Werrej
Fittex fil-gwida

Universitajiet Ewropej

Il-kapijiet ta' stati u gvernijiet fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-14 ta’ Diċembru 20171 dwar l-Istati Membri, il-Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea talbu li jipproċedu bil-ħidma biex “jiġi inkoraġġit li sal-2024 jinbtu madwar għoxrin “Università Ewropea”, li jikkonsistu minn netwerks ta’ universitajiet madwar l-UE kkaratterizzati minn approċċ minn isfel għal fuq, li ser jippermettu lill-istudenti jiksbu lawrja billi jikkombinaw l-istudji f’diversi pajjiżi tal-UE u jikkontribwixxu għall-kompetittività internazzjonali tal-universitajiet Ewropej”.

Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Edukazzjoni tat-22 ta’ Mejju 20182 

enfasizza aktar il-potenzjal tal-“Universitajiet Ewropej” li “jtejbu sostanzjalment il-mobilità u jrawmu kwalità għolja u eċċellenza fl-edukazzjoni u r-riċerka, billi jsaħħu l-ħolqa bejn it-tagħlim, ir-riċerka u l-innovazzjoni u t-trasferiment tal-għarfien, billi juru l-benefiċċji ta’ tagħlim multilingwi, ir-rikonoxximent tal-kwalifiki u billi jiżviluppaw programmi u proġetti konġunti ta’ edukazzjoni u riċerka.”  Enfasizzaw ukoll li l-Universitajiet Ewropej “jista’ jkollhom rwol prominenti fil-ħolqien ta’ Żona Ewropea tal-Edukazzjoni b’mod ġenerali”.

Biex jinkiseb dan l-objettiv, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet inizjattiva mingħajr paragun li teħtieġ qabża kwalitattiva fil-kooperazzjoni bejn it-tipi kollha tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja mir-reġjuni kollha fl-Ewropa u fil-livelli kollha tal-organizzazzjoni, madwar iż-żoni kollha tal-attività, mit-tagħlim sar-riċerka u l-innovazzjoni.

 

X’inhuma l-għanijiet u l-prijoritajiet tal-UNIVERSITAJIET EWROPEJ?

L-“Universitajiet Ewropej” għandhom mandat ambizzjuż li jagħtu bidu għal-livelli ta’ kooperazzjoni istituzzjonalizzata bla preċedent u jagħmluha sistematika, strutturata u sostenibbli: bħala tali, l-Universitajiet Ewropej għandhom l-għan li jilħqu ż-żewġ objettivi li ġejjin:

 • Il-promozzjoni tal-valuri komuni Ewropej kif minquxa fl-artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u identità Ewropea msaħħa billi jġibu flimkien ġenerazzjoni ta’ Ewropej, li kapaċi jikkooperaw u jaħdmu f’kulturi Ewropej u globali differenti, f’lingwi differenti, u bejn fruntieri, setturi u dixxiplini akkademiċi.
 • Li tintlaħaq qabża sostanzjali fil-kwalità, il-prestazzjoni, l-attrazzjoni u l-kompetittività internazzjonali tal-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u li tikkontribwixxi għall-ekonomija Ewropea bbażata fuq l-għarfien, ix-xogħol, il-kultura , l-involviment ċiviku u l-benesseri billi tagħmel l-aħjar użu tal-pedagoġiji innovattivi u tħabbrek biex tagħmel it-triangolu tal-għarfien3 realtà. L-“Universitajiet Ewropej” se jkunu l-motivaturi ewlenin li jagħtu spinta lill-kwalità tal-edukazzjoni għolja u fejn ikun possibbli jsaħħu r-rabta mar-riċerka u x-xenarju tal-innovazzjoni fl-Ewropa u s-sensibilizzazzjoni lejn is-soċjetà u l-ekonomija.

X’inhuma l-UNIVERSITAJIET EWROPEJ?

It-terminu “Universitajiet” għandu jinftiehem fl-aktar sens wiesa’ tiegħu, inklużi t-tipi kollha ta’ Istituzzjonijiet ta’ Edukazzjoni Għolja. L-inizjattiva tal-Universitajiet Ewropej tirrispondi għal viżjoni fit-tul li għandha l-potenzjal li tittrasforma
l-kooperazzjoni istituzzjonali bejn l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u twassalha għal-livell li jmiss.

