Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Ποιοι είναι οι στόχοι και οι προτεραιότητες των στρατηγικών συμπράξεων;

Οι στρατηγικές συμπράξεις αποσκοπούν στη στήριξη της ανάπτυξης, της μεταφοράς και/ή της εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών, καθώς και στην υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών που προωθούν τη συνεργασία, την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των εταίρων και την ανταλλαγή εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ανάλογα με τους στόχους και τη σύνθεση της στρατηγικής σύμπραξης, υπάρχουν δύο τύποι σχεδίων:

 • Στρατηγικές συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία:

Τα σχέδια στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και/ή στην υλοποίηση εντατικών δραστηριοτήτων διάδοσης και αξιοποίησης υφιστάμενων και νέων προϊόντων ή καινοτόμων ιδεών. Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να ζητούν ειδική χρηματοδότηση για προϊόντα πνευματικής εργασίας και για πολλαπλασιαστικές δράσεις, ώστε να ανταποκρίνονται στην καινοτόμο διάσταση της δράσης. Αυτός ο τύπος σχεδίων είναι ανοικτός σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

 

 • Στρατηγικές συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών:

Πρωταρχικός στόχος είναι η παροχή της δυνατότητας σε οργανισμούς να δημιουργούν και να ενισχύουν δίκτυα, να βελτιώνουν την ικανότητά τους να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο, καθώς και να ανταλλάσσουν και να αναπτύσσουν ιδέες, πρακτικές και μεθόδους. Επιλεγμένα σχέδια μπορούν επίσης να επιτυγχάνουν απτά αποτελέσματα και να τα διαδίδουν, με τρόπο όμως που να είναι ανάλογος του σκοπού και του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου. Αυτά τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες θα συγχρηματοδοτούνται μέσω του τακτικού προϋπολογισμού για τη διαχείριση και υλοποίηση σχεδίων. Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης δεν μπορούν να υποστηρίζουν αυτή την κατηγορία σχεδίων. Επιπλέον, ορισμένες συγκεκριμένες μορφές στρατηγικών συμπράξεων μπορούν να υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτού του είδους συμπράξεων:

 • Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων: σε αυτό το είδος στρατηγικών συμπράξεων μπορούν να συμμετέχουν μόνο σχολεία. Τα σχέδια μπορούν να χρησιμοποιούν ευκαιρίες κινητικότητας για μαθητές και προσωπικό για να βοηθούν τα συμμετέχοντα σχολεία να αναπτυχθούν ως οργανισμοί και να ενισχύουν την ικανότητά τους να συνεργάζονται σε διεθνή σχέδια. Επιπλέον, συνιστάται ιδιαίτερα ο συνδυασμός της κινητικότητας και των φυσικών ανταλλαγών με την εικονική συνεργασία μέσω eTwinning.
 • Διακρατικές Πρωτοβουλίες Νέων: αυτές οι στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας έχουν ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής δέσμευσης και του επιχειρηματικού πνεύματος των νέων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της μορφής στρατηγικών συμπράξεων είναι ότι μια πρωτοβουλία νέων δρομολογείται, σχεδιάζεται και υλοποιείται από τους ίδιους τους νέους. 
Περισσότερες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά αυτών των συγκεκριμένων μορφών σχεδίων διατίθενται στην ενότητα «Συγκεκριμένες μορφές στρατηγικών συμπράξεων».

 

Ανεξάρτητα από το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου, οι στρατηγικές συμπράξεις είναι ανοικτές σε κάθε είδους οργανισμό που δραστηριοποιείται σε οποιονδήποτε τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας ή σε άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, καθώς και σε οργανισμούς που υλοποιούν διατομεακές δραστηριότητες (π.χ. τοπικές και περιφερειακές αρχές, κέντρα αναγνώρισης και επικύρωσης, εμπορικά επιμελητήρια, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κέντρα προσανατολισμού, πολιτιστικές οργανώσεις). Ανάλογα με την προτεραιότητα και τους στόχους του σχεδίου, στις στρατηγικές συμπράξεις πρέπει να συμμετέχουν οι πλέον κατάλληλοι εταίροι που προέρχονται από ευρύ φάσμα τομέων ώστε να αξιοποιούνται οι διαφορετικές εμπειρίες τους, τα προφίλ και η εμπειρογνωσία τους και να επιτυγχάνονται συναφή και υψηλού επιπέδου αποτελέσματα.

Για να χρηματοδοτηθούν, οι στρατηγικές συμπράξεις πρέπει να καλύπτουν είτε α) μία τουλάχιστον οριζόντια προτεραιότητα είτε β) μία τουλάχιστον συγκεκριμένη προτεραιότητα σχετική με τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας . Μεταξύ αυτών των προτεραιοτήτων, οι Εθνικοί Οργανισμοί μπορούν να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε εκείνες τις προτεραιότητες που είναι ιδιαίτερα συναφείς με το εθνικό πλαίσιο («ευρωπαϊκές προτεραιότητες στο εθνικό πλαίσιο»). Οι Εθνικοί Οργανισμοί οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως τους πιθανούς αιτούντες μέσω των επίσημων ιστοτόπων τους. 

 

Οριζόντιες προτεραιότητες

 • Υποστήριξη μεμονωμένων ατόμων για την απόκτηση και ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων1, με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της κοινωνικο-εκπαιδευτικής και προσωπικής ανάπτυξης, καθώς και της συμμετοχής στον δημόσιο και κοινωνικό βίο. Σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, αυτό περιλαμβάνει επίσης τις γλωσσικές δεξιότητες, την επιχειρηματική νοοτροπία, την κριτική σκέψη και δημιουργικότητα, καθώς και τις μελλοντοστραφείς δεξιότητες σε τομείς που είναι στρατηγικής σημασίας για την έξυπνη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η εν λόγω προτεραιότητα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δράσεις για: την ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και ενδιάμεσων φορέων· την υποστήριξη της μάθησης στο χώρο εργασίας· τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των εμπειριών μαθησιακής κινητικότητας· την υποστήριξη αποτελεσματικών και καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, διδασκαλίας, αξιολόγησης και συνθηκών μάθησης· την εφαρμογή προσεγγίσεων βάσει των ικανοτήτων και την αξιολόγηση της ποιότητας, του αντίκτυπου και της συνάφειάς τους· την προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των τεχνών και των μαθηματικών (STE(A)M)· την υποστήριξη της ανάπτυξης εθνικών και διακρατικών τομεακών στρατηγικών για τις δεξιότητες. Αυτό μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στην υποστήριξη της διεισδυτικότητας μεταξύ των διαφόρων τρόπων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Κοινωνική ένταξη: προτεραιότητα δίνεται σε δράσεις που συμβάλλουν στην προώθηση της πολυμορφίας και προάγουν – ιδίως μέσω καινοτόμων και ολοκληρωμένων προσεγγίσεων – τον ενστερνισμό κοινών αξιών, την ισότητα, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, την κατάργηση των διακρίσεων και την κοινωνική ένταξη, μεταξύ άλλων και για τα άτομα με προβλήματα υγείας, μέσω δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Το πρόγραμμα υποστηρίζει σχέδια που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης των κοινωνικών, πολιτικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, της διαδικτυακής ασφάλειας και ψηφιακής ευεξίας, και στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων, του διαχωρισμού, του ρατσισμού, του εκφοβισμού (συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεκφοβισμού), της βίας, των ψεύτικων ειδήσεων και άλλων μορφών διαδικτυακής παραπληροφόρησης. Επίσης, το Πρόγραμμα υποστηρίζει και αξιολογεί νέες προσεγγίσεις για τη μείωση των διαφορών στην πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες και στη χρήση τους στο πλαίσιο της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αντιμετώπιση των διαφορών στην πρόσβαση και χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών λόγω φύλου και στην επιλογή σπουδών και σταδιοδρομίας στις ΤΠΕ από φοιτήτριες.
 • Ανοικτή εκπαίδευση και καινοτόμες πρακτικές στην ψηφιακή εποχή: προτεραιότητα δίνεται σε δράσεις που προάγουν καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους και μεθόδους διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης, και οι οποίες υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες με δημιουργικούς, συνεργατικούς και αποτελεσματικούς τρόπους2. Προτεραιότητα δίνεται στην παροχή υποστήριξης σε ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για να υιοθετήσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες όπως διατυπώνεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς με Ψηφιακές Ικανότητες3, και στο Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης ειδικότερα της χρήσης του εργαλείου ενδοσκόπησης SELFIE για τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης και ΕΕΚ σε όλα τα επίπεδα. Μια ακόμη προτεραιότητα είναι η επικαιροποίηση και ανάπτυξη υλικού και εργαλείων ψηφιακής μάθησης, ιδίως ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, ανοικτών βιβλίων και ελεύθερου εκπαιδευτικού λογισμικού ανοικτής πηγής, καθώς και η υποστήριξη της αποτελεσματικής χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών και των ανοικτών παιδαγωγικών εργαλείων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Περιλαμβάνονται η ενθάρρυνση συνεργιών με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, και κατά συνέπεια η Ανοικτή Επιστήμη, και η προώθηση νέων τεχνολογιών που οδηγούν σε βελτιωμένες πολιτικές και πρακτικές στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού. Το Πρόγραμμα υποστηρίζει επίσης νέες μεθόδους και εργαλεία διδασκαλίας και τη χρήση των ευρωπαϊκών πλαισίων για τις ψηφιακές ικανότητες εκπαιδευτικών, πολιτών και οργανισμών.
 • Υποστήριξη εκπαιδευτικών: προτεραιότητα δίνεται σε δράσεις που ενισχύουν την πρόσληψη, επιλογή και επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (π.χ. δάσκαλοι, εκπαιδευτές, καθηγητές, εκπαιδευτικοί σύμβουλοι, μέντορες), των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, των επικεφαλών στην εκπαίδευση (π.χ. προϊστάμενοι σχολείων, πρυτάνεις, επικεφαλής τμημάτων) και του βοηθητικού προσωπικού (π.χ. βοηθοί διδασκαλίας, σύμβουλοι σταδιοδρομίας, ειδικοί ανθρωπίνων πόρων σε εταιρείες) καθώς επίσης σε δράσεις που υποστηρίζουν την υψηλού επιπέδου και καινοτόμο διδασκαλία και την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων. Αυτό περιλαμβάνει την επαγγελματική επιμόρφωση σε θέματα όπως η επικοινωνία, η συνεργασία και η ανταλλαγή μεταξύ των εκπαιδευτικών, η σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα και την καινοτομία, η μάθηση στο χώρο εργασίας και η άτυπη μάθηση, η αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η υποστήριξη εκπαιδευόμενων από μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες, και η αντιμετώπιση της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας.
 • Διαφάνεια και αναγνώριση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων: προτεραιότητα δίνεται σε δράσεις που στηρίζουν τη μάθηση και κινητικότητα των εργαζομένων και διευκολύνουν τη μετάβαση μεταξύ εκπαίδευσης/κατάρτισης και της αγοράς εργασίας και μεταξύ διαφορετικών επαγγελμάτων. Προτεραιότητα δίνεται σε δράσεις που επιτρέπουν και προάγουν την αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση, καθώς και τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των επαγγελματικών προσόντων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων, μέσω της παροχής καλύτερων υπηρεσιών και ενημέρωσης/καθοδήγησης σχετικά με δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση καινοτόμων λύσεων για τη βελτίωση της αναγνώρισης και την υποστήριξη της πιστοποίησης –σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο– των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω άτυπης και μη τυπικής μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών διακριτικών και τεχνολογιών blockchain.
 • Βιώσιμες επενδύσεις, ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, συστήματα κατάρτισης και νεολαίας: προτεραιότητα δίνεται σε δράσεις που στηρίζουν την εφαρμογή του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, με την προώθηση, μεταξύ άλλων, μοντέλων χρηματοδότησης που προσελκύουν ιδιωτικούς παράγοντες και κεφάλαιο όπως ο μηχανισμός εγγύησης φοιτητικών δανείων· που στηρίζουν την ανάπτυξη πολιτικών και μεταρρυθμίσεων βάσει στοιχείων με στόχο την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πιο αποτελεσματικά· που εξετάζουν καινοτόμες μεθόδους διασφάλισης βιώσιμων επενδύσεων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τον τομέα της νεολαίας, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης με βάση τις επιδόσεις και τον επιμερισμό του κόστους, κατά περίπτωση.
 • Η κοινωνική και εκπαιδευτική αξία της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και η συμβολή της στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή: προτεραιότητα δίνεται σε δράσεις που συμβάλλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης ως προς τη σπουδαιότητα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης, της άτυπης και μη τυπικής μάθησης, της νεολαίας και του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της κοινωνικής ένταξης, της κριτικής σκέψης και της ενεργού συμμετοχής των νέων στην κοινωνία. Θα ενθαρ­ρυνθούν νέες συμμετοχικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις πολιτικές για την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών από μικρή ηλικία.

