Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Udruženja sektorskih vještina

Koji su ciljevi i prioriteti udruženja sektorskih vještina?

Udruženja sektorskih vještina usmjerena su na usklađivanje vještina i potreba na tržištu rada s obzirom na jedan ili više profila zanimanja u određenom sektoru. To čine utvrđivanjem postojećih ili novonastalih potreba tržišta rada po pojedinom sektoru (aspekt potražnje) te jačanjem spremnosti početnih i stalnih sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) za djelovanje, na svim razinama, u skladu s potrebama tržišta rada (aspekt ponude). Oslanjajući se na dokaze o potrebnim vještinama, udruženja sektorskih vještina podupiru osmišljavanje i izvršavanje sadržaja transnacionalnog strukovnog osposobljavanja te metodologije poučavanja i osposobljavanja za europske osnovne stručne profile. 
 
U okviru udruženja sektorskih vještina za stratešku sektorsku suradnju u području vještina utvrđuju se i razvijaju konkretne aktivnosti kako bi se potražnja za vještinama uskladila s ponudom radi potpore sveukupnoj strategiji rasta po pojedinom sektoru.

Projekti će doprinijeti poboljšanju kvalitete i relevantnosti europskog strukovnog obrazovanja i sustava osposobljavanja kako je navedeno u zajedničkom izvješću ET 2020 iz 2015. te sukladno odluci ministara nadležnih za strukovno obrazovanje i osposobljavanje 2015. godine u Rigi u pogledu novog kompleta srednjoročnih predmeta isporuke za razdoblje 2015.-2020.

To bi se trebalo postići aktivnostima usmjerenima na sljedeće ciljeve:
 • razvijanje strateških pristupa razvoju sektorskih vještina kroz partnerstva za održivu suradnju između ključnih dionika u sektoru u javnih tijela;
 • razvoj platformi i partnerstava na transnacionalnoj razini koje se temelje na inovativnim metodama suradnje, kao prvi korak prema uspostavi „Platformi strukovne izvrsnosti” u svojstvu pokretača kvalitetnih strukovnih vještina u kontekstu europskih, nacionalnih, regionalnih/lokalnih sektorskih strategija;
 • utvrđivanje postojećih i novih potrebnih vještina za struke iz određenih sektora te pretakanje navedenih podataka u Europsku panoramu vještina;
 • jačanje razmjene znanja i prakse između ustanova za obrazovanje i osposobljavanje te tržišta rada, s posebnim naglaskom na sektorske subjekte;
 • promicanje relevantnih sektorskih kvalifikacija i potpora sporazumu o njihovom priznavanju;
 • izgradnju međusobnog povjerenja, olakšavanje prekograničnog certificiranja, a time i pojednostavnjivanje profesionalne mobilnosti u sektoru te povećanje priznavanja kvalifikacija unutar sektora na europskoj razini
 • prilagodba izvođenja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja potrebnim vještinama, usredotočujući se na vještine relevantne za određeni posao i ključne kompetencije;
 • integriranje učenja kroz rad u pružanje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i, gdje je moguće, u sklopu s međunarodnim iskustvom te iskorištavanje njegovog potencijala za poticanje gospodarskog razvoja i inovacija, poboljšavajući na taj način konkurentnost predmetnih sektora;
 • planiranje postupnog uvođenja projektnih predmeta isporuke što dovodi do sustavnog učinka u obliku stalne prilagodbe pružanja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja potrebnim vještinama, na temelju održivog partnerstva među pružateljima i ključnih dionika tržišta rada na prikladnoj razini („povratne petlje”). To bi planiranje trebalo utvrditi i uključiti ključne nacionalne i/ili regionalne dionike te osigurati opsežno širenje rezultata.

 

Što je udruženje sektorskih vještina?

Udruženja sektorskih vještina transnacionalni su projekti u okviru kojih se utvrđuju postojeće i nove potrebe za vještinama u određenom gospodarskom sektoru ili se djeluje na temelju njih i/ili se te potrebe prenose u strukovne kurikulume kako bi se te potrebe ispunile.

Udruženja sektorskih vještina namijenjena su strukovnom obrazovanju i osposobljavanju na bilo kojoj razini Europskog kvalifikacijskog okvira (EKO) od 3 do 8, uključujući razinu nakon srednjeg obrazovanja koje nije više ni visoko te razinu višeg i visokog obrazovanja (primjerice, sveučilišta za primijenjene znanosti, politehnički instituti, itd.). Primjene koje se usredotočuju na strukovno obrazovanje i osposobljavanje na višoj i visokoj razini (razine EKO-a od 6 do 8) moraju uključivati snažnu sastavnicu učenja kroz rad1, i najmanje još jednu kvalifikacijsku razinu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja između razina EKO-a 3 i 5 (odnosno, ne isključivo razinu višeg i visokog obrazovanja).

Udruženja sektorskih vještina dužna su primijeniti instrumente i alate EU-a poput EKO-a, ECVET-a (European Credit System for Vocational Education and Training (Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju)), EQAVET-a (European Quality Assurance in Vocational Education and Training (Europski referentni okvir za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju)), kao i Preporuku Vijeća o europskom okviru za kvalitetno i učinkovito pripravništvo2, gdje je potrebno.

Posebno će se obuhvatiti digitalne vještine jer su one sve važnije za sve profesionalne profile na cijelom tržištu rada.

Isto tako, prijelaz na kružno i zelenije gospodarstvo mora se temeljiti na promjenama kvalifikacija i nacionalnih kurikuluma obrazovanja i osposobljavanja kako bi se ispunile nove profesionalne potrebe za zelenim vještinama.

U sklopu projekata ti se ciljevi mogu postići primjenom jednog ili više od sljedećih lotova (organizacija može biti uključena kao podnositeljica zahtjeva u nekoliko prijedloga i lotova ako se prijedlozi odnose na različite sektore):

1. lot: Udruženja sektorskih vještina za razvoj sektorskih pristupa putem transnacionalnih „Platformi strukovne izvrsnosti”. Ovaj lot podržava razvoj pilot-projekata na temelju inovativnih metoda suradnje, kao prvi korak ka uspostavi „Platformi strukovne izvrsnosti”. Njime se podržava razvoj sektorskih pristupa za izradu i pružanje sadržaja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kombinaciji sa strateškim pristupom razvoju vještina na lokalnoj/regionalnoj razini u skladu s lokalnim/regionalnim strategijama rasta i inovacija. Pri izradi i pružanju zajedničkog sadržaja osposobljavanja trebao bi se slijediti pristup i aktivnosti opisane za lot 2.

2. lot: Udruženja sektorskih vještina za osmišljavanje i pružanje SOO-a namijenjeni su osmišljavanju i pružanju zajedničkog sadržaja osposobljavanja za strukovne programe za jedno ili nekoliko povezanih zanimanja u sektoru te metodologija poučavanja i osposobljavanja. Posebno će se usredotočiti na učenje kroz rad, čime će se učenicima pružiti vještine koje se traže na tržištu rada. 2. lot – Udruženja sektorskih vještina moraju primjenjivati instrumente i alate na razini EU-a, kao što su EQF, ECVET i EQAVET.

3. lot: Udruženja sektorskih vještina za provedbu novog strateškog pristupa (Plan) za sektorsku suradnju u području vještina: Plan za sektorsku suradnju u području vještina3 jedna je od deset mjera Novog programa vještina za Europu (vidjeti opis na stranici Europa4). U trenutačnom pozivu Plan će se provoditi u šest sektora koji se suočavaju s velikim nedostatkom vještina (vidjeti kriterije prihvatljivosti). Udruženja u okviru 3. lota podupirat će provedbu Plana razvojem strategije za sektorske vještine. Ta strategija mora proizvesti sustavni i strukturni učinak na smanjenje manjkova, nedostataka i neusklađenosti u području vještina te osigurati odgovarajuću kvalitetu i razinu vještina radi podupiranja rasta, inovacija i tržišnog natjecanja u sektoru. Strategija za sektorske vještine mora obuhvaćati jasan skup aktivnosti, postignuća i jasno određenih proizvoda s ciljem usklađivanja potražnje i ponude vještina radi podupiranja sveukupne strategije rasta po pojedinom sektoru. Ciljevi 2. lota (ispunjavanje utvrđenih potreba za vještinama osmišljavanjem i izvršavanjem SOO-a) moraju biti obuhvaćeni strategijom za sektorske vještine. Udruženje iz lota 3. također treba primijeniti i aktivnosti iz lota 2. Za lot 3. moguće je financirati samo 1 prijedlog po sektoru.

Ako dva ili više prijedloga dobiju isti broj bodova, a dostupni proračun nije dovoljan za financiranje svih prijedloga, prednost će imati prijedlozi članova europskih vijeća za sektorske vještine.

 

Koje se aktivnosti podupiru u okviru te aktivnosti?

