Kazalo
Iskanje po vodniku

Koalicije sektorskih spretnosti

Kakšni so cilji in prednostne naloge koalicije sektorskih spretnosti?

Cilj koalicije sektorskih spretnosti je odpravljanje vrzeli v spretnostih v zvezi z enim ali več poklicnimi profili v posameznem sektorju. Ta cilj se dosega z opredeljevanjem obstoječih ali nastajajočih potreb trga dela v posameznem sektorju (stran povpraševanja) ter izboljšanjem odzivnosti sistemov začetnega in nadaljevalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) na vseh ravneh za potrebe trga dela (stran ponudbe). Koalicije sektorskih spretnosti na podlagi dokazov o potrebah po spretnostih podpirajo oblikovanje in izvajanje mednarodnih vsebin poklicnega usposabljanja ter metodologij poučevanja in usposabljanja za temeljne evropske poklicne profile. 

Koalicije sektorskih spretnosti za strateško sektorsko sodelovanje na področju spretnosti opredeljujejo in razvijajo konkretne ukrepe za usklajevanje povpraševanja po spretnostih z njihovo ponudbo, s čimer podpirajo splošno strategijo za rast v posameznem sektorju.

Projekti bodo prispevali k izboljšanju kakovosti in relevantnosti evropskih sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, kot je zapisano v skupnem poročilu Izobraževanje in usposabljanje 2020 (ET 2020) iz leta 2015 in sklepih srečanja ministrov, pristojnih za PIU, leta 2015 v Rigi, ki prinašajo soglasje za nov sklop srednjeročnih izidov za obdobje 2015–2020.

To bi bilo treba doseči z ukrepi, ki sledijo naslednjim ciljem:

 • razvijanje strateških pristopov za razvoj sektorskih spretnosti prek partnerstev za trajnostno sodelovanje med ključnimi deležniki v sektorju in javnih organih;
 • razvoj nadnacionalnih platform in partnerstev, ki temeljijo na metodah inovativnega sodelovanja, kot prvega koraka k vzpostavitvi "Platform za poklicno odličnost", ki dajejo zagon kakovosti poklicnih znanj in spretnosti v kontekstu evropskih, kot tudi nacionalnih, regionalnih/lokalnih sektorskih strategij;
 • prepoznavanje obstoječih in novih potreb po znanjih in spretnostih v specifičnih sektorjih in prenos teh spoznanj v Evropsko panoramo spretnosti;
 • krepitev izmenjave znanja in praks med institucijami za izobraževanje in usposabljanje ter trgom dela, ob doslednem upoštevanju sektorskih akterjev;
 • spodbujanje relevantnih sektorskih kvalifikacij in podpiranje dogovora za njihovo priznavanje;
 • vzpostavitev vzajemnega zaupanja, olajšanje čezmejnega potrjevanja in posledično poenostavitev poklicne mobilnosti v sektorju ter povečanje priznavanja kvalifikacij na evropski ravni znotraj sektorja;
 • prilagoditev PIU potrebam po znanjih in spretnostih, z osredotočanjem na spretnosti, ki so potrebne za določeno delovno mesto kot tudi na ključne kompetence;
 • vključitev učenja na delovnem mestu v ponudbo PIU, kjer je to mogoče v povezavi z mednarodnimi izkušnjami, ter izkoriščanje njegovega potenciala za spodbujanje gospodarskega razvoja in inovacij ter s tem krepitev konkurenčnosti zadevnih sektorjev;
 • načrtovanje progresivnega postopnega uvajanja izsledkov projektov, kar vodi v sistemski učinek v obliki stalnega prilagajanja PIU potrebam po znanjih in spretnostih in temelji na stalnem partnerstvu med ponudniki in ključnimi deležniki na trgu dela na ustrezni stopnji (t.i. "povratne zanke" – povratne informacije za prilagoditev ponudbe). To načrtovanje mora prepoznati in vključiti ključne nacionalne in/ali regionalne deležnike, hkrati pa zagotoviti široko razširjanje rezultatov.

 

Kaj je koalicija sektorskih spretnosti?

Koalicije sektorskih spretnosti so mednarodni projekti, ki opredeljujejo obstoječe in nastajajoče potrebe po spretnostih v posameznem gospodarskem sektorju ali izhajajo iz njih in/ali te potrebe prenesejo v poklicne učne načrte kot odgovor nanje.

Koalicije sektorskih spretnosti so namenjene poklicnemu izobraževanju in usposabljanju (PIU) na stopnji EQF (European Qualifications Framework [Evropski kvalifikacijski okvir]) od 3 do 8, vključno z višjo sekundarno stopnjo, postsekundarno neterciarno stopnjo ter terciarno stopnjo (npr. univerze za uporabne znanosti, politehnični inštituti itd.). Prijave, ki so osredotočene na PIU na terciarni ravni (stopnja EQF 6 do 8), morajo vključevati tudi močno komponento učenja na delovnem mestu1 in vključevati tudi najmanj eno drugo stopnjo kvalifikacije PIU med stopnjami EQF 3 do 5 (npr. ne izključno terciarna stopnja).

Koalicije sektorskih spretnosti so potrebne za uvajanje vseevropskih instrumentov in orodij, kot so EQF, ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training [evropski sistem kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju]), EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training [evropsko zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju]) ter Priporočil Sveta o evropskem okviru za kakovostno in učinkovito vajeništvo2, kjer je to relevantno.

Poseben poudarek bo na digitalnih spretnostih, saj postajajo vse pomembnejše za vse poklicne profile na celotnem trgu dela.

Poleg tega mora biti prehod na krožno in bolj zeleno gospodarstvo podprt s spremembami kvalifikacij in nacionalnih učnih načrtov za izobraževanje in usposabljanje, da se zadosti nastajajočim poklicnim potrebam po zelenih spretnostih in trajnostnem razvoju.

Projekti lahko te cilje dosežejo s prijavo za enega ali več naslednjih sklopov (organizacija se lahko prijavi za več predlogov in sklopov, če se predlogi nanašajo na različne sektorje):

Sklop 1: Koalicije sektorskih spretnosti za razvoj sektorskih pristopov prek nadnacionalnih "Platform za poklicno odličnost". Ta sklop podpira razvoj pilotnih projektov, ki temeljijo na inovativnih načinih sodelovanja kot prvemu koraku do vzpostavitve "Platform poklicne odličnosti". Podpiral bo razvoj sektorskih pristopov za oblikovanje in posredovanje vsebin PIU, skupaj s strateškim pristopom do razvoja spretnosti na lokalni/regionalni ravni in usklajeno z lokalno/regionalno rastjo in inovativnimi strategijami. Pri oblikovanju in posredovanju skupnih vsebin usposabljanja je treba slediti pristopom in dejavnostim iz sklopa 2.

Sklop 2: Koalicije sektorskih spretnosti za oblikovanje in izvajanje PIU bodo delovale s ciljem oblikovanja in izvajanja skupne vsebine za usposabljanje za poklicne programe za enega ali več povezanih poklicev v sektorju ter s ciljem oblikovanja in izvajanja metod poučevanja in usposabljanja. Poseben poudarek bo na učenju na delovnem mestu, ki dijake opremlja s spretnostmi, ki so potrebne na trgu dela.Sklop 2 – koalicije sektorskih spretnosti morajo uporabljati evropske instrumente in orodja, kot so EOK, ECVET in EQAVET.

Sklop 3: Koalicije sektorskih spretnosti za izvajanje novega strateškega pristopa (načrta) k sektorskemu sodelovanju na področju spretnosti: Načrt za sektorsko sodelovanje na področju spretnosti3 je eden od desetih ukrepov iz novega programa znanj in spretnosti za Evropo (glej opis na spletni strani Europa4). V okviru sedanjega razpisa se bo načrt izvedel v šestih sektorjih, v katerih so pomanjkanja spretnosti zelo velika (glej merila za upravičenost). Koalicije iz sklopa 3 bodo izvajanje načrta podpirale z oblikovanjem strategije sektorskih spretnosti. Ta strategija mora sistemsko in strukturno vplivati na zmanjšanje pomanjkanj spretnosti, vrzeli in neusklajenosti v spretnostih ter na zagotavljanje ustrezne kakovosti in ravni spretnosti za podpiranje rasti, inovativnosti in konkurenčnosti v sektorju. Vključevati mora jasen sklop aktivnosti, mejnikov in natančno opredeljenih rezultatov za usklajevanje povpraševanja po spretnostih z njihovo ponudbo, da bi se podprla splošna strategija za rast posameznega sektorja. V strategijo sektorskih spretnosti je treba vključiti cilje sklopa 1 (napovedovanje povpraševanja po spretnostih) in sklopa 2 (odzivanje na opredeljene potrebe po spretnostih z oblikovanjem in izvajanjem PIU). Koalicija iz sklopa 3 mora vpeljati tudi dejavnosti iz sklopa 2. Za sklop 3 je mogoče financirati le 1 predlog na sektor.

Če dva ali več predlogov prejmejo enako število točk in razpoložljiva proračunska sredstva ne zadostujejo za financiranje vseh predlogov, bodo imeli prednost predlogi članov evropskih svetov za sektorske spretnosti.

 

Katere aktivnosti so podprte v okviru tega ukrepa?

