Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επικαλέστηκαν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 20171 στα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την προώθηση των εργασιών για την «παρότρυνση της δημιουργίας μέχρι το 2024 περίπου είκοσι ‘Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων’ αποτελούμενων από ολοκληρωμένα δίκτυα πανεπιστημίων σε όλη την ΕΕ τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν πτυχίο συνδυάζοντας σπουδές σε διάφορες χώρες της ΕΕ και θα συμβάλουν στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Παιδείας της 22ης Μαΐου 20182 

υπογράμμισαν περαιτέρω τη δυναμική των «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων» να «ενισχύσουν σημαντικά την κινητικότητα και να προωθήσουν την υψηλή ποιότητα και την αριστεία στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας, με την ενίσχυση του δεσμού μεταξύ διδασκαλίας, έρευνας και καινοτομίας και μεταφοράς γνώσεων, καταδεικνύοντας τα οφέλη της πολύγλωσσης μάθησης, την αναγνώριση των προσόντων και αναπτύσσοντας κοινά προγράμματα και σχέδια εκπαίδευσης και έρευνας.»  Τόνισαν επίσης ότι τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια «θα μπορούσαν να διαδραματίσουν έναν κυρίαρχο ρόλο στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης ως συνόλου».

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια μοναδική πρωτοβουλία που προϋποθέτει ένα τεράστιο άλμα στη συνεργασία μεταξύ όλων των τύπων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης και σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, από τη διδασκαλία και τη μάθηση έως την έρευνα και την καινοτομία. 

 

Ποιοι είναι οι στόχοι και οι προτεραιότητες των ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ;

Τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» έχουν μια φιλόδοξη αποστολή που στοχεύει στην επίτευξη των ακόλουθων δύο στόχων:

 • Προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της ενισχυμένης ευρωπαϊκής ταυτότητας ενώνοντας μια νέα γενιά Ευρωπαίων, οι οποίοι μπορούν να συνεργαστούν και να δουλέψουν σε διαφορετικές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κουλτούρες, σε διαφορετικές γλώσσες, και πέρα από σύνορα, τομείς και επιστημονικά πεδία.
 • Σημαντικό άλμα προς την ποιότητα, απόδοση, ελκυστικότητα και διεθνή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και συμβολή στην ευρωπαϊκή οικονομία της γνώσης, την απασχόληση, τον πολιτισμό και την ευημερία μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων και της προσπάθειας να γίνει πραγματικότητα το τρίγωνο της γνώσης3, «Η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης θα επιτρέψει στα κράτη μέλη της ΕΕ να κάνουν περισσότερα, γρηγορότερα, για να αυξήσουν την ποιότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ενσωμάτωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισής τους, παρέχοντας παράλληλα έμπνευση σε χώρες εκτός ΕΕ που θα ακολουθήσουν». Εν προκειμένω, τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές τους, θα δεσμευθούν για την επίτευξη των σχετικών στόχων πολιτικής του Ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, όπως: πολυγλωσσία· αυτόματη αναγνώριση4 των ακαδημαϊκών προσόντων και των περιόδων εκπαίδευσης στο εξωτερικό, που προβλέπονται από τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο της συμμαχίας· χρήση της ευρωπαϊκής κάρτας φοιτητή5, από τη στιγμή που τεθεί σε πλήρη λειτουργία· καθώς και τις βασικές δεσμεύσεις της Μπολόνια (διασφάλιση ποιότητας, αναγνώριση, και, κατά περίπτωση, πτυχίο τριών κύκλων σπουδών6).

 

Τι στηρίζει η συγκεκριμένη δράση;

Αυτή η δράση στηρίζει τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο να ξεπεράσουν τα υφιστάμενα μοντέλα συνεργασίας στην ανώτατη εκπαίδευση, και να επιτύχουν σταδιακά το μακροπρόθεσμο φιλόδοξο όραμα για τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια».