 

Προτεραιότητες ανά τομέα 

Στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, προτεραιότητα δίνεται σε δράσεις που ενισχύουν τη διεθνοποίηση και την κινητικότητα, καθώς και τους δεσμούς μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, σύμφωνα με τις προκλήσεις που προσδιορίζονται στο ανανεωμένο θεματολόγιο της ΕΕ για την ανώτατη εκπαίδευση, στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την παρακολούθηση των αποφοίτων, στην ανακοίνωση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού και στο Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση:

 • Προώθηση της διεθνοποίησης, μεταξύ άλλων μέσω της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων, και παροχή υποστήριξης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την εφαρμογή των αρχών και των εργαλείων της Μπολόνια με σκοπό την ενίσχυση της κινητικότητας για όλους και την ανάπτυξη ενός επιτυχημένου Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης·
 • Αντιμετώπιση της έλλειψης και αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μέσω: α) υποστήριξης νέων καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών εστιασμένων στα μαθησιακά αποτελέσματα που καλύπτουν τις μαθησιακές ανάγκες των φοιτητών και ταυτόχρονα είναι συναφή με την αγορά εργασίας και τις κοινωνικές ανάγκες, μέσω της καλύτερης χρήσης, μεταξύ άλλων, της ανοικτής και διαδικτυακής, μικτής μάθησης, της μάθησης στο χώρο εργασίας και της διεπιστημονικής μάθησης· για τη διευκόλυνση της πιο ευέλικτης μάθησης, την αύξηση της ποικιλίας των μαθημάτων και την ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των φοιτητών, β) δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην αύξηση της επιλογής μαθημάτων όπου υφίστανται ελλείψεις δεξιοτήτων και στη βελτίωση του επαγγελματικού προσανατολισμού, γ) δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν την απόκτηση μεταβιβάσιμων, επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων·
 • Προώθηση και επιβράβευση της αριστείας στη διδασκαλία και ανάπτυξη δεξιοτήτων, μέσω α) ανάπτυξης αποτελεσματικών δομών παροχής κινήτρων και πολιτικών ανθρώπινων πόρων σε εθνικό και θεσμικό επίπεδο, β) ενθάρρυνσης της κατάρτισης των ακαδημαϊκών και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών (για παράδειγμα μέσα από συνεργατικές πλατφόρμες) σε νέες και καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων διεπιστημονικών προσεγγίσεων, νέου σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών, μεθόδων παράδοσης και αξιολόγησης, γ) παροχής της δυνατότητας στα ιδρύματα να προσφέρουν μια ευρύτερη ποικιλία (διαδικτυακών) μαθημάτων σε σπουδαστές πλήρους φοίτησης, μερικής φοίτησης ή δια βίου μάθησης, δ) σύνδεσης της εκπαίδευσης με την έρευνα και την καινοτομία, προάγοντας έναν επιχειρηματικό, ανοικτό και καινοτόμο τομέα ανώτατης εκπαίδευσης· και προώθηση των συμπράξεων στον τομέα της μάθησης και της διδασκαλίας με εμπορικούς και μη εμπορικούς εταίρους στον ιδιωτικό τομέα·
 • Δημιουργία συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, συνδεδεμένων με τις τοπικές κοινότητες, με την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης και της συμμετοχής καθώς και με την αύξηση των ποσοστών ολοκλήρωσης των σπουδών από υποεκπροσωπούμενες και μειονεκτούσες ομάδες και πρόσφυγες· με την ανάπτυξη, δοκιμή και εφαρμογή ενός ευέλικτου σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών ανά ενότητα (μερική, διαδικτυακή ή μικτή)· την προώθηση της πολιτικής και κοινωνικής υπευθυνότητας των φοιτητών, των ερευνητών και των πανεπιστημίων, καθώς και την αναγνώριση της εθελοντικής και κοινωνικής εργασίας κατά την εκτίμηση των ακαδημαϊκών επιδόσεων·
 • Εδραίωση και βελτίωση της συγκέντρωσης στοιχείων στην ανώτατη εκπαίδευση με τη μέτρηση της απόδοσης των πολιτικών, των συστημάτων και των μεμονωμένων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης· συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τις ανάγκες δεξιοτήτων της οικονομίας και της κοινωνίας μέσω της πρόβλεψης δεξιοτήτων, της παρακολούθησης αποφοίτων και των μελετών πρόβλεψης συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης των συστημάτων παρακολούθησης αποφοίτων στις Χώρες του Προγράμματος, σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την παρακολούθηση των αποφοίτων και τη βελτίωση της διαθεσιμότητας συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων εντός Ευρώπης·
 • Ενθάρρυνση της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρηματοδότησης σε επίπεδο συστήματος και προαγωγή μοντέλων διακυβέρνησης που επιβραβεύουν τις καλές πρακτικές διδασκαλίας, την καινοτομία και τη συνάφεια με την τοπική κοινότητα·
 • Στήριξη της υλοποίησης της κάρτας φοιτητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απλοποίηση και τη διευκόλυνση της κινητικότητας των φοιτητών στην Ευρώπη, με τη σημαντική μείωση του διοικητικού φόρτου από άποψης χρόνου, δαπανών και προσπάθειας, που σχετίζεται με τη φυσική εγγραφή· διασφάλιση της ασφαλούς διαβίβασης δεδομένων των φοιτητών μεταξύ των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, από την επιλογή φοιτητών έως την αναγνώριση των ακαδημαϊκών τους μονάδων ECTS, σε πλήρη συμμόρφωση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 
Στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, προτεραιότητα δίνεται :
 
 • στην ενίσχυση του προφίλ των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα των δασκάλων, των διευθυντών των σχολείων και των εκπαιδευτών των δασκάλων, για παράδειγμα με τους εξής τρόπους: ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποικιλομορφίας του επαγγέλματος· ενίσχυση της επιλογής, πρόσληψης και αξιολόγησης· αναβάθμιση της κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών και διασύνδεση των διαφορετικών φάσεων· διευκόλυνση της κινητικότητας των εκπαιδευτικών· υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης· ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων της κατανομής των διοικητικών καθηκόντων και των διοικητικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών.
 • στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διδασκαλία και την εκμάθηση γλωσσών, με βάση την αυξανόμενη γλωσσική πολυμορφία στα σχολεία, για παράδειγμα με τους εξής τρόπους: ενθάρρυνση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής ευαισθητοποίησης σε νεαρή ηλικία· ανάπτυξη επιλογών δίγλωσσης διδασκαλίας, ειδικά για παραμεθόριες περιοχές και/ή σε περιοχές όπου οι κάτοικοι χρησιμοποιούν περισσότερες από μία γλώσσες· ενσωμάτωση της χρήσης νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη της εκμάθησης γλωσσών· υποστήριξη της ένταξης της γλωσσικής διάστασης σε όλο το φάσμα της διδακτέας ύλης.
 • στην αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και των προβλημάτων που αυτή συνεπάγεται, καθιστώντας εφικτή την επιτυχία για όλους τους εκπαιδευόμενους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών μεταναστών, για παράδειγμα με τους εξής τρόπους: ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ όλων των παραγόντων εντός του σχολείου, καθώς και με τις οικογένειες και άλλους ενδιαφερόμενους εκτός σχολείου· βελτίωση της μετάβασης μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων της εκπαίδευσης· υποστήριξη της δημιουργίας δικτύων μεταξύ σχολείων, τα οποία προάγουν συνεργατικές και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και την μάθηση· βελτίωση της αξιολόγησης και της διασφάλισης ποιότητας.
 • στη βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτή και ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, και ενίσχυση της ποιότητας των συστημάτων και λήψη μέτρων για την κατάλληλη ηλικιακά ανάπτυξη των παιδιών, ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα και να διασφαλίζεται μια καλή αρχή στην εκπαίδευση για όλους, για παράδειγμα με τους εξής τρόπους: την περαιτέρω βελτίωση του ποιοτικού πλαισίου της ΕΕ· τη διασφάλιση ότι τα οφέλη της προσχολικής εκπαίδευσης μεταβιβάζονται και στις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης· και την ανάπτυξη νέων μοντέλων εφαρμογής, διαχείρισης και χρηματοδότησης.
 • στην ανάπτυξη ικανοτήτων για τη διοργάνωση και την αναγνώριση των περιόδων εκπαίδευσης στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των ικανοτήτων τυπικής εκπαίδευσης καθώς και των εγκάρσιων ικανοτήτων που αναπτύσσονται μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, για παράδειγμα με τους εξής τρόπους: την ανάπτυξη και τη διάδοση των εργαλείων και μηχανισμών αναγνώρισης·την ανταλλαγή και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών·την ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας των σχολείων για την υποστήριξη της συμμετοχής των μαθητών σε διακρατικά προγράμματα και ανταλλαγές ομότιμων·την εξασφάλιση κατάλληλων προτύπων ασφάλειας για τους μαθητές που συμμετέχουν στη διακρατική κινητικότητα·και τη θέσπιση βιώσιμων συμπράξεων μεταξύ οργανισμών που διοργανώνουν διασυνοριακές ανταλλαγές μάθησης στο επίπεδο της γενικής εκπαίδευσης.