Vsaka koalicija sektorskih spretnosti izvaja skladen, celovit in raznolik nabor medsebojno povezanih aktivnosti, ki so prožne in se lahko prilagodijo različnim trenutnim in prihodnjim potrebam trga dela, na primer:

Sklop 1: Koalicije sektorskih spretnosti za razvoj sektorskih pristopov prek nadnacionalnih "Platform za poklicno odličnost"

Vzpostavitev nadnacionalnih platform za poklicno odličnost, s sektorskim pristopom, ki ima cilj:

 • vzpostaviti partnerstva med podjetji in izobraževanjem, kar lahko vključuje sodelovanje na področju vajeništva, pripravništva, skupne opreme, izmenjave osebja in učiteljev med strankami in centri PIU ter organiziranje drugih skupnih aktivnosti.
 • razvoj inovacijskih središč ter centrov za razširjanje tehnologije in/ali virtualne predstavitve, s posebnim poudarkom na podpori MSP, tako da se omogoči skupna, deljena uporabo opreme ter izmenjava strokovnega znanja in izkušenj, skupno izvajanje raziskovanja in skupni razvoj izdelkov in storitev, v tesnem sodelovanju z učenci PIU;
 • zagotavljanje poslovnih inkubatorjev za učence PIU za razvoj njihovih podjetniških znanj in spretnosti, zagon njihovih poslovnih projektov/zagonskih podjetij ali pripravo na samostojno podjetništvo
 • aktivno sodelovanje v aktivnostih regionalnih "trikotnikov znanja", ki imajo namen biti v ospredju raziskav in tehnološkega razvoja, ter hkrati omogočiti hitro prenavljanje učnih načrtov za usposabljanje in pridobivanje kvalifikacij;
 • razvoj inovativnih načinov poučevanja in usposabljanja, ki temelji na digitalnih tehnologijah (npr. MOOC, simulatorji, razširjena resničnost itd.) ter virtualni/kombinirani mobilnosti za učence in osebje;
 • spodbujanje nadaljevalnega poklicnega razvoja učiteljev in vodij usposabljanja, ki je osredotočeno tako na pedagoška znanja in spretnosti kot tudi na spretnosti poučevanja ter vključevanje v raziskovalne projekte med člani platforme;
 • razvoj učenja na podlagi izzivov/projektov, ki združuje interdisciplinarno strokovno znanje prek učencev PIU z različnih študijskih področij (npr. oblikovanje, trženje, tehnični poklici), da se rešujejo realni problemi/izzivi na delovnem mestu;
 • zagotavljanje svetovalnih storitev;
 • razvoj mehanizmov in spodbujanje potrjevanja neformalnega in priložnostnega učenja;
 • razvoj strategij internacionalizacije za spodbujanje mednarodne mobilnosti učencev, učiteljev, vodij usposabljanja PIU ter vodij institucij PIU kot tudi vodij kadrovske službe in izobraževanja v podjetjih;
 • razvoj/raziskovanje trajnih finančnih modelov, ki združujejo javno in zasebno financiranje ter aktivnosti pridobivanja prihodkov;

Oblikovanje mednarodnih poklicnih učnih načrtov na ravni celotnega sektorja:

 • Pri oblikovanju mednarodnih poklicnih učnih načrtov na ravni celotnega sektorja, je treba uporabiti pristop in ukrepe iz sklopa 2.

 

Sklop 2: Koalicija sektorskih spretnosti za oblikovanje in izvajanje PIU

Oblikovanje mednarodnih poklicnih učnih načrtov na ravni celotnega sektorja:

 • kadar je potrebno, zbiranje in interpretiranje dokazov glede potreb po znanju in spretnostih na trgu dela v določenem gospodarskem sektorju temelji na Evropski panorami spretnosti in, kjer je relevantno, delu evropskih sektorskih svetov;
 • opredelitev potreb v zvezi z zagotavljanjem usposabljanja, in sicer na podlagi poklicnih profilov iz Evropske klasifikacije spretnosti/kompetenc, kvalifikacij in poklicev (ESCO, European Skills, Competencies, Qualifications and Occupations), kjer so na voljo;
 • na podlagi opredeljenih potreb po spretnostih za posebne poklicne profile v določenem gospodarskem sektorju opredelitev in oblikovanje učnih načrtov ali standardov kvalifikacij v zvezi s PIU (v skladu z EOK in na podlagi ESCO) kot odziv na te potrebe;
 • vključevanje potreb po spretnostih v inovativne modularne, v učne izide usmerjene programe in/ali kvalifikacije PIU (z uporabo sistema ECVET za zasnovo kvalifikacij, sestavljenih iz enot učnih izidov), da se omogočita preglednost in primerljivost, pri čemer je treba upoštevati tudi potrebe po ovrednotenju predhodnega učenja (npr. neformalnega ali priložnostnega);
 • izvajanje kakovosti pri novih vsebinah usposabljanja z uporabo načel zagotavljanja kakovosti iz okvira EQAVET ali uporabo obstoječih sistemov zagotavljanja kakovosti, ki pa bi morali biti skladni z okvirom EQAVET;
 • vključevanje obdobij učenja na delovnem mestu v nove vsebine usposabljanja, vključno z možnostmi za uporabo znanja v praktičnih in „resničnih“ situacijah na delovnem mestu, ter vključevanje mednarodnih učnih izkušenj, kadar koli je mogoče;
 • oblikovanje izvajanja PIU s poudarkom na spretnostih za določena delovna mesta ter na ključnih kompetencah5, mehkih veščinah in področjih naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike, hkrati pa zagotavljanje učinkovitih možnosti za pridobivanje ali razvoj teh kompetenc, zlasti v okvirih z delom povezanega usposabljanja;
 • spodbujanje ustreznih področnih kvalifikacij, pridobljenih v okviru PIU (vključno z mednarodnimi skupnimi programi, ki jih izvaja več ponudnikov PIU), in dogovora o podpori za njihovo priznavanje z izvajanjem načel ECVET ter umeščanje kvalifikacij v nacionalna ogrodja kvalifikacij in evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) ter druga ustrezna evropska orodja in instrumente v zadevnem sektorju;
 • izboljšanje priznavanja kvalifikacij v določenem sektorju na evropski in nacionalni ravni s spodbujanjem in doseganjem dogovorov o področnih kvalifikacijah, spodbujanje čezmejnega potrjevanja kvalifikacij in vzpostavljanje vzajemnega zaupanja ter s tem prispevanje k večji mobilnosti dijakov in poklicni mobilnosti v sektorju; 
 • opredelitev, dokumentiranje in spodbujanje uspešnih projektov in dobrih praks v zvezi s spretnostmi ali kvalifikacijami ter tistih projektov in dobrih praks, ki spodbujajo partnerstva več deležnikov, vključno s tistimi iz drugih sektorjev ali zunaj Evrope, ter priprava podrobnih predlogov za njihovo posnemanje ali nadgrajevanje, če je ustrezno; 
 • po potrebi zagotavljanje, da so rezultati projekta na voljo v formatu odprtih podatkov, da jih je mogoče uvoziti v panoramo spretnosti in klasifikacijo ESCO.

 

Izvajanje poklicnih učnih načrtov:

 • opredelitev najprimernejših metodologij izvajanja za učne načrte z uporabo inovativnih pristopov k poučevanju in učenju ter strateške in celostne uporabe IKT (npr. kombiniranega učenja, simulatorjev, razširjene resničnosti itd.), virtualnih/kombiniranih rešitev mobilnosti za učence in osebje in prosto dostopnih učnih virov (npr. MOOC6);
 • opredelitev načinov za izvajanje inovativnih metod poučevanja in učenja v okviru PIU v odziv na potrebe specifičnih ciljnih skupin dijakov ter prek zagotavljanja učenja na delovnem mestu;
 • razvoj ukrepov za spodbujanje medgeneracijskega prenosa znanja v okviru PIU;
 • opis načinov, kako lahko metodologije in postopki ocenjevanja vključujejo vse oblike učenja, vključno z učenjem na delovnem mestu, ter omogočajo vrednotenje spretnosti in kompetenc, pridobljenih pred usposabljanjem; 
 • opredelitev ustreznih ukrepov za spremljanje dijakov po končanem usposabljanju za zagotavljanje „povratnih zank“7. Ti sistemi spremljanja in povratnih informacij lahko temeljijo na informacijah, pridobljenih od podjetij, dijakov/zaposlenih, iz javnih informacijskih virov in od deležnikov na trgu dela;
 • predlaganje ustreznih ukrepov za formalno priznavanje novih ali prilagojenih poklicnih učnih načrtov in kvalifikacij v sodelujočih državah in zajetih sektorjih;
 • načrtovanje postopnega uvajanja rezultatov projekta s sistemskim učinkom.

 

Sklop 3: Koalicije sektorskih spretnosti za izvajanje novega strateškega pristopa (načrta) k sektorskemu sodelovanju na področju spretnosti

Koalicije sektorskih spretnosti v okviru tega sklopa bodo vzpostavile trajnostno sodelovanje na področju razvoja spretnosti med ključnimi deležniki iz industrije v določenem sektorju, ponudniki izobraževanja in usposabljanja ter javnimi organi.

Koalicije v tem sklopu zajemajo aktivnosti sklopa 2. Poleg tega morajo zajemati naslednje aktivnosti:

 • razvoj strategije sektorskih spretnosti za podpiranje ciljev oblikovane strategije za rast za sektor. Ta strategija bi morala biti prvi ključni cilj projekta, v njej pa je treba opredeliti konkretne ukrepe ter navesti jasen sklop aktivnosti, mejnikov in natančno opredeljenih rezultatov, da se predlagajo načini uskladitve povpraševanja po spretnostih z njihovo ponudbo. V njej bi bilo treba podobno opredeliti, kako bodo pomembna gibanja, kot je svetovni, družbeni in tehnološki razvoj v sektorju, verjetno vplivala na delovna mesta ter potrebe po spretnostih. Opisati bi bilo treba pričakovani časovni okvir ter posebno pozornost nameniti vplivu digitalnih in ključnih omogočitvenih tehnologij;
 • za podporo in ponazoritev strategije opredelitev, dokumentiranje in spodbujanje konkretnih primerov politik in pobud na nacionalni in regionalni ravni, katerih namen je obravnava pomanjkanj spretnosti in neusklajenosti v spretnostih ter spodbujanje partnerstev več deležnikov (npr. med industrijo, socialnimi partnerji, izobraževanjem in usposabljanjem, javnimi organi). Take primere bi bilo treba predstaviti v obliki informativnih pregledov, ki vsebujejo jasen opis politike/projekta, vloge in odgovornosti različnih deležnikov, trajanja, financiranja (kjer je na voljo) in rezultatov; 
 • razvoj skupne metodologije za oceno sedanjega položaja in predvidevanje prihodnjih potreb ter (letno) spremljanje napredka in razvoja povpraševanja po spretnostih ter njihove ponudbe, in sicer na podlagi verodostojnih scenarijev predvidevanja;
 • opredelitev poklicnih profilov, ki jih je treba dopolniti ali ustvariti, in pripadajočih potreb po spretnostih ter zahtevane stopnje znanja, pri čemer se je treba opirati na poklicne profile iz klasifikacije ESCO, kadar so na voljo, in obstoječe okvire kompetenc8; po potrebi se lahko razmisli o razvoju okvirov področnih kompetenc; 
 • opredelitev, opis in navedba prednostnih nalog za pregled ali oblikovanje novih kvalifikacij na podlagi ustreznih poklicnih profilov;
 • spodbujanje razvoja konkretnih rešitev pri zagotavljanju PIU (vključno z višjim strokovnim izobraževanjem) ter partnerstev med podjetji, izobraževanjem in raziskavami;
 • priprava konkretnih rešitev za spodbujanje mobilnosti dijakov PIU, iskalcev zaposlitve in vajencev iz vse Evrope v sektorju, in sicer z uporabo obstoječih orodij EU (npr. Erasmus+, EURES, Drop'pin, evropska koalicija za vajeništva);
 • priprava ukrepov za spodbujanje privlačnosti zadevnega sektorja pri sprejemanju odločitev o poklicni poti, zlasti med mladimi, ter spodbujanje uravnotežene zastopanosti spolov v tem sektorju; 
 • oblikovanje dolgoročnega akcijskega načrta za postopno uvajanje rezultatov projekta po njegovem dokončanju. Ta načrt temelji na trajnostnih partnerstvih med ponudniki izobraževanja in usposabljanja ter ključnimi deležniki iz industrije na ustrezni ravni. Vključevati bi moral opredelitev ustreznih upravljavskih struktur ter načrte za nadgradljivost in finančno vzdržnost. Prav tako bi moral zagotavljati ustrezno prepoznavnost in obsežno razširjanje dela koalicije, med drugim tudi na politični ravni EU in nacionalni politični ravni, ter vključevati podroben opis, kako bo uvajanje izvedeno na nacionalni in/ali regionalni ravni v sodelovanju z ustreznimi vladnimi in sektorskimi organi;Akcijski načrt navaja tudi, kako lahko možnosti financiranja EU (npr. evropski strukturni skladi, Evropski sklad za strateške naložbe, Erasmus+, COSME, sektorski programi) ter nacionalno in regionalno financiranje podpirajo strategije na področju spretnosti. Pri tem bi bilo treba upoštevati nacionalne in regionalne strategije pametne specializacije;
 • zagotavljanje vseh ustreznih kvalitativnih dokazov in kvantitativnih podatkov na ravni EU in/ali državni ravni v skladu s formatom povezanih odprtih podatkov9.