Svako udruženje sektorskih vještina provodi dosljedan, sveobuhvatan i promjenjiv skup međusobno povezanih aktivnosti koje su fleksibilne i mogu se prilagoditi različitim trenutačnim i budućim potrebama tržišta rada, kao što su:

 1. LOT: Udruženja sektorskih vještina za razvoj sektorskih pristupa putem „Platformi strukovne izvrsnosti”"

Uspostava transnacionalnih platformi strukovne izvrsnosti, sa sektorskim pristupom i sljedećim ciljevima:

 • uspostava partnerstava poslovnog i obrazovnog sektora koja može uključivati suradnju u pogledu pripravništva, vježbeništva, dijeljenja opreme, razmjene osoblja i nastavnika među tvrtkama i centrima za strukovno obrazovanje i osposobljavanje te organizacija drugih zajedničkih aktivnosti.
 • razvoj inovacijskih čvorišta, centara za širenje tehnologije i/ili virtualne prikaze, s posebnim naglaskom na potporu malim i srednjim poduzećima dijeljenjem opreme i stručnosti, provođenjem istraživanja i razvojem proizvoda i usluga, uz uključenost učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju;
 • pružanje poslovnih inkubatora učenicima u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju kako bi razvili svoje poduzetničke vještine i pokrenuli vlastite poslovne projekte/startupove ili se pripremili za samozapošljavanje;
 • aktivno sudjelovanje u aktivnostima regionalnih „trokuta znanja” s ciljem da postanu predvodnici istraživanja i tehnološkog razvoja, omogućavanjem brzog ažuriranja kurikuluma i kvalifikacija za osposobljavanje;
 • razvoj inovativnih metoda podučavanja i osposobljavanja na temelju digitalnih tehnologija (primjerice, masovni otvoreni mrežni, simulatori, proširena stvarnost, itd.) te rješenja virtualne/mješovite mobilnosti učenika i osoblja;
 • promicanje kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika i voditelja osposobljavanja, s naglaskom na pedagoške i tehničke vještine te njihova uključenost u istraživačke projekte među članovima platforme;
 • razvoj učenja na temelju izazova/projekta koje spaja interdisciplinarnu stručnost pomoću učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju iz različitih studijskih područja (primjerice, dizajn, marketing, inženjerstvo) kako bi riješili stvarne radne probleme/izazove.
 • pružanje usluga profesionalne orijentacije;
 • razvoj mehanizama i promicanje vrednovanja neformalnog i informalnog učenja;
 • razvoj strategija internacionalizacije za poticanje transnacionalne mobilnosti učenika, nastavnika, voditelja osposobljavanja i voditelja ustanova u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te voditelja sektora ljudskih resursa i osposobljavanja u poduzećima;
 • razvoj/istraživanje održivih financijskih modela kojima se kombinira javno i privatno financiranje te aktivnosti koje donose prihode;

Osmišljavanje transnacionalnog strukovnog kurikuluma na razini sektora:

 • Pri osmišljavanju transnacionalnog kurikuluma na razini sektora, potrebno je slijediti pristup i aktivnosti opisane za lot 2.

 

2. lot: Udruženje sektorskih vještina za osmišljavanje i pružanje SOO-a

Osmišljavanje transnacionalnog strukovnog kurikuluma na razini sektora:

 • po potrebi, prikupljanje i tumačenje dokaza o potrebnim vještinama na tržištu rada i određenom gospodarskom sektoru, oslanjajući se na Europsku panoramu vještina i, po potrebi, rad europskih sektorskih vijeća;
 • utvrđivanje potreba u smislu pružanja osposobljavanja, ako je moguće oslanjajući se na profile zanimanja iz Europske klasifikacije vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja (European Skills, Competencies, Qualifications and Occupations, ESCO);
 • na temelju utvrđenih potrebnih vještina za određene profile zanimanja u određenom gospodarskom sektoru utvrditi i osmisliti kurikulume SOO-a ili kvalifikacijske norme (u skladu s EQF-om i po obavijesti ESCO-a) kako bi se te potrebe ispunile
 • prenijeti potrebne vještine u inovativne, modularne programe i/ili kvalifikacije SOO-a usmjerene na ishode učenja (primjenjujući ECVET za osmišljavanje kvalifikacija koje se sastoje od jedinica ishoda učenja) kako bi se omogućila transparentnost i usporedivost, uzimajući u obzir i potrebe priznavanja prethodnog učenja (npr. neformalnog ili informalnog)
 • primijeniti upravljanje kvalitetom na novi sadržaj osposobljavanja primjenom načela osiguravanja kvalitete EQAVET-a ili uporabom već postojećih sustava osiguravanja kvalitete koji bi, međutim, trebali biti u skladu s EQAVET-om
 • integrirati razdoblja učenja kroz rad u novi sadržaj osposobljavanja, uključujući prilike za praktičnu primjenu znanja u stvarnim situacijama na radnom mjestu te ugraditi iskustvo transnacionalnog učenja kad god je moguće
 • osmisliti pružanje SOO-a usmjeravajući se na specifične vještine za zanimanja i na ključne kompetencije5, meke vještine i discipline STEM-a (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika), istodobno pružajući prilike za stjecanje ili razvijanje tih kompetencija, osobito u kontekstima osposobljavanja povezanog s radom
 • promicati relevantne sektorske kvalifikacije SOO-a (uključujući združene transnacionalne programe koje dodjeljuje više pružatelja SOO-a) i podupirati sporazum o njihovu priznavanju provođenjem načela ECVET-a te uvrstiti kvalifikacije u nacionalne kvalifikacijske okvire (NKO) i Europski kvalifikacijski okvir (EQF) te druge relevantne europske alate i instrumente u predmetnom sektoru
 • povećati priznavanje kvalifikacija na europskoj i nacionalnoj razini unutar sektora promicanjem sektorskih kvalifikacija i njihovim usuglašavanjem, olakšati prekogranično certificiranje i graditi međusobno povjerenje, pridonoseći povećanoj mobilnosti osoba koje stječu znanje i stručnjaka u sektoru 
 • utvrditi, dokumentirati i promicati uspješne projekte i primjere dobre prakse povezane s vještinama ili kvalifikacijama te one koji potiču partnerstva s više sudionika, uključujući i one iz drugih sektora ili izvan Europe, te iznijeti detaljne prijedloge radi njihova repliciranja ili povećanja dosega, ako je relevantno 
 • ako je relevantno, osigurati da rezultati projekta budu dostupni u otvorenom formatu podataka kako bi se mogli unositi u Panoramu vještina i ESCO.
 
Izvršavanje strukovnog kurikuluma:
 • utvrđivanje najprikladnije metodologije za izvršavanje kurikuluma, uporabom inovativnih pristupa podučavanju i učenju te strateškom i integriranom uporabom informacijskih tehnologija (primjerice, kombinirano učenje, simulatori, proširena stvarnost, itd.), rješenja virtualne/mješovite mobilnosti učenika i osoblja, i otvorenih obrazovnih sadržaja (primjerice MOOC-evi6)
 • utvrditi načine za provedbu inovativnih metoda poučavanja i učenja u okviru SOO-a radi ispunjavanja potreba određenih ciljnih skupina osoba koje stječu znanje te pružanjem mogućnosti učenja kroz rad
 • razviti aktivnosti za olakšavanje međugeneracijskog prijenosa znanja u okviru SOO-a
 • opisati načine na koje se metodologijama i postupcima ocjenjivanja mogu obuhvatiti svi oblici učenja, uključujući učenje kroz rad, te olakšati vrednovanje vještina i kompetencija stečenih prije osposobljavanja 
 • utvrditi odgovarajuće mjere za praćenje osoba koje stječu znanje nakon završetka osposobljavanja radi uspostavljanja „sustava povratnih informacija”7. Ti sustavi praćenja i povratnih informacija mogu se temeljiti na informacijama iz poduzeća, od osoba koje stječu znanje / zaposlenika te iz javnih izvora informacija i od dionika na tržištu rada
 • predložiti odgovarajuće mjere za službeno priznavanje novih ili prilagođenih strukovnih kurikuluma i kvalifikacija u zemljama sudionicama i u obuhvaćenom sektoru/sektorima
 • planirati postupno predstavljanje rezultata projekta, čime se osigurava sustavni učinak.

 

3. lot: Udruženja sektorskih vještina za provedbu novog strateškog pristupa (Plan) za sektorsku suradnju u području vještina
Udruženja sektorskih vještina u okviru tog lota uspostavljaju održivu suradnju u razvoju vještina u određenom sektoru među ključnim dionicima te djelatnosti, pružatelja obrazovanja i osposobljavanja te javnih tijela.
Udruženja u tom lotu obuhvaćaju aktivnosti 2. lota. Osim toga, moraju obuhvaćati sljedeće aktivnosti:
 • razvoj strategije za sektorske vještine kako bi se podržali ciljevi uspostave strategije rasta za sektor. Ta bi strategija trebala biti prvi ključni rezultat projekta kojim se utvrđuju konkretne aktivnosti i naznačuje jasan skup aktivnosti, postignuća i jasno određenih rezultata kako bi se odredilo na koji način uskladiti potražnju za vještinama s ponudom. U strategiji bi trebalo obrazložiti koliko je vjerojatno da bi glavni trendovi, kao što su globalna, društvena i tehnološka kretanja u sektoru, mogli utjecati na radna mjesta i potrebe za vještinama. Ona bi trebala sadržavati opis očekivanog tijeka i posebno obratiti pozornost na učinak digitalnih i ključnih tehnologija razvoja
 • podupiranje i ilustriranje strategije, utvrđivanje, dokumentiranje i promicanje konkretnih primjera politika i inicijativa na nacionalnoj i regionalnoj razini usmjerenih na rješavanje problema manjka vještina i neusklađenosti njihove ponude i potražnje te poticanje partnerstava s više sudionika (npr. između industrije, socijalnih partnera, obrazovanja i osposobljavanja, javnih tijela). Te bi primjere trebalo predstaviti u obliku sažetaka koji sadržavaju jasan opis politike/projekta, uloge i odgovornosti različitih dionika, trajanje, financiranje (ako je dostupno) i rezultate 
 • razvoj zajedničke metodologije za procjenu trenutačne situacije i predviđanje budućih potreba te (godišnje) praćenje napretka i razvoja potražnje za vještinama i njihove ponude na osnovi uvjerljivih scenarija predviđanja
 • utvrđivanje profila zanimanja koje je potrebno revidirati ili izraditi i za njih potrebnih vještina te potrebne razine sposobnosti na temelju, ako je primjenjivo, profila zanimanja u ESCO-u i postojećim okvirima kompetencija8; ako je relevantno, može se razmotriti razvoj okvira za sektorske kompetencije 
 • utvrđivanje, opis i određivanje prioriteta za preispitivanje ili uspostavu novih kvalifikacija na osnovi relevantnih profila zanimanja
 • poticanje razvoja konkretnih rješenja u pružanju SOO-a (uključujući viši SOO) te partnerstava između poslovnog sektora, obrazovanja i istraživanja
 • razvoj konkretnih rješenja za promicanje mobilnosti učenika u strukovnom obrazovanju, tražitelja zaposlenja i pripravnika u cijeloj Europi u određenom sektoru iskorištavanjem postojećih alata EU-a (npr. Erasmus+, EURES, Drop'Pin, Europski savez za naukovanje)
 • razvoj aktivnosti za promicanje privlačnosti sektora kao dobrog odabira za karijeru, osobito među mladima, uz istovremenu težnju ravnoteži spolova u sektoru 
 • osmišljavanje dugoročnog akcijskog plana za postupno predstavljanje rezultata projekta nakon njegova završetka. Taj se plan temelji na dugoročnim partnerstvima pružatelja obrazovanja i osposobljavanja te ključnih dionika iz industrijskog sektora na odgovarajućoj razini. Trebao bi uključivati utvrđivanje odgovarajućih upravljačkih struktura te planove za proširenje i financijsku održivost. Planom bi se trebala osigurati i odgovarajuća vidljivost i širenje rada Udruženja, među ostalim i na razini EU-a i na nacionalnoj razini, a trebao bi sadržavati i pojedinosti o tome kako će se predstavljanje provesti na nacionalnoj i/ili regionalnoj razini s relevantnim vladinim i sektorskim tijelima. U akcijskom planu navodi se i kako se mogućnostima financiranja koje nudi EU (npr. europski strukturni fondovi, Europski fond za strateška ulaganja, Erasmus+, COSME, sektorski programi) te nacionalnim i regionalnim sredstvima mogu podržati strategije vještina. Pritom bi se u obzir trebale uzeti nacionalne i regionalne strategije pametne specijalizacije
 • dostavljanje svih relevantnih kvalitativnih dokaza i kvantitativnih podataka na razini EU-a i/ili nacionalnoj razini u skladu s povezanim otvorenim formatom podataka9.

