Cuprins
Căutați în ghid

Universitățile europene

Șefii de state și de guverne au îndemnat, în Concluziile Consiliului European din 14 decembrie 20171, statele membre, Consiliul și Comisia Europeană, să întreprindă eforturi pentru a „încuraja emergența, până în 2024, a circa douăzeci de «Universități europene», constând din rețele ascendente de universități din UE, care să le permită studenților să obțină o diplomă combinând studiile derulate în mai multe state din UE și să contribuie la competitivitatea internațională a Universităților europene”.

Concluziile Consiliului pentru Educație din 22 mai 20182 au subliniat potențialul „Universităților europene” de a „îmbunătăți în mod semnificativ mobilitatea și de a promova calitatea înaltă și excelența în învățământ și cercetare, consolidând legătura dintre predare, cercetare și inovare și transferul de cunoștințe, demonstrând avantajele învățării multilingve și ale recunoașterii calificărilor și dezvoltând programe și proiecte comune în domeniul educației și al cercetării”. Totodată, acestea au evidențiat și faptul că Universitățile europene „ar putea juca un rol central în crearea unui Spațiu Educațional European integrativ”.

Pentru atingerea acestui obiectiv, Comisia Europeană propune o inițiativă unică, ce necesită un pas semnificativ în domeniul cooperării între toate tipurile de instituții de învățământ superior din toate regiunile Europei și la toate nivelurile organizaționale, în toate domeniile de activitate, de la predare și învățare la cercetare și inovare.

 

Care sunt obiectivele și prioritățile UNIVERSITĂȚILOR EUROPENE?

„Universitățile europene” au un mandat ambițios de a iniția niveluri nemaiîntâlnite de cooperare instituțională, care să devină sistemice, structurale și durabile. Astfel, inițiativa „universitățile europene” își propune să realizeze următoarele două obiective:

 • Promovarea valorilor europene comune, așa cum sunt acestea consfințite prin articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, și a unei identități europene consolidate, prin comasarea unei noi generații de europeni care pot să coopereze și să lucreze în diferite culturi europene și globale, în diferite limbi și la nivel transfrontalier, în diverse sectoare și discipline academice.
 • realizarea unui pas substanțial din punct de vedere al calității, al performanței, al atractivității și al competitivității internaționale a instituțiilor de învățământ superior din Europa și aducerea unei contribuții la economia cunoașterii, la inserția profesională, la cultura, implicarea civică și bunăstarea europeană, utilizând în mod optim pedagogiile inovatoare și depunând toate eforturile pentru a transforma triunghiul cunoașterii3 în realitate. „Universitățile europene” vor fi motorul principal care va spori calitatea învățământului superior și, acolo unde este posibil, va consolida legătura sa cu peisajul de cercetare și inovare din Europa, precum și impactul său asupra societății și economiei.

Ce sunt UNIVERSITĂȚILE EUROPENE?

Termenul „universități” ar trebui înțeles în accepțiunea sa cea mai largă, care include toate tipurile de instituții de învățământ superior. Inițiativa Universităților europene răspunde unei viziuni pe termen lung, care are potențialul de a transforma și avansa cooperarea instituțională dintre instituțiile de învățământ superior.

În acest context, inițiativa „universitățile europene” își va atinge obiectivele propuse prin implementarea etapizată a următoarelor elemente esențiale până în 2025:

 

