Cuprins
Căutați în ghid

Alianțele competențelor sectoriale

Care sunt obiectivele și prioritățile unei alianțe a competențelor sectoriale?

Alianțele competențelor sectoriale au drept scop combaterea deficitului de competențe în ceea ce privește unul sau mai multe profiluri profesionale într-un anumit sector. Acest lucru este realizat prin identificarea nevoilor existente sau noi și specifice ale pieței forței de muncă (cerere) și prin consolidarea capacității de reacție a sistemelor de educație și formare profesională (VET) inițială și continuă, la toate nivelurile, la nevoile pieței forței de muncă (oferta). Pe baza datelor privind necesitățile în materie de competențe, alianțele competențelor sectoriale sprijină proiectarea și furnizarea de conținuturi de formare profesională transnațională, precum și metodologiile de predare și formare profesională pentru profilurile profesionale europene de bază. 
 

Proiectul va contribui la îmbunătățirea calității și a relevanței sistemelor europene de învățământ profesional, astfel cum se prevede în Raportul comun ET 2020 din 2015 și de către miniștrii responsabili din domeniul VET, în Concluziile Riga 2015 în care se convine asupra unei noi serii de livrabile pe termen mediu pentru perioada 2015-2020.

Acest lucru ar trebui realizat prin acțiuni care să vizeze următoarele obiective:
 • dezvoltarea unor abordări strategice față de dezvoltarea de competențe sectoriale, prin încheierea de parteneriate pentru o cooperare sustenabilă, între principalele părți interesate din sector și autoritățile publice;
 • dezvoltarea unor platforme și parteneriate transnaționale, bazate pe metode de cooperare inovatoare, ca prim pas către crearea „Platformelor de excelență profesională și tehnică”, care joacă rolul de promotoare ale competențelor profesionale de calitate, în contextul unor strategii sectoriale la nivel european, național și regional/local;
 • identificarea necesarului de competențe existente și emergente, pentru profesiile din sectoare specifice, transmițând rezultatele acestor constatări către Panorama competențelor la nivel european;
 • consolidarea schimbului de cunoștințe și practici între instituțiile de educație și formare profesională și piața muncii, cu referire specială la actorii din sectoare;
 • promovarea unor calificări sectoriale relevante și a acordului pentru recunoașterea acestora;
 • consolidarea încrederii reciproce, facilitând certificarea transfrontalieră și, prin aceasta, facilitarea mobilității profesionale într-un anumit sector și o mai bună recunoaștere a calificărilor la nivel european într-un anumit sector;
 • adaptarea punerii la dispoziție a formării VET în concordanță cu necesarul de competențe, cu accent atât pe competențele specifice locului de muncă, cât și pe competențele-cheie;
 • integrarea învățării la locul de muncă în furnizarea de activități de formare VET, combinând acest lucru, acolo unde este posibil, cu experiența internațională, precum și exploatarea potențialului său de a genera dezvoltare economică și inovare, sporind competitivitatea sectoarelor în cauză;
 • planificarea derulării progresive a livrabilelor din cadrul proiectului, care să conducă la un impact sistemic sub forma adaptării constante a furnizării de formare VET la necesarul de competențe, pornind de la parteneriate susținute între furnizori și principalele părți interesate de pe piața muncii, la nivelul adecvat („circuite de feedback”). Această planificare ar trebui să identifice și să implice principalele părți interesate de la nivel național și/sau regional, asigurând, în același timp, și diseminarea pe scară largă a rezultatelor.

 

Ce este o alianță a competențelor sectoriale?

Alianțele competențelor sectoriale sunt proiecte transnaționale care identifică sau se bazează pe necesitățile existente și noi în materie de competențe într-un anumit sector economic și/sau traduc aceste necesități în programe de studii profesionale pentru a le satisface.

Alianțele competențelor sectoriale sunt destinate învățământului profesional și tehnic (VET– vocational education and training) aflate la orice niveluri din Cadrul European al Calificărilor (CEC), de la 3 la 8, inclusiv la nivelul învățământului secundar superior, postliceal non-universitar și terțiar (de ex. universități de științe aplicate, institute politehnice etc.). Cererile care se concentrează asupra formării VET de la nivel terțiar (nivelurile CEC 6-8) trebuie să includă o componentă de învățare puternică la locul de muncă1 și, de asemenea, trebuie să includă cel puțin un alt nivel de calificare VET, între nivelurile CEC 3 și 5 (anume, nivel terțiar neexclusiv).

Alianțele competențelor sectoriale trebuie să aplice instrumente de la nivelul UE, precum CEC, SECEEP [European Credit System for VET (Sistemul european de credite pentru învățământul profesional și tehnic)], CERACIPT, precum și Recomandarea Consiliului privind cadrul european pentru strategii de ucenicie eficiente și de calitate2, oricând este cazul.

Un accent deosebit va fi pus pe competențele digitale, întrucât acestea sunt din ce în ce mai importante pentru toate profilurile profesionale, în toate sectoarele prezente pe piața forței de muncă.

De asemenea, tranziția către o economie circulară și mai verde trebuie susținută prin schimbări la nivelul calificărilor și al programelor de educație și învățământ profesional, pentru a răspunde nevoilor emergente de competențe verzi.

Proiectele pot atinge aceste obiective prin depunerea de cereri de finanțare pentru unul sau mai multe dintre următoarele „loturi” (o organizație poate fi implicată în calitate de solicitant în mai multe propuneri și loturi, atât timp cât propunerile abordează sectoare diferite):

Lotul 1: Alianțele competențelor sectoriale pentru dezvoltarea abordărilor sectoriale prin „Platforme de excelență profesională și tehnică” transnaționale. Acest Lot susține dezvoltarea de proiecte pilot, pornind de la metode de cooperare inovatoare, ca prim pas către crearea de „Platforme de excelență profesională și tehnică”. Va susține dezvoltarea de abordări sectoriale pentru elaborarea și punerea la dispoziție de conținut VET, combinată cu o abordare strategică în privința dezvoltării competențelor, la nivel local/regional și în concordanță cu dezvoltarea locală/regională și cu strategiile inovatoare. În momentul elaborării și al punerii la dispoziție de conținut pentru o instruire comună, aceasta ar trebui să urmeze abordarea și acțiunile descrise în Lotul 2.

Lotul 2: Alianțele competențelor sectoriale pentru proiectarea și furnizarea de activități VET vor avea ca scop proiectarea și livrarea unui conținut comun de formare pentru programele profesionale pentru una sau mai multe profesii corelate dintr-un sector, precum și metodologii de predare și de formare. O atenție deosebită se va acorda învățării la locul de muncă, oferind cursanților competențele cerute de piața forței de muncă.

Lotul 3: Alianțele competențelor sectoriale pentru punerea în aplicare a unei noi abordări strategice (plan) de cooperare sectorială în materie de competențe: Planul de cooperare sectorială în materie de competențes3 este una dintre cele zece acțiuni prevăzute de Noua agendă pentru competențe în Europa (a se vedea descrierea pe pagina web Europa4). În cadrul cererii de propuneri actuale, planul va fi pus în aplicare în șase sectoare care se confruntă cu o lipsă acută de competențe (a se vedea criteriile de eligibilitate). Alianțele din cadrul lotului 3 vor sprijini punerea în aplicare a planului prin dezvoltarea unei strategii privind competențele sectoriale. Această strategie trebuie să conducă la un impact sistemic și structural care să contribuie la reducerea lipsei de competențe, a decalajelor și a necorelării acestora, precum și la asigurarea unei calități și a unor niveluri adecvate de competențe pentru a sprijini creșterea, inovarea și competitivitatea în acest sector. Strategia privind competențele sectoriale trebuie să includă un set clar de activități, repere și rezultate bine definite, cu scopul de a asigura o corelare între cererea și oferta de competențe, pentru a sprijini strategia generală de creștere specifică sectorului. Obiectivele lotului 1 (estimarea cererii de competențe) și ale lotului 2 (satisfacerea necesităților identificate în materie de competențe prin proiectarea și furnizarea de activități VET) trebuie incluse în strategia privind competențele sectoriale. Alianța trebuie, de asemenea, să implementeze și activitățile din Lotul 2. Pentru Lotul 3, se poate finanța numai o singură propunere per sector.

 

Ce activități sunt sprijinite în cadrul acțiunii?