F’dan il-kuntest, ‘l-Universitajiet Ewropej’ se jilħqu l-objettivi ta’ hawn fuq billi jimplimentaw gradwalment l-elementi ewlenin li ġejjin sal-2025:

 • Strateġija konġunta, fit-tul, integrata, komuni għal edukazzjoni, fejn hu possibbli, b’rabtiet mar-riċerka u l-innovazzjoni u s-soċjetà inġenerali li tmur lil hinn minn kwalunkwe kooperazzjoni multilaterali u bilaterali eżistenti potenzjali:
  • Abbażi tal-viżjoni u l-valuri komuni, biex jiġi segwit livell għoli ta’ kooperazzjoni mtejba, sostenibbli mal-livelli varji tal-organizzazzjoni, u madwar żoni differenti ta’ attività, li jibnu fuq is-saħħa kumplimentari tagħhom u fejn l-istudenti u l-persunal fil-livelli kollha tal-organizzazzjonijiet parteċipanti għandhom is-setgħa jimplimentaw din il-viżjoni.
  • Implimentata minn strutturi konġunti li jippuljaw l-għarfien espert, il-pjattaformi, id-data u r-riżorsi flimkien.
 • “Kampus” interuniversitarju Ewropew ta’ edukazzjoni għolja fejn tipikament:
  • Studenti, kandidati għal dottorat u persunal jistgħu jiċċaqilqu bla xkiel (fiżikament jew virtwalment) biex jistudjaw, jitħarrġu, jgħallmu, jagħmlu riċerka, jaħdmu jew jaqsmu s-servizzi bi kwalunkwe mod tal-istituzzjoni msieħba. L-istudenti jadattaw l-għażla ta’ fejn u x’jistudjaw fil-konfini ta’ programmi ta’ studju strutturati b’mod loġiku u pedagoġikament sodi bejn l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja differenti u membri oħra tal-alleanza.
  • Mobilità inkorporata fil-livelli kollha, inklużi fil-livelli ta’ Baċellerat, Master u Dottorat, hija karatteristika standard. Mill-anqas 50% tal-istudenti fl-alleanza għandhom jibbenefikaw minn mobilità bħal dik, kemm jekk hija fiżika, virtwali jew imħallta.
  • Kurrikuli ġodda, konġunti u flessibbli jiġu pprovduti fejn huwa rilevanti, fit-tliet ċikli (Baċellerat, Master u Dottorat), ibbażati fuq approċċi transdixxiplinari/multidixxiplinari u transsettorjali, li jintegraw pedagoġiji innovattivi, inkluż l-użu tal-aħħar teknoloġiji diġitali. Filwaqt li l-kontenut huwa personalizzat, il-kooperazzjoni hija globali.
  • Esperjenza prattika u/jew ibbażata fuq ix-xogħol tiġi pprovduta minn mentors esterni biex titrawwen mentalità intraprenditorjali u tiżviluppa involviment ċiviku;
  • Il-korp tal-istudenti jirrifletti d-diversità tal-popolazzjoni (f’termini ta’ aspetti soċjali, ekonomiċi u kulturali),inklużi studenti li jibqgħu jitgħallmu tul ħajjithom, studenti part-time u studenti mhux tradizzjonali.  L-aċċess, il-parteċipazzjoni u t-tkomplija ta’ gruppi sottorappreżentati u żvantaġġjati huma żgurati.  
 • Timijiet Ewropej li joħolqu l-għarfien (“approċċ ibbażat fuq l-isfidi”) ta’ studenti u akkademiċi, possibbilment flimkien ma’ riċerkaturi, negozji, atturi reġjonali u atturi tas-soċjetà ċivili – skont l-istrateġija ġenerali u l-viżjoni tal-alleanza – jindirizzaw flimkien l-isfidi tas-soċjetà u sfidi oħra tal-għażla tagħhom f’approċċ multidixxiplinari permezz ta’:
  • tagħlim u taħriġ innovattiv li jgħammar lill-istudenti u r-riċerkaturi b’livell għoli ta’ ħiliet intraprenditorjali, ta’ Xjenza Miftuħa u trasferibbli għal suq tax-xogħol li qed jinbidel b’mod mgħaġġel u ekonomija bbażata fuq l-għarfien u s-soċjetà, inkluż permezz tat-trasferiment tar-riżultati tar-riċerka lura fl-edukazzjoni
  • ħolqien ta’ soluzzjonijiet innovattivi adattati għal reġjuni differenti fl-Ewropa