 

Στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (αρχικής και συνεχιζόμενης), προτεραιότητα δίνεται :
 
 • στην ανάπτυξη συμπράξεων που υποστηρίζουν τη χάραξη και την εφαρμογή στρατηγικών διεθνοποίησης για τους παρόχους ΕΕΚ4, με στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων υποστηρικτικών μηχανισμών καθώς και των συμβατικών πλαισίων για την προώθηση της ποιοτικής κινητικότητας για το προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ5, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων· στην ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης φοιτητών με σκοπό την προώθηση της διεθνοποίησης ΕΕΚ και της κινητικότητας των εκπαιδευόμενων, μέσα από δράσεις που στοχεύουν στην πληροφόρηση, την παροχή κινήτρων, την προετοιμασία και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης του εκπαιδευόμενου ΕΕΚ στη χώρα φιλοξενίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη διαπολιτισμική του ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή του ως πολίτης·
 • στην ανάπτυξη συμπράξεων με στόχο την προώθηση όλων των μορφών μάθησης στον χώρο εργασίας, και ειδικότερα για την υλοποίηση της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας6. Αυτές οι συμπράξεις μπορούν επίσης να στοχεύουν στην ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού περιεχομένου και κοινών επαγγελματικών προσόντων ΕΕΚ, που ενσωματώνουν τις περιόδους μάθησης στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών για την εφαρμογή γνώσεων σε πρακτικές καταστάσεις στον εργασιακό χώρο, καθώς και την ένταξη, όπου είναι δυνατόν, διεθνών εμπειριών κινητικότητας·
 • στη βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ με τη δημιουργία μηχανισμών συνεχούς πληροφόρησης ώστε να προσαρμόζεται η παροχή ΕΕΚ, μέσω σχεδιασμού ή δοκιμής συστημάτων παρακολούθησης αποφοίτων, στο πλαίσιο των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την παρακολούθηση των αποφοίτων, και τη σύσταση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)7·
 • στη βελτίωση της πρόσβασης στην κατάρτιση και στα επαγγελματικά προσόντα για όλους, με ιδιαίτερη έμφαση σε άτομα με περιορισμένες δεξιότητες, μέσω της συνεχιζόμενης ΕΕΚ, κυρίως μέσω της βελτίωσης της ποιότητας, της παροχής και της προσβασιμότητας της συνεχιζόμενης ΕΕΚ, της επικύρωσης της άτυπης και ανεπίσημης εκπαίδευσης, της προώθησης της μάθησης στον χώρο εργασίας, της παροχής αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών καθοδήγησης και των ευέλικτων και ανοικτών μορφών μάθησης· περιλαμβάνει την ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και παρόχων ΕΕΚ με στόχο την προώθηση κοινών κέντρων ικανοτήτων, δικτύων μάθησης, την παροχή υποστήριξης για τη συγκέντρωση πόρων, καθώς και την παροχή αρχικής και/ή συνεχιζόμενης κατάρτισης στο προσωπικό τους·
 • στην περαιτέρω ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων στο πλαίσιο της αρχικής και της συνεχιζόμενης ΕΕΚ (ιδίως ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής, ψηφιακών γνώσεων καθώς και γλωσσών), συμπεριλαμβανομένων κοινών μεθοδολογιών για την εισαγωγή των εν λόγω ικανοτήτων στα προγράμματα σπουδών, καθώς και για την απόκτηση, την παροχή και την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων αυτών των προγραμμάτων σπουδών·
 • στην υποστήριξη της υιοθέτησης καινοτόμων προσεγγίσεων και ψηφιακών τεχνολογιών για τη διδασκαλία και τη μάθηση, όπως περιγράφεται στο Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής χρήσης του εργαλείου ενδοσκόπησης SELFIE για την υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στην καινοτομία, και της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών για την επίτευξη παιδαγωγικών, διοικητικών, τεχνικών και οργανωτικών αλλαγών·
 • στην εισαγωγή συστηματικών προσεγγίσεων και ευκαιριών για την αρχική και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΕΕΚ, των εκπαιδευτών και των μεντόρων τόσο στο σχολείο όσο και στον χώρο εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων μαθητείας), μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικών, ψηφιακών, ανοικτών και καινοτόμων εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών μεθόδων, καθώς και πρακτικών εργαλείων·
 • στην ανάπτυξη βιώσιμων συμπράξεων για τη δημιουργία και/ή την περαιτέρω εξέλιξη της διοργάνωσης εθνικών, περιφερειακών και τομεακών διαγωνισμών δεξιοτήτων, ως έναν τρόπο βελτίωσης της ελκυστικότητας και της αριστείας στην ΕΕΚ. Αυτές οι συμπράξεις θα μπορούσαν επίσης να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν τις ρυθμίσεις για την προετοιμασία, την κατάρτιση και τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και του προσωπικού ΕΕΚ σε διεθνείς, εθνικούς, περιφερειακούς και τομεακούς διαγωνισμούς δεξιοτήτων, σε στενή συνεργασία με επιχειρήσεις, παρόχους ΕΕΚ, επιμελητήρια και άλλα συναφή ενδιαφερόμενα μέρη.
 
 
Στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του στρατηγικού πλαισίου εκπαίδευσης και κατάρτισης 2020/του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την εκπαίδευση των ενηλίκων8 και τη σύσταση του Συμβουλίου για τις διαδρομές αναβάθμισης δεξιοτήτων: νέες ευκαιρίες για ενηλίκους, προτεραιότητα δίνεται:
 
 • στη βελτίωση και επέκταση της παροχής μαθησιακών ευκαιριών υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένων στις ανάγκες ενηλίκων με περιορισμένες δεξιότητες και προσόντα, ώστε να βελτιώσουν τις γνώσεις ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής, καθώς και τις ψηφιακές γνώσεις και τις βασικές ικανότητές τους και/ή να σημειώσουν πρόοδο ως προς την απόκτηση υψηλότερων προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω ανεπίσημης και άτυπης μάθησης·
 • στην υποστήριξη της δημιουργίας και της πρόσβασης στις «διαδρομές» αναβάθμισης των δεξιοτήτων μέσω της δυνατότητας αναγνώρισης και ελέγχου των δεξιοτήτων, προσφορών μάθησης που προσαρμόζονται στις ατομικές μαθησιακές ανάγκες, αναγνώρισης ευέλικτων τρόπων μάθησης (π.χ. μαζικά ανοικτά διαδικτυακά προγράμματα: MOOC), και της επικύρωσης των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της άτυπης και μη τυπικής μάθησης·
 • στην αύξηση της ζήτησης και του ενδιαφέροντος μέσω αποτελεσματικών στρατηγικών ενημέρωσης, προσανατολισμού και παροχής κινήτρων, οι οποίες ενθαρρύνουν τους ενήλικους με περιορισμένες δεξιότητες και προσόντα να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής, καθώς και τις ψηφιακές τους γνώσεις, άλλες βασικές ικανότητες και/ή να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά την απόκτηση υψηλότερων προσόντων·
 • στη διεύρυνση και ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και άλλου προσωπικού που παρέχει υποστήριξη σε ενήλικους εκπαιδευόμενους, ιδιαίτερα όσον αφορά την παροχή κινήτρων σε ενήλικους για συμμετοχή στη μάθηση, καθώς και την αποτελεσματική διδασκαλία ανάγνωσης, αριθμητικής και ψηφιακών γνώσεων στους ενήλικους με περιορισμένες δεξιότητες και προσόντα, μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας·
 • στην ανάπτυξη μηχανισμών για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών εκπαίδευσης ενηλίκων ή για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση της προόδου των ενήλικων εκπαιδευόμενων.
 
 
Στον τομέα της νεολαίας, σύμφωνα με την προτεινόμενη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027, προτεραιότητα δίνεται σε:
 
Σχέδια που συμβάλλουν στο θεματολόγιο της ΕΕ για την εργασία στον τομέα της νεολαίας, προάγοντας
 • την ποιότητα, καινοτομία και αναγνώριση της εργασίας στον τομέα της νεολαίας. Ειδικότερα, δίνεται προτεραιότητα σε σχέδια που:
  • υποστηρίζουν την ανάπτυξη ικανοτήτων όσων εργάζονται στον τομέα της νεολαίας· 
  • βοηθούν τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, να αναπτύσσουν και να ανταλλάσσουν αποτελεσματικές μεθόδους για την προσέγγιση περιθωριοποιημένων νέων, την πρόληψη του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας μεταξύ των νέων και για την αντιμετώπιση των κινδύνων, των ευκαιριών και των επιπτώσεων της ψηφιακής μετάβασης· 
  • ενισχύουν την ένταξη και την απασχολησιμότητα των νέων με λιγότερες ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης), με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους που βρίσκονται στα πρόθυρα της περιθωριοποίησης και στους νεαρούς μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των νεοαφιχθέντων μεταναστών και των νεαρών προσφύγων·
  • προωθούν τον διαπολιτισμικό διάλογο και ενδυναμώνουν τη γνώση και την αποδοχή της διαφορετικότητας στην κοινωνία· 
  • διεθνοποιούν την εργασία στον τομέα της νεολαίας και την καθιστούν ανοικτή σε διατομεακή συνεργασία επιτρέποντας περισσότερες συνέργειες σε όλους τους τομείς δράσεων που αφορούν τους νέους· 
  • διευκολύνουν τη μετάβαση των νέων από τη νεαρή ηλικία στην ενήλικη ζωή, και συγκεκριμένα την ένταξή τους στην αγορά εργασίας· αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, με την καθιέρωση προτύπων ποιότητας, καθώς και επαγγελματικών και δεοντολογιών κωδίκων· 
  • ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ πολιτικής, έρευνας και πρακτικής· βελτιώνουν τις γνώσεις σχετικά με την κατάσταση των νέων και τις πολιτικές στον τομέα της νεολαίας, την αναγνώριση και επικύρωση της εργασίας στον τομέα της νεολαίας, καθώς και της μη τυπικής και άτυπης μάθησης σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
 • Προωθούν έργα που στόχο έχουν να κινητοποιήσουν, να συνδέσουν και να ενισχύσουν τους νέους. Προτεραιότητα δίνεται σε δράσεις που ενισχύουν τη διατομεακή συνεργασία, επιτρέποντας περισσότερες συνέργειες σε όλους τους τομείς δράσεων που αφορούν τους νέους, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση σε δικαιώματα, στην αυτονομία, στη συμμετοχή –συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής συμμετοχής– και στην ενεργό συμμετοχή των νέων στα κοινά, ειδικά αυτών που βρίσκονται στα πρόθυρα του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω σχεδίων που: 
  • προάγουν τη δυναμική συμμετοχή όλων των νέων στο δημοκρατικό και δημόσιο βίο στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις ευρωεκλογές του 2019· 
  • διευρύνουν και εμβαθύνουν την πολιτική και κοινωνική συμμετοχή των νέων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο· 
  • προάγουν τον εθελοντισμό μεταξύ των νέων· 
  • ενισχύουν την κοινωνική ένταξη όλων των νέων, λαμβανομένων υπόψη των βασικών ευρωπαϊκών αξιών· 
  • προάγουν την πολυμορφία, τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο, καθώς και τις κοινές αξίες της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και του σεβασμού των ανθρώπινων, κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων· 
  • ενισχύουν την κριτική σκέψη των νέων και την κατάρτισή τους στα μέσα ενημέρωσης με σκοπό την ενίσχυση της δημοκρατίας και την καταπολέμηση της χειραγώγησης, της προπαγάνδας και των ψεύτικων ειδήσεων·
  • ενδυναμώνουν το πνεύμα πρωτοβουλίας των νέων, ιδίως στον κοινωνικό τομέα·
  • παρέχουν τη δυνατότητα στους νέους να επικοινωνούν με εκλεγμένους φορείς χάραξης πολιτικής, δημόσιες διοικήσεις, ομάδες συμφερόντων, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή μεμονωμένους πολίτες, να τους εκφράζουν τις απόψεις τους και να τους επηρεάζουν, στο πλαίσιο πολιτικών ή κοινωνικών διεργασιών που επιδρούν στη ζωή τους.
 • Προώθηση της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων μεταξύ των νέων. Προτεραιότητα δίνεται σε σχέδια, με τη μορφή διακρατικών πρωτοβουλιών νέων που επιτρέπουν σε ομάδες νέων να υλοποιούν τις ιδέες τους, μεταξύ άλλων, μέσω κοινωνικών επιχειρήσεων, με στόχο την αντιμετώπιση προκλήσεων και προβλημάτων της καθημερινής τους ζωής.

