Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet

Vad är syftet med kapacitetsuppbyggnadsprojekt?

Projekt för kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet ska

 • främja samarbete och utbyten på ungdomsområdet mellan programländer och partnerländer från olika regioner1 i världen
 • förbättra kvaliteten i och erkännandet av arbete på ungdomsområdet, icke-formellt lärande och volontärarbete i partnerländer och se till att de samverkar med och kompletterar formella utbildningssystem, arbetsmarknaden och samhället i stort
 • främja utveckling, provning och lansering av system och program för icke-formella utbyten på regional nivå (dvs. inom och mellan regioner i världen)
 • främja utbyten för icke-formellt lärande mellan program- och partnerländer, framför allt med inriktning på unga med begränsade möjligheter, för att höja deltagarnas kompetens och uppmuntra dem att delta aktivt i samhället.

 

Vad är ett kapacitetsuppbyggnadsprojekt?

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt är samarbetsprojekt mellan olika länder som baseras på multilaterala partnerskap mellan organisationer som är verksamma på ungdomsområdet i program- och partnerländer. De kan också omfatta organisationer från allmän och yrkesinriktad utbildning och från andra socioekonomiska sektorer.

 

Vilken verksamhet kan få bidrag i ett kapacitetsuppbyggnadsprojekt?

Projekten bör bedriva verksamhet som

 • främjar strategiskt samarbete mellan ungdomsorganisationer och myndigheter i partnerländer
 • främjar samarbete mellan ungdomsorganisationer och organisationer inom allmän utbildning och yrkesutbildning samt med företrädare för näringslivet och arbetsmarknaden
 • ökar kapaciteten hos ungdomsråd, ungdomsplattformar och lokala, regionala och nationella myndigheter som arbetar med ungdomsfrågor i partnerländer
 • förbättrar ledning, styrning, innovationsförmåga och internationalisering hos ungdomsorganisationer i partnerländer
 • lanserar, testar och genomför metoder för arbete inom ungdomsområdet, t.ex.
  • verktyg och metoder för att främja den sociala och yrkesrelaterade utvecklingen hos personer som arbetar med unga och utbildare
  • icke-formella lärandemetoder, särskilt sådana som främjar inhämtande eller förbättring av kompetens, inklusive mediekompetens
  • nya former för praktiska utbildningsprogram och simuleringar av fall från verkliga livet, nya former av ungdomsarbete, framför allt strategisk användning av öppet och flexibelt lärande, virtuella utbyten, öppna lärresurser och bättre it-användning
  • samarbete, nätverksarbete och lärande av varandra som främjar effektiv förvaltning, internationalisering och ledning av organisationer på ungdomsområdet.

 

Följande verksamheter kan genomföras inom ett kapacitetsuppbyggnadsprojekt:

Kapacitetsuppbyggande verksamhet

 • Verksamhet som uppmuntrar till politisk dialog, samarbete, nätverksarbete och utbyte av metoder på ungdomsområdet, som konferenser, workshoppar och möten.
 • Stora ungdomsevenemang.
 • Informations- och upplysningskampanjer.
 • Utarbetande av informations-, kommunikations- och medieverktyg.
 • Framtagning av metoder, verktyg och material samt kursplaner, utbildningsmoduler och dokumentationsverktyg för att arbeta med unga, t.ex. ungdomspass (Youthpass).
 • Nya former för att arbeta med unga och erbjuda utbildning och stöd, framför allt genom öppna och flexibla läromedel, virtuellt samarbete och öppna lärresurser.

 

Utbyten

Utbyten är en obligatorisk del av ungdomsstipendier inom det civila samhället. För övriga typer av kapacitetsuppbyggnadsprojekt så är utbyten frivilliga.

De finns tre typer av utbyten:

 • Ungdomsutbyten mellan programländer och berättigade partnerländer.
 • Utbyten för personer som arbetar med unga mellan programländer och berättigade partnerländer.
 • Volontärverksamhet från/till berättigade partnerländer.

Ungdomsutbyten och utbyten för personer som arbetar med unga

Utförlig information om dessa insatser hittar du i avsnittet ”Programområde 1: Mobilitetsprojekt för ungdomar och personer som arbetar med unga”, i del B i denna handledning.

 

Volontärverksamhet

Volontärverksamhet ger unga i åldern 17–30 möjlighet att uttrycka sitt personliga engagemang genom obetalt volontärarbete på heltid i ett annat land. Unga volontärer bidrar till det dagliga arbetet i organisationer som arbetar med ungdomsinformation och ungdomspolitik, ungas personliga och sociala utveckling, samhällsengagemang, social omsorg, inkludering av mindre gynnade personer, miljö, icke-formella utbildningsprogram, it- och mediekunskap, kultur och kreativitet, utvecklingssamarbete m.m. Volontärtjänstgöringen kan ske individuellt eller i grupp.

