja prema van, usmjeravanja i motivacije kojima se potiču nisko-kvalificirane odrasle osobe na razvijanje i poboljšanje pismenosti, numeričkih i digitalnih kompetencija, ostalih ključnih kompetencija i/ili napredak prema višim kvalifikacijama;
 • Proširenje i razvoj kompetencija edukatora i ostalog osoblja koji pružaju potporu odraslim učenicima, osobito motivirajući odrasle da sudjeluju u učenju i učinkovitom podučavanju nisko-kvalificiranih radnika pismenosti, numeričkim i digitalnim vještinama, uključujući učinkovitom uporabom digitalnih tehnologija za poboljšanje iskustva učenja;
 • razvoj mehanizama za praćenje učinkovitosti politika obrazovanja odraslih ili za praćenje i nadzor napretka polaznika obrazovanja odraslih.
 
 

U području mladih, u skladu s predloženom Strategijom EU-a za mlade 2019. – 2027., prednost će se dati sljedećem:

 • Projektima koji doprinose Programu EU-a za rad s mladima, promicanjem        kvalitete, inovacije i priznavanja rada s mladima. Prednost će se dati projektima koji:
 • podupiru jačanje kapaciteta osoba koje rade s mladima i koje rade u području povezanom s mladima
 • podupiru osobe koje rade s mladima u razvoju i razmjeni učinkovitih metoda za dopiranje do marginaliziranih mladih ljudi, sprečavanju rasizma i netolerancije među mladima te borbi s rizicima, prilikama i posljedicama digitalizacije
 • potiču uključivanje i zapošljivost mladih s manje mogućnosti (uključujući skupinu NEET), s posebnim naglaskom na mlade koji su u opasnosti od marginalizacije i one koji potječu iz migrantskih obitelji;
 • promiču međukulturni dijalog i jačaju znanje i prihvaćanje raznolikosti u društvu
 • otvaraju rad s mladima za međusektorsku suradnju, čime se omogućavaju veće sinergije u svim područjima djelovanja koja se tiču mladih ljudi
 • olakšavaju prijelaz mladih ljudi iz mladosti u odraslu dob, posebno integraciju na tržište rada, razvijaju njihove kompetencije, postavljaju standarde kvalitete, etička pravila i pravila struke
 • jačaju poveznice između politike, istraživanja i prakse; promiču bolje poznavanje situacije u kojoj se nalaze mladi i politika za mlade, priznavanje i vrednovanje rada s mladima te informalnog i neformalnog učenja na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
 •                 Promicanje projekata s ciljem uključivanja, povezivanja i osnaživanja mladih.. Prednost će se dati projektima koji jačaju međusektorsku suradnju, omogućavajući veće sinergije u svim područjima djelovanja koja se odnose na mlade, s posebnim naglaskom na pristup pravima, autonomiju, sudjelovanje – uključujući e – sudjelovanje i aktivno građanstvo mladih ljudi, posebno onih kojima prijeti socijalna isključenost, s pomoću projekata koji:
 • potiču veće sudjelovanje svih mladih ljudi u demokratskom i građanskom životu Europe, uključujući i u vezi s europskim izborima 2019.
 • proširuju i produbljuju političko i društveno sudjelovanje mladih na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, europskoj ili globalnoj razini
 • potiču volontiranje među mladima
 • povećavaju socijalnu uključenost svih mladih, uzimajući u obzir temeljne europske vrijednosti
 • promiču raznolikost, međukulturni i međureligijski dijalog te zajedničke vrijednosti slobode, tolerancije i poštovanja ljudskih, socijalnih i ekonomskih prava
 • Pojačavaju kritičko mišljenje i medijsku pismenost među mladima radi jačanja demokracije i suzbijanja manipulacije, propagande i lažnog izvještavanja;
 • pojačavaju inicijativnost mladih ljudi, posebno u socijalnom području
 • omogućavaju mladima da se povežu s izabranim donositeljima politika, javnim upravama, interesnim skupinama, organizacijama civilnog društva ili pojedincima u bilo kojem od političkih ili društvenih procesa koji utječu na njihove živote, da im kažu što misle i utječu na njih
 •                 Promicanje poduzetničkog obrazovanja, socijalnog poduzetništva i neprofitnih aktivnosti među mladima. Prednost će se dati projektima u obliku transnacionalnih inicijativa mladih koji omogućavaju skupinama mladih da svoje ideje ostvare u praksi, uključujući s pomoću socijalnih poduzeća, rješavanjem izazova i utvrđivanjem problema u njihovu svakodnevnom životu.

 

Koje se aktivnosti podupiru u okviru strateškog partnerstva?

Tijekom životnog ciklusa projekta i ovisno o vrsti strateškog partnerstva projektima se obično mogu ostvarivati razne aktivnosti, na primjer:

 • aktivnosti kojima se jačaju suradnja i umrežavanje među organizacijama
 • ispitivanje i/ili primjena inovativnih praksi u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • aktivnosti kojima se omogućavaju priznavanje i vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih formalnim, neformalnim i informalnim učenjem
 • aktivnosti suradnje među regionalnim tijelima radi promicanja razvoja sustava obrazovanja i osposobljavanja te sustava povezanih s mladima te njihove integracije u mjere lokalnog i regionalnog razvoja
 • aktivnosti za potporu učenicima s invaliditetom / posebnim potrebama radi njihova završetka obrazovnih ciklusa i olakšavanja njihova prijelaza na tržište rada, uključujući borbom protiv segregacije i diskriminacije u obrazovanju za marginalizirane zajednice
 • aktivnosti za bolju pripremu i razvoj obrazovanja i osposobljavanja stručnjaka za izazove povezane s jednakosti, raznolikosti i uključenosti u okružju za učenje
 • aktivnosti kojima se promiče integracija izbjeglica, tražitelja azila i novopridošlih migranata te podiže svijest o izbjegličkoj krizi u Europi
 • transnacionalne inicijative kojima se njeguju poduzetnički duh i vještine za poticanje aktivnog građanstva i poduzetništva (uključujući socijalno poduzetništvo), koje zajednički provode dvije ili više skupina mladih iz različitih zemalja.

 

U okviru strateških partnerstava mogu se organizirati i transnacionalne aktivnosti učenja, poučavanja i osposobljavanja pojedinaca ako donose dodanu vrijednost u pogledu ostvarenja ciljeva projekta. Neke od tih aktivnosti posebno su važne u jednom ili u više područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih, kako je navedeno u tablici u nastavku. Za detaljniji opis aktivnosti koje se podupiru vidjeti Prilog I.

Vrsta aktivnosti

Posebno relevantna za

Kombinirana mobilnost učenika

sva područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih

Kratkoročne razmjene skupina učenika

školsko obrazovanje, VET

Intenzivni studijski programi

visoko obrazovanje

Dugoročna mobilnost učenika u svrhu školovanja

školsko obrazovanje

Dugoročna mobilnost u svrhu aktivnosti podučavanja ili osposobljavanja

visoko obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, školsko obrazovanje i obrazovanje odraslih

Dugoročna mobilnost osoba koje rade s mladima

mlade

Kratkoročna zajednička osposobljavanja osoblja

sva područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih

 

Tko može sudjelovati u strateškom partnerstvu?