 • Αυτή η δράση δοκιμάζει διάφορα καινοτόμα και διαρθρωτικά μοντέλα για την υλοποίηση και την επίτευξη του μακροπρόθεσμου οράματος που αναφέρεται στην ενότητα «Τι είναι τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια». Στηρίζει τη δημιουργία συμμαχιών, αποτελούμενες ιδανικά από 5 έως 8 εταίρους, είτε με τη σύσταση νέων συμπράξεων συνεργασίας είτε με την ενίσχυση των υφιστάμενων, μέσω μιας προσέγγισης βήμα προς βήμα. Θα έχουν τη δυνατότητα να συνδέσουν ακαδημαϊκούς και μη ακαδημαϊκούς εταίρους από την αγορά εργασίας και να αναπτυχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.
 • Μέσω της δράσης αυτής, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα εφαρμόσουν σταδιακά τις δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου οράματός τους, ξεκινώντας με την αύξηση του βαθμού ενσωμάτωσής τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα συμφωνήσουν σε μια δήλωση αποστολής σε επίπεδο ιδρύματος καθενός από τα μέλη της συμμαχίας. Η δήλωση αποστολής θα πρέπει να εμπεριέχει μια πλήρη κοινή στρατηγική για την επιδίωξη υψηλού επιπέδου ενισχυμένης και βιώσιμης συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα του οργανισμού (π.χ. διαχείριση, ακαδημαϊκοί, επαγγελματικό/υποστηρικτικό προσωπικό και φοιτητές), και σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας (έντονη έμφαση στην εκπαίδευση η οποία θα συνδέεται, όπου είναι δυνατόν, με την έρευνα και καινοτομία και την προσφορά υπηρεσίας στην κοινωνία), αξιοποιώντας τα συμπληρωματικά δυνατά σημεία τους.
 • Δεδομένου ότι αυτή η δράση ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, κάθε συμμαχία θα έχει την ευελιξία να διαμορφώσει το δικό της κοινό πλάνο εργασίας δραστηριοτήτων το οποίο είναι το πλέον συναφές και θα συμβάλει εν τέλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων τους το μακροπρόθεσμο όραμα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, όπως περιγράφηκε ανωτέρω.Αυτό το κοινό πλάνο εργασίας δραστηριοτήτων πρέπει να υποστηρίζεται από το σχεδιασμό συναφών και αποτελεσματικών κοινών δομών διαχείρισης. Παραδείγματα για την ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ θεσμικών διοικητικών δομών είναι: η δημιουργία κοινών διοικητικών συμβουλίων, η ανάπτυξη κοινή δεξαμενής φυσικών και εικονικών πνευματικών και διοικητικών πόρων, η διανομή κοινών πόρων, η κοινή παροχή υποδομών, δεδομένων και υπηρεσιών όπως υποστήριξη σε φοιτητές, ερευνητές και προσωπικό, διοικητικές και διεθνείς σχέσεις, με ψηφιοποιημένες κοινές διαδικασίες όπου είναι δυνατόν).
 • Το κοινό πλάνο εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες για την επίτευξη των υψηλού επιπέδου φιλοδοξιών όσον αφορά την κινητικότητα, την κοινωνική ένταξη, και την προσέγγιση βασισμένη σε προκλήσεις. Οι συμμαχίες θα πρέπει επίσης να συμπράττουν με τους βασικούς παράγοντες στην εκπαίδευση και όπου είναι δυνατόν στην έρευνα και καινοτομία για την προώθηση της συμμετοχής φοιτητών και προσωπικού στα κοινά, καθώς και την καλλιέργεια των βασικών επιχειρηματικών ικανοτήτων τους. Η δράση αυτή στηρίζει τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην εφαρμογή των πρώτων βημάτων αυτού του κοινού πλάνου εργασίας δραστηριοτήτων.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει σε ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο;

Αιτών/συντονιστής: συμμετέχων οργανισμός που υποβάλλει την πρόταση εξ ονόματος όλων των εταίρων. Ο συντονιστής έχει την πλήρη ευθύνη να διασφαλίσει ότι η πρόταση εφαρμόζεται με βάση τη συμφωνία. Οι συντονιστικές του ενέργειες περιλαμβάνουν τα εξής καθήκοντα:

 • εκπροσωπεί τη συμμαχία Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και ενεργεί εξ ονόματός της έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·
 • φέρει την οικονομική και νομική ευθύνη για την ορθή επιχειρησιακή, διοικητική και οικονομική υλοποίηση της συμμαχίας Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
 • συντονίζει τη συμμαχία Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τους εταίρους. 