 • Partajarea unei strategii comune, integrate, pe termen lung, pentru educație, care, acolo unde este posibil, va face legătura cu cercetarea și inovarea și cu societatea în ansamblul său, care devansează cooperarea existentă bilaterală și multilaterală:
  • Pe baza unei viziuni comune și a unor valori partajate, pentru urmărirea unui nivel înalt de cooperare optimizată, sustenabilă, la diferite niveluri organizaționale și în diferite domenii de activitate, pornind de la punctele lor forte complementare, iar studenții și personalul de la toate nivelurile organizațiilor participante au responsabilitatea de a implementa această viziune.
  • Se poate implementa de structuri comune, care regrupează expertiză, platforme, date și resurse.
 • Înființarea unui „campus” inter-universitar european dedicat învățământului superior, în care, în mod obișnuit:
  • Studenții, doctoranzii și personalul se pot deplasa ușor (fizic sau virtual) pentru a studia, a instrui, a preda, a face cercetare, a lucra sau a partaja servicii în oricare dintre instituțiile partenere. Studenții își personalizează opțiunea privind locul și obiectul de studiu, în limitele unor programe de studiu solide din punct de vedere pedagogic și structurate logic, existente între diferite instituții de învățământ superior și alți membri ai alianței.
  • Mobilitatea integrată la toate nivelurile, inclusiv la nivel de licență, masterat și doctorat, reprezintă o caracteristică standard. Cel puțin 50% dintre studenții din cadrul alianței ar trebui să beneficieze de o astfel de mobilitate, indiferent dacă este fizică, virtuală sau combinată.
  • Acolo unde este posibil, se vor oferi noi programe de învățământ comune și flexibile pentru cele trei cicluri (licență, masterat și doctorat), în baza unor abordări interdisciplinare/multidisciplinare și intersectoriale, care vor integra pedagogii inovatoare, inclusiv utilizarea celor mai recente tehnologii digitale. Chiar dacă conținutul este personalizat, cooperarea este globală.
  • Experiența practică și/sau la locul de muncă este asigurată de mentori externi, pentru promovarea unei orientări antreprenoriale și dezvoltarea implicării civice;
  • Corpul studențesc reflectă diversitatea populației (din punct de vedere social, economic și cultural), inclusiv a persoanelor implicate în învățarea continuă, a studenților fără frecvență și a studenților netradiționali.  Sunt asigurate accesul, participarea și absolvirea pentru grupurile slab reprezentate și dezavantajate;
  • Se vor implementa orice activități creative și inovatoare, esențiale pentru strategia comună pe termen lung.
 • Formarea de echipe europene compuse din studenți și membri ai corpului academic, creatoare de cunoaștere („abordarea pe bază de provocare”), alături de cercetători, societăți comerciale, actori regionali și actori din societatea civilă – în funcție de strategia și viziunea globală a alianței – abordează împreună provocări de la nivelul societății și de altă natură, la alegerea lor, într-o abordare multidisciplinară, prin:
  • Învățarea și predarea inovatoare, care le oferă studenților și cercetătorilor abilități de nivel înalt, antreprenoriale, transferabile, de tip știință deschisă, adecvate unei piețe a muncii aflate într-o continuă transformare, precum și economiei și societății bazate pe cunoaștere, inclusiv prin transferul rezultatelor cercetării înapoi în educație
  • Crearea de soluții inovatoare, adaptabile diferitelor regiuni din Europa

În plus, „Universitățile europene” ar trebui să își consolideze progresiv capacitatea și să joace rolul de modele de bună practică pentru a spori calitatea, competitivitatea internațională și atractivitatea peisajului european al învățământului superior și ar trebui să devină elemente esențiale ale Spațiului Educațional European, prin promovarea excelenței.  Așa cum se stipulează în comunicarea „Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor privind tineretul, educația și cultura”4, „Crearea Spațiului Educațional European le va permite statelor membre UE să facă mai multe lucruri și în mod mai rapid, precum și să stimuleze calitatea, concurența și incluziunea sistemelor lor de educație și formare, oferind, în același timp, inspirație, spre a fi urmate și de statele non-UE”. În această privință, „Universitățile europene”, în cooperare cu autoritățile lor naționale, ar trebui să se angajeze să acționeze în direcția obiectivelor relevante ale politicii Spațiului Educațional European, precum: multilingvismul, recunoașterea automată5 a calificărilor academice și a perioadelor de învățare în străinătate oferite de instituțiile de învățământ superior participante din cadrul alianței; utilizarea cardului european pentru studenți6, de îndată ce acesta va deveni complet operațional; precum și principalele angajamente asumate în cadrul Procesului de la Bologna (asigurarea calității, recunoașterea și, acolo unde este aplicabil, trei cicluri de studii7).

 

Ce va susține această acțiune?