Barra minn hekk, l-“Universitajiet Ewropej” għandhom jibnu l-kapaċità tagħhom b’mod progressiv biex jaġixxu bħala mudelli ta’ prattika tajbabiex iżidu aktar b’mod progressiv il-kwalità, il-kompetittività internazzjonali u l-attrazzjoni tax-xenarju Ewropew ta’ edukazzjoni għolja u għandhom isiru elementi ewlenin taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni billi jsaħqu fuq l-eċċellenza. Kif stabbilit fil-Komunikazzjoni Bini ta' Ewropa aktar b'saħħitha: ir-rwol ta' politiki edukattivi, kulturali u għaż-żgħażagħ4, “L-istabbiliment ta’ Żona Ewropea tal-Edukazzjoni se jippermetti lill-Istati Membri tal-UE jagħmlu iktar, b’mod iktar mgħaġġel, sabiex itejbu l-kwalità, il-kompetittività u l-inklużività tas-sistemi edukattivi u ta’ taħriġ tagħha, filwaqt li tkun sors ta’ ispirazzjoni għal pajjiżi mhux tal-UE biex isegwu l-passi tagħhom F’dan ir-rigward, l-“Universitajiet Ewropej” mistennija jimpenjaw ruħhom, b’kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali tagħhom, biex jaħdmu lejn objettivi rilevanti tal-politika taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni, bħall-multilingwiżmu; ir-rikonoxximent awtomatiku5 tal-kwalifiki akkademiċi u perjodi ta’ tagħlim barra l-pajjiż ipprovduti mill-istituzzjonijiet parteċipanti ta’ edukazzjoni għolja fi ħdan l-alleanza; l-użu tal-Karta Ewropea tal-Istudenti6, ladarba tkun kompletament operattiva; kif ukoll l-impenji ewlenin ta’ Bolonja (l-assigurazzjoni ta’ kwalità, ir-rikonoxximent, u fejn japplika l-lawrja ta’ tliet ċikli7).

 

X’se tappoġġja din l-Azzjoni?

Din l-azzjoni se tappoġġja istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja li jmorru lil hinn minn mudelli ta’ kooperazzjoni ta’ edukazzjoni għolja eżistenti, u gradwalment jiksbu l-viżjoni ambizzjuża fit-tul għall-”Universitajiet Ewropej”.

 • Din l-azzjoni se tittestja mudelli strutturali u innovattivi differenti għall-implimentazzjoni u l-kisba tal-viżjoni fit-tul imsemmija fit-taqsima “X’inhuma l-Universitajiet Ewropej”. Din se tappoġġja l-ħolqien ta’ alleanzi, idealment komposti minn 5 sa 8 imsieħba, billi jiġu stabbiliti sħubiji ġodda ta’ kooperazzjoni jew itejbu dawk eżistenti  billi tmur lil hinn minn kwalunkwe kooperazzjoni multilaterali u bilaterali eżistenti, permezz ta’ approċċ pass b’pass. Huma se jkollhom il-possibbiltà li jassoċjaw l-imsieħba akkademiċi u mhux akkademiċi mid-dinja tax-xogħol u jikbru fi stadju aktar tard.
 • Permezz ta’ din l-azzjoni, istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja se jimplimentaw gradwalment l-attivitajiet meħtieġa biex jiksbu l-viżjoni fit-tul tagħhom, u jibdew billi jżidu l-livell ta’ integrazzjoni tagħhom. Biex jiksbu dan l-objettiv, huma se jaqblu fuq stqarrija tal-missjoni fil-livell istituzzjonali ta’ kull membru tal-alleanza. L-istqarrija tal-missjoni se tinvolvi strateġija konġunta sħiħa biex jiġi segwit livell għoli ta’ kooperazzjoni mtejba u sostenibbli madwar livelli varji tal-organizzazzjoni (eż. il-ġestjoni, l-akkademiċi, il-persunal professjonali/ta’ appoġġ u l-istudenti), u f’oqsma differenti ta’ attività (fokus qawwi fuq l-edukazzjoni b’rabtiet fejn hu possibbli mar-riċerka u l-innovazzjoni u s-servizz għas-soċjetà), li tibni fuq is-saħħiet kumplimentari tagħhom.
 • Peress li din l-azzjoni ssegwi approċċ minn isfel għal fuq, kull alleanza se jkollha l-flessibbiltà li ssawwar il-pjan konġunt tax-xogħol tagħha tal-attivitajiet li huwa l-aktar rilevanti biex jintlaħqu l-objettivi strateġiċi tagħhom u li fl-aħħar mill-aħħar se jgħinhom biex jiksbu  il-viżjoni fit-tul tal-Universitajiet Ewropej, kif deskritta hawn fuq.  Dan il-pjan konġunt tax-xogħol tal-attivitajiet għandu jiġi appoġġjat bit-tfassil ta’ strutturi rilevanti u effiċjenti ta’ ġestjoni komuni. Eżempji għall-istabbiliment ta’ kooperazzjoni stretta bejn strutturi ta’ ġestjoni istituzzjonali huma: it-twaqqif ta’ bords konġunti, l-iżvilupp ta’ ġabra komuni ta’ riżorsi fiżiċi u virtwali, intellettwali u amministrattivi, it-tqassim ta’ riżorsi komuni, il-forniment komuni tal-infrastruttura, id-data u s-servizzi bħall-appoġġ għal studenti, riċerkaturi u persunal, l-amministrazzjoni u r-relazzjonijiet internazzjonali, bi proċessi konġunti diġitalizzati fejn hu possibbli).
 • Il-pjan konġunt tax-xogħol għandu wkoll jinkludi attivitajiet biex jintlaħaq il-livell għoli ta’ ambizzjoni f’termini ta’ mobilità, inklużjoni soċjali, u approċċ ibbażat fuq l-isfidi. L-alleanzi għandhom ukoll jinvolvu ruħhom ma’ partijiet interessati ewlenin fl-edukazzjoni u fejn hu possibbli fir-riċerka u l-innovazzjoni biex irawmu l-involviment soċjali tal-istudenti u tal-persunal kif ukoll il-kompetenzi intraprenditorjali ewlenin tagħhom. Din l-azzjoni se tappoġġja istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja fl-implimentazzjoni tal-ewwel stadji ta’ dan il-pjan konġunt tax-xogħol tal-attivitajiet.

