Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων

Ποιοι είναι οι στόχοι και οι προτεραιότητες των τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων;

Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων στοχεύουν στην αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων όσον αφορά ένα ή περισσότερα επαγγελματικά προφίλ σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τον εντοπισμό υφιστάμενων ή νεοεμφανιζόμενων αναγκών της αγοράς εργασίας σε συγκεκριμένο τομέα (ζήτηση), και τη βελτίωση της ανταπόκρισης των συστημάτων αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στις ανάγκες τις αγοράς εργασίας (προσφορά). Με βάση στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες δεξιοτήτων, οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διακρατικών δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και μεθόδων διδασκαλίας και κατάρτισης, για βασικά ευρωπαϊκά επαγγελματικά προφίλ. 
 
Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για στρατηγική τομεακή συνεργασία όσον αφορά τις δεξιότητες καθορίζουν και αναπτύσσουν συγκεκριμένες δράσεις αντιστοίχισης ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων με στόχο τη στήριξη της συνολικής στρατηγικής ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου τομέα.

Τα σχέδια θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρώπης όπως περιγράφονται στην Κοινή Έκθεση «ΕΚ 2020» του 2015, και από τους αρμόδιους υπουργούς της ΕΕΚ στα συμπεράσματα της Ρίγας του 2015 οι οποίοι συμφώνησαν σε ένα νέο σύνολο μεσοπρόθεσμων παραδοτέων για την περίοδο 2015-2020.

Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στα εξής:

 • ανάπτυξη στρατηγικών προσεγγίσεων για την εξέλιξη των τομεακών δεξιοτήτων μέσω συμπράξεων για τη βιώσιμη συνεργασία μεταξύ των βασικών ενδιαφερόμενων μερών του κλάδου και των δημόσιων αρχών·
 • ανάπτυξη πλατφορμών και συμπράξεων σε διακρατικό επίπεδο, με βάση καινοτόμες μεθόδους συνεργασίας, ως ένα πρώτο βήμα προς τη δημιουργία «Πλατφορμών επαγγελματικής αριστείας» που θα καθοδηγούν τις ποιοτικές επαγγελματικές δεξιότητες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών καθώς και εθνικών, περιφερειακών/τοπικών στρατηγικών·
 • προσδιορισμό των υφιστάμενων και νεοεμφανιζόμενων αναγκών σε δεξιότητες για επαγγέλματα σε συγκεκριμένους τομείς, τροφοδοτώντας επίσης αυτές τις πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Πανόραμα Δεξιοτήτων·
 • ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων και πρακτικών μεταξύ των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αγοράς εργασίας, με ιδιαίτερη αναφορά στους τομεακούς παράγοντες·
 • προώθηση συναφών τομεακών προσόντων και συμφωνία στήριξης για την αναγνώρισή τους·
 • οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, διευκόλυνση της διασυνοριακής πιστοποίησης και συνεπώς της κινητι­κότητας των εργαζομένων ενός τομέα και την ενίσχυση της αναγνώρισης των προσόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο ενός τομέα·
 • προσαρμογή της παροχής ΕΕΚ στις ανάγκες δεξιοτήτων, προσανατολισμένης σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες και βασικές ικανότητες·
 • ενσωμάτωση της μάθησης στον χώρο εργασίας στην παρεχόμενη ΕΕΚ, όπου είναι δυνατόν σε συνδυασμό με διεθνή εμπειρία, και αξιοποίηση των δυνατοτήτων οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των σχετικών τομέων·
 • προγραμματισμός της σταδιακής υλοποίησης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του σχεδίου που έχουν συστημικό αντίκτυπο με τη μορφή διαρκούς προσαρμογής της παροχής ΕΕΚ στις ανάγκες δεξιοτήτων, με βάση βιώσιμες συμπράξεις μεταξύ παρόχων και βασικών παραγόντων της αγοράς εργασίας στο κατάλληλο επίπεδο («μηχανισμοί ανατροφοδότησης»). Αυτός ο σχεδιασμός πρέπει να προσδιορίζει και να περιλαμβάνει τους βασικούς εθνικούς ή περιφερειακούς ενδιαφερόμενους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων.

 

Τι είναι οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων;

 

Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων είναι διακρατικά σχέδια που καθορίζουν τις υφιστάμενες και νέες ανάγκες δεξιοτήτων σε έναν συγκεκριμένο οικονομικό τομέα ή βασίζονται σε αυτές και/ή επιδιώκουν να τις ικανοποιήσουν με τα κατάλληλα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), σε οποιαδήποτε επίπεδα ΕΠΕΠ από 3 έως 8, συμπεριλαμβανομένου του ανώτερου δευτεροβάθμιου επιπέδου, του μεταδευτεροβάθμιου μη-ανώτατου επιπέδου, καθώς και του τριτοβάθμιου επιπέδου (π.χ. πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, Πολυτεχνικές σχολές, κ.λπ.). Οι αιτήσεις που εστιάζουν στο τριτοβάθμιο επίπεδο ΕΕΚ (επίπεδα ΕΠΕΠ 6 έως 8) πρέπει να περιλαμβάνουν ένα ισχυρό στοιχείο μάθησης στο χώρο εργασίας1, και να περιλαμβάνουν επίσης τουλάχιστον άλλο ένα επίπεδο προσόντων ΕΕΚ μεταξύ των επιπέδων ΕΠΕΠ 3 έως 5 (δηλ., όχι αποκλειστικά τριτοβάθμιο επίπεδο).

Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων πρέπει να χρησιμοποιούν μέσα και εργαλεία σε επίπεδο ΕΕ όπως τα EQF, ECVET, EQAVET, καθώς επίσης τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας2, κατά περίπτωση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ψηφιακές δεξιότητες οι οποίες είναι ολοένα σημαντικότερες για όλες τις θέσεις εργασίας.

Επίσης, η μετάβαση προς μια κυκλική και πιο πράσινη οικονομία απαιτεί αλλαγές όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα και τα εθνικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να ικανοποιούνται οι νέες επαγγελματικές ανάγκες για πράσινες δεξιότητες και βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι παραπάνω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσω σχεδίων σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες (ένας οργανισμός μπορεί να συμμετέχει ως αιτών σε διάφορες προτάσεις και κατηγορίες εφόσον οι προτάσεις αφορούν διαφορετικούς τομείς):

Κατηγορία 1: Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για την ανάπτυξη τομεακών προσεγγίσεων μέσω των διακρατικών «Πλατφορμών επαγγελματικής αριστείας». Αυτή η Κατηγορία στηρίζει την ανάπτυξη πιλοτικών σχεδίων, με βάση καινοτόμες μεθόδους συνεργασίας, ως ένα πρώτο βήμα προς τη δημιουργία «Πλατφορμών επαγγελματικής αριστείας». Στηρίζει την ανάπτυξη τομεακών προσεγγίσεων για το σχεδιασμό και την παράδοση του περιεχομένου της ΕΕΚ σε συνδυασμό με μια στρατηγική προσέγγιση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο και σύμφωνα με την τοπική/περιφερειακή ανάπτυξη και τις στρατηγικές καινοτομίας. Κατά το σχεδιασμό και την παράδοση κοινού περιεχομένου κατάρτισης, αυτό θα πρέπει να ακολουθεί την προσέγγιση και τις δράσεις που περιγράφονται στην Κατηγορία 2.

Κατηγορία 2: οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ΕΕΚ έχουν ως στόχο τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για ένα ή περισσότερα συναφή επαγγέλματα σε κάθε τομέα καθώς και μεθόδων διδασκαλίας και κατάρτισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μάθηση στον χώρο εργασίας, ώστε να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις κατάλληλες δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας.

Κατηγορία 3: οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για την εφαρμογή νέας στρατηγικής προσέγγισης (σχέδιο στρατηγικής) στην τομεακή συνεργασία όσον αφορά τις δεξιότητες: το σχέδιο στρατηγικής στην τομεακή συνεργασία όσον αφορά τις δεξιότητες3 αποτελεί μία εκ των δέκα δράσεων που περιλαμβάνονται στο νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη (βλέπε περιγραφή στον ιστότοπο Europa4). Στην παρούσα πρόσκληση, το σχέδιο στρατηγικής θα εφαρμοστεί σε έξι τομείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές έλλειψης δεξιοτήτων (βλέπε κριτήρια επιλεξιμότητας). Οι συμμαχίες στο πλαίσιο της κατηγορίας 3 στηρίζουν την εφαρμογή του σχεδίου στρατηγικής μέσω της ανάπτυξης τομεακής στρατηγικής δεξιοτήτων. Η στρατηγική αυτή πρέπει να έχει συστημικό και διαρθρωτικό αντίκτυπο στη μείωση των ελλείψεων, των κενών και των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων, αλλά και να διασφαλίζει κατάλληλη ποιότητα και επίπεδο δεξιοτήτων με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας του τομέα. Η τομεακή στρατηγική δεξιοτήτων πρέπει να περιλαμβάνει ένα σαφές σύνολο δραστηριοτήτων, σημαντικών επί μέρους στόχων και σαφώς καθορισμένων αποτελεσμάτων με σκοπό την αντιστοίχιση της ζήτησης και της προσφοράς δεξιοτήτων, ώστε να υποστηρίζεται η συνολική στρατηγική ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου τομέα. Οι στόχοι της κατηγορίας 2 (ανταπόκριση σε καθορισμένες ανάγκες δεξιοτήτων μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων ΕΕΚ) πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην τομεακή στρατηγική δεξιοτήτων. Η Συμμαχία της Κατηγορίας 3 πρέπει επίσης να εφαρμόζει τις δραστηριότητες της Κατηγορίας 2. Για την Κατηγορία 3 μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνο μία πρόταση ανά τομέα.

 

Ποιες δραστηριότητες στηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της δράσης;

Κάθε τομεακή συμμαχία δεξιοτήτων εφαρμόζει μια συνεκτική, ολοκληρωμένη και μεταβλητή δέσμη διασυνδεδεμένων δραστηριοτήτων που είναι ευέλικτες και μπορούν να προσαρμοστούν στις διάφορες τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, όπως:

Κατηγορία 1: Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για την ανάπτυξη τομεακών προσεγγίσεων μέσω των «Πλατφορμών επαγγελματικής αριστείας»

Δημιουργία διακρατικών Πλατφορμών επαγγελματικής αριστείας, με τομεακή προσέγγιση, με στόχο:

 • τη δημιουργία συμπράξεων μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν τη συνεργασία σε προγράμματα μαθητείας, πρακτική άσκηση, κοινή χρήση εξοπλισμού, ανταλλαγές προσωπικού και εκπαιδευτικών μεταξύ εταιρειών και κέντρων ΕΕΚ, και τη διοργάνωση άλλων κοινών δραστηριοτήτων·
 • την ανάπτυξη κόμβων καινοτομίας, κέντρων διάδοσης της τεχνολογίας και/ή εικονικής επίδειξης, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των ΜΜΕ, με την ανταλλαγή εξοπλισμού και τεχνογνωσίας, τη διεξαγωγή έρευνας και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, με την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων ΕΕΚ·
 • την παροχή φυτωρίων επιχειρήσεων για εκπαιδευόμενους ΕΕΚ ώστε να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες, παρουσιάζοντας τα επιχειρηματικά τους σχέδια/τις νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις τους, ή κάνοντας τις απαραίτητες προετοιμασίες για εργαστούν ως αυτοαπασχολούμενοι
 • την ενεργό συμμετοχή σε δραστηριότητες των περιφερειακών «τριγώνων γνώσης», με σκοπό να βρεθούν στην πρώτη γραμμή της έρευνας και των τεχνολογικών εξελίξεων, επιτρέποντας την ταχεία επικαιροποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων·
 • την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών διδασκαλίας και κατάρτισης με βάση τις ψηφιακές τεχνολογίες (π.χ. MOOC, προσομοιωτές, επαυξημένη πραγματικότητα, κ.λπ.), καθώς και λύσεις εικονικής/μικτής κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό·
 • την προώθηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εξέλιξης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, με έμφαση στις παιδαγωγικές δεξιότητες και στις τεχνικές δεξιότητες, καθώς και τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά σχέδια μεταξύ των μελών της πλατφόρμας·
 • την ανάπτυξη μάθησης βασισμένης σε προκλήσεις/σχέδια που συγκεντρώνει διεπιστημονική τεχνογνωσία μέσω των εκπαιδευόμενων ΕΕΚ από διαφορετικούς τομείς σπουδών (π.χ. σχεδιασμός, μάρκετινγκ, μηχανική) για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων/προκλήσεων στο χώρο εργασίας·
 • την παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης·
 • την ανάπτυξη μηχανισμών και την προώθηση της επικύρωσης της μη τυπική και άτυπης μάθησης·
 • την ανάπτυξη στρατηγικών διεθνοποίησης για την προώθηση της διακρατικής κινητικότητας εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών ΕΕΚ, και επικεφαλής ιδρυμάτων ΕΕΚ, καθώς και υπεύθυνων ανθρώπινων πόρων και κατάρτισης σε επιχειρήσεις·
 • την ανάπτυξη/διερεύνηση βιώσιμων οικονομικών μοντέλων που συνδυάζουν δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση, καθώς και δραστηριότητες δημιουργίας εισοδήματος.