Det måste vara gratis att delta i en volontärverksamhet, eventuellt med undantag för ett bidrag till resekostnaderna (om bidraget från Erasmus+ inte täcker dessa kostnader helt) och ytterligare utgifter som inte är kopplade till verksamheten. Den största delen av kostnaderna för deltagande i volontärverksamheten ska täckas av bidraget från Erasmus+ eller andra medel från de deltagande organisationerna. Unga med begränsade möjligheter kan få extra stöd som underlättar för dem att delta.

Följande betraktas inte som volontärverksamhet inom Erasmus+: tillfälligt, ostrukturerat volontärarbete på deltid, praktik på ett företag, betalt arbete, en rekreations- eller turistaktivitet, en språkkurs, utnyttjande av billig arbetskraft eller en studie- eller yrkesutbildningsperiod utomlands.

Utifrån den geografiska täckningen skiljer vi mellan fyra olika typer av kapacitetsuppbyggnadsprojekt:

 • Kapacitetsuppbyggnadsprojekt mellan organisationer som är aktiva på ungdomsområdet i programländer och i andra partnerländer (från regionerna 5–14; se avsnittet ”Deltagande länder” i del A i handledningen).

Dessa projekt, som lämnats in av organisationer från programländer, syftar till att öka organisationernas kapacitet genom kapacitetsuppbyggande verksamhet, t.ex. utbyten.

 

Följande tre typer av projekt genomförs genom ”fönstren” – Västra Balkan och Tunisien. Projekten lämnas in av organisationer i ett av de partnerländer som gränsar till EU inom respektive fönster och kan omfatta partnerorganisationer från andra länder i samma region. Med fönster avses att ytterligare EU-medel anslås till Erasmus+ för att öka ungas möjligheter att samarbeta med partnerländer i EU:s grannskap.2

 

 • Kapacitetsuppbyggnadsprojekt mellan organisationer som är aktiva på ungdomsområdet i programländer och i partnerländer från västra Balkan (region 1; se avsnittet ”Deltagande länder” i del A i handledningen) – ungdomsfönsterprojekt på västra Balkan

 

Dessa projekt, som lämnats in av organisationer på västra Balkan (region 1), syftar till att öka organisationernas kapacitet genom kapacitetsuppbyggande verksamhet, t.ex. utbyten.

Projekten ska främja strategiskt samarbete mellan ungdomsorganisationer samt mellan ungdomsorganisationer och myndigheter. Projekten ska bygga upp kapaciteten hos ungdomsråd, ungdomsorganisationer,  ungdomsplattformar samt lokala, regionala och nationella myndigheter som sysslar med ungdomsfrågor i aktuella region, med särskild fokus på försoning.

 

 

 • Kapacitetsuppbyggnadsprojekt mellan organisationer som är aktiva på ungdomsområdet i programländer och i partnerländer i det östliga partnerskapet (region 2; se avsnittet ”Deltagande länder” i del A i handledningen) – ungdomsfönsterprojekt inom det östliga partnerskapet3

Dessa projekt, som lämnats in av organisationer i länder i det östliga partnerskapet (region 2), syftar till att öka organisationernas kapacitet genom någon av följande två projekttyper:

– Ungdomsstipendier inom det civila samhället:

Inkluderande och interaktiva projekt som ska öka ungdomsorganisationernas och ungdomsledarnas kapacitet att knyta konstruktiva kontakter med olika partner, inklusive offentliga organ och organisationer i det civila samhället. De utvalda unga ledarna – stipendiaterna – från de sökande organisationerna stärker sin kompetens och färdighet inom politisk utveckling genom utbyten och arbete vid värdorganisationer i programländerna. Verksamheterna måste omfatta gränsöverskridande icke-formellt lärande, t.ex. mentorskap och jobbskuggning. Som ett led i projektet genomför ungdomsledarna även små ungdomspolitiska projekt när de återvänder till den sändande organisationen.

Denna typ av projekt måste innehålla utbyten som omfattar länderna i det östliga partnerskapet samt programländer.

– Partnerskap för entreprenörskap:

Projekten ska främja entreprenörskapsutbildning4 och socialt entreprenörskap för ungdomar genom icke-formella lärandeprojekt mellan olika länder som bygger på multilaterala partnerskap mellan organisationer som är verksamma inom ovannämnda områden, inklusive företag. Här prioriteras projekt som bidrar till praktiska lösningar på sociala problem i ursprungssamhället och till att tillvarata regionens ekonomiska potential genom att även involvera den privata sektorn. Den här typen av projekt kan även omfatta utbyten.

EU-kommissionen planerar att anslå ca 60 % av de tillgängliga medlen till ungdomsstipendier inom det civila samhället och 40 % till partnerskap för entreprenörskap.