 

Kakšne so bistvene značilnosti koalicije sektorskih spretnosti?

Ključne značilnosti koalicij sektorskih spretnosti so:

 • inovacije v poklicnem izobraževanju in usposabljanju za določene poklice v gospodarskih sektorjih (ESCO, kadar je na voljo10:) ter
 • učinek, ki presega življenjski cikel projekta in organizacije, ki sodelujejo v koaliciji. Pričakuje se trajnost partnerstev in aktivnosti. Spremembe v zagotavljanju PIU za poklicne profile morajo biti merljive. Rezultati in rešitve morajo biti prenosljivi in dostopni širši javnosti. Rezultati koalicij sektorskih spretnosti bi morali biti na voljo za uporabo in objavo v evropski panorami spretnosti. 

 

Koalicije sektorskih spretnosti morajo pokazati zavezanost in dodano vrednost vseh partnerjev. Partnerji bi morali združiti sistemske in sektorske informacije z dobrim poznavanjem potreb po spretnostih in praks usposabljanja v svojem gospodarskem sektorju. Porazdelitev nalog in izvajanja bi morala biti dobro usklajena s strokovnim znanjem partnerjev in aktivnostmi, za katere so odgovorni. Partnerji bi morali biti reprezentativni za sektor vsaj na nacionalni ravni, imeti evropsko razsežnost in strokovno znanje ali kompetence v napovedovanju potreb po poklicnih spretnostih ali ponudbi poklicnih spretnosti, usposabljanju ali oblikovanju kvalifikacij.

Za sklop 1 – Koalicije sektorskih spretnosti za razvoj sektorskih pristopov prek "Platform poklicne odličnosti" morajo izkazati edinstveno kombinacijo osredotočenosti na mednarodni razvoj znanj in spretnosti v okviru sektorja, s povezavami z lokalnim/regionalnim gospodarskim razvojem. Partnerji bodo razvili sektorske pristope prek pilotskih platform za poklicno odličnost, ki imajo namen oblikovati referenčne točke za usposabljanje v določenih sektorjih v svetovnem merilu, in sicer tako pri začetnem usposabljanju mladih kot pri nadaljevalnem in ponovnem usposabljanju odraslih.

Te platforme bodo sestavljala mednarodna partnerstva za razvoj in posredovanje skupnih učnih načrtov in kvalifikacij PIU, z močno osredotočenostjo na praktično usposabljanje v podjetjih, mobilnost učencev in osebja ter podjetništvo. Partnerstvo bo vključevalo ponudnike PIU na sekundarnih, postsekundarnih neterciarnih in terciarnih stopnjah, podjetja, zbornice, raziskovalne centre, organizacije, ki se ukvarjajo z inovacijskimi ekosistemi in ustrezne javne organe. Platforme poklicne odličnosti je treba razumeti v širšem kontekstu, ki se prilagaja raznolikosti sistemov PIU v različnih državah.

Institucije PIU, ki sodelujejo na teh platformah, bodo delovale kot katalizatorji za poslovno vlaganje in podporo strategijam evropskih in regionalnih inovacij in pametnih specializacij, tako da bodo zagotavljale visokokakovostno usposobljene delavce prek fleksibilne in pravočasne ponudbe usposabljanj za potrebe podjetij po znanjih in spretnostih.

V sklopu 2 – koalicije sektorskih spretnosti za oblikovanje in izvajanje PIU bodo morali partnerji pri izvajanju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ali oblikovanju standardov kvalifikacij obstoječe dokaze iz raziskav o potrebah po poklicnih spretnostih razlagati na podlagi skupnega temeljnega evropskega poklicnega profila, pri čemer se bodo morali opirati na klasifikacijo ESCO, kadar je mogoče. Kadar je ustrezno, bi se morali opirati na podatke o spretnostih, ki jih zbirajo „evropski sveti za sektorske spretnosti“, ter obstoječe študije o sektorskih spretnostih, ki jih je naročila Evropska komisija. Evropska panorama spretnosti zagotavlja številne podatke o spretnostih, analize in študije o poklicih in sektorjih.

Koalicija bi nato morala te dokaze prenesti v inovativne poklicne učne načrte, ki so usmerjeni v učne izide (ki uporabljajo ECVET), zajemajo obdobja učenja na delovnem mestu in bi morali temeljiti na mehanizmih zagotavljanja kakovosti (v skladu z okvirom EQAVET). Partnerji koalicije bi morali v predlogu utemeljiti, katere ukrepe bodo sprejeli v državah in zadevnem sektorju za formalno priznavanje (začetno poklicno izobraževanje in usposabljanje) ali potrjevanje (nadaljevalno poklicno usposabljanje) novih ali prilagojenih poklicnih učnih načrtov ter kako bodo postopki potekali po koncu financiranja s strani EU. Službe za karierno orientacijo bi morale skupaj z regionalnimi ali lokalnimi organi imeti vlogo „posrednika“ pri podpiranju postopka za usklajevanje spretnosti z načrtovanjem poklicnih učnih načrtov, da pritegnejo šole začetnega PIU, mlade ali njihove starše k določenim poklicem, za katere obstaja veliko povpraševanje na trgu dela. Koalicije sektorskih spretnosti naj bi predlagane aktivnosti izvedle tako, da bo učinek na enega ali več povezanih poklicev v danem sektorju čim večji. 

V sklopu 3 – koalicije sektorskih spretnosti za izvajanje novega strateškega pristopa (načrta) k sektorskemu sodelovanju na področju spretnosti bodo morali partnerji poleg navedenega v sklopu 2 oblikovati celovit in strateški pristop, ki bo zajemal vse aktivnosti. Ta strateški pristop bi moral biti jasno povezan s splošno strategijo za rast sektorja za zagotavljanje podpore sektorju pri obravnavanju najtežjih izzivov in doseganju srednje- in dolgoročnih ciljev, vključno z vidika rasti, inovacij, konkurenčnosti in zaposlovanja, kadar je ustrezno. Koalicije bodo morale upoštevati najpomembnejši razvoj politike in publikacije na ravni EU, ki se nanašajo na njihov sektor, ter jih tudi vključiti v svoje delo.

 

Kakšna je vloga organizacij, ki sodelujejo v koaliciji sektorskih spretnosti?

Prijavitelj/koordinator: sodelujoča organizacija, ki odda predlog projekta v imenu vseh partnerjev. Koordinator je v celoti odgovoren za zagotavljanje, da se projekt izvaja v skladu z dogovorom.Koordiniranje zajema naslednje dolžnosti:

 • predstavlja koalicijo in deluje v njenem imenu v odnosu do Evropske komisije;
 • prevzame finančno in pravno odgovornost za ustrezno operativno, administrativno in finančno izvajanje celotnega projekta;
 • usklajuje koalicijo v sodelovanju s partnerji projekta.

 

Polnopravni partnerji: sodelujoče organizacije, ki dejavno prispevajo k dosežkom koalicije sektorskih spretnosti. Vsak polnopravni partner mora podpisati mandatno pismo, v katerem podpisnik soglaša, da koordinator med izvajanjem projekta v imenu partnerstva prevzame zgoraj navedene dolžnosti. Enako velja za partnerje iz partnerskih držav. 

Pridruženi partnerji (izbirno): v koalicije sektorskih spretnosti so lahko vključeni pridruženi partnerji, ki prispevajo k aktivnostim koalicije sektorskih spretnosti. Pogodbene zahteve zanje ne veljajo, saj ne prejmejo sredstev. Vendar morajo biti jasno navedeni njihova vključenost in vloga v projektu ter različni delovni sklopi.

Povezani subjekti (izbirno): organizacije, ki prispevajo k doseganju ciljev in izvajanju aktivnosti projekta. Povezane subjekte, ki morajo izpolnjevati zahteve iz Priloge III (Glosar pojmov) k temu Vodniku za prijavitelje, je treba opredeliti v vlogi za nepovratna sredstva.

 

Kakšna so merila za oceno koalicije sektorskih spretnosti?

V nadaljevanju so navedena formalna merila, ki jih mora predlog koalicije sektorskih spretnosti izpolnjevati za upravičenost do nepovratnih sredstev Erasmus+: 

 

Sklop 1: Koalicije sektorskih spretnosti za razvoj sektorskih pristopov prek nadnacionalnih "Platform za poklicno odličnost"

Merila za upravičenost za sklop 1

Upravičene sodelujoče organizacije

V koaliciji iz sklopa 1 lahko sodelujejo naslednje organizacije, skupaj s povezanimi subjekti (če ti obstajajo). Lahko so javne ali zasebne organizacije s sedežem v državi Programa (glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika).