Min jista’ jieħu sehem f’Università Ewropea?

Applikant/koordinatur: organizzazzjoni parteċipanti li tissottometti l-proposta f'isem l-imsieħba kollha. Il-koordinatur għandu r-responsabbiltà sħiħa li jiżgura li l-proposta tiġi implimentata skont il-ftehim. L-attivitajiet ta’ koordinazzjoni tiegħu jkopru d-dmirijiet li ġejjin:

 • Jirrappreżenta u jaġixxi f’isem l-alleanza tal-Università Ewropea lejn il-Kummissjoni Ewropea;
 • jerfa' r-responsabbiltà finanzjarja u legali għall-implimentazzjoni operattiva, amministrattiva u finanzjarja xierqa tal-alleanza tal-Università Ewropea;
 • jikkoordina l-alleanza tal-Università Ewropea b'kooperazzjoni mal-imsieħba.

Imsieħba sħaħ huma dawk l-organizzazzjonijiet parteċipanti li jikkontribwixxu b'mod attiv għall-kisba tal-objettivi tal-Universitajiet Ewropej. Kull imsieħeb sħiħ għandu jiffirma mandat li jagħti lill-organizzazzjoni li tikkoordina r-responsabbiltà li taġixxi bħala benefiċjarju ewlieni u li taġixxi f'ismu matul l-implimentazzjoni tal-proposta;

Imsieħba assoċjati (fakultattivi): L-Universitajiet Ewropej jistgħu jinvolvu msieħba assoċjati li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni ta' kompiti/attivitajiet speċifiċi jew appoġġ għat-tixrid u s-sostenibbiltà tal-alleanza. Għall-kwistjonijiet ta' ġestjoni kuntrattwali, l-“imsieħba assoċjati" mhumiex ikkunsidrati bħala parti mill-imsieħba tal-Università Ewropea, u ma jirċevux finanzjament. Madankollu, l-involviment tagħhom u l-irwol tagħhom f'attivitajiet differenti għandu jiġi deskritt b'mod ċar.

Entitajiet affiljati (fakultattivi): Organizzazzjonijiet li jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi u l-attivitajiet tal-Università Ewropea. L-entitajiet affiljati għandhom ikunu identifikati fl-applikazzjoni tal-għotja u jissodisfaw ir-rekwiżiti kif deskritt fl-Anness III (Glossarju ta' termini) ta' din il-Gwida tal-Programm.

 

X’inhuma l-kriterji użati biex tiġi vvalutata proposta tal-Università Ewropea?

Kriterji tal-Eliġibbiltà​

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Kwalunkwe istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja li għandha Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE) valida, mal-entitajiet affiljati tagħha (jekk hemm) bħala msieħba sħaħ jew assoċjati. Kwalunkwe organizzazzjoni pubblika/privata oħra attiva fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ir-riċerka u l-innovazzjoni jew fid-dinja tax-xogħol stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew f’Pajjiż tal-Programm Erasmus+ bħala msieħba assoċjati.

Min jista' japplika?

Kwalunkwe istituzzjoni parteċipanti eliġibbli ta’ edukazzjoni għolja stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew pajjiż ieħor tal-Programm Erasmus+ tista’ tkun l-applikant. Din l-organizzazzjoni tapplika f'isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fl-Università Ewropea.

Numru u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

L-Università Ewropea għandha tkun komposta minn minimu ta’ tliet istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja b’ECHE valida minn tal-anqas tliet Stati Membri tal-UE jew pajjiżi oħra tal-Programm Erasmus+ (imsieħeb sħiħ). Barra minn hekk, kwalunkwe organizzazzjoni pubblika/privata stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew f’Pajjiż tal-programm Erasmus+ ieħor u attiva fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ir-riċerka u l-innovazzjoni jew fid-dinja tax-xogħol tista’ tkun parti mill-alleanza bħala msieħeb assoċjat.