 

 • Kapacitetsuppbyggnadsprojekt mellan organisationer som är aktiva på ungdomsområdet i programländer och i Tunisien

 

Dessa projekt, som lämnats in av organisationer i Tunisien, syftar till att öka organisationernas kapacitet genom kapacitetsuppbyggande aktiviteter, t.ex. utbyten.

 

 

Vilken roll har de organisationer som deltar?

Ett kapacitetsuppbyggnadsprojekt består av följande:

 • Sökande/samordnare: en organisation som lämnar in projektförslaget på alla partners vägnar. Om projektet godkänns ska den sökande/samordnaren 1) ha det finansiella och rättsliga ansvaret för hela projektet gentemot EU:s programkontor, 2) samordna projektet i samarbete med alla andra partner som deltar i projektet och 3) ta emot bidraget från Erasmus+ och fördela pengarna mellan de partner som deltar i projektet.
 • Partner: organisationer som bidrar aktivt till att förbereda, genomföra och utvärdera kapacitetsuppbyggnadsprojektet.
 • Anknutna enheter (frivilligt): organisationer som bidrar till projektets mål och verksamhet. Anknutna enheter måste identifieras i ansökan och uppfylla de krav som anges i bilaga III (ordlista) i den här programhandledningen.

Om projektet ska genomföra ungdomsutbyten, volontärverksamhet och utbyten för personer som arbetar med unga ska de deltagande organisationerna ta på sig följande roller och uppgifter:

 • Sändande organisation: ansvarar för att sända unga utomlands (i detta ingår att organisera de praktiska arrangemangen, förbereda deltagarna före avresan och ge stöd till deltagarna under hela projektet).
 • Mottagande organisation: ansvarar för att stå som värd för verksamheten, utarbeta ett aktivitetsprogram för deltagarna i samarbete med deltagare och partnerorganisationer samt ge stöd till deltagarna under hela projektet.

Vidare måste det vara gratis att delta i en volontärverksamhet, med undantag för ett eventuellt bidrag till resekostnaderna (om bidraget från Erasmus+ inte täcker dessa kostnader helt) och extra utgifter som inte är kopplade till verksamheten. Den största delen av kostnaderna för deltagande i volontärverksamheten ska täckas av bidraget från Erasmus+ eller andra medel från de deltagande organisationerna.

 

Vilka kriterier används för att bedöma ett kapacitetsuppbyggnadsprojekt?

Här anger vi de formella kriterier som ett kapacitetsuppbyggnadsprojekt måste uppfylla för att kunna få bidrag från Erasmus+.

 

Allmänna kriterier

Vilka organisationer får delta?

Alla offentliga eller privata organisationer med sina eventuella anknutna enheter som är etablerade i ett programland eller i ett partnerland från regionerna 1, 2, 5–14 samt Tunisien enligt avsnittet ”Deltagande länder” i programhandledningen.

Det kan till exempel vara

 • icke-vinstdrivande organisationer, föreningar och icke-statliga organisationer (inklusive europeiska icke-statliga ungdomsorganisationer)
 • nationella ungdomsråd
 • offentliga organ på lokal, regional eller nationell nivå
 • skolor, institutioner eller utbildningscentrum (på alla nivåer, från förskole- till gymnasieutbildning och även yrkes- och vuxenutbildning)
 • offentliga eller privata små, medelstora eller stora företag (även sociala företag)
 • arbetsmarknadens parter eller andra företrädare för arbetslivet, t.ex. handelskammare, hantverks- /yrkesorganisationer och fackföreningar
 • universitet och högskolor
 • forskningsinstitut
 • stiftelser
 • centrum för utbildning mellan företag
 • kulturorganisationer, bibliotek och museum
 • organ som erbjuder yrkesvägledning och informationstjänster.

Alla

 • icke-vinstdrivande organisationer, föreningar och icke-statliga organisationer (inklusive europeiska icke-statliga ungdomsorganisationer)
 • nationella ungdomsråd

offentliga organ på lokal, regional eller nationell nivå.

Vem kan söka?

För projekt mellan programländer och andra partnerländer från regionerna 5–14: Den sökande måste vara etablerad i ett programland och ansöka på alla deltagande organisationers vägnar. Andra typer av organisationer kan endast medverka som partner, inte som sökande.

För ungdomsfönsterprojekt på västra Balkan:

Den sökande måste vara etablerad på västra Balkan.

För ungdomsfönsterprojekt inom det östliga partnerskapet:

Den sökande måste vara etablerad i ett land inom det östliga partnerskapet. Utöver de typer av berättigade sökande som nämns ovan kan även privata företag, inklusive sociala företag, söka.

För ungdomsfönsterprojekt i Tunisien: Den sökande måste vara etablerad i Tunisien.

Antal och profil för deltagande organisationer

De sökande måste vid den angivna sista ansökningsdagen ha varit lagligt registrerade i minst ett år.