 • javni ali zasebni ponudniki PIU, na kateri koli stopnji EQF, zlasti tisti, ki imajo lastne oddelke za usposabljanje, tisti, ki ponujajo vajeništva, in tisti, ki zagotavljajo skupna usposabljanja (usposabljanja v sodelovanju z drugimi);
 • evropske ali nacionalne organizacije ali mreže, ki zastopajo industrijo, majhna in srednje velika podjetja, socialne partnerje, sektorske organizacije, poklice in deležnike v izobraževanju in usposabljanju, vključno z mladinskimi organizacijami; kot tudi relevantne sektorske organizacije;
 • gospodarske, industrijske ali delavske zbornice in drugi ustrezni sektorski posredniški organi;
 • mreže ponudnikov PIU ter evropske ali nacionalne organizacije, ki jih zastopajo;
 • Evropski in/ali nacionalni socialni partnerji;
 • ministrstva za delo in povezani organi (agencije ali sveti);
 • javne ali zasebne službe za zaposlovanje;
 • inštituti za raziskovanje trga dela, nacionalni statistični uradi;
 • javna ali zasebna, mala, srednja ali velika podjetja (vključno s socialnimi podjetji);
 • agencije za gospodarski razvoj in organizacije, ki se ukvarjajo z inovacijskimi ekosistemi;
 • sektorska ali poklicna združenja delodajalcev ali zaposlenih; obrtne zbornice;
 • evropske ali nacionalne krovne sektorske organizacije;
 • sektorski raziskovalni inštituti;
 • sveti za sektorske spretnosti;
 • organi, ki zagotavljajo karierno orientacijo, poklicno svetovanje in storitve obveščanja;
 • javni organi, odgovorni za izobraževanje in usposabljanje in/ali s trgom dela na regionalni ali nacionalni ravni;
 • organi za akreditacijo, potrjevanje, priznavanje ali kvalifikacije (organi z „regulativno funkcijo“).

Kdo se lahko prijavi?

Katera koli sodelujoča organizacija s sedežem v državi Programa, je lahko prijavitelj. Ta organizacija se prijavi v imenu vseh sodelujočih organizacij, ki so vključene v projekt.

Število in profil sodelujočih organizacij

Koalicija sektorskih spretnosti mora zajemati vsaj 4 države Programa in vključevati vsaj 8 polnopravnih partnerjev, med katerimi so vsaj 3 podjetja, predstavniki industrije ali sektorja (npr. zbornice ali panožna združenja), vsaj 3 pa so ponudniki izobraževanja in usposabljanja.

Upravičeni sektorji

Vsi sektorji11 razen tistih, ki so upravičeni v okviru sklopa 3.

Trajanje projekta

2 leti. Trajanje mora biti izbrano ob prijavi na podlagi cilja projekta in vrste aktivnosti, ki so načrtovane v tem času.
V izjemnih primerih se lahko trajanje koalicije sektorskih spretnosti na prošnjo upravičenca in s soglasjem Izvajalske agencije podaljša za največ šest mesecev. V tem primeru se znesek skupnih nepovratnih sredstev ne spremeni.

Kje se prijaviti? Pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 28. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo 1. novembra ali 1. decembra istega leta ali 1. januarja naslednje leto.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

 

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glejte del C tega vodnika.

 

Merila za dodelitev za sklop 1

Projekt bo ocenjen z naslednjimi merili:

Ustreznost projekta
(največ 25 točk)

 • povezava na politiko: predlog prispeva k doseganju evropskih ciljev razvoja inovativnih partnerstev sodelovanja, kot prvi korak k vzpostavitvi nadnacionalnih "Platform poklicne odličnosti";
 • zastopanost PIU: koalicija sektorskih spretnosti vključuje partnerje, ki ustrezno zastopajo oblikovanje in izvajanje PIU;
 • sektorska zastopanost: koalicija sektorskih spretnosti vključuje partnerje, ki ustrezno zastopajo zadevni sektor;
 • digitalne spretnosti: v kolikšni meri predlog predvideva raziskavo potreb po digitalnih spretnostih. Predlogi, ki vključujejo ta vidik, bodo obravnavani kot zelo ustrezni;
 • zelene spretnosti: v kolikšni meri predlog predvideva raziskavo potreb po spretnostih, povezanih s prehodom na krožno in bolj zeleno gospodarstvo. Predlogi, ki vključujejo ta vidik, bodo obravnavani kot zelo ustrezni;
 • namen: predlog je usklajen s cilji ukrepa (glej poglavje „Kakšni so cilji koalicije sektorskih spretnosti?“);
 • usklajenost: cilji temeljijo na tehtni analizi potreb; so jasno opredeljeni in realistični ter obravnavajo vprašanja, ki so pomembna za sodelujoče organizacije in ukrep;
 • inovacije: predlog obravnava najsodobnejše metode in tehnike ter vodi do inovativnih rezultatov in rešitev;
 • evropska dodana vrednost: predlog jasno kaže dodano vrednost, ki bo ustvarjena na podlagi mednarodnosti projekta.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta
(največ 30 točk)

 

 • Skladnost: splošna zasnova projekta zagotavlja usklajenost ciljev, metodologije, aktivnosti in predlaganega proračuna projekta. Predlog vsebuje usklajen in celovit nabor ustreznih aktivnosti za izpolnjevanje opredeljenih potreb in doseganje pričakovanih rezultatov;
 • struktura: delovni program je jasen in razumljiv ter zajema vse faze (priprava, izvajanje, uporaba, spremljanje, ocenjevanje in razširjanje);
 • upravljanje: predvidene so trdne ureditve upravljanja. Časovni razpored, organizacija, naloge in odgovornosti so dobro opredeljeni in realistični. Projekt dodeljuje ustrezna sredstva posameznim aktivnostim;
 • proračun: proračun zagotavlja ustrezna sredstva, ki so potrebna za uspeh, in ni precenjen niti podcenjen;
 • nadzor sredstev in kakovosti: ukrepi za nadzor (stalno ocenjevanje kakovosti, medsebojni strokovni pregledi, aktivnosti primerjalne analize itd.) in kazalniki kakovosti zagotavljajo, da je izvajanje projekta visokokakovostno in stroškovno učinkovito. Izzivi/tveganja v zvezi s projektom so jasno opredeljeni in blažilni ukrepi so ustrezno obravnavani. Postopki strokovnega pregleda so načrtovani kot sestavni del projekta. Delovni program koalicije vključuje neodvisno zunanjo oceno kakovosti, vmesno in ob koncu projekta.

Kakovost projektne skupine in dogovorov o sodelovanju

(največ 25 točk)

 • Sestava: sestava partnerstva je skladna s cilji projekta ter ustrezno združuje strokovno znanje in kompetence, potrebne za izvajanje načrtovanih aktivnosti.  Zastopanost in strokovno znanje partnerjev v zadevnem sektorju in na evropski ravni sta prepričljivo prikazana. Partnerji združujejo sistemske in sektorske informacije z dobrim poznavanjem potreb po spretnostih in praks usposabljanja v svojem gospodarskem sektorju. Udeležba evropskih socialnih partnerjev in/ali nacionalnih socialnih partnerjev v državah, ki jih pokriva koalicija, z jasnim pripisom vloge. Porazdelitev in zastopanost ustreznih partnerjev v državah Programa, vključenih v koalicijo, bi morali biti takšni, da ima koalicija veliko zmogljivost izvajanja v državah, ki so zajete v koalicijo (npr. z udeležbo evropske sektorske organizacije ali evropskih socialnih partnerjev). Če predlog vključuje tudi organe z regulativno funkcijo v PIU, bo upoštevan kot zelo ustrezen;
 • zavezanost: porazdelitev odgovornosti in nalog je jasna in ustrezna, iz nje pa sta razvidna zavezanost in dejavno prispevanje vseh sodelujočih organizacij glede na njihovo specifično strokovno znanje in zmogljivosti;
 • naloge: koordinator pokaže visokokakovostno upravljanje in koordinacijo mednarodnih mrež ter vodstvo v zahtevnem okolju. Posamezne naloge so dodeljene na podlagi specifičnega strokovnega znanja posameznih partnerjev;
 • sodelovanje/skupinski duh: predlagan je učinkovit mehanizem za zagotavljanje dobre koordinacije, odločanja in obveščanja med sodelujočimi organizacijami, udeleženci in vsemi drugimi zadevnimi deležniki.

Učinek in razširjanje

(največ 20 točk)

 • Uporaba: v predlogu je prikazano, kako bodo partnerji in drugi deležniki uporabili rezultate koalicije. Predlog zagotavlja načine za merjenje uporabe v življenjskem ciklu projekta in po njem;
 • razširjanje: v predlogu je opisan jasen načrt za razširjanje rezultatov, vanj pa so vključene ustrezne aktivnosti, orodja in kanali, ki bodo zagotovili učinkovito razširjanje rezultatov in koristi deležnikom: oblikovalcem politik, poklicnim svetovalcem, podjetjem in učencem v obveznem izobraževanju v zvezi s poklici, za katere je na trgu dela veliko povpraševanje ali ki imajo potencial za ustanavljanje novih podjetij; med projektom in po njem; v predlogu je navedeno, kateri partnerji bodo odgovorni za razširjanje, in prikazane ustrezne izkušnje, ki jih ti imajo z aktivnostmi razširjanja.
 • učinek: iz predloga sta razvidna družbena in gospodarska ustreznost ter doseg. Vključuje partnerje s pomembno vlogo v zadevnem sektorju, vključno z izobraževanjem in usposabljanjem. Vključuje ukrepe, cilje in kazalnike za spremljanje napredka in oceno pričakovanega učinka (kratko- in dolgoročnega); Predlog je zelo relevanten, če prepričljivo vključuje organe z regulativno funkcijo (zlasti v zvezi s kvalifikacijami) za zagotavljanje priznavanja ali potrjevanja vsebine usposabljanja. Predlog je zelo relevanten, če je evropska sektorska krovna organizacija, ki zastopa socialne partnerje ali zadevni sektor, polnopravni partner. Predlog je zelo relevanten, če kot polnopravne partnerje vključuje agencije za gospodarski razvoj in organizacije, udeležene v lokalnih/regionalnih inovacijskih ekosistemih.;
 • prost dostop12: predlog po potrebi vključuje opis, kako se bo omogočil prost dostop z odprtimi licencami do ustvarjenih gradiv, dokumentov in nosilcev podatkov ter kako se bo o njih obveščalo13, in ne vsebuje nesorazmernih omejitev; 
 • trajnost: predlog razlaga, kako se bo izvajala in nadalje razvijala pilotna Platforma poklicne odličnosti. Predlog vključuje ustrezne ukrepe in opredelitev finančnih virov (evropskih, nacionalnih in zasebnih), da se zagotovi dolgoročna trajnost rezultatov in koristi koalicije.

