Cuprins
Căutați în ghid

Alianțele competențelor sectoriale

Care sunt obiectivele și prioritățile unei alianțe a competențelor sectoriale?

Alianțele competențelor sectoriale au drept scop combaterea deficitului de competențe în ceea ce privește unul sau mai multe profiluri profesionale într-un anumit sector. Acest lucru este realizat prin identificarea nevoilor existente sau noi și specifice ale pieței forței de muncă (cerere) și prin consolidarea capacității de reacție a sistemelor de educație și formare profesională (VET) inițială și continuă, la toate nivelurile, la nevoile pieței forței de muncă (oferta).

Pe baza datelor privind necesitățile în materie de competențe, alianțele competențelor sectoriale sprijină proiectarea și furnizarea de conținuturi de formare profesională transnațională, precum și metodologiile de predare și formare profesională.

Alianțele competențelor sectoriale pentru cooperarea sectorială strategică în materie de competențe identifică și dezvoltă acțiuni concrete pentru a corela cererea cu oferta de competențe pentru a susține strategia generală de creștere specifică sectorului.

Proiectul va contribui la îmbunătățirea calității și a relevanței sistemelor europene de învățământ profesional, astfel cum se prevede în Raportul comun ET 2020 din 2015 și de către miniștrii responsabili din domeniul VET, în Concluziile Riga 2015 în care se convine asupra unei noi serii de livrabile pe termen mediu pentru perioada 2015-2020.

Acest lucru ar trebui realizat prin acțiuni care să vizeze următoarele obiective:

 • dezvoltarea unor abordări strategice față de dezvoltarea de competențe sectoriale, prin încheierea de parteneriate pentru o cooperare sustenabilă, între principalele părți interesate din sector și autoritățile publice;
 • identificarea necesarului de competențe existente și emergente, pentru profesiile din sectoare specifice, transmițând rezultatele acestor constatări către Panorama competențelor la nivel european;
 • consolidarea schimbului de cunoștințe și practici între instituțiile de educație și formare profesională și piața muncii, cu referire specială la actorii din sectoare;
 • promovarea unor calificări sectoriale relevante și a acordului pentru recunoașterea acestora;
 • consolidarea încrederii reciproce, facilitând certificarea transfrontalieră și, prin aceasta, facilitarea mobilității profesionale într-un anumit sector și o mai bună recunoaștere a calificărilor la nivel european într-un anumit sector;
 • adaptarea punerii la dispoziție a formării VET în concordanță cu necesarul de competențe, cu accent atât pe competențele specifice locului de muncă, cât și pe competențele-cheie;
 • integrarea învățării la locul de muncă în furnizarea de activități de formare VET, combinând acest lucru, acolo unde este posibil, cu experiența internațională, precum și exploatarea potențialului său de a genera dezvoltare economică și inovare, sporind competitivitatea sectoarelor în cauză;
 • planificarea derulării progresive a livrabilelor din cadrul proiectului, care să conducă la un impact sistemic sub forma adaptării constante a furnizării de formare VET la necesarul de competențe, pornind de la parteneriate susținute între furnizori și principalele părți interesate de pe piața muncii, la nivelul adecvat („circuite de feedback”). Această planificare ar trebui să identifice și să implice principalele părți interesate de la nivel național și/sau regional, asigurând, în același timp, și diseminarea pe scară largă a rezultatelor.

 

Ce este o alianță a competențelor sectoriale?

Alianțele competențelor sectoriale sunt proiecte transnaționale care identifică sau se bazează pe necesitățile existente și noi în materie de competențe într-un anumit sector economic și/sau traduc aceste necesități în programe de studii profesionale pentru a le satisface.

Alianțele competențelor sectoriale sunt destinate învățământului profesional și tehnic (VET). Cu toate acestea, domeniul VET depășește nivelul învățământului secundar superior și acoperă nivelul postliceal, non-universitar și terțiar (de ex., universitățile de științe aplicate, insitutele politehnice etc.). Propunerile care includ și furnizorii de învățământ VET de nivel terțiar, pot fi depuse cu condiția ca programa și/sau calificările care se vor dezvolta să acopere atât nivelul terțiar (nivelurile CEC 6-8), cât și nivelul postliceal (nivelurile CEC 3-5), șianume, nivel terțiar neexclusiv.

Alianțele competențelor sectoriale trebuie să aplice instrumente de la nivelul UE, precum CEC, SECEEP [European Credit System for VET (Sistemul european de credite pentru învățământul profesional și tehnic)], CERACIPT, precum și Recomandarea Consiliului privind cadrul european pentru strategii de ucenicie eficiente și de calitate1, oricând este cazul. Un accent deosebit va fi pus pe competențele digitale, întrucât acestea sunt din ce în ce mai importante pentru toate profilurile profesionale, în toate sectoarele prezente pe piața forței de muncă.

De asemenea, tranziția către o economie circulară și mai verde trebuie susținută prin schimbări la nivelul calificărilor și al programelor de educație și învățământ profesional, pentru a răspunde nevoilor emergente de competențe verzi și dezvoltare sustenabilă.

Proiectele pot atinge aceste obiective prin depunerea de cereri de finanțare pentru unul sau mai multe dintre următoarele „loturi” (o organizație poate fi implicată în calitate de solicitant în mai multe propuneri și loturi, atât timp cât propunerile abordează sectoare diferite):

Lotul 1: Alianțele competențelor sectoriale elaborarea și punerea la dispoziție de conținut VET. Acest lot urmărește să răspundă la lacunele și nevoile identificate în materie de competențe prin dezvoltarea unui conținut transnațional comun de formare pentru pofilele principale ale forței de muncă din Europa, dar și metodologii de predare și de formare care pun accentul pe învățarea la locul de muncă.

Proiectele pot include anticipări de competențe, care urmăresc identificarea nevoilor și a lacunelor în materie de competențe și de oferte de formare într-un anumit sector economic specific sau punerea la dispoziție a dovezilor privind elaborarea și furnizarea de conținut VET care are la bază o identificare existentă a nevoii de competențe.

Lotul 2: Alianțele competențelor sectoriale pentru punerea în aplicare a unei noi abordări strategice (plan) de cooperare sectorială în materie de competențe: Planul de cooperare sectorială în materie de competențe2 este una dintre cele zece acțiuni prevăzute de Noua agendă pentru competențe în Europa3. În cadrul cererii de propuneri actuale, planul va fi pus în aplicare în șase sectoare care se confruntă cu o lipsă acută de competențe (a se vedea criteriile de eligibilitate). Alianțele din cadrul lotului 2 vor sprijini punerea în aplicare a planului prin dezvoltarea unei strategii privind competențele sectoriale. Această strategie trebuie să conducă la un impact sistemic și structural care să contribuie la reducerea lipsei de competențe, a decalajelor și a necorelării acestora, precum și la asigurarea unei calități și a unor niveluri adecvate de competențe pentru a sprijini creșterea, inovarea și competitivitatea în acest sector. Strategia privind competențele sectoriale trebuie să includă un set clar de activități, repere și rezultate bine definite, cu scopul de a asigura o corelare între cererea și oferta de competențe, pentru a sprijini strategia generală de creștere specifică sectorului. Obiectivele lotului 1 (satisfacerea necesităților identificate în materie de competențe prin proiectarea și furnizarea de activități VET) trebuie incluse în strategia privind competențele sectoriale. Alianța trebuie, de asemenea, să implementeze și activitățile din Lotul 1. Pentru Lotul 2, se poate finanța numai o singură propunere per sector.

 

Ce activități sunt sprijinite în cadrul acțiunii?