 

Koje su ključne značajke udruženja sektorskih vještina?

Ključne su značajke udruženja sektorskih vještina:
 • inovacije u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za određena zanimanja u gospodarskim sektorima (ako je primjenjivo, prema ESCO-u10:) i
 • učinak koji nadilazi životni ciklus projekta i organizacije uključene u Udruženje. Očekuje se da će se partnerstvo i aktivnosti nastaviti. Promjene u pružanju SOO-a za profesionalne profile moraju biti mjerljive. Rezultati i rješenja moraju biti prenosivi i dostupni široj publici. Rezultati udruženja sektorskih vještina trebali bi biti dostupni za uporabu i objavu u Panorami vještina EU-a. 
 
Udruženja sektorskih vještina moraju pokazati predanost i dodanu vrijednost svih partnera. Partneri bi trebali kombinirati sustavne i sektorske informacije s dobrim poznavanjem potrebnih vještina i prakse osposobljavanja u svojem gospodarskom sektoru. Podjela zadaća i rezultata trebala bi odražavati odgovarajuću kombinaciju stručnosti partnera i aktivnosti za koje su zaduženi. Partneri bi trebali biti reprezentativni predstavnici sektora barem na nacionalnoj razini, imati europski doseg te stručnost i kompetencije u predviđanju ili pružanju strukovnih vještina, osposobljavanju ili osmišljavanju kvalifikacija.
 

U 1. lotu - Udruženja sektorskih vještina za razvoj sektorskih pristupa kroz „Platforme strukovne izvrsnosti” moraju pokazati jedinstvenu kombinaciju transnacionalnog sektorskog fokusa na razvoj vještina s poveznicom na lokalni/regionalni gospodarski razvoj. Partneri će razviti sektorske pristupe pomoću pilot-Platformi strukovne izvrsnosti s ciljem uspostave globalnih referentnih točaka za osposobljavanje u određenim sektorima kod početnog osposobljavanja mladih i kontinuiranog usavršavanja odraslih.

Ove se platforme sastoje od transnacionalnih partnerstava za razvoj i pružanje združenih kurikuluma i kvalifikacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, sa snažnim naglaskom na praktično osposobljavanje u poduzećima, mobilnost učenika i osoblja te poduzetništvo. Partnerstva će uključivati pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u srednjoškolskom obrazovanju, obrazovanju nakon srednjoškolskog koje nije više ni visoko i na razini višeg i visokog obrazovanja, u poduzećima, komorama, istraživačkim centrima, organizacijama koje su uključene u inovativne ekosustave i u relevantnim nadležnim javnim tijelima. Platforme strukovne izvrsnosti trebale bi se tumačiti u širem kontekstu koji se prilagođava raznolikosti sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u raznim zemljama.

Ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje koje sudjeluju u tim platformama djeluju kao katalizatori za poslovna ulaganja i potporu europskim i regionalnim inovacijama i strategijama pametne specijalizacije osiguranjem ponude visokokvalificiranih radnika kroz fleksibilnu i pravodobnu ponudu osposobljavanja za vještine koje potražuju poduzeća.

 
U 2. lotu – Udruženja sektorskih vještina za osmišljavanje i pružanje SOO-a Partneri će morati tumačiti postojeće rezultate istraživanja o potrebnim vještinama specifičnima za određeno zanimanje pri provedbi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja ili osmišljavanju kvalifikacijskih normi na osnovi zajedničkog europskog osnovnog stručnog profila, ako je moguće oslanjajući se na ESCO. Ako je primjereno, svoj bi rad trebali temeljiti na informacijama o vještinama koje su prikupila europska vijeća za sektorske vještine i postojećim studijama o sektorskim vještinama koje je naručila Europska komisija. Panorama vještina EU-a pruža obilje informacija o vještinama, analiza i studija o profesijama (zanimanjima) i sektorima.
 
Udruženje bi zatim trebalo pretvoriti te podatke u inovativne kurikulume strukovnog obrazovanja usmjerene na ishode učenja (primjenom ECVET-a) koji uključuju razdoblja učenja kroz rad i koje treba poduprijeti mehanizmima za osiguravanje kvalitete (u skladu s EQAVET-om). Partneri Udruženja trebali bi u prijedlogu prikazati koje će mjere poduzeti u obuhvaćenim zemljama i sektoru za formalno priznavanje (početno strukovno obrazovanje i osposobljavanje) ili certificiranje (trajno strukovno osposobljavanje) novih ili prilagođenih kurikuluma za strukovno obrazovanje te kako će nastaviti provoditi postupke nakon završetka financiranja sredstvima EU-a. Službe za profesionalno usmjeravanje i regionalna ili lokalna tijela trebali bi imati ulogu posrednika u podupiranju procesa usklađivanja vještina s planiranjem kurikuluma strukovnog obrazovanja kako bi škole koje pružaju početni SOO, mlade učenike ili njihove roditelje zainteresirali za određena zanimanja koja su iznimno tražena na tržištu rada. Udruženja sektorskih vještina trebala bi provoditi predložene aktivnosti tako da se maksimalno poveća učinak na zanimanje ili nekoliko povezanih zanimanja u određenom sektoru. 
 
Uz aktivnosti navedene u 2. lotu, u 3. lotu – Udruženja sektorskih vještina za provedbu novog strateškog pristupa (Plan) za sektorsku suradnju u području vještina, partneri će morati razviti sveobuhvatan i strateški pristup koji obuhvaća sve aktivnosti. Taj bi strateški pristup trebao biti jasno povezan s ukupnom strategijom rasta sektora kako bi se sektoru pružila podrška u svladavanju najhitnijih izazova i ostvarenju srednjoročnih i dugoročnih ciljeva, među ostalim, ako je primjenjivo, u smislu rasta, inovacija, konkurentnosti i zapošljavanja. Udruženja će morati uzimati u obzir glavne promjene u politici i publikacije na razini EU-a koje se odnose na njihov sektor te će se oni morati odražavati u njihovu radu.

 

Koja je uloga organizacija koje sudjeluju u udruženju sektorskih vještina?

Podnositelj/koordinator: organizacija sudionica koja predaje prijedlog projekta u ime svih partnera. Koordinator preuzima potpunu odgovornost kako bi osigurao da se projekt provodi u skladu sa sporazumom. Koordinator preuzima sljedeće zadaće:
 • zastupa Udruženje i djeluje u njegovo ime pred Europskom komisijom
 • snosi financijsku i pravnu odgovornost za odgovarajuću operativnu, administrativnu i financijsku provedbu cijelog projekta
 • koordinira Udruženje u suradnji s projektnim partnerima.
 
Punopravni partneri: organizacije sudionice koje aktivno pridonose ostvarivanju ciljeva Udruženja sektorskih vještina. Svaki punopravni partner mora potpisati punomoć kojom pristaje na to da koordinator preuzme prethodno navedene dužnosti u ime partnerstva tijekom provedbe projekta. Isto se odnosi i na partnere iz partnerskih zemalja. 
 
Pridruženi partneri (izborno): u udruženja sektorskih vještina mogu biti uključeni pridruženi partneri koji pridonose njihovim aktivnostima. Oni ne podliježu ugovornim zahtjevima jer ne primaju financijska sredstva. Međutim, njihova uključenost i uloga u projektu te različiti radni paketi moraju biti jasno opisani.
 
Pridruženi subjekti (izborno): organizacije koje pridonose ostvarenju ciljeva i aktivnosti projekta. Pridruženi subjekti moraju se navesti u zahtjevu za bespovratna sredstva i ispunjavati zahtjeve navedene u Prilogu III. (Pojmovnik) ovom Programskom vodiču.

 

Koji se kriteriji primjenjuju na ocjenjivanje udruženja sektorskih vještina?

U nastavku su navedeni formalni kriteriji koje mora ispuniti prijedlog udruženja sektorskih vještina kako bi bio prihvatljiv za bespovratna sredstva u okviru programa Erasmus+. 
 

1. Lot: Udruženja sektorskih vještina za razvoj sektorskih pristupa putem „Platformi strukovne izvrsnosti”

Kriteriji prihvatljivosti za 1. lot/h4>

Prihvatljive organizacije sudionice

Sljedeće su organizacije, zajedno s njihovim pridruženim subjektima (ako postoje), prihvatljive za sudjelovanje u Udruženju u 1. lotu. To mogu biti javne ili privatne organizacije s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa (vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča):
 
 • javni ili privatni pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, na bilo kojoj razini EKO-a, osobito oni s vlastitim odjelom za osposobljavanje, oni koji omogućavaju pripravništvo i oni koji omogućavaju zajedničko osposobljavanje (suradničko osposobljavanje);
 • organizacije i mreže na razini EU-a ili nacionalnoj razini koje predstavljaju industriju, mala i srednja poduzeća, socijalne partnere, dionike struke te obrazovanja i osposobljavanja, uključujući organizacije mladih te relevantne sektorske organizacije;
 • gospodarske, industrijske, radničke komore te druga posrednička tijela;
 • mreže pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i europske i nacionalne organizacije koje ih predstavljaju;
 • europski i/ili nacionalni socijalni partneri
 • ministarstva rada ili povezana tijela (agencije ili vijeća)
 • službe za zapošljavanje u javnom ili privatnom sektoru
 • instituti za istraživanje tržišta rada, državni zavodi za statistiku
 • javna ili privatna, mala, srednja ili velika poduzeća (uključujući socijalna poduzeća)
 • agencije za gospodarski razvoj i organizacije uključene u inovativne ekosustave;
 • gospodarske, industrijske ili radničke komore
 • sektorske ili stručne udruge poslodavaca ili zaposlenika obrtničke komore
 • europske ili nacionalne sektorske krovne organizacije
 • instituti za istraživanje pojedinog sektora
 • vijeća za sektorske vještine;
 • tijela koja pružaju usluge profesionalnog usmjeravanja, stručnog savjetovanja i informiranja
 • javna tijela zadužena za obrazovanje i osposobljavanje i pitanja tržišta rada na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;
 • tijela za akreditaciju, certificiranje, priznavanje ili kvalifikacije (tijela s „regulatornom funkcijom”).