Tul ta’ żmien 

3 snin

Fejn tapplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, li tinsab fi Brussell.

Meta tapplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għall-għotja tagħhom sas-26 ta' Frar f'17:00 (ħin ta' Brussell) għall-alleanzi li jibdew bejn l-1 ta' Settembru u l-1 ta’ Diċembru tal-istess sena.  

Kif tapplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta' din il-Gwida għad-dettalji dwar kif tapplika.

 

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta' din il-Gwida.

 

Kriterji tal-Għoti 

Il-proposta se tkun ivvalutata skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-proposta

(massimu 25 punt)

 

 • Livell ta’ ambizzjoni: kemm il-proposta jkollha l-għan li tindirizza u tersaq lejn il-viżjoni fit-tul tal-azzjoni u l-potenzjal tagħha li tittrasforma u ttejjeb il-kooperazzjoni istituzzjonalizzata (jekk jogħġbok ara t-taqsima “X’inhuma -Universitajiet Ewropej” imsemmija hawn fuq u l-konklużjonijiet rilevanti tal-Kunsill Ewropew tal-14 ta’ Diċembru 2017 8
 • Rilevanza tal-istqarrija konġunta tal-missjoni fit-tul sottomessa mill-alleanza.  L-istqarrija tal-missjoni teħtieġ li tiġi approvata b’mod espliċitu minn korpi rilevanti li jieħdu d-deċiżjonijiet.  
 • Il-livell ta ambizzjoni u l-approċċ innovattiv tal-proposta, inkluż kemm l-alleanza se ssaħħaħ u twessa’ l-kooperazzjoni:
  • fl-għoti tal-edukazzjoni, li jintrabat fejn hu possibbli mar-riċerka u l-innovazzjoni, kif imqabbel ma’ dak li diġà sar mill-membri tal-alleanza.
  • permezz ta’ mudelli strutturali ġodda u innovattivi 
 • Valur miżjud Ewropew. Kemm:
  • Il-proposta tikkontribwixxi għall-iżvilupp taż-żona Ewropea tal-Edukazzjoni
  • il-proposta turi l-valur miżjud iġġenerat permezz tat-transnazzjonalità tagħha, b’mod partikolari għall-istudenti.
  • il-proposta turi kontribut għall-iżvilupp reġjonali, pereżempju permezz tal-involviment tal-membri tal-alleanza fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-Istrateġiji ta’ Speċjalizzazzjoni Intelliġenti
  • l-alleanza se tkun ta’ benefiċċju għal istituzzjonijiet oħrajn tal-edukazzjoni għolja, prinċipalment tal-Unjoni Ewropea, iżda wkoll lil hinn minnha, billi tisħaq fuq l-eċċellenza. 
Bilanċ ġeografiku (massimu 15-il punt)
 • Kemm l-alleanza tinkludi numru kbir ta’ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja minn żoni ġeografiċi differenti9 bħala msieħba sħaħ u tiżgura kopertura ġeografika wiesgħa konformi mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew10
 • Kemm l-applikant immotiva l-kompożizzjoni ġeografika tal-alleanza u wera r-rilevanza tagħha għall-kisba tal-objettivi tal-Universitajiet Ewropej u taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni.

Il-kwalità tal-proposta u tal-implimentazzjoni
(massimu 20 punt)

 

