Cuprins
Căutați în ghid

Alianțele pentru cunoaștere

Care sunt obiectivele și prioritățile unei alianțe pentru cunoaștere?

Alianțele pentru cunoaștere vizează consolidarea capacității de inovare a Europei și promovarea inovării în învățământul superior, în mediul de afaceri și în mediul socio-economic în ansamblu. Aceste alianțe urmăresc să realizeze unul sau mai multe dintre următoarele obiective:

 • dezvoltarea unor abordări noi, inovatoare și multidisciplinare de predare și de învățare;
 • stimularea spiritului antreprenorial și a competențelor antreprenoriale ale personalului didactic din învățământul superior și ale personalului din companii;
 • crearea în comun și schimbul de cunoștințe, precum și facilitarea circulației acestora.

Atenția se concentrează asupra proiectelor care contribuie la modernizarea sistemelor europene de învățământ superior, astfel cum se prevede în Comunicarea UE din 2017 privind Agenda UE reînnoită privind învățământul superior1, anume:

 • combaterea discrepanței competențelor și promovarea excelenței în dezvoltarea acestora;
 • constituirea unor sisteme de învățământ superior conectate și bazate pe incluziune;
 • asigurarea că instituțiile de învățământ superior contribuie la inovare;
 • susținerea unor sisteme eficiente și eficace de învățământ superior.

Se pune un accent suplimentar pe utilizarea inițiativelor existente și pe utilizarea inteligentă a instrumentelor digitale, recomandate în Comunicarea UE din anul 2013 cu privire la deschiderea educației2.

Ce este o alianță a cunoaștere?

Alianțele pentru cunoaștere sunt proiecte transnaționale, structurate și bazate pe rezultate, în special între instituțiile de învățământ superior și mediul de afaceri. Alianțele pentru cunoaștere sunt deschise către orice disciplină, sector, precum și către cooperarea transsectorială. Partenerii împărtășesc obiective comune și lucrează împreună pentru rezultate reciproc avantajoase. Rezultatele așteptate sunt clar definite și realiste și răspund problemelor identificate în analiza nevoilor. Alianțele pentru cunoaștere își propun să aibă un impact pe termen scurt și lung asupra unei game largi de părți interesate implicate, la nivel individual, organizațional și sistemic.

Ca regulă generală, alianțele pentru cunoaștere vizează cooperarea între organizații stabilite în țările participante la program. Cu toate acestea, organizațiile din țările partenere pot fi implicate într-o alianță a cunoașterii, în calitate de parteneri (nu de solicitanți), în cazul în care participarea acestora aduce o valoare adăugată esențială proiectului.

Ce activități sunt sprijinite în cadrul acestei acțiuni?

Alianțele pentru cunoaștere pun în aplicare un set coerent și cuprinzător de activități interconectate, care sunt flexibile și adaptabile la diferite contexte și evoluții actuale și viitoare din întreaga Europă. Lista de mai jos oferă exemple de activități:

 • Promovarea inovării în învățământul superior, în mediul de afaceri și în mediul socio-economic în ansamblu:
  • dezvoltarea și punerea în aplicare în comun de noi metode de predare și de învățare (cum ar fi noi programe de învățământ multidisciplinare, predarea și învățarea centrate pe cursant și bazate pe probleme reale);
  • organizarea de programe de educație continuă și de activități cu și în cadrul întreprinderilor;
  • dezvoltarea în comun de soluții pentru problemele dificile, inovare în materie de produse și de procese (colaborare între studenți, profesori și practicieni).

 • Dezvoltarea mentalității și a competențelor antreprenoriale:
  • crearea de scheme de învățare și aplicare a competențelor transversale în cadrul programelor de învățământ superior dezvoltate în cooperare cu întreprinderile care au ca scop consolidarea capacităților de inserție profesională, a creativității și a noilor parcursuri profesionale;
  • introducerea educației antreprenoriale în orice disciplină pentru a oferi studenților, cercetătorilor, personalului și educatorilor cunoștințele, competențele și motivația necesare pentru a se angaja în activități antreprenoriale într-o varietate de împrejurări;
  • crearea de noi oportunități de învățare, prin punerea în practică a abilităților antreprenoriale, care poate implica și/sau conduce la comercializarea de noi servicii, produse și prototipuri, la înființarea de întreprinderi noi („start-ups”) și de întreprinderi rezultate prin desprinderea de companii mai mari („spin-offs”).
 • Stimularea fluxului și schimbului de cunoștințe între învățământul superior și întreprinderi:
  • activități legate de domeniul de studiu în întreprinderi, care sunt pe deplin integrate în programa de învățământ, recunoscute și creditate;
  • structuri pentru a încerca și a testa măsuri inovatoare;
  • schimburi de studenți, cercetători, cadre didactice și personal din întreprinderi pentru o perioadă limitată;
  • implicarea personalului întreprinderilor în activități de predare și de cercetare.

Alianțele pentru cunoaștere pot organiza activități de mobilitate în scop educațional pentru studenți, cercetători și personal, în măsura în care acestea sprijină/completează activitățile principale ale alianței și aduc valoare adăugată în realizarea obiectivelor proiectului. Întâlnirile de demarare sau de proiect nu sunt considerate activități de mobilitate de învățare. Zilele de mobilitate pentru care se deduc costuri de transport și masă din proiect nu pot fi taxate ca zile lucrătoare pentru asistență la implementarea activităților principale. Activitățile de mobilitate nu constituie principalele activități ale unei alianțe a cunoașterii; extinderea și dezvoltarea acestor activități ar trebui să fie sprijinite prin acțiunea-cheie 1 din acest program sau prin alte instrumente de finanțare.

Care sunt caracteristicile principale ale unei alianțe pentru cunoaștere?

Caracteristicile cheie ale unei alianțe a cunoașterii sunt:

 • Inovarea în învățământul superior și inovarea prin învățământul superior în întreprinderi și în mediul socio-economic al acestora: inovarea este considerată specifică proiectului, în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei și legată de contextul parteneriatelor și al nevoilor analizate.
 • Durabilitatea cooperării între universități și întreprinderi. Un parteneriat puternic și angajat, cu o participare echilibrată din partea întreprinderilor și instituțiilor de învățământ superior este vital pentru succesul alianțelor cunoașterii. Rolul și contribuția fiecărei organizații participante și ale fiecărui partener asociat trebuie să fie specifice și complementare.
 • Impactul, care depășește durata proiectului și organizațiile implicate în alianță. Se preconizează că parteneriatul și activitățile vor persista. Pentru aceasta, rezultatele/activitățile nu pot fi de sine-stătătoare, ci asociate cu sau integrate în angajamente, scheme, proiecte, platforme, activități existente etc. Modificările legate de instituțiile din învățământul superior și întreprinderi trebuie să fie măsurabile. Rezultatele și soluțiile trebuie să fie transferabile și accesibile unui public mai larg.

Alianțele pentru cunoaștere sunt o parte extrem de competitivă a programului Erasmus+. Atributele comune ale propunerilor de succes sunt:

 • relații fiabile între instituțiile de învățământ superior și întreprinderi: alianțele pentru cunoaștere trebuie să demonstreze angajamentul și valoarea adăugată a tuturor partenerilor, iar implicarea puternică și echilibrată, atât a sectorului de afaceri, cât și a învățământului superior este esențială. O propunere bine elaborată este rezultatul unei cooperări strânse între potențialii parteneri și se bazează pe o analiză solidă a nevoilor;
 • caracterul inovator și transnațional al acestora, vizibil în toate criteriile.

O analiză adecvată a necesităților clarifică rațiunile fundamentale, influențează selectarea partenerilor, conferă specificitate propunerii, contribuie la creșterea posibilității de a avea un impact și garantează că utilizatorul final și grupurile țintă sunt implicate corespunzător în activitățile proiectului.

Care este rolul organizațiilor participante la o alianță pentru cunoaștere?

Solicitant/coordonator: o organizație participantă care depune propunerea de proiect în numele tuturor partenerilor. Coordonatorul își asumă deplina responsabilitate pentru punerea în aplicare a proiectului în conformitate cu acordul. Atribuțiile sale de coordonare vizează următoarele aspecte:

 • reprezintă alianța și acționează în numele acesteia în fața Comisiei Europene;
 • poartă responsabilitatea financiară și juridică pentru punerea în aplicare corectă a întregului proiect la nivel operațional, administrativ și financiar;
 • coordonează alianța, în colaborare cu partenerii de proiect.

Partenerii cu drepturi depline sunt acele organizații participante care contribuie în mod activ la realizarea obiectivelor alianței cunoașterii. Fiecare partener cu drepturi depline trebuie să semneze un mandat prin care să confere organizației coordonatoare responsabilitatea de a acționa ca beneficiar principal și în numele său pe durata punerii în aplicare a proiectului. Dacă este cazul, același lucru este valabil pentru partenerii din țările partenere.

Parteneri asociați (opțional): Alianțele pentru cunoaștere pot implica parteneri asociați care contribuie la punerea în aplicare a sarcinilor/activităților specifice proiectului sau care sprijină promovarea și durabilitatea alianței. În ceea ce privește aspectele de gestionare contractuală, „partenerii asociați” nu sunt considerați drept parteneri în cadrul proiectelor și nu beneficiază de finanțare. Cu toate acestea, implicarea și rolul lor în proiect și în diferite activități trebuie descrise în mod clar.

Entități afiliate (opțional): Organizații care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului și ale activităților din cadrul acestuia. Entitățile afiliate trebuie să fie identificate în cererea de grant și să îndeplinească cerințele descrise în Anexa III (Glosar de termeni) din prezentul ghid al programului.

Care sunt criteriile utilizate pentru a evalua o propunere de alianță pentru cunoaștere?

În continuare, sunt prezentate criteriile formale pe care trebuie să le îndeplinească o propunere de alianță pentru cunoaștere pentru a fi eligibilă în vederea acordării unui grant Erasmus+:

Criterii de eligibilitate

Organizații participante eligibile

O organizație participantă poate fi orice organizație publică sau privată, cu entitățile sale afiliate (dacă există), stabilită într-o țară participantă la program sau în orice țară parteneră din lume (a se vedea secțiunea „Țările eligibile” în partea A din prezentul ghid).

De exemplu, o astfel de organizație poate fi:

 • o instituție de învățământ superior;
 • o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
 • un institut de cercetare;
 • un organism public de la nivel local, regional sau național;
 • o organizație activă în domeniile educației, formării și tineretului;
 • un intermediar sau o asociație care reprezintă organizații de educație, de formare profesională sau de tineret;
 • un intermediar sau o asociație care reprezintă întreprinderi;
 • un organism de acreditare, certificare sau calificare.

Instituțiile de învățământ superior stabilite într-o țară participantă la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) valabilă. Instituțiile de învățământ superior participante din țările partenere nu au nevoie de o astfel de cartă.

Cine poate depune cererea?

Cererea poate fi depusă de orice organizație participantă stabilită într-o țară participantă la program. Organizația depune cererea în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

Numărul organizațiilor participante

Alianțele pentru cunoaștere sunt transnaționale și implică minimum șase organizații independente din cel puțin trei țări participante la program, dintre care cel puțin două instituții de învățământ superior și cel puțin două întreprinderi.

Durata proiectului

2 sau 3 ani. Durata trebuie să fie aleasă în etapa de depunere a cererii, în funcție de obiectivul proiectului și de tipul de activități planificate în timp.

În cazuri excepționale, durata unei alianțe a cunoașterii poate fi prelungită, la cererea beneficiarului și cu acordul Agenției Executive, cu până la 6 luni. Într-un astfel de caz, valoarea totală a grantului nu se va modifica.

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până cel târziu la data de 26 februarie, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep la data de 1 noiembrie a aceluiași an sau la data de 1 ianuarie a anului următor.

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii de atribuire

Proiectul va fi evaluat în funcție de următoarele criterii:

Relevanța propunerii

(maximum 25 de puncte)

 • Scop: propunerea este relevantă pentru obiectivele acțiunii (a se vedea secțiunea „Care sunt obiectivele și prioritățile unei alianțe a cunoașterii”);
 • Consecvență: propunerea se bazează pe o analiză atentă și solidă a nevoilor; obiectivele și rezultatele sunt definite în mod clar, realist și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și pentru acțiune;
 • Inovare: propunerea are în vedere metode și tehnici de ultimă generație și conduce la rezultate și soluții inovatoare specifice proiectului;
 • Valoare adăugată europeană: propunerea demonstrează în mod clar valoarea adăugată generată prin transnaționalitatea sa și prin transferabilitatea sa potențială;

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului
(maximum 25 de puncte)

 • Coerență: propunerea prezintă un set coerent și cuprinzător de activități care pot răspunde nevoilor identificate și conduce la rezultatele așteptate;
 • Structură: programul de lucru este clar și inteligibil și acoperă toate etapele proiectului;
 • Gestionare: termenele, organizarea, sarcinile și responsabilitățile sunt bine definite și realiste. Propunerea alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate;
 • Controlul de calitate și financiar: sunt prevăzute măsuri specifice pentru evaluarea proceselor și a rezultatelor care garantează că proiectul poate fi pus în aplicare respectând un nivel înalt de calitate și în mod eficient din punct de vedere al costurilor.

Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare

(maximum 30 de puncte)

 • Configurare: alianța cunoașterii propusă implică o combinație adecvată de parteneri din învățământul superior și din mediul de afaceri, având profilurile, competențele, experiența, expertiza și sprijinul administrativ necesare realizării acesteia;
 • Angajament: fiecare organizație participantă demonstrează o implicare deplină care corespunde capacităților sale și domeniului său specific de expertiză;
 • Parteneriat: contribuțiile partenerilor din învățământul superior și din mediul de afaceri sunt semnificative, pertinente și complementare;
 • Colaborare/spirit de echipă: propunerea include măsuri și responsabilități clare privind luarea de decizii transparente și eficiente, soluționarea conflictelor, raportarea și comunicarea între organizațiile participante;
 • Recompensă: Proiectul aduce valoare adăugată și beneficii fiecărei organizații partenere;
 • Implicarea țărilor partenere: dacă este cazul, implicarea unei organizații participante dintr-o țară parteneră aduce o valoare adăugată esențială proiectului.

Impact și diseminare

(maximum 20 de puncte)

 • Exploatare: propunerea demonstrează modul în care rezultatele alianței vor fi utilizate de către parteneri și alte părți interesate și va conduce la rezultatele așteptate. Sunt prevăzute măsuri adecvate pentru evaluarea rezultatelor proiectului. Propunerea oferă mijloace de măsurare a exploatării pe durata proiectului și ulterior;
 • Diseminare: propunerea prevede un plan clar de diseminare a rezultatelor și include activități adecvate, instrumente și canale pentru a garanta că rezultatele și beneficiile vor fi distribuite în mod eficient părților interesate și publicului neparticipant pe durata proiectului și ulterior;
 • Impact: propunerea prezintă relevanța și implicațiile sociale și economice. Ea prevede măsuri pertinente de monitorizare a progresului și de evaluare a impactului preconizat (pe termen scurt și lung);
 • Acces deschis: Dacă este cazul, propunerea descrie modul în care materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție în mod gratuit și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise și nu conține limitări disproporționate;
 • Durabilitate: propunerea include măsuri și resurse adecvate pentru a garanta că parteneriatul, rezultatele proiectului și beneficiile se vor menține și după încheierea proiectului.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte. De asemenea, acestea trebuie să acumuleze minimum 13 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”; 16 puncte pentru categoria „Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare” și 11 puncte pentru categoria „Impact și diseminare”.

Ce altceva trebuie să știți despre acțiune?

Asigurarea calității trebuie să fie o componentă integrată a proiectului pentru a se garanta că alianțele cunoașterii înregistrează rezultatele scontate și că au un impact care îl depășește cu mult pe cel al organizațiilor partenere. Alianțele cunoașterii trebuie să desfășoare activități de diseminare orientate care vin în sprijinul părților interesate, al factorilor de decizie politică, al practicienilor și al întreprinderilor. De-a lungul existenței lor, alianțele cunoașterii ar trebui să realizeze publicații, cum ar fi rapoarte, manuale, orientări etc. Ca regulă generală, rezultatele trebuie să fie puse la dispoziție ca resurse educaționale deschise, precum și pe platformele profesionale, sectoriale sau ale autorităților competente relevante. Alianțele cunoașterii ar trebui să genereze modalități și instrumente noi care să faciliteze colaborarea și să garanteze durabilitatea parteneriatului dintre învățământul superior și mediul de afaceri.

Alianțele cunoașterii sunt o acțiune recentă și ambițioasă; acestea sunt supuse unei monitorizări speciale care necesită o participare activă din partea tuturor participanților și a părților interesate. Alianțele cunoașterii ar trebui să prevadă participarea lor la grupuri tematice pentru a sprijini schimbul de bune practici și învățarea și stimularea reciprocă. De asemenea, alianțele cunoașterii ar trebui să prevadă un buget pentru prezentarea proiectului lor și a rezultatelor în cadrul Forumului universități-întreprinderii și/sau cu ocazia altor evenimente relevante (până la cinci, pe durata proiectului).

Care sunt regulile de finanțare?

Bugetul proiectului trebuie să fie elaborat pe baza sistemului de costuri unitare. Sistemul de „costuri unitare” este o formă simplificată de stabilire a cuantumului grantului. Prin natura lor, aceste forme simplificate de granturi reprezintă contribuții la costurile principale ale unui proiect, care nu presupun rambursarea cheltuielilor reale legate de activități specifice din cadrul acestui proiect. În cazul proiectelor alianței, costurile unitare stabilite sunt aplicate la componenta de personal a unui proiect. Acestea reprezintă contribuții predefinite, stabilite pe zi lucrătoare per categorie de lucrător.

Bugetul proiectului trebuie să fie elaborat în conformitate cu următoarele reguli de finanțare (în euro):

Contribuția maximă a UE acordată pentru o alianță a cunoașterii cu o durată de 2 ani: 700 000 EUR
Contribuția maximă a UE acordată pentru o alianță a cunoașterii cu o durată de 3 ani: 1 000 000 EUR

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Sprijin pentru punerea în aplicare

Contribuția la orice activitate legată direct de punerea în aplicare a proiectului (cu excepția eventualelor activități de mobilitate încorporată), inclusiv: gestionarea proiectului, reuniuni legate de proiect, rezultate intelectuale (de exemplu, programe de studiu, materiale pedagogice, resurse educaționale deschise, instrumente informatice, analize, studii etc.), diseminare, participarea la evenimente, conferințe, transport etc.

Numărul de zile și profilul personalului implicat pentru fiecare țară constituie baza de calcul a contribuției UE.

Contribuție la costurile unitare

B2.1 per administrator implicat pe zi de lucru în proiect

Condiție: solicitanții vor trebui să justifice tipul și volumul resurselor necesare în raport cu punerea în aplicare a activităților și a rezultatelor propuse.

Pentru a fi eligibile pentru acest tip de grant, rezultatele trebuie să fie substanțiale în ceea ce privește calitatea și cantitatea.