Tko se može prijaviti?

Svaka organizacija sudionica s poslovnim sjedištem u državi sudionici programa može biti podnositelj zahtjeva. Ta organizacija podnosi zahtjev u ime svih organizacija koje sudjeluju u projektu.

Broj i profil organizacija sudionica

Udruženje sektorskih vještina mora obuhvaćati najmanje 4 zemlje sudionice programa i uključivati najmanje 8 punopravnih partnera, od kojih su najmanje 3 predstavnici poduzeća, industrije ili sektora (primjerice, komore ili trgovinska udruženja), a najmanje 3 pružatelji obrazovanja i osposobljavanja.

Prihvatljivi sektori

Svi sektori11 osim sektora prihvatljivih u okviru 3. lota.

Trajanje projekta

2 godine. O trajanju je potrebno odlučiti u fazi podnošenja zahtjeva, na temelju cilja projekta i vrste aktivnosti koje se planiraju.
U iznimnim slučajevima trajanje udruženja sektorskih vještina može se produljiti do 6 mjeseci na zahtjev korisnika i uz suglasnost Izvršne agencije. U tom se slučaju ukupan iznos bespovratnih sredstava neće promijeniti.

Kome predati zahtjev? Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu, kojoj je sjedište u Bruxellesu.

Kada predati zahtjev?

Podnositelji moraju dostaviti zahtjev za bespovratna sredstva do 28. veljače u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju 1. studenoga ili 1. prosinca iste godine ili 1. siječnja sljedeće godine.

Kako predati zahtjev?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

 

Organizacije podnositeljice zahtjeva ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

 

Kriteriji za dodjelu za 1. lot

Projekt se ocjenjuje na temelju sljedećih kriterija:

Relevantnost projekta
(najviše 25 bodova)

 • Poveznica na politiku: prijedlog pridonosi postizanju europskih ciljeva za razvoj inovativnih suradničkih partnerstava, kao prvi korak ka uspostavi transnacionalnih „Platformi strukovne izvrsnosti”;
 • Predstavnici strukovnog obrazovanja i osposobljavanja: Udruženje sektorskih vještina uključuje partnere koji primjereno predstavljaju osmišljavanje i izvođenje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja;
 • Sektorska zastupljenost: Udruženje sektorskih vještina uključuje partnere koji primjereno predstavljaju predmetni sektor;
 • Digitalne vještine: mjera do koje se u prijedlogu predviđa istraživanje potreba za digitalnim vještinama. Prijedloge koji uključuju taj aspekt smatrat će se vrlo važnima
 • Zelene vještine: mjera do koje se u prijedlogu predviđa istraživanje zahtjeva za vještine povezane s prijelazom na kružno i zelenije gospodarstvo. Prijedloge koji uključuju taj aspekt smatrat će se vrlo važnima
 • Svrha: prijedlog je važan za ciljeve aktivnosti;
 • Dosljednost: ciljevi su utemeljeni na kvalitetnoj analizi potreba; jasno su definirani, realni i odnose se na pitanja koja su važna za organizacije sudionice i aktivnost
 • Inovacije: u prijedlogu se razmatraju najnovije metode i tehnike te se pružaju inovativni rezultati i rješenja
 • Europska dodana vrijednost: iz prijedloga je jasno vidljiva dodana vrijednost koja se ostvaruje njegovom transnacionalnom prirodom

Kvaliteta plana i provedbe projekta
(najviše 30 bodova)

 

 • Koherentnost: ukupnim planom projekta osigurava se dosljednost između ciljeva projekta, metodologije, aktivnosti i predloženog proračuna. Prijedlog donosi koherentan i sveobuhvatan skup odgovarajućih aktivnosti kako bi se ispunile utvrđene potrebe i postigli očekivani rezultati
 • Struktura: program rada jasan je i shvatljiv te obuhvaća sve faze (pripremu, provedbu, iskorištavanje, praćenje, vrednovanje i širenje rezultata)
 • Upravljanje: predviđena su kvalitetna rješenja za upravljanje. Rokovi, organizacija, zadaće i odgovornosti dobro su definirani i realni. Svakoj su aktivnosti projekta dodijeljena odgovarajuća sredstva
 • Proračun: u proračunu su predviđena odgovarajuća sredstva potrebna za uspjeh projekta; nisu previsoka ni preniska
 • Financijska kontrola i kontrola kvalitete: mjerama za kontrolu kvalitete (stalnim vrednovanjem kvalitete, vanjskim pregledima, aktivnostima ocjenjivanja prema referentnim vrijednostima itd.) i pokazateljima kvalitete osigurava se visokokvalitetna i troškovno učinkovita provedba projekta. Jasno su utvrđeni izazovi/rizici projekta i na odgovarajući su način uključene mjere za njihovo ublažavanje. Procesi stručnog pregleda planiraju se kao sastavni dio projekta. Program rada Udruženja uključuje nezavisno vanjsko vrednovanje kvalitete u sredini roka provedbe i na kraju projekta

Kvaliteta projektnog tima i sporazuma o suradnji

(najviše 25 bodova)

 • Konfiguracija: sastav partnerstva u skladu je s projektnim ciljevima, spajajući relevantnu stručnost i kompetencije koje su potrebne za provedbu planiranih aktivnosti.  Zastupljenost i stručnost partnera u predmetnom sektoru i na europskoj razini uvjerljivo je prikazana. Partneri kombiniraju sustavne i sektorske informacije s dobrim poznavanjem potrebnih vještina i prakse osposobljavanja u svojem gospodarskom sektoru. Vrlo je važno sudjelovanje europskih socijalnih partnera i/ili nacionalnih socijalnih partnera u zemljama obuhvaćenima Udruženjem s jasnom raspodjelom uloga. Raširenost i zastupljenost relevantnih partnera u zemljama sudionicama programa uključenima u Udruženje trebale bi biti takve da Udruženju omoguće veliku sposobnost provedbe u obuhvaćenim zemljama (primjerice, sudjelovanjem europske sektorske organizacije i/ili europskih socijalnih partnera). Ako su u prijedlog uključena i tijela s regulatornom funkcijom u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, prijedlog će se smatrati vrlo važnim;
 • Predanost: odgovornosti i zadaće jasno su podijeljene i primjerene te sve organizacije sudionice pokazuju predanost i aktivno doprinose u smislu stručnosti i sposobnosti
 • Zadaće: koordinator visokokvalitetno upravlja transnacionalnim mrežama i koordinira ih te preuzima vodstvo u kompleksnom okruženju. Pojedinačne zadaće dodjeljuju se na osnovi posebnih znanja i vještina svakog partnera
 • Suradnja / timski rad: predlaže se učinkovit mehanizam za osiguravanje dobre koordinacije, donošenja odluka i komunikacije među organizacijama sudionicama, sudionicima i svim ostalim relevantnim dionicima

Učinak i širenje

(najviše 20 bodova)

 • Iskorištavanje rezultata: u prijedlogu je prikazano kako će se partneri i ostali dionici koristiti ishodima Udruženja. Pružaju se sredstva za mjerenje iskorištavanja za vrijeme trajanja projekta i nakon njegova završetka
 • Širenje rezultata: u prijedlogu je naveden jasan plan za širenje rezultata i on uključuje odgovarajuće aktivnosti, alate i kanale kako bi se osiguralo da će se rezultati i koristi učinkovito proširiti među dionicima: donositeljima politika, stručnjacima za profesionalno usmjeravanje, poduzećima i mladima koji stječu znanje u okviru obveznog obrazovanja u pogledu zanimanja koja su vrlo tražena na tržištu rada ili potencijala za osnivanje novih poduzeća, tijekom projekta i nakon njegova završetka u prijedlogu je navedeno koji će partneri biti odgovorni za širenje rezultata i prikazano je relevantno iskustvo koje imaju u aktivnostima njihova širenja
 • Učinak: prijedlog pokazuje društvenu i gospodarsku relevantnost i doseg. Uključuje partnere sa značajnom ulogom u predmetnom sektoru te u obrazovanju i osposobljavanju. Uključuje mjere te ciljeve i pokazatelje za praćenje napretka i procjenu očekivanog učinka (kratkoročnog i dugoročnog); ako su tijela s regulatornom funkcijom (osobito u području kvalifikacija) uvjerljivo uključena kako bi se osiguralo priznavanje ili certificiranje sadržaja osposobljavanja, prijedlog je vrlo važan. Ako je punopravni partner europska sektorska krovna organizacija koja predstavlja socijalne partnere ili predmetni sektor, prijedlog je vrlo važan. Ako su punopravni partner agencije za gospodarski razvoj i organizacije uključene u lokalne/regionalne inovativne ekosustave, prijedlog je vrlo važan.
 • Otvoreni pristup12: ako je primjenjivo, u prijedlogu se opisuje kako će se materijali, dokumenti i mediji staviti na raspolaganje i promicati preko otvorenih licencija13 te u njemu nema nerazmjernih ograničenja 
 • Održivost: prijedlogom se objašnjava na koji će se način uvesti i dalje razvijati pilot-Platforme strukovne izvrsnosti. U prijedlogu su navedene primjerene mjere i utvrđeni financijski resursi (europski, nacionalni i privatni) kako bi se osiguralo da rezultati i koristi koje Udruženje ostvari budu dugoročno održivi

 

Kako bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova. Osim toga, moraju dobiti najmanje 13 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „kvaliteta projektnog tima i sporazuma o suradnji”, 16 bodova za kategoriju „kvaliteta plana i provedbe projekta” i 11 bodova za kategoriju „učinak i širenje”.