Πλήρεις εταίροι: συμμετέχοντες οργανισμοί που συμβάλλουν ενεργά στην υλοποίηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Κάθε πλήρης εταίρος πρέπει να υπογράφει εντολή με την οποία να ορίζει ως κύριο δικαιούχο τον συντονιστικό οργανισμό ο οποίος θα ενεργεί εξ ονόματός του κατά την υλοποίηση του σχεδίου·

Συνεργαζόμενοι εταίροι (προαιρετικό): Στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια μπορούν να συμμετέχουν συνεργαζόμενοι εταίροι που συμβάλλουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων καθηκόντων/δραστηριοτήτων ή στηρίζουν τη διάδοση και τη βιωσιμότητα της συμμαχίας. Όσον αφορά τη διαχείριση συμβατικών θεμάτων, οι «συνεργαζόμενοι εταίροι» δεν θεωρούνται μέρος των εταίρων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση. Ωστόσο, η συμμετοχή τους και ο ρόλος που διαδραματίζουν σε διάφορες δραστηριότητες πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια.

Συνδεόμενες οντότητες (προαιρετικό): Οργανισμοί που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Οι συνδεόμενες οντότητες πρέπει να προσδιορίζονται στην αίτηση επιχορήγησης και να πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα III (Γλωσσάριο βασικών όρων) του παρόντος οδηγού προγράμματος.

 

Ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση μιας πρότασης Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου;

Κριτήρια επιλεξιμότητας​

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί​

Οποιοδήποτε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που διαθέτει έγκυρο χάρτη Erasmus για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE), με τις συνδεόμενες οντότητές του (αν υπάρχουν). 

Οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος/ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της έρευνας και της καινοτομίας ή στον κόσμο της εργασίας, και είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε άλλη Χώρα του Προγράμματος.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;​

Οποιοδήποτε επιλέξιμο συμμετέχον ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε Χώρα του Προγράμματος μπορεί να υποβάλει αίτηση. Ο οργανισμός αυτός υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. 

NΑριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο πρέπει να αποτελείται από κατ’ ελάχιστο τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τουλάχιστον τρία κράτη μέλη της ΕΕ ή άλλες Χώρες του Προγράμματος.  Επιπλέον, κάθε δημόσιος/ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της έρευνας και καινοτομίας ή στην αγορά εργασίας μπορεί να συμμετέχει (ως συνεργαζόμενος εταίρος) στη συμμαχία. 

Διάρκεια ​

3 έτη 

Πού υποβάλλεται η αίτηση; ​

Στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;​

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως τις 28 Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τις συμμαχίες που αναμένεται να ξεκινήσουν από 1 Σεπτεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.  

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;​

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

 

Οι αιτούντες οργανισμοί αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

 

Κριτήρια χορήγησης 

Η πρόταση αξιολογείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια της πρότασης

(μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 

 • Σκοπός: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση στοχεύει να εξετάσει και να σημειώσει πρόοδο ως προς το μακροπρόθεσμο όραμα της δράσης (βλέπε ενότητα «Τι είναι τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» που αναφέρεται παραπάνω και τα σχετικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 20177)  
 • Συμβολή στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης
 • Συνάφεια της δήλωσης κοινής μακροπρόθεσμης αποστολής που υποβάλλεται από τη συμμαχία.  Η δήλωση αποστολής πρέπει να προσυπογράφεται ρητά από τους σχετικούς φορείς λήψης αποφάσεων. 
 • Επίπεδο φιλοδοξίας και καινοτόμος προσέγγιση της πρότασης, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού στον οποίο η συμμαχία θα ενισχύσει και θα επεκτείνει τη συνεργασία:
  • στην παροχή εκπαίδευσης, συνδέοντάς την όπου είναι δυνατόν με την έρευνα και καινοτομία, σε σύγκριση με όσα έχουν ήδη γίνει από τα μέλη της συμμαχίας.
  • through innovative and new structural models
 • Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ο βαθμός στον οποίο:
  • η πρόταση καταδεικνύει την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται μέσω της διακρατικότητάς της, ειδικότερα για τους φοιτητές, 
  • η πρόταση καταδεικνύει τη συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη, για παράδειγμα μέσω της συμμετοχής των μελών της συμμαχίας στην ανάπτυξη και υλοποίηση των στρατηγικών «έξυπνης» εξειδίκευσης
  • η συμμαχία θα ωφελήσει άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και πέραν αυτής, οδηγώντας την αριστεία. 
Γεωγραφική ισορροπία 
(μέγιστη βαθμολογία: 15 βαθμοί)
 • Ο βαθμός στον οποίο η συμμαχία περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από διάφορες γεωγραφικές περιοχές8 και εξασφαλίζει ευρεία γεωγραφική κάλυψη σύμφωνα με τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου9
 • Ο βαθμός στον οποίο ο αιτών έχει αιτιολογήσει τη γεωγραφική σύνθεση της συμμαχίας και έχει καταδείξει τη συνάφειά της με την επίτευξη των στόχων των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και του Ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης.