 

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο των στρατηγικών συμπράξεων;

Σε όλη τη διάρκεια ενός σχεδίου και ανάλογα με τον τύπο της στρατηγικής σύμπραξης, μπορούν να πραγματοποιούνται ποικίλες δραστηριότητες, όπως:

 • δραστηριότητες που ενισχύουν τη συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ οργανισμών·
 • δοκιμές και/ή εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας·
 • δραστηριότητες που διευκολύνουν την αναγνώριση και την επικύρωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης·
 • δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών αρχών, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας και της ενσωμάτωσής τους σε δράσεις τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης·
 • δραστηριότητες για τη στήριξη εκπαιδευομένων με αναπηρία/ειδικές ανάγκες με στόχο την ολοκλήρωση των κύκλων εκπαίδευσης και τη διευκόλυνση της μετάβασής τους στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του διαχωρισμού και των διακρίσεων στην εκπαίδευση όσον αφορά τις περιθωριοποιημένες κοινότητες·
 • δραστηριότητες για την καλύτερη προετοιμασία των επαγγελματιών εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που αφορούν την ισότητα, τη διαφορετικότητα και την ένταξη στο μαθησιακό περιβάλλον·
 • δραστηριότητες για την προώθηση της ένταξης των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των νεοαφιχθέντων μεταναστών, καθώς και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη·
 • διακρατικές πρωτοβουλίες που προωθούν το επιχειρηματικό πνεύμα και τις επιχειρηματικές δεξιότητες και ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την επιχειρηματικότητα (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας), οι οποίες πραγματοποιούνται από κοινού από δύο ή περισσότερες ομάδες νέων από διαφορετικές χώρες.

 

Στο πλαίσιο των στρατηγικών συμπράξεων, μπορούν επίσης, να υλοποιούνται διακρατικές δραστηριότητες εκπαίδευσης, διδασκαλίας και κατάρτισης, εφόσον προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου. Ορισμένες από τις δραστηριότητες αυτές είναι συναφείς με έναν ή περισσότερους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Για λεπτομερέστερη περιγραφή των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων, βλέπε Παράρτημα Ι.

Είδος δραστηριότητας

Ιδιαίτερα συναφής για

Μικτή κινητικότητα εκπαιδευομένων

Όλοι οι τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας

Ανταλλαγές ομάδων μαθητών μικρής διάρκειας

Σχολική εκπαίδευση, ΕΕΚ

Εντατικά προγράμματα σπουδών

Ανώτατη εκπαίδευση

Κινητικότητα μαθητών για φοίτηση μεγάλης διάρκειας

Σχολική εκπαίδευση

Αναθέσεις καθηκόντων διδασκαλίας ή κατάρτισης μεγάλης διάρκειας

Ανώτατη εκπαίδευση, ΕΕΚ, Σχολική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Δράσεις κινητικότητας μεγάλης διάρκειας εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας

Νεολαία

Κοινές εκδηλώσεις κατάρτισης προσωπικού μικρής διάρκειας

Όλοι οι τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας

 

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στις στρατηγικές συμπράξεις;

Κατά κανόνα, οι στρατηγικές συμπράξεις στοχεύουν στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ οργανισμών που είναι εγκατεστημένοι στις Χώρες του Προγράμματος. Ωστόσο, δικαίωμα συμμετοχής στις στρατηγικές συμπράξεις έχουν και οι οργανισμοί από τις Χώρες Εταίρους, (ως εταίροι και όχι ως αιτούντες), εφόσον η συμμετοχή τους προσδίδει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο σχέδιο.

Εκτός από τους οργανισμούς που συμμετέχουν επίσημα στο σχέδιο και λαμβάνουν ευρωπαϊκή επιχορήγηση, στις Στρατηγικές Συμπράξεις μπορούν να συμμετέχουν συνεργαζόμενοι εταίροι από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα οι οποίοι συμβάλλουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων καθηκόντων/δραστηριοτήτων του σχεδίου ή υποστηρίζουν τη διάδοση και τη βιωσιμότητά του. Όσον αφορά θέματα διαχείρισης των συμβάσεων, οι συνεργαζόμενοι εταίροι δεν θεωρούνται μέρος των εταίρων του σχεδίου και δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση. Ωστόσο, η συμμετοχή τους και ο ρόλος που διαδραματίζουν στο σχέδιο και σε διάφορες δραστηριότητες πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια.

 

Με ποια κριτήρια αξιολογούνται οι στρατηγικές συμπράξεις;

Στη συνέχεια παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια που πρέπει να πληροί μια στρατηγική σύμπραξη ώστε να είναι επιλέξιμη για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+:

 

Γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος ή σε μία από τις Χώρες Εταίρους (βλέπε ενότητα «Επιλέξιμες Χώρες» στο Μέρος Α του παρόντος οδηγού).

Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:

 • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα·
 • σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας, από την προσχολική έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)·
 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ·
 • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)·
 • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
 • κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων·
 • ερευνητικό ινστιτούτο·
 • ίδρυμα·
 • κέντρο διεπιχειρησιακής κατάρτισης·
 • επιχειρήσεις που παρέχουν από κοινού κατάρτιση (συνεργατική εκπαίδευση)·
 • πολιτιστικός οργανισμός, βιβλιοθήκη, μουσείο·
 • φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης·
 • οργανισμός επικύρωσης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης·
 • ευρωπαϊκή ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας·
 • ομάδα νέων που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας, αλλά όχι απαραίτητα στο πλαίσιο ενός οργανισμού του τομέα της νεολαίας (δηλαδή μια άτυπη ομάδα νέων)9.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε Χώρα του Προγράμματος πρέπει να διαθέτουν έγκυρο Χάρτη Erasmus για την ΑνώτατηΕκπαίδευση (ECHE). Τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε Χώρες Εταίρους δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση αλλά οφείλουν να τηρούν τις αρχές του.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε συμμετέχων οργανισμός που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος. Ο οργανισμός αυτός υποβάλλει αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών

Στις στρατηγικές συμπράξεις, οι οποίες έχουν διακρατικό χαρακτήρα, συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις οργανισμοί από τρεις διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός για τις δαπάνες διαχείρισης και υλοποίησης του σχεδίου έχει ανώτατο όριο (και ισοδυναμεί με 10 συμμετέχοντες οργανισμούς). Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να προσδιορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για τις ακόλουθες στρατηγικές συμπράξεις:
 • οι στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο οργανισμούς από δύο διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος·
 • οι συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο και το πολύ έξι σχολεία από τουλάχιστον δύο διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος10.

Τόπος (-οι) των δραστηριοτήτων

Όλες οι δραστηριότητες της στρατηγικής σύμπραξης πρέπει να πραγματοποιούνται στις χώρες των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο. Δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης για εκπαιδευόμενους και μακροχρόνιες δραστηριότητες για το προσωπικό μπορούν να διοργανώνονται μόνο στις Χώρες του Προγράμματος.
Επιπλέον, αν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση σχετικά με τους στόχους ή την υλοποίηση του σχεδίου: 
 • δραστηριότητες μπορούν, επίσης, να πραγματοποιούνται στην έδρα ενός θεσμικού οργάνου της ΕΕ, ακόμα και αν στο σχέδιο δεν υπάρχουν συμμετέχοντες οργανισμοί από τη χώρα στην οποία βρίσκεται αυτό το θεσμικό όργανο11
 • πολλαπλασιαστικές δράσεις μπορούν να πραγματοποιούνται και στις χώρες των συνεργαζόμενων εταίρων που συμμετέχουν στην στρατηγική σύμπραξη.

Διάρκεια του σχεδίου

 • Συμπράξεις στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης: από 24 έως 36 μήνες
 • Συμπράξεις στον τομέα της ΕΕΚ, της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων: από 12 έως 36 μήνες12·
 • Συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας: από 6 έως 36 μήνες.

Η διάρκεια του σχεδίου πρέπει να επιλέγεται στο στάδιο της αίτησης με βάση τον στόχο του σχεδίου και το είδος των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται σε βάθος χρόνου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια μιας στρατηγικής σύμπραξης μπορεί να παραταθεί, μετά από αίτηση του δικαιούχου και με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Οργανισμού, μέχρι και 6 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική της διάρκεια δεν υπερβαίνει τα 3 έτη. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό ποσό της επιχορήγησης δεν αλλάζει. Σε κάθε περίπτωση, τα σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2022.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός13.

Ανά προθεσμία υποβολής, η ίδια κοινοπραξία εταίρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση και σε έναν μόνο Εθνικό Οργανισμό.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

 

 • Συμπράξεις στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, της ΕΕΚ, της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων:
 • οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως τις 21 Μαρτίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

 

 • Συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας:
 • οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως:

 

 • την 5η Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Ιουνίου και της 30ής Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους·
 • τις 30 Απριλίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 31ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους·
 • την 1η Οκτωβρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 31ης Μαΐου του επόμενου έτους.

 

Για στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας: για κάθε μία από τις τρεις προθεσμίες, οι Εθνικοί Οργανισμοί μπορούν να ανοίξουν την προθεσμία και για τις δύο κατηγορίες στρατηγικών συμπράξεων (δηλαδή, υποστήριξη καινοτομίας και υποστήριξη ανταλλαγής ορθών πρακτικών) ή μόνο για μία κατηγορία. Οι αιτούντες καλούνται να επισκεφθούν τον ιστότοπο του Εθνικού τους Οργανισμού για περισσότερες πληροφορίες.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, βλέπε Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

 

Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιπλέον, αν η στρατηγική σύμπραξη προβλέπει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες διακρατικές δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης, πρέπει να τηρούνται τα σχετικά πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας:

 

Μικρής διάρκειας κοινές εκδηλώσεις κατάρτισης προσωπικού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ συμμετέχοντες

Καθηγητές, δάσκαλοι, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό14 που απασχολείται στους συμμετέχοντες οργανισμούς στις Χώρες του Προγράμματος και στις Χώρες Εταίρους. Εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας από τις Χώρες του Προγράμματος και τις Χώρες Εταίρους.

Διάρκεια δραστηριότητας από 3 ημέρες έως 2 μήνες· χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες του ταξιδιού
Εντατικά προγράμματα σπουδών

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

 • ​Εκπαιδευόμενοι: Φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι σε συμμετέχον ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε Χώρα του Προγράμματος.
 • Διδακτικό προσωπικό: διδακτικό προσωπικό από συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε Χώρες του Προγράμματος ή Χώρες Εταίρους.
 • Επισκέπτες καθηγητές: διδακτικό προσωπικό από μη συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπειρογνώμονες/ειδικοί/επαγγελματίες από επιχειρήσεις ή άλλους οργανισμούς σε Χώρες του Προγράμματος ή Χώρες Εταίρους. 

Διάρκεια δραστηριότητας

 • Εκπαιδευόμενοι: από 5 ημέρες έως 2 μήνες· χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες του ταξιδιού 
 • Διδακτικό προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων επισκεπτών καθηγητών): από 1 ημέρα έως 2 μήνες· χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες του ταξιδιού
Μικτή κινητικότητα μαθητών, εκπαιδευομένων και νέων (μικρής διάρκειας φυσική κινητικότητα σε συνδυασμό με εικονική κινητικότητα)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Εκπαιδευόμενοι, μαθητευόμενοι ΕΕΚ, φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης15, ενήλικοι εκπαιδευόμενοι και μαθητές από συμμετέχοντες οργανισμούς σε Χώρες του Προγράμματος. Νέοι από τις Χώρες του Προγράμματος. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ από 5 ημέρες έως 2 μήνες· χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες του ταξιδιού
Ανταλλαγές ομάδων μαθητών μικρής διάρκειας (συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευόμενων ΕΕΚ)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Μαθητές κάθε ηλικίας και εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ κάθε ηλικίας, εγγεγραμμένοι σε συμμετέχον σχολείο (συμπεριλαμβανομένων οργανισμών ΕΕΚ) σε Χώρα του Προγράμματος, συνοδευόμενοι από προσωπικό του σχολείου.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ από 3 ημέρες έως 2 μήνες· χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες του ταξιδιού
Αναθέσεις καθηκόντων διδασκαλίας ή κατάρτισης μεγάλης διάρκειας
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Καθηγητές, δάσκαλοι, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό που απασχολείται στους συμμετέχοντες οργανισμούς στις Χώρες του Προγράμματος.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 έως 12 μήνες
Κινητικότητα μαθητών για φοίτηση μεγάλης διάρκειας
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Μαθητές ηλικίας 14 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι σε συμμετέχοντα σχολεία σε Χώρα του Προγράμματος. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 έως 12 μήνες
Δράσεις κινητικότητας μεγάλης διάρκειας εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας από τις Χώρες του Προγράμματος.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 έως 12 μήνες

 

Οι αιτούντες οργανισμοί θα αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

 

Κριτήρια χορήγησης

Ανάλογα με τους στόχους του σχεδίου, τους συμμετέχοντες οργανισμούς, τον αναμενόμενο αντίκτυπο και άλλα στοιχεία, οι στρατηγικές συμπράξεις μπορεί να έχουν διαφορετικό μέγεθος και να προσαρμόζουν ανάλογα τις δραστηριότητές τους. Σε απλούς όρους, η δράση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες οργανισμούς να αποκτήσουν πείρα στη διεθνή συνεργασία και να ενισχύσουν τις ικανότητές τους, καθώς επίσης να επιτύχουν υψηλής ποιότητας καινοτόμα αποτελέσματα. Η ποιοτική αξιολόγηση του σχεδίου είναι ανάλογη με τους στόχους της συνεργασίας και το είδος των συμμετεχόντων οργανισμών.