Strateška su partnerstva općenito usmjerena na suradnju među organizacijama osnovanima u zemljama sudionicama programa. Međutim, organizacije iz partnerskih zemalja mogu sudjelovati u strateškom partnerstvu kao partneri (ne kao podnositelji zahtjeva) ako njihovim sudjelovanjem projekt dobiva znatnu dodanu vrijednost.

Uz organizacije koje formalno sudjeluju u projektu i koje dobivaju financijska sredstva EU-a, u strateška partnerstva mogu biti uključeni i pridruženi partneri iz javnog ili privatnog sektora koji pridonose provedbi pojedinih zadaća/aktivnosti projekta ili podupiru širenje i održivost projekta. Za potrebe upravljanja ugovorima pridruženi partneri ne smatraju se partnerima u projektu i ne dobivaju financijska sredstva. Međutim, njihova uključenost i uloga u projektu te različite aktivnosti moraju biti jasno opisani.

 

Koji se kriteriji primjenjuju za ocjenjivanje strateškog partnerstva?

U nastavku su navedeni formalni kriteriji koje strateško partnerstvo mora ispuniti kako bi bilo prihvatljivo za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru programa Erasmus+:

 

Opći kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljive organizacije sudionice

Organizacija sudionica može biti bilo koja javna ili privatna organizacija s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa ili u partnerskoj zemlji u svijetu (vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča).

Ta organizacija, na primjer, može biti:

 • visoko učilište
 • škola / institut / obrazovni centar (na bilo kojoj razini, od predškolske do višeg sekundarnog obrazovanja, uključujući strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)
 • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija
 • javno ili privatno, malo, srednje ili veliko poduzeće (uključujući socijalna poduzeća)
 • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
 • socijalni partner ili drugi predstavnik poslovnog sektora, uključujući gospodarske komore, industriju, obrtnička/stručna udruženja i sindikate
 • znanstveni institut
 • zaklada
 • centar za osposobljavanje organizirano među više poduzeća
 • poduzeća koja nude zajedničko osposobljavanje (suradničko osposobljavanje)
 • kulturna organizacija, knjižnica, muzej
 • tijelo koje pruža usluge profesionalnog usmjeravanja, usluge stručnog savjetovanja i informiranja
 • tijelo koje potvrđuje znanje, vještine i kompetencije stečene neformalnim i informalnim učenjem
 • europska nevladina organizacija za mlade
 • skupina mladih osoba koja je aktivna u području rada s mladima, ali ne nužno u kontekstu organizacije za mlade (tj. neformalna skupina mladih)9.

Visoka učilišta s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa moraju imati valjanu Povelju Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE). Povelja Erasmus za visoko obrazovanje nije potrebna za visoka učilišta iz partnerskih zemalja koja sudjeluju u programu, ali morat će izraziti slaganje s njezinim načelima.

Tko se može prijaviti?

Svaka organizacija sudionica s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa može biti podnositelj zahtjeva. Ta organizacija podnosi zahtjev u ime svih organizacija koje sudjeluju u projektu.

Broj i profil organizacija sudionica

Strateško partnerstvo transnacionalno je partnerstvo i uključuje barem tri organizacije iz triju različitih zemalja sudionica programa. Ne postoji maksimalan broj organizacija koje mogu sudjelovati. Međutim, proračunska su sredstva za upravljanje projektom i njegovu provedbu ograničena (odgovaraju iznosu10 organizacija sudionica). Sve organizacije sudionice moraju biti navedene u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratna sredstva.

U iznimnim slučajevima vrijede različita pravila za sljedeća strateška partnerstva:
 • strateška partnerstva u području povezanom s mladima moraju uključivati najmanje dvije organizacije iz dviju različitih zemalja sudionica programa
 • partnerstva za razmjenu u školama moraju uključivati najmanje dvije škole, a najviše šest škola iz najmanje dviju različitih zemalja sudionica programa10.

Mjesto/mjesta provedbe aktivnosti

Sve aktivnosti strateškog partnerstva moraju se odvijati u zemljama organizacija koje sudjeluju u projektu. Aktivnosti učenja, poučavanja i osposobljavanja učenika te dugoročne aktivnosti osoblja mogu se organizirati samo u zemljama sudionicama programa.
Osim toga, ako je propisno opravdano u vezi s ciljevima ili provedbom projekta: 
 • aktivnosti se mogu provoditi i u sjedištu institucije Europske unije, čak i ako u projektu ne sudjeluju organizacije iz zemlje u kojoj je sjedište te institucije11
 • događanja s multiplicirajućim učinkom mogu se odvijati u zemlji bilo kojeg pridruženog partnera uključenog u strateško partnerstvo.

Trajanje projekta

 • Partnerstva u području visokog obrazovanja: od 24 mjeseca do 36 mjeseci.
 • Partnerstva u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, školskog obrazovanja i obrazovanja odraslih: od 12 do 36 mjeseci12.
 • Partnerstva u području mladih: od 6 do 36 mjeseci.

Trajanje se mora odabrati u fazi podnošenja prijedloga, na temelju cilja projekta i vrste aktivnosti planiranih tijekom vremena.

U izvanrednim slučajevima trajanje strateškog partnerstva može se produljiti na zahtjev korisnika i uz suglasnost nacionalne agencije za najviše 6 mjeseci, ali uz uvjet da ukupno trajanje nije dulje od 3 godine. U tom slučaju ukupni iznos bespovratnih sredstava neće se mijenjati. U svim slučajevima provedba projekta mora završiti najkasnije 31. kolovoza 2022.

Kome predati zahtjev?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija podnositeljica zahtjeva ima poslovni nastan13.

Isti konzorcij partnera može predati samo jedan zahtjev i samo jednoj nacionalnoj agenciji po jednom pozivu.

Kada predati zahtjev?

 

 • Partnerstva u područjima visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, školskog obrazovanja i obrazovanja odraslih:
 • podnositelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 21. ožujka u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju od 1. rujna do 31. prosinca iste godine.

 

 • Partnerstva u području mladih:
 • podnositelji moraju predati zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava do:

 

 • 5. veljače u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju od 1. lipnja do 30. rujna iste godine
 • 30. travnja u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju od 1. rujna iste godine do 31. siječnja sljedeće godine
 • 1. listopada u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju od 1. veljače do 31. svibnja sljedeće godine.

 

Za strateška partnerstva u području povezanom s mladima: za svaki od ta tri roka nacionalne agencije mogu odrediti rok za obje vrste strateških partnerstava (tj. kojima se podupiru inovacije i kojima se podupire razmjena dobrih praksi) ili za samo jednu vrstu projekata. Podnositelji zahtjeva pozivaju se da posjete stranice svoje nacionalne agencije za detaljnije informacije.