Fiecare alianță a competențelor sectoriale trebuie să pună în aplicare un set coerent, cuprinzător și variabil de activități interconectate, care sunt flexibile și adaptabile la diferite necesități actuale și viitoare de pe piețele forței de muncă, cum ar fi:

Lotul 1: Alianțele competențelor sectoriale pentru identificarea competențelor necesare
Dezvoltarea abordărilor sectoriale prin „Platforme de excelență profesională și tehnică”"

Crearea unor Platforme transnaționale de excelență profesională și tehnică, cu abordare sectorială, având următoarele scopuri:

 • instituirea unor parteneriate învățământ-mediul de afaceri, care pot include cooperarea în programe de ucenicie, stagii, partajarea de echipamente și în schimburi de personal și profesori între societăți comerciale și centre VET, alături de organizarea altor activități comune.
 • dezvoltarea de centre de inovare și de centre de difuzare a tehnologiei și/sau de demonstrații virtuale, cu accent special pe IMM-urile susținătoare, prin partajarea de echipamente și experiență, derularea de cercetări și dezvoltarea de produse și servicii, cu implicarea directă a cursanților VET;
 • crearea de incubatoare de afaceri, care să le ofere cursanților VET posibilitatea de a-și dezvolta competențele antreprenoriale, de a-și lansa proiectele de afaceri/startup-urile sau de a se pregăti pentru o carieră de liber-profesionist
 • participarea activă la activități de tipul „triunghiurilor cunoașterii” de la nivel regional, care joacă rolul de avangardă în domeniul cercetării și al evoluțiilor tehnologice, permițând actualizarea rapidă a programelor de învățământ și a calificărilor;
 • dezvoltarea de metodologii inovatoare de predare și instruire, bazate pe tehnologii digitale (de ex., cursuri MOOC, simulatoare, realitate augmentată etc.), precum și de soluții de mobilitate virtuală/combinată, pentru cursanți și personal;
 • promovarea dezvoltării profesionale continue a profesorilor și a formatorilor, cu accent atât pe competențele pedagogice, cât și pe cele tehnice, precum și pe implicarea lor în proiecte de cercetare alături de membrii platformei;
 • dezvoltarea unei învățări pe bază de provocare/proiect, care să aducă la un loc experiența interdisciplinară a cursanților VET din diferite domenii de studiu (de ex., proiectare, marketing, inginerie), pentru soluționarea unor probleme/provocări din viața reală.
 • furnizarea de servicii de orientare;
 • dezvoltarea unor mecanisme și promovarea validării învățării non-formale și informale;
 • dezvoltarea de strategii de internaționalizare, pentru stimularea mobilității transnaționale a cursanților, a profesorilor și a formatorilor VET, a directorilor instituțiilor din domeniul VET, precum și a resurselor umane și a directorilor de instruire din societățile comerciale;
 • dezvoltarea/explorarea unor modele financiare sustenabile, care combină finanțarea publică cu cea privată, precum și a unor activități generatoare de venituri;

Elaborarea de programe de studii profesionale transnaționale la nivel de sector:

 • în momentul elaborării de programe de învățământ profesional transnaționale, la nivel de sector, trebuie aplicate abordarea și acțiunile descrise pentru Lotul 2.
Lotul 2: Alianțele competențelor sectoriale pentru proiectarea și furnizarea de activități VET:
Elaborarea de programe de studii profesionale transnaționale la nivel de sector:
 • dacă este necesar, colectarea și interpretarea de dovezi privind necesarul de competențe de pe piața muncii, într-un anumit sector economic dat, pornind de la Panorama competențelor în UE și, în situațiile relevante, de la lucrările Consiliilor sectoriale europene;
 • identificarea necesităților în ceea ce privește oferta de formare, în măsura disponibilității, pe baza profilurilor profesionale din Clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor din Europa (Classification of the European Skills, Competencies, Qualifications and Occupations, CCACOE);
 • în funcție de necesitățile în materie de competențe identificate pentru profilurile profesionale specifice într-un anumit sector economic, identificarea și elaborarea de programe de studii sau de standarde privind calificările în domeniul VET (în conformitate cu EQF și informate de ESCO), pentru a răspunde acestor nevoi;
 • traducerea necesităților în materie de competențe în calificări și/sau programe VET modulare și inovatoare de învățare orientate spre rezultate (aplicând ECVET pentru elaborarea calificărilor compuse din unități de rezultate ale învățării), pentru a permite transparența și comparabilitatea, luând în considerare și nevoile de validare a învățării anterioare (de exemplu, non-formale sau informale);
 • aplicarea gestionării calității la noul conținut de formare, fie pe baza principiilor de asigurare a calității ale EQAVET, fie prin utilizarea sistemelor existente de asigurarea calității, care oricum, ar trebui să fie în conformitate cu EQAVET;
 • integrarea perioadelor de învățare la locul de muncă în noul conținut al formării, precum și a oportunităților de a aplica cunoștințele în situații practice „reale” la locul de muncă și încorporarea experienței de învățare transnaționale ori de câte ori este posibil;
 • proiectarea furnizării de activități VET cu accent atât pe competențe profesionale specifice, cât și pe competențe-cheie5, competențe non-tehnice și discipline STIM (științe, tehnologie, inginerie și matematică), oferind în același timp oportunități eficace de a dobândi sau de a dezvolta aceste competențe, în special în contextele de formare legate de locul de muncă;
 • promovarea calificărilor sectoriale VET relevante (inclusiv a programelor transnaționale comune furnizate de mai mulți furnizori de activități VET) și a unui acord de sprijin pentru recunoașterea lor prin punerea în aplicare a principiilor ECVET, precum și corelarea calificărilor cu cadrele NQF și EQF, precum și cu alte instrumente europene relevante în sectorul în cauză;
 • recunoașterea mai accentuată a calificărilor la nivel european și național în cadrul unui sector, prin promovarea și stabilirea unor acorduri cu privire la calificările sectoriale, facilitarea certificării transfrontaliere și crearea unui climat de încredere reciprocă, contribuind la creșterea mobilității cursanților și a mobilității profesionale în acest sector; 
 • identificarea, documentarea și promovarea proiectelor și a bunelor practici de succes în materie de competențe sau calificări, precum și a celor care promovează parteneriatele multipartite, inclusiv din alte sectoare sau din afara Europei, și formularea de propuneri detaliate de replicare sau de extindere a acestora, după caz; 
 • dacă este cazul, asigurarea disponibilității rezultatelor proiectului într-un format care oferă acces la date, astfel încât acestea să poată fi incluse în Panorama competențelor în UE și ESCO.
 
Punerea în aplicare a programelor de studii profesionale:
 • identificarea celor mai adecvate metodologii de punere în aplicare a programelor de învățământ, aplicând abordări inovatoare de predare și învățare, precum și o utilizare strategică și integrată a tehnologiilor TIC (de exemplu, învățare mixtă, simulatoare, realitate augmentată etc.), a soluțiilor de mobilitate virtuală/combinată pentru cursanți și personal, alături de resursele educaționale deschise (de exemplu, cursuri MOOC6);
 • identificarea modalităților de punere în aplicare a unor metode inovatoare de predare și învățare în domeniul VET pentru a răspunde nevoilor grupurilor țintă specifice de cursanți; și prin furnizarea de activități de învățare la locul de muncă;
 • dezvoltarea acțiunilor de facilitare a transferului de cunoștințe între generații în cadrul VET;
 • descrierea modalităților în care metodologiile și procedurile de evaluare pot încorpora toate formele de învățare, inclusiv învățarea la locul de muncă, și pot facilita validarea competențelor și a aptitudinilor dobândite înainte de formare; 
 • identificarea măsurilor adecvate pentru a monitoriza cursanții după finalizarea cursurilor de formare pentru a furniza „bucle de feedback”7. Aceste sisteme de monitorizare și feedback se pot baza pe informații provenite de la companii, cursanți/angajați, precum și din resurse informaționale publice și de la părțile interesate de piața forței de muncă;
 • propunerea de măsuri adecvate pentru recunoașterea oficială a programelor de studii profesionale și a calificărilor profesionale noi sau adaptate în țările participante și în sectoarele vizate;
 • planificarea implementării progresive a rezultatelor proiectului care să conducă la un impact sistemic.

 

Lotul 3: Alianțele competențelor sectoriale pentru punerea în aplicare a unei noi abordări strategice (plan) de cooperare sectorială în materie de competențe
Alianțele competențelor sectoriale din cadrul acestui lot vor institui o cooperare durabilă privind dezvoltarea competențelor între principalele părți interesate din industrie într-un anumit sector, furnizorii de educație și formare și autoritățile publice.
Alianțele din cadrul acestui lot acoperă activitățile lotului și ale lotului 2. În plus, ele trebuie să includă și următoarele activități:
 • elaborarea unei strategii sectoriale privind competențele pentru a sprijini obiectivele strategiei de creștere stabilite pentru acest sector. Această strategie ar trebui să fie primul rezultat-cheie al proiectului, identificând acțiuni concrete și indicând un set clar de activități, repere și rezultate bine definite, pentru a sugera modalități de corelare a cererii și ofertei de competențe. Strategia ar trebui să detalieze modul în care tendințele majore, cum ar fi evoluțiile globale, societale și tehnologice din sector, pot afecta necesitățile în materie de competențe și locuri de muncă. De asemenea, ar trebui să descrie termenul preconizat și să acorde o atenție deosebită impactului tehnologiilor digitale și al tehnologiilor generice esențiale;
 • sprijinirea și ilustrarea strategiei, prin identificarea, documentarea și promovarea de exemple concrete de politici și inițiative la nivel național și regional care să vizeze abordarea lipsei și a necorelării competențelor și să încurajeze parteneriatele multipartite (de exemplu între reprezentanți ai industriei, parteneri sociali, actori din sectorul educației și al formării profesionale, autorități publice). Astfel de exemple ar trebui să fie prezentate sub formă de fișe, care să conțină o descriere clară a politicii/proiectului, a rolului și a responsabilităților diferitelor părți interesate, a duratei, a finanțării (în măsura disponibilității) și a rezultatelor; 
 • dezvoltarea unei metodologii comune de evaluare a situației actuale și de anticipare a nevoilor viitoare, precum și de monitorizare (anuală) a progresului și a evoluției cererii și ofertei de competențe pe baza unor scenarii prospective credibile;
 • identificarea profilurilor profesionale care trebuie revizuite sau create și a necesităților corespunzătoare în materie de competențe, precum și a nivelului de competență necesar, pe baza profilurilor profesionale disponibile în ESCO și a cadrelor de competență existente8; dacă este cazul, se poate lua în considerare dezvoltarea unor cadre de competențe sectoriale; 
 • identificarea, descrierea și indicarea priorităților pentru revizuirea sau stabilirea de noi calificări pe baza profilurilor profesionale relevante;
 • încurajarea elaborării de soluții concrete în furnizarea de activități VET (inclusiv VET de nivel superior), precum și de parteneriate între întreprinderi, educație și cercetare;
 • elaborarea de soluții concrete pentru a promova mobilitatea studenților din învățământul profesional, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a stagiarilor din întreaga Europă în acest sector, valorificând utilizarea instrumentelor UE existente (de exemplu Erasmus+, EURES, Drop'Pin, Alianța europeană pentru ucenicii);
 • elaborarea de acțiuni care să promoveze atractivitatea sectorului ca opțiune pentru cariera profesională, în special în rândul tinerilor, urmărind, de asemenea, un echilibru de gen în acest sector; 
 • elaborarea unui plan de acțiune pe termen lung pentru implementarea progresivă a rezultatelor proiectului după finalizarea proiectului. Acest plan se bazează pe parteneriate susținute între furnizorii de educație și formare și principalele părți interesate din industrie la nivelul corespunzător. Planul ar trebui să includă identificarea structurilor de guvernanță adecvate, precum și planuri de scalabilitate și viabilitate financiară. De asemenea, planul ar trebui să asigure vizibilitatea și diseminarea la scară largă a activității alianței, inclusiv la nivel politic național și al UE, și să includă detalii privind punerea în aplicare la nivel național și/sau regional cu autoritățile guvernamentale și sectoriale relevante; Planul de acțiune indică, de asemenea, modul în care oportunitățile de finanțare din partea UE (de exemplu, fondurile ESI, Fondul european pentru investiții strategice, Erasmus+, COSME, programele sectoriale), precum și finanțările naționale și regionale pot sprijini strategiile privind competențele. Acesta ar trebui să ia în considerare strategiile naționale și regionale de specializare inteligentă;
 • furnizarea tuturor datelor cantitative și calitative relevante la nivelul UE și/sau la nivel național într-un format care oferă acces la date prin intermediul unui link9.