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt är gränsöverskridande och omfattar minst tre deltagande organisationer från tre olika länder, varav minst ett programland och ett berättigat partnerland.

Projekt som finansieras inom ett av fönstren får inte involvera deltagande organisationer/deltagare från andra angränsande regioner.

Varaktighet

Från 9 månader till 2 år. Den sökande ska ange varaktighet i ansökan med utgångspunkt i projektets mål och vilken typ av verksamhet som planeras över tid.

Var ska ansökan lämnas?

Till EU:s programkontor – genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur i Bryssel.

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast den

 • 24 januari kl. 12.00 (Bryssels tidszon) för projekt som inleds mellan den 1 augusti och 31 december samma år.

Hur söker man?

Se del C i handledningen för mer information om hur du söker.

Andra kriterier

Den sökande får endast lämna in en ansökan per ansökningsomgång.

För varje verksamhet som planeras i projektet ska en tidsplan bifogas ansökningsblanketten.

 

Ytterligare kriterier för bidragsberättigande för ungdomsutbyten

Varaktighet

Från 5 till 21 dagar, exklusive restid.

Plats

Verksamheten måste genomföras i ett land där en av de deltagande organisationerna är baserad. 

Målgrupper

Unga i åldern 13–30 år5 bosatta i länderna för de sändande och mottagande organisationerna.

Antal deltagare

Minst 16 och högst 60 deltagare (ej inräknat gruppledare).

Minst fyra deltagare per grupp (ej inräknat gruppledare).

Varje nationell grupp måste ha minst en gruppledare. En gruppledare är en vuxen person som följer med deltagarna i ett ungdomsutbyte för att se till att de lär sig något och att de är säkra och trygga.

 

Ytterligare kriterier för bidragsberättigande för volontärverksamhet

Ackreditering

Alla deltagande organisationer som är etablerade i ett programland eller i ett av de partnerländer som gränsar till EU måste vid sista ansökningsdatum ha en giltig ackreditering eller relevant kvalitetsmärkning från europeiska solidaritetskåren (mer information om detta finns i det relevanta avsnittet i bilaga I till handledningen).

Varaktighet

Från 60 dagar till 12 månader.

Plats

En volontär från ett programland måste genomföra sin volontärverksamhet i ett av de partnerländer som berörs av projektet.

En volontär från ett berättigat partnerland måste genomföra sin volontärverksamhet i ett av de programländer som berörs av projektet.

Målgrupper

Unga i åldern 17–30 år6 bosatta i landet för den sändande organisationen.

En volontär får endast delta i en volontärverksamhet inom Erasmus+ eller europeiska solidaritetskåren.

Undantag: Volontärer som har genomfört en volontärverksamhet som varat högst två månader får delta i en kompletterande volontärverksamhet.

Antal deltagare

Högst 30 volontärer för hela kapacitetsuppbyggnadsprojektet.

 

Ytterligare kriterier för bidragsberättigande för utbyten för personer som arbetar med unga

Varaktighet

Från 5 dagar till 2 månader, exklusive restid.

Plats

Verksamheten måste genomföras i ett land där en av de deltagande organisationerna är baserad.

Målgrupper

Som sökande måste du vara minst 18 år gammal. Någon maxgräns finns inte.

Inga åldersgränser. Deltagarna, med undantag för lärare och handledare, måste vara bosatta i landet för den sändande eller mottagande organisationen.

Antal deltagare

Upp till 50 deltagare (inräknat utbildare och handledare när det är aktuellt) i varje verksamhet som planeras inom projektet.

 

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

 

Tilldelningskriterier

Projektet kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Projektets relevans
(högst 30 poäng)

 • Projektets relevans för insatsens mål (se avsnittet ”Vad är syftet med kapacitet­suppbyggnadsprojekt?”).
 • I vilken grad
  • målen är tydligt fastställda, realistiska och berör frågor som är relevanta för de deltagande organisationerna och målgrupperna
  • förslaget är innovativt eller kompletterar andra initiativ som de deltagande organisationerna redan har genomfört
  • kapacitetsuppbyggnadsaktiviteterna är tydligt definierade och syftar till att förstärka de deltagande organisationernas kapacitet
  • projektet omfattar unga med begränsade möjligheter.