Fiecare alianță a competențelor sectoriale trebuie să pună în aplicare un set coerent, cuprinzător și variabil de activități interconectate, care sunt flexibile și adaptabile la diferite necesități actuale și viitoare de pe piețele forței de muncă, cum ar fi:

Lotul 1: Alianțele competențelor sectoriale pentru proiectarea și furnizarea de activități VET:

Elaborarea de programe de studii profesionale transnaționale la nivel de sector:

 • dacă este necesar, colectarea și interpretarea de dovezi privind necesarul de competențe de pe piața muncii, într-un anumit sector economic dat, pornind de la Panorama competențelor în UE și, în situațiile relevante, de la lucrările alianțelor în materie de competențe sectoriale europene existente;
 • identificarea necesităților în ceea ce privește oferta de formare, în măsura disponibilității, pe baza profilurilor profesionale din Clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor din Europa (Classification of the European Skills, Competencies, Qualifications and Occupations, CCACOE);
 • în funcție de necesitățile în materie de competențe identificate pentru profilurile profesionale specifice într-un anumit sector economic, identificarea și elaborarea de programe de studii și, acolo unde este cazul, de standarde privind calificările în domeniul VET (în conformitate cu EQF și informate de ESCO), pentru a răspunde acestor nevoi;
 • traducerea necesităților în materie de competențe în calificări și/sau programe VET modulare și inovatoare de învățare orientate spre rezultate (aplicând ECVET pentru elaborarea calificărilor compuse din unități de rezultate ale învățării), pentru a permite transparența și comparabilitatea, luând în considerare și nevoile de validare a învățării anterioare (de exemplu, non-formale sau informale);
 • aplicarea gestionării calității la noul conținut de formare, fie pe baza principiilor de asigurare a calității ale EQAVET, fie prin utilizarea sistemelor existente de asigurarea calității, care oricum, ar trebui să fie în conformitate cu EQAVET;
 • integrarea perioadelor de învățare la locul de muncă în noul conținut al formării, precum și a oportunităților de a aplica cunoștințele în situații practice „reale” la locul de muncă și încorporarea experienței de învățare transnaționale ori de câte ori este posibil;
 • proiectarea furnizării de activități VET cu accent atât pe competențe profesionale specifice, cât și pe competențe-cheie4, competențe non-tehnice și discipline STIM (științe, tehnologie, inginerie și matematică), oferind în același timp oportunități eficace de a dobândi sau de a dezvolta aceste competențe, în special în contextele de formare legate de locul de muncă;
 • promovarea calificărilor sectoriale VET relevante (inclusiv a programelor transnaționale comune furnizate de mai mulți furnizori de activități VET) și a unui acord de sprijin pentru recunoașterea lor prin punerea în aplicare a principiilor ECVET, precum și corelarea calificărilor cu cadrele NQF și EQF, precum și cu alte instrumente europene relevante în sectorul în cauză;
 • recunoașterea mai accentuată a calificărilor la nivel european și național în cadrul unui sector, prin promovarea și stabilirea unor acorduri cu privire la calificările sectoriale, facilitarea certificării transfrontaliere și crearea unui climat de încredere reciprocă, contribuind la creșterea mobilității cursanților și a mobilității profesionale în acest sector; 
 • identificarea, documentarea și promovarea proiectelor și a bunelor practici de succes în materie de competențe sau calificări, precum și a celor care promovează parteneriatele multipartite, inclusiv din alte sectoare sau din afara Europei, și formularea de propuneri detaliate de replicare sau de extindere a acestora, după caz; 
 • dacă este cazul, asigurarea disponibilității rezultatelor proiectului într-un format care oferă acces la date, astfel încât acestea să poată fi incluse în Panorama competențelor în UE și ESCO.

 

Punerea în aplicare a programelor de studii profesionale:

 • identificarea celor mai adecvate metodologii de punere în aplicare a programelor de învățământ, aplicând abordări inovatoare de predare și învățare, precum și o utilizare strategică și integrată a tehnologiilor TIC (de exemplu, învățare mixtă, simulatoare, realitate augmentată etc.), a soluțiilor de mobilitate virtuală/combinată pentru cursanți și personal, alături de resursele educaționale deschise (de exemplu, cursuri MOOC5);
 • identificarea modalităților de punere în aplicare a unor metode inovatoare de predare și învățare în domeniul VET pentru a răspunde nevoilor grupurilor țintă specifice de cursanți; și prin furnizarea de activități de învățare la locul de muncă;
 • dezvoltarea acțiunilor de facilitare a transferului de cunoștințe între generații în cadrul VET;
 • descrierea modalităților în care metodologiile și procedurile de evaluare pot încorpora toate formele de învățare, inclusiv învățarea la locul de muncă, și pot facilita validarea competențelor și a aptitudinilor dobândite înainte de formare; 
 • identificarea măsurilor adecvate pentru a monitoriza cursanții după finalizarea cursurilor de formare pentru a furniza „bucle de feedback”6. Aceste sisteme de monitorizare și feedback se pot baza pe informații provenite de la companii, cursanți/angajați, precum și din resurse informaționale publice și de la părțile interesate de piața forței de muncă;
 • propunerea de măsuri adecvate pentru recunoașterea oficială a programelor de studii profesionale și a calificărilor profesionale noi sau adaptate în țările participante și în sectoarele vizate;
 • planificarea implementării progresive a rezultatelor proiectului care să conducă la un impact sistemic.

 

Lotul 2: Alianțele competențelor sectoriale pentru punerea în aplicare a unei noi abordări strategice (plan) de cooperare sectorială în materie de competențe

Alianțele competențelor sectoriale din cadrul acestui lot vor institui o cooperare durabilă privind dezvoltarea competențelor între principalele părți interesate din industrie într-un anumit sector, furnizorii de educație și formare și autoritățile publice.

Alianțele din cadrul acestui lot acoperă activitățile lotului și ale lotului 1. În plus, ele trebuie să includă și următoarele activități:

 • elaborarea unei strategii sectoriale privind competențele pentru a sprijini obiectivele strategiei de creștere stabilite pentru acest sector. Această strategie ar trebui să fie primul rezultat-cheie al proiectului, identificând acțiuni concrete și indicând un set clar de activități, repere și rezultate bine definite, pentru a sugera modalități de corelare a cererii și ofertei de competențe. Strategia ar trebui să detalieze modul în care tendințele majore, cum ar fi evoluțiile globale, societale și tehnologice din sector, pot afecta necesitățile în materie de competențe și locuri de muncă. De asemenea, ar trebui să descrie termenul preconizat și să acorde o atenție deosebită impactului tehnologiilor digitale și al tehnologiilor generice esențiale;
 • sprijinirea și ilustrarea strategiei, prin identificarea, documentarea și promovarea de exemple concrete de politici și inițiative la nivel național și regional care să vizeze abordarea lipsei și a necorelării competențelor și să încurajeze parteneriatele multipartite (de exemplu între reprezentanți ai industriei, parteneri sociali, actori din sectorul educației și al formării profesionale, autorități publice). Astfel de exemple ar trebui să fie prezentate sub formă de fișe, care să conțină o descriere clară a politicii/proiectului, a rolului și a responsabilităților diferitelor părți interesate, a duratei, a finanțării (în măsura disponibilității) și a rezultatelor; 
 • dezvoltarea unei metodologii comune de evaluare a situației actuale și de anticipare a nevoilor viitoare, precum și de monitorizare (anuală) a progresului și a evoluției cererii și ofertei de competențe pe baza unor scenarii prospective credibile;
 • identificarea profilurilor profesionale care trebuie revizuite sau create și a necesităților corespunzătoare în materie de competențe, precum și a nivelului de competență necesar, pe baza profilurilor profesionale disponibile în ESCO și a cadrelor de competență existente7; dacă este cazul, se poate lua în considerare dezvoltarea unor cadre de competențe sectoriale; 
 • identificarea, descrierea și indicarea priorităților pentru revizuirea sau stabilirea de noi calificări pe baza profilurilor profesionale relevante;
 • încurajarea elaborării de soluții concrete în furnizarea de activități VET (inclusiv VET de nivel superior), precum și de parteneriate între întreprinderi, educație și cercetare;
 • elaborarea de soluții concrete pentru a promova mobilitatea studenților din învățământul profesional, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a stagiarilor din întreaga Europă în acest sector, valorificând utilizarea instrumentelor UE existente (de exemplu Erasmus+, EURES, Drop'Pin, Alianța europeană pentru ucenicii);
 • elaborarea de acțiuni care să promoveze atractivitatea sectorului ca opțiune pentru cariera profesională, în special în rândul tinerilor, urmărind, de asemenea, un echilibru de gen în acest sector; 
 • elaborarea unui plan de acțiune pe termen lung pentru implementarea progresivă a rezultatelor proiectului după finalizarea proiectului. Acest plan se bazează pe parteneriate susținute între furnizorii de educație și formare și principalele părți interesate din industrie la nivelul corespunzător. Planul ar trebui să includă identificarea structurilor de guvernanță adecvate, precum și planuri de scalabilitate și viabilitate financiară. De asemenea, planul ar trebui să asigure vizibilitatea și diseminarea la scară largă a activității alianței, inclusiv la nivel politic național și al UE, și să includă detalii privind punerea în aplicare la nivel național și/sau regional cu autoritățile guvernamentale și sectoriale relevante; Planul de acțiune indică, de asemenea, modul în care oportunitățile de finanțare din partea UE (de exemplu, fondurile ESI, Fondul european pentru investiții strategice, Erasmus+, COSME, programele sectoriale), precum și finanțările naționale și regionale pot sprijini strategiile privind competențele. Acesta ar trebui să ia în considerare strategiile naționale și regionale de specializare inteligentă;
 • furnizarea tuturor datelor cantitative și calitative relevante la nivelul UE și/sau la nivel național într-un format care oferă acces la date prin intermediul unui link8.

 

Care sunt caracteristicile principale ale unei alianțe a competențelor sectoriale?

Caracteristicile principale ale unei alianțe a competențelor sectoriale sunt:

 • inovarea în materie de educație și formare profesională pentru profesii specifice din sectoarele economice (în măsura disponibilității, ESCO9) și
 • Impactul care depășește durata proiectului și organizațiile implicate în alianță. Se preconizează că parteneriatul și activitățile vor persista. Modificările aduse ofertei de VET pentru profilurile profesionale trebuie să fie măsurabile. Rezultatele și soluțiile trebuie să fie transferabile și accesibile unui public mai larg. Rezultatele alianțelor competențelor sectoriale ar trebui să fie disponibile pentru utilizare și publicare pe platforma Panorama competențelor în UE. 

 

Alianțele competențelor sectoriale trebuie să demonstreze angajamentul și valoarea adăugată a tuturor partenerilor. Partenerii ar trebui să combine informațiile sistemice și adecvate sectorului cu o cunoaștere solidă a necesităților în materie de competențe și a practicilor de formare în sectorul economic din care fac parte. Distribuirea sarcinilor și a rezultatelor ar trebui să arate o concordanță adecvată între experiența partenerilor și activitățile de care sunt responsabili. Partenerii ar trebui să fie reprezentativi în sector, cel puțin la nivel național, să aibă o dimensiune și o expertiză de nivel european sau competență în ceea ce privește anticiparea sau furnizarea de competențe în materie de formare, instruire sau proiectarea calificărilor.

În Lotul 1 – Alianțele competențelor sectoriale pentru elaborarea și furnizarea de activități VET, partenerii vor trebui să interpreteze datele de cercetare cu privire la necesitățile în materie de competențe specifice pentru o anumită profesie în momentul punerii în aplicare a educației și formării profesionale sau al conceperii standardelor de calificare, pe baza unui profil profesional european comun, bazat, în măsura disponibilității, pe clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor (ESCO).

Acolo unde este cazul, acestea ar trebui să se bazeze pe studiile deja existente privind competențele sectoriale care au fost comandate de Comisia Europeană. Panorama competențelor în UE oferă o multitudine de informații privind competențele, analize și studii privind profesiile (ocupațiile) și sectoarele.

Alianța ar trebui să le transpună ulterior în programe de studii profesionale inovatoare, orientate spre rezultatele învățării (aplicând sistemul ECVET) care includ perioadele de învățare la locul de muncă, care ar trebui să fie susținute de mecanisme de asigurare a calității (conform EQAVET). Partenerii din alianță ar trebui să demonstreze în propunere care sunt măsurile pe care le vor lua la nivel național și în sectorul respectiv pentru recunoașterea formală (educație și formare profesională inițială) sau pentru certificarea (formare profesională continuă) noii/noilor programe de studii profesionale (sau a celei/celor adaptate) și cum vor continua procedurile ulterior încheierii finanțării UE. Serviciile de orientare în carieră împreună cu autoritățile regionale sau locale ar trebui să joace un rol de „facilitator” în sprijinirea procesului de corelare a competențelor cu planificarea programelor de studii profesionale pentru a atrage școlile profesionale inițiale, cursanții tineri sau pe părinții acestora către profesiile specifice pentru care există cerere mare pe piața forței de muncă. Alianțele competențelor sectoriale ar trebui să desfășoare activitățile propuse într-un mod care să maximizeze impactul asupra uneia sau mai multor profesii asociate într-un anumit sector. 

În Lotul 2 - Alianțele competențelor sectoriale pentru punerea în aplicare a unei noi abordări strategice (plan) de cooperare sectorială în materie de competențe, în plus față de cele subliniate pentru lotul 1 și 2, partenerii vor trebui să dezvolte o abordare cuprinzătoare și strategică care să cuprindă toate activitățile. Această abordare strategică ar trebui să fie în mod clar legată de strategia globală de creștere a sectorului, în vederea sprijinirii sectorului în abordarea provocărilor sale cele mai urgente și în atingerea obiectivelor sale pe termen mediu și lung, inclusiv în cazurile relevante din punctul de vedere al creșterii, al inovării, al competitivității și al ocupării forței de muncă. Alianțele vor trebui să țină seama și să reflecte în activitatea lor principalele evoluții și publicații în materie de politici la nivelul UE referitoare la sectorul lor.

 

Care este rolul organizațiilor participante la o alianță a competențelor sectoriale?

Solicitant/coordonator: o organizație participantă care depune propunerea de proiect în numele tuturor partenerilor. Coordonatorul își asumă deplina responsabilitate pentru asigurarea faptului că proiectul este pus în aplicare în conformitate cu acordul. Atribuțiile sale de coordonare vizează următoarele aspecte:

 • reprezintă alianța și acționează în numele acesteia în fața Comisiei Europene;
 • poartă responsabilitatea financiară și juridică pentru punerea în aplicare corectă a întregului proiect la nivel operațional, administrativ și financiar;
 • coordonează alianța, în cooperare cu partenerii de proiect.

 

Parteneri cu drepturi depline: organizațiile care contribuie în mod activ la realizarea alianței competențelor sectoriale. Fiecare partener cu drepturi depline trebuie să semneze un mandat prin care semnatarul îl împuternicește pe coordonator să preia sarcinile enumerate mai sus în numele parteneriatului în timpul punerii în aplicare a proiectului.

Entități afiliate (opțional): organizații care contribuie la realizarea obiectivelor și a activităților proiectului. Entitățile afiliate trebuie să fie identificate în cererea de grant și să îndeplinească cerințele descrise în anexa III (Glosar de termeni) din prezentul ghid al programului.