 

2. lot: Udruženja sektorskih vještina za osmišljavanje i pružanje SOO-a

Kriteriji prihvatljivosti za 2. lot

PRIHVATLJIVE ORGANIZACIJE SUDIONICE

Sljedeće su organizacije, zajedno s njihovim pridruženim subjektima (ako postoje), prihvatljive za sudjelovanje u udruženju u 2. lotu. To mogu biti javne ili privatne organizacije s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa (vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča).
 • Javni ili privatni pružatelji SOO-a, uključujući socijalna poduzeća, osobito ona s vlastitim odjelom za osposobljavanje, ona koja omogućavaju naukovanje i ona koja omogućavaju zajedničko osposobljavanje (suradničko osposobljavanje)
 • Organizacije EU-a ili nacionalne organizacije koje predstavljaju industriju, mala i srednja poduzeća, relevantne sektorske organizacije
 • Mreže pružatelja SOO-a i europske ili nacionalne organizacije koje ih predstavljaju
 • Tijela zadužena za obrazovanje i osposobljavanje na regionalnoj ili nacionalnoj razini te ministarstva
 • Organizacije ili mreže – na razini EU-a ili nacionalnoj razini – koje predstavljaju socijalne partnere, industriju, sektorske organizacije, dionike struke te obrazovanja i osposobljavanja, uključujući organizacije mladih 
 • Gospodarske, industrijske, obrtničke i radničke komore te druga posrednička tijela
 • Vijeća za sektorske vještine 
 • Agencije za gospodarski razvoj, zavodi za statistiku i istraživački instituti
 • Kulturna i/ili kreativna tijela
 • Tijela koja pružaju usluge profesionalnog usmjeravanja, stručnog savjetovanja, informiranja i zapošljavanja
 • Tijela za akreditaciju, certificiranje, priznavanje ili kvalifikacije (tijela s „regulatornom funkcijom”)

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Zahtjev može podnijeti svaka organizacija sudionica s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa. Ta organizacija podnosi zahtjev u ime svih organizacija koje sudjeluju u projektu.

BROJ I PROFIL ORGANIZACIJA SUDIONICA

Udruženje sektorskih vještina mora obuhvaćati najmanje 4 zemlje sudionice programa i uključivati najmanje 8 punopravnih partnera, od kojih su najmanje 3 predstavnici poduzeća, industrije ili sektora (npr. komore ili trgovinska udruženja), a najmanje 3 pružatelji obrazovanja i osposobljavanja.

PRIHVATLJIVI SEKTORI

Svi sektori14 osim šest sektora prihvatljivih u okviru 3. lota.

TRAJANJE PROJEKTA

2 ili 3 godine. O trajanju je potrebno odlučiti u fazi podnošenja zahtjeva, na temelju cilja projekta i vrste aktivnosti koje se planiraju.
U iznimnim slučajevima trajanje udruženja sektorskih vještina može se produljiti do 6 mjeseci na zahtjev korisnika i uz suglasnost Izvršne agencije. U tom se slučaju ukupan iznos bespovratnih sredstava neće promijeniti.

KOME PREDATI ZAHTJEV? Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu, kojoj je sjedište u Bruxellesu.

KADA PREDATI ZAHTJEV?

Podnositelji moraju dostaviti zahtjev za bespovratna sredstva do 28. veljače u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju 1. studenoga ili 1. prosinca iste godine ili 1. siječnja sljedeće godine.

KAKO PREDATI ZAHTJEV?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

 

Organizacije podnositeljice zahtjeva ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

 

Kriteriji za dodjelu za 2. lot

Prijedlozi se ocjenjuju na temelju sljedećih kriterija.

RELEVANTNOST PROJEKTA
(NAJVIŠE 25 BODOVA)

 • Povezanost s politikom i inicijativama EU-a: u prijedlogu se uzimaju u obzir europski ciljevi u području SOO-a te on pridonosi njihovu ostvarenju; u prijedlogu se uzima u obzir vidljivost postojećih alata i inicijativa EU-a za razvoj vještina te on pridonosi njezinu povećanju; po potrebi se oslanja na rad europskog vijeća za sektorske vještine
 • Predstavnici SOO-a: Udruženje sektorskih vještina uključuje partnere koji primjereno predstavljaju osmišljavanje i pružanje SOO-a
 • Sektorska zastupljenost: Udruženje sektorskih vještina uključuje partnere koji primjereno predstavljaju predmetni sektor 
 • Digitalne vještine: mjera do koje se digitalne vještine prijedlogom integriraju u sadržaj osposobljavanja za jedan profesionalni profil ili nekoliko povezanih profila. Prijedloge koji uključuju taj aspekt smatrat će se vrlo važnima
 • Zelene vještine: mjera do koje se vještine povezane s prijelazom na kružno i zelenije gospodarstvo prijedlogom integriraju u sadržaj osposobljavanja za jedan profesionalni profil ili nekoliko povezanih profila. Prijedloge koji uključuju taj aspekt smatrat će se vrlo važnima
 • Svrha: prijedlog je važan za ciljeve aktivnosti (vidjeti odjeljak „Koji su ciljevi udruženja sektorskih vještina?”)
 • Dosljednost: ciljevi su utemeljeni na kvalitetnoj analizi potreba; jasno su definirani, realni i odnose se na pitanja koja su važna za organizacije sudionice i aktivnost
 • Inovacije: u prijedlogu se razmatraju najnovije metode i tehnike te se pružaju inovativni rezultati i rješenja
 • Europska dodana vrijednost: iz prijedloga je jasno vidljiva dodana vrijednost koja se ostvaruje njegovom transnacionalnom prirodom

KVALITETA PLANA I PROVEDBE PROJEKTA
(NAJVIŠE 30 BODOVA)

 

 • Koherentnost: ukupnim planom projekta osigurava se dosljednost između ciljeva projekta, metodologije, aktivnosti i predloženog proračuna. Prijedlog donosi koherentan i sveobuhvatan skup odgovarajućih aktivnosti kako bi se ispunile utvrđene potrebe i postigli očekivani rezultati
 • Struktura: program rada jasan je i shvatljiv te obuhvaća sve faze (pripremu, provedbu, iskorištavanje, praćenje, vrednovanje i širenje rezultata)
 • Metodologija: prijedlog je usklađen s instrumentima i alatima EU-a povezanima s vještinama i zanimanjima te ih iskorištava, npr. EQF15, ECVET16, EQAVET17, Europass18, EURES19, Drop 'Pin20, ESCO21 itd. Kad god je to moguće, u projektu se uzimaju u obzir i iskorištavaju prijašnje relevantne aktivnosti (npr. inicijative zemalja sudionica programa, zajednice znanja i inovacija (ZZI-ovi) EIT-a22, prijašnja i sadašnja udruženja sektorskih vještina23. Pritom se upotrebljava pristup ishoda učenja, ECVET (jedinice ishoda učenja) i načela osiguravanja kvalitete u skladu s EQAVET-om
 • Upravljanje: predviđena su kvalitetna rješenja za upravljanje. Rokovi, organizacija, zadaće i odgovornosti dobro su definirani i realni. Svakoj su aktivnosti projekta dodijeljena odgovarajuća sredstva
 • Proračun: u proračunu su predviđena odgovarajuća sredstva potrebna za uspjeh projekta; nisu previsoka ni preniska
 • Kvaliteta rješenja za priznavanje i vrednovanje ishoda učenja sudionika u skladu s europskim alatima i načelima za transparentnost i priznavanje
 • Financijska kontrola i kontrola kvalitete: mjerama za kontrolu kvalitete (stalnim vrednovanjem kvalitete, vanjskim pregledima, aktivnostima ocjenjivanja prema referentnim vrijednostima itd.) i pokazateljima kvalitete osigurava se visokokvalitetna i troškovno učinkovita provedba projekta. Jasno su utvrđeni izazovi/rizici projekta i na odgovarajući su način uključene mjere za njihovo ublažavanje. Procesi stručnog pregleda planiraju se kao sastavni dio projekta. Program rada Udruženja uključuje nezavisno vanjsko vrednovanje kvalitete u sredini roka provedbe i na kraju projekta

KVALITETA PROJEKTNOG TIMA I SPORAZUMA O SURADNJI

(NAJVIŠE 25 BODOVA)

 • Konfiguracija: sastav partnerstva usklađen je s ciljevima projekta i kao relevantne udružuje stručnost i kompetencije koje su potrebne za osmišljavanje kurikuluma, osmišljavanje kvalifikacijskih normi, metodologiju pružanja osposobljavanja i politiku osposobljavanja. Uvjerljivo su prikazane reprezentativnost i stručnost partnera u predmetnom sektoru i na europskoj razini. Partneri kombiniraju sustavne i sektorske informacije s dobrim poznavanjem potrebnih vještina i prakse osposobljavanja u svojem gospodarskom sektoru. Vrlo je važno sudjelovanje europskih socijalnih partnera i/ili nacionalnih socijalnih partnera u zemljama obuhvaćenima Udruženjem s jasnim pripisivanjem uloge kako bi se razvili kurikulumi te osiguralo učenje kroz rad. Raširenost i reprezentativnost relevantnih partnera u zemljama sudionicama programa uključenima u Udruženje trebale bi biti takve da mu omoguće veliku sposobnost provedbe u zemljama koje obuhvaća (npr. sudjelovanjem europske sektorske organizacije ili europskih socijalnih partnera). Ako prijedlog uključuje i tijela s regulatornom funkcijom u SOO-u, smatrat će se vrlo važnim
 • Predanost: odgovornosti i zadaće jasno su podijeljene i primjerene te sve organizacije sudionice pokazuju predanost i aktivno doprinose u smislu stručnosti i sposobnosti
 • Zadaće: koordinator visokokvalitetno upravlja transnacionalnim mrežama i koordinira ih te preuzima vodstvo u kompleksnom okruženju. Pojedinačne zadaće dodjeljuju se na osnovi posebnih znanja i vještina svakog partnera
 • Suradnja / timski rad: predlaže se učinkovit mehanizam za osiguravanje dobre koordinacije, donošenja odluka i komunikacije među organizacijama sudionicama, sudionicima i svim ostalim relevantnim dionicima