Τα σχέδια αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 

 • Συνάφεια της πρότασης σε σχέση με:
 • τους στόχους και τις προτεραιότητες της συγκεκριμένης δράσης (βλέπε ενότητα «Ποιοι είναι οι στόχοι και οι προτεραιότητες των στρατηγικών συμπράξεων»).
 • Αν η πρόταση αφορά την οριζόντια προτεραιότητα «χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία» θεωρείται ιδιαιτέρως συναφής.
 • Αν η πρόταση αφορά μία η περισσότερες «ευρωπαϊκές προτεραιότητες στο εθνικό πλαίσιο», όπως ανακοινώθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό, θεωρείται ιδιαιτέρως συναφής.
 • Ο βαθμός στον οποίο:
 • η πρόταση βασίζεται σε ουσιαστική και επαρκή ανάλυση των αναγκών·
 • οι στόχοι είναι σαφώς καθορισμένοι, ρεαλιστικοί και αφορούν θέματα που συνδέονται με τους συμμετέχοντες οργανισμούς και τις στοχευόμενες ομάδες·
 • η πρόταση είναι κατάλληλη για την υλοποίηση συνεργειών μεταξύ των διαφόρων τομέων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας·
 • η πρόταση είναι καινοτόμος και/ή συμπληρωματική προς τις άλλες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί από τους συμμετέχοντες οργανισμούς·
 • η πρόταση προσδίδει προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ μέσω των αποτελεσμάτων της, τα οποία δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν από δράσεις που πραγματοποιούνται σε μια μόνο χώρα.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 

 

 • Η σαφήνεια, πληρότητα και ποιότητα του προγράμματος εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης προετοιμασίας, υλοποίησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, και διάδοσης·
 • Η συνέπεια μεταξύ των στόχων του σχεδίου και των προτεινόμενων δραστηριοτήτων·
 • Η ποιότητα και η σκοπιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας·
 • Η ύπαρξη και συνάφεια μέτρων ποιοτικού ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική, έγκαιρη και εντός προϋπολογισμού υλοποίηση του σχεδίου·
 • Ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο είναι οικονομικά αποδοτικό και κατανέμει καταλλήλως τους διαθέσιμους πόρους σε κάθε δραστηριότητα·
 • Η χρήση, κατά περίπτωση, των διαδικτυακών πλατφορμών του προγράμματος Erasmus+ (π.χ. eTwinning, EPALE, School Education Gateway) ως εργαλείων για την προετοιμασία, την υλοποίηση και τη μετέπειτα παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του σχεδίου·
 • Για συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων:
 • βαθμός στον οποίο το σχέδιο αξιοποιεί προηγούμενα ή εν εξελίξει σχέδια eTwinning·
 • βαθμός στον οποίο το σχέδιο χρησιμοποιεί eTwinning σε συνδυασμό με φυσική κινητικότητα για τη δημιουργία συχνότερων και καλύτερων ανταλλαγών μεγαλύτερης διάρκειας μεταξύ μαθητών και καθηγητών σε διαφορετικές χώρες (μικτή κινητικότητα).

Αν το σχέδιο προβλέπει δραστηριότητες κατάρτισης, διδασκαλίας ή μάθησης:

 • η ποιότητα των πρακτικών διαδικασιών, της διαχείρισης και των μέσων υποστήριξης·στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης·
 • ο βαθμός στον οποίο οι συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι κατάλληλες για τους στόχους του σχεδίου και περιλαμβάνουν τον κατάλληλο αριθμό συμμετεχόντων·
 • η ποιότητα των διαδικασιών αναγνώρισης και επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά μέσα και τις αρχές για τη διαφάνεια και την αναγνώριση.

Ποιότητα της ομάδας του σχεδίου και των ρυθμίσεων συνεργασίας

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 

 

 • Ο βαθμός στον οποίο:
 • το σχέδιο περιλαμβάνει κατάλληλο συνδυασμό συμπληρωματικών συμμετεχόντων οργανισμών με τα απαιτούμενα προφίλ, καθώς και την απαιτούμενη πείρα και εξειδίκευση ώστε να φέρουν σε πέρας όλες τις πτυχές του σχεδίου·
 • η κατανομή των ευθυνών και των καθηκόντων καταδεικνύει τη δέσμευση και την ενεργό συμβολή όλων των συμμετεχόντων οργανισμών·
 • το σχέδιο περιλαμβάνει τη συμμετοχή οργανισμών από διαφορετικούς τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, αν αυτό είναι σχετικό με το είδος του σχεδίου16·
 • Στο σχέδιο συμμετέχουν νεοεισερχόμενοι στη δράση φορείς·
 • Για συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων: ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο περιλαμβάνει σχολεία eTwinning και δημιουργεί ευκαιρίες για να προωθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές eTwinning και να παρέχουν καθοδήγηση σε άλλα σχολεία που έχουν λιγότερη εμπειρία στη χρήση eTwinning·
 • Υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ των συμ­μετεχόντων οργανισμών, καθώς και μεταξύ αυτών των οργανισμών και άλλων ενδια­φερομένων·
 • Η συμμετοχή ενός οργανισμού από Χώρα Εταίρο προσδίδει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο σχέδιο (σε περίπτωση μη τήρησης της εν λόγω προϋπόθεσης, δεν θα αξιολογείται η επιλεξιμότητα του σχεδίου).

Αντίκτυπος και διάδοση (μέγιστη βαθμολογία:30 βαθμοί)

 

 • Η ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του σχεδίου
 • Ο δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
 • στα άτομα και στους οργανισμούς που συμμετέχουν, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου·
 • στους οργανισμούς και τους ιδιώτες πέραν όσων συμμετέχουν άμεσα στο σχέδιο, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Η ποιότητα των μέτρων διάδοσης: καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου τόσο εντός όσο και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών·
 • Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον τα υλικά, τα έγγραφα και τα μέσα που παράγονται θα διατίθενται δωρεάν και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών, χωρίς δυσανάλογους περιορισμούς.
 • Η ποιότητα των μέτρων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του σχεδίου: ικανότητα του σχεδίου να συνεχίζει να έχει αντίκτυπο και να παράγει αποτελέσματα και μετά την πλήρη απορρόφηση της επιχορήγησης της ΕΕ.

 

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 50% της μέγιστης βαθμολογίας σε κάθε μία από τις κατηγορίες των κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται παραπάνω (δηλαδή τουλάχιστον 15 βαθμούς στις κατηγορίες «συνάφεια του σχεδίου» και «αντίκτυπος και διάδοση»· 10 βαθμούς στις κατηγορίες «ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου» και «ποιότητα της ομάδας του σχεδίου και των ρυθμίσεων συνεργασίας»). Οι προτάσεις που δεν αφορούν τουλάχιστον μία προτεραιότητα της δράσης δεν θα λαμβάνουν χρηματοδότηση.

 

Συγκεκριμένες μορφές στρατηγικών συμπράξεων

Οι στρατηγικές συμπράξεις υποστηρίζουν ένα ευρύ και ευέλικτο φάσμα δραστηριοτήτων, προκειμένου να υλοποιούν σχέδια υψηλού επιπέδου, να προωθούν την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των οργανισμών και να υποστηρίζουν τις εξελίξεις πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ανάλογα με τους στόχους του σχεδίου, τους συμμετέχοντες οργανισμούς, τον αναμενόμενο αντίκτυπο και άλλα στοιχεία, οι στρατηγικές συμπράξεις μπορεί να έχουν διαφορετικό μέγεθος και να προσαρμόζουν ανάλογα τις δραστηριότητές τους.

Ανάμεσα στη μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων και μορφών σχεδίων, οι παρακάτω στρατηγικές συμπράξεις έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

 

Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων

Ο κύριος στόχος των συμπράξεων ανταλλαγών μεταξύ σχολείων είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης των συμμετεχόντων σχολικών ιδρυμάτων, η ανάπτυξη της δυνατότητάς τους για διασυνοριακή συνεργασία και της ικανότητάς τους να αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις. Μέσω της οργάνωσης δραστηριοτήτων κινητικότητας για μαθητές, οι εν λόγω συμπράξεις προάγουν επίσης τις κοινές αξίες της ελευθερίας, ένταξης, ανεκτικότητας και της αποφυγής των διακρίσεων, όπως επισημαίνονται στη Διακήρυξη του Παρισιού του Μαρτίου 2015.
 
Στο πλαίσιο των συμπράξεων ανταλλαγών μεταξύ σχολείων μπορούν να υλοποιούνται διάφορες δραστηριότητες για την ανταλλαγή προσωπικού και μαθητών:
 
 • Ανταλλαγές ομάδων μαθητών μικρής διάρκειας (3 ημέρες ως 2 μήνες): μαθητές από διαφορετικές χώρες μπορούν να συνεργάζονται σε δραστηριότητες που συνδέονται με τους στόχους της σύμπραξης. Οι δραστηριότητες των ανταλλαγών μικρής διάρκειας είναι σχεδιασμένες για να προσφέρουν στους μαθητές διεθνείς μαθησιακές εμπειρίες, να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα την ποικιλομορφία των πολιτισμών και γλωσσών της Ευρώπης, καθώς και να αποκτήσουν τις κοινωνικές, πολιτικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για την προσωπική τους εξέλιξη. 
 • Κινητικότητα μαθητών για φοίτηση μακράς διάρκειας (2 ως 12 μήνες): μαθητές ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών μπορούν να φοιτήσουν για ένα χρονικό διάστημα σε σχολείο υποδοχής και να φιλοξενηθούν σε οικογένεια υποδοχής στο εξωτερικό. Τα σχολεία αποστολής και υποδοχής αναμένεται να διασφαλίζουν μαθησιακά αποτελέσματα υψηλού επιπέδου, να παρέχουν την απαιτούμενη αναγνώριση των μαθημάτων στους συμμετέχοντες μαθητές και να τους στηρίζουν συνεχώς κατά την διάρκεια της περιόδου κινητικότητας. Οι υποβάλλοντες αίτηση για τις συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων μπορούν να εστιάσουν αποκλειστικά στην οργάνωση δράσεων κινητικότητας μαθητών μακράς διάρκειας ως εργαλείο για την ανάπτυξη του δυναμικού διεθνούς συνεργασίας των συμμετεχόντων σχολείων.
 • Κοινές δραστηριότητες κατάρτισης προσωπικού μικρής διάρκειας (3 ημέρες ως 2 μήνες): το διδακτικό και μη διδακτικό προσωπικό μπορεί να συνεργάζεται για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας ή για από κοινού κατάρτιση.
 • Αναθέσεις καθηκόντων διδασκαλίας ή κατάρτισης μεγάλης διάρκειας (2 ως 12 μήνες): μέσω της απόσπασης σε συνεργαζόμενο σχολείο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η εν λόγω δραστηριότητα παρέχει στο προσωπικό τη δυνατότητα να βελτιώσει τις γνώσεις του και να κατανοήσει καλύτερα τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης άλλων χωρών, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ανταλλαγή και την απόκτηση επαγγελματικών ικανοτήτων, μεθόδων και πρακτικών.
 

eTwinning σε συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων

Ο συνδυασμός της κινητικότητας και των φυσικών ανταλλαγών με την εικονική συνεργασία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο των συμπράξεων ανταλλαγών μεταξύ σχολείων. Ειδικότερα, ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η χρήση eTwinning στο πλαίσιο των σχεδίων για συνεργασία πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των δραστηριοτήτων του σχεδίου.