 

Care sunt caracteristicile principale ale unei alianțe a competențelor sectoriale?

Caracteristicile principale ale unei alianțe a competențelor sectoriale sunt:
 • inovarea în materie de educație și formare profesională pentru profesii specifice din sectoarele economice (în măsura disponibilității, ESCO10) și
 • Impactul care depășește durata proiectului și organizațiile implicate în alianță. Se preconizează că parteneriatul și activitățile vor persista. Modificările aduse ofertei de VET pentru profilurile profesionale trebuie să fie măsurabile. Rezultatele și soluțiile trebuie să fie transferabile și accesibile unui public mai larg. Rezultatele alianțelor competențelor sectoriale ar trebui să fie disponibile pentru utilizare și publicare pe platforma Panorama competențelor în UE. 
 
Alianțele competențelor sectoriale trebuie să demonstreze angajamentul și valoarea adăugată a tuturor partenerilor. Partenerii ar trebui să combine informațiile sistemice și adecvate sectorului cu o cunoaștere solidă a necesităților în materie de competențe și a practicilor de formare în sectorul economic din care fac parte. Distribuirea sarcinilor și a rezultatelor ar trebui să arate o concordanță adecvată între experiența partenerilor și activitățile de care sunt responsabili. Partenerii ar trebui să fie reprezentativi în sector, cel puțin la nivel național, să aibă o dimensiune și o expertiză de nivel european sau competență în ceea ce privește anticiparea sau furnizarea de competențe în materie de formare, instruire sau proiectarea calificărilor.
 

În Lotul 1 – Alianțele competențelor sectoriale pentru dezvoltarea de abordări sectoriale prin „Platformele de excelență profesională” trebuie să dea dovadă de o combinație unică între accentul pe sectorul transnațional și dezvoltarea de aptitudini, care să aibă legătură cu dezvoltarea economică locală/regională. Partenerii vor dezvolta abordări sectoriale prin platformele pilot de excelență profesională și tehnică, ce au scopul de a institui puncte de referință la nivel mondial pentru instruirea în sectoare specifice, atât pentru instruirea inițială a tinerilor, cât și pentru reciclarea profesională și specializarea continuă a adulților.

Aceste platforme vor consta din parteneriate transnaționale pentru dezvoltarea și punerea la dispoziție a unor programe de învățământ și calificări VET comune, cu accent puternic pe instruirea practică în firme, pe mobilitatea cursanților și a personalului și pe antreprenoriat. Parteneriatele vor include furnizori de formare VET la nivel secundar, postliceal non-universitar și terțiar, cât și la nivelul societăților comerciale, al camerelor de comerț, al centrelor de cercetare, al organizațiilor implicate în ecosistemele de inovare și la cel al autorităților publice relevante. Platformele de excelență profesională și tehnică ar trebui înțelese într-un context larg, care se adaptează diversității sistemelor naționale de formare VET.

Instituțiile din domeniul VET participante la aceste platforme vor avea rolul de catalizatori pentru investițiile mediului de afaceri și vor susține inovația la nivel european și regional, precum și strategiile inteligente de specializare, prin punerea la dispoziție a unor lucrători calificați, de înaltă calitate, datorită ofertei flexibile și prompte de instruire care vine în întâmpinarea necesarului de competențe al societăților comerciale.

 
În Lotul 2 - Alianțele competențelor sectoriale pentru proiectarea și furnizarea de activități VET, partenerii vor trebui să interpreteze datele de cercetare existente cu privire la necesitățile în materie de competențe specifice pentru o anumită profesie în momentul punerii în aplicare a educației și formării profesionale sau al conceperii standardelor de calificare, pe baza unui profil profesional european comun, bazat, în măsura disponibilității, pe clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor (ESCO). Acolo unde este cazul, acestea ar trebui să se bazeze pe informații privind competențele colectate de „consiliile europene ale competențelor sectoriale” și pe studiile deja existente privind competențele sectoriale care au fost comandate de Comisia Europeană. Panorama competențelor în UE oferă o multitudine de informații privind competențele, analize și studii privind profesiile (ocupațiile) și sectoarele.
 
Alianța ar trebui să le transpună ulterior în programe de studii profesionale inovatoare, orientate spre rezultatele învățării (aplicând sistemul ECVET) care includ perioadele de învățare la locul de muncă, care ar trebui să fie susținute de mecanisme de asigurare a calității (conform EQAVET). Partenerii din alianță ar trebui să demonstreze în propunere care sunt măsurile pe care le vor lua la nivel național și în sectorul respectiv pentru recunoașterea formală (educație și formare profesională inițială) sau pentru certificarea (formare profesională continuă) noii/noilor programe de studii profesionale (sau a celei/celor adaptate) și cum vor continua procedurile ulterior încheierii finanțării UE. Serviciile de orientare în carieră împreună cu autoritățile regionale sau locale ar trebui să joace un rol de „facilitator” în sprijinirea procesului de corelare a competențelor cu planificarea programelor de studii profesionale pentru a atrage școlile profesionale inițiale, cursanții tineri sau pe părinții acestora către profesiile specifice pentru care există cerere mare pe piața forței de muncă. Alianțele competențelor sectoriale ar trebui să desfășoare activitățile propuse într-un mod care să maximizeze impactul asupra uneia sau mai multor profesii asociate într-un anumit sector. 
 
În Lotul 3 - Alianțele competențelor sectoriale pentru punerea în aplicare a unei noi abordări strategice (plan) de cooperare sectorială în materie de competențe, în plus față de cele subliniate pentru lotul 1 și 2, partenerii vor trebui să dezvolte o abordare cuprinzătoare și strategică care să cuprindă toate activitățile. Această abordare strategică ar trebui să fie în mod clar legată de strategia globală de creștere a sectorului, în vederea sprijinirii sectorului în abordarea provocărilor sale cele mai urgente și în atingerea obiectivelor sale pe termen mediu și lung, inclusiv în cazurile relevante din punctul de vedere al creșterii, al inovării, al competitivității și al ocupării forței de muncă. Alianțele vor trebui să țină seama și să reflecte în activitatea lor principalele evoluții și publicații în materie de politici la nivelul UE referitoare la sectorul lor.

 

Care este rolul organizațiilor participante la o alianță a competențelor sectoriale?

Solicitant/coordonator: o organizație participantă care depune propunerea de proiect în numele tuturor partenerilor. Coordonatorul își asumă deplina responsabilitate pentru asigurarea faptului că proiectul este pus în aplicare în conformitate cu acordul. Atribuțiile sale de coordonare vizează următoarele aspecte:
 • reprezintă alianța și acționează în numele acesteia în fața Comisiei Europene;
 • poartă responsabilitatea financiară și juridică pentru punerea în aplicare corectă a întregului proiect la nivel operațional, administrativ și financiar;
 • coordonează alianța, în cooperare cu partenerii de proiect.
 
Parteneri cu drepturi depline: organizațiile care contribuie în mod activ la realizarea alianței competențelor sectoriale. Fiecare partener cu drepturi depline trebuie să semneze un mandat prin care semnatarul îl împuternicește pe coordonator să preia sarcinile enumerate mai sus în numele parteneriatului în timpul punerii în aplicare a proiectului. Același lucru este valabil pentru partenerii din țările partenere. 
 
Parteneri asociați (opțional): alianțele competențelor sectoriale pot implica parteneri asociați care contribuie la activitățile alianțelor. Aceștia nu fac obiectul unor cerințe contractuale, deoarece nu primesc finanțare. Cu toate acestea, implicarea și rolul lor în proiect și în diferite grupuri de activități trebuie descrise în mod clar.
 
Entități afiliate (opțional): organizații care contribuie la realizarea obiectivelor și a activităților proiectului. Entitățile afiliate trebuie să fie identificate în cererea de grant și să îndeplinească cerințele descrise în anexa III (Glosar de termeni) din prezentul ghid al programului.

 

Care sunt criteriile utilizate pentru a evalua o alianță a competențelor sectoriale?

În continuare sunt prezentate criteriile formale pe care o alianță a competențelor sectoriale trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibilă în vederea acordării unui grant Erasmus+. 
 