 

Za upoštevanje pri dodeljevanju sredstev morajo predlogi doseči vsaj 70 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj 13 točk za kategoriji „Ustreznost projekta“ in „Kakovost projektne skupine in dogovorov o sodelovanju“; 16 točk za kategorijo „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“ in 11 točk za kategorijo „Učinek in razširjanje“.

 

 

Sklop 2: Koalicije sektorskih spretnosti za oblikovanje in izvajanje PIU

Merila za upravičenost za sklop 2

UPRAVIČENE SODELUJOČE ORGANIZACIJE

V koaliciji iz sklopa 2 lahko sodelujejo naslednje organizacije, skupaj s povezanimi subjekti (če ti obstajajo). Lahko so javne ali zasebne organizacije s sedežem v državi Programa (glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika).

 • Javni ali zasebni ponudniki PIU, vključno s socialnimi podjetji, zlasti tisti, ki imajo lastne oddelke za usposabljanje, tisti, ki ponujajo vajeništva, in tisti, ki zagotavljajo skupna usposabljanja (usposabljanja v sodelovanju z drugimi);
 • evropske ali nacionalne organizacije, ki zastopajo industrijo, mala in srednja podjetja, ustrezne sektorske organizacije;
 • mreže ponudnikov PIU ter evropske ali nacionalne organizacije, ki jih zastopajo;
 • organi za izobraževanje in usposabljanje na regionalni ali nacionalni ravni in ministrstva;
 • organizacije ali mreže – na evropski ali nacionalni ravni –, ki zastopajo socialne partnerje, industrijo, sektorske organizacije, poklice in deležnike v izobraževanju in usposabljanju, vključno z mladinskimi organizacijami; 
 • gospodarske, industrijske, obrtne ali delavske zbornice in drugi posredniški organi;
 • sveti za sektorske spretnosti; 
 • agencije za gospodarski razvoj, statistični organi in raziskovalni inštituti;
 • organi na področju kulture in/ali ustvarjanja;
 • organi, ki zagotavljajo karierno orientacijo, poklicno svetovanje, storitve obveščanja in storitve zaposlovanja;
 • organi za akreditacijo, potrjevanje, priznavanje ali kvalifikacije (organi z „regulativno funkcijo“).

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

Prijavitelj je lahko katera koli sodelujoča organizacija s sedežem v državi Programa. Ta organizacija se prijavi v imenu vseh sodelujočih organizacij, ki so vključene v projekt.

ŠTEVILO IN PROFIL SODELUJOČIH ORGANIZACIJ

Koalicija sektorskih spretnosti mora zajemati vsaj štiri države Programa in vključevati vsaj osem polnopravnih partnerjev, med katerimi so vsaj tri podjetja, predstavniki industrije ali sektorja (npr. zbornice ali panožna združenja), vsaj trije pa so ponudniki izobraževanja in usposabljanja.

UPRAVIČENI SEKTORJI

Vsi sektorji14 razen šestih, ki so upravičeni v okviru sklopa 3.

TRAJANJE PROJEKTA

2 ali 3 leta. Trajanje mora biti izbrano ob prijavi na podlagi cilja projekta in vrste aktivnosti, ki so načrtovane v tem času.
V izjemnih primerih se lahko trajanje koalicije sektorskih spretnosti na prošnjo upravičenca in s soglasjem Izvajalske agencije podaljša za največ šest mesecev. V tem primeru se znesek skupnih nepovratnih sredstev ne spremeni.

KJE SE PRIJAVITI? Pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju.

KDAJ SE PRIJAVITI?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 28. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo 1. novembra ali 1. decembra istega leta ali 1. januarja naslednje leto.

KAKO SE PRIJAVITI?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

 

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glejte del C tega vodnika.

 

Merila za dodelitev za sklop 2

Predlogi bodo ocenjeni z naslednjimi merili:

USTREZNOST PROJEKTA
(NAJVEČ 25 TOČK)

 • Povezava s politikami in pobudami EU: predlog upošteva evropske cilje na področju PIU in prispeva k njihovemu doseganju; upošteva obstoječa orodja in pobude EU za razvoj spretnosti ter prispeva k njihovi večji prepoznavnosti; temelji na delu evropskega sveta za sektorske spretnosti, kadar je to ustrezno;
 • zastopanost PIU: koalicija sektorskih spretnosti vključuje partnerje, ki ustrezno zastopajo oblikovanje in izvajanje PIU;
 • sektorska zastopanost: koalicija sektorskih spretnosti vključuje partnerje, ki ustrezno zastopajo zadevni sektor; 
 • digitalne spretnosti: v kolikšni meri predlog digitalne spretnosti vključuje v vsebine usposabljanja za enega ali več povezanih poklicnih profilov. Predlogi, ki vključujejo ta vidik, bodo obravnavani kot zelo ustrezni;
 • zelene spretnosti: v kolikšni meri predlog spretnosti, povezane s prehodom na krožno in bolj zeleno gospodarstvo, vključuje v vsebine usposabljanja za enega ali več povezanih poklicnih profilov. Predlogi, ki vključujejo ta vidik, bodo obravnavani kot zelo ustrezni;
 • namen: predlog je usklajen s cilji ukrepa (glej poglavje „Kakšni so cilji koalicije sektorskih spretnosti?“);
 • usklajenost: cilji temeljijo na tehtni analizi potreb; so jasno opredeljeni in realistični ter obravnavajo vprašanja, ki so pomembna za sodelujoče organizacije in ukrep;
 • inovacije: predlog obravnava najsodobnejše metode in tehnike ter vodi do inovativnih rezultatov in rešitev;
 • evropska dodana vrednost: predlog jasno kaže dodano vrednost, ki bo ustvarjena na podlagi mednarodnosti projekta.

KAKOVOST ZASNOVE IN IZVEDBE PROJEKTA
(NAJVEČ 30 TOČK)

 

 • Skladnost: splošna zasnova projekta zagotavlja usklajenost ciljev, metodologije, aktivnosti in predlaganega proračuna projekta. Predlog vsebuje usklajen in celovit nabor ustreznih aktivnosti za izpolnjevanje opredeljenih potreb in doseganje pričakovanih rezultatov;
 • struktura: delovni program je jasen in razumljiv ter zajema vse faze (priprava, izvajanje, uporaba, spremljanje, ocenjevanje in razširjanje);
 • metodologija: predlog je skladen ter uporablja instrumente in orodja EU, povezana s spretnostmi in poklici, kot so EOK15, ECVET16, EQAVET17, Europass18, EURES19, Drop'pin20, ESCO21 itd. Kadar je mogoče, predlog upošteva in izkorišča prejšnje ustrezne aktivnosti (npr. pobude držav Programa, skupnosti znanja in inovacij Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT)22), prejšnje in sedanje koalicije sektorskih spretnosti23. Predlog uporablja pristop na podlagi učnih izidov, ECVET (enote učnih izidov) in načela zagotavljanja kakovosti, ki so skladna z EQUAVET;
 • upravljanje: predvidene so trdne ureditve upravljanja. Časovni razpored, organizacija, naloge in odgovornosti so dobro opredeljeni in realistični. Predlog dodeljuje ustrezna sredstva posameznim aktivnostim;
 • proračun: proračun zagotavlja ustrezna sredstva, ki so potrebna za uspeh, in ni precenjen niti podcenjen;
 • kakovost ureditev za priznavanje in potrjevanje učnih izidov udeležencev v skladu z evropskimi orodji in načeli za preglednost in priznavanje;
 • nadzor sredstev in kakovosti: ukrepi za nadzor (stalno ocenjevanje kakovosti, medsebojni strokovni pregledi, aktivnosti primerjalne analize itd.) in kazalniki kakovosti zagotavljajo, da je izvajanje projekta visokokakovostno in stroškovno učinkovito. Izzivi/tveganja v zvezi s projektom so jasno opredeljeni in blažilni ukrepi so ustrezno obravnavani. Postopki strokovnega pregleda so načrtovani kot sestavni del projekta. Delovni program koalicije vključuje neodvisno zunanjo oceno kakovosti, vmesno in ob koncu projekta.

KAKOVOST PROJEKTNE SKUPINE IN DOGOVOROV O SODELOVANJU

(NAJVEČ 25 TOČK)

 • Sestava: sestava partnerstva je skladna s cilji projekta ter ustrezno združuje strokovno znanje in kompetence, potrebne v zvezi z oblikovanjem učnih načrtov in standardov kakovosti, metodologijo izvajanja usposabljanja in politikami usposabljanja. Zastopanost in strokovnost parterjev v zadevnem sektorju in na evropski ravni je prepričljivo prikazana. Partnerji združujejo sistemske in sektorske informacije z dobrim poznavanjem potreb po spretnostih in praks usposabljanja v svojem gospodarskem sektorju. Udeležba evropskih socialnih partnerjev in/ali nacionalnih socialnih partnerjev v državah, vključenih v koalicijo, z jasno dodeljeno vlogo za razvoj učnih načrtov in zagotavljanje učenja na delovnem mestu, je zelo relevantna. Porazdelitev in zastopanost ustreznih partnerjev v državah Programa, vključenih v koalicijo, bi morali biti takšni, da ima koalicija veliko zmogljivost izvajanja v državah, vključenih v koalicijo (npr. z udeležbo evropske sektorske organizacije ali evropskih socialnih partnerjev). Če predlog vključuje tudi organe z regulativno funkcijo v PIU, bo upoštevan kot zelo ustrezen;
 • zavezanost: porazdelitev odgovornosti in nalog je jasna in ustrezna, iz nje pa sta razvidna zavezanost in dejavno prispevanje vseh sodelujočih organizacij glede na njihovo specifično strokovno znanje in zmogljivosti;
 • naloge: koordinator pokaže visokokakovostno upravljanje in koordinacijo mednarodnih mrež ter vodstvo v zahtevnem okolju. Posamezne naloge so dodeljene na podlagi specifičnega strokovnega znanja posameznih partnerjev;
 • sodelovanje/skupinski duh: predlagan je učinkovit mehanizem za zagotavljanje dobre koordinacije, odločanja in obveščanja med sodelujočimi organizacijami, udeleženci in vsemi drugimi zadevnimi deležniki.

