Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Kunskapsallianser

Vad har kunskapsallianser för syfte och prioriteringar?

Kunskapsallianser ska stärka Europas innovationskapacitet och främja innovation inom högre utbildning, företag och den socioekonomiska miljön i stort. De ska nå ett eller flera av följande mål:

 • Utveckla nya, innovativa och tvärvetenskapliga metoder för undervisning och inlärning.
 • Stimulera lärande om företagande och entreprenörskap hos undervisande personal vid lärosäten och anställda vid företag.
 • Underlätta kunskapsutbyten och gemensamt kunskapsbygge.

Fokus ligger huvudsakligen på projekt som bidrar till moderniseringen av Europas högre utbildningssystem enligt vad som beskrivs i EU:s meddelande från 2017 om en ny EU-agenda för högre utbildning1, nämligen:

 • ta itu med framtida kompetensglapp och främja spetskompetens
 • bygga upp inkluderande och sammanhängande system för högre utbildning
 • se till att de högre utbildningsanstalterna bidrar till innovation
 • främja ändamålsenliga och effektiva system för högre utbildning

Ytterligare fokus läggs på att dra nytta av befintliga initiativ och använda digitala verktyg, enligt rekommendationen i kommissionens meddelande från 2013 om en öppen utbildning2.

 

Vad är kunskapsallianser?

Kunskapsallianser är internationella, strukturerade och resultatdrivna projekt, framför allt mellan lärosäten och företag. Kunskapsallianser är öppna för alla discipliner och sektorer och för sektorsövergripande samarbete. Partnerna har gemensamma mål och samarbetet ska gynna alla parter. Resultaten är tydligt definierade och realistiska och behandlar de problem som har identifierats i behovsanalysen.

Kunskapsallianser är avsedda att få inverkan på kort och lång sikt på det breda urval av intressenter som medverkar, på individuell, organisatorisk och systematisk nivå.

Rent generellt brukar kunskapsallianser vara inriktade på samarbete mellan organisationer som är etablerade i programländer. Organisationer från partnerländer kan dock delta som partner i en kunskapsallians (inte som sökande), om deras deltagande tillför ett betydande mervärde för projektet.

 

Vilken verksamhet kan få stöd?

Kunskapsallianser genomför en samstämmig och omfattande sammanlänkad verksamhet som är flexibel och går att anpassa till nuvarande och kommande sammanhang och utveckling i hela Europa. Här följer några exempel:

 • Stärka innovationen inom den högre utbildningen, näringslivet och den bredare socioekonomiska miljön:
  • Gemensamt ta fram och genomföra nya inlärnings- och undervisningsmetoder (t.ex. nya tvärvetenskapliga läroplaner och elevcentrerad och problembaserad undervisning och inlärning).
  • Organisera kontinuerliga utbildningsprogram och verksamhet med och inom företag.
  • Gemensamt utveckla lösningar för viktiga problem samt produkt- och processinnovation (studenter, lärare och yrkesverksamma tillsammans).

 

 • Utveckla entreprenörstänkande och färdigheter inom företagande:
  • Skapa system för inlärning och tillämpning av generella färdigheter i alla högre utbildningsprogram som tas fram i samarbete med företag för att förbättra anställbarhet, kreativitet och nya yrkesvägar.
  • Införa entreprenörskapsutbildning i alla discipliner för att ge studenter, forskare, personal och utbildare den kunskap, kompetens och motivation som krävs för att engagera sig i företagande i en rad olika miljöer.
  • Skapa nya inlärningsmöjligheter genom praktisk tillämpning av entreprenörskunskaper, vilket kan innefatta eller leda till kommersiell användning av nya tjänster, produkter och prototyper samt nya företag och spin-off-företag.

 

 • Stimulera kunskapsutbytet mellan högskolor och företag:
  • Studieområdesrelaterad verksamhet i företag som är helt inarbetad i läroplanen, är erkänd och ger studiepoäng.
  • Arrangemang för att göra försök och testa innovativa åtgärder.
  • Utbyten för studenter, forskare, undervisande personal och personal vid företag under en begränsad period.
  • Medverkan av företagens personal i undervisning och forskning.

 

Kunskapsallianser kan anordna utbyten för studenter, forskare och personal, så länge de stöder eller kompletterar alliansens övriga verksamhet och skapar mervärde när det gäller att nå projektets mål. Utbyten ingår inte i kunskapsalliansens huvudsakliga verksamhet. Om utbytena ska utvidgas eller utökas behövs det stöd via programområde 1 i detta program eller andra finansieringsinstrument.

 

Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en kunskapsallians?

De viktigaste egenskaperna hos kunskapsallianser är följande:

 • Innovation inom högre utbildning och innovation genom högre utbildning i företag och deras socioekonomiska miljö: Innovationen ska vara toppmodern, projektspecifik och ha koppling till partnerskapets sammanhang och analyserade behov.
 • Hållbarhet i samarbetet mellan högskolan och näringslivet. Ett starkt och engagerat partnerskap med en balanserad medverkan från företag och lärosäten är avgörande för att kunskapsallianser ska bli framgångsrika. Varje deltagande organisations och associerad partners roll och bidrag måste vara specifika och kompletterande.
 • Genomslag efter projektet och utanför de organisationer som deltar i alliansen. Partnerskapet och verksamheten förväntas fortsätta. Resultaten behöver därför inte vara fristående, utan kan vara kopplade till eller integrerade i befintliga företag, system, projekt, plattformar eller initiativ. Förändringar i lärosäten och företag måste vara mätbara. Resultat och lösningar måste vara överförbara och tillgängliga för en bredare publik.

Kunskapsallianser är en mycket konkurrenspräglad del av Erasmus+. Framgångsrika ansökningar har följande gemensamt:

 • Stabila kontakter mellan lärosäten och företag: Kunskapsallianserna måste visa att alla partner är engagerade och tillför ett mervärde, eftersom det är avgörande med en stark och balanserad medverkan från såväl näringslivet som högskolan. Ett väl utformat förslag bygger på ett nära samarbete mellan de framtida partnerna och en gedigen behovsanalys.
 • De är innovativa och gränsöverskridande, och detta framgår i alla kriterier.

En ändamålsenlig behovsanalys tydliggör grundtanken, påverkar valet av partner, gör att förslaget är specifikt, bidrar till att öka den potentiella effekten och ser till att slutanvändare och målgrupper deltar på ett bra sätt i projektets verksamhet.

 

Vilken roll har de organisationer som deltar i en kunskapsallians?

Sökande/samordnare: en deltagande organisation som lämnar in ansökan på alla partners vägnar. Samordnaren har hela ansvaret för att se till att projektet genomförs i enlighet med avtalet. Samordningen omfattar följande uppgifter:

 • Företräda och agera för alliansens räkning gentemot EU-kommissionen.
 • Ta det finansiella och rättsliga ansvaret för att hela projektet genomförs korrekt såväl operativt, administrativt som finansiellt.
 • Samordna alliansen i samarbete med projektpartner.

Fullvärdiga partner: deltagande organisationer som bidrar aktivt till kunskapsalliansens mål. Varje fullvärdig partner måste underteckna ett mandat som ger den samordnande organisationen ansvar att agera som huvudmottagare och i partnerns namn under projektets genomförande. Samma regler gäller för partner från partnerländer när det är aktuellt.

Associerade partner (frivilligt): Kunskapsallianserna får ta in associerade partner som bidrar till att genomföra särskilda projektuppgifter/verksamheter eller stöder alliansens spridning och fortsatta verksamhet. De omfattas inte av några avtalskrav eftersom de inte får någon finansiering och betraktas inte som projektpartner. Trots det behöver deras medverkan och roll i projektet och olika aktiviteter beskrivas på ett tydligt sätt.

Anknutna enheter (frivilligt): Organisationer som bidrar till projektets mål och verksamhet. Anknutna enheter ska anges i bidragsansökan och måste uppfylla kraven i bilaga III (ordlista) till den här programhandledningen.

 

Vilka kriterier används för att bedöma ett förslag till kunskapsallians?

Här anger vi de formella kriterier som en kunskapsallians måste uppfylla för att kunna få bidrag från Erasmus+:

 

Allmänna kriterier

Vilka organisationer får delta?

Alla offentliga eller privata organisationer, med eventuella anknutna enheter, som är etablerade i ett programland eller i ett partnerland (se avsnittet ”Berättigade länder” i del A i handledningen).

Det kan till exempel vara

 • universitet och högskolor
 • offentliga eller privata små, medelstora eller stora företag (även sociala företag)
 • forskningsinstitut
 • offentliga organ på lokal, regional eller nationell nivå
 • organisationer inom utbildning och ungdomsfrågor
 • förmedlingsorgan eller föreningar som företräder utbildnings- eller ungdomsorganisationer
 • förmedlingsorgan eller föreningar som företräder företag
 • ackrediterings- , certifierings- eller kvalificeringsföretag.

Lärosäten i programländerna måste vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning. Det krävs däremot inte för partnerländernas lärosäten.

Vem kan söka?

Varje deltagande organisation som är etablerad i ett programland kan skicka in ansökan. Organisationen företräder då alla deltagande organisationer i projektet.

Antal deltagande organisationer

Kunskapsallianser är gränsöverskridande och ska omfatta minst sex oberoende organisationer från minst tre programländer, varav minst två lärosäten och minst två företag.

Varaktighet

Två eller tre år. Varaktigheten måste anges i ansökan med utgångspunkt i projektets mål och vilken typ av verksamhet som planeras.

Under särskilda omständigheter får en kunskapsallians förlängas med högst sex månader, på begäran av bidragsmottagaren och om EU:s programkontor godkänner det. Det sammanlagda bidraget ändras dock inte.

Var ska ansökan lämnas?

Till EU:s programkontor – genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur i Bryssel.

När ska ansökan lämnas in?

Du måste lämna in din bidragsansökan senast den 28 februari kl. 12.00 (Bryssels tidszon) för projekt som ska börja den 1 november samma år eller den 1 januari följande år.  

Hur söker man?

Se del C i handledningen för mer information om hur du söker.

 

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

 

Tilldelningskriterier

Projektet kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Ansökans relevans

(högst 25 poäng)

 

 • Syfte: Ansökan är relevant för insatsens mål och prioriteringar (se avsnittet ”Vad har kunskapsallianser för syfte och prioriteringar?”).
 • Överensstämmelse: Ansökan utgår från en gedigen behovsanalys och målen och vad som ska produceras är tydligt fastställt, realistiskt och berör frågor som är relevanta för de deltagande organisationerna och för insatsen.
 • Innovation: Ansökan tar hänsyn till de senaste metoderna och teknikerna och leder till projektspecifika innovativa resultat och lösningar.
 • Europeiskt mervärde: Ansökan visar tydligt det mervärde som skapas genom att projektet är gränsöverskridande och överförbart.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande
(högst 25 poäng)

 

 • Samstämmighet: Ansökan beskriver samstämmiga och omfattande verksamheter som ska tillgodose de kartlagda behoven och leda till de förväntade resultaten.
 • Struktur: Arbetsprogrammet är tydligt och begripligt och täcker alla faser.
 • Förvaltning: Tidsplaner, organisation, uppgifter och ansvarsområden är väl definierade och realistiska. Ansökan ger lämpliga resurser till varje verksamhet.
 • Kvalitet och finansiell kontroll: Särskilda åtgärder för utvärdering av processer och resultat säkerställer att projektet genomförs på ett bra och kostnadseffektivt sätt.

Kvaliteten på projektgruppen och arrangemangen för samarbete

(högst 30 poäng)

 • Sammansättning: Den föreslagna kunskapsalliansen innehåller en lämplig blandning av högskole- och näringslivspartner med de profiler, färdigheter, erfarenheter och det ledningsstöd som krävs för att genomföra den framgångsrikt.
 • Engagemang: Varje deltagande organisation visar att den är engagerad fullt ut i enlighet med sin kapacitet och särskilda sakkunskap.
 • Partnerskap: Bidragen från högskole- och näringslivspartner är betydande, relevanta och kompletterande.
 • Samarbete och laganda: Ansökan innehåller tydliga arrangemang och ansvarsområden för öppet och effektivt beslutsfattande, konfliktlösning, rapportering och kommunikation mellan de deltagande organisationerna.
 • Belöning: Projekten ger ett tydligt mervärde och innebär fördelar för varje partnerorganisation.
 • Partnerländers medverkan: Om en organisation från ett partnerland ingår i projektet, i vilken grad deras medverkan medför ett betydande mervärde för projecktet.

Effekt och spridning

(högst 20 poäng)

 • Användning: Förslaget visar hur det som produceras ska användas av partnerna och andra intressenter och hur det ska leda till förväntat resultat. Lämpliga åtgärder bör vidtas för att utvärdera projektets resultat. Förslaget innehåller metoder för att mäta användning under och efter projektet.
 • Spridning: Förslaget innehåller en tydlig plan för spridningen av resultat och omfattar lämpliga verksamheter, verktyg och kanaler för att se till att resultaten och fördelarna verkligen sprids till intressenter och andra under och efter projektet.
 • Effekter: Förslaget visar att kunskapsalliansen har relevans och inverkan för samhälle och näringsliv. Det innehåller ändamålsenliga åtgärder för att övervaka framsteg och bedöma det förväntade genomslaget (på kort och lång sikt).
 • Öppen tillgång/öppna licenser: Om det är aktuellt ska förslaget innehålla en beskrivning av hur material, dokumentation och medier som tagits fram kommer att göras tillgängliga kostnadsfritt och marknadsföras genom öppna licenser, utan oproportionerliga begränsningar.
 • Hållbarhet: Förslaget omfattar lämpliga åtgärder och resurser för att se till att partnerskapet, projektets resultat och fördelar kommer att bevaras när projektet har avslutats.

 

Förslagen måste få minst 70 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. Dessutom måste de få minst 13 poäng för kategorierna ”projektets relevans” och ”kvaliteten på projektets utformning genomförande”, 16 poäng för kategorin ”kvaliteten på projektgruppen och arrangemangen för samarbete”, och 11 poäng för kategorin ”effekt och spridning”.

 

Vad mer behöver jag veta om denna insats?

Kvalitetssäkring måste ingå i projektet för att se till att kunskapsallianserna når de förväntade resultaten och får genomslag långt utanför partnerorganisationerna. Kunskapsallianserna måste genomföra riktade spridningsinsatser som når ut till intressenter, beslutsfattare, yrkesutövare och företag. Kunskapsallianserna bör under projektets gång ge ut publikationer som rapporter, handböcker och riktlinjer. Som regel ska resultat göras tillgängliga i form av öppna lärresurser och även på plattformar för relevanta yrkesinriktade, sektorsinriktade eller behöriga myndigheter. Kunskapsallianserna bör ta fram nya metoder och verktyg för att underlätta samarbetet och se till att partnerskapet mellan högskolan och näringslivet upprätthålls.

Kunskapsallianser är en ny och ambitiös insats. De omfattas av en särskild övervakning som kräver aktivt deltagande från alla deltagare och intressenter. Kunskapsallianser bör delta i tematiska kluster för att stödja ömsesidig inspiration, utbyte av goda metoder och ömsesidigt lärande. Dessutom bör kunskapsallianser budgetera för att presentera sitt projekt och sina resultat vid forumet för universitet–näringsliv eller andra relevanta evenemang (upp till fem stycken under projektets löptid).

 

Vilka regler gäller för finansieringen?

Projektets budget måste utarbetas enligt systemet med enhetskostnader. Det är en förenklad modell för att fastställa bidragsbeloppet. En sådan förenklad bidragsform bidrar till de viktigaste kostnaderna för ett projekt som inte är en ersättning för de faktiska utgifterna för specifika verksamheter i projektet. När det gäller alliansernas projekt tillämpas de fastställda enhetskostnaderna på projektets personaldel. De är schablonbidrag per arbetsdag och kategori av arbetstagare.

Projektets budget måste vara utformad enligt följande finansieringsregler (i euro):

Högsta EU-bidrag till en kunskapsallians på två år:   700 000 euro
Högsta EU-bidrag till en kunskapsallians på tre år: 1 000 000 euro

Bidragsberättigande kostnader

Typ av finansiering

Belopp

Regel för beviljande

Bidrag till projektets genomförande

Bidrag till all verksamhet som är direkt kopplad till projektets genomförande (med undantag för eventuella utbytesperioder), bland annat projektledning, projektmöten, kunskapsproduktion (som läroplaner, läromedel, öppna lärresurser, it-verktyg, analyser, undersökningar, osv.), spridning, deltagande i evenemang, konferenser, resor osv.

Antalet dagar och profilen för den personal som deltar per land ligger till grund för beräkningen av EU:s bidrag

Schablonbelopp

B2.1 per anställd i ledande befattning och arbetsdag i projektet

Villkor: Sökanden måste motivera typen och volymen av resurser som krävs för att genomföra de föreslagna verksamheterna och uppnå resultaten.

Resultaten bör vara betydande när det gäller kvalitet och kvantitet för att berättiga till den här typen av bidrag.

B2.2 per forskare/lärare/utbildare och arbetsdag i projektet

B2.3 per tekniker och arbetsdag i projektet

B2.4 per administratör och arbetsdag i projektet

* Se den internationella standarden för yrkesklassificering – Isco (http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm)

 

Ytterligare finansieringsregler för utbyten som genomförs i en kunskapsallians (valfri finansiering)

Bidragsberättigande kostnader

Typ av finansiering

Belopp

Regel för beviljande

Resor

Bidrag till deltagarnas resekostnader, från ursprungsorten till platsen för verksamheten och tillbaka igen

Schablonbelopp

För resor på mellan 100 och 1 999 km:

275 euro per deltagare

Villkor: De sökande måste motivera varför utbytet är nödvändigt för att nå projektets mål och resultat. Resans längd ska beräknas med en särskild avståndsberäknare3. Den sökande måste ange avståndet för en enkelresa för att beräkna EU-bidraget till tur och retur-resan4.  

 

För resor på minst 2 000 km:

360 euro per deltagare

Kostnader för uppehälle

Bidrag till deltagarnas kostnader för uppehälle under verksamheten

Schablonbelopp

Verksamhet för personal

Upp till den 14:e verksamhetsdagen: 100 euro per dag och deltagare

+

mellan den 15:e och den 60:e verksamhetsdagen: 70 euro per dag och deltagare

Verksamhet för studerande

Upp till den 14:e verksamhetsdagen: 55 euro per dag och deltagare

+

mellan den 15:e och den 60:e verksamhetsdagen: 40 euro per dag och deltagare

 

Tabell A – Projektets genomförande (belopp i euro per dag) i programländer

Beloppen beror på a) profilen för den personal som deltar i projektet och b) landet för den deltagande organisation vars personal deltar.

 

Anställd i ledande befattning

Lärare/handledare/forskare/

ungdomsledare

Tekniker

Administrativ personal

 

B2.1

B2.2

B2.3

B2.4

Danmark, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Sverige, Liechtenstein, Norge

353

289

228

189

 

Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Finland, Storbritannien, Island

 

336

257

194

157

 

Tjeckien, Grekland, Spanien, Cypern, Malta, Portugal, Slovenien

 

197

164

122

93

 

Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Rumänien, Slovakien, Serbien, Nordmakedonien, Turkiet

 

106

88

66

47

 

Tabell B – Projektets genomförande (belopp i euro per dag) i partnerländer

Beloppen beror på a) profilen för den personal som deltar i projektet och b) landet för den deltagande organisation vars personal deltar.

 

Anställd i ledande befattning

Lärare/handledare/forskare

Tekniker

Administrativ personal

 

B2.1

B2.2

B2.3

B2.4

Australien, Kanada, Kuwait, Macao, Monaco, Qatar, San Marino, Schweiz, USA

353

289

228

189

Andorra, Brunei, Förenade Arabemiraten, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Vatikanstaten

336

257

194

157

Bahamas, Bahrain, Hongkong, Israel, Oman, Saudiarabien, Sydkorea, Taiwan

197

164

122

93

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Angola, Antigua och Barbuda, Argentina, Armenien, Azerbajdzjan, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia, Cooköarna, Costa Rica, Demokratiska republiken Kongo (Kinshasa), Djibouti, Dominica, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador, Elfenbenskusten, Eritrea, Etiopien, Fiji, Filippinerna, Gabon, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Jamaica, Jemen, Jordanien, Kambodja, Kamerun, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kina, Kirgizistan, Kiribati, Komorerna, Kongo (Brazzaville), Kosovo, Kuba, Laos, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maldiverna, Mali, Marshallöarna, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien, Moldavien, Mongoliet, Montenegro, Marocko, Moçambique, Myanmar/Burma, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Nordkorea, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Nya Guinea, Paraguay, Peru, Rwanda, Rysslands internationellt erkända territorium, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Saint Kitts och Nevis, Samoa, São Tomé och Príncipe, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland, Sydafrika, Sydsudan, Syrien, Tadzjikistan, Tanzania, Tchad, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukrainas internationellt erkända territorium, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Vitryssland, Zambia, Zimbabwe, Östtimor

 

106

88

66

47