 • Il-konsistenza bejn l-istrateġija konġunta fit-tul u l-istrutturi konġunti proposti u l-attivitajiet konġunti għall-kisba tagħhom
 • Impenji għal ħidma lejn l-objettivi ta’ politika taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni
 • Kemm il-proposta turi kif l-iżvilupp ta’ strateġija konġunta se taqbel mal-livell ta’ ambizzjoni tal-Universitajiet Ewropej u kif l-attivitajiet konġunti se jikkontribwixxu b’mod effiċjenti biex isaħħu u jtejbu:
  • Il-kwalità għolja tal-edukazzjoni, inkluż permezz ta’ mudelli pedagoġiċi innovattivi biex jiġu żviluppati ħiliet u kompetenzi li jħarsu ’l quddiem, jagħmlu l-aħjar użu mit-teknoloġiji diġitali, it-tagħlim imħallat u t-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol. 
  • Il-livell ta’ mobilità għall-istudenti, il-persunal u r-riċerkaturi
  • Fejn huwa possibbli, ir-rabtiet bejn l-edukazzjoni u r-riċerka u l-innovazzjoni, inkluż kif ir-riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni se jerġgħu lura fl-edukazzjoni
  • Il-livell ta’ involviment ma’ partijiet interessati ewlenin biex irawmu l-involviment soċjali tal-istudenti u l-persunal kif ukoll il-kompetenzi intraprenditorjali ewlenin tagħhom
  • Involviment tal-komunità lokali 
  • Id-diversità soċjali tal-korp tal-istudenti u l-miżuri ta’ appoġġ biex jiġu promossi l-aċċess, il-parteċipazzjoni u t-tkomplija ta’ gruppi sottorappreżentati u żvantaġġjati
 • Il-programm ta’ ħidma u l-pjan direzzjonali huwa ċar u expliċitu u fattibbli. Hu jiddeskrivi tajjeb il-progress mistenni, l-ħruġ u l-eżiti għal kull fażi assoċjata ma’ attivitajiet konkreti u azzjonijiet li jikkontribwixxu għar-realizzazzjoni tal-istrateġija konġunta fit-tul. 
 • Settings ta’ kwalità u finanzjarji: l-alleanza waqqfet sistema ta’ valutazzjoni u reviżjoni tal-kwalità, li tinkludi miżuri speċifiċi għal valutazzjoni tal-progress, il-proċessi u r-riżultati (pereżempju permezz tal-iżvilupp ta’ indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi xierqa, inkluż il-feedback minn studenti u persunal). Il-monitoraġġ tal-kwalità għandu jiżgura wkoll li l-implimentazzjoni tal-alleanza tkun kosteffiċjenti.

Kwalità tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni tal-alleanza

(massimu 20 punt)

 • Struttura tal-arranġamenti: id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet u l-kompiti hija ċara u xierqa, turi l-impenn finanzjarju, strutturali u organizzazzjonali fl-ogħla livell istituzzjonali filwaqt li tagħti lill-persunal kollu l-opportunità li jkun parti mill-kokreazzjoni tal-alleanza, kemm permezz tal-għoti tal-edukazzjoni u, fejn ikun possibbli r-riċerka u l-innovazzjoni, u kemm fil-livell tal-organizzazzjoni strutturali permezz ta’ strutturi ta’ ġestjoni kondiviżi, fornitura ta’ servizzi komuni, bażijiet tad-data, riżorsi umani u infrastruttura xjentifika. 
 • Rwoli u responsabbiltajiet: il-kapaċità u r-rwol attiv ta’ kull membru tal-alleanza biex titwassal b’mod konġunt il-viżjoni komuni, l-istrateġija u l-attivitajiet komuni hija murija b’mod ċar.
 • Komplementarjetà: kemm l-imsieħba jikkumplimentaw lil xulxin, inkluż f’termini ta’ diversità ta’ tipi tal-HEIs, jew juru li huma qed jikkollaboraw ma’ xulxin biex jiksbu valur miżjud u kosteffiċjenza.    
 • L-arranġamenti ta’ kooperazzjoni huma mfassla sew biex jimmassimizzaw il-benefiċċji tal-kooperazzjoni integrata billi jnaqqsu l-barrieri u l-ostakli amministrattivi eżistenti u jippromwovu t-tipi ta’ mobilità kollha fi ħdan l-alleanza, inkluża l-mobilità minn u lejn l-organizzazzjonijiet minbarra l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja
 • Il-proposta tinkludi arranġamenti u responsabbiltajiet ċari għal teħid ta’ deċiżjonijiet trasparenti u effiċjenti, riżoluzzjoni tal-konflitti, ġestjoni tar-riskju u r-rappurtar u l-komunikazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti.

Sostenibbiltà u tixrid

(massimu 20 punt)

 • Strateġija fit-tul għas-sostenibbiltà tal-alleanza: il-proposta tinkludi viżjoni dwar is-sostenibbiltà li tiddeskrivi kif kull membru tal-alleanza se jappoġġja dan finanzjarjament jew mod ieħor bl-objettiv li jkun sostenibbli lil hinn mill-perjodu ta’ finanzjament tal-UE.
 • Kapaċità tal-alleanza li taġixxi bħala mudell: kemm il-produzzjoni u l-prattiki tajbin iġġenerati mill-alleanza se jkunu kondiviżi u għandhom il-potenzjal li jkunu integrati f’istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja oħra li magħhom jikkooperaw lil hinn mill-alleanza primarjament fl-Unjoni Ewropea, iżda wkoll barra minnha.
 • Tixrid: il-proposta tipprovdi pjan ċar għat-tixrid tar-riżultati u l-prattiki tajbin implimentati, u tinkludi riżorsi finanzjarji u umani xierqa, attivitajiet, għodod u mezzi ta’ komunikazzjoni inkluż l-użu tal-midja soċjali biex jiġi żgurat li r-riżultati u l-benefiċċji se jiġu trasferiti u kondiviżi b’mod miftuħ u effettiv għal firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati matul u wara l-perjodu ta’ finanzjament tal-alleanza tal-Università Ewropea;
 • Riżorsi ta’ Edukazzjoni Miftuħa u Xjenza Miftuħa u Xjenza taċ-Ċittadini: Jekk rilevanti, u fil-limiti tal-oqfsa legali Ewropej u nazzjonali eżistenti, il-proposta tiddeskrivi kif data, materjali, dokumenti u awdjoviżivi u attivitajiet tal-midja soċjali se jkunu disponibbli biex jagħmlu d-data disponibbli għat-tiftix, aċċessibbli, interoperabbli u terġa’ tintuża (FAIR) minn istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja oħra u Universitajiet Ewropej fl-Ewropa.