Ποιότητα της πρότασης και της υλοποίησης
(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 

 • Συνοχή μεταξύ των στόχων της πρότασης και των κοινών προγραμματισμένων δραστηριοτήτων για την επίτευξή τους
 • Δεσμεύσεις για την επίτευξη των πολιτικών στόχων του Ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης
 • Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η κατάρτιση κοινής στρατηγικής και κοινών προγραμματισμένων δραστηριοτήτων θα ανταποκριθεί στο επίπεδο φιλοδοξίας των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και θα συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση και τη βελτίωση:
  • της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, μέσω καινοτόμων παιδαγωγικών μοντέλων για την ανάπτυξη μελλοντοστραφών δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες, τη μικτή μάθηση και τη μάθηση στο χώρο εργασίας 
  • του επιπέδου κινητικότητας φοιτητών, προσωπικού και ερευνητών
  • όπου είναι δυνατόν, των συνδέσεων μεταξύ εκπαίδευσης και έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο τα αποτελέσματα της έρευνας και καινοτομίας θα ανατροφοδοτήσουν την εκπαίδευση
  • του επιπέδου σύμπραξης με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη για την προώθηση της συμμετοχής φοιτητών και προσωπικού στα κοινά, καθώς και την καλλιέργεια των βασικών επιχειρηματικών ικανοτήτων τους
  • της συμμετοχής της τοπικής κοινότητας 
 • της κοινωνικής πολυμορφίας των φοιτητών και της λήψης υποστηρικτικών μέτρων για την προώθηση της πρόσβασης, συμμετοχής και ολοκλήρωσης των σπουδών από υποεκπροσωπούμενες και μειονεκτούσες ομάδες
 • Το πρόγραμμα εργασίας-οδικός χάρτης είναι σαφές και ρητό, καλύπτει τα διάφορα στάδια και περιγράφει επαρκώς την αναμενόμενη πρόοδο, απόδοση και τα αποτελέσματα μεταξύ των διαφορετικών φάσεων. 
 • Ποιοτικές και οικονομικές συνθήκες: η συμμαχία έχει δημιουργήσει μια ποιοτική αξιολόγηση και αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την εκτίμηση της προόδου, των διαδικασιών και των παραδοτέων (για παράδειγμα μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, συμπεριλαμβανομένης της ανατροφοδότησης από φοιτητές και προσωπικό). Η παρακολούθηση της ποιότητας θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι η υλοποίηση της συμμαχίας είναι οικονομικά αποδοτική.

Ποιότητα του καθεστώτος συνεργασίας της συμμαχίας

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Δομή του καθεστώτος: η κατανομή των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων πραγματοποιείται με σαφή και κατάλληλο τρόπο, καταδεικνύει την οικονομική, διαρθρωτική και οργανωτική δέσμευση στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο ενώ δίνει την ευκαιρία σε όλο το προσωπικό να συμμετάσχει στην από κοινού δημιουργία της συμμαχίας, μέσω της παροχής εκπαίδευσης και, όπου είναι δυνατόν, έρευνας και καινοτομίας, και σε διαρθρωτικό επίπεδο οργανισμού μέσω κοινών διοικητικών δομών, κοινής παροχής υπηρεσιών, βάσεων δεδομένων, ανθρώπινων πόρων και επιστημονικών υποδομών. . 
 • Ρόλοι και αρμοδιότητες: καταδεικνύεται σαφώς η ικανότητα και ο ενεργός ρόλος κάθε μέλους της συμμαχίας στο να εκπληρώσει από κοινού το κοινό όραμα, τη στρατηγική και τις κοινές δραστηριότητες.
 • Συμπληρωματικότητα: ο βαθμός στον οποίο οι εταίροι αλληλοσυμπληρώνονται, όσον αφορά και την ποικιλία των τύπων ΑΕΙ, ή αποδεικνύουν ότι συνεργάζονται μεταξύ τους για την επίτευξη προστιθέμενης αξίας και οικονομικής αποδοτικότητας.  
 • Το καθεστώς συνεργασίας είναι καλά σχεδιασμένο για τη μεγιστοποίηση των οφελών της ολοκληρωμένης συνεργασίας μέσω της μείωσης των υφιστάμενων διοικητικών φραγμών και εμποδίων και για την προώθηση όλων των ειδών κινητικότητας εντός της συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας προς και από οργανισμούς εκτός των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 • Η πρόταση περιλαμβάνει αναλυτικές ρυθμίσεις και αρμοδιότητες για τη διαφανή και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, τη διευθέτηση συγκρούσεων, τη διαχείριση κινδύνων και την υποβολή εκθέσεων και την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών.