Lotul 1: Alianțele competențelor sectoriale pentru dezvoltarea abordărilor sectoriale, prin „Platforme de excelență profesională și tehnică”

 

Criterii de eligibilitate pentru lotul 1

Organizații participante eligibile

Următoarele organizații, împreună cu entitățile lor afiliate (dacă există), sunt eligibile să participe la o alianță din lotul 1. Acestea pot fi organizații publice sau private, stabilite într-o țară participantă (a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid).
 
 • furnizori publici sau privați de activități de formare VET, situați la orice nivel CEC, în special cei care dețin un departament de instruire propriu, cei care oferă programe de ucenicie și cei care oferă instruire comună (formare în colaborare);
 • organizații și rețele la nivelul UE sau la nivel național, care reprezintă industria, întreprinderile mici și mijlocii, partenerii sociali, profesiile și alte părți interesate din domeniul educației și formării profesionale, inclusiv organizații de tineret, precum și organizațiile sectoriale relevante;
 • camere de comerț, de industrie sau de muncă și alte organisme intermediare;
 • rețele ale furnizorilor de activități de formare VET și organizații europene sau naționale care îi reprezintă;
 • partenerii sociali europeni și/sau naționali;
 • ministere ale muncii sau organisme asociate (agenții sau consilii);
 • servicii publice sau private de ocupare a forței de muncă;
 • institute de cercetare a pieței muncii, birouri naționale de statistică;
 • întreprinderi mici, mijlocii sau mari, publice sau private (inclusiv întreprinderi sociale);
 • agenții și organizații pentru dezvoltare economică, implicate în ecosistemele de inovație;
 • asociații europene sectoriale sau profesionale ale angajatorilor sau angajaților; camere de artizanat;
 • organizații sectoriale de tip umbrelă, europene sau naționale;
 • institute de cercetare sectoriale;
 • consilii ale competențelor sectoriale;
 • organisme care oferă servicii de orientare, consiliere și informare profesională;
 • autorități publice responsabile cu educația și formarea și/sau cu aspecte legate de piața muncii, de la nivel local, regional sau național;
 • organisme de acreditare, de certificare, de recunoaștere sau de calificare (organisme cu „funcție de reglementare”).

Cine poate depune cererea?

Orice organizație participantă stabilită într-o țară participantă la program poate avea statutul de candidat. Organizația candidează în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

Numărul și profilul organizațiilor participante

Alianța competențelor sectoriale trebuie să acopere cel puțin 4 țări participante la program și să includă cel puțin 8 parteneri cu drepturi depline, dintre care cel puțin 3 să fie companii, reprezentanți ai industriei sau ai sectorului (de exemplu camere sau asociații de comerț) și cel puțin 3 să fie furnizori de educație și formare.

Sectoare eligibile

Toate sectoarele 11 cu excepția celor șase sectoare eligibile în cadrul lotului 3.

Durata proiectului

2 ani Durata trebuie să fie aleasă în etapa de depunere a cererii de finanțare, în funcție de obiectivul proiectului și de tipul de activități planificate în timp.
În cazuri excepționale, durata unei alianțe a competențelor sectoriale poate fi prelungită, la cererea beneficiarului și cu acordul Agenției Executive, cu o perioadă de până la 6 luni. În acest caz, valoarea totală a grantului nu se va modifica.

Unde se depune cererea? La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 28 februarie, ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep la data de 1 noiembrie sau 1 decembrie a aceluiași an sau la data de 1 ianuarie a anului următor.

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

 

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

 

Criterii de atribuire pentru lotul 1

Proiectul va fi evaluat în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului
(maximum 25 de puncte)

 • Legătura cu politica: propunerea contribuie la atingerea obiectivelor europene de dezvoltare a unor parteneriate inovatoare în domeniul cooperării, ca prim pas către instituirea unor „Platforme de excelență profesională și tehnică” la nivel transnațional.
 • Reprezentarea VET: alianța competențelor sectoriale include parteneri care reprezintă în mod adecvat proiectarea și furnizarea activități de formare VET;
 • Reprezentarea sectorului: alianța competențelor sectoriale include parteneri care reprezintă în mod adecvat sectorul în cauză;
 • Competențe digitale: măsura în care propunerea prevede investigarea necesităților în materie de competențe digitale. Propunerile care includ acest aspect vor fi considerate foarte relevante;
 • Competențe verzi: măsura în care propunerea prevede investigarea cerințelor privind competențele asociate tranziției la o economie circulară și mai verde. Propunerile care includ acest aspect vor fi considerate foarte relevante;
 • Scop: propunerea este relevantă pentru obiectivele acțiunii;
 • Consecvență: obiectivele sunt bazate pe o analiză atentă a nevoilor; sunt definite în mod clar, realist și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și pentru acțiune;
 • Inovare: propunerea are în vedere metode și tehnici de ultimă generație și conduce la rezultate și soluții inovatoare;
 • Valoare adăugată europeană: propunerea demonstrează în mod clar valoarea adăugată generată prin caracterul său transnațional.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului
(maximum 30 de puncte)

 

 • Coerență: elaborarea de ansamblu a proiectului asigură coerența între obiectivele proiectului, metodologie, activități și bugetul propus. Propunerea prezintă un set coerent și cuprinzător de activități adecvate care răspund nevoilor identificate și conduc la rezultatele așteptate;
 • Structură: programul de lucru este clar și inteligibil și acoperă toate etapele proiectului (pregătire, punere în aplicare, exploatare, monitorizare, evaluare și diseminare);
 • Gestionare: sunt prevăzute mecanisme de gestionare solide. Termenele, organizarea, sarcinile și responsabilitățile sunt bine definite și realiste. Propunerea alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate;
 • Buget: bugetul prevede resursele adecvate, necesare pentru succesul proiectului, fără a fi nici supraestimat, nici subestimat;
 • Controlul financiar și al calității: măsurile de control (evaluarea continuă a calității, evaluări inter pares, activități de analiză comparativă etc.) și indicatorii de calitate asigură faptul că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și eficientă din punctul de vedere al costurilor. Provocările/riscurile proiectului sunt clar identificate și acțiunile de atenuare sunt abordate corespunzător. Procesele de revizuire de către experți sunt planificate ca o parte integrantă a proiectului. Programul de lucru al alianței include o evaluare externă independentă a calității la mijlocul perioadei și la sfârșitul proiectului.

Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare

(maximum 25 de puncte)

 • Configurație: componența parteneriatului concordă cu obiectivele proiectului, reunind experiența și competențele relevante, necesare pentru implementarea activităților planificate.  Reprezentativitatea și experiența partenerilor din sectorul în cauză și de la nivel european sunt demonstrate în mod convingător. Partenerii combină informații sistemice și aferente sectorului cu o cunoaștere solidă a necesităților în materie de competențe și a practicilor de formare în sectorul economic din care fac parte. Participarea partenerilor sociali europeni și/sau a partenerilor sociali naționali din țările cuprinse în alianță cu o atribuire clară a unui rol. Răspândirea și reprezentativitatea partenerilor relevanți în țările participante la program implicate în alianță ar trebui să fie de așa natură încât alianța să aibă o capacitate de implementare ridicată în țările acoperite de alianță (de exemplu, prin participarea unei organizații sectoriale europene sau a unor parteneri sociali europeni). Dacă propunerea implică și instituții cu funcție de reglementare în doemniul VET, va fi considerată ca fiind foarte relevantă;
 • Angajament: repartizarea responsabilităților și a sarcinilor este clară, adecvată și demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante în raport cu expertiza și cu capacitatea lor specifică;
 • Sarcini: coordonatorul demonstrează un înalt nivel de gestionare și de coordonare a rețelelor transnaționale și dă dovadă de capacitate de conducere într-un mediu complex. Sarcinile individuale sunt alocate pe baza know-how-ului specific al fiecărui partener;
 • Colaborare/spirit de echipă: se propune un mecanism eficace pentru a asigura o bună coordonare, luare a deciziilor și comunicare între organizațiile participante, participanți și orice alte părți interesate relevante.

Impact și diseminare

(maximum 20 de puncte)

 • Exploatare: propunerea demonstrează modul în care rezultatele alianței vor fi utilizate de către parteneri și alte părți interesate. Aceasta oferă mijloace de măsurare a exploatării pe durata proiectului și ulterior;
 • Diseminare: propunerea prevede un plan clar de diseminare a rezultatelor și include activități, instrumente și canale adecvate pentru a asigura că rezultatele si beneficiile vor fi distribuite în mod eficace în rândul părților interesate: factorii de decizie, specialiștii în orientare, întreprinderile și tinerii cursanți din învățământul obligatoriu în ceea ce privește ocupațiile cu cerere mare pe piața forței de muncă sau potențialul de creare a unei întreprinderi noi; pe durata proiectului și ulterior; propunerea indică partenerul care va fi responsabil de diseminare și demonstrează experiența relevantă pe care o are acesta în ceea ce privește activitățile de diseminare;
 • Impact: propunerea prezintă relevanță și implicații sociale și economice. outreachInclude parteneri care joacă un rol semnificativ în sectorul vizat, inclusiv în educație și formare. De asemenea, cuprinde obiective și indicatori de monitorizare a progresului și de evaluare a impactului preconizat (pe termen scurt și lung); dacă sunt implicate în mod convingător organisme cu funcție de reglementare (în special în ceea ce privește calificările) pentru a se asigura recunoașterea sau certificarea conținutului de formare, propunerea este foarte relevantă. În cazul în care este vorba despre o organizație sectorială europeană de tip umbrelă care reprezintă parteneri sociali sau sectorul în cauză este un partener cu drepturi depline, propunerea este foarte relevantă. Dacă agențiile și organizațiile de dezvoltare economică implicate în ecosistemele de inovare de la nivel local/regional sunt parteneri cu drepturi depline, propunerea este foarte relevantă;
 • Acces deschis12: Dacă este cazul, propunerea descrie modul în care materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție gratuit și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise13, și nu conține limitări disproporționate;
 • Sustenabilitate: propunerea explică în ce mod platforma pilot a Excelenței profesionale și tehnice va fi implementată și dezvoltată ulterior. Propunerea include măsuri adecvate și identificarea resurselor financiare (europene, naționale și private) pentru a se asigura că rezultatele și beneficiile obținute de alianță vor avea o sustenabilitate pe termen lung

 

Pentru Lotul 3, se poate finanța numai o singură propunere per sector pilot. Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte. De asemenea, acestea trebuie să acumuleze minimum 13 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare”; 16 puncte pentru categoria „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului” și 11 puncte pentru categoria „Impact și diseminare”.