Această acțiune va susține instituțiile de învățământ superior pentru a depăși modelele existente de cooperare la nivelul învățământului superior și pentru a materializa treptat viziunea ambițioasă pe termen lung privind „Universitățile europene”.

 • Această acțiune va testa diferite modele inovatoare și structurale pentru implementarea și materializarea viziunii pe termen lung menționată în secțiunea „Ce sunt Universitățile europene”. Va susține crearea de alianțe, compuse, ideal, din 5-8 parteneri, fie prin instituirea de noi parteneriate de cooperare, fie prin consolidarea celor existente, devansând orice parteneriate de colaborare bilaterală și multilaterală existente, printr-o abordare graduală. Vor avea posibilitatea de a asocia parteneri academici și non-academici din universul profesional și de a se dezvolta într-o etapă ulterioară.
 • Prin această acțiune, instituțiile de învățământ superior vor implementa gradual activitățile necesare pentru materializarea viziunii lor pe termen lung, începând de la sporirea nivelului lor de integrare. Pentru atingerea acestui obiectiv, vor conveni asupra unei misiuni la nivel instituțional, pentru fiecare dintre membrii alianței. Misiunea va include o strategie comună completă pentru urmărirea unui nivel înalt de cooperare extinsă și sustenabilă la diferite niveluri ale organizației (de ex., conducere, corp profesoral, personal tehnic/de asistență și studenți) și în diverse zone de activitate (accent puternic pe educație, cu legături, acolo unde este posibil, către cercetare și inovare și servicii aduse societății), pornind de la punctele lor forte complementare.
 • Dat fiind că această acțiune urmează o abordare graduală, fiecare alianță va avea flexibilitatea de a-și defini propriul său plan de lucru comun compus din activitățile cele mai relevante pentru atingerea obiectivelor sale strategice și care o vor ajuta, în ultimă instanță, să materializeze viziunea pe termen lung a Universităților europene, astfel cum s-a descris mai sus.Acest plan de lucru comun compus din activități ar trebui susținut prin crearea unor structuri comune de conducere, relevante și eficiente. Exemple pentru instituirea unei cooperări strânse între structurile de conducere ale instituțiilor sunt: crearea unor consilii comune, dezvoltarea unui grup comun de resurse fizice și virtuale, de natură intelectuală și administrativă, distribuirea resurselor partajate, punerea la dispoziție în comun a infrastructurii, a datelor și a serviciilor, precum asistență, administrație și relații internaționale către studenți, cercetători și personal, cu procese comune digitale, acolo unde este posibil.
 • Planul de lucru comun ar trebui să includă și activități care să permită atingerea nivelului înalt de ambiție din punct de vedere al mobilității, al incluziunii sociale și al abordării bazate pe provocare. Alianțele ar trebui să colaboreze și cu părți interesate importante din domeniul educației și, acolo unde este posibil, al cercetării și al inovării, pentru a promova implicarea în societate a studenților și a personalului, precum și competențele lor antreprenoriale cheie. Această acțiune va susține instituțiile de învățământ superior în implementarea primilor pași ai acestui plan de lucru comun bazat pe activități.

Cine poate participa la o Universitate europeană?

Candidat/coordonator: o organizație participantă care depune propunerea în numele tuturor partenerilor. Coordonatorul își asumă deplina responsabilitate pentru asigurarea faptului că propunerea este pusă în aplicare în conformitate cu acordul. Activitățile sale de coordonare vizează următoarele aspecte:

 • reprezintă Universitatea europeană și acționează în numele acesteia în fața Comisiei Europene;
 • poartă responsabilitatea financiară și juridică pentru punerea în aplicare corectă a alianței Universității europene la nivel operațional, administrativ și financiar; 
 • coordonează alianța Universității europene în cooperare cu partenerii.

Partenerii cu drepturi depline sunt acele organizații participante care contribuie în mod activ la realizarea obiectivelor Universităților europene. Fiecare partener cu drepturi depline trebuie să semneze un mandat prin care să confere organizației coordonatoare responsabilitatea de a acționa ca beneficiar principal și în numele său pe durata punerii în aplicare a propunerii;

Parteneri asociați (opțional): Universitățile europene pot implica parteneri asociați care contribuie la punerea în aplicare a sarcinilor/activităților specifice sau care sprijină promovarea și durabilitatea alianței. În ceea ce privește aspectele de gestionare contractuală, „partenerii asociați” nu sunt considerați drept parteneri în cadrul Universității europene și nu beneficiază de finanțare. Cu toate acestea, implicarea și rolul lor în diferite activități trebuie descrise în mod clar.