Kako predati zahtjev?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

 

Dodatni kriteriji prihvatljivosti

Osim toga, ako su u okviru strateškog partnerstva predviđene bilo koje od sljedećih aktivnosti učenja, poučavanja i osposobljavanja, moraju se poštovati relevantni dodatni kriteriji prihvatljivosti:

 

Kratkoročna zajednička osposobljavanja osoblja.

PRIHVATLJIVI sudionici

Profesori, učitelji i nastavnici, voditelji osposobljavanja, nastavno i administrativno osoblje14 zaposleno u organizacijama sudionicama u zemljama sudionicama programa i u partnerskim zemljama. Osobe koje rade s mladima iz zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja.

Trajanje aktivnosti Od 3 dana do 2 mjeseca; isključujući dane putovanja
Intenzivni studijski programi

Prihvatljivi sudionici

 • Učenici: studenti visokog obrazovanja upisani na visoko učilište iz zemlje sudionice programa koje sudjeluje u programu.
 • Nastavno osoblje: nastavno osoblje s visokog učilišta iz zemalja sudionica programa ili partnerskih zemalja koje sudjeluje u programu.
 • Pozvani nastavnici: nastavno osoblje s visokih učilišta koja ne sudjeluju u programu i stručnjaci/specijalisti/profesionalci iz poduzeća ili ostalih organizacija iz zemalja sudionica programa ili partnerskih zemalja. 

Trajanje aktivnosti

 • Učenici: od 5 dana do 2 mjeseca; isključujući dane putovanja 
 • Nastavno osoblje (uključujući pozvane nastavnike): od 1 dana do 2 mjeseca; isključujući dane putovanja
Kombinirana mobilnost školaraca, učenika i mladih osoba (kratkoročna fizička mobilnost u kombinaciji s virtualnom mobilnosti)

PRIHVATLJIVI SUDIONICI

 • Naučnici, učenici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, studenti visokog obrazovanja15, odrasli polaznici i polaznici iz organizacija sudionica iz zemalja sudionica programa. Mladi iz zemalja sudionica programa. 
TRAJANJE AKTIVNOSTI Od 5 dana do 2 mjeseca; isključujući dane putovanja
Kratkoročne razmjene skupina učenika (uključujući učenike u sklopu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja)
PRIHVATLJIVI SUDIONICI Školarci i učenici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju bilo koje dobi upisani u školu sudionicu programa (uključujući ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje) iz države sudionice programa i u pratnji školskog osoblja.
TRAJANJE AKTIVNOSTI Od 3 dana do 2 mjeseca; isključujući dane putovanja
Dugoročna mobilnost u svrhu aktivnosti podučavanja ili osposobljavanja
PRIHVATLJIVI SUDIONICI Profesori, učitelji i nastavnici, voditelji osposobljavanja, nastavno i administrativno osoblje zaposleno u organizacijama sudionicama programa iz zemljama sudionica programa.
TRAJANJE AKTIVNOSTI Od 2 mjeseca do 12 mjeseci
Dugoročna mobilnost učenika u svrhu školovanja
PRIHVATLJIVI SUDIONICI Učenici u dobi od najmanje 14 godina, upisani u školu sudionicu programa iz zemlje sudionice programa. 
TRAJANJE AKTIVNOSTI Od 2 mjeseca do 12 mjeseci
Dugoročna mobilnost osoba koje rade s mladima
PRIHVATLJIVI SUDIONICI Osobe koje rade s mladima iz zemalja sudionica programa.
TRAJANJE AKTIVNOSTI Od 2 mjeseca do 12 mjeseci

 

Organizacije podnositeljice zahtjeva ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

 

Kriteriji za dodjelu

Ovisno o ciljevima projekta, uključenim organizacijama sudionicama programa, očekivanom učinku i drugim elementima, strateška partnerstva mogu biti različitih veličina i u skladu s tim prilagođavati svoje aktivnosti. Jednostavno rečeno, tom mjerom omogućava se organizacijama sudionicama programa stjecanje iskustva u međunarodnoj suradnji i jačanje njihovih kapaciteta, ali i proizvodnja kvalitetnih inovativnih rezultata. Kvalitativno ocjenjivanje projekta bit će razmjerno ciljevima suradnje i prirodi uključenih organizacija.

Projekti se ocjenjuju na temelju sljedećih kriterija:

Relevantnost projekta

(najviše 30 bodova)

 

 • Relevantnost prijedloga za:
 • ciljeve i prioritete te aktivnosti (vidjeti odjeljak „Koji su ciljevi i prioriteti strateškog partnerstva”).
 • Ako se prijedlog odnosi na horizontalni prioritet „uključivo obrazovanje, osposobljavanje i mladi”, smatrat će se iznimno relevantnim.
 • Ako se prijedlog odnosi na jedan ili više „europskih prioriteta u nacionalnom kontekstu” koje je najavila nacionalna agencija, smatrat će se iznimno relevantnim.
 • Stupanj do kojeg:
 • prijedlog je utemeljen na stvarnoj i primjerenoj analizi potreba
 • ciljevi su jasno definirani, realistični i odnose se na pitanja koja su relevantna za organizacije sudionice programa i ciljne skupine
 • prijedlog je prikladan za ostvarenje sinergija između različitih područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • prijedlog je inovativan i/ili nadopunjuje druge inicijative koje organizacije sudionice već provode
 • prijedlog donosi dodanu vrijednost na razini EU-a zahvaljujući rezultatima koji se ne bi mogli ostvariti aktivnostima koje se provode samo u jednoj zemlji.

Kvaliteta plana i provedbe projekta

(najviše 20 bodova)

 

 

 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta programa rada, uključujući odgovarajuće faze pripreme, provedbe, praćenja, vrednovanja i širenja rezultata
 • Usklađenost između ciljeva projekta i predloženih aktivnosti
 • Kvaliteta i izvedivost predložene metodologije
 • Postojanje i relevantnost mjera za kontrolu kvalitete kako bi se osiguralo da je provedba projekta visoke kvalitete, dovršena na vrijeme i u okviru proračuna
 • Stupanj do kojeg je projekt troškovno učinkovit i do kojeg se njime raspodjeljuju primjerena sredstva za svaku aktivnost
 • Ako je primjenjivo, upotreba internetskih platformi programa Erasmus+ (tj. eTwinning, EPALE, School Education Gateway) kao alata za pripremu, provedbu i praćenje projektnih aktivnosti
 • Za partnerstva u svrhu školske razmjene:

- stupanj do kojeg se projekti temelje na prethodnim ili trenutačnim projektima sustava eTwinning;

- stupanj do kojeg projekt upotrebljava sustav eTwinning u kombinaciji s fizičkom mobilnošću radi ostvarivanja duljih, učestalijih i bogatijih razmjena učenika i nastavnika u različitim državama (mješovita mobilnost).