Parteneri asociați (opțional): alianțele competențelor sectoriale pot implica parteneri asociați care contribuie la activitățile alianțelor. Aceștia nu fac obiectul unor cerințe contractuale, deoarece nu primesc finanțare. Cu toate acestea, implicarea și rolul lor în proiect și în diferite grupuri de activități trebuie descrise în mod clar.

 

Care sunt criteriile utilizate pentru a evalua o alianță a competențelor sectoriale?

În continuare sunt prezentate criteriile formale pe care o alianță a competențelor sectoriale trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibilă în vederea acordării unui grant Erasmus+. 

 

Lotul 1: Alianțele competențelor sectoriale pentru elaborarea și furnizarea de activități VET

 

Criterii de eligibilitate pentru lotul 1

Organizații participante eligibile

Următoarele organizații, entitățile lor afiliate (dacă există) și partenerii asociați (dacă există), sunt eligibile să participe la o alianță din lotul 1. Acestea pot fi organizații publice sau private, stabilite într-o țară participantă (a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid).

 • furnizori publici sau privați de activități de formare VET, inclusiv întreprinderile sociale, în special cei care dețin un departament de instruire propriu, cei care oferă programe de ucenicie și cei care oferă instruire comună (formare în colaborare);
 • organizații dela nivelul UE sau de la nivel național, care reprezintă industria, întreprinderile mici și mijlocii, și organizațiile sectoriale relevante;
 • rețele ale furnizorilor de activități de formare VET și organizații europene sau naționale care îi reprezintă;
 • ministere sau autorități de educație și formare de la nivel regional sau național;
 • organizații sau rețele – la nivel național și european – reprezentând partenerii sociali, organizații de sector sau de industrie, organizații profesionale și părți interesate din domeniul educației și formării, inclusiv organizații de tineret;
 • camere de comerț, de industrie, de meserii sau de ocupare a forței de muncă și alte organisme intermediare;
 • consilii ale competențelor sectoriale;
 •     agenții pentru dezvoltare economică, organisme de statistică și institute de cercetare, organisme culturale și/sau creative;
 • organisme care oferă servicii de orientare, consiliere, informare profesională și de ocupare a forței de muncă
 • organisme de acreditare, de certificare, de recunoaștere sau de calificare (organisme cu „funcție de reglementare”).

Cine poate depune cererea?

Orice organizație participantă stabilită într-o țară participantă la program poate avea statutul de candidat. Organizația candidează în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

Numărul și profilul organizațiilor participante

Alianța competențelor sectoriale trebuie să acopere cel puțin 4 țări participante la program și să includă cel puțin 8 parteneri cu drepturi depline, dintre care cel puțin 3 să fie companii, reprezentanți ai industriei sau ai sectorului (de exemplu camere sau asociații de comerț) și cel puțin 3 să fie furnizori de educație și formare.

Sectoare eligibile

Toate sectoarele10 cu excepția celor șase sectoare eligibile în cadrul lotului 2.

Durata proiectului

2 sau 3 ani. Durata trebuie să fie aleasă în etapa de depunere a cererii de finanțare, în funcție de obiectivul proiectului și de tipul de activități planificate în timp.

În cazuri excepționale, durata unei alianțe a competențelor sectoriale poate fi prelungită, la cererea beneficiarului și cu acordul Agenției Executive, cu o perioadă de până la 6 luni. În acest caz, valoarea totală a grantului nu se va modifica.

Unde se depune cererea? La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 26 februarie, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep la data de 1 noiembrie sau 1 decembrie a aceluiași an sau la data de 1 ianuarie a anului următor.

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

 

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

 

Criterii de atribuire pentru lotul 1

Propunerile vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului
(maximum 25 de puncte)

 • Legătura cu politica și inițiativele UE: propunerea ia în considerare și contribuie la atingerea obiectivelor europene din domeniul VET; propunerea ia în considerare și contribuie la asigurarea vizibilității instrumentelor și inițiativelor UE existente pentru dezvoltarea competențelor;
 • Reprezentarea VET: alianța competențelor sectoriale include parteneri care reprezintă în mod adecvat elaborarea și furnizarea de activități VET;
 • Reprezentarea sectorului: alianța competențelor sectoriale include parteneri care reprezintă în mod adecvat sectorul în cauză;
 • Competențe digitale: măsura în care propunerea integrează competențele digitale în conținutul de formare pentru unul sau mai multe profiluri profesionale corelate. Propunerile care includ acest aspect vor fi considerate foarte relevante;
 • Competențe verzi: măsura în care propunerea integrează competențe legate de trecerea la o economie circulară și mai verde în conținutul de formare pentru unul sau mai multe profiluri profesionale corelate. Propunerile care includ acest aspect vor fi considerate foarte relevante;
 • Scop: propunerea este relevantă pentru obiectivele acțiunii (a se vedea secțiunea „Care sunt obiectivele unei alianțe a competențelor sectoriale”);
 • Consecvență: obiectivele sunt bazate pe o analiză atentă a nevoilor; sunt definite în mod clar, realist și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și pentru acțiune;
 • Inovare: propunerea are în vedere metode și tehnici de ultimă generație și conduce la rezultate și soluții inovatoare;
 • Valoare adăugată europeană: propunerea demonstrează în mod clar valoarea adăugată generată prin caracterul său transnațional.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului
(maximum 30 de puncte)

 • Coerență: elaborarea de ansamblu a proiectului asigură coerența între obiectivele proiectului, metodologie, activități și bugetul propus. Propunerea prezintă un set coerent și cuprinzător de activități adecvate care răspund nevoilor identificate și conduc la rezultatele așteptate;
 • Structură: programul de lucru este clar și inteligibil și acoperă toate etapele proiectului (pregătire, punere în aplicare, exploatare, monitorizare, evaluare și diseminare);
 • Metodologie: propunerea respectă și utilizează instrumente ale UE legate de competențe și de ocupații, cum ar fi EQF11, ECVET12, EQAVET13, Europass14, EURES15, Drop 'Pin16, ESCO17, etc. Ori de câte ori este posibil, propunerea ia în considerare și valorifică activitățile anterioare relevante (de exemplu, inițiativele țărilor participante la program, comunitățile de cunoaștere și inovare-CCI ale EIT18, alianțe ale competențelor sectoriale anterioare și actuale19. Propunerea utilizează o abordare bazată pe rezultatele învățării, ECVET (unități de rezultate ale învățării) și principiile de asigurare a calității în conformitate cu EQAVET;
 • Gestionare: sunt prevăzute mecanisme de gestionare solide. Termenele, organizarea, sarcinile și responsabilitățile sunt bine definite și realiste. Propunerea alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate;
 • Buget: bugetul prevede resursele adecvate, necesare pentru succesul proiectului, fără a fi nici supraestimat, nici subestimat;
 • Controlul financiar și al calității: măsurile de control (evaluarea continuă a calității, evaluări inter pares, activități de analiză comparativă etc.) și indicatorii de calitate asigură faptul că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și eficientă din punctul de vedere al costurilor. Provocările/riscurile proiectului sunt clar identificate și acțiunile de atenuare sunt abordate corespunzător. Procesele de revizuire de către experți sunt planificate ca o parte integrantă a proiectului. Programul de lucru al alianței include o evaluare externă independentă a calității la mijlocul perioadei și la sfârșitul proiectului.

Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare

(maximum 25 de puncte)

 • Configurație: componența parteneriatului concordă cu obiectivele proiectului, reunind experiența și competențele relevante, necesare pentru implementarea activităților planificate. Reprezentativitatea și experiența partenerilor din sectorul în cauză și de la nivel european sunt demonstrate în mod convingător. Partenerii combină informații sistemice și aferente sectorului cu o cunoaștere solidă a necesităților în materie de competențe și a practicilor de formare în sectorul economic din care fac parte. Participarea partenerilor sociali europeni și/sau a partenerilor sociali naționali din țările cuprinse în alianță cu o atribuire clară a unui rol. Răspândirea și reprezentativitatea partenerilor relevanți în țările participante la program implicate în alianță ar trebui să fie de așa natură încât alianța să aibă o capacitate de implementare ridicată în țările acoperite de alianță (de exemplu, prin participarea unei organizații sectoriale europene sau a unor parteneri sociali europeni). Dacă propunerea implică și instituții cu funcție de reglementare în doemniul VET, va fi considerată ca fiind foarte relevantă;
 • Angajament: repartizarea responsabilităților și a sarcinilor este clară, adecvată și demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante în raport cu expertiza și cu capacitatea lor specifică;
 • Sarcini: coordonatorul demonstrează un înalt nivel de gestionare și de coordonare a rețelelor transnaționale și dă dovadă de capacitate de conducere într-un mediu complex. Sarcinile individuale sunt alocate pe baza know-how-ului specific al fiecărui partener;
 • Colaborare/spirit de echipă: se propune un mecanism eficace pentru a asigura o bună coordonare, luare a deciziilor și comunicare între organizațiile participante, participanți și orice alte părți interesate relevante.

Impact și diseminare

(maximum 20 de puncte)

 • Exploatare: propunerea demonstrează modul în care rezultatele alianței vor fi utilizate de către parteneri și alte părți interesate. Aceasta oferă mijloace de măsurare a exploatării pe durata proiectului și ulterior;
 • Diseminare: propunerea prevede un plan clar de diseminare a rezultatelor și include activități, instrumente și canale adecvate pentru a asigura că rezultatele si beneficiile vor fi distribuite în mod eficace în rândul părților interesate: factorii de decizie, specialiștii în orientare, întreprinderile și tinerii cursanți din învățământul obligatoriu în ceea ce privește ocupațiile cu cerere mare pe piața forței de muncă sau potențialul de creare a unei întreprinderi noi; pe durata proiectului și ulterior; propunerea indică partenerul care va fi responsabil de diseminare și demonstrează experiența relevantă pe care o are acesta în ceea ce privește activitățile de diseminare;
 • Impact: propunerea prezintă relevanță și implicații sociale și economice. outreachInclude parteneri care joacă un rol semnificativ în sectorul vizat, inclusiv în educație și formare. De asemenea, cuprinde obiective și indicatori de monitorizare a progresului și de evaluare a impactului preconizat (pe termen scurt și lung); dacă sunt implicate în mod convingător organisme cu funcție de reglementare (în special în ceea ce privește calificările) pentru a se asigura recunoașterea sau certificarea conținutului de formare, propunerea este foarte relevantă. În cazul în care este vorba despre o organizație sectorială europeană de tip umbrelă care reprezintă parteneri sociali sau sectorul în cauză este un partener cu drepturi depline, propunerea este foarte relevantă. Dacă agențiile și organizațiile de dezvoltare economică implicate în ecosistemele de inovare de la nivel local/regional sunt parteneri cu drepturi depline, propunerea este foarte relevantă;
 • Acces deschis20: Dacă este cazul, propunerea descrie modul în care materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție gratuit și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise21, și nu conține limitări disproporționate;
 • Durabilitate: propunerea explică modul în care va fi elaborat planul de acțiune pentru implementare la nivel național și regional. Propunerea include măsuri adecvate și identificarea resurselor financiare (europene, naționale și private) pentru a se asigura că rezultatele și beneficiile obținute de alianță vor avea o sustenabilitate pe termen lung.

 

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte.

De asemenea, acestea trebuie să acumuleze minimum 13 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare”; 16 puncte pentru categoria „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului” și 11 puncte pentru categoria „Impact și diseminare”.

 

Lotul 2: Alianțele competențelor sectoriale pentru punerea în aplicare a unei noi abordări strategice (plan) de cooperare sectorială în materie de competențe

Criterii de eligibilitate pentru lotul 2

Organizații participante eligibile

Următoarele organizații, împreună cu entitățile lor afiliate (dacă există), sunt eligibile să participe la alianțele din lotul 2. Acestea pot fi organizații publice sau private stabilite într-o țară participantă la program (a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid).

 • întreprinderi publice sau private active în sectoarele selectate, în special cele care dețin un departament de formare propriu, cele care oferă programe de ucenicie și cele care oferă formare comună (formare în colaborare);
 • organizații ale UE sau naționale care reprezintă industria, întreprinderile mici și mijlocii, organizațiile sectoriale relevante;
 • furnizori publici sau privați de educație sau formare, inclusiv centre de formare și instituții de învățământ superior;
 • rețele ale furnizorilor de activități VET și organizațiile europene sau naționale care îi reprezintă;
 • autorități responsabile cu educația și formarea sau ocuparea forței de muncă la nivel regional sau național, și ministerele aferente.
 • organizații sau rețele – la nivelul UE sau la nivel național – care reprezintă partenerii sociali, industria, organizațiile sectoriale, profesiile și alte părți interesate în domeniul educației și formării profesionale, inclusiv organizații de tineret; 
 • camere de comerț, de industrie, de muncă și alte organisme intermediare sectoriale relevante;
 • consilii ale competențelor sectoriale; 
 • agenții de dezvoltare economică, organisme de statistică și institute de cercetare;
 • organisme care oferă servicii de orientare, consiliere și informare profesională și servicii de ocupare a forței de muncă;
 • organisme de acreditare, certificare, recunoaștere sau calificare (organisme cu „funcție de reglementare”).
 • organisme care reprezintă autoritățile relevante la nivel regional și național.
Cine poate depune cererea?

Orice organizație participantă stabilită într-o țară participantă la program. Organizația candidează în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

Numărul și profilul organizațiilor participante

Alianța competențelor sectoriale trebuie să acopere cel puțin 8 țări participante la program și să includă cel puțin 12 parteneri cu drepturi depline, dintre care cel puțin 5 să fie companii, reprezentanți ai industriei sau ai sectorului (de exemplu camere, sindicate sau asociații de comerț) și cel puțin 5 să fie furnizori de educație și formare.

Sectoare eligibile
 1. Blockchain
 2. Moștenire culturală
 3. Securitate cibernetică
 4. Industriile de material rulant și transport
 5. Întreprinderile sociale de integrare în muncă
 6. Servicii de software
Durata proiectului

4 ani.

În cazuri excepționale, durata unei alianțe a competențelor sectoriale poate fi prelungită, la cererea beneficiarului și cu acordul Agenției Executive, cu o perioadă de până la 6 luni. În acest caz, valoarea totală a grantului nu se va modifica.

Unde se depune cererea? La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles.
Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 26 februarie, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep la data de 1 noiembrie sau 1 decembrie a aceluiași an sau la data de 1 ianuarie a anului următor.

Cum se depune cererea? Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

 

Informații suplimentare care trebuie luate în considerare pentru fiecare sector în proiectele din lotul 2

În ceea ce privește Lotul 2 - Alianțele competențelor sectoriale pentru punerea în aplicare a unei noi abordări strategice (plan) de cooperare sectorială în materie de competențe, trebuie luate în considerare următoarele informații pentru fiecare dintre sectoare:

Blockchain

Alianța trebuie să includă cel puțin două din următoarele domenii:

 • „Competențe tehnice” specifice tehnologiilor Blockchain/Distributed Ledger Technologies (DLT), precum algoritmi de consens, contracte inteligente, dar și competențe tehnice esențiale, dar nu specifice numai tehnologiilor Blockchain/DLT, precum criptografie, rețele peer-to-peer, confidențialitate (lista de teme identificate la acest punct au rol numai indicativ);
 • „Competențele non-tehnice” care sunt necesare pentru dezvoltarea și adoptarea soluțiilor Blockchain/DLT (lista de teme identificate la acest punct au rol numai indicativ) și Blockchain pentru binele social/impactul social22.
 • Utilizarea de soluții Blockchain/DLT pentru îmbunătățirea dezvoltării și gestionării competențelor, abilităților și certificărilor în diferite sectoare.