När det gäller det östliga partnerskapets ungdomsfönster:

 • i vilken grad projektet
  • när det gäller partnerskap för entreprenörskap: bidrar till praktiska lösningar på sociala problem i länderna i det östliga partnerskapet och till att tillvarata lokalsamhällens och regioners ekonomiska potential genom att även involvera den privata sektorn
  • när det gäller ungdomsstipendier inom det civila samhället: utbyten för stipendiater från länderna i det östliga partnerskapet till programländer inom Erasmus+.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande

(högst 30 poäng)

 • Arbetsprogrammets tydlighet, fullständighet och kvalitet, inklusive lämpliga faser för förberedelse, genomförande, övervakning, utvärdering och spridning.
 • Överensstämmelsen mellan projektets mål och den föreslagna verksamheten.
 • Kvaliteten på de icke-formella lärandemetoder som föreslås.
 • Kvaliteten på arrangemang för att erkänna och validera deltagarnas läranderesultat, och konsekvent användning av europeiska verktyg för öppenhet och erkännande.
 • Förekomst av och relevans hos kvalitetskontroll för att se till att projektet genomförs med hög kvalitet, slutförs i tid och följer budgeten.
 • Hur kostnadseffektivt projektet är och om det läggs lämpliga resurser på varje verksamhet.

Om projektet iomfattar utbyten:

 • Ändamålsenligheten i åtgärderna för att välja ut eller involvera deltagarna i utbytet.

Kvaliteten på projektgruppen och arrangemangen för samarbete

(högst 30 poäng)

 • I vilken grad
 • projektet har en ändamålsenlig blandning av deltagande organisationer som kompletterar varandra med den profil, erfarenhet och sakkunskap som krävs för att genomföra alla aspekter av projektet
 • fördelningen av ansvarsområden och uppgifter visar att alla deltagande organisationer är engagerade och kommer att bidra aktivt.
 • Effektiva mekanismer för samarbete, samordning och kommunikation mellan de deltagande organisationerna och med andra berörda intressenter.

Effekt och spridning

(högst 20 poäng)

 • Kvaliteten på åtgärderna för att utvärdera projektets resultat.
 • Projektets potentiella effekt
 • för deltagare och deltagande organisationer under och efter projektet
 • utanför de organisationer och enskilda personer som deltagit direkt i projektet, på lokal, regional, nationell och/eller internationell nivå.
 • Plan för spridning av projektets resultat: ändamålsenligheten och kvaliteten på åtgärderna är för att sprida projektets resultat inom och utanför de deltagande organisationerna.
 • Om det är aktuellt ska ansökan innehålla en beskrivning av hur material, dokumentation och medier som tagits fram kommer att göras tillgängliga kostnadsfritt och marknadsföras genom öppna licenser, utan oproportionerliga begränsningar.
 • Kvaliteten på planerna för att garantera projektets hållbarhet: kapaciteten för att fortsätta att ha effekt och producera resultat när EU:s bidrag är slut.

 

Förslagen måste få minst 60 poäng för att komma i fråga för finansiering. De måste också få minst hälften av de högsta möjliga poängen inom var och en av de kategorier för tilldelningskriterier som anges ovan (dvs. minst 10 poäng för kategorierna ”projektets relevans” och ”effekt och spridning”, och 15 poäng för kategorierna ”kvaliteten på projektets utformning och genomförande” och ”kvaliteten på projektgruppen och arrangemangen för samarbete”).


Vad mer behöver jag veta om denna insats?

Särskilda kostnader för dyra resor

De sökande kan söka pengar för resekostnader under budgetposten ”särskilda kostnader” (för upp till 80 % av de totala tillåtna kostnaderna, se ”Vilka regler gäller för finansieringen?”). De sökande måste kunna styrka att de vanliga budgetreglerna (schablonbelopp i enlighet med avståndet för resan) inte täcker minst 70 % av resekostnaderna för deltagarna. Om särskilda kostnader för dyra resor godkänns så ersätter de standardresebidraget.

 

Vilka regler gäller för finansieringen?

Projektets budget måste vara utformad enligt följande finansieringsregler (i euro):

Högsta bidrag som kan beviljas för ett kapacitetsuppbyggnadsprojekt:          150 000 euro

Bidragsberättigande kostnader

Typ av finansiering

Belopp

Regel för beviljande

Verksamhetskostnader

Kostnader som är direkt förknippade med genomförandet av projektets kapacitetsuppbyggande verksamhet (exklusive utbyten):

 • personalkostnader (gäller endast permanent personal och högst 20 % av ett kapacitetsuppbyggnadsprojekts bidragsberättigande direkta kostnader)
 • kostnader för information, kommunikation och teknik
 • möten mellan partner i gränsöverskridande projekt för genomförande och samordning samt konferenser och storskaliga ungdomsevenemang (exklusive resekostnader):
  • kost och logi, inklusive lokala transporter
  • visum- och försäkringskostnader
  • hyra av lokaler för möten, konferenser och andra evenemang
  • tolkningskostnader
  • utgifter för externa föredragshållare (inklusive mat och logi, lokala transporter)
 • kunskapsproduktion och spridning av projektresultat:
 • produktion
 • översättning
 • spridnings- och/eller informationskostnader
 • konsultering, workshoppar, ungdomsundersökningar på lokal, regional, nationell och internationell nivå i den mån det behövs för att uppnå projektmålen
 • deltagares språkliga, interkulturella och uppdragsrelaterade föberedelser inför utbyten
 • revisorkostnader inom ramen för projektet (om ansökan gäller mer än 60 000 euro)

Indirekta kostnader:

Ett schablonbelopp på högst 7 % av projektets bidragsberättigande direkta kostnader får beviljas inom ramen för indirekta kostnader i form av bidragsmottagarens allmänna administrativa kostnader som inte redan täckts av dennes bidragsberättigande direkta kostnader (t.ex. el- eller interneträkningar, lokalkostnader osv.) men som kan hänföras till projektet.