 

Lotul 2: Alianțele competențelor sectoriale pentru proiectarea și furnizarea de activități VET

Criterii de eligibilitate pentru lotul 2

ORGANIZAȚII PARTICIPANTE ELIGIBILE

Următoarele organizații, împreună cu entitățile lor afiliate (dacă există), sunt eligibile să participe la alianțele din lotul 2. Acestea pot fi organizații publice sau private stabilite într-o țară participantă la program (a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid).
 • furnizori de activități VET publici sau privați, inclusiv întreprinderi sociale, în special cei care dețin un departament de formare propriu, cei care oferă programe de ucenicie și cei care oferă formare comună (formare în colaborare);
 • organizații ale UE sau naționale care reprezintă industria, întreprinderile mici și mijlocii, organizațiile sectoriale relevante;
 • rețele ale furnizorilor de activități VET și organizații europene sau naționale care îi reprezintă;
 • autorități responsabile cu educația și formarea la nivel regional sau local și ministere;
 • organizații sau rețele – la nivelul UE sau la nivel național – care reprezintă partenerii sociali, industria, organizațiile sectoriale, profesiile și alte părți interesate în domeniul educației și formării profesionale, inclusiv organizații de tineret; 
 • camere de comerț, de industrie, de artizanat sau de muncă, ori alte organisme intermediare;
 • consilii ale competențelor sectoriale; 
 • agenții de dezvoltare economică, organisme de statistică și institute de cercetare;
 • organisme culturale și/sau creative;
 • organisme care oferă servicii de orientare, consiliere și informare profesională și servicii de ocupare a forței de muncă;
 • organisme de acreditare, certificare, recunoaștere sau calificare (organisme cu „funcție de reglementare”).

CINE POATE DEPUNE CEREREA?

Orice organizație participantă stabilită într-o țară participantă la program. Organizația prezintă cererea în numele tuturor organizațiilor implicate în proiect.

NUMĂRUL ȘI PROFILUL ORGANIZAȚIILOR PARTICIPANTE

Alianța competențelor sectoriale trebuie să acopere cel puțin 4 țări participante la program și să includă cel puțin 8 parteneri cu drepturi depline, dintre care cel puțin 3 să fie companii, reprezentanți ai industriei sau ai sectorului (de exemplu camere sau asociații de comerț) și cel puțin 3 să fie furnizori de educație și formare.

SECTOARE ELIGIBILE

Toate sectoarele 14 cu excepția celor șase sectoare eligibile în cadrul lotului 3.

DURATA PROIECTULUI

2 sau 3 ani. Durata trebuie să fie aleasă în etapa de depunere a cererii de finanțare, în funcție de obiectivul proiectului și de tipul de activități planificate în timp.
În cazuri excepționale, durata unei alianțe a competențelor sectoriale poate fi prelungită, la cererea beneficiarului și cu acordul Agenției Executive, cu o perioadă de până la 6 luni. În acest caz, valoarea totală a grantului nu se va modifica.

UNDE SE DEPUNE CEREREA? La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles.

CÂND SE DEPUNE CEREREA?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 28 februarie, ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep la data de 1 noiembrie sau 1 decembrie a aceluiași an sau la data de 1 ianuarie a anului următor.

CUM SE DEPUNE CEREREA?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

 

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

 

Criterii de atribuire pentru lotul 2

Propunerile vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

RELEVANȚA PROIECTULUI
(MAXIMUM 25 DE PUNCTE)

 • Legătura cu politica și inițiativele UE: propunerea ia în considerare și contribuie la atingerea obiectivelor europene din domeniul VET; propunerea ia în considerare și contribuie la asigurarea vizibilității instrumentelor și inițiativelor UE existente pentru dezvoltarea competențelor; propunerea se bazează pe lucrările consiliului european pentru competențe sectoriale, dacă este cazul.
 • Reprezentarea VET: alianța competențelor sectoriale include parteneri care reprezintă în mod adecvat proiectarea și furnizarea activități VET;
 • Reprezentarea sectorului: alianța competențelor sectoriale include parteneri care reprezintă în mod adecvat sectorul în cauză; 
 • Competențe digitale: măsura în care propunerea integrează competențele digitale în conținutul de formare pentru unul sau mai multe profiluri profesionale corelate. Propunerile care includ acest aspect vor fi considerate foarte relevante;
 • Competențe verzi: măsura în care propunerea integrează competențe legate de trecerea la o economie circulară și mai verde în conținutul de formare pentru unul sau mai multe profiluri profesionale corelate. Propunerile care includ acest aspect vor fi considerate foarte relevante;
 • Scop: propunerea este relevantă pentru obiectivele acțiunii (a se vedea secțiunea „Care sunt obiectivele unei alianțe a competențelor sectoriale”);
 • Consecvență: obiectivele sunt bazate pe o analiză atentă a nevoilor; sunt definite în mod clar, realist și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și pentru acțiune;
 • Inovare: propunerea are în vedere metode și tehnici de ultimă generație și conduce la rezultate și soluții inovatoare;
 • Valoare adăugată europeană: propunerea demonstrează în mod clar valoarea adăugată generată prin caracterul său transnațional.

CALITATEA ELABORĂRII ȘI A PUNERII ÎN APLICARE A PROIECTULUI
(MAXIMUM 30 DE PUNCTE)

 

 • Coerență: elaborarea de ansamblu a proiectului asigură coerența între obiectivele proiectului, metodologie, activități și bugetul propus. Propunerea prezintă un set coerent și cuprinzător de activități adecvate care răspund nevoilor identificate și conduc la rezultatele așteptate;
 • Structură: programul de lucru este clar și inteligibil și acoperă toate etapele proiectului (pregătire, punere în aplicare, exploatare, monitorizare, evaluare și diseminare);
 • Metodologie: propunerea respectă și utilizează instrumente ale UE legate de competențe și de ocupații, cum ar fi EQF15, ECVET16, EQAVET17, EURES18, Drop 'Pin19, ESCO20, etc. Ori de câte ori este posibil, propunerea ia în considerare și valorifică activitățile anterioare relevante (de exemplu, inițiativele țărilor participante la program, comunitățile de cunoaștere și inovare-CCI ale EIT21, alianțe ale competențelor sectoriale anterioare și actuale22. Propunerea utilizează o abordare bazată pe rezultatele învățării, ECVET (unități de rezultate ale învățării) și principiile de asigurare a calității în conformitate cu EQAVET;
 • Gestionare: sunt prevăzute mecanisme de gestionare solide. Termenele, organizarea, sarcinile și responsabilitățile sunt bine definite și realiste. Propunerea alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate;
 • Buget: bugetul prevede resursele adecvate, necesare pentru succesul proiectului, fără a fi nici supraestimat, nici subestimat;
 • calitatea modalităților de recunoaștere și de validare a rezultatelor învățării participanților, în conformitate cu principiile și cu instrumentele de transparență și recunoaștere la nivel european.
 • Controlul financiar și al calității: măsurile de control (evaluarea continuă a calității, evaluări inter pares, activități de analiză comparativă etc.) și indicatorii de calitate asigură faptul că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și eficientă din punctul de vedere al costurilor. Provocările/riscurile proiectului sunt clar identificate și acțiunile de atenuare sunt abordate corespunzător. Procesele de revizuire de către experți sunt planificate ca o parte integrantă a proiectului. Programul de lucru al alianței include o evaluare externă independentă a calității la mijlocul perioadei și la sfârșitul proiectului.

CALITATEA ECHIPEI DE PROIECT ȘI A MODALITĂȚILOR DE COOPERARE

(MAXIMUM 25 DE PUNCTE)

 • Configurația: alcătuirea parteneriatului este în conformitate cu obiectivele proiectului, reunind, în funcție de necesități, expertiza și competențele necesare pentru proiectarea programelor de învățământ, pentru proiectarea standardelor privind calificările, metodologia de furnizare a formării și politica în domeniul formării. Reprezentativitatea și experiența partenerilor din sectorul în cauză și la nivel european sunt demonstrate în mod convingător. Partenerii combină informații sistemice și aferente sectorului cu o cunoaștere solidă a necesităților în materie de competențe și a practicilor de formare în sectorul economic din care fac parte. Participarea partenerilor sociali europeni și/sau a partenerilor sociali naționali din țările cuprinse în alianță prin atribuirea clară a unui rol în dezvoltarea programelor de studii și asigurarea învățării la locul de muncă este foarte relevantă. Răspândirea și reprezentativitatea partenerilor relevanți în țările participante la program implicate în alianță ar trebui să fie de așa natură încât alianța să aibă o capacitate ridicată de punere în aplicare în țările acoperite de alianță (de exemplu, prin participarea unei organizații sectoriale europene sau a unor parteneri sociali europeni). În cazul în care propunerea implică, de asemenea, organisme cu funcție de reglementare în domeniul VET, aceasta va fi considerată foarte relevantă;
 • Angajament: repartizarea responsabilităților și a sarcinilor este clară, adecvată și demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante în raport cu expertiza și cu capacitatea lor specifică;
 • Sarcini: coordonatorul demonstrează un înalt nivel de gestionare și de coordonare a rețelelor transnaționale și dă dovadă de capacitate de conducere într-un mediu complex. Sarcinile individuale sunt alocate pe baza know-how-ului specific al fiecărui partener;
 • Colaborare/spirit de echipă: se propune un mecanism eficient pentru a asigura o bună coordonare, luare a deciziilor și comunicare între organizațiile participante, participanți și orice alte părți interesate relevante.