Entități afiliate (opțional): Organizații care contribuie la realizarea obiectivelor și a activităților Universității europene. Entitățile afiliate trebuie să fie identificate în cererea de grant și să îndeplinească cerințele descrise în anexa III (Glosar de termeni) din prezentul ghid al programului. 

 

Care sunt criteriile folosite pentru evaluarea unei propunerii privind Universitatea europeană?

Criterii de eligibilitate​

Organizații participante eligibile

Orice instituție de învățământ superior care deține o Cartă Universitară Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) valabilă, la entitățile sale afiliate (dacă există) ca parteneri cu drepturi depline sau asociați.

Orice altă organizație publică/privată care își desfășoară activitatea în domeniul educației și formării, al cercetării și inovării sau în domeniul muncii stabilită într-un stat membru al UE sau într-o altă țară participantă la programul Erasmus+ ca parteneri asociați.

Cine poate candida?

Orice instituție de învățământ superior participantă și eligibilă, cu sediul într-un stat membru UE sau într-o altă țară membră a Programului Erasmus+, poate avea calitatea de candidat. Organizația candidează în numele tuturor organizațiilor participante implicate în Universitatea europeană. 

Numărul și profilul organizațiilor participante

Universitatea europeană trebuie să cuprindă minimum trei instituții de învățământ superior cu o cartă ECHE valabilă, din cel puțin trei state membre UE sau alte state membre ale Programului Erasmus+ (ca partener deplin). În plus, orice organizație publică/privată cu sediul într-un stat membru UE sau în altă țară inclusă în programul Erasmus+ și care este activă în domeniul educației și al instruirii, al cercetării și al inovării sau pe piața muncii, poate participa (ca partener asociat) la alianță.

Durată

3 ani

Unde se depune cererea? 

La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles.

Când se depune cererea?

Candidații trebuie să-și depună candidatura pentru grant până la data de 26 februarie, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului), pentru alianțele care încep în intervalul 1 septembrie și 1 decembrie din anul respectiv.ar.  

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii

 

Organizațiile candidate vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

 

Criterii de atribuire 

Propunerea va fi evaluată în funcție de următoarele criterii:

Relevanța propunerii

(maximum 25 de puncte)

 

 • Nivelul de ambiție: măsura în care propunerea vizează să abordeze și să înregistreze progrese în privința viziunii pe termen lung a acțiunii și potențialul de transformare și consolidare a cooperării instituționalizate (vă rugăm să consultați secțiunea „Ce sunt Universitățile europene” menționată mai sus, precum și concluziile relevante ale Consiliului European din 14 decembrie 2017 8)
 • Relevanța misiunii comune pe termen lung, transmisă de alianță.  Misiunea trebuie să fie aprobată în mod explicit de organele decizionale relevante. 
 • Nivelul de ambiție și abordarea inovatoare a propunerii, inclusiv măsura în care alianța va consolida și va extinde cooperarea:
  • în furnizarea de educație, corelând-o, acolo unde este posibil, cu cercetarea și inovarea, comparativ cu ceea ce au realizat deja membrii alianței.
  • prin modele structurale noi și inovatoare 
 • Plus-valoare la nivel european. Măsura în care:
  • propunerea contribuie la dezvoltarea Spațiului Educațional European;
  • propunerea demonstrează plus-valoarea generată prin caracterul său transnațional, în special pentru studenți, 
  • propunerea demonstrează contribuția la dezvoltarea regională, de exemplu, prin implicarea membrilor alianței în dezvoltarea și implementarea Strategiilor de specializare inteligentă
  • alianța va aduce avantaje altor instituții de învățământ superior, în special din Uniunea Europeană, însă și din exteriorul acesteia, prin promovarea excelenței. 
Echilibru geografic (maximum 15 puncte)
 • Măsura în care alianța include un număr mare de instituții de învățământ superior din diferite zone geografice9 ca parteneri cu drepturi depline și în care asigură o acoperire geografică vastă, în conformitate cu Concluziile Consiliului European10
 • Măsura în care candidatul a motivat componența geografică a alianței și și relevanța acesteia pentru atingerea obiectivelor Universităților europene și ale Spațiului Educațional European.