Faktiska kostnader

Högst 80 % av de sammanlagda bidragsberättigande kostnaderna.

Villkor: Den begärda budgeten är motiverad med hänsyn till den planerade verksamheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resekostnader

 

 

 

 

 

 

Resekostnader för projektmöten i andra länder för att de deltagande organisationerna ska kunna genomföra projektet och samordna arbetet, samt för konferenser och storskaliga ungdomsevenemang.

 

 

 

 

 

Schablonbelopp

För resor på mellan 10 och 99 km:

20 euro per deltagare

Baserat på reseavståndet per deltagare. Resans längd ska beräknas med hjälp av en särskild avståndsberäknare. Den sökande måste ange avståndet för en enkelresa för att beräkna EU-bidraget till tur och retur-resan.

För resor på mellan 100 och 499 km:

180 euro per deltagare

För resor på mellan 500 och 1 999 km:

275 euro per deltagare

För resor på mellan 2 000 och 2 999 km:

360 euro per deltagare

För resor på mellan 3 000 och 3 999 km:

530 euro per deltagare

För resor på mellan 4 000 och 7 999 km:

820 euro per deltagare

För resor på minst 8 000 km:

1 500 euro per deltagareInklusive utbildare, handledare och medföljande personer.

 

A) Finansieringsregler för ungdomsutbyten inom kapacitetsuppbyggnadsprojektet (valfri finansiering)

Bidragsberättigande kostnader

Typ av finansiering

Belopp

Regel för beviljande

Resor

Bidrag till deltagarnas och medföljande personers resekostnader från ursprungsorten till platsen för verksamheten och tillbaka igen.

Schablonbelopp

För resor på mellan 10 och 99 km:

20 euro per deltagare

Baserat på reseavståndet per deltagare. Resans längd ska beräknas med en särskild avståndsberäknare7. Den sökande måste ange avståndet för en enkelresa för att beräkna EU-bidraget till tur och retur-resan8.

 

För resor på mellan 100 och 499 km:

180 euro per deltagare

För resor på mellan 500 och 1 999 km:

275 euro per deltagare

För resor på mellan 2 000 och 2 999 km:

360 euro per deltagare

För resor på mellan 3 000 och 3 999 km:

530 euro per deltagare

För resor på mellan 4 000 och 7 999 km:

820 euro per deltagare

För resor på minst 8 000 km:

1 500 euro per deltagare

Bidrag till projektets genomförande

Kostnader som är direkt förknippade med genomförandet av utbyten inom projektet (inklusive kostnader för förberedelser, mat, boende, lokala transporter, lokaler, försäkringar, utrustning och material, utvärderingar, spridning och tillvaratagande av resultat samt uppföljning).

Schablonbelopp

B4.1 per verksamhetsdag och deltagare9

Baserat på vistelsens längd per deltagare (inklusive en resdag före respektive efter verksamheten om det behövs).

Bidrag för särskilda behov

Ytterligare kostnader som har direkt koppling till deltagare med funktionsnedsättning och medföljande personer (inklusive kostnader för resa och uppehälle, om motiverat och om detta inte redan täcks genom budgetkategorierna resor och bidrag till projektets genomförande).

 

Faktiska kostnader

100 % av bidragsberättigande kostnader

Villkor: Begäran om ekonomiskt stöd i samband med särskilda behov måste motiveras på ansökningsblanketten

Särskilda kostnader

Kostnader för att stödja deltagande av unga med begränsade möjligheter så att de kan delta på samma villkor som andra unga (exklusive resekostnader och uppehälle för deltagare).

 

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och medicinska intyg.

 

Dyra resekostnader för deltagare (ytterligare information finns i avsnittet ”Vad mer behöver jag veta om denna insats?”).

Faktiska kostnader

 

Dyra resekostnader: upp till 80 % av bidragsberättigande kostnader.