Βιωσιμότητα και διάδοση

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη βιωσιμότητα της συμμαχίας: η πρόταση περιλαμβάνει μια ενότητα για τη βιωσιμότητα που περιγράφει πώς κάθε μέλος της συμμαχίας θα την υποστηρίξει οικονομικά ή με άλλο τρόπο με το στόχο τη βιωσιμότητά της μετά την περίοδο χρηματοδότησης από την ΕΕ.
 • Ικανότητα της συμμαχίας να ενεργεί ως πρότυπο: ο βαθμός στον οποίο τα αποτελέσματα και οι ορθές πρακτικές που προκύπτουν από τη συμμαχία θα κοινοποιηθούν και έχουν τη δυνατότητα να ενσωματωθούν σε άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζονται πέραν της συμμαχίας, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκτός.
 • Διάδοση: η πρόταση προβλέπει ένα σαφές σχέδιο διάδοσης των αποτελεσμάτων και ορθών πρακτικών που εφαρμόζονται, και περιλαμβάνει κατάλληλους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, δραστηριότητες, εργαλεία και κανάλια επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα και τα οφέλη θα διαβιβαστούν και θα κοινοποιηθούν με ανοιχτό και αποτελεσματικό τρόπο σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο χρηματοδότησης της συμμαχίας για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.
 • Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και πόροι Ανοικτής Επιστήμης και Επιστήμης των Πολιτών: Κατά περίπτωση, και εντός των ορίων των υφιστάμενων εθνικών και ευρωπαϊκών νομικών πλαισίων, η πρόταση περιγράφει με ποιο τρόπο θα διατεθούν δεδομένα, υλικά, έγγραφα και οπτικοακουστικά μέσα καθώς και δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα αναζήτησης, πρόσβασης, διαλειτουργικότητας, και εκ νέου χρήσης (FAIR) των δεδομένων σε άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στην Ευρώπη.

 

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 13 βαθμούς στην κατηγορία «συνάφεια της πρότασης», 11 βαθμούς στις κατηγορίες «ποιότητα της πρότασης και της υλοποίησης», «ποιότητα του καθεστώτος συνεργασίας της συμμαχίας» και «βιωσιμότητα και διάδοση» και 8 βαθμούς στην κατηγορία «γεωγραφική ισορροπία».

 

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση;

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Επιτροπής10

Η διασφάλιση της ποιότητας πρέπει να αποτελεί πάγιο συστατικό στοιχείο, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ότι ο αντίκτυπός τους εκτείνεται πέραν του αντίκτυπου που θα μπορούσε να έχει ένας μεμονωμένος οργανισμός εταίρος. Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια πρέπει να εκτελούν στοχευμένες δραστηριότητες διάδοσης που απευθύνονται στους ενδιαφερόμενους φορείς, στους φορείς χάραξης πολιτικής, στους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις. Κατά κανόνα, τα αποτελέσματα πρέπει να διατίθενται ως ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και να δημοσιεύονται στις πλατφόρμες ενημέρωσης των αντίστοιχων επαγγελματικών οργανώσεων, τομέων ή αρμόδιων αρχών.

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 


Ανώτατη συνεισφορά της ΕΕ που χορηγείται για ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο διάρκειας 3 ετών: 5 000 000 EUR

The budget of the European Universities alliances will be based on the costs actually incurred by the alliance's activities. The EU grant will aim at co-financing these activities up to a maximum of 80% of the total eligible costs.

Ο προϋπολογισμός των συμμαχιών για τα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια βασίζεται στο πραγματικό κόστος των δραστηριοτήτων της συμμαχίας. Η επιχορήγηση της ΕΕ αποσκοπεί στη συγχρηματοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων μέχρι και το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Ο προϋπολογισμός που ζητείται πρέπει να αιτιολογείται σε σχέση με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες που περιγράφονται στο έντυπο της αίτησης. Όλες οι δαπάνες πρέπει να περιγράφονται και να αιτιολογούνται πλήρως.