Για να καταδείξουν τα δυνατά σημεία των προτάσεών τους όσον αφορά τη χρήση eTwinning, οι αιτούντες πρέπει να εξηγήσουν τα σχετικά στοιχεία στην αίτηση σχεδίου τους. Ορισμένα από τα ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία είναι:

 • Η συμμετοχή σχολείων που φέρουν την ετικέτα σχολείου eTwinning17 στο σχέδιο περιλαμβάνει σχολεία eTwinning και η δημιουργία ευκαιριών για να προωθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές eTwinning και να παρέχουν καθοδήγηση σε άλλα σχολεία που έχουν λιγότερη εμπειρία στη χρήση eTwinning·
 • Παρουσίαση συγκεκριμένων σχεδίων για την αξιοποίηση προηγούμενων ή εν εξελίξει σχεδίων eTwinning·
 • Χρήση eTwinning σε συνδυασμό με φυσική κινητικότητα για τη δημιουργία συχνότερων και καλύτερων ανταλλαγών μεγαλύτερης διάρκειας μεταξύ μαθητών και καθηγητών σε διαφορετικές χώρες (μικτή κινητικότητα).
 

Ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας που ισχύουν για τις συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων

Σε σχέση με άλλες στρατηγικές συμπράξεις, για την εν λόγω μορφή ισχύουν οι ακόλουθοι ειδικοί κανόνες: 
 
 • οι συμπράξεις πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο και το πολύ έξι σχολεία18.
 • μπορούν να συμμετέχουν μόνο σχολεία από Χώρες του Προγράμματος·
 • κατά κανόνα, τα σχέδια διαρκούν από 12 έως 24 μήνες. Μόνο τα σχέδια που αφορούν μεγάλης διάρκειας δραστηριότητες κινητικότητας μαθητών μπορούν να διαρκούν έως 36 μήνες, εφόσον το πρόγραμμα εργασίας τους το δικαιολογεί·
 • χορηγούνται κονδύλια για τις δραστηριότητες κινητικότητας προσωπικού και μαθητών (συμπεριλαμβανομένων των συνοδευόντων καθηγητών ή άλλων εξουσιοδοτημένων ατόμων) καθώς και για τις γενικές δαπάνες διαχείρισης και υλοποίησης των σχεδίων. Δεν προβλέπονται κονδύλια ειδικά για τα προϊόντα πνευματικής εργασίας, τις πολλαπλασιαστικές δράσεις και τις διακρατικές συναντήσεις στο πλαίσιο των σχεδίων. Υπάρχει η δυνατότητα αίτησης για παροχή πρόσθετων κονδυλίων για υποστήριξη συμμετεχόντων με ειδικές ανάγκες καθώς και για έκτακτες δαπάνες , εφόσον δικαιολογούνται. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε την ενότητα «Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;» παρακάτω·
 • η χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 16.500 EUR ανά έτος και ανά συμμετέχον σχολείο. Αυτό το ανώτατο ποσό ισχύει σε επίπεδο σχεδίου19. Τα κονδύλια που χορηγούνται για την υποστήριξη συμμετεχόντων με ειδικές ανάγκες, καθώς και οι έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη του υψηλού κόστους μετακίνησης δεν προσμετρώνται στο εν λόγω ανώτατο ποσό·
Οι επιτυχείς συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων θα χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο πρότυπο σύναψης συμφωνίας, διαφορετικό από αυτό άλλων στρατηγικών συμπράξεων. Στο στάδιο υποβολής της αίτησης, το σχολείο που υποβάλλει την αίτηση τίθεται επικεφαλής του σχεδίου και υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος όλων των συμμετεχόντων σχολείων. Ωστόσο, μόλις επιλεγεί η σύμπραξη, κάθε συμμετέχον σχολείο υπογράφει ξεχωριστή συμφωνία επιχορήγησης με τον Εθνικό Οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένο. Το αιτούν σχολικό ίδρυμα διατηρεί το συντονιστικό του ρόλο κατά τη διάρκεια του σχεδίου και είναι υπεύθυνο για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα συνολικά αποτελέσματα του σχεδίου, ενώ τα συνεργαζόμενα σχολεία υποβάλλουν εκθέσεις μόνο για τις συγκεκριμένες δαπάνες τους.

 

Διακρατικές Πρωτοβουλίες Νέων20

Οι στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας έχουν ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής δέσμευσης και του επιχειρηματικού πνεύματος των νέων. Για παράδειγμα, αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν να αφορούν τα ακόλουθα:

 • τη δημιουργία (δικτύων) κοινωνικών επιχειρήσεων, ενώσεων, συλλόγων, ΜΚΟ·
 • την ανάπτυξη και την προσφορά μαθημάτων και δράσεων κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα (ιδίως την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη χρήση των ΤΠΕ·
 • την πληροφόρηση την κατάρτιση στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης ή ενθάρρυνσης της συμμετοχής των νέων στα κοινά ( π.χ. συζητήσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις, διαβουλεύσεις, πρωτοβουλίες σχετικές με ευρωπαϊκά θέματα, κ.λπ.)·
 • την ανάληψη δραστηριοτήτων προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων (π.χ. στήριξη ευάλωτων ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι, οι μειονότητες, οι μετανάστες, τα άτομα με αναπηρία κ.λπ.)·
 • την υλοποίηση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών (θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, μουσικές παραστάσεις, φόρουμ συζητήσεων κ.λπ.).

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της μορφής των στρατηγικών συμπράξεων είναι ότι μια πρωτοβουλία νέων δρομολογείται σχεδιάζεται και υλοποιείται από τους ίδιους τους νέους.

 

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση;

Υποστήριξη της περιφερειακής συνεργασίας στη σχολική εκπαίδευση

Οι στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για σχέδια που βασίζονται στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ περιφερειών ή δήμων από διαφορετικές χώρες. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των συμπράξεων είναι η στρατηγική συμμετοχή των τοπικών και/ή περιφερειακών σχολικών αρχών. Προκειμένου να εγκριθεί η αίτησή τους, οι τοπικές ή περιφερειακές αρχές πρέπει να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων γύρω από ένα κοινό ζήτημα, μέσω της συμμετοχής δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και τοπικών σχολείων.

Έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης

Οι υποβάλλοντες αίτηση για στρατηγικές συμπράξεις που οργανώνουν δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης θα μπορούν να ζητούν χρηματοδοτική ενίσχυση από την γραμμή του προϋπολογισμού «έκτακτες δαπάνες» (μέχρι και το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Βλέπε «Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;»). Αυτό θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες θα μπορούν να αποδείξουν ότι οι συνήθεις κανόνες χρηματοδότησης (με βάση το μοναδιαίο κόστος ανά ζώνη απόστασης ταξιδιού) δεν καλύπτουν το 70% τουλάχιστον των δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων. Από τη στιγμή που απονέμονται, οι έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης αντικαθιστούν τις συνήθεις δαπάνες μετακίνησης.

Λοιπές πληροφορίες

Επιπλέον των παραπάνω πληροφοριών, περισσότερα υποχρεωτικά κριτήρια και πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες, καθώς και παραδείγματα σχεδίων σχετικά με τη συγκεκριμένη δράση περιέχονται στο Παράρτημα I του παρόντος οδηγού. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις σχετικές ενότητες αυτού του Παραρτήματος πριν υποβάλουν αίτηση για χρηματοδοτική στήριξη.

 

Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;

Οι στρατηγικές συμπράξεις μπορούν να αφορούν από απλά σχέδια συνεργασίας μεταξύ οργανισμών μικρής κλίμακας (όπως σχολικά ιδρύματα ή άτυπες ομάδες νέων) έως περισσότερο σύνθετα σχέδια μεγάλης κλίμακας με επίκεντρο την ανάπτυξη και την ανταλλαγή καινοτόμων αποτελεσμάτων σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Ως εκ τούτου, οι δαπάνες που προκύπτουν από τα διάφορα είδη σχεδίων θα είναι αναγκαστικά διαφορετικές.

Συνεπώς, το προτεινόμενο μοντέλο χρηματοδότησης συνίσταται σε έναν κατάλογο κατηγοριών δαπανών από τον οποίο θα επιλέγουν οι αιτούντες ανάλογα με τις δραστηριότητες που σχεδιάζουν να αναλάβουν και τα αποτελέσματα που επιθυμούν να επιτύχουν. Η πρώτη κατηγορία, «διαχείριση και υλοποίηση σχεδίων» είναι μια κατηγορία δαπανών για την οποία όλα τα είδη στρατηγικών συμπράξεων μπορούν να υποβάλουν αίτηση, καθώς στόχος τους είναι να συνεισφέρουν στις δαπάνες υλοποίησης κάθε σχεδίου. Με εξαίρεση τις συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων, οι στρατηγικές συμπράξεις μπορούν επίσης να ζητούν ειδική χρηματοδότηση για τη διοργάνωση «διακρατικών συναντήσεων για τα σχέδια». Οι λοιπές κατηγορίες δαπανών μπορούν να επιλεγούν μόνο για σχέδια τα οποία θα επιδιώκουν πιο ουσιαστικούς στόχους όσον αφορά τα αποτελέσματα/ προϊόντα πνευματικής εργασίας, καθώς και τη διάδοση ή την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων διδασκαλίας, κατάρτισης και μάθησης. Επιπλέον, αν δικαιολογούνται από τις δραστηριότης/τα αποτελέσματα του σχεδίου, μπορούν να καλυφθούν έκτακτες δαπάνες και δαπάνες για τη συμμετοχή των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για τα σχέδια ποικίλλει και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού των 12.500 EUR με τη διάρκεια του σχεδίου (σε μήνες) με ανώτατο όριο τα 450.000 EUR για σχέδια διάρκειας 36 μηνών. Κατ' εξαίρεση, για τις συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων, η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 16.500 EUR ανά έτος και ανά συμμετέχον σχολείο σε επίπεδο έργου. Τα κονδύλια που χορηγούνται για την υποστήριξη συμμετεχόντων με ειδικές ανάγκες, καθώς και οι έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη του υψηλού κόστους μετακίνησης δεν προσμετρώνται στο εν λόγω ανώτατο όριο χρηματοδότησης για συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων.

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες χρηματοδότησης (σε ευρώ):

Μέγιστη παρεχόμενη επιχορήγηση:

μεταβλητό ποσό που καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό των12.500 EUR με τη διάρκεια του σχεδίου (σε μήνες) έως 450.000 EUR για σχέδια με διάρκεια 36 μήνες

(Εξαίρεση: για συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων: 16.500 EUR κατ' ανώτατο όριο ανά έτος και ανά συμμετέχον σχολείο, που ισχύει σε επίπεδο έργου και εκτός από την επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες και τις έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη του υψηλού κόστους μετακίνησης)

Για μερικά από τα μέγιστα ποσά που αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες τίθεται ανώτατο όριο σε μηνιαία βάση και για τον υπολογισμό τους χρησιμοποιείται μια αναλογική προσέγγιση, έτσι ώστε η επιχορήγηση όταν διαιρείται με τον αριθμό των μηνών να έχει ως αποτέλεσμα μια μέγιστη χρηματοδότηση της τάξης των 12.500 EUR. Ωστόσο, οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν τη συνολική επιχορήγηση της ΕΕ για το σχέδιο με τον πλέον ευέλικτο τρόπο, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δραστηριοτήτων που προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας.