 

Övriga kostnader: 100 % av bidragsberättigande kostnader

 

Villkor: Begäran om ekonomiskt stöd i samband med särskilda kostnader måste motiveras på ansökningsblanketten

 

B) Finansieringsregler för volontärverksamhet inom kapacitetsuppbyggnadsprojektet (valfri finansiering)

Bidragsberättigande kostnader

Typ av finansiering

Belopp

Regel för beviljande

Resor

Bidrag till deltagarnas och medföljande personers resekostnader från ursprungsorten till platsen för verksamheten och tillbaka igen

Schablonbelopp

För resor på mellan 10 och 99 km:

20 euro per deltagare

Baserat på reseavståndet per deltagare. Resans längd ska beräknas med en särskild avståndsberäknare10. Den sökande måste ange avståndet för en enkelresa för att beräkna EU-bidraget till tur och retur-resan11.

 

För resor på mellan 100 och 499 km:

180 euro per deltagare

För resor på mellan 500 och 1 999 km:

275 euro per deltagare

För resor på mellan 2 000 och 2 999 km:

360 euro per deltagare

För resor på mellan 3 000 och 3 999 km:

530 euro per deltagare

För resor på mellan 4 000 och 7 999 km:

820 euro per deltagare

För resor på minst 8 000 km:

1 500 euro per deltagare

Bidrag till projektets genomförande

Kostnader som är direkt förknippade med genomförandet av utbyten inom projektet (inklusive kostnader för förberedelser, mat, boende, lokala transporter, lokaler, försäkringar, utrustning och material, utvärderingar, spridning och tillvaratagande av resultat samt uppföljning).

Schablon­belopp

B4.3 per dag och volontär12

Baserat på vistelsens längd per deltagare (inklusive en resdag före respektive efter verksamheten om det behövs)

Individuellt bidrag

”Fickpengar” till volontärer för ytterligare personliga omkostnader.

Schablonbelopp

B4.4 per dag och volontär

Baserat på vistelsens längd per deltagare (inklusive en resdag före respektive efter verksamheten om det behövs)

Bidrag för särskilda behov

Kostnader för uppehälle för medföljande personer och för resekostnader om så är motiverat och inte redan täcks genom budgetkategorin resor. Ytterligare kostnader som har direkt koppling till deltagare med funktionsnedsättning (inklusive kostnader för resa och uppehälle, om motiverat och om detta inte redan täcks genom budgetkategorierna resor och bidrag till projektets genomförande).

Faktiska kostnader

100 % av bidragsberättigande kostnader

Villkor: Begäran om ekonomiskt stöd i samband med särskilda behov måste motiveras på ansökningsblanketten

Särskilda kostnader

Kostnader för att stödja deltagandet av unga med begränsade möjligheter så att de kan delta på samma villkor som andra unga, inklusive stöd för utökat mentorskap och särskilda förberedelser (exklusive resekostnader och aktivitetskostnader för unga och medföljande personer).

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och medicinska intyg.

Dyra resekostnader för deltagare (ytterligare information finns i avsnittet ”Vad mer behöver jag veta om denna insats?”).

Faktiska kostnader

Dyra resekostnader: upp till 80 % av bidragsberättigande kostnader.

 

Övriga kostnader: 100 % av bidragsberättigande kostnader

 

Villkor: Begäran om ekonomiskt stöd i samband med särskilda kostnader måste motiveras på ansökningsblanketten

 

C) Finansieringsregler för utbyten för personer som arbetar med unga inom kapacitetsuppbyggnadsprojektet (valfri finansiering)

Bidragsberättigande kostnader

Typ av finansiering

Belopp

Regel för beviljande

Resor

Bidrag till deltagarnas och medföljande personers resekostnader från ursprungsorten till platsen för verksamheten och tillbaka igen.

Schablonbelopp

För resor på mellan 10 och 99 km:

20 euro per deltagare

Baserat på reseavståndet per deltagare. Resans längd ska beräknas med en särskild avståndsberäknare13. Den sökande måste ange avståndet för en enkelresa för att beräkna EU-bidraget till tur och retur-resan14.

För resor på mellan 100 och 499 km:

180 euro per deltagare

För resor på mellan 500 och 1 999 km:

275 euro per deltagare

För resor på mellan 2 000 och 2 999 km:

360 euro per deltagare

För resor på mellan 3 000 och 3 999 km:

530 euro per deltagare

För resor på mellan 4 000 och 7 999 km:

820 euro per deltagare

För resor på minst 8 000 km:

1 500 euro per deltagare

Bidrag till projektets genomförande

Kostnader som är direkt förknippade med genomförandet av utbyten inom projektet (inklusive kostnader för förberedelser, mat, boende, lokala transporter, lokaler, försäkringar, utrustning och material, utvärderingar, spridning och tillvaratagande av resultat samt uppföljning).

Schablonbelopp

B4.2 per deltagare15 och verksamhetsdag. Högst 1 100 euro per deltagare.

 

Baserat på vistelsens längd per deltagare (inklusive en resdag före respektive efter verksamheten om det behövs)

Bidrag för särskilda behov

Ytterligare kostnader som har direkt koppling till deltagare med funktionsnedsättning och medföljande personer (inklusive kostnader för resa och uppehälle, om motiverat och om detta inte redan täcks genom budgetkategorierna resor och bidrag till projektets genomförande).