Οι δαπάνες πρέπει να αντιστοιχούν στις δαπάνες που βαρύνουν τα συμμετέχοντα ιδρύματα σύμφωνα με τη συνήθη πολιτική τους. Ειδικότερα, όσον αφορά τις αμοιβές, οι δαπάνες πρέπει να είναι σύμφωνα με τη συνήθη πολιτική για τις πραγματικές αποδοχές συν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και άλλες νόμιμες δαπάνες που συνήθως περιλαμβάνονται στις αμοιβές· οι δαπάνες για ταξίδια και οι ατομικές δαπάνες πρέπει να είναι σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές των συμμετεχόντων ιδρυμάτων/οργανισμών αναφορικά με τα ταξίδια και τη στέγαση· οι δαπάνες εξοπλισμού πρέπει να αποσβεστούν σύμφωνα με τη συνήθη λογιστική πρακτική του δικαιούχου.

Οι δαπάνες (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και της υπεργολαβίας) πρέπει να είναι εύλογες, αιτιολογημένες και να σχετίζονται άμεσα με την επίτευξη των στόχων της συμμαχίας για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Επιπλέον, η υπεργολαβία πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.

Τα διάφορα στοιχεία του προϋπολογισμού πρέπει να είναι οργανωμένα ως εξής:

 

Επιλέξιμες δαπάνες​

Μηχανισμός χρημα-τοδότησης​

Ποσό​

Κανόνας κατανομής ​

1. ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   Επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν    
1.1 Δαπάνες προσωπικού Δαπάνες προσωπικού που απασχολείται στη δράση (μόνιμου και έκτακτου) από τα συμμετέχοντα ιδρύματα/οργανισμούς, αποτελούμενες από τις πραγματικές αποδοχές συν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και άλλες νόμιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται στις αμοιβές του.    

Η επιχορήγηση πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των δαπανών προσωπικού για όλους τους δικαιούχους κατά την άσκηση των καθηκόντων που συνδέονται άμεσα με την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

1.2 Δαπάνες μετακίνησης

Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων στον τόπο της δραστηριότητας μετ’ επιστροφής.

    Ισχύει για το προσωπικό (μόνιμο και έκτακτο), τους φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες από τα συμμετέχοντα ιδρύματα/οργανισμούς που λαμβάνουν μέρος στη δράση (π.χ. για δραστηριότητες κατάρτισης και σπουδών, συναντήσεις, εργαστήρια και σεμινάρια).
1.3 Individual support Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη διαβίωση και τη στέγαση των συμμετεχόντων που συμμετέχουν στη δράση, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.    

Ισχύει για το προσωπικό (μόνιμο και έκτακτο), τους φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες από τα συμμετέχοντα ιδρύματα/οργανισμούς (π.χ. για δραστηριότητες κατάρτισης και σπουδών, συναντήσεις, εργαστήρια και σεμινάρια). Αυτές οι δαπάνες πρόκειται να καλύψουν δραστηριότητες κινητικότητας περιορισμένης διάρκειας.
(μέγιστη διάρκεια 3 μήνες)11.

1.4 Εξοπλισμός Δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού ή άλλων περιουσιακών στοιχείων (νέων ή μεταχειρισμένων) εφόσον όντως βαρύνουν τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.    Μέχρι και το 5% των συνολικών άμεσων επιλέξιμων δαπανών Μόνο το μέρος των δαπανών απόσβεσης, ενοικίασης και μίσθωσης εξοπλισμού είναι επιλέξιμο, όσον αφορά το τμήμα που αντιστοιχεί στη διάρκεια της περιόδου χρηματοδότησης και στο ποσοστό της πραγματικής χρήσης, για τους σκοπούς της δράσης. Επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων και δραστηριοτήτων μικτής μάθησης και/ή μάθησης στο χώρο εργασίας.
1.5 Λοιπές δαπάνες Δαπάνες που συνδέονται με:
 • Μεταφορά βέλτιστων πρακτικών σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εκτός της συμμαχίας
 • Διάδοση γνώσεων και πληροφοριών (π.χ.: δια-φήμιση στα μέσα ενημέ-ρωσης, διαφημιστικό υλι-κό και δραστηριότητες)·
 • Ενοικίαση εγκαταστάσεων για σημαντικές εκδηλώσεις 
 • Ελέγχους·
 • Τραπεζικές επιβαρύνσεις συμπεριλαμβανομένης της τραπεζικής εγγύησης εφό-σον ζητηθεί από τον Εκτε-λεστικό Οργανισμό·
 • Υπεργολαβία για συγκε-κριμένα καθήκοντα·
 • Δαπάνες μετακίνησης και/ή διαμονής τρίτων (ε-μπειρογνώμονες, καθηγη-τές, ομιλητές, κ.λπ.) οι ο-ποίοι συνεισφέρουν στις δραστηριότητες του Ευ-ρωπαϊκού Πανεπιστημίου
  Μέχρι και το 5% των συνολικών άμεσων επιλέξιμων δαπανών