UČINAK I ŠIRENJE

(NAJVIŠE 20 BODOVA)

 • Iskorištavanje rezultata: u prijedlogu je prikazano kako će se partneri i ostali dionici koristiti ishodima Udruženja. Pružaju se sredstva za mjerenje iskorištavanja za vrijeme trajanja projekta i nakon njegova završetka
 • Širenje rezultata: u prijedlogu se navodi jasan plan za širenje rezultata te on uključuje odgovarajuće aktivnosti i njihov vremenski raspored, alate i kanale kako bi se osiguralo da će se rezultati i koristi učinkovito širiti među dionicima, donositeljima politika, stručnjacima za profesionalno usmjeravanje, poduzećima i mladima koji stječu znanje u okviru obveznog obrazovanja u vezi sa zanimanjima koja su vrlo tražena na tržištu rada ili potencijalom za osnivanje novih poduzeća, tijekom projekta i nakon njegova završetka u prijedlogu je navedeno koji će partneri biti odgovorni za širenje rezultata i prikazano je relevantno iskustvo koje imaju u aktivnostima njihova širenja
 • Učinak: prijedlog prikazuje društvenu i gospodarsku relevantnost i doseg. Uključuje partnere sa značajnom ulogom u predmetnom sektoru te u obrazovanju i osposobljavanju. Uključuje mjere te ciljeve i pokazatelje za praćenje napretka i procjenu očekivanog učinka (kratkoročnog i dugoročnog); ako su tijela s regulatornom funkcijom (osobito u području kvalifikacija) uvjerljivo uključena kako bi se osiguralo priznavanje ili certificiranje sadržaja osposobljavanja, prijedlog je vrlo važan. Ako je punopravni partner europska sektorska krovna organizacija koja predstavlja socijalne partnere ili predmetni sektor, prijedlog je vrlo važan
 • Otvoreni pristup24: ako je primjenjivo, u prijedlogu se opisuje kako će se materijali, dokumenti i mediji staviti na raspolaganje i promicati preko otvorenih licencija25 i u njemu nema nerazmjernih ograničenja 
 • Održivost: u prijedlogu je objašnjeno kako će se razviti akcijski plan za provedbu na nacionalnoj i regionalnoj razini. U prijedlogu su navedene primjerene mjere i utvrđeni financijski resursi (europski, nacionalni i privatni) kako bi se osiguralo da rezultati i koristi koje Udruženje ostvari budu dugoročno održivi.

 

Kako bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova. Osim toga, moraju dobiti najmanje 13 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „kvaliteta projektnog tima i sporazuma o suradnji”, 16 bodova za kategoriju „kvaliteta plana i provedbe projekta” i 11 bodova za kategoriju „učinak i širenje”.

 

3. lot: Udruženja sektorskih vještina za provedbu novog strateškog pristupa (Plan) za sektorsku suradnju u području vještina

Kriteriji prihvatljivosti za 3. lot

PRIHVATLJIVE ORGANIZACIJE SUDIONICE

Sljedeće su organizacije, zajedno s njihovim pridruženim subjektima (ako postoje), prihvatljive za sudjelovanje u udruženju u 3. lotu. To mogu biti javne ili privatne organizacije s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa (vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča).
 • Javna ili privatna poduzeća koja su aktivna u odabranim sektorima, osobito ona s vlastitim odjelom za osposobljavanje, ona koja omogućavaju naukovanje i ona koja omogućavaju zajedničko osposobljavanje (suradničko osposobljavanje)
 • Organizacije EU-a ili nacionalne organizacije koje predstavljaju industriju, mala i srednja poduzeća, relevantne sektorske organizacije
 • Javni ili privatni pružatelji obrazovanja ili osposobljavanja, uključujući centre za osposobljavanje i visoka učilišta
 • Mreže pružatelja obrazovanja ili osposobljavanja i europske ili nacionalne organizacije koje ih predstavljaju
 • Tijela zadužena za obrazovanje i osposobljavanje ili zapošljavanje na regionalnoj ili nacionalnoj razini te povezana ministarstva
 • Organizacije ili mreže – na razini EU-a ili nacionalnoj razini – koje predstavljaju socijalne partnere, industriju, sektorske organizacije, dionike struke te obrazovanja i osposobljavanja, uključujući organizacije mladih 
 • Gospodarske, industrijske, radničke komore te druga relevantna sektorska posrednička tijela
 • Vijeća za sektorske vještine 
 • Agencije za gospodarski razvoj, zavodi za statistiku i istraživački instituti
 • Tijela koja pružaju usluge profesionalnog usmjeravanja, stručnog savjetovanja, informiranja i zapošljavanja
 • Tijela za akreditaciju, certificiranje, priznavanje ili kvalifikacije (tijela s „regulatornom funkcijom”)
 • Tijela koja predstavljaju relevantna nadležna tijela na regionalnoj i nacionalnoj razini

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Zahtjev može podnijeti svaka organizacija sudionica s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa. Ta organizacija podnosi zahtjev u ime svih organizacija koje sudjeluju u projektu.

BROJ I PROFIL ORGANIZACIJA SUDIONICA

Udruženje sektorskih vještina mora obuhvaćati najmanje 8 zemalja sudionica programa i uključivati najmanje 12 punopravnih partnera, od kojih je najmanje 5 predstavnika poduzeća, industrije ili sektora (npr. komore, sindikati ili trgovinska udruženja), a najmanje 5 pružatelja obrazovanja i osposobljavanja.

PRIHVATLJIVI SEKTORI

 1. Baterije za e-mobilnost
 2. Bio-gospodarstvo, nove tehnologije i inovacije u poljoprivredi
 3. Obrambene tehnologije
 4. Digitalizacija energetskog lanca vrijednosti
 5. Energetski intenzivne industrije/industrijska simbioza
 6. Mikroelektronička izrada i dizajn

TRAJANJE PROJEKTA

4 godine.
U iznimnim slučajevima trajanje udruženja sektorskih vještina može se produljiti do 6 mjeseci na zahtjev korisnika i uz suglasnost Izvršne agencije. U tom se slučaju ukupan iznos bespovratnih sredstava neće promijeniti.

KOME PREDATI ZAHTJEV? Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu, kojoj je sjedište u Bruxellesu.

KADA PREDATI ZAHTJEV?

Podnositelji moraju dostaviti zahtjev za bespovratna sredstva do 28. veljače u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju 1. studenoga ili 1. prosinca iste godine ili 1. siječnja sljedeće godine.

KAKO PREDATI ZAHTJEV?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

 

Dodatne informacije koje se moraju uzeti u obzir po sektoru u projektima iz 3. lota.

S obzirom na 3. LOT – Udruženja sektorskih vještina za provedbu novog strateškog pristupa (Plan) za sektorsku suradnju u području vještina, za svaki se sektor moraju uzeti u obzir sljedeće informacije:

Baterije za e-mobilnost

Udruženje mora obuhvaćati barem sljedeća područja:

 1. Vještine koje su potrebne za masovnu proizvodnju baterijskih ćelija i baterija (za e-mobilnost, pohranu energije i ostale industrijske primjene) uključujući vještine za izradu materijala za baterijske ćelije, baterijskih ćelija i baterijskih sklopova/sustava;
 2. Trenutačna i očekivana buduća izrada baterijskih tehnologija (primjerice, trenutačna i napredna litij-ionska baterija i buduća kruta litij-ionska baterija);
 3. Tehnologije koje se odnose na uporabu baterija za e-mobilnost (kao što je uporaba radi pohrane energije) i recikliranje.
Kako bi se osiguralo dopunjavanje i sinergija, aktivnosti moraju biti usklađene s postojećim dokazima za sektor, uključujući mjere i smjernice iz sljedećih izvora:
 1. Plan o sektorskoj suradnji u području vještina za automobilsku industriju26
 2. Komunikacije Komisije: „Ostvarivanje mobilnosti s niskom razinom emisija” COM(2017) 67527
 3. Komunikacije Komisije: „Europa u pokretu” COM(2018) 29328 i njezin Prilog II.
 4. Strateški akcijski plan za baterije29
 5. Završno izvješće Skupine na visokoj razini o konkurentnosti i održivom rastu automobilske industrije u EU-u – 'GEAR 2030'30
 6. Strateški energetski tehnološki plan (SET)31

Bio-gospodarstvo, nove tehnologije i inovacije u poljoprivredi

 

Udruženje mora obuhvaćati barem sljedeća područja:

 1. Poljoprivredna održivost, upravljanje prirodnim resursima i klimatska politika;
 2. Digitalne tehnologije, digitalizacija, veliki podatci i umjetna inteligencija;
 3. Bio-gospodarstvo, kružno gospodarstvo i bio-proizvodi.

Kako bi se osigurala komplementarnost i sinergija, aktivnosti moraju biti usklađene s postojećim inicijativama i dokazima za sektor, uključujući mjere i smjernice iz sljedećih izvora:

 1. Stalni odbor za istraživanja u poljoprivredi (SCAR)32, osobito rad u području poljoprivrednog znanja i sustava inovacija (AKIS)
 2. Zakonodavstvo Zajedničke poljoprivredne politike33
 3. Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta34
 4. Strateški pristup u području poljoprivrednog istraživanja i inovacija EU-a35
 5. Bio-gospodarska strategija EU-a36
 6. Akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo37
 7. Strategija EU-a za šume38
 8. Klimatska politika EU-a39
 9. Relevantni projekti programa Obzor 2020.40, Zajedničke inicijative za bio industriju (BBI JU)41 i programa LIFE za okoliš i klimatske aktivnosti42
Obrambene tehnologije
Udruženje mora obuhvaćati barem sljedeća područja: 
 1. Složeni sustavi naoružanja;
 2. Balistika;
 3. Robotika, autonomni sustavi, umjetna inteligencija;
 4. C4ISTAR (naredba, upravljanje, komunikacije, računala, informacije/podaci, nadzor itd.).

Isključeni su lučki sektor, sektor ribarstva i unutarnjih vodnih putova.