Ako su u projektu predviđene aktivnosti osposobljavanja, poučavanja ili učenja:

 • kvaliteta praktičnih rješenja, načina upravljanja i potpore u aktivnostima učenja, poučavanja i osposobljavanja
 • stupanj do kojeg su te aktivnosti prikladne za ciljeve projekta i uključuju odgovarajući broj sudionika
 • kvaliteta rješenja za priznavanje i vrednovanje ishoda učenja sudionika, u skladu s europskim alatima i načelima za transparentnost i priznavanje.

Kvaliteta projektnog tima i sporazuma o suradnji

(najviše 20 bodova)

 

 

 • Stupanj do kojeg:

- projekt uključuje odgovarajuću kombinaciju komplementarnih organizacija sudionica s nužnim profilom, iskustvom i stručnošću za uspješnu provedbu svih vidova projekta

- raspodjela odgovornosti i zadaća pokazuje predanost i aktivan doprinos svih organizacija sudionica.

- ako je važno za vrstu projekta, projekt uključuje sudjelovanje organizacija iz različitih područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i ostalih društveno-gospodarskih sektora16.

 • Za partnerstva u svrhu školske razmjene: stupanj do kojeg projekt uključuje škole u sustavu eTwinning i stvara prilike da one promiču najbolje prakse u sustavu eTwinning te služe kao mentor drugim školama koje imaju manje iskustva s uporabom sustava eTwinning.
 • Stupanj do kojeg projekt uključuje nove sudionike u aktivnost.
 • Postojanje učinkovitih mehanizama za koordinaciju i komunikaciju između organizacija sudionica te s drugim relevantnim dionicima.
 • Ako je primjenjivo, stupanj do kojeg uključenost organizacije sudionice iz partnerske zemlje donosi znatnu dodanu vrijednost projektu (ako taj uvjet nije ispunjen, neće se razmatrati prihvaćanje projekta).

Učinak i širenje (najviše 30 bodova)

 

 • Kvaliteta mjera za ocjenjivanje ishoda projekta
 • Mogući učinak projekta:
 • na sudionike i organizacije sudionice, za vrijeme i nakon trajanja projekta
 • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj razini
 • Kvaliteta plana širenja: primjerenost i kvaliteta mjera usmjerenih na razmjenu ishoda projekta unutar i izvan organizacija sudionica.
 • Ako je relevantno, stupanj do kojeg je u projektu opisano kako će materijali, dokumenti i medijski sadržaji biti besplatno dostupni i kako će se promovirati s pomoću otvorenih licencija bez nesrazmjernih ograničenja
 • Kvaliteta planova za osiguranje održivosti projekta: može li se projektom i nakon uporabe bespovratnih sredstava EU-a postizati učinak i rezultati.

 

Prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova kako bi se mogli uzeti u obzir za financiranje. Nadalje, moraju dobiti najmanje polovinu najvišeg broja bodova u svakoj od kategorija prethodno navedenih kriterija za dodjelu (tj. najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „učinak i širenje” te 10 bodova za kategorije „kvaliteta plana i provedbe projekta” i „kvaliteta projektnog tima i rješenja za suradnju”). Prijedlozi koji se ne odnose na najmanje jedan prioritet aktivnosti neće se financirati.

 

Posebni oblici strateških partnerstava

Strateškim partnerstvima podupire se opsežan i fleksibilan niz aktivnosti za provedbu visokokvalitetnih projekata, promicanje razvoja i modernizacije organizacija te se podupire razvoj politike na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini.

Ovisisno o ciljevima projekta, uključenim organizacijama sudionicama, očekivanom učinku i drugim elementima, strateška partnerstva mogu biti različitih veličina i u skladu s tim prilagođavati svoje aktivnosti.

Među velikim brojem različitih oblika aktivnosti i projekata, sljedeća strateška partnerstva imaju posebna obilježja.

 

Partnerstva za razmjenu u školama

Glavni je cilj partnerstava za razmjenu u školama jačanje europske dimenzije u školama sudionicama radi izgradnje vlastitih mogućnosti za prekograničnu suradnju i sposobnosti za rješavanje novih izazova. Organiziranjem aktivnosti mobilnosti za učenike takvim se partnerstvima promiču i zajedničke vrijednosti slobode, uključenosti, tolerancije i nediskriminacije koje su istaknute u Pariškoj deklaraciji iz ožujka 2015. godine.

U okviru partnerstva za razmjenu u školama mogu se provoditi različite aktivnosti za razmjenu osoblja i učenika:

 • Kratkoročne razmjene skupina učenika (od 3 dana do 2 mjeseca): učenici iz različitih zemalja mogu zajedno sudjelovati u aktivnostima povezanima s ciljevima partnerstva. Kratkoročne aktivnosti razmjene osmišljene su za pružanje međunarodnog iskustva učenja učenicima, razvoj njihova razumijevanja raznolikosti europskih kultura i jezika te doprinos njihovu stjecanju društvenih, građanskih i međukulturnih kompetencija potrebnih za osobni razvoj.
 • Dugoročna mobilnost učenika u svrhu školovanja (od 2 mjeseca do 12 mjeseci): učenici u dobi od najmanje 14 godina mogu provesti određeno razdoblje u školi primateljici i domaćinskoj obitelji u inozemstvu. Od škola pošiljateljica i primateljica očekuje se da će osigurati visoku kvalitetu ishoda učenja, omogućiti odgovarajuće priznavanje za učenike sudionike i neprestano ih podupirati tijekom razdoblja mobilnosti. Podnositelji zahtjeva za partnerstva za razmjenu u školama mogu se u cijelosti usredotočiti na organizaciju dugoročne mobilnosti učenika kao alata za razvoj potencijala za međunarodnu suradnju škola sudionica.
 • Kratkoročna zajednička osposobljavanja osoblja (od 3 dana do 2 mjeseca): nastavno i nenastavno osoblje može raditi zajedno te razmjenjivati iskustva i umijeća ili pohađati zajedničko osposobljavanje.
 • Dugoročna mobilnost u svrhu aktivnosti podučavanja ili osposobljavanja (od 2 mjeseca do 12 mjeseci): zahvaljujući dugoročnijem boravku u partnerskoj školi, takvom aktivnošću osoblje može razvijati znanje i razumijevanje sustava obrazovanja i osposobljavanja drugih zemalja te razmjenjivati i stjecati stručne kompetencije, metode i prakse.

Sustav eTwinning u partnerstvima u svrhu školske razmjene

Kombinacija mobilnosti i fizičke razmjene s virtualnom suradnjom može biti važan element u partnerstvu u svrhu školske razmjene. Osobito se potiču projekti da se koriste internetskom platformom eTwinning za zajednički rad prije, tijekom i nakon projektnih aktivnosti.

Kako bi se prikazale prednosti njihovog prijedloga u pogledu uporabe sustava eTwinning, podnositelji bi trebali objasniti relevantne elemente u svojim prijavama projekta. Osobito važni elementi uključuju:

 • Uključivanje škola nositeljica oznake sustava eTwinning17 u projekt i stvaranje prilika da one promiču najbolje prakse u sustavu eTwinning te da služe kao mentor drugim školama koje imaju manje iskustva s uporabom sustava eTwinning;
 • Predstavljanje konkretnih planova na temelju prethodnih ili trenutačnih projekata u sustavu eTwinning;
 • Uporaba sustava eTwinning u kombinaciji s fizičkom mobilnošću radi ostvarivanja duljih, učestalijih i bogatijih razmjena učenika i nastavnika u različitim državama (mješovita mobilnost).

