Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Συμμαχίες γνώσης

Ποιοι είναι οι στόχοι και οι προτεραιότητες των συμμαχιών γνώσης;

Οι συμμαχίες γνώσης αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των δυνατοτήτων της Ευρώπης στον τομέα της καινοτομίας και στην προώθηση της καινοτομίας στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιχειρηματικότητα και στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Αποστολή τους είναι να πετύχουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω στόχους:

 • ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και διεπιστημονικών προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης·
 • τόνωση της επιχειρηματικότητας και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού ανώτατης εκπαίδευσης και του προσωπικού εταιρειών·
 • διευκόλυνση της ανταλλαγής, της ροής και της συνδημιουργίας γνώσης.

Η προσοχή στρέφεται κυρίως σε σχέδια που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρώπης, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της ΕΕ του 2017 σχετικά με την ατζέντα εκσυγχρονισμού της ανώτατης εκπαίδευσης1, δηλαδή:

 • στη βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας·
 • στη βελτίωση της ποιότητας και της καταλλη­λότητας της ανώτατης εκπαίδευσης·
 • στην ενίσχυση της ποιότητας μέσω της κινητικότητας και της διασυνοριακής συνερ­γασίας·
 • στην ενεργοποίηση του τριγώνου της γνώσης·
 • στη βελτίωση της διακυβέρνησης και της χρηματοδότησης.

Μεγαλύτερη έμφαση δίδεται στην αξιοποίηση υφιστάμενων πρωτοβουλιών και στην έξυπνη χρήση ψηφιακών εργαλείων, σύμφωνα με τη σύσταση που διατυπώνεται στην ανακοίνωση της ΕΕ του 2013 σχετικά με το άνοιγμα της εκπαίδευσης2.

Τι είναι οι συμμαχίες γνώσης;

Οι συμμαχίες γνώσης είναι διακρατικά, διαρθρωμένα σχέδια που εστιάζουν στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και αναπτύσσονται κυρίως από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις. Αφορούν κάθε κλάδο, τομέα και διατομεακή συνεργασία. Οι εταίροι θέτουν κοινούς στόχους και συνεργάζονται για την επίτευξη αμοιβαία επωφελών αποτελεσμάτων. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιγράφονται με σαφήνεια, είναι ρεαλιστικά και εστιάζουν σε ζητήματα που έχουν εντοπιστεί κατά την ανάλυση αναγκών.

Οι συμμαχίες γνώσης πρέπει να έχουν βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο αντίκτυπο σε ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων φορέων, σε ατομικό, οργανωτικό και συστημικό επίπεδο.

Κατά κανόνα, οι συμμαχίες γνώσης αποσκοπούν στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ εγκατεστημένων στις Χώρες του Προγράμματος οργανισμών. Ωστόσο, δικαίωμα συμμετοχής ως εταίροι (και όχι ως αιτούντες) στις συμμαχίες γνώσης έχουν και οργανισμοί από τις Χώρες Εταίρους, εφόσον η συμμετοχή τους προσφέρει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο σχέδιο.

Ποιες δραστηριότητες στηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της δράσης;

Οι συμμαχίες γνώσης εφαρμόζουν μια συνεκτική και ολοκληρωμένη δέσμη διασυνδεδεμένων δραστηριοτήτων που είναι ευέλικτες και μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικές συνθήκες και εξελίξεις σε όλη την Ευρώπη. Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων:

 • Ενίσχυση της καινοτομίας στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιχειρηματικότητα και στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον:
  • από κοινού ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας (όπως τα νέα διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών, οι προσεγγίσεις με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο και οι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης που βασίζονται στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων)·
  • διοργάνωση συνεχών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων μαζί με τις επιχειρήσεις και στο εσωτερικό των επιχειρήσεων·
  • από κοινού ανάπτυξη λύσεων για απαιτητικά ζητήματα και την προώθηση της καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών (κοινή προσπάθεια φοιτητών, καθηγητών και επαγγελματιών).

 • Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και δεξιοτήτων:
  • δημιουργία συστημάτων μάθησης εγκάρσιων δεξιοτήτων και εφαρμογή τους μέσω προγραμμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης που αναπτύσσονται σε συνεργασία με επιχειρήσεις, με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας, της δημιουργικότητας και νέων επαγγελματικών δυνατοτήτων·
  • εισαγωγή της επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε κάθε κλάδο με σκοπό την παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και κινήτρων στους φοιτητές, στους ερευνητές, στο προσωπικό και στους εκπαιδευτικούς προκειμένου να συμμετέχουν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες υπό διάφορες συνθήκες·
  • δημιουργία νέων ευκαιριών μάθησης μέσω της πρακτικής εφαρμογής επιχειρηματικών δεξιοτήτων, που μπορούν να περιλαμβάνουν και/ή να οδηγούν στην εμπορευματοποίηση νέων υπηρεσιών, προϊόντων και πρωτοτύπων, καθώς και στη σύσταση νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τεχνοβλαστών.
 • Ενίσχυση της ροής και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων:
  • ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων σε επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών και είναι αναγνωρισμένες και πιστοποιημένες·
  • προγράμματα δοκιμής καινοτόμων μέτρων·
  • ανταλλαγές φοιτητών, ερευνητών, εκπαιδευτικού προσωπικού και προσωπικού εταιρειών για περιορισμένο χρονικό διάστημα·
  • συμμετοχή του προσωπικού εταιρειών στη διδασκαλία και την έρευνα.

Στο πλαίσιο των συμμαχιών γνώσης, διοργανώνονται μαθησιακές δραστηριότητες κινητικότητας για φοιτητές, ερευνητές και προσωπικό, εφόσον υποστηρίζουν/συμπληρώνουν τις υπόλοιπες δραστηριότητες των συμμαχιών γνώσης και προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην υλοποίηση των στόχων του σχεδίου. Οι δραστηριότητες κινητικότητας δεν αποτελούν τις βασικές δραστηριότητες μιας συμμαχίας γνώσης· η επέκταση και η κλιμάκωση αυτών των δραστηριοτήτων πρέπει να υποστηρίζεται από τη Βασική Δράση 1 του παρόντος προγράμματος ή από άλλα χρηματοδοτικά μέσα.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των συμμαχιών γνώσης;

Τα βασικά χαρακτηριστικά των συμμαχιών γνώσης είναι:

 • Καινοτομία στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και προώθηση της καινοτομίας μέσω της ανώτατης εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις και στο κοινωνικοοικονομικό τους περιβάλλον: ως καινοτομία νοείται μια σύγχρονη εξέλιξη η οποία αφορά συγκεκριμένο σχέδιο και ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο των συμπράξεων και τις διαπιστωμένες ανάγκες.
 • Βιωσιμότητα της συνεργασίας πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Η ύπαρξη ισχυρής και δεσμευτικής εταιρικής σχέσης και η ισορροπημένη συμμετοχή των επιχειρήσεων και των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι καθοριστικές για την επιτυχία των συμμαχιών γνώσης. Ο ρόλος και η συνεισφορά κάθε συμμετέχοντος οργανισμού και συνεργαζόμενου εταίρου πρέπει να καθορίζονται επακριβώς και να λειτουργούν συμπληρωματικά.
 • Αντίκτυπος πέραν της διάρκειας ζωής του σχεδίου και των οργανισμών που συμμετέχουν στη συμμαχία. Η σύμπραξη και οι δραστηριότητες πρέπει να είναι βιώσιμες. Για αυτόν τον λόγο, οι δραστηριότητες/τα αποτελέσματα πρέπει να συνδέονται με υπάρχουσες επιχειρήσεις, σχήματα, σχέδια, πλατφόρμες, εγχειρήματα κ.λπ. ή/και να αποτελούν μέρος τους. Οι αλλαγές στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στις επιχειρήσεις πρέπει να είναι μετρήσιμες. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα και οι λύσεις θα είναι μεταβιβάσιμα και προσιτά σε ένα ευρύτερο κοινό.