UČINEK IN RAZŠIRJANJE

(NAJVEČ 20 TOČK)

 • Uporaba: v predlogu je prikazano, kako bodo partnerji in drugi deležniki uporabili rezultate koalicije. Predlog zagotavlja načine za merjenje uporabe v življenjskem ciklu projekta in po njem;
 • razširjanje: v predlogu je opisan jasen načrt za razširjanje rezultatov, vanj pa so vključene ustrezne aktivnosti, njihova časovna razporeditev, orodja in kanali, ki bodo zagotovili učinkovito razširjanje rezultatov in koristi deležnikom, oblikovalcem politik, poklicnim svetovalcem, podjetjem in učencem v obveznem izobraževanju v zvezi s poklici, za katere je na trgu dela veliko povpraševanje ali ki imajo potencial za ustanavljanje novih podjetij; med projektom in po njem; v predlogu je navedeno, kateri partnerji bodo odgovorni za razširjanje, in prikazane ustrezne izkušnje, ki jih ti imajo z aktivnostmi razširjanja.
 • učinek: iz predloga sta razvidna družbena in gospodarska ustreznost ter doseg. Vključuje partnerje s pomembno vlogo v zadevnem sektorju, vključno z izobraževanjem in usposabljanjem. Vključuje ukrepe, cilje in kazalnike za spremljanje napredka in oceno pričakovanega učinka (kratko- in dolgoročnega); Predlog je zelo relevanten, če prepričljivo vključuje organe z regulativno funkcijo (zlasti v zvezi s kvalifikacijami) za zagotavljanje priznavanja ali potrjevanja vsebine usposabljanja. Predlog je zelo relevanten, če je evropska sektorska krovna organizacija, ki zastopa socialne partnerje ali zadevni sektor, polnopravni partner;
 • Prost dostop24: Predlog po potrebi vključuje opis, kako se bo omogočil prost dostop z odprtimi licencami do ustvarjenih gradiv, dokumentov in nosilcev podatkov ter kako se bo o njih obveščalo25, in ne vsebuje nesorazmernih omejitev; 
 • trajnost: v predlogu je pojasnjeno, kako bo pripravljen akcijski načrt za izvedbo na nacionalni in regionalni ravni. Predlog vključuje ustrezne ukrepe in opredelitev finančnih virov (evropskih, nacionalnih in zasebnih), da se zagotovi dolgoročna trajnost rezultatov in koristi koalicije.

 

Za upoštevanje pri dodeljevanju sredstev morajo predlogi doseči vsaj 70 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj 13 točk za kategoriji „Ustreznost projekta“ in „Kakovost projektne skupine in dogovorov o sodelovanju“; 16 točk za kategorijo „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“ in 11 točk za kategorijo „Učinek in razširjanje“.

 

Sklop 3: Koalicije sektorskih spretnosti za izvajanje novega strateškega pristopa (načrta) k sektorskemu sodelovanju na področju spretnosti

Merila za upravičenost za sklop 3

UPRAVIČENE SODELUJOČE ORGANIZACIJE

V koaliciji iz sklopa 3 lahko sodelujejo naslednje organizacije, skupaj s povezanimi subjekti (če ti obstajajo). Lahko so javne ali zasebne organizacije s sedežem v državi Programa (glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika).

 • Javna ali zasebna podjetja, dejavna v izbranih sektorjih, zlasti tista, ki imajo lastne oddelke za usposabljanje, tista, ki ponujajo vajeništva, in tista, ki zagotavljajo skupna usposabljanja (usposabljanja v sodelovanju z drugimi);
 • evropske ali nacionalne organizacije, ki zastopajo industrijo, mala in srednja podjetja, ustrezne sektorske organizacije;
 • javni ali zasebni ponudniki izobraževanja in usposabljanja, vključno s centri za usposabljanje in visokošolskimi institucijami;
 • mreže ponudnikov izobraževanja ali usposabljanja ter evropske ali nacionalne organizacije, ki jih zastopajo;
 • organi, odgovorni za izobraževanje in usposabljanje ali zaposlovanje na regionalni ali nacionalni ravni, in povezana ministrstva;
 • organizacije ali mreže – na evropski ali nacionalni ravni –, ki zastopajo socialne partnerje, industrijo, sektorske organizacije, poklice in deležnike v izobraževanju in usposabljanju, vključno z mladinskimi organizacijami; 
 • gospodarske, industrijske ali delavske zbornice in drugi ustrezni sektorski posredniški organi;
 • sveti za sektorske spretnosti; 
 • agencije za gospodarski razvoj, statistični organi in raziskovalni inštituti;
 • organi, ki zagotavljajo karierno orientacijo, poklicno svetovanje, storitve obveščanja in storitve zaposlovanja;
 • organi za akreditacijo, potrjevanje, priznavanje ali kvalifikacije (organi z „regulativno funkcijo“);
 • organi, ki ustrezne organe zastopajo na regionalni in nacionalni ravni.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

Prijavitelj je lahko katera koli sodelujoča organizacija s sedežem v državi Programa. Ta organizacija se prijavi v imenu vseh sodelujočih organizacij, ki so vključene v projekt.

ŠTEVILO IN PROFIL SODELUJOČIH ORGANIZACIJ

Koalicija sektorskih spretnosti mora zajemati vsaj osem držav Programa in vključevati vsaj 12 polnopravnih partnerjev, med katerimi je vsaj pet podjetij, predstavnikov industrije ali sektorja (npr. zbornice, sindikati ali panožna združenja), vsaj pet pa je ponudnikov izobraževanja in usposabljanja.

UPRAVIČENI SEKTORJI

 1. Akumulatorji za električno mobilnost
 2. Bioekonomija, nove tehnologije in inovacije v kmetijstvu
 3. Obrambne tehnologije
 4. Digitalizacija v energijski vrednostni verigi
 5. Energijsko intenzivne industrije/industrijske simbioze
 6. Proizvodnja in oblikovanje izdelkov mikroelektronike

TRAJANJE PROJEKTA

4 leta.
V izjemnih primerih se lahko trajanje koalicije sektorskih spretnosti na prošnjo upravičenca in s soglasjem Izvajalske agencije podaljša za največ šest mesecev. V tem primeru se znesek skupnih nepovratnih sredstev ne spremeni.

KJE SE PRIJAVITI? Pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju.

KDAJ SE PRIJAVITI?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 28. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo 1. novembra ali 1. decembra istega leta ali 1. januarja naslednje leto.

KAKO SE PRIJAVITI?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

 

Dodatne informacije, ki jih je treba upoštevati pri sektorjih v projektih iz sklopa 3

V zvezi s SKLOPOM 3 – koalicije sektorskih spretnosti za izvajanje novega strateškega pristopa (načrta) k sektorskemu sodelovanju na področju spretnosti je treba za vsak sektor upoštevati naslednje informacije:

Akumulatorji za električno mobilnost

Koalicija mora vključevati vsaj prvi 2 naslednji področji:

 • Potrebne spretnosti za masovno proizvodnjo akumulatorskih celic in akumulatorjev (za e-mobilnost, hrambo energije in druge rabe v industriji), vključno s spretnostmi za izdelavo materialov za akumulatorske celice, akumulatorske celice in akumulatorske sklope/sisteme;
 • Zdajšnja in po pričakovanjih bodoča generacija akumulatorskih tehnologij (npr. zdajšnji in napredni litij-ionski akumulatorji ali v prihodnje litij-ionski akumulatorji v trdnem stanju);
 • Tehnologije, ki so povezane z drugo uporabo akumulatorjev za e-mobilnost (na primer za uporabo kot skladišča za energijo) in recikliranje.

Da se zagotovijo komplementarnost in sinergije, morajo biti aktivnosti skladne z obstoječimi pobudami in dokazi za sektor, vključno z ukrepi in smernicami iz:

 • Načrt za sodelovanje pri spretnostih v sektorju avtomobilske industrije26
 • Sporočilo Komisije: "Uresničevanje mobilnost z nizkimi emisijami" COM(2017) 67527
 • Sporočilo Komisije: "Evropa v gibanju" COM(2018) 29328 in Priloga II
 • Strateški akcijski načrt glede akumulatorjev29
 • Končno poročilo Skupine na visoki ravni za konkurenčnost in trajnostno rast avtomobilske industrije v EU - "GEAR 2030"30
 • Strateški načrt za energetsko tehnologijo (načrt SET)31

Bioekonomija, nove tehnologije in inovacije v kmetijstvu

Koalicija mora vključevati vsaj 2 naslednji področji:

 • Trajnost kmetijstva, upravljanje naravnih virov in ukrepi za podnebne spremembe;
 • Digitalne tehnologije, digitalizacija, masovni podatki in umetna inteligenca;
 • Bioekonomija, krožno gospodarstvo in izdelki na biološki osnovi.

Da se zagotovijo komplementarnost in sinergije, morajo biti aktivnosti skladne z obstoječimi pobudami in dokazi za sektor, vključno z ukrepi in smernicami iz:

 • Stalni odbor za raziskave v kmetijstvu (SCAR, Standing Committee on Agricultural Research)32, še posebej delo na Sistemu inovacij in prenosa znanja v kmetijstvu (AKIS, Agricultural Knowledge and Innovation System)
 • Zakonodaja na področju skupne kmetijske politike33
 • Strategija digitalnega enotnega trga34
 • Strateški pristop k raziskavam in inovacijam v kmetijstvu v EU35
 • Strategija EU o biogospodarstvu36
 • Evropski akcijski načrt za krožno gospodarstvo37
 • Strategija EU za gozdove38
 • Podnebni ukrepi EU39
 • Obzorja 202040, projekti skupnega podjetja na področju biotehnologije in projekti LIFE4142
Obrambne tehnologije

Koalicija mora vključevati vsaj 2 naslednji področji:

 • Kompleksni orožni sistemi;
 • Balistika;
 • Robotika, avtonomni sistemi, umetna inteligenca;
 • C4ISTAR ((command, control, communications, computers, information/intelligence, surveillance [poveljevalne, nadzorne, komunikacijske, računalniške in informacijske/obveščevalne]) itd. aplikacije).