Σχεδιασμός διακρατικών τομεακών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης:

 • Κατά το σχεδιασμό διακρατικών τομεακών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, θα πρέπει να ακολουθείται η προσέγγιση και οι δράσεις που περιγράφονται στην Κατηγορία 2.

 

Κατηγορία 2: Τομεακή συμμαχία δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ΕΕΚ

Σχεδιασμός διακρατικών τομεακών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης:

 • Όταν απαιτείται, συλλογή και ερμηνεία στοιχείων που αφορούν τις ανάγκες δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας σε έναν συγκεκριμένο οικονομικό τομέα, με βάση το Πανόραμα Δεξιοτήτων της ΕΕ και, κατά περίπτωση, το έργο των ευρωπαϊκών τομεακών συμβουλίων·
 • Εντοπισμός αναγκών όσον αφορά την παροχή κατάρτισης, με βάση, αν είναι δυνατόν, τα επαγγελματικά προφίλ της ταξινόμησης ευρωπαϊκών δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων (European Skills, Competencies, Qualifications and Occupations – ESCO)·
 • Με βάση τις καθορισμένες ανάγκες δεξιοτήτων για συγκεκριμένα επαγγελματικά προφίλ σε έναν συγκεκριμένο οικονομικό τομέα, εντοπισμός και σχεδιασμός προγραμμάτων ΕΕΚ ή προτύπων επαγγελματικών προσόντων (σύμφωνα με το EQF και την ESCO), με σκοπό την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών·
 • Μετατροπή των αναγκών δεξιοτήτων σε δομημένα προγράμματα ΕΕΚ και/ή προσόντα προσανατολισμένα προς τα μαθησιακά αποτελέσματα (εφαρμόζοντας το ECVET για τον σχεδιασμό προσόντων που συνίστανται σε μονάδες μαθησιακών αποτελεσμάτων), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα, λαμβανομένων επίσης υπόψη των αναγκών επικύρωσης της προηγούμενης μάθησης (π.χ. μη τυπικής ή άτυπης μάθησης)·
 • Εφαρμογή του ελέγχου ποιότητας στο νέο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, είτε με την εφαρμογή των αρχών διασφάλισης ποιότητας του EQAVET, είτε με τη χρήση των ήδη υπαρχόντων συστημάτων, τα οποία ωστόσο θα πρέπει να συνάδουν με το EQAVET·
 • Ενσωμάτωση περιόδων μάθησης στον χώρο εργασίας στο νέο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων εφαρμογής των γνώσεων σε πραγματικές καταστάσεις στον εργασιακό χώρο και ένταξη, όπου είναι δυνατόν, διεθνών εμπειριών μάθησης·
 • Σχεδιασμός παροχής ΕΕΚ προσανατολισμένης σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες και βασικές ικανότητες5, σε μη τεχνικές δεξιότητες και δεξιότητες στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών, και ταυτόχρονα παροχή ουσιαστικών ευκαιριών απόκτησης ή ανάπτυξης των εν λόγω ικανοτήτων, ειδικότερα στο πλαίσιο εργασιακής κατάρτισης·
 • Προώθηση συναφών τομεακών προσόντων ΕΕΚ (συμπεριλαμβανομένων διακρατικών κοινών προγραμμάτων που παρέχονται από περισσότερους από έναν παρόχους ΕΕΚ), και συμφωνίας στήριξης για την αναγνώρισή τους, εφαρμόζοντας τις αρχές του ECVET και συσχετίζοντας τα προσόντα με τα εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) και το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF), καθώς και με άλλα συναφή ευρωπαϊκά εργαλεία και μέσα στον συγκεκριμένο τομέα·
 • Ενίσχυση της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο ενός τομέα, μέσω της προώθησης και της επίτευξης συμφωνίας σχετικά με τομεακά προσόντα, της διευκόλυνσης της διασυνοριακής πιστοποίησης και της ανάπτυξης αμοιβαίας εμπιστοσύνης, με στόχο την αύξηση της κινητικότητας εκπαιδευόμενων και επαγγελματιών στον τομέα·
 • Εντοπισμός, τεκμηρίωση και προώθηση επιτυχημένων σχεδίων και ορθών πρακτικών που σχετίζονται με δεξιότητες ή προσόντα, καθώς και αυτών που προωθούν πολυμερείς εταιρικές συμπράξεις, συμπεριλαμ­βανομένων και αυτών που προέρχονται από άλλους τομείς ή εκτός Ευρώπης, και διατύπωση λεπτομερών προτάσεων για αναπαραγωγή ή ευρύτερη εφαρμογή, κατά περίπτωση·
 • Διασφάλιση, κατά περίπτωση, ότι τα αποτελέσματα των σχεδίων είναι διαθέσιμα σε μορφή ανοιχτών συνδεδεμένων δεδομένων, έτσι ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν στο πανόραμα δεξιοτήτων και στην ESCO.
 
Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης:
 • προσδιορισμός των πλέον κατάλληλων μεθόδων υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, με χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων όσον αφορά τη διδασκαλία και τη μάθηση, αλλά και με στρατηγική και ολοκληρωμένη χρήση ΤΠΕ (π.χ. μικτή μάθηση, προσομοιωτές, επαυξημένη πραγματικότητα, κ.λπ.), λύσεις εικονικής/μικτής κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό, και ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους (π.χ. μαζικά ανοικτά διαδικτυακά προγράμματα6
 • προσδιορισμός τρόπων εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης ΕΕΚ με σκοπό την ανταπόκριση στις ανάγκες συγκεκριμένων στοχευόμενων ομάδων εκπαιδευομένων, συμπεριλαμβανομένης της μάθησης στον χώρο εργασίας·
 • ανάπτυξη δράσεων για τη διευκόλυνση της διαγενεακής μεταβίβασης γνώσεων στο πλαίσιο της ΕΕΚ·
 • περιγραφή τρόπων με τους οποίους οι μεθοδολογίες και οι διαδικασίες αξιολόγησης μπορούν να ενσωματώσουν όλες τις μορφές μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της μάθησης στον χώρο εργασίας, και να διευκολύνουν την επικύρωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν πριν από την κατάρτιση· 
 • προσδιορισμός επαρκών μέτρων παρακολούθησης της πορείας των εκπαιδευομένων μετά το πέρας της κατάρτισης, με σκοπό την παροχή «μηχανισμών ανατροφοδότησης»7. Αυτά τα συστήματα παρακολούθησης και ανατροφοδότησης μπορούν να βασιστούν σε πληροφόρηση από εταιρείες, εκπαιδευόμενους/εργαζομένους, αλλά και από δημόσιες πηγές πληροφόρησης και παράγοντες της αγοράς εργασίας·
 • πρόταση των κατάλληλων μέτρων για την επίσημη αναγνώριση των νέων ή προσαρμοσμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και προσόντων σε συμμετέχουσες χώρες και στους καλυπτόμενους τομείς·
 • προγραμματισμός της σταδιακή υλοποίησης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του σχεδίου που έχουν συστημικό αντίκτυπο.

 

Κατηγορία 3: Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για την εφαρμογή νέας στρατηγικής προσέγγισης (σχέδιο στρατηγικής) στην τομεακή συνεργασία όσον αφορά τις δεξιότητες

Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας θεσπίζουν βιώσιμη συνεργασία όσον αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων μεταξύ βασικών παραγόντων του κλάδου σε έναν συγκεκριμένο τομέα, παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και δημόσιων αρχών.
Οι συμμαχίες στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας καλύπτουν τις δραστηριότητες της κατηγορίας 2. Επιπλέον, πρέπει να καλύπτουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:
 • ανάπτυξη τομεακής στρατηγικής δεξιοτήτων με σκοπό τη στήριξη των στόχων της καθορισμένης αναπτυξιακής στρατηγικής για τον τομέα. Η στρατηγική αυτή πρέπει να είναι το πρώτο βασικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του σχεδίου, με τον καθορισμό συγκεκριμένων δράσεων και ενός σαφούς συνόλου δραστηριοτήτων και σημαντικών επί μέρους στόχων, ώστε να προταθούν τρόποι αντιστοίχισης της ζήτησης και της προσφοράς δεξιοτήτων. Η στρατηγική πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο κυρίαρχες τάσεις, όπως παγκόσμιες, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα ενδέχεται να επηρεάσουν τις θέσεις εργασίας και τις ανάγκες σε δεξιότητες. Θα πρέπει να περιγράφει το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα και να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον αντίκτυπο των ψηφιακών τεχνολογικών και των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής·
 • στήριξη και σκιαγράφηση της στρατηγικής, μέσω του καθορισμού, της τεκμηρίωσης και της προώθησης συγκεκριμένων παραδειγμάτων πολιτικών και πρωτοβουλιών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με στόχο την αντιμετώπιση ελλείψεων και αναντιστοιχιών δεξιοτήτων, καθώς και την ενθάρρυνση πολυμερών εταιρικών συμπράξεων (π.χ. μεταξύ του κλάδου, των κοινωνικών εταίρων, των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των δημοσίων αρχών). Τα παραδείγματα αυτά πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή δελτίων που θα περιέχουν λεπτομερή περιγραφή της πολιτικής/του έργου, του ρόλου και των υποχρεώσεων των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών, της διάρκειας, της χρηματοδότησης (όπου κρίνεται σκόπιμο) και των αποτελεσμάτων· 
 • ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών, καθώς και για την παρακολούθηση (σε ετήσια βάση) της προόδου και της εξέλιξης της ζήτησης και της προσφοράς δεξιοτήτων βάσει αξιόπιστων σεναρίων πρόβλεψης·
 • προσδιορισμός των επαγγελματικών προφίλ που πρέπει να αναθεωρηθούν ή να θεσπιστούν, καθώς και των αντίστοιχων αναγκών δεξιοτήτων και του απαιτούμενου επιπέδου ικανότητας, με βάση, όπου είναι διαθέσιμα, τα επαγγελματικά προφίλ στην ESCO και τα υπάρχοντα πλαίσια δεξιοτήτων8· κατά περίπτωση, μπορεί να εξεταστεί η ανάπτυξη τομεακών πλαισίων δεξιοτήτων· 
 • προσδιορισμός, περιγραφή και καθορισμός προτεραιοτήτων για την αναθεώρηση ή τη θέσπιση νέων προσόντων με βάση τα συναφή επαγγελματικά προφίλ·
 • ενθάρρυνση της ανάπτυξης συγκεκριμένων λύσεων παροχής ΕΕΚ (συμπεριλαμβανομένης της ανώτατης ΕΕΚ), αλλά και συμπράξεων μεταξύ της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου·
 • ανάπτυξη συγκεκριμένων λύσεων για την προώθηση της κινητικότητας φοιτητών επαγγελματικής εκπαίδευσης, ατόμων που αναζητούν εργασία και εκπαιδευομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο του τομέα, αξιοποιώντας τα υπάρχοντα εργαλεία της ΕΕ (π.χ. Erasmus+, EURES, Drop’Pin, ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας)·
 • ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της ελκυστικότητας του τομέα ως επιλογής σταδιοδρομίας, ειδικότερα μεταξύ των νέων, θέτοντας ταυτόχρονα ως στόχο την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στον τομέα· 
 • σχεδιασμός μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης με στόχο τη σταδιακή αξιοποίηση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του σχεδίου μετά το πέρας αυτού. Αυτό το σχέδιο δράσης βασίζεται σε βιώσιμες συμπράξεις μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και βασικών παραγόντων του κλάδου στο κατάλληλο επίπεδο. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των κατάλληλων δομών διακυβέρνησης, αλλά και μέτρα αναβάθμισης και οικονομικής βιωσιμότητας. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζει την κατάλληλη προβολή και ευρεία διάδοση του έργου της συμμαχίας, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και να περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τον τρόπο υλοποίησής του σε εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο σε συνεργασία με τις σχετικές δημόσιες και τομεακές αρχές. Το σχέδιο δράσης καθορίζει, επιπλέον, τον τρόπο με τον οποίο τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ [π.χ. Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, Erasmus+, πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME), τομεακά προγράμματα], καθώς και τα εθνικά και περιφερειακά χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να στηρίζουν τις στρατηγικές για τις δεξιότητες. Είναι σκόπιμο να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές «έξυπνης» εξειδίκευσης·
 • παροχή όλων των συναφών ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ και/ή χώρας σε ηλεκτρονική μορφή ανοιχτών συνδεδεμένων δεδομένων9.