Kako bi se osigurala komplementarnost i sinergija, aktivnosti moraju biti usklađene s postojećim inicijativama i dokazima za sektor, uključujući mjere i smjernice iz sljedećih izvora:

 1. Vizija obrambenih vještina danas i sutra: analiza podataka o vještinama kojima se utvrđuju nedostatci (objava se očekuje u listopadu 2018. godine)43
 2. Europsko partnerstvo u području obrambenih vještina44
 3. Europski fond za obranu – Prijedlog Uredbe COM(2018) 47645
 4. Pokretanje Europskog fonda za obranu – COM(2017) 29546
 5. Europski akcijski plan obrane – COM(2016) 95047
 6. Studija o vještinama i kompetencijama u obrani (2015.)48
 7. Prema konkurentnijem i učinkovitijem sektoru obrane i sigurnosti – COM(2013) 38749
 8. Plan provedbe za Komunikaciju COM(2013) 38750
 9. Zaključci Europskog vijeća iz prosinca 2013.51
Digitalizacija energetskog lanca vrijednosti
Udruženje mora obuhvaćati barem sljedeća područja: 
 1. Digitalizacija prijenosa energije i distribucijskih mreža uključujući pametne mreže i pametne mjerne sustave;
 2. Informacijski i komunikacijski sustavi (ICT) za sektor energetike uključujući upravljanje podacima i kibernetičku sigurnost;
 3. Nove usluge energije uključujući odgovor na potražnju i ostale usluge povezane s energetskim podacima;
 4. Prijenos i digitalizacija opskrbe energijom i proizvodnje energije.
 
Kako bi se osigurala komplementarnost i sinergija, aktivnosti moraju biti usklađene s postojećim inicijativama i dokazima za sektor, uključujući mjere i smjernice iz sljedećih izvora:
 1. Paket Čista energija za sve Europljane52
 2. Okvirna strategija energetske unije53
 3. Treći energetski paket54
 4. Kodovi strujne mreže i smjernice55
Energetski intenzivne industrije / industrijska simbioza

Udruženje mora obuhvaćati barem sljedeća područja električne energije, grijanja i hlađenja, prijevoza i energetske infrastrukture iz obnovljivih izvora:

 1. Tehnologije industrijske simbioze;
 2. Energetski intenzivne industrije;
 3. Revizija energije i upravljanje energijom.

Kako bi se osigurala komplementarnost i sinergija, aktivnosti moraju biti usklađene s postojećim inicijativama i dokazima za sektor, uključujući mjere i smjernice iz sljedećih izvora:

 1. Paket kružnog gospodarstva iz 2018. uključujući Strategiju EU-a za plastiku56
 2. Komunikacija iz 2017. o „Obnovljenoj strategiji industrijske politike EU-a”57
 3. Plan za resursno učinkovitu Europu iz 2011.58
 4. Neslužbeni dokument o konkurentnosti energetski intenzivnog EU-a59
 5. Projekt za Izvješće o politici (2018). „Oblici održivih industrija: energetska učinkovitost i uporaba CO2”60
 6. Aktivnost 6. iz Strateškog energetskog tehnološkog plana (SET)61
 7. Direktiva o energetskoj učinkovitosti62
 8. Direktiva o otpadu63
 9. Referentni dokumenti o najboljim raspoloživim tehnikama (BREF)64
 10. Projekti financirani iz programa ERASMUS+: Recycle Art, ENACTPLUS65  SEEREUSE66
 11. Projekti u sklopu programa Obzor 2020. poput MAESTRI, SCALER, SHAREBOX, SYMBIOPTIMA, EPOS67
Mikroelektronička izrada i dizajn
 
Udruženje mora obuhvaćati barem sljedeća područja:
 1. Dizajn elektroničkih dijelova za digitalne, analogne i sklopove kombiniranog signala, poput: obrade i pohrane podataka, RF-a i mikrovalova, senzora (skeniranje, fotonika itd.) i pokretača (MEMS itd.);
 2. Dizajn elektroničkih sustava, poput: sustava na čipu, sustava u paketu, sudizajna hardvera/softvera;
 3. Osnove elektroničke proizvodnje, poput: uvoda u napredne materijale, opreme za obradu, proizvodnog procesa, ispitivanja, ambalaže, predvidljivih/preventivnih usluga

Kako bi se osigurala komplementarnost i sinergija, aktivnosti moraju biti usklađene s postojećim inicijativama i dokazima za sektor, uključujući smjernice iz sljedećih dokumenata:

 1. Koaliciju za digitalne vještine i radna mjesta – EC DG Cnect68
 2. Plan provedbe Europskog industrijskog strateškog plana - Skupina lidera na području elektronike iz 2014.69
 3. Vještine za ključne tehnologije razvoja u Europi – Studija – 2016., EC-DG Grow70
 4. Vještine za ključne tehnologije razvoja – Završno izvješće – 2016., Ekspertna skupina na visokoj razini o ključnim tehnologijama razvoja (Key enabling technologies, KET)71, i ponovnom promišljanju industrije – 2018., Strateška skupina na visokoj razini o industrijskim tehnologijama72
 5. Obnovljena strategija EU-a o industrijskoj politici – 2017.73
 6. Digitalizacija europske industrije – 2016.74

Organizacije podnositeljice zahtjeva ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

 

Kriteriji za dodjelu za 3. lot

Prijedlozi se ocjenjuju na temelju sljedećih kriterija.

RELEVANTNOST PROJEKTA
(NAJVIŠE 25 BODOVA)

 • Povezanost s politikom i inicijativama EU-a: u prijedlogu se uzimaju u obzir europski ciljevi u području SOO-a te on pridonosi njihovu ostvarenju; uzima se u obzir vidljivost postojećih alata i inicijativa EU-a za razvoj vještina i pridonosi se njezinu povećanju; po potrebi se oslanja na rad europskog vijeća za sektorske vještine
 • Zastupljenost obrazovanja: Udruženje uključuje partnere koji primjereno predstavljaju pružatelje obrazovanja
 • Sektorska zastupljenost: Udruženje uključuje partnere koji primjereno predstavljaju predmetni sektor
 • Digitalne i ključne razvojne tehnologije (KET), uključujući vještine u području umjetne inteligencije (AI): mjera u kojoj se prijedlogom te vještine uključuju u sadržaj osposobljavanja za jedan profesionalni profil ili nekoliko povezanih profila.
 • Zelene i plave vještine: mjera do koje se prijedlogom integriraju vještine povezane s prijelazom na kružno i zelenije gospodarstvo za jedan profesionalni profil ili nekoliko povezanih u smislu potrebnih vještina i sadržaja osposobljavanja. Prijedloge koji uključuju taj aspekt smatrat će se vrlo važnima
 • Svrha: prijedlog je relevantan za ciljeve aktivnosti, teme i aktivnosti opisane u 2. odjeljku. Prijedlog pridonosi izgradnji transnacionalnih mreža i alata za suradnju među relevantnim dionicima kako bi se obrazovanje prilagodilo novim potrebama industrije sektora
 • Dosljednost: ciljevi su utemeljeni na kvalitetnoj analizi potreba; jasno su definirani, realni i odnose se na pitanja koja su važna za organizacije sudionice i aktivnost
 • Inovacije: u prijedlogu se razmatraju najnovije metode i tehnike te se pružaju inovativni rezultati i rješenja
 • Europska dodana vrijednost: iz prijedloga je jasno vidljiva dodana vrijednost koja se ostvaruje njegovom transnacionalnom prirodom

KVALITETA PLANA I PROVEDBE PROJEKTA
(NAJVIŠE 30 BODOVA)

 

 • Koherentnost: ukupnim planom projekta osigurava se dosljednost između ciljeva projekta, metodologije, aktivnosti i predloženog proračuna. Prijedlog donosi koherentan i sveobuhvatan skup odgovarajućih aktivnosti kako bi se ispunile utvrđene potrebe i postigli očekivani rezultati
 • Struktura: program rada jasan je i shvatljiv te obuhvaća sve faze (pripremu, provedbu, iskorištavanje, praćenje, vrednovanje i širenje rezultata)
 • Metodologija: prijedlog je usklađen s instrumentima i alatima EU-a povezanima s vještinama i zanimanjima te ih iskorištava, npr. EQF75, ECVET76, EQAVET77, Europass78, EURES79, Drop 'Pin80, ESCO81 itd. Kad god je to moguće, u projektu se uzimaju u obzir i iskorištavaju prijašnje relevantne aktivnosti (npr. inicijative zemalja sudionica programa, zajednice znanja i inovacija (ZZI-ovi) EIT-a82, prijašnja i sadašnja udruženja sektorskih vještina83. Pritom se upotrebljava pristup ishoda učenja, ECVET (jedinice ishoda učenja) i načela osiguravanja kvalitete u skladu s EQAVET-om
 • Upravljanje: predviđena su kvalitetna rješenja za upravljanje. Rokovi, organizacija, zadaće i odgovornosti dobro su definirani i realni. Svakoj su aktivnosti projekta dodijeljena odgovarajuća sredstva
 • Proračun: u proračunu su predviđena odgovarajuća sredstva potrebna za uspjeh projekta; nisu previsoka ni preniska
 • Kvaliteta rješenja za priznavanje i vrednovanje ishoda učenja sudionika u skladu s europskim alatima i načelima za transparentnost i priznavanje
 • Financijska kontrola i kontrola kvalitete: mjerama za kontrolu kvalitete (stalnim vrednovanjem kvalitete, vanjskim pregledima, aktivnostima ocjenjivanja prema referentnim vrijednostima itd.) i pokazateljima kvalitete osigurava se visokokvalitetna i troškovno učinkovita provedba projekta. Jasno su utvrđeni izazovi/rizici projekta i na odgovarajući su način uključene mjere za njihovo ublažavanje. Procesi stručnog pregleda planiraju se kao sastavni dio projekta. Program rada Udruženja uključuje nezavisno vanjsko vrednovanje kvalitete u sredini roka provedbe i na kraju projekta

KVALITETA PROJEKTNOG TIMA I SPORAZUMA O SURADNJI

(NAJVIŠE 25 BODOVA)