Da se zagotovijo komplementarnost in sinergije, morajo biti aktivnosti skladne z obstoječimi pobudami in dokazi za sektor, vključno z ukrepi in smernicami iz:

 • Vizija za spretnosti obrambe za danes in jutri: analiza podatkov o znanju in spretnostih in prepoznavanje vrzeli (objava predvidena za oktober 2018)43
 • Evropsko partnerstvo za znanje in spretnosti obrambe44
 • Evropski obrambni sklad – predlog uredbe COM(2018) 47645
 • Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada – COM(2017) 29546
 • Akcijski načrt evropske obrambe – COM(2016) 95047
 • Študija o spretnostih in kompetencah v obrambi (2015)48
 • K bolj konkurenčnemu in učinkovitemu sektorju obrambe in varnosti – COM(2013) 38749
 • Načrt izvajanja za COM(2013) 38750
 • Sklepi Evropskega sveta iz decembra 201351
Digitalizacija v energijski vrednostni verigi

Koalicija mora vključevati vsaj 2 naslednji področji:

 • Digitalizacija prenosnih in distribucijskih omrežij, vključno s pametnimi omrežji in pametnimi merilnimi sistemi;
 • Informacijski in komunikacijski sistemi (sistemi IKT) za energetski sektor, vključno z upravljanjem podatkov in kibernetsko varnostjo;
 • Nove energetske storitve, vključno z odzivom na povpraševanje in drugimi energetskimi podatkovnimi storitvami;
 • Prehod in digitalizacija proizvodnje in dobave energije.

 

Da se zagotovijo komplementarnost in sinergije, morajo biti aktivnosti skladne z obstoječimi pobudami in dokazi za sektor, vključno z ukrepi in smernicami iz:

 • Sveženj Čista energija za vse Evropejce52
 • Okvirna strategija za energetsko unijo53
 • Tretji energetski sveženj54
 • Kodeksi omrežij in smernice za električno energijo55
Energijsko intenzivne industrije/industrijske simbioze

Koalicija mora vključevati vsaj 2 naslednji področji:

 • Tehnologije industrijske simbioze;
 • Tehnologije energetske učinkovitosti;
 • Energetski pregledi in energetsko upravljanje.

Da se zagotovijo komplementarnost in sinergije, morajo biti aktivnosti skladne z obstoječimi pobudami in dokazi za sektor, vključno z ukrepi in smernicami iz:

 • Sveženj o krožnem gospodarstvu 2018, vključno s strategijo EU za plastiko56
 • Sporočilo o "Prenovljeni strategiji EU za industrijsko politiko" 201757
 • Načrt učinkovite rabe virov iz 201158
 • Neuradni dokument o konkurenčnosti energetsko intenzivnih industrij v EU59
 • Projekt za poročilo (2018) "Poti do trajnostnih industrij: energetska učinkovitost in uporaba CO2"60
 • Ukrep 6 iz Strateškega načrta za energetsko tehnologijo (SET, Strategic Energy Technology)61
 • Direktiva o energetski učinkovitosti62
 • Direktiva o odpadkih63
 • Dokumenti BREF64
 • Projekti, ki se financirajo iz ERASMUS+: Umetnost recikliranja, ENACTPLUS65, SEEREUSE66
 • Projekti Obzorje 2020, npr. MAESTRI, SCALER, SHAREBOX, SYMBIOPTIMA, EPOS67
Proizvodnja in oblikovanje izdelkov mikroelektronike

Koalicija mora vključevati vsaj 2 naslednji področji:

 • Oblikovanje elektronskih komponent za digitalna ali analogna vezja ali vezja za mešane signale, kot so: obdelava in hranjenje podatkov, RF in mikro valovi, senzorji (slikanje, fotonika itd.) in prožilniki (MEMS (microelectromechanical systems [mikroelektromehanični sistemi]) itd.);
 • Oblikovanje elektronskih sistemov, kot so: sistem na čipu, sistem v paketu, sooblikovanje strojne in programske opreme;
 • Osnovna proizvodnja elektronike, kot je: uvod v napredne materiale, obdelovalna oprema, proizvodni proces, testiranje, pakiranje, prediktivne/preventivne storitve.

Da se zagotovijo komplementarnost in sinergije, morajo biti aktivnosti skladne z obstoječimi pobudami in dokazi za sektor, vključno smernicami iz naslednjih dokumentov:

 • Koalicija za digitalne spretnosti in delovna mesta – EC DG Cnect68
 • Uvedba Evropskega industrijskega strateškega načrta – Skupina vodilnih na področju elektronike (ELG) 201469
 • Spretnosti za ključne omogočitvene tehnologije v Evropi – Študija – 2016, EC-DG Grow70
 • Ključne omogočitvene tehnologije – Končno poročilo – 2016, Ekspertna skupina na visoki ravni za ključne omogočitvene tehnologije71 in nove industrije – 2018, Strateška skupina na visoki ravni za industrijske tehnologije72
 • Prenovljena strategija industrijske politike EU – 201773
 • Digitalizacija evropske industrije – 201674

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glejte del C tega vodnika.

 

Merila za dodelitev za sklop 3

Predlogi bodo ocenjeni z naslednjimi merili:

USTREZNOST PROJEKTA
(NAJVEČ 25 TOČK)

 • Povezava s politikami in pobudami EU: predlog upošteva evropske cilje na področju PIU in prispeva k njihovemu doseganju; upošteva obstoječa orodja in pobude EU za razvoj spretnosti ter prispeva k njihovi večji prepoznavnosti; temelji na delu evropskega sveta za sektorske spretnosti, kadar je to ustrezno;
 • zastopanost izobraževanja: koalicija vključuje partnerje, ki ustrezno zastopajo ponudnike izobraževanja;
 • sektorska zastopanost: koalicija vključuje partnerje, ki ustrezno zastopajo zadevni sektor;
 • digitalne in ključne omogočitvene tehnologije, vključno s spretnostmi na področju umetne inteligence: v kolikšni meri predlog te spretnosti vključuje v vsebine usposabljanja za enega ali več povezanih poklicnih profilov;
 • zelene in modre spretnosti: v kolikšni meri predlog vključuje spretnosti, povezane s prehodom na krožno in bolj zeleno gospodarstvo, in sicer z vidika potreb po spretnostih in vidika vsebine usposabljanja za enega ali več povezanih poklicnih profilov. Predlogi, ki vključujejo ta vidik, bodo obravnavani kot zelo ustrezni;
 • namen: predlog je usklajen s cilji ukrepa, temami in aktivnostmi, opisanimi v poglavju 2. Prispeva k ustvarjanju mednarodnih mrež in orodij za sodelovanje med ustreznimi deležniki za prilagoditev izobraževanja nastajajočim potrebam industrije sektorja;
 • usklajenost: cilji temeljijo na tehtni analizi potreb; so jasno opredeljeni in realistični ter obravnavajo vprašanja, ki so pomembna za sodelujoče organizacije in ukrep;
 • inovacije: predlog obravnava najsodobnejše metode in tehnike ter vodi do inovativnih rezultatov in rešitev;
 • evropska dodana vrednost: predlog jasno kaže dodano vrednost, ki bo ustvarjena na podlagi mednarodnosti projekta.

KAKOVOST ZASNOVE IN IZVEDBE PROJEKTA
(NAJVEČ 30 TOČK)

 

 • Skladnost: splošna zasnova projekta zagotavlja usklajenost ciljev, metodologije, aktivnosti in predlaganega proračuna projekta. Predlog vsebuje usklajen in celovit nabor ustreznih aktivnosti za izpolnjevanje opredeljenih potreb in doseganje pričakovanih rezultatov;
 • struktura: delovni program je jasen in razumljiv ter zajema vse faze (priprava, izvajanje, uporaba, spremljanje, ocenjevanje in razširjanje);
 • metodologija: predlog je skladen ter uporablja instrumente in orodja EU, povezana s spretnostmi in poklici, kot so EOK75, ECVET76, EQAVET77 Europass78, EURES79, Drop'pin80, ESCO81 itd. Kadar je mogoče, predlog upošteva in izkorišča prejšnje ustrezne aktivnosti (npr. pobude držav Programa, skupnosti znanja in inovacij Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT)82), prejšnje in sedanje koalicije sektorskih spretnosti83. Predlog uporablja pristop na podlagi učnih izidov, ECVET (enote učnih izidov) in načela zagotavljanja kakovosti, ki so skladna z EQUAVET;
 • upravljanje: predvidene so trdne ureditve upravljanja. Časovni razpored, organizacija, naloge in odgovornosti so dobro opredeljeni in realistični. Predlog dodeljuje ustrezna sredstva posameznim aktivnostim;
 • proračun: proračun zagotavlja ustrezna sredstva, ki so potrebna za uspeh, in ni precenjen niti podcenjen;
 • kakovost ureditev za priznavanje in potrjevanje učnih izidov udeležencev v skladu z evropskimi orodji in načeli za preglednost in priznavanje;
 • nadzor sredstev in kakovosti: ukrepi za nadzor (stalno ocenjevanje kakovosti, medsebojni strokovni pregledi, aktivnosti primerjalne analize itd.) in kazalniki kakovosti zagotavljajo, da je izvajanje projekta visokokakovostno in stroškovno učinkovito. Izzivi/tveganja v zvezi s projektom so jasno opredeljeni in blažilni ukrepi so ustrezno obravnavani. Postopki strokovnega pregleda so načrtovani kot sestavni del projekta. Delovni program koalicije vključuje neodvisno zunanjo oceno kakovosti, vmesno in ob koncu projekta.