 

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων;

Τα βασικά χαρακτηριστικά των τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων είναι τα εξής:
 • καινοτομία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για συγκεκριμένα επαγγέλματα σε τομείς της οικονομίας (εφόσον διατίθενται στο σύστημα ESCO10:) και
 • αντίκτυπος πέραν της διάρκειας ζωής του σχεδίου και των οργανισμών που συμμετέχουν στη συμμαχία. Η σύμπραξη και οι δραστηριότητες αναμένεται να είναι βιώσιμες. Οι αλλαγές στην παρεχόμενη ΕΕΚ για τα επαγγελματικά προφίλ πρέπει να είναι μετρήσιμες. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων και των λύσεων, καθώς και πρόσβασής τους από το ευρύ κοινό. Τα αποτελέσματα των τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων πρέπει να είναι διαθέσιμα για χρήση και δημοσίευση στο πανόραμα δεξιοτήτων της ΕΕ. 
 
Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων πρέπει να καταδεικνύουν τη δέσμευση και την προστιθέμενη αξία όλων των εταίρων. Οι εταίροι πρέπει να συνδυάζουν τις συστημικές πληροφορίες και τις πληροφορίες που αφορούν τον υπό εξέταση τομέα με άρτια γνώση των αναγκών σε δεξιότητες και των πρακτικών κατάρτισης στον τομέα τους. Η κατανομή των καθηκόντων και των αποτελεσμάτων πρέπει να απεικονίζει τη σωστή αντιστοιχία μεταξύ της εμπειρογνωσίας των εταίρων και των δραστηριοτήτων για τις οποίες είναι υπεύθυνοι. Οι εταίροι πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικοί του τομέα, τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο, και να διαθέτουν ευρωπαϊκή εμβέλεια και εμπειρογνωσία ή ικανότητες στον τομέα της πρόβλεψης ή της προσφοράς επαγγελματικών δεξιοτήτων, καθώς και στην κατάρτιση ή στον σχεδιασμό προσόντων.
 

Στην Κατηγορία 1 – Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για την ανάπτυξη τομεακών προσεγγίσεων μέσω «Πλατφορμών επαγγελματικής αριστείας» πρέπει να επιδείξουν ένα μοναδικό συνδυασμό έμφασης στην ανάπτυξη διακρατικών τομεακών δεξιοτήτων με συνδέσεις στην τοπική/περιφερειακή/οικονομική ανάπτυξη. Οι εταίροι θα αναπτύξουν τομεακές προσεγγίσεις μέσω πιλοτικών πλατφορμών επαγγελματικής αριστείας, με στόχο τη δημιουργία παγκοσμίου κλάσης σημείων αναφοράς για την κατάρτιση σε συγκεκριμένους τομείς τόσο για την αρχική κατάρτιση των νέων όσο και για τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση και ανανέωση των δεξιοτήτων των ενηλίκων.

Αυτές οι πλατφόρμες θα αποτελούνται από διακρατικές συμπράξεις για την ανάπτυξη και την παράδοση κοινών προγραμμάτων σπουδών και προσόντων ΕΕΚ, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική κατάρτιση σε επιχειρήσεις, την κινητικότητα εκπαιδευόμενων και προσωπικού, και την επιχειρηματικότητα. Οι συμπράξεις θα περιλαμβάνουν παρόχους EEK σε δευτεροβάθμιο, μεταδευτεροβάθμιο μη-ανώτατο, καθώς και τριτοβάθμιο επίπεδο, εταιρείες, επιμελητήρια, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς που συμμετέχουν σε οικοσυστήματα καινοτομίας και σχετικές δημόσιες αρχές. Οι πλατφόρμες επαγγελματικής αριστείας πρέπει να γίνονται κατανοητές σε ένα ευρύ πλαίσιο που προσαρμόζεται στην πολυμορφία των συστημάτων ΕΕΚ στις διάφορες χώρες.

Τα ιδρύματα ΕΕΚ που συμμετέχουν σε αυτές τις πλατφόρμες θα λειτουργούν ως καταλύτες για επιχειρηματικές επενδύσεις και θα στηρίζουν την ευρωπαϊκή και περιφερειακή καινοτομία και τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, εξασφαλίζοντας την παροχή ειδικευμένων εργαζομένων υψηλής ποιότητας μέσω της ευέλικτης και έγκαιρης προσφοράς προγραμμάτων κατάρτισης για τις ανάγκες δεξιοτήτων των επιχειρήσεων.

Στην Κατηγορία 2 - Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ΕΕΚ, οι εταίροι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα υπάρχοντα στοιχεία έρευνας σχετικά με τις ανάγκες όσον αφορά τις δεξιότητες για συγκεκριμένα επαγγέλματα κατά την υλοποίηση δράσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή τον σχεδιασμό προδιαγραφών για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων με βάση ένα κοινό ευρωπαϊκό επαγγελματικό πρότυπο και, ενδεχομένως, την ESCO. Όπου ενδείκνυται, οι εταίροι πρέπει να βασίζονται στις πληροφορίες για τις δεξιότητες που έχουν συγκεντρωθεί από τα «ευρωπαϊκά τομεακά συμβούλια δεξιοτήτων» και τις ήδη υπάρχουσες μελέτες για τις τομεακές δεξιότητες που έχουν ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πανόραμα δεξιοτήτων στην ΕΕ παρέχει πληθώρα πληροφοριών για τις δεξιότητες, αναλύσεις και μελέτες σχετικά με τα επαγγέλματα και τους τομείς.
 
Η συμμαχία πρέπει στη συνέχεια να μετουσιώνει τα εν λόγω στοιχεία σε καινοτόμα προγράμματα σπουδών που βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα (με βάση το ECVET), τα οποία θα περιλαμβάνουν περιόδους μάθησης στον χώρο εργασίας και θα υποστηρίζονται από μηχανισμούς διασφάλισης της ποιότητας (σύμφωνα με το EQAVET). Οι εταίροι της συμμαχίας πρέπει να αναφέρουν στην αίτηση τα μέτρα που θα λάβουν στις χώρες και στον τομέα που καλύπτονται από τη συμμαχία για την επίσημη αναγνώριση (αρχική ΕΕΚ) ή την πιστοποίηση (συνεχιζόμενη ΕΕΚ) των νέων ή προσαρμοσμένων προγραμμάτων σπουδών και τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσουν τις διαδικασίες μετά το πέρας της χρηματοδότησης της ΕΕ. Οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού μαζί με τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές πρέπει να διαδραματίζουν τον ρόλο «διαμεσολαβητή» υποστηρίζοντας τη διαδικασία της αντιστοίχισης των δεξιοτήτων με τον σχεδιασμό προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, προκειμένου να προσανατολίζουν σχολές αρχικής ΕΕΚ, νέους εκπαιδευόμενους ή τους γονείς τους σε συγκεκριμένα επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων αναμένεται να υλοποιούν τις προτεινόμενες δραστηριότητες με τρόπο που μεγιστοποιεί τον αντίκτυπο σε ένα ή περισσότερα συναφή επαγγέλματα ενός συγκεκριμένου τομέα. 
 
Στην Κατηγορία 3 - Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για την εφαρμογή νέας στρατηγικής προσέγγισης (σχέδιο στρατηγικής) στην τομεακή συνεργασία όσον αφορά τις δεξιότητες, εκτός όσων περιγράφονται για την κατηγορία 2, οι εταίροι οφείλουν να αναπτύσσουν μια ολοκληρωμένη και στρατηγική προσέγγιση που θα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες. Η εν λόγω στρατηγική προσέγγιση πρέπει να συνδέεται σαφώς με τη συνολική αναπτυξιακή στρατηγική του τομέα, με σκοπό τη στήριξή του για την αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών προκλήσεων και την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του, μεταξύ άλλων, όπου απαιτείται, από την άποψη της ανάπτυξης, της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Οι συμμαχίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να αποτυπώνουν στο έργο τους τις κύριες εξελίξεις σε επίπεδο πολιτικής και τις δημοσιεύσεις σε επίπεδο ΕΕ που σχετίζονται με τον τομέα τους.

 

Ποιος είναι ο ρόλος των οργανισμών που συμμετέχουν στις τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων;

Αιτών/συντονιστής: συμμετέχων οργανισμός που υποβάλλει την πρόταση σχεδίου εξ ονόματος όλων των εταίρων. Ο συντονιστής έχει την πλήρη ευθύνη για τη διασφάλιση της υλοποίησης του σχεδίου βάσει της συμφωνίας. Ο συντονιστικός του ρόλος περιλαμβάνει τα εξής καθήκοντα:
 • εκπροσωπεί τη συμμαχία και ενεργεί εξ ονόματός της έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·
 • φέρει την οικονομική και νομική ευθύνη για την ορθή επιχειρησιακή, διοικητική και οικονομική υλοποίηση του συνολικού σχεδίου·
 • συντονίζει τη συμμαχία σε συνεργασία με τους εταίρους του σχεδίου.
 
Πλήρεις εταίροι: συμμετέχοντες οργανισμοί που συμβάλλουν ενεργά στην υλοποίηση της τομεακής συμμαχίας δεξιοτήτων. Κάθε πλήρης εταίρος πρέπει να υπογράφει εντολή δυνάμει της οποίας ο υπογράφων εξουσιοδοτεί τον συντονιστή να αναλάβει τα καθήκοντα που αναφέρονται παραπάνω εκ μέρους της σύμπραξης κατά την υλοποίηση του σχεδίου. Το ίδιο ισχύει και για τους εταίρους από τις Χώρες Εταίρους. 
 
Συνεργαζόμενοι εταίροι (προαιρετικό): στις τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων μπορούν να συμμετέχουν συνεργαζόμενοι εταίροι που συμβάλλουν στις δραστηριότητές της τομεακής συμμαχίας δεξιοτήτων. Οι συγκεκριμένοι εταίροι δεν υπόκεινται σε συμβατικές υποχρεώσεις καθώς δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση. Ωστόσο, η συμμετοχή τους και ο ρόλος που διαδραματίζουν στο σχέδιο και σε διάφορες εργασίες πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια.
 
Συνδεόμενες οντότητες (προαιρετικό): οργανισμοί που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και δραστηριοτήτων του σχεδίου. Οι συνδεόμενες οντότητες πρέπει να προσδιορίζονται στην αίτηση επιχορήγησης και να πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα III (Γλωσσάριο βασικών όρων) του παρόντος οδηγού προγράμματος.