 • Konfiguracija: sastav Udruženja usklađen je s ciljevima projekta i kao relevantne udružuje stručnost i kompetencije koje su potrebne za utvrđivanje i predviđanje vještina, ponudu vještina, osmišljavanje kurikuluma, osmišljavanje kvalifikacijskih normi, metodologiju pružanja osposobljavanja i politiku osposobljavanja. Partneri kombiniraju sustavne i sektorske informacije s dobrim poznavanjem potrebnih vještina i prakse osposobljavanja u svojem gospodarskom sektoru. Udruženje osigurava primjerenu zastupljenost cijelog sektora: uvjerljivo je prikazana reprezentativnost i stručnost partnera u predmetnom sektoru i na europskoj razini. Vrlo je važno sudjelovanje europskih socijalnih partnera i/ili nacionalnih socijalnih partnera u zemljama obuhvaćenima Udruženjem. Geografska raširenost i reprezentativnost relevantnih partnera u zemljama sudionicama programa uključenima u Udruženje trebale bi biti takve da mu omoguće veliku sposobnost provedbe u obuhvaćenim zemljama (npr. sudjelovanjem europske sektorske organizacije i/ili europskih socijalnih partnera). Ako su u prijedlog uključena i tijela s regulatornom funkcijom u području obrazovanja i osposobljavanja, prijedlog će se smatrati vrlo važnim
 • Predanost: odgovornosti i zadaće jasno su podijeljene i primjerene te sve organizacije sudionice pokazuju predanost i aktivno doprinose u smislu stručnosti i sposobnosti
 • Zadaće: koordinator visokokvalitetno upravlja transnacionalnim mrežama i koordinira ih te preuzima vodstvo u kompleksnom okruženju. Pojedinačne zadaće dodjeljuju se na osnovi posebnih znanja i vještina svakog partnera
 • Suradnja / timski rad: predlaže se učinkovit mehanizam za osiguravanje dobre koordinacije, donošenja odluka i komunikacije među organizacijama sudionicama, sudionicima i svim ostalim relevantnim dionicima

UČINAK I ŠIRENJE

(NAJVIŠE 20 BODOVA)

 • Iskorištavanje rezultata: u prijedlogu je prikazano kako će se ishodi Udruženja iskoristiti u državama sudionicama
 • Širenje rezultata: u prijedlogu se navodi jasan plan za širenje rezultata te on uključuje odgovarajuće aktivnosti i njihov vremenski raspored, alate i kanale kako bi se osiguralo da će se rezultati i koristi učinkovito širiti među dionicima, donositeljima politika, stručnjacima za profesionalno usmjeravanje, poduzećima i mladima koji stječu znanje u okviru obveznog obrazovanja u vezi sa zanimanjima koja su vrlo tražena na tržištu rada ili potencijalom za osnivanje novih poduzeća tijekom trajanja projekta i nakon njegova završetka; u prijedlogu se detaljno opisuje kako će se utvrditi, dokumentirati i širiti konkretni primjeri najbolje prakse; u prijedlogu je navedeno koji će partneri biti odgovorni za širenje rezultata i prikazano je relevantno iskustvo koje imaju u aktivnostima njihova širenja
 • Učinak: prijedlog prikazuje društvenu i gospodarsku relevantnost i doseg. Uključuje partnere sa značajnom ulogom u predmetnom sektoru te u obrazovanju i osposobljavanju. Uključuje mjere te ciljeve i pokazatelje za praćenje napretka i procjenu očekivanog učinka (kratkoročnog i dugoročnog). Uključuje tijela s regulatornom funkcijom (osobito u području kvalifikacija) koja su aktivno uključena kako bi se osiguralo priznavanje ili certificiranje sadržaja osposobljavanja prijedloga. Ako je punopravni partner europska sektorska krovna organizacija koja predstavlja socijalne partnere ili predmetni sektor, prijedlog se smatra vrlo važnim 
 • Otvoreni pristup: ako je primjenjivo, u prijedlogu se opisuje kako će se materijali, dokumenti i mediji staviti na raspolaganje i promicati preko otvorenih licencija te u povezanom otvorenom formatu podataka i u njemu nisu sadržana nerazmjerna ograničenja
 • Održivost: u prijedlogu je objašnjeno kako će se razviti akcijski plan za provedbu na nacionalnoj i regionalnoj razini. U prijedlogu su navedene primjerene mjere i utvrđeni financijski resursi (europski, nacionalni i privatni) kako bi se osiguralo da rezultati i koristi koje Udruženje ostvari budu dugoročno održivi i nakon završetka projekta.

 

Za 3. lot moguće je financirati samo 1 prijedlog po probnom sektoru. Kako bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova. Osim toga, moraju dobiti najmanje 13 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „kvaliteta projektnog tima i sporazuma o suradnji”, 16 bodova za kategoriju „kvaliteta plana i provedbe projekta” i 11 bodova za kategoriju „učinak i širenje”.

 

Što biste još trebali znati o toj aktivnosti?

Osiguravanje kvalitete ključno je kako bi se osiguralo da udruženja uspješno ostvare rezultate i postignu učinak koji uvelike nadilazi same partnerske organizacije. Očekuje se da će udruženja ostvariti rezultate koji se u velikoj mjeri mogu prenijeti na druga područja predmetnog gospodarskog sektora. Stoga udruženja moraju pružiti kvalitetan plan upravljanja kvalitetom.
 
Udruženja bi trebala provoditi i procese stručnog pregleda kao sastavni dio projekta. Program rada udruženja stoga bi trebao uključivati nezavisno vanjsko vrednovanje kvalitete u sredini roka provedbe i na kraju projekta, koje treba podnijeti zajedno s izvješćem o napretku projekta i završnim izvješćem. U izvješću o napretku organizacije sudionice morat će pokazati daljnje aktivnosti koje proizlaze iz preporuka vrednovanja kvalitete u sredini roka provedbe.
 
Sva udruženja trebaju poduzeti ciljane aktivnosti širenja, osobito preko organizacija/tijela za profesionalno usmjeravanje/orijentaciju. Morat će pružiti sveobuhvatan plan širenja koji uključuje:
 • strategiju aktivnog širenja kako bi se doprlo do dionika, donositelja politika, stručnjaka za profesionalno usmjeravanje, poduzeća i mladih koji stječu znanje u okviru obveznog obrazovanja u pogledu zanimanja koja su vrlo tražena na tržištu rada ili potencijala za osnivanje novih poduzeća
 • uzimanje u obzir rezultata u cijelom sektoru
 • stavljanje rezultata Udruženja na raspolaganje uporabom otvorenih licencija.
 
U planu širenja trebalo bi jasno objasniti kako će se planirani rezultati projekta širiti, uključujući i definiranje ciljeva, sredstava koja će se upotrebljavati i odgovarajućeg vremenskog rasporeda. U zahtjevima bi trebalo navesti i koji će partner biti odgovoran za širenje rezultata i prikazati relevantno iskustvo koje on ima u aktivnostima širenja rezultata. Na kraju odabranih projekata morat će se izraditi kratak sažetak aktivnosti projekta, koji će se objaviti u alatu za širenje programa.
 
Udruženja sektorskih vještina nova su i ambiciozna aktivnost; podliježu posebnom nadzoru koji zahtijeva aktivno sudjelovanje svih sudionika i dionika. U udruženjima sektorskih vještina mora se predvidjeti njihovo sudjelovanje u sastancima i događanjima koje organiziraju Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu te Europska komisija. Mora se planirati proračun za najviše tri sastanka godišnje.

 

Koja su pravila financiranja?

Proračun projekta mora se izraditi na temelju sljedećih pravila za financiranje (u EUR):

Lot 1. – Udruženja sektorskih vještina za razvoj sektorskih pristupa putem „Platformi strukovne izvrsnosti”:             

 • Indikativni ukupni proračun: 4 000 000 eura
 • Najviši doprinos EU-a dodijeljen po projektu (2 godine): 1 000 000 eura

Lot 2. – Udruženja sektorskih vještina za osmišljavanje i pružanje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja:

 • Indikativni ukupni proračun: 3 500 000 eura
 • Najviši doprinos EU-a dodijeljen po projektu (2 godine):    700 000 eura
 • Najviši doprinos EU-a dodijeljen po projektu (3 godine): 1 000 000 eura

Lot 3. – Udruženja sektorskih vještina za provedbu novog strateškog pristupa (Plan) za sektorsku suradnju u području vještina:

 • Indikativni ukupni proračun: 24 000 000 eura
 • Najviši doprinos EU-a dodijeljen po projektu (4 godine): 4 000 000 eura

 

Za lot 3. moguće je odabrati samo 1 prijedlog po probnom sektoru

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Potpora pri provedbi

Doprinos za sve aktivnosti izravno povezane s provedbom projekta, uključujući: upravljanje projektom, projektne sastanke, intelektualne proizvode (kao što su kurikulumi, pedagoški materijali, otvoreni obrazovni sadržaji (OER), informatički alati, analize, studije itd.), širenje, sudjelovanje u događanjima, konferencije, putovanja itd.


Broj dana i profil uključenog osoblja iz pojedine zemlje temelj su za računanje doprinosa EU-a.

Doprinos jediničnim troškovima

B3.1 po uključenom voditelju po danu rada na projektu

Uvjet: podnositelji zahtjeva morat će opravdati vrstu i količinu resursa koji su potrebni za provedbu predloženih aktivnosti i proizvoda.

Proizvodi bi trebali biti znatne kvalitete i kvantitete kako bi bili prihvatljivi za dodjelu te vrste bespovratnih sredstava.

B3.2 po istraživaču / učitelju / voditelju osposobljavanja po danu rada na projektu

B3.3 po uključenom tehničaru po danu rada na projektu

B3.4 po uključenom članu administrativnog osoblja po danu rada na projektu

 

Tablica A – Provedba projekta (iznosi u EUR po danu) u zemljama sudionicama programa

Iznosi ovise o: a) profilu osoblja uključenog u projekt i b) zemlji organizacije sudionice čije je osoblje uključeno u projekt.

 

Voditelj

Učitelj / voditelj osposobljavanja / istraživač /

Osoba koja radi s mladima

Tehničar

Administrativno osoblje

 

B3.1

B3.2

B3.3

B3.4

Danska, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Austrija, Švedska, Lihtenštajn, Norveška

353

289

228

189

 

Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Finska, Ujedinjena Kraljevina, Island

 

336

257

194

157

 

Češka, Grčka, Španjolska, Cipar, Malta, Portugal, Slovenija

 

197

164

122

93

 

Bugarska, Estonija, Hrvatska, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Republika Sjeverna Makedonija, Turska

 

106

88

66

47