Calitatea propunerii și a punerii în aplicare
(maximum 20 de puncte)

 • Concordanța dintre strategia comună pe termen lung și structurile și activitățile comune propuse pentru atingerea acesteia
 • Angajamentele de a lucra în direcția obiectivelor politicii Spațiului Educațional European
 • Măsura în care propunerea demonstrează în ce mod dezvoltarea unei strategii comune va corespunde nivelului ambiției Universităților europene și în ce mod activitățile comune vor contribui eficient la consolidarea și stimularea:
  • unui învățământ de înaltă calitate, inclusiv prin modele pedagogice inovatoare ce au scopul de a dezvolta aptitudini și competențe de viitor, utilizând la maximum tehnologiile digitale, învățarea combinată și învățarea la locul de muncă 
  • nivelului mobilității studenților, a personalului și a cercetătorilor
  • acolo unde este posibil, a legăturilor dintre învățământ și cercetare și inovare, inclusiv a modului în care rezultatele cercetării și inovația vor alimenta învățământul
  • nivelului de interacțiune cu părțile interesate importante, pentru a promova implicarea în societate a studenților și a personalului, precum și competențele lor antreprenoriale cheie
  • implicarea comunității locale
  • Diversitatea socială a corpului studențesc și măsurile de sprijin destinate promovării accesului, a participării și a absolvirii de către grupurile slab reprezentate și defavorizate
 • Programul de lucru și parcursul sunt clare, explicite și fezabile. Acesta descrie  bine evoluția așteptată și rezultatele pentru fiecare fază asociată unor activități și acțiuni concrete, care contribuie la îndeplinirea strategiei comune pe termen lung.
 • Cadrul de calitate și financiar: alianța a instituit o evaluare și o analiză a calității, care include măsuri specifice pentru evaluarea evoluției, a proceselor și a livrabilelor (de exemplu, prin dezvoltarea de indicatori cantitativi și calitativi adecvați, incluzând aici feedback-ul de la studenți și personal). Monitorizarea calității ar trebui, de asemenea, să ofere certitudinea că implementarea alianței este eficientă din punct de vedere al costurilor.

Calitatea acordurilor de cooperare din cadrul alianței (maximum 20 de puncte)

 • Structura acordului: distribuirea responsabilităților și a sarcinilor este clară și adecvată, demonstrează angajamentul financiar, structural și organizațional la cel mai înalt nivel instituțional, oferindu-le în același timp tuturor membrilor personalului oportunitatea de a lua parte la co-crearea alianței, atât prin punerea la dispoziție a proceselor de învățământ și, dacă este posibil, a cercetării și a inovației, cât și la nivelul structural al organizației, prin structuri partajate de conducere și prin furnizarea comună de servicii, baze de date, resurse umane și infrastructură științifică.
 • Roluri și responsabilități: se demonstrează clar capacitatea și rolul activ al fiecărui membru al alianței în atingerea viziunii comune și în realizarea strategiei și a activităților comune.
 • Complementaritate: măsura în care partenerii se completează unii pe ceilalți, inclusiv din punct de vedere al diversității tipurilor de IIS, sau demonstrarea faptului că aceștia colaborează pentru a obține plus-valoare și a asigura eficiența costurilor.
 • Acordurile de cooperare sunt bine întocmite, pentru a maximiza avantajele cooperării integrate, prin reducerea barierelor și a obstacolelor administrative existente și, de asemenea, pentru a promova toate tipurile de mobilitate în cadrul alianței, inclusiv mobilitatea către și dinspre organizații, altele decât instituțiile de învățământ superior
 • Propunerea include măsuri și responsabilități clare privind luarea de decizii transparente și eficiente, soluționarea conflictelor, managementul riscului și raportarea și comunicarea între organizațiile participante.