 

Με ποια κριτήρια αξιολογούνται οι προτάσεις τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων;

Στη συνέχεια παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια που πρέπει να πληροί μια πρόταση τομεακής συμμαχίας δεξιοτήτων ώστε να είναι επιλέξιμη για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+: 

 

Κατηγορία 1: Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για την ανάπτυξη τομεακών προσεγγίσεων μέσω των «Πλατφορμών επαγγελματικής αριστείας»

Κριτήρια επιλεξιμότητας για την κατηγορία 1

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Οι ακόλουθοι οργανισμοί, με τις συνδεόμενες οντότητές τους (αν υπάρχουν), είναι επιλέξιμοι για να λάβουν μέρος σε συμμαχία της κατηγορίας 1. Μπορεί να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι σε Χώρα του Προγράμματος (βλέπε ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο Μέρος Α του παρόντος οδηγού).
 
 • δημόσιοι ή ιδιωτικοί πάροχοι ΕΕΚ, σε οποιοδήποτε επίπεδο του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (EQF), ιδίως εκείνοι που διαθέτουν δική τους υπηρεσία κατάρτισης, και παρέχουν προγράμματα μαθητείας ή κοινά προγράμματα κατάρτισης (συνεργατική κατάρτιση)·
 • οργανισμοί της ΕΕ ή εθνικοί οργανισμοί και δίκτυα που εκπροσωπούν τον κλάδο, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι, επαγγέλματα και ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων νεολαίας· καθώς και σχετικοί τομεακοί οργανισμοί·
 • εμπορικά, βιομηχανικά ή εργατικά επιμελητήρια και άλλοι ενδιάμεσοι φορείς·
 • δίκτυα παρόχων ΕΕΚ και ευρωπαϊκές ή εθνικές οργανώσεις που τα εκπροσωπούν·
 • ευρωπαϊκοί ή/και εθνικοί κοινωνικοί εταίροι·
 • υπουργεία εργασίας ή συναφείς φορείς (οργανισμοί ή συμβούλια)·
 • δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης·
 • ινστιτούτα έρευνας της αγοράς εργασίας, εθνικές στατιστικές υπηρεσίες·
 • δημόσιες ή ιδιωτικές, μικρές, μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)·
 • φορείς και οργανισμοί οικονομικής ανάπτυξης που συμμετέχουν σε οικοσυστήματα καινοτομίας·
 • τομεακές ή επαγγελματικές ενώσεις εργοδοτών ή εργαζομένων, βιοτεχνικά επιμελητήρια·
 • ευρωπαϊκές ή εθνικές τομεακές κεντρικές οργανώσεις·
 • ινστιτούτα έρευνας·
 • τομεακά συμβούλια δεξιοτήτων·
 • φορείς που παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης·
 • δημόσιες αρχές υπεύθυνες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και/ή θέματα αγοράς εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
 • φορείς επικύρωσης, πιστοποίησης ή αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (φορείς που έχουν ρυθμιστική αρμοδιότητα).

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε συμμετέχων οργανισμός που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος. Ο οργανισμός αυτός υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Αριθμός και προφίλ συμμετεχόντων οργανισμών

Η τομεακή συμμαχία δεξιοτήτων πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 4 Χώρες του Προγράμματος και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 πλήρεις εταίρους, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 είναι επιχειρήσεις, εκπρόσωποι του κλάδου ή του τομέα (π.χ. εμπορικοί σύλλογοι ή επιμελητήρια), και τουλάχιστον 3 είναι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Επιλέξιμοι τομείς

Όλοι οι τομείς11 εκτός από τους τομείς που είναι επιλέξιμοι στο πλαίσιο της κατηγορίας 3.

Διάρκεια σχεδίου

2 έτη. Η διάρκεια του σχεδίου πρέπει να επιλέγεται στο στάδιο της υποβολής της αίτησης ανάλογα με τον στόχο του σχεδίου και το είδος των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται σε βάθος χρόνου.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια μιας τομεακής συμμαχίας δεξιοτήτων μπορεί να παραταθεί, μετά από αίτηση του δικαιούχου και με τη σύμφωνη γνώμη του Εκτελεστικού Οργανισμού, έως και 6 μήνες. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της επιχορήγησης δεν αλλάζει.

Πού υποβάλλεται η αίτηση; Στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 28 Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν την 1η Νοεμβρίου ή την1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, ή την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, βλέπε Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

 

Οι αιτούντες οργανισμοί θα αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

 

Κριτήρια χορήγησης για την κατηγορία 1

Το σχέδιο θα αξιολογείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια του σχεδίου
(μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Σύνδεση με την πολιτική: η πρόταση συμβάλλει στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για την ανάπτυξη καινοτόμων συμπράξεων συνεργασίας, ως ένα πρώτο βήμα προς τη δημιουργία διακρατικών «Πλατφορμών επαγγελματικής αριστείας».
 • Εκπροσώπηση ΕΕΚ: η τομεακή συμμαχία δεξιοτήτων περιλαμβάνει εταίρους που εκπροσωπούν επαρκώς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ΕΕΚ.
 • Τομεακή εκπροσώπηση: η τομεακή συμμαχία δεξιοτήτων περιλαμβάνει εταίρους που εκπροσωπούν επαρκώς τον υπό εξέταση τομέα.
 • Σύνδεση με την πολιτική: η πρόταση συμβάλλει στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων στον τομέα του καθορισμού και της πρόβλεψης δεξιοτήτων.
 • Ψηφιακές δεξιότητες: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση προβλέπει έρευνα των αναγκών σε ψηφιακές δεξιότητες. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στις προτάσεις που συμπεριλαμβάνουν αυτή την πτυχή.
 • Πράσινες δεξιότητες: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση προβλέπει έρευνα των αναγκών σε δεξιότητες που συνδέονται με μια κυκλική και πιο πράσινη οικονομία. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στις προτάσεις που συμπεριλαμβάνουν αυτή την πτυχή.
 • Σκοπός: η πρόταση είναι συναφής με τους στόχους της δράσης.
 • Συνέπεια: οι στόχοι βασίζονται σε ενδελεχή ανάλυση των αναγκών, προσδιορίζονται με σαφήνεια, είναι ρεαλιστικοί και αφορούν θέματα που συνδέονται με τους συμμετέχοντες οργανισμούς και τη δράση.
 • Καινοτομία: η πρόταση προβλέπει προηγμένες μεθόδους και τεχνικές και οδηγεί σε καινοτόμα αποτελέσματα και λύσεις.
 • Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία: η πρόταση αποδεικνύει με σαφήνεια την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται χάρη στον διακρατικό της χαρακτήρα.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου
(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 

 • Συνοχή: συνοχή μεταξύ των στόχων, της μεθοδολογίας, των δραστηριοτήτων και του προτεινόμενου προϋπολογισμού του σχεδίου. Η πρόταση παρουσιάζει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη δέσμη κατάλληλων δραστηριοτήτων οι οποίες καλύπτουν τις διαπιστωμένες ανάγκες και οδηγούν στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
 • Δομή: το πρόγραμμα εργασίας είναι σαφές, κατανοητό και καλύπτει όλα τα στάδια (προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, και διάδοση).
 • Διαχείριση: προβλέπονται ρυθμίσεις αποτελεσματικής διαχείρισης. Τα χρονοδιαγράμματα, η οργάνωση, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθορίζονται αναλυτικά και χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό. Η πρόταση κατανέμει κατάλληλους πόρους σε κάθε δραστηριότητα.
 • Προϋπολογισμός: ο προϋπολογισμός προβλέπει τους κατάλληλους πόρους που απαιτούνται για την επιτυχία του σχεδίου. Δεν είναι ούτε υπερτιμημένος ούτε υποτιμημένος.
 • Οικονομικός έλεγχος και έλεγχος ποιότητας: τα μέτρα ελέγχου (συνεχής αξιολόγηση της ποιότητας, αξιολογήσεις από ομοτίμους, δραστηριότητες συγκριτικής αξιολόγησης, κ.λπ.) και οι δείκτες ποιότητας διασφαλίζουν ότι η υλοποίηση του σχεδίου είναι υψηλού επιπέδου και οικονομικά αποδοτική. Οι προκλήσεις/κίνδυνοι του σχεδίου προσδιορίζονται με σαφήνεια και προβλέπονται κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Στο πλαίσιο του σχεδίου προγραμματίζονται διαδικασίες επανεξέτασης από εμπειρογνώμονες. Το πρόγραμμα εργασίας της συμμαχίας περιλαμβάνει ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας στα μέσα της περιόδου υλοποίησης και κατά τη λήξη του σχεδίου.

Ποιότητα της ομάδας του σχεδίου και των ρυθμίσεων συνεργασίας

(μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Διάρθρωση: η σύνθεση της σύμπραξης είναι σύμφωνη με τους στόχους του σχεδίου και συγκεντρώνει τη σχετική εμπειρογνωσία και τις ικανότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση προγραμματισμένων δραστηριοτήτων. Η αντιπροσωπευτικότητα και η εμπειρογνωσία των εταίρων στον εν λόγω τομέα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταδεικνύονται με σαφή τρόπο. Οι εταίροι συνδυάζουν τις συστημικές πληροφορίες και τις πληροφορίες που αφορούν τον υπό εξέταση τομέα με άρτια γνώση των αναγκών σε δεξιότητες και των πρακτικών κατάρτισης στον τομέα τους. Η συμμετοχή ευρωπαϊκών και/ή εθνικών κοινωνικών εταίρων στις χώρες που καλύπτονται από τη συμμαχία με σαφή ανάθεση ρόλου. Η κατανομή και η αντιπροσωπευτικότητα των σχετικών εταίρων σε Χώρες του Προγράμματος που συμμετέχουν στη συμμαχία πρέπει να διασφαλίζουν ότι η συμμαχία έχει μεγάλη ικανότητα εφαρμογής στις χώρες που καλύπτονται από τη συμμαχία (π.χ. μέσω της συμμετοχής ενός ευρωπαϊκού τομεακού οργανισμού ή ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων). Αν η πρόταση προβλέπει επίσης τη συμμετοχή φορέων με ρυθμιστικές αρμοδιότητες στην ΕΕΚ θα θεωρηθεί ιδιαίτερα σημαντική.
 • Δέσμευση: η κατανομή των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων πραγματοποιείται με σαφή και κατάλληλο τρόπο και καταδεικνύει τη δέσμευση και την ενεργό συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων οργανισμών ανάλογα με την εμπειρογνωσία και τις ικανότητές τους.
 • Καθήκοντα: ο συντονιστής διαθέτει ικανότητες υψηλού επιπέδου σε θέματα διαχείρισης και συντονισμού διακρατικών δικτύων, καθώς και ηγετικές ικανότητες σε σύνθετο περιβάλλον. Τα επιμέρους καθήκοντα ανατίθενται με βάση την ειδική τεχνογνωσία του κάθε εταίρου.
 • Συνεργασία/ομαδικό πνεύμα: προτείνεται αποτελεσματικός μηχανισμός για τη διασφάλιση καλού συντονισμού, αποτελεσματικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων και απρόσκοπτης επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, των λοιπών συμμετεχόντων, καθώς και άλλων ενδιαφερομένων.