Faktiska kostnader

100 % av bidragsberättigande kostnader

Villkor: Begäran om ekonomiskt stöd i samband med särskilda behov måste motiveras på ansökningsblanketten

Särskilda kostnader

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och medicinska intyg.

Dyra resekostnader för deltagare (ytterligare information finns i avsnittet ”Vad mer behöver jag veta om denna insats?”).

Kostnader för att stödja att ungdomsledare med begränsade möjligheter ska kunna delta på samma villkor som andra (exklusive kostnader för resor och organisatoriskt stöd åt deltagare). Detta kan omfatta språkligt stöd (t.ex. tolk) så att ungdomsledare med otillräckliga kunskaper i språket i fråga ska kunna delta.

Faktiska kostnader

Dyra resekostnader: upp till 80 % av bidragsberättigande kostnader.

 

Övriga kostnader: 100 % av bidragsberättigande kostnader

 

Villkor: Begäran om ekonomiskt stöd i samband med särskilda kostnader måste motiveras på ansökningsblanketten

 

D) Bidrag till projektets genomförande och individuellt bidrag

Beloppen beror på i vilket land utbytet sker.

 

Bidrag till projektets genomförande

Individuellt bidrag

 

 

Ungdomsutbyten (euro per dag)

Utbyten för personer som arbetar med unga

(euro per dag)

Volontärverksamhet

(euro per dag)

 

B4.1

B4.2

B4.3

B4.4

Belgien

42

65

26

4

Bulgarien

32

53

17

4

Tjeckien

32

54

17

5

Danmark

45

72

26

6

Tyskland

41

58

23

5

Estland

33

56

18

4

Irland

49

74

26

6

Grekland

38

71

21

5

Spanien

34

61

18

5

Frankrike

38

66

20

6

Kroatien

35

62

19

5

Italien

39

66

21

5

Cypern

32

58

21

5

Lettland

34

59

19

4

Litauen

34

58

18

4

Luxemburg

45

66

26

5

Ungern

33

55

17

5

Malta

39

65

22

5

Nederländerna

45

69

26

5

Österrike

45

61

23

5

Polen

34

59

18

4

Portugal

37

65

20

5

Rumänien

32

54

17

3

Slovenien

34

60

20

4

Slovakien

35

60

19

5

Finland

45

71

26

5

Sverige

45

70

26

5

Storbritannien

45

76

26

6

Nordmakedonien​

28

45

15

3

Island

45

71

26

6

Liechtenstein

45

74

24

6

Norge

50

74

26

6

Turkiet

32

54

17

4

Serbien 29 48 15 3

Partnerland

29

48

15

3

 • 1. Inom denna insats definieras en region som en grupp länder som tillhör ett visst makrogeografiskt område.
 • 2. Utbyten som genomförs i samarbete med partnerländer som gränsar till EU-länder men som lämnats in av en partnerorganisation i ett programland kan få stöd inom programområde 1: Mobilitetsprojekt för unga och personer som arbetar med unga samt projekt för ungdomsdialog inom programområde 3.
 • 3. Som finansieras genom EU4youth-programmet.
 • 4. Entreprenörskap handlar inte bara om affärer utan kan även ses som ett sätt att utveckla färdigheter som risktagande och problemlösning, som gör det lättare att nå nå sina mål, både i livet och i utbildningen.
 • 5. Tänk på följande: 

  Lägsta ålder – deltagarna måste ha uppnått minimiåldern på startdagen.

  Högsta ålder – deltagarna får inte vara äldre än den angivna högsta åldern på den sista ansökningsdagen.

 • 6. Se ovan.
 • 7. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sv
 • 8. Exempel: Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien) ska den sökande a) beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km), b) välja rätt avståndsintervall (dvs. mellan 500 och 1 999 km) och c) beräkna det EU-bidrag som bidrar till deltagarens kostnader för tur och retur-resan Madrid–Rom (275 euro).
 • 9. Inklusive gruppledare och medföljande personer.
 • 10. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sv
 • 11. Exempel: Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien) ska den sökande a) beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km), b) välja rätt avståndsintervall (dvs. mellan 500 och 1 999 km) och c) beräkna det EU-bidrag som bidrar till deltagarens kostnader för tur och retur-resan Madrid–Rom.
 • 12. Inklusive medföljande personer för volontärer med begränsade möjligheter.
 • 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sv
 • 14. Exempel: Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien) ska den sökande a) beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km), b) välja rätt avståndsintervall (dvs. mellan 500 och 1 999 km) och c) beräkna det EU-bidrag som bidrar till deltagarens kostnader för tur och retur-resan Madrid–Rom (275 euro).
 • 15. Inklusive utbildare, handledare och medföljande personer.