KAKOVOST PROJEKTNE SKUPINE IN DOGOVOROV O SODELOVANJU

(NAJVEČ 25 TOČK)

 • Sestava: sestava koalicije je skladna s cilji projekta ter ustrezno združuje strokovno znanje in kompetence, potrebne v zvezi z opredeljevanjem in napovedovanjem spretnosti, ponudbo spretnosti, oblikovanjem učnih načrtov in standardov kakovosti, metodologijo izvajanja usposabljanja in politikami usposabljanja. Partnerji združujejo sistemske in sektorske informacije z dobrim poznavanjem potreb po spretnostih in praks usposabljanja v svojem gospodarskem sektorju. Koalicija zagotavlja ustrezno zastopanost celotnega sektorja: zastopanost in strokovno znanje partnerjev v zadevnem sektorju in na evropski ravni sta prepričljivo prikazana. Udeležba evropskih socialnih partnerjev in/ali nacionalnih socialnih partnerjev v državah, ki jih pokriva koalicija, je zelo relevantna. Geografska porazdelitev in zastopanost ustreznih partnerjev v državah Programa, vključenih v koalicijo, bi morali biti takšni, da ima koalicija veliko zmogljivost izvajanja v državah, ki so zajete v koalicijo (npr. z udeležbo evropske sektorske organizacije ali evropskih socialnih partnerjev). Če predlog vključuje tudi organe z regulativno funkcijo v izobraževanju in usposabljanju, bo upoštevan kot zelo ustrezen;
 • zavezanost: porazdelitev odgovornosti in nalog je jasna in ustrezna, iz nje pa sta razvidna zavezanost in dejavno prispevanje vseh sodelujočih organizacij glede na njihovo specifično strokovno znanje in zmogljivosti;
 • naloge: koordinator pokaže visokokakovostno upravljanje in koordinacijo mednarodnih mrež ter vodstvo v zahtevnem okolju. Posamezne naloge so dodeljene na podlagi specifičnega strokovnega znanja posameznih partnerjev;
 • sodelovanje/skupinski duh: predlagan je učinkovit mehanizem za zagotavljanje dobre koordinacije, odločanja in obveščanja med sodelujočimi organizacijami, udeleženci in vsemi drugimi zadevnimi deležniki.

UČINEK IN RAZŠIRJANJE

(NAJVEČ 20 TOČK)

 • Uporaba: v predlogu je prikazano, kako se bodo rezultati koalicije uporabili v sodelujočih državah;
 • razširjanje: v predlogu je opisan jasen načrt za razširjanje rezultatov, vanj pa so vključene ustrezne aktivnosti, njihova časovna razporeditev, orodja in kanali, ki bodo zagotovili učinkovito razširjanje rezultatov in koristi deležnikom, oblikovalcem politik, poklicnim svetovalcem, podjetjem in učencem v obveznem izobraževanju v zvezi s poklici, za katere je na trgu dela veliko povpraševanje ali ki imajo potencial za ustanavljanje novih podjetij med projektom in po njem; v predlogu je podrobno opisano, kako bodo konkretni primeri dobre prakse opredeljeni, dokumentirani in razširjeni; v predlogu je navedeno, kateri partnerji bodo odgovorni za razširjanje, in prikazane ustrezne izkušnje, ki jih ti imajo z aktivnostmi razširjanja.
 • učinek: iz predloga sta razvidna družbena in gospodarska ustreznost ter doseg. Vključuje partnerje s pomembno vlogo v zadevnem sektorju, vključno z izobraževanjem in usposabljanjem. Vključuje ukrepe, cilje in kazalnike za spremljanje napredka in oceno pričakovanega učinka (kratko- in dolgoročnega). Vključuje organe z regulativno funkcijo (zlasti v zvezi s kvalifikacijami), ki so dejavno udeleženi pri zagotavljanju priznavanja ali potrjevanja vsebine usposabljanja, ki jo vsebuje predlog. Če je evropska sektorska krovna organizacija, ki zastopa socialne partnerje ali zadevni sektor, polnopravni partner, se predlog obravnava kot zelo ustrezen; 
 • prost dostop: predlog po potrebi vključuje opis, kako se bo omogočil prost dostop do ustvarjenih gradiv, dokumentov in nosilcev podatkov, in sicer z odprtimi licencami in v formatu povezanih odprtih podatkov, ter kako se bo o njih obveščalo, in ne vsebuje nesorazmernih omejitev;
 • trajnost: v predlogu je pojasnjeno, kako bo pripravljen akcijski načrt za izvedbo na nacionalni in regionalni ravni. Predlog vključuje ustrezne ukrepe in opredelitev finančnih virov (evropskih, nacionalnih in zasebnih), da se zagotovi dolgoročna trajnost rezultatov in koristi koalicije tudi po življenjskem ciklu projekta.

 

Za sklop 3 je mogoče financirati le 1 predlog na pilotni sektor. Za upoštevanje pri dodeljevanju sredstev morajo predlogi doseči vsaj 70 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj 13 točk za kategoriji „Ustreznost projekta“ in „Kakovost projektne skupine in dogovorov o sodelovanju“; 16 točk za kategorijo „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“ in 11 točk za kategorijo „Učinek in razširjanje“.

 

Kaj je še treba vedeti o tem ukrepu?

Zagotavljanje kakovosti je ključnega pomena, da koalicije uspešno dosežejo svoje rezultate in učinek, ki močno presega same partnerske organizacije. Od koalicij se pričakuje doseganje rezultatov, ki so splošno prenosljivi v posameznem gospodarskem sektorju. Zato morajo koalicije zagotoviti dobro utemeljen načrt za upravljanje kakovosti. 

Koalicije bi morale kot sestavni del projekta izvajati tudi postopke strokovnega pregleda. Delovni program koalicije bi moral torej vključevati neodvisno zunanjo oceno kakovosti, vmesno in ob koncu projekta, ki jo je treba predložiti skupaj s poročilom o napredku projekta oziroma končnim poročilom. Sodelujoče organizacije bodo morale v poročilu o napredku predstaviti aktivnosti spremljanja izvajanja na podlagi priporočil vmesne ocene kakovosti.

Vse koalicije morajo obvezno izvajati aktivnosti ciljno usmerjenega razširjanja, zlasti prek organizacij/organov, ki zagotavljajo poklicno orientacijo.

Zagotoviti bodo morale celovit načrt razširjanja, vključno s:

 • strategijo dejavnega razširjanja za doseganje deležnikov, oblikovalcev politik, poklicnih svetovalcev, podjetij in učencev v obveznem izobraževanju v zvezi s poklici, za katere je na trgu dela veliko povpraševanje ali ki imajo potencial za ustanavljanje novih podjetij;
 • vključevanjem rezultatov v vse vidike sektorja;
 • prostim dostopom z odprtimi licencami do rezultatov koalicije.

 

Načrt razširjanja bi moral pojasniti, kako se bodo razširjali načrtovani rezultati projekta, vključno z opredelitvijo ciljnih skupin, ciljev, sredstev, ki bodo uporabljena, in ustreznega časovnega razporeda. V vlogah bi moralo biti tudi navedeno, kateri od partnerjev bo odgovoren za razširjanje, in prikazane ustrezne izkušnje, ki jih ima ta partner v aktivnostih razširjanja. Izbrani projekti bodo morali zagotoviti kratek povzetek aktivnosti ob koncu projekta za objavo v orodju Programa za razširjanje. 

Koalicije sektorskih spretnosti so nov in ambiciozen ukrep, zato zanje velja posebno spremljanje, ki zahteva dejavno udeležbo vseh udeležencev in deležnikov. Koalicije sektorskih spretnosti morajo napovedati svojo udeležbo na sestankih in dogodkih, ki jih organizirata Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ter Evropska komisija. Načrtovati je treba proračun za do tri sestanke na leto.

 

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Proračun projekta je treba pripraviti v skladu z naslednjimi pravili za dodelitev sredstev (v EUR):

Sklop 1 – Koalicije sektorskih spretnosti za razvoj sektorskih pristopov prek nadnacionalnih "Platform za poklicno odličnost":

 • Okvirni skupni proračun: 4 000 000 €
 • Maksimalni prispevek EU za projekt (2 leti): 1 000 000 €

Sklop 2 – Koalicije sektorskih spretnosti za oblikovanje in izvajanje PIU:

 • Okvirni skupni proračun: 3 500 000 €
 • Maksimalni prispevek EU za projekt (2 leti):    700 000 €
 • Maksimalni prispevek EU za projekt (3 leta): 1 000 000 €

Sklop 3 – Koalicije sektorskih spretnosti za izvajanje novega strateškega pristopa (blueprint) k sektorskemu sodelovanju na področju spretnosti

 • Okvirni skupni proračun: 24 000 000 €
 • Maksimalni prispevek EU za projekt (4 leta): 4 000 000 €

Za sklop 3 je mogoče izbrati le 1 predlog na pilotni sektor.

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Pravilo dodelitve

Podpora izvajanju

Prispevek za katero koli aktivnost, neposredno povezano z izvajanjem projekta, vključno z: upravljanjem projekta, srečanji v zvezi s projektom, pripravo intelektualnih rezultatov (npr. učni načrti, pedagoška gradiva, prosto dostopni učni viri (PDUV), orodja informacijske tehnologije, analize, študije itd.), razširjanjem, udeležbo na dogodkih, konferencami, potovanji itd.


Število dni in profil vključenega osebja na državo je osnova za izračun prispevka EU.

Prispevek za stroške na enoto

B3.1 na vključenega menedžerja na dan dela na projektu

Pogoj: prijavitelji bodo morali utemeljiti vrsto in znesek sredstev, ki jih potrebujejo v zvezi z izvajanjem predlaganih aktivnosti in rezultatov.

Za upravičenost do te vrste podpore z nepovratnimi sredstvi bi morali biti kakovost in količina rezultatov precejšnji.

B3.2 na vključenega raziskovalca/učitelja/vodjo usposabljanj na dan dela na projektu

B3.3 na vključeno tehnično osebje na dan dela na projektu

B3.4 na vključeno administrativno osebje na dan dela na projektu

 

Preglednica A – Izvajanje projekta (zneski v EUR na dan) v državah Programa

Zneski so odvisni od: (a) profila osebja, ki je vključeno v projekt, in (b) države sodelujoče organizacije, iz katere prihaja to osebje.

 

Menedžer

Učitelj/vodja usposabljanja/raziskovalec/

mladinski delavec

Tehnično osebje

Administrativno osebje

 

B3.1

B3.2

B3.3

B3.4

Danska, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Švedska, Lihtenštajn, Norveška

353

289

228

189

 

Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Finska, Združeno kraljestvo, Islandija

 

336

257

194

157

 

Češka, Grčija, Španija, Ciper, Malta, Portugalska, Slovenija

 

197

164

122

93

 

Bolgarija, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Republika Severna Makedonija, Turčija

 

106

88

66

47