B2.2 per cercetător/cadru didactic/formator implicat pe zi de lucru în proiect

B2.3 per tehnician implicat pe zi de lucru în proiect

B2.4 per membru al personalului administrativ implicat pe zi de lucru în proiect

* Vă rugăm să consultați Clasificarea internațională standard a ocupațiilor – ISCO (http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm)

Reguli suplimentare de finanțare pentru activitățile de mobilitate realizate în cadrul unei alianțe a cunoașterii (finanțare opțională)

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Deplasări

Contribuția la costurile de transport ale participanților, de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur

Contribuție la costurile unitare

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 100 și 1 999 KM:

275 EUR per participant

Condiție: solicitanții trebuie să justifice faptul că activitățile de mobilitate sunt necesare pentru atingerea obiectivelor și a rezultatelor proiectului. Distanțele de călătorie trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană3. Solicitantul trebuie să indice distanța unei călătorii dus pentru a calcula valoarea grantului UE care va sprijini călătoria dus-întors4

Pentru distanțele de călătorie de 2 000 KM sau mai mari:

360 EUR per participant

Costuri de ședere

Contribuția la costurile de ședere ale participanților în timpul activității

Contribuție la costurile unitare

Activitățile care vizează personalul

până în a 14-a zi de activitate: 100 EUR pe zi per participant

+

între a 15-a și a 60-a zi de activitate: 70 EUR pe zi per participant

Activitățile care vizează cursanții:

până în a 14-a zi de activitate: 55 EUR pe zi per participant

+

între a 15-a și a 60-a zi de activitate: 40 EUR pe zi per participant

Tabelul A – Punerea în aplicare a proiectului (sume în euro pe zi) Țările participante la program

Sumele depind de: a) profilul personalului implicat în proiect și b) țara organizației participante al cărei personal este implicat.

Manager

Cadru didactic/formator/cercetător/Lucrător de tineret

Tehnician

Personal administrativ

B2.1

B2.2

B2.3

B2.4

Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Suedia, Liechtenstein, Norvegia

353

289

228

189

Belgia, Germania, Franța, Italia, Finlanda, Regatul Unit, Islanda

336

257

194

157

Republica Cehă, Grecia, Spania, Cipru, Malta, Portugalia, Slovenia

197

164

122

93

Bulgaria, Estonia, Croația, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Republica Macedonia de Nord, Turcia

106

88

66

47

Tabelul B - Punerea în aplicare a proiectului (sume în euro pe zi) Țările partenere

Sumele depind de: a) profilul personalului implicat în proiect și b) țara organizației participante al cărei personal este implicat.

Manager

Cadru didactic/formator/cercetător/Lucrător de tineret

Tehnician

Personal administrativ

B2.1

B2.2

B2.3

B2.4

Australia, Canada, Kuweit, Macao, Monaco, Qatar, San Marino, Elveția, Statele Unite ale Americii

353

289

228

189

Andorra, Brunei, Japonia, Noua Zeelandă, Singapore, Emiratele Arabe Unite, Statul Vatican

336

257

194

157

Bahamas, Bahrain, Hong Kong, Israel, Coreea (Republica), Oman, Arabia Saudită, Taiwan

197

164

122

93

Afganistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua și Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia și Herțegovina, Botswana, Brazilia, Burkina Faso, Burundi, Cambodgia, Camerun, Capul Verde, Republica Centrafricană, Ciad, Chile, China, Columbia, Comore, Congo, Republica Democrată Congo, Insulele Cook, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Dominica, Republica Dominicană, Ecuador, Egipt, El Salvador, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Eswatini, Etiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guineea, Guineea Ecuatorială, Guineea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonezia, Iran, Irak, Republica Côte d'Ivoire, Jamaica, Iordania, Kazahstan, Kenya, Kiribati, Republica Populară Democrată Coreeană, Kosovo, Kârgâzstan, Laos, Liban, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldive, Mali, Insulele Marshall, Mauritania, Mauritius, Mexic, Statele Federale ale Microneziei, Republica Moldova, Mongolia, Muntenegru, Maroc, Mozambic, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Noua Guinee, Paraguay, Peru, Filipine,  Rwanda, Saint Kitts și Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadinele, Samoa, Săo Tomé și Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Insulele Solomon, Somalia, Africa de Sud, Sudanul de Sud, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Siria, Tadjikistan, Tanzania, teritoriul Rusiei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional, teritoriul Ucrainei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional, Thailanda, Republica Democrată Timorul de Est, Togo, Tonga, Trinidad și Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe

106

88

66

47