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Διαχείριση και υλοποίηση του σχεδίου

Διαχείριση του σχεδίου (π.χ. σχεδιασμός, οικονομικά ζητήματα, συντονισμός και επικοινωνία μεταξύ των εταίρων κ.λπ.)· μικρής κλίμακας υλικά, μέσα, μέθοδοι μάθησης/διδασκαλίας/κατάρτισης κ.λπ. Εικονική συνεργασία και τοπικές δραστηριότητες του σχεδίου (π.χ. εργασία στην τάξη με τους μαθητές, δραστηριότητες στον τομέα της νεολαίας, οργάνωση και καθοδήγηση των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων μάθησης/κατάρτισης, κλπ.)· ενημέρωση, προώθηση και διάδοση (π.χ. φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, διαδικτυακές πληροφορίες κ.λπ.). 

Δαπάνες που συνδέονται με την υλοποίηση των Διακρατικών Πρωτοβουλιών Νέων και των συμπράξεων ανταλλαγών μεταξύ σχολείων.

 

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης

Συνεισφορά στις δραστηριότητες του συντονιστικού οργανισμού:

 

500 EUR ανά μήνα

Ανώτατο ποσό 2.750 ΕUR ανά μήνα

 

 

 

Ανάλογα με τη διάρκεια της στρατηγικής σύμπραξης και τον αριθμό των συμμετεχόντων οργανισμών

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης

Συνεισφορά στις δραστηριότητες των λοιπών συμμετεχόντων οργανισμών:

 

250 ευρώ ανά συμμετέχοντα οργανισμό μηνιαίως

Διακρατικές συναντήσεις για το σχέδιο

Συμμετοχή στις συναντήσεις των εταίρων του σχεδίου οι οποίες διοργανώνονται από έναν από τους συμμετέχοντες οργανισμούς με σκοπό την υλοποίηση και τον συντονισμό του σχεδίου. Συνεισφορά στα έξοδα μετακίνησης και διαμονής.

Το κονδύλιο αυτό του προϋπολογισμού δεν διατίθεται για συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων.

 

 

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης

Για αποστάσεις μεταξύ 100 και 1.999 χλμ.:

 

575 EUR ανά συμμετέχοντα για κάθε συνάντηση

 

 

Για αποστάσεις 2.000 ή περισσότερων χλμ.:

 

760 EUR ανά συμμετέχοντα για κάθε συνάντηση

 

 

 

 

Υπό τον όρο ότι: οι αιτούντες πρέπει να αιτιολογούν την ανάγκη των εν λόγω συναντήσεων, όσον αφορά τον αριθμό των συναντήσεων και των συμμετεχόντων σε αυτές. Οι αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έκτακτες δαπάνες

Συνεισφορά σε πραγματικές δαπάνες που συνδέονται με δραστηριότητες υπεργολαβίας ή αγοράς αγαθών και υπηρεσιών.

Δαπάνες για την παροχή χρηματικής εγγύησης, εάν τη ζητήσει ο Εθνικός Οργανισμός.

Πραγματικές δαπάνες

75% των επιλέξιμων δαπανών

Ανώτατο ποσό 50.000 EUR ανά σχέδιο (εξαιρουμένων των δαπανών για την παροχή χρηματικής εγγύησης)

Υπό τον όρο ότι: η υπεργολαβία πρέπει να αφορά υπηρεσίες που δεν μπορούν να παρέχονται άμεσα από τους συμμετέχοντες οργανισμούς για λόγους που αιτιολογούνται δεόντως. Ο εξοπλισμός δεν μπορεί να αφορά κανονικό εξοπλισμό γραφείου ή εξοπλισμό που χρησιμοποιείται συνήθως από τους συμμετέχοντες οργανισμούς.

Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες

Πρόσθετες δαπάνες που αφορούν άμεσα τους συμμετέχοντες με αναπηρία, 21

Πραγματικές δαπάνες

100% των επιλέξιμων δαπανών

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα για τις εν λόγω δαπάνες πρέπει να αιτιολογείται στο έντυπο της αίτησης.

 

Επιπλέον χρηματοδότηση για στρατηγικές συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Προϊόντα πνευματικής εργασίας

Προϊόντα πνευματικής εργασίας/απτά αποτελέσματα του σχεδίου (όπως προγράμματα σπουδών, παιδαγωγικό υλικό και υλικό σχετικό με την εργασία στον τομέα της νεολαίας, ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι, μέσα ΤΠ, αναλύσεις, μελέτες, μέθοδοι αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ εταίρων κ.λπ.)

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης

B1.1 ανά διαχειριστή ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο

Υπό τον όρο ότι: οι δαπάνες προσωπικού όσον αφορά τους διαχειριστές και το διοικητικό προσωπικό αναμένεται να καλυφθούν από την κατηγορία «Διαχείριση και υλοποίηση σχεδίων». Για την αποφυγή πιθανής αλληλεπικάλυψης με την εν λόγω κατηγορία, οι αιτούντες πρέπει να αιτιολογούν το είδος και το ύψος των αιτούμενων δαπανών προσωπικού για κάθε προτεινόμενο αποτέλεσμα.

Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι ποιοτικά και επαρκή, ώστε να είναι επιλέξιμα για αυτού του είδους την οικονομική στήριξη. Θα πρέπει επίσης να αποδεικνύεται η τη δυνατότητα ευρύτερης χρήσης και αξιοποίησής τους, καθώς και ο αντίκτυπό τους.

Β1.2 ανά ερευνητή/ καθηγητή/ εκπαιδευτή/ εργαζόμενο στον τομέα της νεολαίας και ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο

B1.3 ανά τεχνικό και ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο

Β1.4 ανά μέλος του διοικητικού προσωπικού και ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο

Πολλαπλασιαστικές δράσεις

Συνεισφορά στις δαπάνες που συνδέονται με εθνικά και διακρατικά συνέδρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις με στόχο την ανταλλαγή και τη διάδοση των αποτελεσμάτων πνευματικής εργασίας του σχεδίου (εξαιρούνται οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων των συμμετεχόντων οργανισμών του σχεδίου).

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης

100 EUR ανά τοπικό συμμετέχοντα

(δηλαδή, συμμετέχοντα από τη χώρα όπου υλοποιείται η δράση)

Ανώτατο ποσό 30.000 EUR ανά σχέδιο

Υπό τον όρο ότι: η στήριξη για τις πολλαπλασιαστικές δράσεις παρέχεται μόνο εάν αφορούν άμεσα τα προϊόντα πνευματικής εργασίας του σχεδίου. Ένα σχέδιο που δεν λαμβάνει οικονομική στήριξη για προϊόντα πνευματικής εργασίας δεν μπορεί να λάβει στήριξη για την οργάνωση πολλαπλασιαστικών δράσεων.

200 EUR ανά διεθνή συμμετέχοντα (δηλαδή συμμετέχοντα από άλλες χώρες)

 

Κανόνες χρηματοδότησης για διακρατικές δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης που διεξάγονται στο πλαίσιο των στρατηγικών συμπράξεων (προαιρετική χρηματοδότηση)

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Δαπάνες μετακίνησης

Συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδιού μετ΄επιστροφής των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών, από τον τόπο προέλευσής τους στον τόπο της δραστηριότητας .

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης

Για αποστάσεις μεταξύ 10 και 99 χλμ.:

20 EUR ανά συμμετέχοντα

Υπό τον όρο ότι: οι αιτούντες πρέπει να αιτιολογούν την αναγκαιότητα των δραστηριοτήτων κινητικότητας για την επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων του σχεδίου.

Οι αποστάσεις ταξιδίου πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή22. Ο αιτών πρέπει να δηλώνει την απόσταση ενός ταξιδιού απλής μετάβασης για τον υπολογισμό του ποσού της επιχορήγησης της ΕΕ ως ενίσχυσης για το ταξίδι μετ' επιστροφής23

Για αποστάσεις μεταξύ 100 και 499 χλμ.:

180 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.:

275 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 2.000 και 2.999 χλμ.:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 3.000 και 3.999 χλμ.:

530 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 4.000 και 7.999 χλμ.:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις 8.000 χλμ. και άνω:

1.500 EUR ανά συμμετέχοντα

Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Μοναδιαίο κόστος δαπάνης ανά ημέρα που καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης

Αναθέσεις καθηκόντων διδασκαλίας ή κατάρτισης μεγάλης διάρκειας

 

Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας μεγάλης διάρκειας

έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας: Β1.5 ανά ημέρα και ανά συμμετέχοντα

+

μεταξύ της 15ης και της 60ής ημέρας της δραστηριότητας: Β1.6 ανά ημέρα και ανά συμμετέχοντα

+

από την 61η ημέρα της δραστηριότητας έως και 12 μήνες: Β1.7 ανά ημέρα και ανά συμμετέχοντα

Κοινές δράσεις κατάρτισης προσωπικού μικρής διάρκειας

 

Διδασκαλία ή παροχή εμπειρογνωσίας στο πλαίσιο εντατικών προγραμμάτων σπουδών

 

Συνοδοί σε όλες τις δραστηριότητες24

έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας: 106 EUR ανά ημέρα και ανά συμμετέχοντα

+

μεταξύ της 15ης και της 60ής ημέρας της δραστηριότητας: 74 EUR ανά ημέρα και ανά συμμετέχοντα

Δραστηριότητες κινητικότητα μαθητών μεγάλης διάρκειας

B1.8 μηνιαίως ανά συμμετέχοντα

Δραστηριότητες μικρής διάρκειας για εκπαιδευόμενους

(μικτή κινητικότητα, μικρής διάρκειας κινητικότητα μαθητών, εντατικά προγράμματα σπουδών):

έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας: 58 EUR ανά ημέρα και ανά συμμετέχοντα

+

μεταξύ της 15ης και της 60ής ημέρας της δραστηριότητας: 42 EURανά ημέρα και ανά συμμετέχοντα

Γλωσσική υποστήριξη

Δαπάνες που συνδέονται με την υποστήριξη που παρέχεται στους συμμετέχοντες προκειμένου να βελτιωθούν οι γνώσεις τους στη γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας 

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης

Μόνο για δραστηριότητες που διαρκούν από 2 ως 12 μήνες:

150 EUR ανά συμμετέχοντα που χρειάζεται γλωσσική υποστήριξη

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα οικονομικής στήριξης πρέπει να αιτιολογείται στο έντυπο της αίτησης

Έκτακτες δαπάνες

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης συμμετεχόντων (για λεπτομέρειες, βλέπε ενότητα «Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση»).

Πραγματικό κόστος

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης: μέχρι και το 80% των επιλέξιμων δαπανών

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα οικονομικής στήριξης για τις έκτακτες δαπάνες πρέπει να αιτιολογείται στο έντυπο της αίτησης.

 

Πίνακας Α – Προϊόντα πνευματικής εργασίας (ποσά σε ευρώ ανά ημέρα) 

Η εν λόγω χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις δαπάνες προσωπικού των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο για την παραγωγή προϊόντων πνευματικής εργασίας25. Τα εν λόγω ποσά εξαρτώνται από: α) το προφίλ του προσωπικού που συμμετέχει στο σχέδιο και β) τη χώρα του συμμετέχοντος οργανισμού το προσωπικό του οποίου συμμετέχει στο σχέδιο.