Posebni kriteriji prihvatljivosti koji se primjenjuju na partnerstva za razmjenu u školama

U usporedbi s ostalim strateškim partnerstvima, na taj se oblik primjenjuju sljedeća posebna pravila:

 • partnerstva moraju uključivati najmanje dvije, a najviše šest škola18
 • u programu mogu sudjelovati samo škole iz zemalja sudionica programa
 • projekti u pravilu traju od 12 mjeseci do 24 mjeseca. Samo projekti za organiziranje dugoročne mobilnosti učenika mogu trajati do najviše 36 mjeseci, ako je to opravdano njihovim planom rada;
 • omogućena su financijska sredstva za aktivnosti mobilnosti osoblja i učenika (uključujući učitelje, nastavnike ili ostale kvalificirane osobe u pratnji) te pokrivanje troškova općeg upravljanja projektom i njegove provedbe. Namjensko financiranje nije moguće za intelektualne rezultate, događanja s multiplicirajućim učinkom i transnacionalne projektne sastanke. Mogu se zatražiti dodatna financijska sredstva za potporu sudionicima s posebnim potrebama te za izvanredne troškove ako je to opravdano. Za više pojedinosti vidjeti odjeljak „Koja su pravila financiranja?” u nastavku
 • financijska sredstva bit će ograničena na najviše 16 500 EUR godišnje po školi sudionici. Ova će se gornja granica primjenjivati na razini projekta19. Financijska sredstva za potporu sudionicima s posebnim potrebama te za izvanredne troškove za visoke troškove putovanja ne ulaze u tu gornju granicu

Za uspješna partnerstva za razmjenu u školama primjenjivat će se poseban model ugovaranja za razliku od ostalih strateških partnerstava. U fazi podnošenja prijave škola koja podnosi zahtjev preuzima vodeću ulogu u projektu i prijavljuje se u ime svih škola sudionica. Međutim, nakon što se odabere partnerstvo, svaka škola sudionica potpisuje poseban ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s nacionalnom agencijom koja se nalazi u njezinoj zemlji. Škola podnositeljica prijedloga ostaje u ulozi koordinatora tijekom trajanja projekta i odgovorna je za izvješćivanje o ukupnim rezultatima projekta, a partnerske škole izvješćuju samo o svojim konkretnim troškovima.

 

Transnacionalne inicijative za mlade20

Cilj je tih strateških partnerstava u području povezanom s mladima jačati društvenu predanost i poduzetnički duh mladih. Te inicijative, primjerice, mogu obuhvaćati:

 • uspostavu (mrežu) socijalnih poduzeća, udruženja, klubova i nevladinih organizacija
 • razvoj i izvođenje tečajeva i osposobljavanja o poduzetničkom obrazovanju (posebno socijalnom poduzetništvu i upotrebi informacijskih i komunikacijskih tehnologija)
 • mjere informiranja, poticanja medijske pismenosti, senzibilizacije ili mjere kojima se potiče građanska dužnost među mladim ljudima (npr. rasprave, konferencije, događanja, savjetovanja, inicijative o europskim temama itd.)
 • mjere u korist lokalnih zajednica (npr. potpora ranjivim skupinama kao što su starije osobe, manjine, migranti, osobe s invaliditetom itd.)
 • umjetničke i kulturne inicijative (predstave, izložbe, koncerti, tribine itd.).

Jedinstvena osobina tog oblika strateških partnerstava je da inicijativu mladih pokreću, organiziraju i provode sami mladi.

 

Što biste još trebali znati o toj mjeri?

Potpora regionalnoj suradnji u području školskog obrazovanja

Strateška partnerstva u području školskog obrazovanja mogu podnijeti prijedlog projekata koji se temelje na prekograničnoj suradnji između regija ili općina iz različitih zemalja. Karakterističan aspekt tih partnerstava strateško je sudjelovanje lokalnih i/ili regionalnih školskih tijela. Kako bi izradile uspješnu prijavu, lokalna ili regionalna tijela trebala bi preuzeti vodeću ulogu u planiranju aktivnosti koje se bave zajedničkim problemom uključivanjem organizacija iz građanskog i privatnog sektora i škola u zajednici.

Izvanredni troškovi za skupa putovanja

Podnositeljima prijedloga strateških partnerstava kojima se organiziraju aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja omogućit će se potraživanje financijske potpore pod proračunskom stavkom „izvanredni troškovi” (do najviše 80 % ukupnih prihvatljivih troškova: pogledajte: „Koja su pravila financiranja?”). Ta mogućnost dostupna je pod uvjetom da podnositelji mogu dokazati da se u skladu sa standardnim pravilima financiranja (na temelju jediničnih troškova utvrđenih s obzirom na raspon udaljenosti) ne pokriva najmanje 70 % putnih troškova sudionika. . Ako se dodijele, izvanredni troškovi za skupa putovanja zamjenjuju standardna bespovratna sredstva za putne troškove.

 

Ostale informacije

Osim informacija navedenih u prethodnom tekstu, više obveznih kriterija i dodatnih korisnih informacija o toj aktivnosti te primjeri projekata nalaze se u Prilogu I. ovom Vodiču. Mole se zainteresirane organizacije da pažljivo pročitaju relevantne odjeljke tog Priloga prije nego što zatraže financijsku potporu.

 

Koja su pravila financiranja?

Strateška partnerstva mogu biti relativno jednostavni projekti suradnje između manjih organizacija (poput škola ili neformalnih skupina mladih) ili relativno profinjeni i veliki projekti usmjereni na razvoj i razmjenu inovativnih rezultata u svim područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Shodno tomu, troškovi različitih vrsta projekata razlikovat će se ovisno o vrsti.

Stoga se predloženi model financiranja sastoji od popisa rashodovnih stavki s kojeg podnositelji zahtjeva odabiru stavke u skladu s aktivnostima koje žele provesti i rezultatima koje žele postići. Prva stavka, „upravljanje projektom i njegova provedba” rashodovna je stavka koju sva strateška partnerstva mogu prijaviti jer se njome pridonosi troškovima koje će imati svaki projekt. Uz iznimku partnerstava za razmjenu u školama, strateška partnerstva mogu se prijaviti i za posebna financijska sredstva za organiziranje „transnacionalnih projektnih sastanaka”. Ostale rashodovne stavke mogu se odabrati samo za projekte koji su usmjereni na značajnije ciljeve u smislu intelektualnih rezultata/proizvoda, širenja ili ugrađenih aktivnosti poučavanja, osposobljavanja i učenja. Osim toga, ako je to opravdano projektnim aktivnostima/proizvodima, mogu se pokriti izvanredni troškovi i troškovi sudjelovanja osoba s posebnim potrebama.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za projekt promjenjiv je iznos koji se utvrđuje množenjem 12 500 EUR s brojem mjeseci trajanja projekta, a gornja je granica 450 000 EUR za projekte koji traju 36 mjeseci. Za partnerstva za razmjenu u školama gornja granica iznosit će iznimno 16 500 EUR godišnje po školi sudionici. Financijska sredstva za potporu sudionicima s posebnim potrebama te za izvanredne troškove za pokrivanje visokih putnih troškova ne ulaze u tu gornju granicu financijskih sredstava za partnerstva za razmjenu u školama.