Sustenabilitate și diseminare (maximum 20 de puncte)

 • Strategia pe termen lung pentru sustenabilitatea alianței: propunerea include o viziune privind sustenabilitatea, care descrie modul în care fiecare membru al alianței o va susține din punct de vedere financiar sau în alt mod, cu scopul de a-i asigura sustenabilitatea ulterior perioadei finanțate de UE.
 • Capacitatea alianței de a acționa ca model de urmat: măsura în care rezultatele și bunele practici generate de alianță vor fi diseminate și vor avea potențialul de a fi integrate în alte instituții de învățământ superior cu care cooperează, exterioare alianței, în special în Uniunea Europeană, însă și în exteriorul acesteia.
 • Diseminare: propunerea prevede un plan clar de diseminare a rezultatelor și a bunelor practici instituite și include resurse umane și financiare adecvate, activități, instrumente și canale de comunicare, inclusiv utilizarea rețelelor de socializare pentru a asigura transferul și distribuirea rezultatelor și beneficiilor în mod deschis și eficient, către o gamă largă de părți interesate, în timpul și ulterior perioadei de finanțare a alianței Universităților europene.
 • Resurse privind educația deschisă, știința deschisă și știința cu implicare cetățenească: Dacă acest lucru este relevant și în limitele cadrelor juridice existente la nivel național și european, propunerea descrie modul în care datele, materialele, documentele și materialele audiovizuale, precum și activitatea de pe rețelele de socializare vor fi puse la dispoziție în scopul de a se putea realiza căutări în cadrul datelor și pentru ca datele să devină accesibile, interoperabile și reutilizabile pentru alte instituții de învățământ superior și alte Universități europene din Europa.

 

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte. De asemenea, acestea trebuie să acumuleze minimum 13 puncte pentru categoria „relevanța propunerii”, 11 puncte pentru categoriile „calitatea propunerii și a implementării”, „calitatea acordurilor de cooperare la nivelul alianței” și „sustenabilitate și diseminare” și 8 puncte pentru categoria „echilibru geografic”.

 

Ce altceva trebuie să știți despre această acțiune??

Informații suplimentare despre Universitățile europene sunt publicate pe site-ul Comisiei11

Asigurarea calității trebuie să fie o componentă integrată, pentru a se garanta că Universitățile europene înregistrează rezultatele scontate și că au un impact care îl depășește cu mult pe cel al organizațiilor partenere individuale. Universitățile europene trebuie să desfășoare activități de diseminare orientate care vin în sprijinul părților interesate, al factorilor de decizie politică, al practicienilor și al întreprinderilor. Ca regulă generală, rezultatele trebuie să fie puse la dispoziție ca resurse educaționale deschise, precum și pe platformele profesionale, sectoriale sau ale autorităților competente relevante.

 

CARE SUNT REGULILE DE FINANȚARE

 


Contribuția maximă a UE atribuită pentru o Universitate europeană pe o perioadă de 3 ani: 5.000.000 EUR

 

Bugetul alianțelor Universităților europene va fi calculat luându-se în considerare costurile suportate efectiv prin derularea activităților alianței. Grantul UE va avea scopul de a cofinanța aceste activități în proporție de maximum 80% din costurile totale acceptate.

Bugetul solicitat va trebui justificat în raport cu activitățile planificate, astfel cum se descrie în formularul de candidatură. Toate costurile vor trebui descrise în detaliu și justificate. 

Costurile trebuie să corespundă costurilor suportate de instituțiile participante, în concordanță cu politica lor obișnuită. În special, în ceea ce privește remunerațiile, costurile trebuie să se alinieze politicii obișnuite privind salariile efective, plus taxele de asigurări sociale și alte costuri prevăzute prin lege și incluse de regulă în remunerații; costurile pentru deplasări și asistență individuală trebuie să fie conforme cu practicile uzuale ale instituțiilor/organizațiilor participante privind deplasările și cazarea; costurile echipamentelor trebuie amortizate în conformitate cu practicile contabile obișnuite ale beneficiarului.