 

Διαχειριστής

Καθηγητής/ Εκπαιδευτής/ Ερευνητής/

Εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας

Τεχνικός

Διοικητικό προσωπικό

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Δανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Σουηδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία

294

241

190

157

 

Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία

 

280

214

162

131

 

Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία

 

164

137

102

78

 

Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία

 

88

74

55

39

 

Πίνακας Β – Προϊόντα πνευματικής εργασίας (ποσά σε ευρώ ανά ημέρα) 

Η εν λόγω χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις δαπάνες προσωπικού των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο για την παραγωγή προϊόντων πνευματικής εργασίας26. Τα εν λόγω ποσά εξαρτώνται από: α) το προφίλ του προσωπικού που συμμετέχει στο σχέδιο και β) τη χώρα του συμμετέχοντος οργανισμού το προσωπικό του οποίου συμμετέχει στο σχέδιο.

 

Διαχειριστής

Καθηγητής/ Εκπαιδευτής/ Ερευνητής/

Εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας

Τεχνικός

Διοικητικό προσωπικό

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Αυστραλία, Καναδάς, Κουβέιτ, Μακάο, Μονακό, Κατάρ, Άγιος Μαρίνος, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

294

241

190

157

Ανδόρα, Μπρουνέι, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κράτος της Πόλεως του Βατικανού

280

214

162

131

Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Χονγκ Κονγκ, Ισραήλ, Κορέα (Δημοκρατία της Κορέας), Ομάν, Σαουδική Αραβία, Ταϊβάν

164

137

102

78

Αφγανιστάν, Αλβανία, Αλγερία, Ανγκόλα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αργεντινή, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Μπανγκλαντές, Μπαρμπάντος, Λευκορωσία, Μπελίζε, Μπενίν, Μπουτάν, Βολιβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μποτσουάνα, Βραζιλία, Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Καμπότζη, Καμερούν, Πράσινο Ακρωτήριο, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Χιλή, Κίνα, Κολομβία, Κομόρες, Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, Νήσοι Κουκ, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Τζιμπουτί, Δομίνικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Εκουαδόρ, Αίγυπτος, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινή Γουινέα, Ερυθραία, Αιθιοπία, Φίτζι, Γκαμπόν, Γκάμπια, Γεωργία, Γκάνα, Γρενάδα, Γουατεμάλα, Γουινέα , Γουινέα Μπισάου, Γουιάνα, Αϊτή, Ονδούρα, Ινδία, Ινδονησία, Ιράν, Ιράκ, Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού, Τζαμάικα, Ιορδανία, Καζακστάν, Κένυα, Κιριμπάτι, Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, Κοσσυφοπέδιο, Κιργιζία, Λάος, Λίβανος, Λεσόθο, Λιβερία, Λιβύη, Μαδαγασκάρη, Μαλάουι, Μαλαισία, Μαλδίβες, Μάλι, Νήσοι Μάρσαλ, Μαυριτανία, Μαυρίκιος, Μεξικό, Μικρονησία, Μολδαβία, Μογγολία, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Μοζαμβίκη, Μιανμάρ, Ναμίμπια, Ναουρού, Νεπάλ, Νικαράγουα, Νίγηρας, Νιγηρία, Νιούε, Πακιστάν, Παλάου, Παλαιστίνη, Παναμάς, Παπουασία-Νέα Γουινέα, Παραγουάη, Περού, Φιλιππίνες,   Ρουάντα, Σαμόα, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σενεγάλη, Σεϋχέλες, Σιέρα Λεόνε, Νήσοι Σολομώντος, Σομαλία, Νότια Αφρική, Νότιο Σουδάν, Σρι Λάνκα, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Σουδάν, Σουρινάμ, Σουαζιλάνδη, Συρία, Τατζικιστάν, Τανζανία, Έδαφος της Ρωσίας όπως αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο, Έδαφος της Ουκρανίας όπως αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο, Ταϊλάνδη, Ανατολικό Τιμόρ, Λαϊκή Δημοκρατία του Τόγκο, Τόνγκα, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Τυνησία, Τουρκμενιστάν, Τουβαλού, Ουγκάντα, Ουρουγουάη, Ουζμπεκιστάν, Βανουάτου, Βενεζουέλα, Βιετνάμ, Υεμένη, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε

 

88

74

55

39

 

Πίνακας Γ – Έξοδα διαβίωσης των συμμετεχόντων σε διορατικές δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης, (σε ευρώ ανά ημέρα/μήνα)

Οι κλίμακες συνεισφοράς ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης ποικίλλουν ανάλογα με: α) το είδος της κινητικότητας και β) τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η δραστηριότητα:

 

Μεγάλης διάρκειας αναθέσεις καθηκόντων διδασκαλίας ή κατάρτισης - κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας

(ευρώ ανά ημέρα)

Μεγάλης διάρκειας δραστηριότητες μαθητών

(ευρώ ανά μήνα)

 

B1.5

B1.6

B1.7

B1.8

Ομάδα 1:
Νορβηγία, Δανία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Σουηδία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Λιχτενστάιν

125

88

63

168

Ομάδα 2:
Κάτω Χώρες, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία

110

77

55

147

Ομάδα 3:
Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Κροατία, Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία, Λιθουανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Σερβία

90

63

45

105

 • 1. Σύμφωνα επίσης με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση. Η εν λόγω σύσταση επανεξετάστηκε το 2016 και το 2017, με αποτέλεσμα την υποβολή πρότασης για την αναθεώρηση της σύστασης του Συμβουλίου. Βλέπε: Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση (COM(2018) 24 τελική).
 • 2. Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση της 17ης Ιανουαρίου 2018 (COM(2018) 22 τελικό).
 • 3. Βλέπε: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg.
 • 4. Βλέπε έγγραφο οδηγιών «Διεθνοποίηση: Πρακτικός Οδηγός Στρατηγικής Διεθνοποίησης στην ΕΕΚ», http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a06-go-international_en.pdf.
 • 5. Πρέπει να εφαρμόζονται οι ειδικοί κανόνες και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες κινητικότητας των εκπαιδευόμενων ΕΕΚ, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του οδηγού προγράμματος.
 • 6. Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας (COM(2017) 563 τελική).
 • 7. ΕΕ C 155, 8.7.2009, σ. 1–10
 • 8. Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων, ΕΕ C 372/1, 20.12.2011.
 • 9. Στις περιπτώσεις άτυπων ομάδων νέων, ένα από τα μέλη της ομάδας ασκεί τον ρόλο εκπροσώπου και αναλαμβάνει την ευθύνη εξ ονόματος της ομάδας.
 • 10. Ανάλογα με τη χώρα όπου είναι εγγεγραμμένο το σχολείο, ισχύουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας των σχολείων γι΄αυτού του είδους τις συμπράξεις. Ο καθορισμός και/ή ο κατάλογος των επιλέξιμων σχολείων δημοσιεύονται στον ιστότοπο του εκάστοτε Εθνικού Οργανισμού. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το πρότυπο σύναψης συμφωνίας για συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων διαφέρει από αυτό των άλλων στρατηγικών συμπράξεων και βασίζεται σε Συμφωνίες Επιχορήγησης με έναν δικαιούχο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Μέρος Γ του παρόντος οδηγού ή επικοινωνήστε με τον Εθνικό Οργανισμό στη χώρα σας.
 • 11. Έδρες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ είναι οι Βρυξέλλες, η Φρανκφούρτη, το Λουξεμβούργο, το Στρασβούργο και η Χάγη.
 • 12. Ισχύουν πρόσθετα κριτήρια για την ειδική μορφή «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων». Συμβουλευθείτε την ενότητα «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων».
 • 13. Επισημαίνεται ότι τα σχολεία που τελούν υπό την εποπτεία εθνικών αρχών άλλης χώρας (π.χ. γαλλικά λύκεια, γερμανικά σχολεία, σχολεία των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων) υποβάλλουν αίτηση στον εθνικό οργανισμό της εποπτεύουσας χώρας.
 • 14. Στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης περιλαμβάνεται εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως οι σχολικοί επιθεωρητές, οι σχολικοί σύμβουλοι, οι παιδαγωικοί σύμβουλοι, οι ψυχολόγοι, κλπ.
 • 15. Οι φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε συμμετέχον ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και να πραγματοποιούν σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου ή άλλου αναγνωρισμένου τίτλου ανώτατης εκπαίδευσης, μέχρι και διδακτορικού επιπέδου.
 • 16. Αυτά τα κριτήρια δεν είναι συναφή για τις συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων.
 • 17. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ετικέτα σχολείου eTwinning στη διεύθυνση: https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/the-etwinning-school-label---.htm
 • 18. Ανάλογα με τη χώρα όπου είναι εγγεγραμμένο το σχολείο, ισχύει ένας συγκεκριμένος ορισμός των επιλέξιμων σχολείων γι΄αυτού του είδους τις συμπράξεις. Ο καθορισμός και/ή ο κατάλογος των επιλέξιμων σχολείων δημοσιεύονται στον ιστότοπο του εκάστοτε Εθνικού Οργανισμού· Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Μέρος Γ του παρόντος οδηγού ή επικοινωνήστε με τον Εθνικό Οργανισμό στη χώρα σας.
 • 19. Για παράδειγμα, τρία σχολεία που εκτελούν μια σύμπραξη για δύο έτη μπορούν να λάβουν κατ’ ανώτατο όριο 99.000 EUR για το σύνολο του σχεδίου. Αυτά τα κονδύλια μπορούν να χωριστούν με οποιονδήποτε τρόπο μεταξύ των τριών σχολείων.
 • 20. Οι διαχειριστές σχεδίων που υποβάλλουν αίτηση για Διακρατικές Πρωτοβουλίες Νέων πρέπει να την υποβάλλουν στο πλαίσιο στρατηγικών συμπράξεων που υποστηρίζουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.
 • 21. συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που αφορούν άμεσα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους συνοδούς τους, που συμμετέχουν σε διακρατικές δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης. Μπορούν να περιλαμβάνονται δαπάνες που σχετίζονται με τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής, εφόσον αυτά δικαιολογούνται και δεν έχει ζητηθεί επιχορήγηση γι΄αυτούς τους συμμετέχοντες από τις κατηγορίες του προϋπολογισμού «δαπάνες μετακίνησης» και «ατομικές δαπάνες».
 • 22. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_el.htm
 • 23. Για παράδειγμα, αν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1.365,28 χλμ.)· β) να επιλέξει την κατάλληλη ζώνη απόστασης ταξιδίου (δηλαδή, μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την επιχορήγηση της ΕΕ που παρέχεται ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδιού μετ΄επιστροφής του συμμετέχοντα από τη Μαδρίτη στη Ρώμη (275 EUR).
 • 24. Οι συνοδοί δικαιούνται να λαμβάνουν το ίδιο ποσό επιχορήγησης, ανεξάρτητα με το αν συμμετέχουν σε δραστηριότητες μικρής ή μεγάλης διάρκειας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου οι συνοδοί πρέπει να παραμείνουν στο εξωτερικό για περισσότερες από 60 ημέρες, θα καλύπτονται επιπλέον δαπάνες διαβίωσης πέραν της 60ής ημέρας από τη γραμμή του προϋπολογισμού «Υποστήριξη ειδικών αναγκών».
 • 25. Στην περίπτωση της ανώτατης εκπαίδευσης, οι δαπάνες για το προσωπικό που απασχολείται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα που είναι πιστοποιημένοι κάτοχοι ECHE είναι επιλέξιμες στην κατηγορία δαπανών «προϊόντα πνευματικής εργασίας»
 • 26. Στην περίπτωση της ανώτατης εκπαίδευσης, οι δαπάνες για το προσωπικό που απασχολείται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα που είναι πιστοποιημένοι κάτοχοι ECHE είναι επιλέξιμες στην κατηγορία δαπανών «προϊόντα πνευματικής εργασίας»