Pentru a asigura complementaritatea și sinergiile, activitățile trebuie să fie compatibile cu datele existente pentru sector, inclusiv cu acțiunile și orientările furnizate de:

 • Observatorul și forumul UE pentru tehnologia blockchain23
 • Asociația Internațională de Aplicații Blockchain de Încredere (INABTA)24
 • Parteneriatul European pentru Blockchain25
 • Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital26
Moștenirea culturală

Alianța trebuie să abordeze dezvoltarea competențelor în cel puțin primele treidomenii:

 • Protejarea și conservarea: protejare, conservare-restaurare; arhivare, gestionare a colecțiilor, îngrijire și îmbunătățire, știință/analiză a materialelor; muncă de teren, conservare, restaurare (inclusiv prin mijloace digitale);
 • Artizanat și cunoștințe tradiționale: artizanat privind moștenirea; tehnici de construcție tradiționale; furnizori de materiale; (inclusiv prin mijloace digitale);
 • Diseminare și comunicare: dezvoltarea audiențelor; implicarea comunităților; promovare, îngrijirea și experiențele turiștilor; accesibilitate; educație; mediere culturală; interpretare; prezentare (inclusiv prin mijloace digitale);
 • Cunoștințe: identificarea moștenirii culturale; studiere; înregistrare (inclusiv prin mijloace digitale);
 • Planificare/gestionare: planificare strategică; administrare de locații și de proiect; mediație; achiziții; elaborare de politici și reglementare; strângeri de fonduri; logistică; securitate; aspecte juridice și privind drepturile de proprietate intelectuală (DPI).

Pentru a asigura complementaritatea și sinergiile, activitățile trebuie să fie compatibile cu inițiativele și datele existente pentru sector, inclusiv cu acțiunile și orientările furnizate de:

 • Comunicarea Comisiei, „Către o abordare integrată a moștenirii culturale pentru Europa”27
 • Document de lucru al serviciilor Comisiei, „Cadrul european pentru acțiune privind moștenirea culturală”28
 • Declarația de cooperare privind progresul digitizării moștenirii culturale29
 • Principiile de calitate europene pentru intervențiile cu finanțare din partea UE cu impact potențial asupra moștenirii culturale. Manual. ICOMOS International30
 • Către o abordare integrată a moștenirii culturale pentru Europa – prospecte privind competențele, formarea și transferul de cunoștințe pentru profesiile tradiționale și emergente31
 • Stimularea cooperării în Uniunea Europeană cu privire la competențe, formare și transfer de cunoștințe pentru profesiile din domeniul moștenirii culturale. Raport al Grupului de lucru Metoda deschisă de coordonare, alcătuit din experți din statele membre32
 • Competențe pentru accesul la domeniul profesional de conservare-restaurare33
Securitate cibernetică

Alianța trebuie să includă cel puțin două din următoarele domenii:

 • Competențe pentru dezvoltarea poligoanelor cibernetice, exerciții de securitate cibernetică, metodologii de procesare a incidentelor și instrumente cu sursă deschisă, metodologii de evaluare a vulnerabilităților și instrumente cu sursă deschisă, instrumente cu sursă deschisă pentru testarea penetrării.
 • Competențe pentru înființarea de laboratoare fizice/virtuale de securitate cibernetică pentru a găzdui poligoanele cibernetice.
 • Competențe necesare pentru dezvoltarea și adoptarea de scenarii de securitate cibernetică, teste, cerințe privind securitatea cibernetică, amenințări și vulnerabilități în diferite sectoare critice, de ex., transport, energie și industrie, luând în considerare și nevoile întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri).

Pentru a asigura complementaritatea și sinergiile, activitățile trebuie să fie compatibile cu datele existente pentru sector, inclusiv cu acțiunile și orientările furnizate de:

 • Poligonul cibernetic european Europe Global Cyber Environment34
 • Exercițiile CyberEurope ale ENISA35
 • Proiectele Horizon2020, de ex., Cyberwiser36, cele patru proiecte pilot (ECHO, SPARTA; CyberSec4Europe, CONCORDIA)
 • Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital37
 • Actul de Certificare38, directiva NIS39, RGPD40
 • Comitetul European pentru Standardizare (CEN)41
 • Programul pentru competențe digitale avansate în Europa digitală (2021-2027)42
Industriile de material rulant și transport

Alianța trebuie să includă cel puțin două din următoarele domenii:

 • Competențe tehnice și de inginerie necesare pentru producerea de material rulant.
 • Competențe tehnice și de inginerie necesare pentru exploatarea și întreținerea materialului rulant.
 • Competențe TIC privind utilizarea tehnologiilor digitale pentru producerea de material rulant și digitizarea în transportul feroviar (precum internetul obiectelor, analiza marilor volume de date și securitate cibernetică).

Pentru a asigura complementaritatea și sinergiile, activitățile trebuie să fie compatibile cu datele existente pentru sector, inclusiv cu acțiunile și orientările furnizate de:

 • Comunicarea Comisiei, „Europa în mișcare – O agendă pentru o tranziție corectă din punct de vedere social către o mobilitate ecologică, competitivă și conectată pentru toți”43
 • Raportul final al Grupului de experți al Comisiei pe tema competitivități din industria materialului rulant
 • Rezoluția Parlamentului European cu privire la competitivitatea SRI (2016)44
 • Studiul CCA – Capitalul uman (Shift2Rail JU 2019)
Întreprinderile sociale de integrare în muncă

Alianța trebuie să includă cel puțin următoarele domenii:

 • Competențe privind gestionarea și organizarea întreprinderilor sociale de integrare în muncă (WISE): RU, procese de producție, logistică, marketing și comunicare.
 • Competențe (pentru personal, dar și pentru persoanele din grupurile marginalizate și pentru persoanele cu dizabilități) pentru îmbunătățirea capacității de integrare profesională a persoanelor din grupurile marginalizate și a persoanelor cu dizabilități în vederea depășirii deficiențelor cognitive, sociale sau de altă natură din perspectiva pieței muncii.
 • Competențe privind utilizarea și dezvoltarea de TIC (adaptate) și tehnologii (precum tehnologii și interfețe asistive și de acces) în legătură cu ambele aspect de mai sus.

Pentru a asigura complementaritatea și sinergiile, activitățile trebuie să fie compatibile cu datele existente pentru sector, inclusiv cu acțiunile și orientările furnizate de:

 • Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap45
 • Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap46
 • Directiva 2000/78/CE a Consiliului care interzice discriminarea pe motiv de dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, apartenență religioasă sau convingeri în domeniul încadrării în muncă și al ocupării forței de muncă47
 • Pilonul European al drepturilor sociale (2017)48
 • Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă (4, 8, 10, 11 și 17)49
 • Strategia privind piața unică digitală50
 • Incluziunea digitală pentru o societate europeană mai bună51
 • Raportul GECES (Grupul de experți al Comisiei privind antreprenorialul social) 2016: întreprinderile sociale și progresul economiei52
 • Sinteza OCDE privind antreprenorialul pentru persoanele cu handicap53
 • Publicația Parlamentului European: Tehnologii asistive pentru sprijinirea persoanelor cu handicap54
 • Proiecte UE; Inno-Wise, gestionarea inovatoare a competențelor și formării în întreprinderile inclusive și Zero Project55
 • Standardele europene de accesibilitate ca urmare a mandatelor 376, 473 and 420: EN 301 549, EN 17161, prEN 1721056
Servicii de software

Alianța trebuie să includă cel puțin două din următoarele domenii:

 • Competențe necesare pentru producția de software, acoperind întregul ciclu de viață al software-ului (proiectare, dezvoltare, testare, validare și verificare, implementare și întreținere software).
 • Competențe necesare pentru dezvoltarea legăturilor dintre producția de software și comunitățile de produse cu sursă deschisă.
 • Competențe necesare pentru consolidarea disciplinei de inginerie software și garantarea calității produselor software și a securității împotriva defecțiunilor și a atacurilor cibernetice.

Pentru a asigura complementaritatea și sinergiile, activitățile trebuie să fie compatibile cu  datele existente pentru sector, inclusiv acțiunile și orientările de:

 • Norma europeană EN 16234:2016 „Referenţial de e-competenţe. Referenţial european comun pentru profesioniştii din tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din toate sectoarele de activitate. Partea 1: Referenţial”57
 • Comitetul tehnic CEN CEN/TC 428 „Competențe digitale și profesionalismul TIC”58
 • Indicele de digitizare a economiei și a societății (DESI)59
 • Comisia Europeană, „Valorificarea potențialului cloud computingului în Europa”60
 • Comunicarea Comisiei privind „O strategie privind piața unică digitală pentru Europa”61
 • Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital62

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

 

Criterii de atribuire pentru lotul 2

Propunerile vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului (maximum 25 de puncte)

 • Legătura cu politica și inițiativele UE: propunerea ia în considerare și contribuie la atingerea obiectivelor europene din domeniul VET; propunerea ia în considerare și contribuie la asigurarea vizibilității instrumentelor și inițiativelor UE existente pentru dezvoltarea competențelor;
 • Reprezentarea sectorului educației: alianța include parteneri care îi reprezintă în mod adecvat pe furnizorii din domeniul educației;
 • Reprezentarea sectorului: alianța include parteneri care reprezintă în mod adecvat sectorul în cauză;
 • Competențe legate de tehnologiile digitale și tehnologiile generice esențiale (TGE), inclusiv de inteligența artificială (IA): măsura în care propunerea integrează aceste competențe în conținutul formării pentru unul sau mai multe profiluri profesionale conexe;
 • Competențe „verzi” și „albastre”: măsura în care propunerea integrează competențe legate de trecerea la o economie circulară și mai verde, atât în ceea ce privește competențele necesare, cât și conținutul formării pentru unul sau mai multe profiluri profesionale corelate. Propunerile care includ acest aspect vor fi considerate foarte relevante;
 • Scop: propunerea este relevantă pentru obiectivele, temele și activitățile acțiunii descrise în secțiunea 2. Propunerea contribuie la construirea de rețele transnaționale și de instrumente de cooperare între părțile interesate relevante pentru a adapta educația la nevoile emergente ale industriei din care face parte sectorul;
 • Consecvență: obiectivele sunt bazate pe o analiză atentă a nevoilor; sunt definite în mod clar, realist și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și pentru acțiune;
 • Inovare: propunerea are în vedere metode și tehnici de ultimă generație și conduce la rezultate și soluții inovatoare;
 • Valoare adăugată europeană: propunerea demonstrează în mod clar valoarea adăugată generată prin caracterul său transnațional.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului
(maximum 30 de puncte)

 • Coerență: elaborarea de ansamblu a proiectului asigură coerența între obiectivele proiectului, metodologie, activități și bugetul propus. Propunerea prezintă un set coerent și cuprinzător de activități adecvate care răspund nevoilor identificate și conduc la rezultatele așteptate;
 • Structură: programul de lucru este clar și inteligibil și acoperă toate etapele proiectului (pregătire, punere în aplicare, exploatare, monitorizare, evaluare și diseminare);
 • Metodologie: propunerea respectă și utilizează instrumentele UE legate de competențe și de ocupații, cum ar fi EQF63, ECVET64, EQAVET65, Europass66, EURES67, Drop 'Pin68, ESCO69, etc. Ori de câte ori este posibil, propunerea ia în considerare și valorifică activitățile anterioare relevante (de exemplu, inițiativele țărilor participante la program, comunitățile de cunoaștere și inovare-CCI ale EIT70, alianțe ale competențelor sectoriale anterioare și actuale71. Propunerea utilizează o abordare bazată pe rezultatele învățării, ECVET (unități de rezultate ale învățării) și principiile de asigurare a calității în conformitate cu EQAVET;
 • Gestionare: sunt prevăzute mecanisme de gestionare solide. Termenele, organizarea, sarcinile și responsabilitățile sunt bine definite și realiste. Propunerea alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate;
 • Buget: bugetul prevede resursele adecvate, necesare pentru succesul proiectului, fără a fi nici supraestimat, nici subestimat;
 • calitatea modalităților de recunoaștere și de validare a rezultatelor învățării participanților, în conformitate cu principiile și cu instrumentele de transparență și recunoaștere la nivel european.
 • Controlul financiar și al calității: măsurile de control (evaluarea continuă a calității, evaluări inter pares, activități de analiză comparativă etc.) și indicatorii de calitate asigură faptul că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și eficientă din punctul de vedere al costurilor. Provocările/riscurile proiectului sunt clar identificate și acțiunile de atenuare sunt abordate corespunzător. Procesele de revizuire de către experți sunt planificate ca o parte integrantă a proiectului. Programul de lucru al alianței include o evaluare externă independentă a calității la mijlocul perioadei și la sfârșitul proiectului.

Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare
(maximum 25 de puncte)

 • Configurația: alcătuirea alianței este în conformitate cu obiectivele proiectului, reunind, în funcție de necesități, expertiza și competențele necesare pentru identificarea și anticiparea competențelor, furnizarea de competențe, proiectarea programelor de învățământ, proiectarea standardelor privind calificările, metodologia de furnizare a formării și politica în domeniul formării. Partenerii combină informații sistemice și aferente sectorului cu o cunoaștere solidă a necesităților în materie de competențe și a practicilor de formare în sectorul economic din care fac parte. Alianța asigură o reprezentativitate adecvată a întregului sector: reprezentativitatea și experiența partenerilor din sectorul în cauză și la nivel european sunt demonstrate în mod convingător. Participarea partenerilor sociali europeni și/sau a partenerilor sociali naționali din țările cuprinse în alianță este foarte relevantă. Răspândirea geografică și reprezentativitatea partenerilor relevanți în țările participante la program implicate în alianță ar trebui să fie de așa natură încât alianța să aibă o capacitate ridicată de punere în aplicare în țările vizate (de exemplu, prin participarea unei organizații sectoriale europene sau a unor parteneri sociali europeni); În cazul în care propunerea implică, de asemenea, organisme cu funcție de reglementare din domeniul educației și formării profesionale, aceasta va fi considerată foarte relevantă;
 • Angajament: repartizarea responsabilităților și a sarcinilor este clară, adecvată și demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante în raport cu expertiza și cu capacitatea lor specifică;
 • Sarcini: coordonatorul demonstrează un înalt nivel de gestionare și de coordonare a rețelelor transnaționale și dă dovadă de capacitate de conducere într-un mediu complex. Sarcinile individuale sunt alocate pe baza know-how-ului specific al fiecărui partener;
 • Colaborare/Spirit de echipă: se propune un mecanism eficient pentru a asigura o bună coordonare, luare a deciziilor și comunicare între organizațiile participante, participanți și orice alte părți interesate relevante

Impact și diseminare (maximum 20 de puncte)

 • Exploatare: propunerea demonstrează modul în care rezultatele alianței vor fi utilizate în țările partenere;
 • Diseminare: propunerea oferă un plan clar de diseminare a rezultatelor și include activități adecvate și calendarul acestora, instrumente și canale pentru a asigura că rezultatele și beneficiile vor fi distribuite în mod eficace în rândul părților interesate, al factorilor de decizie, al specialiștilor în orientare, al întreprinderilor și al tinerilor cursanți din învățământul obligatoriu în ceea ce privește ocupațiile pentru care există o cerere mare pe piața forței de muncă sau potențialul de creare a unei întreprinderi noi pe parcursul proiectului și ulterior acestuia; propunerea detaliază modul în care vor fi identificate, documentate și difuzate exemple concrete de bune practici; propunerea indică partenerul care va fi responsabil de diseminare și demonstrează experiența relevantă pe care o are acesta în ceea ce privește activitățile de diseminare;
 • Impact: propunerea prezintă relevanța și implicațiile sociale și economice. Aceasta include parteneri cu un rol semnificativ în sectorul în cauză, inclusiv în domeniul educației și formării profesionale. De asemenea, cuprinde obiective și indicatori de monitorizare a progresului și de evaluare a impactului preconizat (pe termen scurt și lung). Propunerea include și organisme cu funcții de reglementare (în special privind calificările) care sunt implicate activ pentru a asigura recunoașterea sau certificarea conținutului de formare al propunerii. În cazul în care este vorba despre o organizație europeană sectorială de tip umbrelă care reprezintă partenerii sociali sau sectorul în cauză este un partener cu drepturi depline, propunerea este considerată foarte relevantă; 
 • Acces deschis: Dacă este cazul, propunerea descrie modul în care materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție gratuit și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise și într-un format care oferă acces la date prin intermediul unui link, și nu conține limitări disproporționate;
 • Durabilitate: propunerea explică modul în care va fi elaborat planul de acțiune pentru implementare la nivel național și regional. Propunerea include măsuri adecvate și identificarea resurselor financiare (europene, naționale și private) pentru a se asigura că rezultatele și beneficiile obținute de alianță vor avea o sustenabilitate pe termen lung și dincolo de durata proiectului.

 

Pentru Lotul 2, se poate finanța numai o singură propunere per sector pilot.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte.

De asemenea, acestea trebuie să acumuleze minimum 13 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare”; 16 puncte pentru categoria „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului” și 11 puncte pentru categoria „Impact și diseminare”.

 

Ce altceva trebuie să știți despre acțiune?

Asigurarea calității este vitală pentru a garanta că alianța pune în aplicare cu succes rezultatele obținute și are un impact care depășește cu mult cadrul organizațiilor partenere. Se preconizează că alianțele vor obține rezultate care sunt larg transferabile în cadrul sectorului economic în cauză. Prin urmare, alianțele trebuie să prezinte un plan solid de gestionare a calității. 

De asemenea, alianțele ar trebui să pună în aplicare procese de revizuire de către experți ca o parte integrantă a proiectului. Prin urmare, programul de lucru al alianței ar trebui să includă o evaluare externă independentă a calității la jumătatea perioadei și la sfârșitul proiectului, care va fi prezentată împreună cu progresul proiectului și cu raportul final. În raportul lor intermediar, organizațiile participante vor trebui să demonstreze acțiunile de monitorizare rezultate din recomandarea evaluării calității la jumătatea perioadei.

Toate alianțele trebuie să întreprindă activități de diseminare direcționate, în special prin organizații/organisme care oferă consiliere/orientare profesională. Acestea trebuie să prezinte un plan de diseminare cuprinzător, inclusiv:

 • o strategie de diseminare activă care să vizeze părțile interesate, factorii de decizie, specialiștii în orientare, întreprinderile și tinerii cursanți din învățământul obligatoriu în ceea ce privește ocupațiile cu cerere mare pe piața forței de muncă sau potențialul de creare a unei întreprinderi noi;
 • integrarea rezultatelor la nivelul întregului sector;
 • punerea la dispoziție a rezultatelor alianței prin licențe deschise.

 

Planul de diseminare ar trebui să explice în mod clar modul în care vor fi diseminate rezultatele planificate ale proiectului, inclusiv definirea scopurilor, a obiectivelor, a mijloacelor care vor fi utilizate și a momentului relevant. De asemenea, cererile ar trebui să indice partenerul care va fi responsabil de diseminare și să demonstreze experiența relevantă pe care acesta o are în activități de diseminare. Proiectele selectate vor trebui să realizeze un scurt rezumat publicabil al activităților proiectului, care va fi publicat la finalul proiectului în instrumentul de diseminare al programului. 

Alianțele competențelor sectoriale reprezintă o acțiune recentă și ambițioasă; acestea sunt supuse unei monitorizări speciale care necesită o participare activă din partea tuturor participanților și a părților interesate. Alianțele competențelor sectoriale trebuie să prevadă participarea la reuniunile și evenimentele organizate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură și Comisia Europeană. Trebuie planificat un buget pentru cel mult 3 reuniuni pe an.

 

Care sunt regulile de finanțare?

Bugetul proiectului trebuie să fie elaborat în conformitate cu următoarele reguli de finanțare (în euro):

Lotul 1 – Alianțele competențelor sectoriale pentru elaborarea și livrarea de conținut VET:

 • Buget total orientativ: 6.000.000 EUR
 • Contribuția maximă acordată de UE pentru un proiect (2 ani):    700.000 EUR
 • Contribuția maximă acordată de UE pentru un proiect (3 ani): 1.000.000 EUR

Lotul 2 – Alianțele competențelor sectoriale pentru punerea în aplicare a unei noi abordări strategice (plan) de cooperare sectorială în materie de competențe

 • Buget total orientativ: 24.000.000 EUR
 • Contribuția maximă acordată de UE pentru un proiect (4 ani): 4.000.000 EUR

Pentru Lotul 2, se poate selecta numai o singură propunere per sector pilot

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Sprijin pentru punerea în aplicare

Contribuție la orice activitate legată direct de punerea în aplicare a proiectului, inclusiv: gestionarea proiectului, reuniuni legate de proiect, rezultate intelectuale [de exemplu, programe de învățământ, materiale pedagogice, resurse educaționale deschise (OER), instrumente informatice, analize, studii etc.], diseminare, participarea la evenimente, conferințe, transport etc.


Numărul de zile și profilul personalului implicat pentru fiecare țară constituie baza de calcul a contribuției UE.

Contribuție la costurile unitare

B3.1 per administrator implicat pe zi de lucru la proiect

Condiție: solicitanții vor trebui să justifice tipul și volumul resurselor necesare în raport cu punerea în aplicare a activităților și a rezultatelor propuse.

Pentru a fi eligibile pentru acest tip de grant, rezultatele trebuie să fie substanțiale în ceea ce privește calitatea și cantitatea.

B3.2 per cercetător/cadru didactic/formator implicat pe zi de lucru la proiect

B3.3 per tehnician implicat pe zi de lucru la proiect

B3.4 per membru al personalului administrativ implicat pe zi de lucru la proiect

 

Tabelul A – Punerea în aplicare a proiectului (sume în euro pe zi) în țările participante la program

Sumele depind de: a) profilul personalului implicat în proiect și b) țara organizației participante al cărei personal este implicat.

 

Manager

Cadru didactic/formator/cercetător/Lucrător de tineret

Tehnician

Personal administrativ

 

B3.1

B3.2

B3.3

B3.4

Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Suedia, Liechtenstein, Norvegia

353

289

228

189

 

Belgia, Germania, Franța, Italia, Finlanda, Regatul Unit, Islanda

 

336

257

194

157

 

Republica Cehă, Grecia, Spania, Cipru, Malta, Portugalia, Slovenia

 

197

164

122

93

 

Bulgaria, Estonia, Croația, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Republica Macedonia de Nord, Turcia

 

106

88

66

47