Η υπεργολαβία είναι δυνατή μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις για συγκεκριμένα, χρονικά προσδιορισμένα καθήκοντα που σχετίζονται με το σχέδιο, όταν αυτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν από τα μέλη της κοινοπραξίας ή όταν η φύση της δραστηριότητας απαιτεί συγκεκριμένα εξωτερικές υπηρεσίες. Δεν είναι δυνατή η υπεργολαβία βασικών δραστηριοτήτων του σχεδίου, όπως διδασκαλία και/ή διαχείριση έργου (γενικής διαχείριση και συντονισμός, παρακολούθηση, οικονομική διαχείριση, υποβολή εκθέσεων στον EACEA).

Τα μέλη του προσωπικού των συνδικαιούχων ενός σχεδίου δεν επιτρέπεται να λειτουργούν ως υπεργολάβοι.

Η συγχρηματοδότηση των δαπανών μετακίνησης και διαμονής για άτομα που δεν ανήκουν σε έναν από τους οργανισμούς εταίρους είναι δυνατή όταν τα εν λόγω άτομα προσκαλούνται από την κοινοπραξία να λάβουν μέρος στις βασικές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

2. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   μέχρι και το 7% των συνολικών άμεσων επιλέξιμων δαπανών της δράσης12   Κατ’ αποκοπή ποσό

 

Τι είναι τα ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ;

Ο όρος «Πανεπιστήμια» πρέπει να γίνεται κατανοητός με την ευρύτατη έννοια, περιλαμβάνοντας όλους τους τύπους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η πρωτοβουλία για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ανταποκρίνεται σε ένα μακροπρόθεσμο όραμα και σε αυτό το πλαίσιο, τα παρακάτω βασικά στοιχεία αναμένεται να υλοποιηθούν από τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» έως το 2025:

 • Μια κοινή, ολοκληρωμένη, μακροπρόθεσμη στρατηγική για την εκπαίδευση η οποία θα συνδέεται, όπου είναι δυνατόν, με την έρευνα και καινοτομία και την κοινωνία γενικότερα:
  • Με βάση ένα κοινό όραμα και κοινές αξίες, για την επιδίωξη υψηλού επιπέδου ενισχυμένης, βιώσιμης συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα του οργανισμού, καθώς και σε διάφορους τομείς δραστηριότητας, αξιοποιώντας τα συμπληρωματικά δυνατά σημεία τους.
  • Το προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες των συμμετεχόντων οργανισμών είναι αρμόδιο για την υλοποίηση αυτού του οράματος.
 • Μια ευρωπαϊκή διαπανεπιστημιακή «πανεπιστημιούπολη» ανώτατης εκπαίδευσης όπου κατά κανόνα:
  • Οι φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και το προσωπικό μπορούν να κινούνται απρόσκοπτα (φυσικά ή εικονικά) για σπουδές, κατάρτιση, διδασκαλία, έρευνα, εργασία ή κοινή χρήση υπηρεσιών σε οποιοδήποτε από τα ιδρύματα-εταίρους. Οι φοιτητές εξατομικεύουν την επιλογή τους για το πού και τι θα σπουδάσουν μέσα στα όρια παιδαγωγικά ορθών και λογικά δομημένων προγραμμάτων σπουδών μεταξύ των διαφόρων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των άλλων μελών της συμμαχίας.
  • Η ενσωματωμένη κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού, αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό. Τουλάχιστον το 50% των φοιτητών εντός της συμμαχίας θα ωφεληθεί από αυτή την κινητικότητα, είτε φυσική, εικονική ή μικτή.d mobility at all levels, including at Bachelor, Master and Doctoral levels, is a standard feature. At least 50% of the students within the alliance should benefit from such mobility, be it physical, virtual or blended.
  • Νέα κοινά και ευέλικτα προγράμματα σπουδών παραδίδονται, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο των τριών κύκλων σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό), με βάση διεπιστημονικές και διατομεακές προσεγγίσεις, ενσωματώνοντας καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των πιο σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών. Το περιεχόμενο είναι εξατομικευμένο αλλά η συνεργασία είναι γενική.
  • Πρακτική και/ή εργασιακή εμπειρία παρέχεται από εξωτερικούς μέντορες με σκοπό την καλλιέργεια επιχειρηματικής νοοτροπίας και την ανάπτυξη της συμμετοχής στα κοινά·
  • Οι φοιτητές αντανακλούν την πολυμορφία του πληθυσμού (από κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής άποψης), λαμβάνοντας υπόψη και τους δια βίου εκπαιδευόμενους, τους Διασφαλίζεται η πρόσβαση, συμμετοχή και ολοκλήρωση των σπουδών από υποεκπροσωπούμενες και μειονεκτούσες ομάδες.  
 • Ευρωπαϊκές ομάδες φοιτητών και ακαδημαϊκών επιφορτισμένες με τη δημιουργία γνώσεων («προσέγγιση βασισμένη σε προκλήσεις»), ενδεχομένως μαζί με ερευνητές, επιχειρήσεις, περιφερειακούς παράγοντες και φορείς της κοινωνίας των πολιτών - ανάλογα με τη συνολική στρατηγική και το όραμα για της συμμαχίας - εξετάζουν μαζί κοινωνικές και άλλες προκλήσεις της επιλογής τους σε μια διεπιστημονική προσέγγιση μέσω:
  • της καινοτόμου μάθησης και κατάρτισης που εξοπλίζει φοιτητές και ερευνητές με υψηλού επιπέδου, επιχειρηματικές, ανοικτής επιστήμης και μεταβιβάσιμες δεξιότητες για μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας και οικονομία και κοινωνία της γνώσης, και μέσω της μεταφοράς των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της εκπαίδευσης
  • της δημιουργίας καινοτόμων λύσεων που προσαρμόζονται σε διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης

Επιπλέον, τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» θα λειτουργούν ως μοντέλα ορθής πρακτικής για τη σταδιακή περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας, της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας του τομέα ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη και θα πρέπει να αποτελέσουν βασικά στοιχεία του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης οδηγώντας την αριστεία.  Όπως δηλώνει η Ανακοίνωση για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ευρώπης: ο ρόλος των πολιτικών για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμόCOM(2018) 268 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0268

 • 4. COM(2018)270 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0268
 • 5. https://ec.europa.eu/education/european-student-card-initiative_en
 • 6. Η υλοποίηση των βασικών δεσμεύσεων της Μπολόνια είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση και την υποστήριξη της ποιότητας και της συνεργασίας:
  • ένα σύστημα τριών κύκλων σπουδών συμβατό με το γενικό πλαίσιο προσόντων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα πτυχία του πρώτου και του δεύτερου κύκλου που κλιμακώνονται με το ECTS
  • τη συμμόρφωση με τη Σύμβαση της Λισαβόνας για την αναγνώριση
  • τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με τα Πρότυπα και τις Κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας στον Ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • 7. http://www.consilium.europa.eu/media/32204/14-final-conclusions-rev1-en.pdf
  • 8. Ανατρέξτε στον κατάλογο των ευρωπαϊκών γεωγραφικών περιοχών σύμφωνα με τις κατηγορίες που ορίζει το EuroVoc (ο επίσημος πολύγλωσσος θησαυρός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον οποίο διαχειρίζεται η Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ):  http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=request&mturi=http://eurovoc.europa.eu/100277&language=en&view=mt&ifacelang=en
  • 9. Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2017, οι αρχηγοί των κρατών και των κυβερνήσεων υποστήριξαν την εμφάνιση "(…) έως το 2024 είκοσι «Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων», τα οποία συνίστανται σε δίκτυα πανεπιστημίων από όλη την ΕΕ (...)».
  • 10. https://ec.europa.eu/education/european-universities-initiative_en
  • 11. Οι κινητικότητες διάρκειας άνω των 3 μηνών μπορούν να υπαχθούν στα «σχέδια κινητικότητας για φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης»
  • 12.

   Κατ’ αποκοπή ποσό, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 7% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου, λογίζεται ως έμμεση επιλέξιμη δαπάνη και περιλαμβάνει τα γενικά διοικητικά έξοδα του δικαιούχου, τα οποία δεν καλύπτονται ήδη από τις επιλέξιμες άμεσες δαπάνες (π.χ. λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος ή διαδικτύου, έξοδα εγκαταστάσεων, κ.λπ.) αλλά για τα οποία θεωρείται υπόχρεο προς καταβολή το σχέδιο.