IMPACT ȘI DISEMINARE

(MAXIMUM 20 DE PUNCTE)

 • Exploatare: propunerea demonstrează modul în care rezultatele alianței vor fi utilizate în țările participante;
 • Diseminare: propunerea oferă un plan clar de diseminare a rezultatelor și include activități adecvate și calendarul, instrumentele și canalele acestora pentru a asigura că rezultatele și beneficiile vor fi distribuite în mod eficace în rândul părților interesate, al factorilor de decizie, al specialiștilor în orientare, al întreprinderilor și al tinerilor cursanți din învățământul obligatoriu în ceea ce privește ocupațiile pentru care există o cerere mare pe piața forței de muncă sau potențialul de creare a unei întreprinderi noi; pe durata proiectului și ulterior; propunerea indică partenerul care va fi responsabil de diseminare și demonstrează experiența relevantă pe care o are acesta în ceea ce privește activitățile de diseminare;
 • Impact: propunerea prezintă relevanța și implicațiile sociale și economice. Acesta include parteneri cu un rol semnificativ în sectorul în cauză, inclusiv în domeniul educației și formării profesionale. De asemenea, cuprinde obiective și indicatori de monitorizare a progresului și de evaluare a impactului preconizat (pe termen scurt și lung); dacă sunt implicate în mod convingător organisme cu funcție de reglementare (în special în ceea ce privește calificările) pentru a se asigura recunoașterea sau certificarea conținutului de formare, propunerea este foarte relevantă. În cazul în care este vorba despre o organizație sectorială europeană de tip umbrelă care reprezintă parteneri sociali sau sectorul în cauză este un partener cu drepturi depline, propunerea este foarte relevantă;
 • Acces deschis23: Dacă este relevant, propunerea descrie modul în care materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție gratuit și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise24 și nu conține nicio limitare disproporționată; 
 • Durabilitate: propunerea explică modul în care va fi elaborat planul de acțiune pentru implementare la nivel național și regional. Propunerea include măsuri adecvate și identificarea resurselor financiare (europene, naționale și private) pentru a se asigura că rezultatele și beneficiile obținute de alianță vor avea o sustenabilitate pe termen lung.

 

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte. De asemenea, acestea trebuie să acumuleze minimum 13 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare”; 16 puncte pentru categoria „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului” și 11 puncte pentru categoria „Impact și diseminare”.

 

Lotul 3: Alianțele competențelor sectoriale pentru punerea în aplicare a unei noi abordări strategice (plan) de cooperare sectorială în materie de competențe

Criterii de eligibilitate pentru lotul 3

ORGANIZAȚII PARTICIPANTE ELIGIBILE

Următoarele organizații, împreună cu entitățile lor afiliate (dacă există), sunt eligibile să participe la alianțele din lotul 3. Acestea pot fi organizații publice sau private stabilite într-o țară participantă la program (a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid).
 • întreprinderi publice sau private active în sectoarele selectate, în special cele care dețin un departament de formare propriu, cele care oferă programe de ucenicie și cele care oferă formare comună (formare în colaborare);
 • organizații ale UE sau naționale care reprezintă industria, întreprinderile mici și mijlocii, organizațiile sectoriale relevante;
 • furnizori publici sau privați de educație sau formare, inclusiv centre de formare și instituții de învățământ superior;
 • rețele ale furnizorilor de activități VET și organizațiile europene sau naționale care îi reprezintă;
 • autorități responsabile cu educația și formarea sau ocuparea forței de muncă la nivel regional sau național, și ministerele aferente.
 • organizații sau rețele – la nivelul UE sau la nivel național – care reprezintă partenerii sociali, industria, organizațiile sectoriale, profesiile și alte părți interesate în domeniul educației și formării profesionale, inclusiv organizații de tineret; 
 • camere de comerț, de industrie, de muncă și alte organisme intermediare sectoriale relevante;
 • consilii ale competențelor sectoriale; 
 • agenții de dezvoltare economică, organisme de statistică și institute de cercetare;
 • organisme care oferă servicii de orientare, consiliere și informare profesională și servicii de ocupare a forței de muncă;
 • organisme de acreditare, certificare, recunoaștere sau calificare (organisme cu „funcție de reglementare”).
 • organisme care reprezintă autoritățile relevante la nivel regional și național.

CINE POATE DEPUNE CEREREA?

Orice organizație participantă stabilită într-o țară participantă la program. Organizația candidează în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

NUMĂRUL ȘI PROFILUL ORGANIZAȚIILOR PARTICIPANTE

Alianța competențelor sectoriale trebuie să acopere cel puțin 8 țări participante la program și să includă cel puțin 12 parteneri cu drepturi depline, dintre care cel puțin 5 să fie companii, reprezentanți ai industriei sau ai sectorului (de exemplu camere sau asociații de comerț) și cel puțin 5 să fie furnizori de educație și formare.

SECTOARE ELIGIBILE

 1. Baterii pentru mobilitatea electronică
 2. Bioeconomia, noile tehnologii și inovația în agricultură
 3. Tehnologii de apărare
 4. Digitalizarea pentru lanțul valoric domeniul energiei
 5. Industrii intensive din punct de vedere energetic/simbioză industrială
 6. Producția și proiectarea în domeniul microelectronicii

DURATA PROIECTULUI

4 ani.
În cazuri excepționale, durata unei alianțe a competențelor sectoriale poate fi prelungită, la cererea beneficiarului și cu acordul Agenției Executive, cu o perioadă de până la 6 luni. În acest caz, valoarea totală a grantului nu se va modifica.

UNDE SE DEPUNE CEREREA? La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles.

CÂND SE DEPUNE CEREREA?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 28 februarie, ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep la data de 1 noiembrie sau 1 decembrie a aceluiași an sau la data de 1 ianuarie a anului următor.

CUM SE DEPUNE CEREREA?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

 

Informații suplimentare care trebuie luate în considerare pentru fiecare sector în proiectele din lotul 3

În ceea ce privește LOTUL 3 - Alianțele competențelor sectoriale pentru punerea în aplicare a unei noi abordări strategice (plan) de cooperare sectorială în materie de competențe, trebuie luate în considerare următoarele informații pentru fiecare dintre sectoare:

Baterii pentru mobilitatea electronică

Alianța trebuie să includă cel puțin următoarele domenii:

 • Aptitudinile necesare pentru producția în masă de baterii și alimentatoare (pentru mobilitatea electronică, stocarea energiei și alte aplicații industriale), inclusiv aptitudinile necesare producției de materiale pentru baterii, de baterii și de pachete/sisteme de baterii;
 • Generația existentă și cea anticipată de tehnologii pentru baterii (de ex., acumulatorii existenți, avansați și viitori, cu ioni de litiu);
 • Tehnologii privitoare la utilizarea secundară a bateriilor pentru mobilitate electronică (precum utilizarea în stocarea energiei) și reciclarea.
Pentru a asigura complementaritatea și sinergiile, activitățile trebuie să fie compatibile cu datele existente pentru sector, inclusiv cu acțiunile și orientările furnizate de:
 • Modelul cooperării sectoriale privind aptitudinile în industria autovehiculelor25
 • Comunicatul Comisiei: „Asigurarea unei mobilități cu emisii reduse” COM(2017) 67526
 • Comunicatul Comisiei: „Europa în mișcare” COM(2018) 29327și Anexa II aferentă
 • Planuri strategice de acțiune privind bateriile28
 • Raportul final al grupului la nivel înalt privind competitivitatea și creșterea durabilă a industriei autovehiculelor în Uniunea Europeană - „GEAR 2030”29
 • Planul strategic european pentru tehnologii energetice („Planul SET”)30

Bioeconomia, noile tehnologii și inovația în agricultură

Alianța trebuie să includă cel puțin următoarele domenii: 
 1. eficiență energetică 
 2. digitalizare; 
 3. economie circulară, inclusiv bioproduse și produse secundare reciclate.
Pentru a asigura complementaritatea și sinergiile, activitățile trebuie să fie compatibile cu inițiativele și datele existente pentru sector, inclusiv cu acțiunile și orientările furnizate de:
 • Comitetul permanent pentru cercetare agricolă (Standing Committee on Agricultural Research, CPCA)32, în special lucrările privind Sistemul de cunoștințe și inovație în agricultură (Agricultural Knowledge and Innovation System, SCIA)
 • Legislația privind Politica agricolă comună33
 • Strategia privind piața unică digitală34
 • Abordarea strategică privind cercetarea și inovația în agricultură la nivelul UE35
 • Strategia UE privind bioeconomia36
 • Planul de acțiune al UE privind economia circulară37
 • Strategia UE privind pădurile38
 • Combaterea schimbărilor climatice în UE39
 • Orizont relevant 202040, Întreprinderea comună bazată pe biotehnologie41 și proiectele LIFE42
Tehnologii de apărare
Alianța trebuie să includă cel puțin următoarele domenii: 
 1. navigatori;
 2. lucrătorii de pe uscat (de exemplu, personalul companiilor de transport maritim).
Sectoare precum cel portuar, al pescuitului și al căilor navigabile interioare sunt excluse.
Pentru a asigura complementaritatea și sinergiile, activitățile trebuie să fie compatibile cu inițiativele și datele existente pentru sector, inclusiv cu acțiunile și orientările furnizate de: 
 • Viziune privind aptitudinile de apărare pentru prezent și pentru ziua de mâine: analiza datelor privind aptitudinile, pentru identificarea discrepanțelor (publicare estimată în luna octombrie 2018) 43
 • Parteneriatul european pentru capacitățile de apărare 44
 • Fondul european pentru apărare – propunere de regulament COM(2018) 476 45
 • Lansarea Fondului european pentru apărare – COM(2017) 295 46
 • Planul de acțiune european privind apărarea – COM(2016) 950 47
 • Studiu privind capacitățile și competența de apărare (2015) 48
 • Către un sector al apărării și al securității mai competent și mai eficient – COM(2013) 387 49
 • Parcursul de implementare pentru COM(2013) 387 50
 • Concluziile Consiliului European din decembrie 2013 51
Digitalizarea pentru lanțul valoric din domeniul energiei
Alianța trebuie să includă cel puțin 2 din următoarele domenii: 
 1. sectoarele tradiționale, inclusiv: industria prelucrării celulozei și hârtiei și operațiunile conexe;
 2. sectoare emergente, cum ar fi: procese inovatoare, biorafinării, bioproduse.
 