 

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jiksbu tal-anqas 70 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu tal-anqas 13-il punt għall-kategorija "rilevanza tal-proposta", 11-il punt għall-kategoriji "kwalità tal-proposta u l-implimentazzjoni”, “kwalità tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni tal-alleanza” u “sostenibbiltà u tixrid” u 8 punti għall-kategorija "bilanċ ġeografiku".

 

X'għandek tkun taf aktar dwar din l-Azzjoni?

Informazzjoni addizzjonali dwar l-Universitajiet Ewropej tiġi ppubblikata fuq is-sit web tal-Kummissjoni11

L-assigurazzjoni tal-kwalità għandha tkun komponent inkorporat biex jiġi żgurat li l-Universitajiet Ewropej iwasslu b'suċċess ir-riżultati mistennija u jilħqu impatt li jmur lil hinn mill-impatt li tista’ tikseb organizzazzjoni msieħba individwali. L-Universitajiet Ewropej meħtieġa jwettqu attivitajiet ta' tixrid immirati li jilħqu lill-partijiet interessati, lil dawk li jfasslu l-politika, lill-professjonisti u lill-intrapriżi. Bħala regola ġenerali, ir-riżultati għandhom ikunu disponibbli bħala riżorsi edukattivi miftuħa (OER) kif ukoll fuq pjattaformi rilevanti, professjonali, settorjali jew tal-awtoritajiet kompetenti.

 

X'inhuma r-regoli tal-finanzjament?

 


Kontribuzzjoni massima tal-UE mogħtija għal 3 snin ta’ Università Ewropea: 5 000 000 EUR

Il-baġit tal-alleanzi tal-Universitajiet Ewropej se jkun ibbażat fuq l-ispejjeż attwalment minfuqa fl-attivitajiet tal-alleanza. L-għotja tal-UE se timmira biex tikkofinanzja dawn l-attivitajiet sa massimu ta’ 80% tal-ispejjeż eliġibbli totali.

Il-baġit mitlub jeħtieġ li jiġi ġustifikat fir-rigward tal-attivitajiet ippjanati kif deskritt fil-formola tal-applikazzjoni. L-ispejjeż kollha se jkollhom jiġu deskritti u ġustifikati.

L-ispejjeż għandhom jikkorrispondu għall-ispejjeż minfuqa mill-istituzzjonijiet parteċipanti b’konformità mal-politika normali tagħhom. B’mod partikolari, għar-remunerazzjonijiet, l-ispejjeż għandhom ikunu konformi mal-politika normali dwar is-salarji attwali flimkien mal-ħlasijiet tas-sigurtà soċjali u spejjeż statutorji oħra normalment inklużi fir-remunerazzjonijiet; l-ispejjeż għall-ivvjaġġar u l-appoġġ individwali għandhom ikunu konformi mal-prattiki normali tal-istituzzjonijiet/organizzazzjonijiet   parteċipanti dwar l-ivvjaġġar u l-akkomodazzjoni; l-ispejjeż tat-tagħmir għandhom jiġu kkanċellati skont il-prattika tal-kontabbiltà normali tal-benefiċjarju

L-ispejjeż (inkluż tagħmir u sottokuntrattar) għandhom ikunu raġonevoli, ġustifikati u relatati direttament mal-kisba tal-objettivi tal-alleanza tal-Università Ewropea. Barra minn hekk is-sottokuntrattar se jkun konformi mar-regoli tal-akkwist pubbliku tal-UE.

Il-partiti differenti tal-baġit għandhom jiġu organizzati kif ġej:

 

Spejjeż eliġibbli

Mekkaniżmu ta' finanzjament

Ammont

Regola tal-allokazzjoni 

1. SPEJJEŻ DIRETTI   Spejjeż eliġibbli attwalment minfuqa    
1.1 Spejjeż tal-persunal Spejjeż tal-persunal assenjati għall-azzjoni (kemm permanenti u kemm temporanja) mill-istituzzjonijiet/organizzazzjonijiet parteċipanti, li jikkonsistu f’salarji attwali u ħlasijiet tas-sigurtà soċjali u spejjeż statutorji oħra inklużi fir-remunerazzjoni tagħhom.    