Οι συμμαχίες γνώσης συνιστούν ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό μέρος του προγράμματος Erasmus+. Κοινά χαρακτηριστικά των επιτυχημένων προτάσεων είναι τα εξής:

 • αξιόπιστες σχέσεις μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων: οι συμμαχίες γνώσης οφείλουν να καταδεικνύουν τη δέσμευση και την προστιθέμενη αξία όλων των εταίρων, καθώς η ισχυρή και ισορροπημένη συμμετοχή των τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά σημαντική. Μια άρτια σχεδιασμένη πρόταση αποτελεί προϊόν στενής συνεργασίας μεταξύ των μελλοντικών εταίρων και βασίζεται σε έγκυρη ανάλυση αναγκών·
 • ο καινοτόμος και διακρατικός της χαρακτήρας είναι ορατός σε όλα τα κριτήρια.

Μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των αναγκών διευκρινίζει το σκεπτικό, επηρεάζει την επιλογή των εταίρων, συγκεκριμενοποιεί την πρόταση, αυξάνει τον δυνητικό αντίκτυπο και διασφαλίζει ότι οι τελικοί χρήστες και οι στοχευμένες ομάδες θα συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του σχεδίου.

Ποιος είναι ο ρόλος των οργανισμών που συμμετέχουν στις συμμαχίες γνώσης;

Αιτών/συντονιστής: συμμετέχων οργανισμός που υποβάλλει την πρόταση σχεδίου εξ ονόματος όλων των εταίρων. Ο συντονιστής έχει την πλήρη ευθύνη να διασφαλίζει την υλοποίηση του σχεδίου βάσει της συμφωνίας. Ο συντονιστικός του ρόλος περιλαμβάνει τα εξής καθήκοντα:

 • εκπροσωπεί τις συμμαχίες γνώσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενεργεί εξ ονόματός τους·
 • φέρει την οικονομική και νομική ευθύνη για την ορθή επιχειρησιακή, διοικητική και οικονομική υλοποίηση του συνολικού σχεδίου·
 • συντονίζει τη συμμαχία γνώσης σε συνεργασία με τους εταίρους του σχεδίου.

Πλήρεις εταίροι: συμμετέχοντες οργανισμοί που συμβάλλουν ενεργά στην υλοποίηση των στόχων της συμμαχίας γνώσης. Κάθε πλήρης εταίρος πρέπει να υπογράφει εντολή με την οποία να ορίζει ως κύριο δικαιούχο τον συντονιστικό οργανισμό ο οποίος θα ενεργεί εξ ονόματός του κατά την υλοποίηση του σχεδίου. Κατά περίπτωση, το ίδιο ισχύει για εταίρους από Χώρες Εταίρους.

Συνεργαζόμενοι εταίροι (προαιρετικό): Στις συμμαχίες γνώσης μπορούν να συμμετέχουν συνεργαζόμενοι εταίροι που συμβάλλουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων καθηκόντων/δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του σχεδίου ή στηρίζουν τη διάδοση και τη βιωσιμότητα της συμμαχίας. Όσον αφορά τη διαχείριση συμβατικών θεμάτων, οι συνεργαζόμενοι εταίροι δεν θεωρούνται μέρος των εταίρων του σχεδίου και δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση. Ωστόσο, η συμμετοχή τους και ο ρόλος που διαδραματίζουν στο σχέδιο και σε διάφορες δραστηριότητες πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια.

Συνδεόμενες οντότητες (προαιρετικό):: οργανισμοί που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και δραστηριοτήτων του σχεδίου. Οι συνδεόμενες οντότητες πρέπει να προσδιορίζονται στην αίτηση επιχορήγησης και να πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα III (Γλωσσάριο βασικών όρων) του παρόντος οδηγού προγράμματος.

Με ποια κριτήρια αξιολογούνται οι προτάσεις συμμαχιών γνώσης;

Στη συνέχεια παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια που πρέπει να πληροί μια πρόταση συμμαχίας γνώσης ώστε να είναι επιλέξιμη για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+:

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, με τις συνδεόμενες οντότητές του (αν υπάρχουν), που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος ή σε μία από τις Χώρες Εταίρους (βλέπε ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο Μέρος Α του παρόντος οδηγού).

Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:

 • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα·
 • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)·
 • ερευνητικό ινστιτούτο·
 • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
 • οργάνωση που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας·
 • ενδιάμεσος οργανισμός ή ένωση που εκπροσωπεί οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης ή της νεολαίας·
 • ενδιάμεσος οργανισμός ή ένωση που εκπροσωπεί επιχειρήσεις·
 • φορέας διαπίστευσης, πιστοποίησης ή αναγνώρισης προσόντων.

Στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε Χώρα του Προγράμματος πρέπει να έχει απονεμηθεί έγκυρος Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη εκπαίδευση (ECHE). Ο εν λόγω Χάρτης δεν είναι υποχρεωτικός για τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις Χώρες Εταίρους.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε συμμετέχων οργανισμός που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος. Ο οργανισμός αυτός υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών

Στις συμμαχίες γνώσης, οι οποίες έχουν διακρατικό χαρακτήρα, συμμετέχουν τουλάχιστον έξι ανεξάρτητοι οργανισμοί από τουλάχιστον τρεις Χώρες του Προγράμματος, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις.

Διάρκεια του σχεδίου

Από 2 έως 3 χρόνια. Η διάρκεια του σχεδίου πρέπει να επιλέγεται στο στάδιο της αίτησης με βάση τον στόχο του σχεδίου και το είδος των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται σε βάθος χρόνου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια μιας συμμαχίας γνώσης μπορεί να παραταθεί, μετά από αίτηση του δικαιούχου και με τη σύμφωνη γνώμη του Εκτελεστικού Οργανισμού, έως και 6 μήνες. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό ποσό της επιχορήγησης δεν αλλάζει.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν την 1η Νοεμβρίου του ίδιου έτους ή την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Οι αιτούντες οργανισμοί αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Mέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Κριτήρια χορήγησης

Το σχέδιο αξιολογείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια της πρότασης

(μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Σκοπός: η πρόταση είναι συναφής με τους στόχους της δράσης (βλέπε ενότητα «Ποιοι είναι οι στόχοι και οι προτεραιότητες των συμμαχιών γνώσης»)·
 • Συνέπεια: η πρόταση βασίζεται σε ουσιαστική και έγκυρη ανάλυση των αναγκών· οι στόχοι και τα αποτελέσματα είναι σαφώς καθορισμένα, ρεαλιστικά και αφορούν θέματα που σχετίζονται με τους συμμετέχοντες οργανισμούς και τη δράση·
 • Καινοτομία: η πρόταση εξετάζει σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές και οδηγεί σε καινοτόμα αποτελέσματα και λύσεις που αφορούν ειδικά το σχέδιο·
 • Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία: η πρόταση αποδεικνύει με σαφήνεια την προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τον διακρατικό της χαρακτήρα και τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της·

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου
(μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Συνοχή: η πρόταση παρουσιάζει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη δέσμη κατάλληλων δραστηριοτήτων οι οποίες καλύπτουν τις διαπιστωμένες ανάγκες και αποφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα·
 • Δομή: το πρόγραμμα εργασίας είναι σαφές και κατανοητό και καλύπτει όλα τα στάδια·
 • Διαχείριση: τα χρονοδιαγράμματα, η οργάνωση, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθορίζονται αναλυτικά και χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό. Η πρόταση κατανέμει τους κατάλληλους πόρους σε κάθε δραστηριότητα·
 • Ποιότητα και οικονομικός έλεγχος: ειδικά μέτρα για την αξιολόγηση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων διασφαλίζουν την υψηλής ποιότητας και οικονομικά αποδοτική εφαρμογή του σχεδίου.

Ποιότητα της ομάδας του σχεδίου και του καθεστώτος συνεργασίας

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Διάρθρωση: η προτεινόμενη συμμαχία γνώσης περιλαμβάνει τον κατάλληλο συνδυασμό εταίρων από την ανώτατη εκπαίδευση και από τον κόσμο των επιχειρήσεων, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τα χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες, την πείρα, την τεχνογνωσία και τη διαχειριστική υποστήριξη που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση της·
 • Προσήλωση: κάθε συμμετέχων οργανισμός συμμετέχει πλήρως ανάλογα με τις ικανότητές του και τον τομέα της εμπειρογνωσίας του·
 • Σύμπραξη: η συμβολή των εταίρων από τον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων είναι σημαντική, συναφής και συμπληρωματική·
 • Συνεργασία/Ομαδικό πνεύμα: η πρόταση περιλαμβάνει αναλυτικές ρυθμίσεις και αρμοδιότητες για τη διαφανή και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, τη διευθέτηση συγκρούσεων, την υποβολή εκθέσεων και την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών·
 • Επιβράβευση: το σχέδιο προσδίδει σαφή προστιθέμενη αξία σε κάθε έναν από τους οργανισμούς εταίρους
 • Συμμετοχή των Χωρών Εταίρων: κατά περίπτωση, η συμμετοχή οργανισμού από Χώρα Εταίρο αποφέρει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο σχέδιο.

Αντίκτυπος και διάδοση

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Αξιοποίηση: η πρόταση παρουσιάζει με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσ­ματα από τους εταίρους και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και πώς θα επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Θεσπίζει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιολόγηση των αποτελεσ­μάτων του σχεδίου και προτείνει μέσα μέτρησης της αξιοποίησής τους τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου.
 • Διάχυση: η πρόταση προβλέπει ένα σαφές σχέδιο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τις κατάλληλες δραστηριότητες, τα μέσα και τους διαύλους για να διασφαλίζει την αποτελεσματική διάδοση των αποτελεσμάτων και των οφελών στα ενδιαφερόμενα μέρη και στο μη συμμετέχον κοινό τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου·
 • Αντίκτυπος: η πρόταση παρουσιάζει κοινωνικό και οικονομικό ενδιαφέρον και έχει ευρεία απήχηση. Προβλέπει μέτρα για την παρακολούθηση της προόδου και την εκτίμηση του αναμενόμενου αντίκτυπου (σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση)·
 • Ανοικτή πρόσβαση: κατά περίπτωση, η πρόταση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον το υλικό, τα έγγραφα και τα μέσα που παράγονται θα διατίθενται ελεύθερα και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών χωρίς να προβλέπει δυσανάλογους περιορισμούς·
 • Βιωσιμότητα: η πρόταση περιλαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και τους κατάλληλους πόρους, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της σύμπραξης, των αποτελεσμάτων και των οφελών του σχεδίου και μετά την υλοποίησή του.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 70 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 13 βαθμούς στις κατηγορίες «Συνάφεια του σχεδίου» και «Ποιότητα της ομάδας σχεδίου και του καθεστώτος συνεργασίας»· 16 βαθμούς στην κατηγορία «Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου» και 11 βαθμούς στην κατηγορία «Αντίκτυπος και διάδοση».

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση;

Η διασφάλιση της ποιότητας πρέπει να αποτελεί συστατικό στοιχείο του σχεδίου, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι συμμαχίες γνώσης αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ότι ο αντίκτυπός τους εκτείνεται πέραν των οργανισμών εταίρων. Στο πλαίσιο των συμμαχιών γνώσης πρέπει να υλοποιούνται στοχευμένες δραστηριότητες διάδοσης που απευθύνονται στους ενδιαφερόμενους φορείς, στους φορείς χάραξης πολιτικής, στους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, οι συμμαχίες γνώσης πρέπει να παράγουν δημοσιεύσεις όπως εκθέσεις, εγχειρίδια, κατευθυντήριες γραμμές κ.λπ. Κατά κανόνα, τα αποτελέσματα πρέπει να διατίθενται ως ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και να δημοσιεύονται στις πλατφόρμες ενημέρωσης των αντίστοιχων επαγγελματικών οργανώσεων, τομέων ή αρμόδιων αρχών. Οι συμμαχίες γνώσης πρέπει να δημιουργούν νέους τρόπους και μέσα διευκολύνοντας τη συνεργασία και διασφαλίζοντας τη διατήρηση της σύμπραξης μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων.

Οι συμμαχίες γνώσης αποτελούν μια πρόσφατη και φιλόδοξη δράση· υπόκεινται σε συγκεκριμένη παρακολούθηση, η οποία απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων και των ενδιαφερόμενων μερών. Οι συμμαχίες γνώσης πρέπει να προβλέπουν τη συμμετοχή τους σε θεματικές ομάδες και να υποστηρίζουν τη γόνιμη ανταλλαγή ιδεών και ορθών πρακτικών και την αμοιβαία μάθηση. Επιπλέον, οι συμμαχίες γνώσης πρέπει να προβλέπουν στον προϋπολογισμό τους το κόστος παρουσίασης του σχεδίου τους και των αποτελεσμάτων του στο φόρουμ Πανεπιστημίων-Επιχειρήσεων και/ή σε άλλες συναφείς εκδηλώσεις (έως και πέντε κατά τη διάρκεια του σχεδίου).

Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου πρέπει να καταρτίζεται βάσει του συστήματος του μοναδιαίου κόστους. Το σύστημα «μοναδιαίου κόστους» είναι ένας απλουστευμένος τρόπος για τον προσδιορισμό του ποσού της επιχορήγησης. Από τη φύση τους, αυτές οι απλουστευμένες μορφές επιχορηγήσεων είναι συνεισφορές στις κυριότερες δαπάνες ενός σχεδίου και δεν αποτελούν επιστροφή των πραγματικών δαπανών που αφορούν συγκεκριμένες δραστηριότητες του σχεδίου. Στην περίπτωση των σχεδίων συμμαχιών γνώσης, το μοναδιαίο κόστος εφαρμόζεται στο σκέλος του σχεδίου που αφορά τις δαπάνες προσωπικού. Πρόκειται για προκαθορισμένες συνεισφορές ανά εργάσιμη ημέρα και ανά κατηγορία εργαζομένου.

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες χρηματοδότησης (σε ευρώ):

Ανώτατη συνεισφορά της ΕΕ που χορηγείται για τις συμμαχίες γνώσης διάρκειας 2 ετών: 700.000 ευρώ
Ανώτατη συνεισφορά της ΕΕ που χορηγείται για τις συμμαχίες γνώσης διάρκειας 3 ετών: 1.000.000 ευρώ

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Στήριξη της υλοποίησης

Συνεισφορά για κάθε δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του σχεδίου (εξαιρουμένης της ενδεχόμενης ενσωματωμένης κινητικότητας), όπως: διαχείριση του σχεδίου, συναντήσεις για την υλοποίηση του σχεδίου, προϊόντα πνευματικής εργασίας (π.χ. προγράμματα σπουδών, παιδαγωγικό υλικό, ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι, εργαλεία ΤΠ, αναλύσεις, μελέτες κ.λπ.), διάδοση, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, διασκέψεις, ταξίδια κ.λπ.

Ο αριθμός των ημερών και το προφίλ του συμμετέχοντος ανά χώρα προσωπικού αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό της συνεισφοράς της ΕΕ.

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

B2.1 ανά συμμετέχοντα διαχειριστή ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο

Υπό τον όρο ότι: οι αιτούντες οφείλουν να δικαιολογούν το είδος και την ποσότητα των απαιτούμενων πόρων σε σχέση με την υλοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι ποιοτικά και επαρκή, ώστε να είναι επιλέξιμα για αυτού του είδους την οικονομική στήριξη.

B2.2 ανά συμμετέχοντα ερευνητή/καθηγητή/εκπαιδευτή ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο

B2.3 ανά συμμετέχοντα τεχνικό και ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο

B2.4 ανά συμμετέχον μέλος του διοικητικού προσωπικού και ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο

* Βλέπε Διεθνή Τυποποιηµένη Ταξινόµηση Επαγγελµάτων – ISCO (http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm)

Πρόσθετοι κανόνες χρηματοδότησης για δραστηριότητες κινητικότητας που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας συμμαχίας γνώσης (προαιρετική χρηματοδότηση)

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Δαπάνες μετακίνησης

Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων από τον τόπο προέλευσής τους στον τόπο της δραστηριότητας μετ’ επιστροφής.

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

Για αποστάσεις από 100 έως 1.999 χλμ.:

275 EUR ανά συμμετέχοντα

Υπό τον όρο ότι: οι αιτούντες πρέπει να δικαιολογούν την αναγκαιότητα των δραστηριοτήτων κινητικότητας για την επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων του σχεδίου. Οι αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή3. Ο αιτών πρέπει να δηλώνει την απόσταση ενός ταξιδιού απλής μετάβασης για τον υπολογισμό του ποσού της επιχορήγησης της ΕΕ που θα χορηγηθεί ως ενίσχυση για το ταξίδι μετ' επιστροφής4.

Για αποστάσεις 2.000 χλμ. και άνω:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

Δαπάνες διαβίωσης

Συνεισφορά στις δαπάνες διαβίωσης των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

Δραστηριότητες που αφορούν το προσωπικό

έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας: 100 EUR ανά συμμετέχοντα και ανά ημέρα

+

μεταξύ της 15ης και της 60ής ημέρας της δραστηριότητας: 70 EUR ανά συμμετέχοντα και ανά ημέρα

Δραστηριότητες που αφορούν τους εκπαιδευόμενους:

έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας: 55 EUR ανά συμμετέχοντα και ανά ημέρα

+

μεταξύ της 15ης και της 60ής ημέρας της δραστηριότητας: 40 EUR ανά συμμετέχοντα και ανά ημέρα

Πίνακας Α – Υλοποίηση του σχεδίου (ποσά σε ευρώ ανά ημέρα) στις Χώρες του Προγράμματος

Τα εν λόγω ποσά εξαρτώνται από: α) το προφίλ του προσωπικού που απασχολείται στο σχέδιο και β) τη χώρα του συμμετέχοντος οργανισμού, του οποίου το προσωπικό απασχολείται στο σχέδιο.

Διαχειριστής

Καθηγητής/ Εκπαιδευτής/ Ερευνητής/

Εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας

Τεχνικός

Διοικητικό προσωπικό

B2.1

B2.2

B2.3

B2.4

Δανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Σουηδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία

353

289

228

189

Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία

336

257

194

157

Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία

197

164

122

93

Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία, Σερβία

106

88

66

47

Πίνακας Β– Υλοποίηση του σχεδίου (ποσά σε ευρώ ανά ημέρα) στις Χώρες Εταίρους

Τα εν λόγω ποσά εξαρτώνται από: α) το προφίλ του προσωπικού που απασχολείται στο σχέδιο και β) τη χώρα του συμμετέχοντος οργανισμού, του οποίου το προσωπικό απασχολείται στο σχέδιο.

Διαχειριστής

Καθηγητής/Εκπαιδευτής/Ερευνητής

Τεχνικός

Διοικητικό προσωπικό

B2.1

B2.2

B2.3

B2.4

Αυστραλία, Καναδάς, Κουβέιτ, Μακάο, Μονακό, Κατάρ, Άγιος Μαρίνος, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

353

289

228

189

Ανδόρα, Μπρουνέι, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κράτος της Πόλης του Βατικανού

336

257

194

157

Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Χονγκ Κονγκ, Ισραήλ, Κορέα (Δημοκρατία της Κορέας), Ομάν, Σαουδική Αραβία, Ταϊβάν

197

164

122

93

Αφγανιστάν, Αλβανία, Αλγερία, Ανγκόλα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αργεντινή, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Μπανγκλαντές, Μπαρμπάντος, Χιλή, Λευκορωσία, Μπελίζε, Μπενίν, Μπουτάν, Βολιβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μποτσουάνα, Βραζιλία, Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Καμπότζη, Καμερούν, Πράσινο Ακρωτήριο, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Κίνα, Κολομβία, Κομόρες, Κονγκό (Μπραζαβίλ), Κονγκό (Κινσάσα), Νήσοι Κουκ, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Τζιμπουτί, Δομίνικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Ανατολικό Τιμόρ, Ισημερινός, Αίγυπτος, Ελ Σαλβαδόρ, Ερυθραία, Αιθιοπία, Φίτζι, Γκαμπόν, Γκάμπια, Γεωργία, Γκάνα, Γρενάδα, Γουατεμάλα, Ισημερινή Γουινέα, Γουινέα (Δημοκρατία της Γουινέας), Γουινέα Μπισάου, Γουιάνα, Αϊτή, Ονδούρα, Ινδία, Ινδονησία, Ιράν, Ιράκ, Ακτή Ελεφαντοστού, Τζαμάικα, Ιορδανία, Καζακστάν, Κένυα, Κιριμπάτι, Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, Κοσσυφοπέδιο, Κιργιζία, Λάος, Λίβανος, Λεσόθο, Λιβερία, Λιβύη, Μαδαγασκάρη, Μαλάουι, Μαλαισία, Μαλδίβες, Μάλι, Νήσοι Μάρσαλ, Μαυριτανία, Μαυρίκιος, Μεξικό, Μικρονησία, Μολδαβία, Μογγολία, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Μοζαμβίκη, Μιανμάρ, Ναμίμπια, Ναουρού, Νεπάλ, Νικαράγουα, Νίγηρας, Νιγηρία, Νιούε, Πακιστάν, Παλάου, Παλαιστίνη, Παναμάς, Παπουασία-Νέα Γουινέα, Παραγουάη, Περού, Φιλιππίνες, Ρουάντα, Σαμόα, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σενεγάλη, Σεϋχέλλες, Σιέρα Λεόνε, Νήσοι Σολομώντος, Σομαλία, Νότια Αφρική, Σρι Λάνκα, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις,Σουδάν, Σουρινάμ, Σουαζιλάνδη, Συρία, Τατζικιστάν, Τανζανία, Έδαφος της Ρωσίας όπως αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο, Έδαφος της Ουκρανίας όπως αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο, Ταϊλάνδη, Ανατολικό Τιμόρ, Λαϊκή Δημοκρατία του Τόγκο, Τόνγκα, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Τυνησία, Τουρκμενιστάν, Τουβαλού, Ουγκάντα, Ουρουγουάη, Ουζμπεκιστάν, Βανουάτου, Βενεζουέλα, Βιετνάμ, Υεμένη, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε

106

88

66

47

 • 1. Ανακοίνωση της ΕΕ του 2017 σχετικά με την ατζέντα εκσυγχρονισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1496304694958&uri=COM:2017:247:FIN
 • 2. Ανακοίνωση της ΕΕ του 2013 σχετικά με το άνοιγμα της εκπαίδευσης: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0654&from=EN
 • 3. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_el.htm
 • 4. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1.365,28 χλμ.)· β) να επιλέξει την κατάλληλη ζώνη απόστασης ταξιδιού (δηλαδή, μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την επιχορήγηση της ΕΕ που θα συνεισφέρει στις δαπάνες μετακίνησης του συμμετέχοντα από τη Μαδρίτη στη Ρώμη μετ’ επιστροφής.