Pentru a asigura complementaritatea și sinergiile, activitățile trebuie să fie compatibile cu inițiativele și datele existente pentru sector, inclusiv cu acțiunile și orientările furnizate de:
 • Pachetul „Energie curată pentru toți europenii” 52
 • Strategia-cadru a Uniunii Energiei 53
 • Al treilea pachet legislativ din domeniul energetic 54
 • Coduri și îndrumări privind rețeaua de electricitate 55
 • Comunicatul din 2017 „O strategie UE reînnoită privind politica industrială” 56
 • Parcursul pentru 2011 către o Europă eficientă din punct de vedere al resurselor 57
 • Documentul neoficial privind competitivitatea industriilor intensive din punct de vedere energetic din UE 58
 • Proiect pentru raportul privind politica (2018) „Parcursuri către industrii sustenabile: eficiența energetică și utilizare CO2” 59
 • Acțiunea 6 din Planul strategic pentru tehnologii energetice („SET”) 60
 • Directiva privind eficiența energetică 61
 • Directiva privind deșeurile 62
 • Documente de referință cu cele mai bune tehnici disponibile 63
 • Proiecte finanțate prin ERASMUS+: Recycle Art, ENACTPLUS 64  SEEREUSE 65
 • Proiecte Orizont 2020, precum MAESTRI, SCALER, SHAREBOX, SYMBIOPTIMA, EPOS66
Producția și proiectarea în domeniul microelectronicii
Alianța trebuie să includă cel puțin 2 din următoarele domenii: 
 • Proiectarea de componente electronice pentru circuite digitale, analoage sau cu semnal mixt, precum: prelucrarea și stocarea informațiilor, radiofrecvență și microunde, senzori (imagistică, fotonică etc.) și dispozitive de acționare (sisteme microelectromecanice etc.);
 • Proiectarea de sisteme electronice, precum: sisteme cu cipuri integrate, circuite integrate în modul (SIP), co-proiectare hardware/software;
 • Bazele producției în electronică, precum: introducere în materiale avansate, echipamente de prelucrare, proces de producție, testare, ambalare, servicii predictive/preventive.

Pentru a asigura complementaritatea și sinergiile, activitățile trebuie să fie compatibile cu inițiativele și datele existente pentru sector, precum și cu orientările furnizate în următoarele documente:

 • Competențe digitale și Coaliția pentru locuri de muncă – DG Connect CE 67
 • Planul de implementare a Parcursului strategic industrial european – Grupul Liderilor în Electronică, 2014 68
 • Competențe pentru tehnologii generice esențiale în Europa – Studiu – 2016, CE-DG Creștere Economică 69
 • Tehnologii generice esențiale – Raportul final – 2016, Grupul de experți la nivel înalt privind tehnologiile generice esențiale 70 și Regăsirea industriei – 2018, Grupul strategic la nivel înalt privind tehnologiile industriale 71
 • O strategie reînnoită privind politica industrială la nivelul UE – 2017 72
 • Digitalizarea industriei europene – 201673

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

 

Criterii de atribuire pentru lotul 3

Propunerile vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

RELEVANȚA PROIECTULUI
(MAXIMUM 25 DE PUNCTE)

 • Legătura cu politica și inițiativele UE: propunerea ia în considerare și contribuie la atingerea obiectivelor europene din domeniul VET; propunerea ia în considerare și contribuie la asigurarea vizibilității instrumentelor și inițiativelor UE existente pentru dezvoltarea competențelor; propunerea se bazează pe lucrările consiliului european pentru competențe sectoriale, dacă este cazul.
 • Reprezentarea sectorului educației: alianța include parteneri care îi reprezintă în mod adecvat pe furnizorii din domeniul educației;
 • Reprezentarea sectorului: alianța include parteneri care reprezintă în mod adecvat sectorul în cauză;
 • Competențe legate de tehnologiile digitale și tehnologiile generice esențiale (TGE), inclusiv de inteligența artificială (IA): măsura în care propunerea integrează aceste competențe în conținutul formării pentru unul sau mai multe profiluri profesionale conexe;
 • Competențe „verzi” și „albastre”: măsura în care propunerea integrează competențe legate de trecerea la o economie circulară și mai verde, atât în ceea ce privește competențele necesare, cât și conținutul formării pentru unul sau mai multe profiluri profesionale corelate. Propunerile care includ acest aspect vor fi considerate foarte relevante;
 • Scop: propunerea este relevantă pentru obiectivele, temele și activitățile acțiunii descrise în secțiunea 2. Propunerea contribuie la construirea de rețele transnaționale și de instrumente de cooperare între părțile interesate relevante pentru a adapta educația la nevoile emergente ale industriei din care face parte sectorul;
 • Consecvență: obiectivele sunt bazate pe o analiză atentă a nevoilor; sunt definite în mod clar, realist și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și pentru acțiune;
 • Inovare: propunerea are în vedere metode și tehnici de ultimă generație și conduce la rezultate și soluții inovatoare;
 • Valoare adăugată europeană: propunerea demonstrează în mod clar valoarea adăugată generată prin caracterul său transnațional.

CALITATEA ELABORĂRII ȘI A PUNERII ÎN APLICARE A PROIECTULUI
(MAXIMUM 30 DE PUNCTE)

 

 • Coerență: elaborarea de ansamblu a proiectului asigură coerența între obiectivele proiectului, metodologie, activități și bugetul propus. Propunerea prezintă un set coerent și cuprinzător de activități adecvate care răspund nevoilor identificate și conduc la rezultatele așteptate;
 • Structură: programul de lucru este clar și inteligibil și acoperă toate etapele proiectului (pregătire, punere în aplicare, exploatare, monitorizare, evaluare și diseminare);
 • Metodologie: propunerea respectă și utilizează instrumentele UE legate de competențe și de ocupații, cum ar fi EQF74, ECVET75, EQAVET76, Europass77, EURES78, Drop 'Pin79, ESCO80, etc. Ori de câte ori este posibil, propunerea ia în considerare și valorifică activitățile anterioare relevante (de exemplu, inițiativele țărilor participante la program, comunitățile de cunoaștere și inovare-CCI ale EIT81, alianțe ale competențelor sectoriale anterioare și actuale82. Propunerea utilizează o abordare bazată pe rezultatele învățării, ECVET (unități de rezultate ale învățării) și principiile de asigurare a calității în conformitate cu EQAVET;
 • Gestionare: sunt prevăzute mecanisme de gestionare solide. Termenele, organizarea, sarcinile și responsabilitățile sunt bine definite și realiste. Propunerea alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate;
 • Buget: bugetul prevede resursele adecvate, necesare pentru succesul proiectului, fără a fi nici supraestimat, nici subestimat;
 • calitatea modalităților de recunoaștere și de validare a rezultatelor învățării participanților, în conformitate cu principiile și cu instrumentele de transparență și recunoaștere la nivel european.
 • Controlul financiar și al calității: măsurile de control (evaluarea continuă a calității, evaluări inter pares, activități de analiză comparativă etc.) și indicatorii de calitate asigură faptul că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și eficientă din punctul de vedere al costurilor. Provocările/riscurile proiectului sunt clar identificate și acțiunile de atenuare sunt abordate corespunzător. Procesele de revizuire de către experți sunt planificate ca o parte integrantă a proiectului. Programul de lucru al alianței include o evaluare externă independentă a calității la mijlocul perioadei și la sfârșitul proiectului.