Costurile (inclusiv echipamentele și subcontractarea) trebuie să fie rezonabile, justificate și legate în mod direct de atingerea obiectivelor alianței Universităților europene. În plus, subcontractarea va trebui să respecte normele UE privind achizițiile publice. 

Diferitele posturi bugetare trebuie organizate după cum urmează:

 

 Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocar

1. COSTURI DIRECTE   Costuri eligibile suportate efectiv    
1.1 Costuri cu personalul Costurile cu personalul alocat acțiunii (permanent și temporar) din cadrul instituțiilor/organizațiilor participante, care include salariile efective plus taxele aferente asigurărilor sociale și alte costuri prevăzute prin lege, incluse în remunerație     Grantul trebuie utilizat pentru acoperirea costurilor cu personalul, pentru toți beneficiarii, în momentul în care aceștia derulează orice activități care sunt legate direct de atingerea obiectivelor Universității europene.
1.2 Costuri de deplasare

Contribuția la cheltuielile de deplasare ale participanților, în locul de desfășurare a activității și retur.

    Aplicabilă pentru personalul (permanent și temporar), studenții și doctoranzii din instituțiile/organizațiile participante, care participă la acțiune (de ex., pentru activități de instruire și studiu, întâlniri, ateliere și seminarii).
1.3 Sprijin pentru persoane fizice Costuri legate direct de subzistență și de șederea pe durata activității pentru participanții care iau parte la acțiune.     

Aplicabilă pentru personalul (permanent și temporar), studenții și doctoranzii din instituțiile/organizațiile participante (de ex., pentru activități de instruire și studiu, întâlniri, ateliere și seminarii). Aceste costuri trebuie să acopere activitățile de mobilitate cu durată limitată.(max. 3 luni)12.

1.4 Echipamente Costurile cu deprecierea echipamentelor sau a altor active (noi sau la mâna a doua), cu condiția să fie suportate efectiv de către instituțiile de învățământ superior.    Maximum 8% din costurile directe totale eligibile Este eligibilă numai porțiunea din deprecierea echipamentelor și din costurile de închiriere și leasing, pentru partea care corespunde duratei perioadei de finanțare și la rata utilizării efective, în scopurile aferente acțiunii. Sunt eligibile numai costurile cu deprecierea, pentru echipamentele sau alte active legate direct de dezvoltarea de pedagogii inovatoare și activități de învățare combinată și/sau la locul de muncă.
1.5 Alte costuri Costuri legate de:
 • transferul bunelor practici către instituțiile de învăță-mânt superior din afara ali-anței;
 • diseminarea cunoștințelor și a informațiilor (de ex., pu-blicitatea în mass-media, materiale și activități pro-moționale);
 • închirierea de spații pentru evenimente majore; 
 • audituri;
 • comisioane bancare, inclu-siv garanția bancară, dacă acest lucru este solicitat de Agenția Executivă;
 • subcontractarea pentru activități specifice; 
 • costurile cu deplasarea și/sau de subzistență ale entităților externe (experți, profesori, conferențiari etc.), care contribuie la acti-vitățile Universității europene.
  Maximum 5% din costurile directe totale eligibile

Subcontractarea este posibilă numai în situații justificate, pentru activități specifice, limitate în timp, care au legătură cu proiectul, în situația în care aceste nu pot fi realizate de membrii consorțiului sau dacă natura activității solicită în mod specific servicii externe. Subcontractarea activităților de bază din proiect, precum predarea și/sau managementul de proiect (managementul general și coordonarea, monitorizarea, managementul financiar, raportarea către EACEA [Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură)]) nu este posibilă. 

Nu se acceptă ca membrii personalului co-beneficiarilor să activeze în calitate de subcontractanți. 

Costurile de deplasare și subzistență pentru persoanele care nu aparțin de una dintre organizațiile partenere pot fi co-finanțate, atunci când aces-te persoane sunt invitate de consor-țiu să participe la activitățile de bază ale Universității europene.

2. COSTURI INDIRECTE   până la maximum 7% din costurile directe totale eligibile ale acțiunii13   Forfetar