Proračun projekta mora se izraditi na temelju sljedećih pravila financiranja (u EUR):

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

promjenjiv iznos koji se utvrđuje množenjem 12 500 EUR s brojem mjeseci trajanja projekta te najviše 450 000 EUR za projekte koji traju 36 mjeseci

(Iznimka: za partnerstva za razmjenu u školama:  maksimalno 16 500 EUR godišnje po školi sudionici, primijenjeno na razini projekta i
ne uključujući potporu za posebne potrebe i izvanredne troškove za visoke putne troškove)

Neki od najviših iznosa navedeni u prethodnim tablicama izraženi su u najvišim mjesečnim iznosima i izračunani su na temelju proporcionalnog pristupa, tako da iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava podijeljen s brojem mjeseci daje najviši iznos od 12 500 EUR. Međutim, korisnici mogu iskoristiti ukupni iznos bespovratnih sredstava EU-a koji je dodijeljen projektu na najfleksibilniji mogući način tijekom cijelog trajanja projekta i u skladu s načinom na koji se aktivnosti moraju provesti kronološki prema planu rada.

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Upravljanje projektom i njegova provedba

Upravljanje projektom (tj. planiranje, financije, koordinacija i komunikacija među partnerima itd.); materijali, alati, pristupi i sl. za učenje/poučavanje/osposobljavanje ograničenog dosega. Virtualne aktivnosti suradnje i lokalne projektne aktivnosti (npr. rad na projektu s učenicima na nastavi, aktivnosti rada s mladima, organizacija i potpora integriranim aktivnostima učenja/osposobljavanja itd.); informiranje, promidžba i širenje (npr. brošure, letci, informacije na internetu itd.). 

Troškovi povezani s provedbom transnacionalnih inicijativa mladih i partnerstava za razmjenu u školama.

 

Doprinos jediničnim troškovima

Doprinos za aktivnosti organizacije koordinatorice:

 

500 EUR mjesečno

Najviše 2750 EUR mjesečno

 

 

 

Na temelju trajanja strateškog partnerstva i broja uključenih organizacija sudionica

Doprinos jediničnim troškovima

Doprinos za aktivnosti drugih organizacija sudionica:

 

250 EUR mjesečno po organizaciji

Transnacionalni projektni sastanci

Sudjelovanje na sastancima između projektnih partnera koje organizira jedna od organizacija sudionica za potrebe provedbe i koordinacije. Doprinos putnim troškovima i troškovima boravka.

Ta proračunska stavka nije dostupna za partnerstva za razmjenu u školama.

 

 

Doprinos jediničnim troškovima

Za udaljenosti od 100 do 1999 km:

 

575 EUR po sudioniku po sastanku

 

 

Za udaljenosti od najmanje 2000 km:

 

760 EUR po sudioniku po sastanku

 

 

 

 

Uvjet: podnositelji zahtjeva moraju opravdati potrebu za sastancima u pogledu broja sastanaka i uključenih sudionika. Udaljenost se izračunava kalkulatorom udaljenosti koji podupire Europska komisija.

Izvanredni troškovi

Doprinos stvarnim troškovima koji se odnose na podugovaranje ili kupnju proizvoda i usluga.

Troškovi pružanja financijskog jamstva ako ga zatraži nacionalna agencija.

Stvarni troškovi

75 % prihvatljivih troškova

Najviše 50 000 EUR po projektu (izuzimajući troškove pružanja financijskog jamstva)

Uvjet: podugovaranje mora biti povezano s uslugama koje organizacije sudionice iz opravdanih razloga ne mogu izravno pružati. Oprema se ne može odnositi na uobičajenu uredsku opremu ili opremu kojom se obično koriste organizacije sudionice.

Potpora za posebne potrebe

Dodatni troškovi izravno povezani sa sudionicima s invaliditetom21

Stvarni troškovi

100 % prihvatljivih troškova

Uvjet: zahtjev za pokrivanje tih troškova mora biti obrazložen u obrascu prijave.

 

Dodatna financijska sredstva za strateška partnerstva kojima se podupiru inovacije u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

Intelektualni proizvodi

Intelektualni proizvodi / materijalni rezultati projekta (kao što su kurikulumi, pedagoški materijali i materijali za rad s mladima, otvoreni obrazovni sadržaji (OER), informatički alati, analize, studije, metode uzajamnog učenja itd.)

Doprinos jediničnim troškovima

B1.1 po voditelju po danu rada na projektu

Uvjet: očekuje se da su troškovi voditelja i administrativnog osoblja već obuhvaćeni stavkom „upravljanje projektom i provedba”. Da bi se spriječilo moguće preklapanje s tom stavkom, podnositelji će trebati opravdati vrstu i opseg troškova osoblja za koje podnose zahtjev u vezi sa svakim predloženim proizvodom projekta.

Proizvodi bi trebali biti znatni u smislu kvalitete i kvantitete kako bi bili prihvatljivi za dodjelu te vrste bespovratnih sredstava. Proizvodi trebaju dokazati svoj potencijal za širu primjenu i iskorištavanje te za učinak.

B1.2 po istraživaču / učitelju / nastavniku / voditelju osposobljavanja / osobi koja radi s mladima po danu rada na projektu

B1.3 po tehničaru po danu rada na projektu

B1.4 po članu administrativnog osoblja po danu rada na projektu

Događanja s multiplicirajućim učinkom

Doprinos troškovima povezanima s nacionalnim i transnacionalnim konferencijama, seminarima, događanjima na kojima se razmjenjuju i šire intelektualni proizvodi ostvareni u okviru projekta (isključujući putne troškove i troškove boravka predstavnika organizacija sudionica uključenih u projekt).

Doprinos jediničnim troškovima

100 EUR po lokalnom sudioniku

(tj. sudioniku iz zemlje u kojoj se odvija događanje)

Najviše 30 000 EUR po projektu

Uvjet: potpora za događanja s multiplicirajućim učinkom pruža se samo ako su izravno povezana s intelektualnim proizvodima projekta. Projekt kojemu nisu odobrena bespovratna sredstva za intelektualne proizvode ne može primati potporu za organiziranje događanja s multiplicirajućim učinkom.

200 EUR po međunarodnom sudioniku (tj. sudionici iz drugih zemalja)

 

Pravila financiranja za transnacionalne aktivnosti učenja, poučavanja i osposobljavanja koje se obavljaju u okviru strateškog partnerstva (izborno financiranje)

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Putovanje

Doprinos za putne troškove sudionika, uključujući osobe koje putuju kao pratnja, od mjesta podrijetla do mjesta u kojem se provodi aktivnost i natrag

Doprinos jediničnim troškovima

Za udaljenosti od 10 do 99 km:

20 EUR po sudioniku

Uvjet: podnositelji zahtjeva morat će obrazložiti da su aktivnosti mobilnosti potrebne za postizanje ciljeva i rezultata projekta.

Udaljenost se izračunava kalkulatorom udaljenosti koji podupire Europska komisija22. Podnositelj zahtjeva mora navesti udaljenost jednosmjernog putovanja za izračun iznosa bespovratnih sredstava EU-a kojim će se financirati povratno putovanje23

Za udaljenosti od 100 do 499 km:

180 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 500 do 1999 km:

275 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 2000 do 2999 km:

360 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 3000 do 3999 km:

530 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 4000 do 7999 km:

820 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 8000 km ili više:

1500 EUR po sudioniku

Pojedinačna potpora

Jedinični trošak po danu koji pokriva troškove boravka sudionika i osoba u pratnji tijekom aktivnosti

Doprinos jediničnim troškovima

Dugoročna mobilnost u svrhu aktivnosti podučavanja ili osposobljavanja

 

Dugoročna mobilnost osoba koje rade s mladima

do 14. dana aktivnosti: B1.5 po danu po sudioniku

+

od 15. do 60. dana aktivnosti: B1.6 po danu po sudioniku

+

od 61. dana aktivnosti do najviše 12 mjeseci: B1.7 po danu po sudioniku

Kratkoročna zajednička osposobljavanja osoblja

 

Poučavanje ili prenošenje stručnog znanja u intenzivnim studijskim programima

 

Osobe koje su u pratnji, u svim aktivnostima24

do 14. dana aktivnosti: 106 EUR po danu po sudioniku

+

od 15. do 60. dana aktivnosti: 74 EUR po danu po sudioniku

Dugoročna mobilnost učenika

B1.8 po mjesecu po sudioniku

Kratkoročne aktivnosti učenika

(kombinirana mobilnost, kratkoročna mobilnost učenika, intenzivni studijski programi):

do 14. dana aktivnosti: 58 EUR po danu po sudioniku

+

od 15. do 60. dana aktivnosti: 42 EUR po danu po sudioniku

Jezična potpora

Troškovi povezani s potporom koja se nudi sudionicima radi poboljšanja znanja jezika koji se koristi za poučavanje ili na radnome mjestu 

Doprinos jediničnim troškovima

Samo za aktivnosti u trajanju od 2 mjeseca do 12 mjeseci:

150 EUR po sudioniku kojem je potrebna jezična potpora

Uvjet: zahtjev za financijsku potporu mora biti obrazložen u obrascu prijave.

Izvanredni troškovi

Visoki putni troškovi sudionika (za pojedinosti pogledajte odjeljak „Što biste još trebali znati o toj mjeri”).

Stvarni troškovi

Visoki putni troškovi: najviše do 80 % prihvatljivih troškova

Uvjet: zahtjev za financijsku potporu za pokrivanje izvanrednih troškova mora biti obrazložen u obrascu prijave

 

Tablica A – Intelektualni proizvodi (iznosi u EUR po danu) 

Ta financijska sredstva mogu se upotrijebiti samo za troškove osoblja organizacija sudionica u projektu za proizvodnju intelektualnih proizvoda25. Iznosi ovise o: a) profilu osoblja koje sudjeluje u projektu i b) zemlji organizacije sudionice čije osoblje sudjeluje u provedbi.

 

Voditelj

Učitelj / nastavnik / voditelj osposobljavanja / istraživač /

osoba koja radi s mladima

Tehničar

Administrativno osoblje

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Danska, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Austrija, Švedska, Lihtenštajn, Norveška

294

241

190

157

 

Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Finska, Ujedinjena Kraljevina, Island

 

280

214

162

131

 

Češka, Grčka, Španjolska, Cipar, Malta, Portugal, Slovenija

 

164

137

102

78

 

Bugarska, Estonija, Hrvatska, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Republika Sjeverna Makedonija, Turska

 

88

74

55

39

 

Tablica B – Intelektualni proizvodi (iznosi u EUR po danu)

Ta financijska sredstva mogu se upotrijebiti samo za troškove osoblja organizacija sudionica u projektu za proizvodnju intelektualnih proizvoda26. Iznosi ovise o: a) profilu osoblja koje sudjeluje u projektu i b) zemlji organizacije sudionice čije osoblje sudjeluje u provedbi.

 

Voditelj

Učitelj / nastavnik / voditelj osposobljavanja / istraživač /

osoba koja radi s mladima

Tehničar

Administrativno osoblje

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Australija, Kanada, Katar, Kuvajt, Makao, Monako, San Marino, Sjedinjene Američke Države, Švicarska

294

241

190

157

Andora, Brunej, Država Vatikanskoga Grada, Japan, Novi Zeland, Singapur, Ujedinjeni Arapski Emirati

280

214

162

131

Bahami, Bahrein, Hong Kong, Izrael, Koreja (Republika), Oman, Saudijska Arabija, Tajvan

164

137

102

78

Afganistan, Albanija, Alžir, Angola, Antigva i Barbuda, Argentina, Armenija, Azerbajdžan, Bangladeš, Barbados, Belize, Benin, Bjelarus, Bocvana, Bolivija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Burkina Faso, Burundi, Butan, Cookovi otoci, Côte d’Ivoire, Crna Gora, Čad, Čile, Demokratska Republika Kongo, Demokratska Republika Timor-Leste, Dominika, Dominikanska Republika, državno područje Rusije priznato međunarodnim pravom, državno područje Ukrajine priznato međunarodnim pravom, Džibuti, Egipat, Ekvador, Ekvatorska Gvineja, El Salvador, Eritreja, Etiopija, Fidži, Filipini, Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Gruzija, Gvajana, Gvatemala, Gvineja, Gvineja Bisau, Haiti, Honduras, Indija, Indonezija, Iran, Irak, Jamajka, Jemen, Jordan, Južna Afrika, Južni Sudan, Kabo Verde, Kamerun, Kambodža, Kazahstan, Kenija, Kiribati, Kina, Kirgistan, Kolumbija, Kongo, Komori, Koreja (DNR), Kosovo, Kostarika, Kuba, Laos, Lesoto, Libanon, Liberija, Libija, Madagaskar, Malavi, Maldivi, Malezija, Mali, Maroko, Maršalovi Otoci, Mauricijus, Mauritanija, Meksiko, Mikronezija – Federativne države, Mjanmar, Moldova, Mongolija, Mozambik, Namibija, Nauru, Nepal, Niger, Nigerija, Nikaragva, Niue, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Peru, Ruanda, Salomonovi Otoci, Samoa, Sejšeli, Senegal, Sijera Leone, Sirija, Somalija, Srednjoafrička Republika, Sudan, Surinam, Svazi, Sveta Lucija, Sveti Kristofor i Nevis, Sveti Toma i Prinsipe, Sveti Vincent i Grenadini, Šri Lanka, Tadžikistan, Tajland, Tanzanija, Tonga, Togo, Trinidad i Tobago, Tunis, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Urugvaj, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vijetnam, Zambija, Zimbabve