CALITATEA ECHIPEI DE PROIECT ȘI A MODALITĂȚILOR DE COOPERARE

(MAXIMUM 25 DE PUNCTE)

 • Configurația: alcătuirea alianței este în conformitate cu obiectivele proiectului, reunind, în funcție de necesități, expertiza și competențele necesare pentru identificarea și anticiparea competențelor, furnizarea de competențe, proiectarea programelor de învățământ, proiectarea standardelor privind calificările, metodologia de furnizare a formării și politica în domeniul formării. Partenerii combină informații sistemice și aferente sectorului cu o cunoaștere solidă a necesităților în materie de competențe și a practicilor de formare în sectorul economic din care fac parte. Alianța asigură o reprezentativitate adecvată a întregului sector: reprezentativitatea și experiența partenerilor din sectorul în cauză și la nivel european sunt demonstrate în mod convingător. Participarea partenerilor sociali europeni și/sau a partenerilor sociali naționali din țările cuprinse în alianță este foarte relevantă. Răspândirea geografică și reprezentativitatea partenerilor relevanți în țările participante la program implicate în alianță ar trebui să fie de așa natură încât alianța să aibă o capacitate ridicată de punere în aplicare în țările vizate (de exemplu, prin participarea unei organizații sectoriale europene sau a unor parteneri sociali europeni); În cazul în care propunerea implică, de asemenea, organisme cu funcție de reglementare din domeniul educației și formării profesionale, aceasta va fi considerată foarte relevantă;
 • Angajament: repartizarea responsabilităților și a sarcinilor este clară, adecvată și demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante în raport cu expertiza și cu capacitatea lor specifică;
 • Sarcini: coordonatorul demonstrează un înalt nivel de gestionare și de coordonare a rețelelor transnaționale și dă dovadă de capacitate de conducere într-un mediu complex. Sarcinile individuale sunt alocate pe baza know-how-ului specific al fiecărui partener;
 • Colaborare/Spirit de echipă: se propune un mecanism eficient pentru a asigura o bună coordonare, luare a deciziilor și comunicare între organizațiile participante, participanți și orice alte părți interesate relevante

IMPACT ȘI DISEMINARE

(MAXIMUM 20 DE PUNCTE)

 • Exploatare: propunerea demonstrează modul în care rezultatele alianței vor fi utilizate în țările partenere;
 • Diseminare: propunerea oferă un plan clar de diseminare a rezultatelor și include activități adecvate și calendarul acestora, instrumente și canale pentru a asigura că rezultatele și beneficiile vor fi distribuite în mod eficace în rândul părților interesate, al factorilor de decizie, al specialiștilor în orientare, al întreprinderilor și al tinerilor cursanți din învățământul obligatoriu în ceea ce privește ocupațiile pentru care există o cerere mare pe piața forței de muncă sau potențialul de creare a unei întreprinderi noi pe parcursul proiectului și ulterior acestuia; propunerea detaliază modul în care vor fi identificate, documentate și difuzate exemple concrete de bune practici; propunerea indică partenerul care va fi responsabil de diseminare și demonstrează experiența relevantă pe care o are acesta în ceea ce privește activitățile de diseminare;
 • Impact: propunerea prezintă relevanța și implicațiile sociale și economice. Aceasta include parteneri cu un rol semnificativ în sectorul în cauză, inclusiv în domeniul educației și formării profesionale. De asemenea, cuprinde obiective și indicatori de monitorizare a progresului și de evaluare a impactului preconizat (pe termen scurt și lung). Propunerea include și organisme cu funcții de reglementare (în special privind calificările) care sunt implicate activ pentru a asigura recunoașterea sau certificarea conținutului de formare al propunerii. În cazul în care este vorba despre o organizație europeană sectorială de tip umbrelă care reprezintă partenerii sociali sau sectorul în cauză este un partener cu drepturi depline, propunerea este considerată foarte relevantă; 
 • Acces deschis: Dacă este cazul, propunerea descrie modul în care materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție gratuit și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise și într-un format care oferă acces la date prin intermediul unui link, și nu conține limitări disproporționate;
 • Durabilitate: propunerea explică modul în care va fi elaborat planul de acțiune pentru implementare la nivel național și regional. Propunerea include măsuri adecvate și identificarea resurselor financiare (europene, naționale și private) pentru a se asigura că rezultatele și beneficiile obținute de alianță vor avea o sustenabilitate pe termen lung și dincolo de durata proiectului.

 

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte. De asemenea, acestea trebuie să acumuleze minimum 13 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare”; 16 puncte pentru categoria „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului” și 11 puncte pentru categoria „Impact și diseminare”.

 

Ce altceva trebuie să știți despre acțiune?

Asigurarea calității este vitală pentru a garanta că alianța pune în aplicare cu succes rezultatele obținute și are un impact care depășește cu mult cadrul organizațiilor partenere. Se preconizează că alianțele vor obține rezultate care sunt larg transferabile în cadrul sectorului economic în cauză. Prin urmare, alianțele trebuie să prezinte un plan solid de gestionare a calității. 
 
De asemenea, alianțele ar trebui să pună în aplicare procese de revizuire de către experți ca o parte integrantă a proiectului. Prin urmare, programul de lucru al alianței ar trebui să includă o evaluare externă independentă a calității la jumătatea perioadei și la sfârșitul proiectului, care va fi prezentată împreună cu progresul proiectului și cu raportul final. În raportul lor intermediar, organizațiile participante vor trebui să demonstreze acțiunile de monitorizare rezultate din recomandarea evaluării calității la jumătatea perioadei.
 
Toate alianțele trebuie să întreprindă activități de diseminare direcționate, în special prin organizații/organisme care oferă consiliere/orientare profesională. Acestea trebuie să prezinte un plan de diseminare cuprinzător, inclusiv:
 • o strategie de diseminare activă care să vizeze părțile interesate, factorii de decizie, specialiștii în orientare, întreprinderile și tinerii cursanți din învățământul obligatoriu în ceea ce privește ocupațiile cu cerere mare pe piața forței de muncă sau potențialul de creare a unei întreprinderi noi;
 • integrarea rezultatelor la nivelul întregului sector;
 • punerea la dispoziție a rezultatelor alianței prin licențe deschise.
 
Planul de diseminare ar trebui să explice în mod clar modul în care vor fi diseminate rezultatele planificate ale proiectului, inclusiv definirea scopurilor, a obiectivelor, a mijloacelor care vor fi utilizate și a momentului relevant. De asemenea, cererile ar trebui să indice partenerul care va fi responsabil de diseminare și să demonstreze experiența relevantă pe care acesta o are în activități de diseminare. Proiectele selectate vor trebui să realizeze un scurt rezumat publicabil al activităților proiectului, care va fi publicat la finalul proiectului în instrumentul de diseminare al programului. 
 
Alianțele competențelor sectoriale reprezintă o acțiune recentă și ambițioasă; acestea sunt supuse unei monitorizări speciale care necesită o participare activă din partea tuturor participanților și a părților interesate. Alianțele competențelor sectoriale trebuie să prevadă participarea la reuniunile și evenimentele organizate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură și Comisia Europeană. Trebuie planificat un buget pentru cel mult 3 reuniuni pe an.

 

Care sunt regulile de finanțare?

Bugetul proiectului trebuie să fie elaborat în conformitate cu următoarele reguli de finanțare (în euro):

Lotul 1 – Alianțele competențelor sectoriale pentru dezvoltarea abordărilor sectoriale, prin „Platforme de excelență profesională și tehnică”:              

 • Buget total orientativ: 4.000.000 EUR
 • Contribuția maximă acordată de UE pentru un proiect (2 ani): 1.000.000 EUR

Lotul 2 – Alianțele competențelor sectoriale pentru proiectarea și furnizarea de activități de formare VET:

 • Buget total orientativ: 3.500.000 EUR
 • Contribuția maximă acordată de UE pentru un proiect (2 ani):    700.000 EUR
 • Contribuția maximă acordată de UE pentru un proiect (3 ani): 1.000.000 EUR

Lotul 3 – Alianțele competențelor sectoriale pentru punerea în aplicare a unei noi abordări strategice (plan) de cooperare sectorială în materie de competențe

 • Buget total orientativ: 24.000.000 EUR
 • Contribuția maximă acordată de UE pentru un proiect (4 ani): 4.000.000 EUR

Pentru Lotul 3, se poate selecta numai o singură propunere per sector pilot

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Sprijin pentru punerea în aplicare

Contribuție la orice activitate legată direct de punerea în aplicare a proiectului, inclusiv: gestionarea proiectului, reuniuni legate de proiect, rezultate intelectuale [de exemplu, programe de învățământ, materiale pedagogice, resurse educaționale deschise (OER), instrumente informatice, analize, studii etc.], diseminare, participarea la evenimente, conferințe, transport etc.


Numărul de zile și profilul personalului implicat pentru fiecare țară constituie baza de calcul a contribuției UE.

Contribuție la costurile unitare

B3.1 per administrator implicat pe zi de lucru la proiect

Condiție: solicitanții vor trebui să justifice tipul și volumul resurselor necesare în raport cu punerea în aplicare a activităților și a rezultatelor propuse.

Pentru a fi eligibile pentru acest tip de grant, rezultatele trebuie să fie substanțiale în ceea ce privește calitatea și cantitatea.

B3.2 per cercetător/cadru didactic/formator implicat pe zi de lucru la proiect

B3.3 per tehnician implicat pe zi de lucru la proiect

B3.4 per membru al personalului administrativ implicat pe zi de lucru la proiect

 

Tabelul A – Punerea în aplicare a proiectului (sume în euro pe zi) în țările participante la program

Sumele depind de: a) profilul personalului implicat în proiect și b) țara organizației participante al cărei personal este implicat.

 

Manager

Cadru didactic/formator/cercetător/

Lucrător de tineret

Tehnician

Personal administrativ

 

B3.1

B3.2

B3.3

B3.4

Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Suedia, Liechtenstein, Norvegia

353

289

228

189

 

Belgia, Germania, Franța, Italia, Finlanda, Regatul Unit, Islanda

 

336

257

194

157

 

Republica Cehă, Grecia, Spania, Cipru, Malta, Portugalia, Slovenia

 

197

164

122

93

 

Bulgaria, Estonia, Croația, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Republica Macedonia de Nord, Turcia

 

106

88

66

47

Industrii intensive din punct de vedere energetic/simbioză industrială

Alianța trebuie să includă cel puțin 2 din următoarele domenii:

 • Tehnologii de simbioză industrială;
 • Tehnologii de asigurare a eficienței energetice;
 • Auditul în energie și managementul energiei.
Pentru a asigura complementaritatea și sinergiile, activitățile trebuie să fie compatibile cu inițiativele și datele existente pentru sector, inclusiv cu acțiunile și orientările furnizate de: