Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Europauniversitet

I Europeiska rådets slutsatser från den 14 december 2017 uppmanade stats- och regeringschefer1 medlemsstaterna, rådet och Europeiska kommissionen att skynda på med att ”uppmuntra att det senast 2024 ska finnas ett tjugotal ’Europauniversitet’, som består av nätverk som skapas av universiteten själva runtom i EU, vilket ger studenter möjlighet att ta examen genom att kombinera studier i flera EU-länder och bidrar till de europeiska universitetens internationella konkurrenskraft”.

I Europeiska rådets slutsatser från den 22 maj 20182 further stressed the potential of ‘European Universities’ to “significantly enhance mobility and foster high quality and excellence in education and research, by strengthening the link between teaching, research and inno

framhävde man  potentialen för ”Europauniversitet” att ”på ett betydande sätt öka rörligheten och främja hög kvalitet och excellens inom utbildning och forskning genom att förstärka kopplingen mellan undervisning, forskning, innovation och kunskapsöverföring, genom att påvisa fördelarna med flerspråkigt lärande och erkännande av utbildningsbevis och genom att utveckla gemensamma program och projekt för utbildning och forskning”. De lyfte även fram att Europauniversiteten kan ”spela en flaggskeppsroll inom skapandet av ett europeiskt utbildningsområde som en helhet”.

För att uppnå detta mål föreslår Europeiska kommissionen ett oförlikneligt initiativ som kräver att alla typer av lärosäten runtom i Europa, över alla organisationsinstanser och verksamhetsområden från undervisning och lärande till forskning och innovation, tar ett gemensamt språng framåt. 

 

Vad har EUROPAUNIVERSITET för syfte och prioriteringar?

”Europauniversitet” har ett ambitiöst mandat att uppnå följande två mål:

 • Främja gemensamma europeiska värderingar i enlighet med det som anges i artikel 2 i föredraget om Europeiska unionen och en stärkt europeisk identitet genom att föra samman en ny generation européer som kan samverka och arbeta inom olika europeiska och globala kulturer, på olika språk och över lands-, bransch- och ämnesgränser.
 • att få europeiska lärosäten att ta ett ordentligt språng framåt med avseende på kvalitet, resultat, attraktivitet och internationell konkurrenskraft samt att bidra till Europas kunskapsekonomi, sysselsättning, kultur och välfärd genom att på bästa möjliga sätt ta vara på innovativ pedagogik och sträva efter att förverkliga kunskapstriangeln3 ”Europauniversitet” kommer att vara en avgörande drivkraft för att höja kvaliteten inom högre utbildning och om möjligt stärka dess koppling till forsknings- och innovationslandskapet i Europa samt utsträckningen av dess inverkan på samhället och ekonomin.

Vad är EUROPAUNIVERSITET för något?

Termen ”universitet” ska uppfattas i sin vidare mening som alltså omfattar alla typer av lärosäten. Initiativet för Europauniversitet svarar på en långsiktig vision och i detta sammanhang förväntas ”Europauniversiteten” senast 2025 ha infört följande nyckelelement:

 • En delad, integrerad, långsiktig gemensam strategi för utbildning med koppling, om möjligt, till forskning och innovation och till samhället i allmänhet
  • som bygger på en gemensam vision och delade värderingar, i syfte att fullfölja ett utökat, hållbart samarbete på hög nivå mellan olika organisationsinstanser och verksamhetsområden genom att bygga vidare på sina kompletterande styrkor.
  • Personal från alla verksamhetsled inom deltagande organisationer ska få möjlighet att förverkliga denna vision.
 • Ett europeiskt universitetsöverskridande ”campus” där:
  • Studenter, doktorander och personal kan röra sig friktionsfritt (fysiskt eller virtuellt) för att studera, utbilda sig, undervisa, forska, arbeta eller dela tjänster i vilket som helst partnerlärosäte. Studenter väljer själva mellan olika lärosäten och övriga alliansmedlemmar var och vad de ska studera inom ramen för pedagogiskt sunda och logiskt strukturerade program.
  • Inbyggd mobilitet på både kandidat-, master- och doktorsnivå är en standardegenskap. Minst 50 % av studenterna inom alliansen ska kunna dra nytta av denna mobilitet oavsett om den är fysisk, virtuell eller blandad.
  • Nya gemensamma och flexibla läroplaner utarbetas vid behov på tre nivåer (kandidat-, master- och doktorsexamen) utifrån tvärvetenskapliga och branschöverskridande strategier genom att integrera innovativ pedagogik, inbegripet användning av senaste digitala teknik. Innehållet är personanpassat men samarbetet är globalt.
  • Man får praktik- och/eller arbetsplatserfarenhet med hjälp av externa mentorer, vilket främjar entreprenörstänkande och väcker samhällsengagemang.
  • Studentkåren återspeglar mångfalden i befolkningen (i fråga om social, ekonomisk och kulturell bakgrund), inklusive studenter inom livslångt lärande, deltidsstudenter och icke-traditionella studenter.  Man ser till att mindre gynnade grupper får tillgång till utbildning samt deltar i och slutför sina studier.  
 • Europeiska kunskapsbildande grupper (”utmaningsbaserat angreppssätt”) bestående av studenter, akademiker och eventuellt forskare, företag samt regionala och civilsamhälleliga aktörer – beroende på alliansens övergripande strategi och vision – svarar tillsammans på valfria sociala och andra utmaningar utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv genom:
  • iinnovativt lärande och nyskapande utbildning som utrustar studenter och forskare med högkvalitativa och överförbara färdigheter kring entreprenörskap och öppen vetenskap åt en arbetsmarknad, en kunskapsekonomi och ett samhälle som är alltjämt föremål för snabba förändringar. Bland annat överförs forskningsresultat åter in i utbildningen.
  • framtagande av innovativa lösningar som kan anpassas efter olika regioner i Europa.

Dessutom bör ”Europauniversiteten” fungera som förebilder för god praxis för att så småningom vidareutveckla europeiska lärosätens kvalitet, internationella konkurrenskraft och attraktivitet av ett högre europeiskt utbildningslandskap och bör vara viktiga element för det europeiska utbildningsområdet genom att driva på excellens.  I enlighet med det som anges i meddelandet Att bygga ett starkare Europa: ungdomsrollen, utbildnings- och kulturpolitiken4, kommer ”etableringen av ett europeiskt utbildningsområde att låta EU-medlemsstater gör mer, snabbare, förbättra kvaliteten, konkurrenskraften och inkluderingen av sina utbildnings- och lärosystem, samtidigt som det kommer att ge inspiration till länder utanför EU att följa efter”. I detta avseende bör ”Europauniversitet”5 åta sig att i samverkan med respektive nationella myndigheter arbeta mot relevanta politiska mål för det europeiska utbildningsområdet, däribland: flerspråkighet, automatiskt erkännande6, av akademiska kvalifikationer och studieperioder utomlands vid de lärosäten som deltar i alliansen, användning av det europeiska studentkortet (European Student Card) så fort det är fullt brukbart samt Bolognaprocessens centrala åtaganden (kvalitetssäkring, erkännande och i förekommande fall examina i tre nivåer).7).

 

Vad kommer denna insats att stödja?

Denna insats kommer att stödja lärosäten i att överträffa befintliga modeller för samarbete inom högre utbildning och så småningom förverkliga den långsiktiga ambitiösa visionen om ”Europauniversitet”.

 • Denna insats kommer att pröva olika innovativa och strukturella modeller för att förverkliga den långsiktiga vision som omnämns i avsnittet ”Vad är Europauniversitet för något?” Den kommer att stödja bildandet av allianser som helst består av fem till åtta partner antingen genom att skapa ett nytt samarbetspartnerskap eller stärka ett befintligt med hjälp av en steg-för-steg-strategi. Man kommer att kunna ansluta sig till akademiska och icke-akademiska parter från runtom i arbetsvärlden och bygga vidare på detta vid ett senare skede.
 • Genom denna insats kommer lärosäten att så småningom vidta de åtgärder som är nödvändiga för att de ska kunna förverkliga sin långsiktiga vision, och man börjar med att öka integrationsnivån. För att uppnå detta mål kommer man att få godkänna en uppdragsbeskrivning på institutionsnivå för envar av alliansmedlemmarna. Denna uppdragsbeskrivning kommer nödvändigtvis att omfatta en fullständig gemensam strategi för hur man fullföljer ett utökat och hållbart samarbete på hög nivå mellan olika organisationsinstanser (t.ex. ledning, akademiker, yrkespersonal, assistenter och studenter) och verksamhetsområden (stor vikt fästs vid utbildning med koppling, om möjligt, till forskning och innovation och till samhällelig nytta) genom att bygga vidare på det fördelaktiga faktum att dessa instanser och områden kompletterar varandra.
 • Eftersom denna insats bygger på en detaljbaserad strategi kommer varje allians att få möjlighet att utarbeta sin gemensamma arbetsplan med de åtgärder som är mest relevanta för att uppnå ens strategiska mål långsiktiga visionen om Europauniversitet enligt beskrivningen ovan.Denna gemensamma arbetsplan ska underbyggas av relevanta och effektiva gemensamma ledningsstrukturer. Exempel på hur man skapar starkt samarbete mellan institutionella ledningsstrukturer är att införa gemensamma styrelser, utveckla ett gemensamt förråd med fysiska och virtuella intellektuella och administrativa resurser, distribuera sina gemensamma resurser, tillsammans tillhandahålla infrastruktur, information och tjänster såsom support till studenter, forskare och personal samt skapa administrativa och internationella relationer med digitaliserade gemensamma rutiner om möjligt.
 • Den gemensamma arbetsplanen ska också innehålla åtgärder för att nå önskad nivå i fråga om mobilitet, social inkludering och utmaningsbaserat angreppssätt. Allianser ska även ta kontakt med viktiga intressenter inom utbildning och om möjligt inom forskning och innovation i syfte att främja studenters och personals samhälleliga engagemang samt förbättra deras entreprenörskompetenser. Denna insatser kommer att stödja lärosäten i att genomföra de första stegen i ovannämnda gemensamma arbetsplan.

Vem kan delta i ett Europauniversitet?

Sökande/samordnare: en deltagande organisation som lämnar in ansökan å alla partners vägnar. Samordnaren har hela ansvaret för att se till att förslaget genomförs i enlighet med avtalet. Samordnaren ska

 • representera Europauniversitetsalliansen och agera för dess räkning gentemot EU-kommissionen 
 • ta det finansiella och rättsliga ansvaret för att Europauniversitetsalliansen bildas korrekt i både operativt, administrativt och finansiellt avseende 
 • samordna Europauniversitetsalliansen i samarbete med sina projektpartner 

Fullvärdiga partner: deltagande organisationer som bidrar aktivt till Europauniversitetens mål. Varje fullvärdig partner måste underteckna ett mandat som ger den samordnande organisationen ansvar att under förslagets genomförande agera som huvudmottagare och i partnerns namn.

Associerade partner (frivilligt): Europauniversiteten får ta in associerade partner som bidrar till att genomföra särskilda uppgifter/verksamheter eller stöder alliansens spridning och fortsatta verksamhet. De omfattas inte av några avtalskrav eftersom de inte får någon finansiering och betraktas inte som partner inom ramen för Europauniversitetet. Deras engagemang och roll i de olika verksamheterna måste dock beskrivas tydligt.

Anknutna enheter (frivilligt): Organisationer som bidrar till Europauniversitetets mål och verksamheter. Anknutna enheter måste identifieras i ansökan och uppfylla de krav som anges i bilaga III (ordlista) i den här programhandledningen.

 

Vilka kriterier används för att bedöma ett förslag till Europauniversitet?

Allmänna kriterier​

Vilka organisationer får delta?

Samtliga lärosäten som är anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning samt deras filialer (i förekommande fall) 

Andra offentliga eller privata organisationer inom utbildning, forskning och innovation eller från arbetslivet som är etablerade i ett EU-land eller annat programland.

Vem kan ansöka?

Samtliga lärosäten som är etablerade i en i EU-medlemsstat eller i ett annat programdeltagande land kan delta. Den organisationen ska lämna in en ansökan som gäller för alla deltagande organisationer i projektet.

Antal och profil för deltagande organisationer

Europauniversitetet måste bestå av minst tre lärosäten från minst tre EU-medlemsstater eller andra programdeltagande länder.  Dessutom kan vilken offentlig eller privat organisation som helst som är verksam inom utbildning, forskning och innovation eller i arbetslivet delta i alliansen som associerad partner.

Varaktighet

Fyra år.

Var ska ansökan lämnas? 

Till genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA) i Bryssel.

När ska ansökan lämnas in?

Du måste lämna in din bidragsansökan senast den 28 februari kl. 12.00 (Bryssels tidszon) för alliansprojekt som startar mellan 1 september och 1 december samma år.  

Hur ansöker man?

Se del C i handledningen för mer information om hur du ska ansöka.

 

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

 

Tilldelningskriterier

Projektet kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Förslagets relevans för

(högst 25 poäng)

 

 • Syfte: i vilken grad förslaget ämnar bidra till förverkligandet av insatsens långsiktiga vision (se avsnittet ”Vad är Europauniversitet för något?” ovan och relevanta slutsatser från Europeiska rådet från den 14 december 20178)  
 • För att bidra till utvecklingen av det europeiska utbildningsområdet
 • Relevans av det meddelande alliansen lämnat in om vad den har för gemensam långsiktig mission.  Detta meddelande måste uttryckligen godkännas av relevanta beslutsfattande organ.
 • I vilken mån förslaget är ambitiöst och nytänkande samt i vilken grad alliansen kommer att stärka och utvidga samarbete:
  • inom tillhandahållandet av utbildning genom att om möjligt dra en koppling till forskning och innovation, jämfört med vad alliansmedlemmarna redan gjort.
  • genom innovativa och nya strukturella modeller 
 • Europeiskt mervärde I vilken grad
  • ansökan påvisar det mervärde som skapas i och med att projektet är gränsöverskridande, särskilt för studenter.
  • ansökan påvisar att projektet bidrar till regional utveckling, genom att exempelvis engagera alliansens medlemmar i utarbetandet och genomförandet av strategier för smart specialisering.
  • kommer alliansen att dra fördel av andra lärosäten, i huvudsak från Europeiska unionen, men även utanför, genom att driva på excellens. 
Geografisk balans
(högst 15 poäng)
 • I vilken grad alliansen fått med ett flertal lärosäten från olika geografiska områden9 och säkerställer en omfattande geografisk täckning, i enlighet med Europeiska rådets slutsatser10
 • I vilken grad den sökande har motiverat alliansens geografiska sammanställning och påvisat dess relevans för Europauniversitetens och europeiska utbildningsområdets mål.

Kvaliteten på förslaget och dess genomförande
(högst 20 poäng)

 

 • Förenlighet mellan förslagets mål och de gemensamma insatser man planerat för att uppnå dessa
 • Åtagande att arbeta mot de policymål som har fastställts för europeiska utbildningsområdet
 • I vilken grad förslaget påvisar hur utvecklingen av en gemensam strategi och gemensamma insatser kommer att leva upp till Europauniversitets ambitioner samt hur det kommer att bidra på ett effektivt sätt till att stärka:
  • hög kvalitet inom utbildning, bland annat genom att med hjälp av innovativa pedagogiska modeller utveckla framåtblickande färdigheter och kompetenser samt dra maximal nytta av digitala tekniker, blandat lärande och arbetsplatsförlagt lärande 
  • studenters, personals och forskares mobilitetsnivå
  • kopplingen mellan utbildning och forskning och innovation, om möjligt, bland annat genom att hitta sätt att återkoppla forskningsresultat till utbildning
  • kontakten med viktiga intressenter varigenom man skulle kunna främja studenters och personals samhälleliga engagemang och entreprenöriella kompetenser
  • lokalsamhällets delaktighet
 • social mångfald inom studentkårens samt åtgärder som hjälper mindre gynnade grupper få tillgång till utbildning samt delta i och slutföra sina studier.
 • Arbetsplan och färdplan ska vara tydliga, täcka de olika stadierna inom projektet och beskriva vad man förväntar sig för verksamhetsförloppet, avkastning och resultat mellan de olika faserna.
 • Kvalitets- och finansramar: Alliansen måste ordna med utvärdering och granskning, vilket omfattar specifika åtgärder i samband med utvärderingsprocessen, verksamhetsförloppet och leverablerna (exempelvis genom att utarbeta lämpliga kvantitativa och kvalitativa indikatorer, inklusive återkoppling från studenter och personal). Kvalitetsövervakning ska dessutom säkerställa att alliansen är kostnadseffektiv.

Kvaliteten på alliansens samarbetsarrangemangen

(högst 20 poäng)

 • Överenskommelsens struktur: Fördelningen av ansvar och uppgifter är tydlig, lämplig och visar prov på finansiellt, strukturmässigt och organisatoriskt engagemang på högsta institutionella nivå samt ger all personal möjlighet att medverka i bildandet av alliansen, dels genom tillhandahållande av utbildning och om möjligt, forskning och innovation, och dels genom delade ledningsstrukturer, gemensamt tillhandahållande av tjänster, databaser, personal och vetenskaplig infrastruktur på en organisationsstrukturell nivå. 
 • Roller och ansvar: Varje alliansmedlems förmåga och bidrag till att leverera den gemensamma visionen, implementera aktuella strategi och medverka i den gemensamma verksamheten, framgår tydligt.
 • Komplementaritet: I vilken grad partnerna kompletterar varandra, bland annat i fråga om mångfald och typ av lärosäten, eller visar prov på att de samarbetar för att uppnå mervärde och kostnadseffektivitet.
 • Samarbetsarrangemangen är utformade så att de maximerar fördelarna med det integrerade samarbetet genom att minska befintliga administrativa barriärer och hinder samt främja alla typer av mobilitet inom alliansen, inklusive utbyten mellan andra organisationer än bara lärosäten.
 • Förslaget innehåller tydliga överenskommelser och ansvarsområden för öppenhet och effektivitet vid beslutsfattande, konfliktlösning, riskhantering, rapportering och kommunikation mellan de deltagande organisationerna.

Hållbarhet och spridning

(högst 20 poäng)

 • Långsiktig strategi för alliansens hållbarhet: Förslaget innehåller ett avsnitt om hållbarhet där man framhäver på vilket sätt varje alliansmedlem kommer att stödja alliansen i finansiellt eller annat avseende så att den förblir hållbar utöver den tid som EU-finansieringen gäller.
 • Alliansens kapacitet att fungera som förebild: i vilken grad alliansen kan dela med sig av och standardisera sina resultat och sin goda praxis samt till andra lärosäten man samarbetar med utanför alliansen, i huvudsak inom, men även utanför Europeiska unionen.
 • Spridning: Förslaget innehåller en tydlig plan för spridning av resultat och god praxis och omfattar lämpliga personal- och finansresurser, verksamheter, verktyg och kommunikationskanaler, inklusive användning av sociala medier för att säkerställa att man delar med sig av fördelarna med Europauniversitet till åtskilliga intressenter både under och efter den tid som EU-finansieringen gäller.
 • Öppna utbildnings-, vetenskaps- och användarresurser (Open Educational, Open Science & Citizen Science resources): Såvida det är relevant och tillåtet enligt gällande nationell och europeisk lagstiftning, ska förslaget beskriva hur data, material, dokument samt audiovisuellt material och aktivitet på sociala medier kommer att tillgängliggöras så att informationen blir sökbar, tillgänglig, interoperativ och återanvändbar åt andra lärosäten och Europauniversitet runtom i Europa.

 

Förslagen måste få minst 70 poäng för att komma i fråga för finansiering. Dessutom måste de få minst 13 poäng för kategorin ”förslagets relevans”, 11 poäng för kategorierna ”kvaliteten på förslaget och dess genomförande”, ”kvaliteten på alliansens samarbetsarrangemang” och ”hållbarhet och spridning” samt 8 poäng för kategorin ”geografisk balans”.

 

Vad mer behöver jag veta om denna insats?

Ytterligare information om europeiska universitet publiceras på EU-kommissionens webbplats11

QKvalitetssäkring måste ingå som en inbyggd del av insatsen för att se till att europeiska universitet når de förväntade resultaten och får ett mycket större genomslag än vad en enskild partnerorganisationerna skulle kunna få. Europeiska universitet måste genomföra riktade spridningsinsatser som når ut till intressenter, beslutsfattare, yrkesutövare och företag. Som regel ska resultat göras tillgängliga i form av öppna lärresurser och även på plattformar för relevanta yrkesinriktade, sektorsinriktade eller behöriga myndigheter.

 

VILKA REGLER GÄLLER FÖR FINANSIERINGEN?

 

Högsta EU-bidrag till ett europeiskt universitet på tre år: 5 000 000 EUR

Budgeten för Europauniversitetsallianser grundar sig på alliansens faktiska verksamhetskostnader. EU-bidraget syftar till att samfinansiera denna verksamhet med högst 80% av de totala bidragsberättigande kostnaderna.

Den begärda budgeten måste vara motiverad i förhållande till de planerade verksamheterna såsom dessa beskrivs i ansök-ningsblanketten. Samtliga kostnader måste beskrivas och motiveras till fullo. 

Kostnaderna måste motsvara de kostnader som deltagande institution ådragit sig i enlighet med sin gängse policy. I synnerhet när det gäller ersättningar ska kostnaderna vara förenliga med gängse policy kring faktiska löner samt socialförsäkringsavgifter och övriga lagstadgade utgifter som vanligtvis ingår i ersättningar; resekostnader och individuella bidrag måste stämma överens med deltagande institutioners/organisationers gängse rutiner kring resor och logi; utgifter för utrustning ska bortskrivas i enlighet med bidragsmottagarens gängse bokföringsrutiner.

Utgifter (inklusive utrustning och kontraktering av underleverantörer) ska vara rimliga, motiverade och direkt kopplade till Europauniversitetsalliansens mål. Kontraktering av underleverantörer måste dessutom efterleva EU:s regler om offentlig upphandling. 

De olika budgetposterna ska organiseras enligt följande:

 

 Bidragsberättigande kostnader

Typ av finansiering

Belopp

Regel för beviljande

1. DIREKTA KOSTNADER   Faktiska bidragsberättigande kostnader    
1.1 Personalkostnader Utgifter för personal som inom ramen för insatsen anställs (både permanent och tillfälligt) av deltagande institutioner/organisationer, däribland faktiska löner samt socialförsäkringsavgifter och övriga lagstadgade utgifter som ingår i deras ersättning.    

Bidraget måste användas för att täcka samtliga bidragsmottagares utgifter för personal när det handlar om anställda som utför arbetsuppgifter med direkt koppling till Europauniversitetets mål.

1.2 Resekostnader

Bidrag till deltagarnas resekostnader, till platsen för verksamheten och tillbaka.

    Gäller för personal (både permanent och tillfällig), studenter och doktorander från deltagande institutioner/organisationer som deltar i insatsen (till bland annat utbildning, möten, workshoppar och seminarier).
1.3 Individuellt bidrag Kostnader som är direkt förknippade med deltagarnas uppehälle och logi under verksamheten som ingår i insatsen.     

Gäller för personal (både permanent och tillfällig), studenter och doktorander från deltagande institutioner/organisationer (till bland annat utbildning, möten, workshoppar och seminarier). Dessa kostnader är tänkta att täcka tidsbegränsade utbyten.
(max 3 månader)12.

1.4 Utrustning Kostnader för värdeminskning av utrustning och övriga tillgångar (nya eller begagnade) förutsatt att dessa i praktiken belastar deltagande lärosäte.    Högst 5 % av de sammanlagda direkta bidragsberättigande kostnaderna. Endast den del av aktuella utrustnings eller hyreslokals värdeminskning som motsvarar finansieringsperiodens längd är bidragsberättigande och endast i den mån som den faktiskt används i insatsens syfte. Bidraget beviljas endast för värdeminskning av e-utrustning och övriga tillgångar.
1.5 Övriga kostnader

Kostnader kopplade till:

 • Överföring av bästa praxis till lärosäten utanför alliansen
 • Spridning av kunskap och information (t.ex. annonsering på me-dier, reklammaterial och aktiviteter)
 • Lokalhyrning för stora evenemang 
 • Revisioner
 • Bankavgifter inklusive bankgarantier om Centrala programkon-toret ställer krav på det
 • Kontraktering av underleverantörer för särskilda uppdrag, 
 • Resekostnader och/eller kostnader för uppehälle åt tredje parter (experter, pro-fessorer, föredraghål-lare m.m.) som bidrar till Europauniversite-tets verksamhet
  Högst 5 % av de sammanlagda direkta bidragsberättigande kostnaderna.

Kontraktering av underle-verantörer är tillåtet end-ast om det är motiverat inom ramen för specifika, tidsbegränsade, projektre-laterade uppgifter, såvida dessa inte kan utföras av konsortiummedlemmarna själva eller verksamhetens beskaffenhet är sådan att externa tjänster är nöd-vändiga. Kontraktering av underleverantörer för centrala projektverksam-heter såsom undervisning och/eller projektledning (allmän ledning och sam-ordning, övervakning, finansiell förvaltning, rapportering till EACEA) är ej tillåtet. 

Personal hos medbi-dragsmottagare får inte agera som underleveran-törer. 

Resekostnader och kost-nader för uppehälle åt personer som inte tillhör någon av partnerorgani-sationerna kan samfinan-sieras såvida dessa perso-ner bjudits in av konsortiet att delta i Europauniversi-tetets centrala verksam-heter.

2. INDIREKTA KOSTNADER   Högst 7 % av de sammanlagda direkta bidragsberättigande kostnaderna för insatsen13   Schablonbelopp