Αντίκτυπος και διάδοση

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Αξιοποίηση: η πρόταση παρουσιάζει με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της συμμαχίας από τους εταίρους και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Παρέχει μέσα μέτρησης της αξιοποίησής τους τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου.
 • Διάδοση: η πρόταση προβλέπει ένα σαφές σχέδιο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τις κατάλληλες δραστηριότητες, τα μέσα και τους διαύλους για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διάδοση των αποτελεσμάτων και των οφελών στα ενδιαφερόμενα μέρη: τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, τις επιχειρήσεις και τους νεαρούς εκπαιδευόμενους στην υποχρεωτική εκπαίδευση όσον αφορά τα επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας ή τις δυνατότητες δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου. Η πρόταση αναφέρει ποιοι εταίροι θα είναι υπεύθυνοι για τη διάδοση και καταδεικνύει τη σχετική πείρα που έχουν στις δραστηριότητες διάδοσης.
 • Αντίκτυπος: η πρόταση παρουσιάζει κοινωνικό και οικονομικό ενδιαφέρον και έχει ευρεία απήχηση. Περιλαμβάνει εταίρους με σημαντικό ρόλο στον υπό εξέταση τομέα, μεταξύ άλλων, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Περιλαμβάνει μέτρα, καθώς και στόχους και δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου και την αξιολόγηση του αναμενόμενου αντίκτυπου (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα)· η πρόταση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αν συμμετέχουν με σαφή τρόπο φορείς με ρυθμιστικές αρμοδιότητες (ιδίως σχετικά με τα προσόντα) για τη διασφάλιση της αναγνώρισης ή της πιστοποίησης του περιεχομένου κατάρτισης. Επίσης, η πρόταση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αν μια ευρωπαϊκή τομεακή κεντρική οργάνωση που εκπροσωπεί είτε κοινωνικούς εταίρους είτε τον σχετικό τομέα είναι βασικός εταίρος. Η πρόταση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αν φορείς και οργανισμοί οικονομικής ανάπτυξης που συμμετέχουν σε τοπικά/περιφερειακά οικοσυστήματα καινοτομίας είναι βασικοί εταίροι.
 • Ανοικτή πρόσβαση12: κατά περίπτωση, στην πρόταση καθορίζεται με ποιον τρόπο το υλικό, τα έγγραφα και τα μέσα που παράγονται θα διατίθενται δωρεάν και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών χωρίς να προβλέπονται δυσανάλογοι περιορισμοί. 
 • Βιωσιμότητα: η πρόταση εξηγεί πώς θα αξιοποιηθούν και θα αναπτυχθούν περαιτέρω οι πιλοτικές πλατφόρμες επαγγελματικής αριστείας. Η πρόταση προβλέπει κατάλληλα μέτρα και χρηματοδοτικούς πόρους (ευρωπαϊκούς, εθνικούς και ιδιωτικούς) προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων και των οφελών της συμμαχίας.

 

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 70 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 13 βαθμούς στις κατηγορίες «συνάφεια του σχεδίου» και «ποιότητα της ομάδας του σχεδίου και των ρυθμίσεων συνεργασίας», 16 βαθμούς στην κατηγορία «ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου» και 11 βαθμούς στην κατηγορία «αντίκτυπος και διάδοση».

 

Κατηγορία 2: Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ΕΕΚ

Κριτήρια επιλεξιμότητας για την κατηγορία 2

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθοι οργανισμοί, με τις συνδεόμενες οντότητές τους (αν υπάρχουν), είναι επιλέξιμοι για να λάβουν μέρος σε συμμαχία της κατηγορίας 2. Μπορεί να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι σε Χώρα του Προγράμματος (βλέπε ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο Μέρος Α του παρόντος οδηγού).
 • δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς παροχής ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων, ιδίως εκείνων που διαθέτουν δική τους υπηρεσία κατάρτισης, και παρέχουν προγράμματα μαθητείας ή κοινά προγράμματα κατάρτισης (συνεργατική κατάρτιση)·
 • ευρωπαϊκές ή εθνικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τον κλάδο, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συναφείς τομεακές οργανώσεις·
 • δίκτυα παρόχων ΕΕΚ και ευρωπαϊκές ή εθνικές οργανώσεις που τα εκπροσωπούν·
 • αρχές αρμόδιες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, και υπουργεία·
 • οργανώσεις ή δίκτυα, σε επίπεδο ΕΕ ή εθνικό επίπεδο, που εκπροσωπούν κοινωνικούς εταίρους, τη βιομηχανία, τομεακές οργανώσεις, φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων νεολαίας· 
 • εμπορικά, βιομηχανικά, βιοτεχνικά ή εργατικά επιμελητήρια και άλλοι ενδιάμεσοι φορείς·
 • τομεακά συμβούλια δεξιοτήτων· 
 • οργανισμοί οικονομικής ανάπτυξης, στατιστικές υπηρεσίες και ερευνητικά ιδρύματα·
 • πολιτιστικοί και/ή δημιουργικοί φορείς·
 • φορείς παροχής επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλών, υπηρεσιών πληροφόρησης και υπηρεσιών απασχόλησης·
 • φορείς επικύρωσης,πιστοποίησης ή αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (φορείς που έχουν ρυθμιστική αρμοδιότητα).

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ;

Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε συμμετέχων οργανισμός που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος. Ο οργανισμός αυτός υποβάλλει αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Η τομεακή συμμαχία δεξιοτήτων πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 4 Χώρες του Προγράμματος και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 πλήρεις εταίρους, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 είναι επιχειρήσεις, εκπρόσωποι του κλάδου ή του τομέα (π.χ. εμπορικοί σύλλογοι ή επιμελητήρια), και τουλάχιστον 3 είναι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Όλοι οι τομείς13 εκτός από τους έξι τομείς που είναι επιλέξιμοι στο πλαίσιο της κατηγορίας 3.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

2 ή 3 έτη. Η διάρκεια του σχεδίου πρέπει να επιλέγεται στο στάδιο της υποβολής της αίτησης ανάλογα με τον στόχο του σχεδίου και το είδος των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται σε βάθος χρόνου.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια μιας τομεακής συμμαχίας δεξιοτήτων μπορεί να παραταθεί, μετά από αίτηση του δικαιούχου και με τη σύμφωνη γνώμη του Εκτελεστικού Οργανισμού, έως και 6 μήνες. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της επιχορήγησης δεν αλλάζει.

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ; Στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 28 Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν την 1η Νοεμβρίου ή την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, ή την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ;

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, βλέπε Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

 

Οι αιτούντες οργανισμοί αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

 

Κριτήρια χορήγησης για την κατηγορία 2

Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
(ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 25 ΒΑΘΜΟΙ)

 • Σύνδεση με την πολιτική και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ: η πρόταση λαμβάνει υπόψη και συμβάλλει στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων στον τομέα της ΕΕΚ· η πρόταση λαμβάνει υπόψη και συμβάλλει στην προβολή των υφιστάμενων εργαλείων και πρωτοβουλιών στης ΕΕ για την ανάπτυξη· στηρίζεται, κατά περίπτωση, στο έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Τομεακών Δεξιοτήτων·
 • Εκπροσώπηση ΕΕΚ: η τομεακή συμμαχία δεξιοτήτων περιλαμβάνει εταίρους που εκπροσωπούν επαρκώς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ΕΕΚ·
 • Τομεακή εκπροσώπηση: η τομεακή συμμαχία δεξιοτήτων περιλαμβάνει εταίρους που εκπροσωπούν επαρκώς τον υπό εξέταση τομέα· 
 • Ψηφιακές δεξιότητες: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση ενσωματώνει ψηφιακές δεξιότητες στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο ενός ή περισσότερων συνδεδεμένων επαγγελματικών προφίλ. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στις προτάσεις που συμπεριλαμβάνουν αυτή την πτυχή·
 • Πράσινες δεξιότητες: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση ενσωματώνει δεξιότητες που συνδέονται με τη μετάβαση σε μια κυκλική και πιο πράσινη οικονομία στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού περιεχομένου ενός ή περισσότερων συνδεδεμένων επαγγελματικών προφίλ. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στις προτάσεις που συμπεριλαμβάνουν αυτή την πτυχή.
 • Σκοπός: η πρόταση είναι συναφής με τους στόχους της δράσης (βλέπε ενότητα «Ποιοι είναι οι στόχοι των τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων»).
 • Συνέπεια: οι στόχοι βασίζονται σε ενδελεχή ανάλυση των αναγκών, προσδιορίζονται με σαφήνεια, είναι ρεαλιστικοί και αφορούν θέματα που συνδέονται με τους συμμετέχοντες οργανισμούς και τη δράση.
 • Καινοτομία: η πρόταση προβλέπει προηγμένες μεθόδους και τεχνικές και οδηγεί σε καινοτόμα αποτελέσματα και λύσεις.
 • Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία: η πρόταση καταδεικνύει με σαφήνεια την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται χάρη στον διακρατικό της χαρακτήρα.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
(ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 30 ΒΑΘΜΟΙ)

 

 • Συνοχή: συνοχή μεταξύ των στόχων, της μεθοδολογίας, των δραστηριοτήτων και του προτεινόμενου προϋπολογισμού του σχεδίου. Η πρόταση παρουσιάζει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη δέσμη κατάλληλων δραστηριοτήτων οι οποίες καλύπτουν τις διαπιστωμένες ανάγκες και οδηγούν στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
 • Δομή: το πρόγραμμα εργασίας είναι σαφές, κατανοητό και καλύπτει όλα τα στάδια (προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, και διάδοση).
 • Μεθοδολογία: η πρόταση συμμορφώνεται και αξιοποιεί τα μέσα και τα εργαλεία της ΕΕ που συνδέονται με δεξιότητες και επαγγέλματα όπως το EQF14, το ECVET15, το EQAVET16, το Europass17, το EURES18, το Drop 'Pin19, την ESCO20, κ.λπ. Όποτε είναι εφικτό, η πρόταση λαμβάνει υπόψη και αξιοποιεί προηγούμενες σχετικές δραστηριότητες (π.χ. πρωτοβουλίες των Χωρών του Προγράμματος, κοινότητες γνώσης και καινοτομίας-ΚΓΚ του EIT21, καθώς και προηγούμενες και υφιστάμενες τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων22. Χρησιμοποιεί την προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, το ECVET (μονάδες μαθησιακών αποτελεσμάτων) και τις αρχές διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το EQAVET.
 • Διαχείριση: προβλέπονται ρυθμίσεις αποτελεσματικής διαχείρισης. Τα χρονοδιαγράμματα, η οργάνωση, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθορίζονται αναλυτικά και χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό. Η πρόταση κατανέμει τους κατάλληλους πόρους σε κάθε δραστηριότητα.
 • Προϋπολογισμός: ο προϋπολογισμός προβλέπει τους κατάλληλους πόρους που απαιτούνται για την επιτυχία του σχεδίου. Δεν είναι ούτε υπερτιμημένος ούτε υποτιμημένος.
 • Η ποιότητα των διαδικασιών αναγνώρισης και επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων είναι σύμφωνη με τα ευρωπαϊκά μέσα και τις αρχές για τη διαφάνεια και την αναγνώριση.
 • Οικονομικός έλεγχος και έλεγχος ποιότητας: τα μέτρα ελέγχου (συνεχής αξιολόγηση της ποιότητας, αξιολογήσεις από ομοτίμους, δραστηριότητες συγκριτικής αξιολόγησης, κ.λπ.) και οι δείκτες ποιότητας διασφαλίζουν ότι η υλοποίηση του σχεδίου είναι υψηλού επιπέδου και οικονομικά αποδοτική. Οι προκλήσεις/κίνδυνοι του σχεδίου προσδιορίζονται με σαφήνεια και λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Στο πλαίσιο του σχεδίου προγραμματίζονται διαδικασίες επανεξέτασης από εμπειρογνώμονες. Το πρόγραμμα εργασίας των συμμαχιών θα πρέπει να περιλαμβάνει ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας στα μέσα της περιόδου υλοποίησης και και κατά τη λήξη του σχεδίου.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

(ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 25 ΒΑΘΜΟΙ)

 • Διάρθρωση: η σύνθεση της σύμπραξης είναι σύμφωνη με τους στόχους του σχεδίου και συγκεντρώνει τη σχετική εμπειρογνωσία και τις ικανότητες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών, τον σχεδιασμό προτύπων για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, τη μεθοδολογία υλοποίησης δράσεων κατάρτισης και την πολιτική κατάρτισης. Η αντιπροσωπευτικότητα και η εμπειρογνωσία των εταίρων στον συγκεκριμένο τομέα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταδεικνύονται με σαφή τρόπο. Οι εταίροι συνδυάζουν συστημικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με τον τομέα με άριστη γνώση των αναγκών σε δεξιότητες και των πρακτικών κατάρτισης στον οικονομικό τους τομέα. Η συμμετοχή ευρωπαϊκών και/ή εθνικών κοινωνικών εταίρων στις χώρες που καλύπτονται από τη συμμαχία με σαφή ρόλο στην στην ανάπτυξη του(των) προγράμματος(-ων) σπουδών και στη διασφάλιση της μάθησης στον χώρο εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η κατανομή και η αντιπροσωπευτικότητα των σχετικών εταίρων στις Χώρες του Προγράμματος που συμμετέχουν στη συμμαχία πρέπει να επαρκούν ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εφαρμογής της συμμαχίας στις χώρες που καλύπτονται από αυτή (π.χ. μέσω της συμμετοχής ενός ευρωπαϊκού τομεακού οργανισμού ή ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων). Η πρόταση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική αν περιλαμβάνει επίσης φορείς με ρυθμιστικές αρμοδιότητες στην ΕΕΚ.
 • Δέσμευση: η κατανομή των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων πραγματοποιείται με σαφή και κατάλληλο τρόπο και καταδεικνύει τη δέσμευση και την ενεργό συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων οργανισμών ανάλογα με την εμπειρογνωσία και τις ικανότητές τους.
 • Καθήκοντα: ο συντονιστής διαθέτει ικανότητες υψηλού επιπέδου σε θέματα διαχείρισης και συντονισμού διακρατικών δικτύων, καθώς και ηγετικές ικανότητες σε σύνθετο περιβάλλον. Τα επιμέρους καθήκοντα ανατίθενται με βάση την ειδική τεχνογνωσία του κάθε εταίρου.
 • Συνεργασία/ομαδικό πνεύμα: προτείνεται αποτελεσματικός μηχανισμός για τη διασφάλιση καλού συντονισμού, αποτελεσματικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων και απρόσκοπτης επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, των λοιπών συμμετεχόντων, καθώς και άλλων ενδιαφερομένων.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

(ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 20 ΒΑΘΜΟΙ)

 • Αξιοποίηση: η πρόταση παρουσιάζει με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της συμμαχίας από τους εταίρους και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Παρέχει μέσα μέτρησης της αξιοποίησής τους τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου.
 • Διάδοση: η πρόταση προβλέπει ένα σαφές σχέδιο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τις κατάλληλες δραστηριότητες και τον χρόνο διεξαγωγής τους, τα μέσα και τους διαύλους για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διάδοση των αποτελεσμάτων και των οφελών στα ενδιαφερόμενα μέρη: τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, τις επιχειρήσεις και τους νεαρούς εκπαιδευόμενους στην υποχρεωτική εκπαίδευση όσον αφορά τα επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας ή τις δυνατότητες δημιουργίας νέων επιχειρήσεων· τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου· η πρόταση αναφέρει ποιοι εταίροι θα είναι υπεύθυνοι για τη διάδοση και παρουσιάζει τη σχετική εμπειρία που έχουν σε δραστηριότητες διάδοσης·
 • Αντίκτυπος: η πρόταση παρουσιάζει κοινωνικό και οικονομικό ενδιαφέρον και έχει ευρεία απήχηση. Περιλαμβάνει εταίρους με σημαντικό ρόλο στον υπό εξέταση τομέα, μεταξύ άλλων, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Περιλαμβάνει μέτρα, καθώς και στόχους και δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου και την αξιολόγηση του αναμενόμενου αντίκτυπου (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα)· η πρόταση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αν συμμετέχουν με σαφή τρόπο φορείς με ρυθμιστικές αρμοδιότητες (ιδίως σχετικά με τα προσόντα) συμμετέχουν με για τη διασφάλιση της αναγνώρισης ή της πιστοποίησης του περιεχομένου κατάρτισης. Επίσης, η πρόταση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αν μια ευρωπαϊκή τομεακή κεντρική οργάνωση που εκπροσωπεί είτε κοινωνικούς εταίρους είτε τον σχετικό τομέα είναι βασικός εταίρος.
 • Ανοικτή πρόσβαση23: εφόσον είναι σκόπιμο, η πρόταση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον το υλικό, τα έγγραφα και τα μέσα που παράγονται θα διατίθενται δωρεάν και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών 24 και δεν προβλέπουν δυσανάλογους περιορισμούς. 
 • Βιωσιμότητα: η πρόταση εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί το σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η πρόταση προβλέπει κατάλληλα μέτρα και χρηματοδοτικούς πόρους (ευρωπαϊκούς, εθνικούς και ιδιωτικούς ) προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων και των οφελών της συμμαχίας.

 

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 70 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 13 βαθμούς στις κατηγορίες «συνάφεια του σχεδίου» και «ποιότητα της ομάδας του σχεδίου και των ρυθμίσεων συνεργασίας»,16 βαθμούς στην κατηγορία «ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου» και 11 βαθμούς στην κατηγορία «αντίκτυπος και διάδοση».

 

Κατηγορία 3: Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για την εφαρμογή νέας στρατηγικής προσέγγισης (σχέδιο στρατηγικής) στην τομεακή συνεργασία όσον αφορά τις δεξιότητες

Κριτήρια επιλεξιμότητας για την κατηγορία 3

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθοι οργανισμοί, με τις συνδεόμενες οντότητές τους (αν υπάρχουν), είναι επιλέξιμοι για να λάβουν μέρος σε συμμαχία της κατηγορίας 3. Μπορεί να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι σε Χώρα του Προγράμματος (βλέπε ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο Μέρος Α του παρόντος οδηγού).
 • δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλεγμένους τομείς, ιδίως αυτές που διαθέτουν δική τους υπηρεσία κατάρτισης, αυτές που παρέχουν προγράμματα μαθητείας και αυτές που παρέχουν κοινά προγράμματα κατάρτισης (συνεργατική κατάρτιση)·
 • ευρωπαϊκές ή εθνικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τη βιομηχανία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συναφείς τομεακές οργανώσεις·
 • δημόσιοι ή ιδιωτικοί πάροχοι εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων κέντρων κατάρτισης και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·
 • δίκτυα παρόχων εκπαίδευσης ή κατάρτισης και ευρωπαϊκές ή εθνικές οργανώσεις που τα εκπροσωπούν·
 • αρχές αρμόδιες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση ή την απασχόληση, σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, και σχετικά υπουργεία·
 • οργανώσεις ή δίκτυα, σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο, που εκπροσωπούν κοινωνικούς εταίρους, τη βιομηχανία, τομεακές οργανώσεις, φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων νεολαίας· 
 • εμπορικά, βιομηχανικά, βιοτεχνικά ή εργατικά επιμελητήρια και άλλοι σχετικοί τομεακοί ενδιάμεσοι φορείς·
 • τομεακά συμβούλια δεξιοτήτων· 
 • οργανισμοί οικονομικής ανάπτυξης, στατιστικές υπηρεσίες και ερευνητικά ιδρύματα·
 • φορείς παροχής επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλών, υπηρεσιών πληροφόρησης και υπηρεσιών απασχόλησης·
 • φορείς επικύρωσης, πιστοποίησης ή αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (φορείς με ρυθμιστικές αρμοδιότητες)·
 • φορείς που εκπροσωπούν τις σχετικές αρχές σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ;

Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε συμμετέχων οργανισμός που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος. Ο οργανισμός αυτός υποβάλλει αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Η τομεακή συμμαχία δεξιοτήτων πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 8 Χώρες του Προγράμματος και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 πλήρεις εταίρους, εκ των οποίων τουλάχιστον 5 είναι επιχειρήσεις, εκπρόσωποι του κλάδου ή του τομέα (π.χ. επιμελητήρια, συνδικαλιστικές οργανώσεις ή εμπορικές ενώσεις), και τουλάχιστον 5 είναι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

 1. Μπαταρίες για ηλεκτρο-κινητικότητα
 2. Βιο-οικονομία, νέες τεχνολογίες και καινοτομία στη γεωργία
 3. Αμυντικές τεχνολογίες
 4. Ψηφιοποίηση της αλυσίδας ενεργειακής αξίας
 5. Ενεργοβόρες βιομηχανίες/βιομηχανική συμβίωση
 6. Κατασκευή και σχεδιασμός μικροηλεκτρονικών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

4 έτη.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια μιας τομεακής συμμαχίας δεξιοτήτων μπορεί να παραταθεί, μετά από αίτηση του δικαιούχου και με τη σύμφωνη γνώμη του Εκτελεστικού Οργανισμού, έως και 6 μήνες. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της επιχορήγησης δεν αλλάζει.

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ; Στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 28 Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν την 1η Νοεμβρίου ή την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, ή την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ;

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, βλέπε Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

 

Πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ανά τομέα σε σχέδια της κατηγορίας 3

Όσον αφορά την κατηγορία 3 - Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για την εφαρμογή νέας στρατηγικής προσέγγισης («Σχέδιο Στρατηγικής») στην τομεακή συνεργασία όσον αφορά τις δεξιότητες, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω πληροφορίες για κάθε τομέα:

Μπαταρίες για ηλεκτρο-κινητικότητα

Η συμμαχία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο από τους παρακάτω τομείς:

 • Δεξιότητες που απαιτούνται για τη μαζική παραγωγή στοιχείων μπαταριών και μπαταριών (για ηλεκτρονική κινητικότητα, αποθήκευση ενέργειας και άλλες βιομηχανικές εφαρμογές) συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων για την κατασκευή υλικών στοιχείων μπαταρίας, στοιχείων μπαταρίας και πακέτων/συστημάτων μπαταριών·
 • Τρέχουσα και μελλοντική γενιά τεχνολογιών μπαταριών (π.χ. τρέχουσα και προηγμένη μπαταρία ιόντων λιθίου και μελλοντική μπαταρία ιόντων λιθίου στερεάς κατάστασης)·
 • Τεχνολογίες που αφορούν τη δεύτερη χρήση μπαταριών ηλεκτρονικής κινητικότητας (όπως η χρήση στην αποθήκευση ενέργειας), και την ανακύκλωση.

Για να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια, οι δραστηριότητες πρέπει να είναι συμβατές με διαθέσιμα στοιχεία για τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων και των κατευθύνσεων που προβλέπουν:

 • Σχέδιο στρατηγικής για την τομεακή συνεργασία σχετικά με τις δεξιότητες στην αυτοκινητοβιομηχανία25·
 • Ανακοίνωση της Επιτροπής: «Υλοποίηση της κινητικότητας με χαμηλές εκπομπές» COM(2017) 67526·
 • Ανακοίνωση της Επιτροπής: «Η Ευρώπη σε κίνηση» COM(2018) 29327 και το Παράρτημα II·
 • Στρατηγικό σχέδιο δράσης για τις μπαταρίες28·
 • Τελική έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας στην ΕΕ – 'GEAR 2030'29·
 • Το Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 'SET)30.

Βιοοικονομία, νέες τεχνολογίες & καινοτομία στη γεωργία

Η συμμαχία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο από τους παρακάτω τομείς: 

 • Αειφορία στη γεωργία, διαχείριση φυσικών πόρων και δράση για το κλίμα·
 • Ψηφιακές τεχνολογίες, ψηφιοποίηση, μαζικά δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη·
 • Βιοοικονομία, κυκλική οικονομία και βιοπροϊόντα.

Για να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια, οι δραστηριότητες πρέπει να είναι συμβατές με υφιστάμενες πρωτοβουλίες και στοιχεία για τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων και των κατευθύνσεων που περιέχονται:

 • Η Μόνιμη Επιτροπή Γεωργικής Έρευνας (Standing Committee on Agricultural Research - SCAR)31, ιδίως το έργο σχετικά με το σύστημα γεωργικής γνώσης και καινοτομίας (Agricultural Knowledge and Innovation System – AKIS)·
 • Νομοθεσία για την Κοινή Αγροτική Πολιτική32·
 • Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά33·
 • Στρατηγική προσέγγιση στη γεωργική έρευνα & καινοτομία της ΕΕ34·
 • Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοοικονομία35·
 • Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία36·
 • Δασική στρατηγική της ΕΕ37·
 • Δράση για το κλίμα της ΕΕ38·
 • Συναφή σχέδια Horizon 202039, Κοινή Επιχείρηση Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων40 και LIFE41.
Αμυντικές τεχνολογίες

Η συμμαχία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο από τους παρακάτω τομείς: 

 • Πολύπλοκα οπλικά συστήματα·
 • Βαλλιστική·
 • Ρομποτική, αυτόνομα συστήματα, τεχνητή νοημοσύνη·
 • C4ISTAR (διοίκηση, έλεγχος, επικοινωνίες, υπολογιστές, πληροφορίες, επιτήρηση, κ.λπ.).

Εξαιρούνται οι τομείς των λιμένων, της αλιείας και των εσωτερικών πλωτών οδών.

Για να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια, οι δραστηριότητες πρέπει να είναι συμβατές με υφιστάμενες πρωτοβουλίες και στοιχεία για τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων και των κατευθύνσεων που περιέχονται: 

 • Το όραμα για τις δεξιότητες άμυνας σήμερα και στο μέλλον: ανάλυση δεδομένων των δεξιοτήτων, εντοπισμός κενών (προβλέπεται να εκδοθεί τον Οκτώβριο του 2018)42
 • Ευρωπαϊκή σύμπραξη για τις δεξιότητες άμυνας43
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας – Πρόταση κανονισμού COM(2018) 47644
 • Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας – COM(2017) 29545
 • Σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα – COM(2016) 95046
 • Μελέτη για τις δεξιότητες και ικανότητες στον τομέα της άμυνας (2015)47
 • Μετάβαση προς ένα ανταγωνιστικότερο και αποδοτικότερο τομέα άμυνας και ασφάλειας – COM(2013) 38748
 • Χάρτης πορείας για την εφαρμογή της COM(2013) 38749
 • Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 201350
Ψηφιοποίηση της αλυσίδας ενεργειακής αξίας

Η συμμαχία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Ψηφιοποίηση των δικτύων μεταφοράς και διανομής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων δικτύων και των έξυπνων συστημάτων μέτρησης·
 • Συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών (συστήματα ΤΠΕ) για τον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης δεδομένων και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·
 • Νέες υπηρεσίες ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ανταπόκρισης στη ζήτηση και άλλες υπηρεσίες σχετικές με δεδομένα ενέργειας·
 • Μετάβαση και ψηφιοποίηση της προμήθειας και παραγωγής ενέργειας.

Για να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια, οι δραστηριότητες πρέπει να είναι συμβατές με υφιστάμενες πρωτοβουλίες και στοιχεία για τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων και των κατευθύνσεων που περιέχονται:

 • Δέσμη μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους»51
 • Η στρατηγική-πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης52
 • Η τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια53
 • Κώδικες και κατευθυντήριες γραμμές για το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας54
Ενεργοβόρες βιομηχανίες/βιομηχανική συμβίωση

Η συμμαχία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο από τους παρακάτω τομείς:

 • Τεχνολογίες βιομηχανικής συμβίωσης·
 • Τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης·
 • Έλεγχος ενέργειας και διαχείριση ενέργειας.

Για να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια, οι δραστηριότητες πρέπει να είναι συμβατές με υφιστάμενες πρωτοβουλίες και στοιχεία για τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων και των κατευθύνσεων που περιέχονται:

 • Η δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία του 2018, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής της ΕΕ για τα πλαστικά55
 • Η Επικοινωνία του 2017 σχετικά με την «Ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για τη βιομηχανική πολιτική»56
 • Ο Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη του 20157
 • Το non-paper για την ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων βιομηχανιών της ΕΕ58
 • Σχέδιο για την έκθεση πολιτικής (2018) «Τρόποι για την επίτευξη βιώσιμων βιομηχανιών: ενεργειακή απόδοση και χρήση CO2»59
 • Δράση 6 από το Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (SET)60
 • Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση61
 • Οδηγία για τα απόβλητα62
 • Έγγραφα αναφοράς βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (BREF)63
 • Σχέδια χρηματοδοτούμενα από το ERASMUS+: Recycle Art, ENACTPLUS64, SEEREUSE65
 • Σχέδια Horizon 2020 όπως τα MAESTRI, SCALER, SHAREBOX, SYMBIOPTIMA, EPOS66
Κατασκευή & σχεδιασμός μικροηλεκτρονικών

Η συμμαχία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο από τους παρακάτω τομείς: 

 • Σχεδιασμός ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για κυκλώματα ψηφιακών, αναλογικών ή μικτών σημάτων, όπως: επεξεργασία και αποθήκευση πληροφοριών, RF και μικροκύματα, αισθητήρες (απεικόνιση, φωτονική, κ.λπ.) και ενεργοποιητές (MEMS, κ.λπ.)·
 • Σχεδιασμός ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως: σύστημα σε ψηφίδα, σύστημα σε πακέτο, συσχεδίαση υλικού/λογισμικού·
 • Βασικά στοιχεία της κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών, όπως: εισαγωγή στα προηγμένα υλικά, εξοπλισμός επεξεργασίας, διαδικασία παραγωγής, δοκιμή, συσκευασία, υπηρεσίες πρόγνωσης/πρόληψης.

Για να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια, οι δραστηριότητες πρέπει να είναι συμβατές με υφιστάμενες πρωτοβουλίες και στοιχεία για τον τομέα, καθώς και με τις κατευθύνσεις που περιέχονται στα παρακάτω έγγραφα:

 • Συνασπισμός για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση – EC DG Cnect67
 • Σχέδιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού στρατηγικού χάρτη πορείας για τη βιομηχανία – 2014 Ομάδα ηγετικών παραγόντων σε θέματα ηλεκτρονικής68
 • Δεξιότητες για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής στην Ευρώπη - Μελέτη – 2016, EC-DG Grow69
 • Βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής - Τελική έκθεση – 2016, Ομάδα Υψηλού Επιπέδου Εμπειρογνωμόνων για τις ΒΤΓΕ70, και Επαναπροσδιορισμός της βιομηχανίας – 2018, Ομάδα Υψηλού Επιπέδου Εμπειρογνωμόνων για τις βιομηχανικές τεχνολογίες71
 • Ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για τη βιομηχανική πολιτική – 201772
 • Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας – 201673

Οι αιτούντες οργανισμοί θα αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

 

Κριτήρια χορήγησης για την κατηγορία 3

Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
(ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 25 ΒΑΘΜΟΙ)

 • Σύνδεση με την πολιτική και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ: η πρόταση λαμβάνει υπόψη και συμβάλλει στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων στον τομέα της ΕΕΚ· η πρόταση λαμβάνει υπόψη και συμβάλλει στην προβολή των υφιστάμενων εργαλείων και πρωτοβουλιών στης ΕΕ για την ανάπτυξη· βασίζεται, κατά περίπτωση, στο έργο ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Τομεακών Δεξιοτήτων. ·
 • Εκπροσώπηση του τομέα της εκπαίδευσης: η συμμαχία περιλαμβάνει εταίρους που εκπροσωπούν επαρκώς τους παρόχους εκπαίδευσης.
 • Τομεακή εκπροσώπηση: η συμμαχία περιλαμβάνει εταίρους που εκπροσωπούν επαρκώς τον υπό εξέταση τομέα.
 • Ψηφιακές και βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ), συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων τεχνητής νοημοσύνης (AI): ο βαθμός στον οποίο η πρόταση ενσωματώνει τις εν λόγω δεξιότητες στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για ένα ή περισσότερα συναφή επαγγελματικά προφίλ.
 • Πράσινες και γαλάζιες δεξιότητες: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση ενσωματώνει δεξιότητες που συνδέονται με τη μετάβαση σε μια κυκλική και πιο πράσινη οικονομία, όσον αφορά τόσο τις ανάγκες σε δεξιότητες όσο και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο ενός ή περισσότερων συναφών επαγγελματικών προφίλ. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στις προτάσεις που συμπεριλαμβάνουν αυτή την πτυχή.
 • Σκοπός: η πρόταση είναι συναφής με τους στόχους της δράσης, καθώς και με τα θέματα και τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην Ενότητα 2. Η πρόταση συμβάλλει στην ανάπτυξη διακρατικών δικτύων και εργαλείων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για την προσαρμογή της εκπαίδευσης στις νεοεμφανιζόμενες ανάγκες της τομεακής βιομηχανίας.
 • Συνέπεια: οι στόχοι βασίζονται σε ενδελεχή ανάλυση των αναγκών και είναι σαφώς καθορισμένοι, ρεαλιστικοί και αφορούν θέματα σχετικά με τους συμμετέχοντες οργανισμούς και τη δράση.
 • Καινοτομία: η πρόταση προβλέπει προηγμένες μεθόδους και τεχνικές και οδηγεί σε καινοτόμα αποτελέσματα και λύσεις.
 • Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία: η πρόταση καταδεικνύει με σαφήνεια την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται χάρη στον διακρατικό της χαρακτήρα.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
(ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 30 ΒΑΘΜΟΙ)

 

 • Συνοχή: συνοχή μεταξύ των στόχων, της μεθοδολογίας, των δραστηριοτήτων και του προτεινόμενου προϋπολογισμού του σχεδίου. Η πρόταση παρουσιάζει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη δέσμη κατάλληλων δραστηριοτήτων οι οποίες καλύπτουν τις διαπιστωμένες ανάγκες και οδηγούν στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
 • Δομή: το πρόγραμμα εργασίας είναι σαφές, κατανοητό και καλύπτει όλα τα στάδια (προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, και διάδοση).
 • Μεθοδολογία: η πρόταση συμμορφώνεται και αξιοποιεί τα μέσα και τα εργαλεία της ΕΕ που συνδέονται με δεξιότητες και επαγγέλματα όπως το EQF74, το ECVET75, το EQAVET76, το Europass77, το EURES78, το Drop 'Pin<79, την ESCO80, κ.λπ. Όποτε είναι εφικτό, η πρόταση λαμβάνει υπόψη και αξιοποιεί προηγούμενες σχετικές δραστηριότητες (π.χ. πρωτοβουλίες των Χωρών του Προγράμματος, κοινότητες γνώσης και καινοτομίας-ΚΓΚ του EIT81, καθώς και προηγούμενες και υφιστάμενες τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων82. Χρησιμοποιεί την προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, το ECVET (μονάδες μαθησιακών αποτελεσμάτων) και τις αρχές διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το EQAVET.
 • Διαχείριση: προβλέπονται ρυθμίσεις αποτελεσματικής διαχείρισης. Τα χρονοδιαγράμματα, η οργάνωση, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθορίζονται αναλυτικά και χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό. Η πρόταση κατανέμει τους κατάλληλους πόρους σε κάθε δραστηριότητα.
 • Προϋπολογισμός: ο προϋπολογισμός προβλέπει τους κατάλληλους πόρους που απαιτούνται για την επιτυχία του σχεδίου. Δεν είναι ούτε υπερτιμημένος ούτε υποτιμημένος.
 • Η ποιότητα των διαδικασιών αναγνώρισης και επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων είναι σύμφωνη με τα ευρωπαϊκά μέσα και τις αρχές για τη διαφάνεια και την αναγνώριση.
 • Οικονομικός έλεγχος και έλεγχος ποιότητας: τα μέτρα ελέγχου (συνεχής αξιολόγηση της ποιότητας, αξιολογήσεις από ομοτίμους, δραστηριότητες συγκριτικής αξιολόγησης, κ.λπ.) και οι δείκτες ποιότητας διασφαλίζουν ότι η υλοποίηση του σχεδίου είναι υψηλού επιπέδου και οικονομικά αποδοτική. Οι προκλήσεις/κίνδυνοι του σχεδίου προσδιορίζονται με σαφήνεια και λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Στο πλαίσιο του σχεδίου προγραμματίζονται διαδικασίες επανεξέτασης από εμπειρογνώμονες. Το πρόγραμμα εργασίας των συμμαχιών θα πρέπει να περιλαμβάνει ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας στα μέσα της περιόδου υλοποίησης και και κατά τη λήξη του σχεδίου.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

(ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 25 ΒΑΘΜΟΙ)