L-għotja għandha tintuża biex tkopri l-ispejjeż tal-persunal għall-benefiċjarji kollha meta jkunu qed iwettqu kwalunkwe kompitu li huwa relatat direttament mal-kisba tal-objettivi tal-Università Ewropea.

1.2 Spejjeż tal-ivvjaġġar

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, mill-post tal-oriġini tagħhom għall-post tal-attività u lura.

    Applikabbli għal persunal (kemm permanenti u kemm temporanju), studenti u kandidati tad-dottorat mill-istituzzjonijiet/organizzazzjonijiet parteċipanti li jieħdu sehem fl-azzjoni (eż. għal attivitajiet ta’ taħriġ u studju, laqgħat, workshops u seminars).
1.3 Appoġġ individwali Spejjeż marbuta direttament mas-sussistenza u l-akkomodazzjoni tal-parteċipanti matul l-attività, li jieħdu sehem fl-azzjoni.    

Applikabbli għal persunal (kemm permanenti u kemm temporanju) studenti u kandidati tad-dottorat minn istituzzjonijiet/organizzazzjonijiet parteċipanti (eż. għal attivitajiet ta’ taħriġ u studju, laqgħat, workshops u seminars). Dawn l-ispejjeż suppost ikopru attivitajiet ta’ mobilità ta’ tul ta’ żmien limitat.

(massimu 3 xhur)12.

1.4 Tagħmir L-ispejjeż tad-deprezzament tat-tagħmir jew assi oħra (ġodda jew diġà użati) sakemm ikunu attwalment minfuqa mill-istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja parteċipanti.    Massimu ta’ 8% tal-ispejjeż eliġibbli diretti totali Il-porzjon tad-deprezzament tat-tagħmir, il-kera u l-lokazzjoni biss huma eliġibbli, għall-parti li tikkorrispondi għat-tul ta’ żmien tal-perjodu ta’ finanzjament u għar-rata tal-użu attwali, għall-iskop tal-azzjoni. L-ispejjeż tad-deprezzament għat-tagħmir jew assi oħra marbuta direttament mal-attivitajiet tal-iżvilupp ta’ pedagoġiji innovattivi, tagħlim imħallat u/jew ibbażat fuq ix-xogħol huma eliġibbli.
1.5 Spejjeż oħra

Spejjeż marbuta ma’:

 • Trasferiment tal-aħjar prattiki għal istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja barra l-alleanza
 • Tixrid ta’ għarfien u informazzjoni (eż.: reklamar fil-midja, materjali u attivitajiet promozzjonali);
 • Kera ta’ postijiet għal avvenimenti kbar 
 • Verifiki;
 • Tariffi tal-banek inkluża garanzija bankarja fejn mitluba mill-Aġenzija Eżekuttiva;
 • Sottokuntrattar għal kompiti speċifiċi; 
 • Spejjeż tal-ivvjaġġar u/jew tas-sussistenza ta’ partijiet terzi  (esperti, professuri, kelliema eċċ) li jikkontribwixxu għall-attivitajiet tal-Università Ewropea
  Massimu ta’ 5% tal-ispejjeż eliġibbli diretti totali

Is-sottokuntrattar huwa possibbli biss f’każijiet ġustifikati għal kompiti speċifiċi relatati mal-proġett, marbuta biż-żmien meta dawn ma jistgħux jitwettqu mill-membri tal-konsorzju nfushom jew fejn in-natura tal-attività speċifikament tirrikjedi servizzi esterni. Sottokuntrattar ta’ attivitajiet ewlenin ta’ proġett bħal tagħlim u/jew ġestjoni ta’ proġett (ġestjoni ġenerali u koordinament, monitoraġġ, ġestjoni finanzjarja, rappurtar lil EACEA) mhux possibbli.

Membri tal-persunal ta' kobenefiċjarji mhumiex awtorizzati joperaw fil-kapaċità ta' sottokuntrattar għall-proġett.

Spejjeż tal-ivvjaġġar u s-sussistenza għal nies li ma jappartjenux għal waħda mill-organizzazzjonijiet imsieħba jistgħu jiġu kofinanzjati meta dawn il-persuni jkunu mistiedna mill-konsorzju biex jieħdu sehem fl-attivitajiet ewlenin tal-Università Ewropea.

2. SPEJJEŻ INDIRETTI   sa massimu ta’ 7% tal-ispejjeż eliġibbli diretti totali tal-azzjoni13   Rata fissa