 

88

74

55

39

 

Tablica C – Boravak sudionika u transnacionalnim aktivnostima učenja, poučavanja i osposobljavanja (u EUR po danu/mjesecu)

Razine doprinosa za jedinične troškove razlikuju se s obzirom na: a) vrstu mobilnosti i b) zemlju u kojoj se odvija aktivnost:

 

Dugoročna mobilnost u svrhu aktivnosti podučavanja ili osposobljavanja – mobilnost osoba koje rade s mladima

(u EUR po danu)

Dugoročne aktivnosti učenika

(u EUR po mjesecu)

 

B1.5

B1.6

B1.7

B1.8

Grupa 1 :

Norveška, Danska, Luksemburg, Ujedinjena Kraljevina, Island,  Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn

125

88

63

168

Grupa 2:

Nizozemska, Austrija, Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Cipar, Grčka, Malta, Portugal

110

77

55

147

Grupa 3 :

Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvatska, Slovačka, Češka, Litva, Turska, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Bugarska, Republika Sjeverna Makedonija, Srbija

90

63

45

105

 • 1. Također u skladu s Preporukom Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje. Navedena je Preporuka revidirana 2016. i 2017. godine. što je rezultiralo revidiranom Preporukom Vijeća. Pogledajte: Prijedlog za Preporuku Vijeća o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje (COM(2018) 24 konačna verzija).
 • 2.  U skladu s Akcijskim planom za digitalno obrazovanje od 17. siječnja 2018. (COM(2018) 22 konačna verzija).
 • 3. Vidjeti: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg
 • 4. Pogledajte smjernicu „Internacionalizacija: Praktični vodič o strateškoj internacionalizaciji u sklopu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”, http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac....
 • 5. Treba primijeniti posebna pravila i informacije koje se odnose na aktivnosti mobilnosti učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, kako je opisano u Prilogu I. u ovom Programskom vodiču.
 • 6. Prijedlog Preporuke Vijeća o europskom okviru za kvalitetno i učinkovito pripravništvo (COM(2017) 563 konačna verzija).
 • 7. SL C 155, 8.7.2009, str. 1–10
 • 8. Odluka Vijeća o europskom programu za obrazovanje odraslih, SL C 372/1, 20.12.2011.
 • 9. U slučaju neformalne skupine jedan član skupine preuzima ulogu predstavnika i preuzima odgovornost u ime skupine.
 • 10. Ovisno o zemlji u kojoj je škola registrirana, za takvu vrstu partnerstva primjenjuje se posebna definicija prihvatljivih škola. Definicija i/ili popis prihvatljivih škola objavljuje se na stranicama svake nacionalne agencije. Osim toga, treba napomenuti da je model ugovaranja za partnerstva za razmjenu u školama različit od modela za ostala strateška partnerstva i temelji se na ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava s jednim korisnikom. Više pojedinosti potražite u dijelu C ovog Vodiča ili se obratite svojoj nacionalnoj agenciji.
 • 11. Sjedišta institucija Europske unije su Bruxelles, Frankfurt, Luxembourg, Strasbourg i Haag.
 • 12. Za poseban format „partnerstva za razmjenu u školama” primjenjuju se dodatni kriteriji. Vidjeti odjeljak „Partnerstva za razmjenu u školama”.
 • 13. Napomena: škole koje su pod nadzorom nacionalnog tijela druge zemlje (npr. francuski liceji, njemačke škole, britanske vojne škole itd.) predaju zahtjev nacionalnom tijelu zemlje pod čijim su nadzorom.
 • 14. Na području školskog obrazovanja to uključuje intervencije obrazovnog osoblja u školama primjerice školski inspektori, školski savjetnici, pedagoški savjetnici, psiholozi itd.
 • 15. Studenti visokog obrazovanja moraju biti registrirani na visokom učilištu koje sudjeluje u programu i upisani u studij nakon kojega se dodjeljuje priznati akademski stupanj ili neka druga priznata kvalifikacija na tercijarnoj razini, do razine doktorata.
 • 16. Ovi kriteriji nisu relevantni za partnerstva u svrhu školske razmjene.
 • 17. O sustavu eTwinning možete sanati više na: https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/the-etwinning-school-label---.htm
 • 18. Ovisno o zemlji u kojoj je škola registrirana, za takvu vrstu partnerstava primjenjuje se posebna definicija prihvatljivih škola. Definicija i/ili popis prihvatljivih škola objavljuje se na stranicama svake nacionalne agencije. Više pojedinosti potražite u dijelu C ovog Vodiča ili se obratite svojoj nacionalnoj agenciji.
 • 19. Primjerice, tri škole koje provode partnerstvo tijekom dvije godine mogu primiti najviše 99 000 eura za čitavi projekt. Ta se sredstva mogu podijeliti na bilo koji način između tri škole.
 • 20. Promotori projekta koji se prijavljuju za transnacionalne inicijative mladih trebaju se prijaviti u okviru strateških partnerstava kojima se podupire razmjena dobrih praksi.
 • 21. Uključujući troškove izravno povezane sa sudionicima s posebnim potrebama i osobama u pratnji koji sudjeluju u transnacionalnim aktivnostima učenja, poučavanja i osposobljavanja. To može uključivati putne troškove i troškove boravka ako su opravdani i ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „pojedinačna potpora”).
 • 22. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_hr.htm
 • 23. Na primjer, ako osoba iz Madrida (Španjolska) sudjeluje u aktivnosti koja se održava u Rimu (Italija), podnositelj prijedloga a) izračunava udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km), b) odabire primjenjiv raspon udaljenosti putovanja (tj. od 500 do 1999 km) i c) izračunava bespovratna sredstva EU-a kojima će osigurati doprinos za putne troškove sudionika od Madrida do Rima i natrag (275 EUR).
 • 24. Osobe u pratnji imaju pravo na isti iznos, neovisno o tome je li aktivnost u kojoj sudjeluju kratkoročna ili dugoročna. U iznimnim slučajevima, ako osoba koja je u pratnji mora ostati u inozemstvu više od 60 dana, dodatni troškovi boravka nakon 60. dana nadoknadit će se u okviru proračunskog naslova „potpora za posebne potpore”.
 • 25. U slučaju visokog obrazovanja troškovi osoblja zaposlenog na fakultetima sastavnicama sveučilišta koja imaju Povelju Erasmus za visoko obrazovanje prihvatljivi su u okviru kategorije troškova „intelektualni proizvodi”
 • 26. U slučaju visokog obrazovanja troškovi osoblja zaposlenog na fakultetima sastavnicama sveučilišta koja imaju Povelju Erasmus za visoko obrazovanje prihvatljivi su u okviru kategorije troškova „intelektualni proizvodi”