 • Διάρθρωση: η σύνθεση της σύμπραξης είναι σύμφωνη με τους στόχους του σχεδίου, καθώς συγκεντρώνει τη σχετική εμπειρογνωσία και τις ικανότητες που απαιτούνται για την αναγνώριση και την πρόβλεψη των δεξιοτήτων, την προσφορά δεξιοτήτων, τον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών, τον σχεδιασμό προτύπων για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, τη μεθοδολογία κατάρτισης και την πολιτική σχετικά με την κατάρτιση. Οι εταίροι συνδυάζουν συστημικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με τον τομέα με άριστη γνώση των αναγκών σε δεξιότητες και των πρακτικών κατάρτισης στον οικονομικό τους τομέα. Η συμμαχία διασφαλίζει επαρκή αντιπροσωπευτικότητα ολόκληρου του τομέα: η αντιπροσωπευτικότητα και η εμπειρογνωσία των εταίρων στον εν λόγω τομέα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποδεικνύονται με σαφή τρόπο. Η συμμετοχή ευρωπαϊκών και/ή εθνικών κοινωνικών εταίρων στις χώρες που καλύπτονται από τη συμμαχία είναι ιδιαίτερα σχετική. Η γεωγραφική κατανομή και η αντιπροσωπευτικότητα των σχετικών εταίρων σε Χώρες του Προγράμματος που συμμετέχουν στη συμμαχία πρέπει να διασφαλίζουν ότι η συμμαχία έχει μεγάλη ικανότητα εφαρμογής στις χώρες που καλύπτονται από αυτή (π.χ. μέσω της συμμετοχής ενός ευρωπαϊκού τομεακού οργανισμού και/ή ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων). Αν η πρόταση προβλέπει επίσης τη συμμετοχή φορέων με ρυθμιστικές αρμοδιότητες στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης θα θεωρηθεί ιδιαίτερα σημαντική.
 • Δέσμευση: η κατανομή των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων πραγματοποιείται με σαφή και κατάλληλο τρόπο και καταδεικνύει τη δέσμευση και την ενεργό συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων οργανισμών ανάλογα με την εμπειρογνωσία και τις ικανότητές τους.
 • Καθήκοντα: ο συντονιστής διαθέτει ικανότητες υψηλού επιπέδου σε θέματα διαχείρισης και συντονισμού διακρατικών δικτύων, καθώς και ηγετικές ικανότητες σε σύνθετο περιβάλλον. Τα επιμέρους καθήκοντα ανατίθενται με βάση την ειδική τεχνογνωσία του κάθε εταίρου.
 • Συνεργασία/ομαδικό πνεύμα: προτείνεται αποτελεσματικός μηχανισμός για τη διασφάλιση καλού συντονισμού, αποτελεσματικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων και απρόσκοπτης επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, των λοιπών συμμετεχόντων, καθώς και άλλων ενδιαφερομένων.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

(ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 20 ΒΑΘΜΟΙ)

 • Αξιοποίηση: η πρόταση παρουσιάζει με ποιον τρόπο θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της συμμαχίας στις χώρες που συμμετέχουν.
 • Διάδοση: η πρόταση προβλέπει ένα σαφές σχέδιο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τις κατάλληλες δραστηριότητες και τον χρόνο διεξαγωγής τους, τα μέσα και τους διαύλους για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διάδοση των αποτελεσμάτων και των οφελών στα ενδιαφερόμενα μέρη, τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, τις επιχειρήσεις και τους νεαρούς εκπαιδευόμενους νεαρής ηλικίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση όσον αφορά τα επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας ή τις δυνατότητες δημιουργίας νέων επιχειρήσεων τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου· η πρόταση περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο καθορισμού, τεκμηρίωσης και διάδοσης συγκεκριμένων παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών, αναφέρει ποιοι εταίροι θα είναι υπεύθυνοι για τη διάδοση και παρουσιάζει τη σχετική εμπειρία που έχουν σε δραστηριότητες διάδοσης.
 • Αντίκτυπος: η πρόταση παρουσιάζει κοινωνικό και οικονομικό ενδιαφέρον και έχει ευρεία απήχηση. Περιλαμβάνει εταίρους με σημαντικό ρόλο στον υπό εξέταση τομέα, μεταξύ άλλων, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Προβλέπει μέτρα, καθώς και στόχους και δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου και την εκτίμηση του αναμενόμενου αντίκτυπου (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα). Περιλαμβάνει φορείς με ρυθμιστικές αρμοδιότητες (ιδίως σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα) που συμμετέχουν ενεργά για τη διασφάλιση της αναγνώρισης ή της πιστοποίησης του εκπαιδευτικού περιεχομένου της πρότασης. Αν μια ευρωπαϊκή τομεακή κεντρική οργάνωση που εκπροσωπεί είτε κοινωνικούς εταίρους είτε τον σχετικό τομέα είναι βασικός εταίρος, τότε η πρόταση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. 
 • Ανοικτή πρόσβαση: η πρόταση περιγράφει, κατά περίπτωση, τον τρόπο με τον οποίον το υλικό, τα έγγραφα και τα μέσα που παράγονται θα διατίθενται ελεύθερα και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών και σε μορφή ανοιχτών συνδεδεμένων δεδομένων, χωρίς να προβλέπει δυσανάλογους περιορισμούς.
 • Βιωσιμότητα: η πρόταση εξηγεί πώς θα αναπτυχθεί το σχέδιο υλοποίησης της δράσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η πρόταση προβλέπει κατάλληλα μέτρα και χρηματοδοτικούς πόρους (ευρωπαϊκούς, εθνικούς και ιδιωτικούς) προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων και των οφελών που επιτυγχάνει η συμμαχία πέραν της διάρκειας του σχεδίου.

 

Για την Κατηγορία 3 μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνο μία πρόταση ανά πιλοτικό τομέα. Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 70 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 13 βαθμούς στις κατηγορίες «συνάφεια του σχεδίου» και «ποιότητα της ομάδας του σχεδίου και των ρυθμίσεων συνεργασίας»,16 βαθμούς στην κατηγορία «ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου» και 11 βαθμούς στην κατηγορία «αντίκτυπος και διάδοση».

 

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση;

Η διασφάλιση της ποιότητας είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι συμμαχίες επιτυγχάνουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και ασκούν επιρροή που υπερβαίνει τους ίδιους τους οργανισμούς εταίρους. Οι συμμαχίες αναμένεται να επιτύχουν αποτελέσματα τα οποία είναι ευρέως μεταβιβάσιμα εντός του συγκεκριμένου οικονομικού τομέα. Ως εκ τούτου, πρέπει να προτείνουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης ποιότητας. 
 
Οι συμμαχίες πρέπει επίσης να εφαρμόζουν διαδικασίες επανεξέτασης από εμπειρογνώμονες ως αναπόσπαστο τμήμα του σχεδίου. Συνεπώς, το πρόγραμμα εργασίας των συμμαχιών πρέπει να περιλαμβάνει ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας στα μέσα της περιόδου υλοποίησης και κατά τη λήξη του σχεδίου, η οποία θα υποβάλλεται μαζί με την έκθεση προόδου και την τελική έκθεση του σχεδίου αντίστοιχα. Στην έκθεση προόδου, οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να περιγράφουν τα μέτρα που ελήφθησαν σε συνέχεια των συστάσεων της ενδιάμεσης αξιολόγησης ποιότητας.
 
Όλες οι συμμαχίες οφείλουν να αναλαμβάνουν στοχευμένες δράσεις διάδοσης, ιδίως μέσω οργανισμών/φορέων που παρέχουν επαγγελματική καθοδήγηση/προσανατολισμό. Επίσης, πρέπει να καταρτίζουν ολοκληρωμένο σχέδιο διάδοσης που περιλαμβάνει:
 • δυναμική στρατηγική διάδοσης για την προσέγγιση των ενδιαφερόμενων φορέων, των φορέων χάραξης πολιτικής, των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού, των επιχειρήσεων και των νεαρών εκπαιδευόμενων στην υποχρεωτική εκπαίδευση με στόχο την ενημέρωσή τους για τα επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας ή τις δυνατότητες δημιουργίας νέων επιχειρήσεων·
 • συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων σε ολόκληρο τον τομέα·
 • διάθεση των αποτελεσμάτων της συμμαχίας μέσω ανοικτών αδειών.
 
Το σχέδιο διάδοσης πρέπει να εξηγεί με σαφήνεια τον τρόπο διάδοσης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των στόχων, των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν και του σχετικού χρονοδιαγράμματος. Στις αιτήσεις πρέπει επίσης να αναφέρεται ποιος εταίρος θα είναι υπεύθυνος για τη διάδοση, καθώς και η σχετική εμπειρία του σε δραστηριότητες διάδοσης. Όσον αφορά τα επιλεγμένα σχέδια, όταν ολοκληρωθούν, πρέπει να παρέχεται σύντομη δημοσιεύσιμη περίληψη των δραστηριοτήτων του, η οποία θα δημοσιεύεται στο εργαλείο διάδοσης του προγράμματος. 
 
Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων συνιστούν πρόσφατη και φιλόδοξη δράση και, για τον λόγο αυτό, υπόκεινται σε ιδιαίτερη παρακολούθηση που απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων και των ενδιαφερομένων μερών. Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων οφείλουν να προβλέπουν τη συμμετοχή τους σε συναντήσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, πρέπει να προβλέπουν προϋπολογισμό για τη διοργάνωση έως και 3 συναντήσεων ετησίως.

 

Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ):

Κατηγορία 1 - Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για την ανάπτυξη τομεακών προσεγγίσεων μέσω των «Πλατφορμών επαγγελματικής αριστείας»           

 • Ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός: 4.000.000 €
 • Ανώτατη συνεισφορά της ΕΕ που χορηγείται για ένα σχέδιο (διάρκειας 2 ετών): 1.000.000 €

Κατηγορία 2 - Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ΕΕΚ:

 • Ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός: 3.500.000 €
 • Ανώτατη συνεισφορά της ΕΕ που χορηγείται για ένα σχέδιο (διάρκειας 2 ετών):    700.000 €
 • Ανώτατη συνεισφορά της ΕΕ που χορηγείται για ένα σχέδιο (διάρκειας 3 ετών): 1.000.000 €

Κατηγορία 3 - Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για την εφαρμογή νέας στρατηγικής προσέγγισης (σχέδιο στρατηγικής) στην τομεακή συνεργασία όσον αφορά τις δεξιότητες

 • Ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός: 24.000.000 €
 • Ανώτατη συνεισφορά της ΕΕ που χορηγείται για ένα σχέδιο (διάρκειας 4 ετών): 4.000.000 €

Για την Κατηγορία 3 μπορεί να επιλεγεί μόνο μία πρόταση ανά πιλοτικό τομέα.

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Στήριξη της υλοποίησης

Συνεισφορά σε κάθε δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του σχεδίου συμπεριλαμβανομένων: της διαχείρισης σχεδίου, των συναντήσεων για την υλοποίηση του σχεδίου, των προϊόντων πνευματικής εργασίας (π.χ. προγράμματα σπουδών, παιδαγωγικό υλικό, ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι, εργαλεία ΤΠ, αναλύσεις, μελέτες, κ.λπ.), της διάδοσης, της συμμετοχής σε εκδηλώσεις και διασκέψεις, των ταξιδίων, κ.λπ.


Ο αριθμός των ημερών και το προφίλ του συμμετέχοντος μέλους του προσωπικού ανά χώρα αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό της συνεισφοράς της ΕΕ.

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης

B3.1 ανά συμμετέχοντα διαχειριστή ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο

Υπό τον όρο ότι οι αιτούντες οφείλουν να αιτιολογούν το είδος και την ποσότητα των απαιτούμενων πόρων σε σχέση με την υλοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι ποιοτικά και επαρκή ώστε να είναι επιλέξιμα για αυτού του είδους την οικονομική στήριξη.

B3.2 ανά συμμετέχοντα ερευνητή/καθηγητή/εκπαιδευτή ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο

B3.3 ανά συμμετέχοντα τεχνικό ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο

B3.4 ανά συμμετέχον μέλος του διοικητικού προσωπικού ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο

 

Πίνακας Α - Υλοποίηση του σχεδίου (ποσά σε ευρώ ανά ημέρα) στις Χώρες του Προγράμματος

Τα εν λόγω ποσά εξαρτώνται από: α) το προφίλ του προσωπικού που απασχολείται στο σχέδιο και β) τη χώρα του συμμετέχοντος οργανισμού, του οποίου το προσωπικό απασχολείται στο σχέδιο.

 

Διαχειριστής

Καθηγητής/Εκπαιδευτής/ Ερευνητής/

Εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας

Τεχνικός

Διοικητικό προσωπικό

 

B3.1

B3.2

B3.3

B3.4

Δανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Σουηδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία

353

289

228

189

 

Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία

 

336

257

194

157

 

Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία

 

197

164

122

93

 

Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία

 

106

88

66

47