Kazalo
Iskanje po vodniku

Krepitev zmogljivosti na področju mladine

Kakšni so cilji projekta krepitve zmogljivosti?

Cilji projektov krepitve zmogljivosti na področju mladine so:

 • spodbujati sodelovanje in izmenjave na področju mladine med državami Programa in partnerskimi državami iz različnih regij1 sveta;
 • izboljšati kakovost in priznavanje mladinskega dela, neformalnega učenja in prostovoljstva v partnerskih državah ter okrepiti sinergije in dopolnjevanje teh aktivnosti s formalnimi sistemi izobraževanja, trgom dela in družbo;
 • pospeševati razvoj, preskušanje in uvajanje shem ter programov neformalne učne mobilnosti na regionalni ravni (tj. v različnih regijah sveta in med njimi);
 • spodbujati mednarodno neformalno učno mobilnost med državami Programa in partnerskimi državami, predvsem s ciljno usmerjenostjo v mlade z manj priložnostmi, da se izboljša raven kompetenc udeležencev in spodbuja aktivna udeležba v družbi.

Kaj je projekt krepitve zmogljivosti?

Projekti krepitve zmogljivosti so mednarodni projekti sodelovanja na podlagi večstranskih partnerstev med organizacijami, ki so aktivne na področju mladine v državah Programa in partnerskih državah. Vključujejo lahko tudi organizacije s področja izobraževanja in usposabljanja ter drugih socialno-ekonomskih sektorjev.

Kakšne aktivnosti so podprte v projektu krepitve zmogljivosti?

Projekti krepitve zmogljivosti bi morali izvajati aktivnosti, ki:

 • spodbujajo strateško sodelovanje med mladinskimi organizacijami na eni strani in javnimi organi v partnerskih državah na drugi strani;
 • spodbujajo sodelovanje med mladinskimi organizacijami in organizacijami na področju izobraževanja in usposabljanja ter predstavniki gospodarstva in trga dela;
 • krepijo zmogljivosti mladinskih svetov, mladinskih platform ter lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov, ki obravnavajo mladino v partnerskih državah;
 • krepijo zmogljivosti upravljanja, vodenja in inovacij ter internacionalizacijo mladinskih organizacij v partnerskih državah;
 • uvajajo, preskušajo in izvajajo prakse mladinskega dela, na primer:
  • orodja in metode za družbeni in poklicni razvoj mladinskih delavcev in vodij usposabljanj;
  • metode neformalnega učenja, zlasti tiste, ki spodbujajo pridobitev/izboljšanje kompetenc, vključno s spretnostmi medijske pismenosti;
  • nove oblike shem za praktično usposabljanje in simulacije primerov iz resničnega življenja v družbi; nove oblike mladinskega dela, zlasti strateška uporaba odprtega in prilagodljivega učenja, virtualna mobilnost, prosto dostopni učni viri (PDUV) in boljša uporaba potenciala IKT;
  • aktivnosti sodelovanja, mreženja in vzajemnega učenja, ki spodbujajo učinkovito upravljanje, internacionalizacijo in vodenje organizacij za mladinsko delo.

V okviru projekta krepitve zmogljivosti se lahko izvajajo naslednje aktivnosti:

Aktivnosti krepitve zmogljivosti

 • aktivnosti, ki spodbujajo dialog o politikah, sodelovanje, mreženje in izmenjave praks na področju mladine, na primer konference, delavnice in srečanja;
 • obsežni dogodki za mlade;
 • kampanje za obveščanje in osveščanje;
 • razvoj informacijskih, komunikacijskih in medijskih orodij;
 • razvoj metod, orodij in gradiv za mladinsko delo ter učnih načrtov, modulov usposabljanja in instrumentov dokumentacije za mladinsko delo, na primer Youthpass;
 • ustvarjanje novih oblik izvajanja mladinskega dela in zagotavljanja usposabljanja in podpore, zlasti z odprtimi in prilagodljivimi učnimi gradivi, virtualnim sodelovanjem in prosto dostopnimi učnimi viri (PDUV).

Aktivnosti mobilnosti

Aktivnosti mobilnosti niso obvezne.

Obstajajo tri vrste aktivnosti mobilnosti:

 • mladinske izmenjave med državami Programa in upravičenimi partnerskimi državami;
 • mobilnost mladinskih delavcev med državami Programa in upravičenimi partnerskimi državami;
 • prostovoljske aktivnosti iz/v upravičene partnerske države;

Mladinske izmenjave in mobilnost mladinskih delavcev

Za natančnejši opis teh aktivnosti glejte poglavje "Ključni ukrep 1: projekti mobilnosti za mlade in mladinske delavce" v delu B tega vodnika.

Prostovoljske aktivnosti

Prostovoljske aktivnosti omogočajo mladim v starosti od 17–30 let izraziti svojo osebno zavezanost v obliki opravljanja neplačanih prostovoljskih storitev v drugi državi za polni delovni čas. Mladi prostovoljci dobijo priložnost, da prispevajo k vsakodnevnemu delu organizacij, ki obravnavajo informacije in politike na področju mladine, osebni in socialno-vzgojni razvoj mladih, državljansko udeležbo, socialno varstvo, vključevanje ljudi z manj priložnostmi, okolje, programe neformalnega izobraževanja, IKT in medijsko pismenost, kulturo in ustvarjalnost, razvojno sodelovanje itd. Prostovoljci lahko opravljajo prostovoljsko delo posamično ali v skupini.

Udeležba v prostovoljski aktivnosti mora biti za prostovoljce brezplačna, razen v primeru morebitnih prispevkov za potne stroške (če nepovratna sredstva Erasmus+ teh stroškov ne krijejo v celoti) in dodatnih stroškov, ki niso povezani z izvajanjem aktivnosti. Osnovni stroški udeležbe prostovoljcev v aktivnosti se krijejo iz nepovratnih sredstev Erasmus+ ali drugih sredstev, ki jih priskrbijo sodelujoče organizacije. Mladi z manj priložnostmi lahko prejmejo dodatno podporo, da se omogoči njihovo sodelovanje.

Naslednje aktivnosti se ne štejejo kot prostovoljske aktivnosti v okviru programa Erasmus+: občasno, nestrukturirano prostovoljstvo ali prostovoljstvo za polovični delovni čas; delovna praksa v podjetju; plačana služba; rekreacijska ali turistična aktivnost; jezikovni tečaj; izkoriščanje nizkocenovne delovne sile; obdobje študija ali poklicnega usposabljanja v tujini.

Glede na geografsko pokritost razlikujemo med tremi vrstami projektov krepitve zmogljivosti:

 • Projekti krepitve zmogljivosti med organizacijami, ki so aktivne na področju mladine v državah Programa in v drugih partnerskih državah (iz regij 5 do 14, glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika).

Ti projekti, ki jih predložijo organizacije iz držav Programa, so namenjeni povečanju zmogljivosti organizacij z izvajanjem aktivnosti krepitve zmogljivosti in lahko vključujejo aktivnosti mobilnosti.

Naslednji dve vrsti projektov se izvajata prek pobude "Okno" – države Zahodnega Balkana in Tunizija2. Projekte predložijo organizacije s sedežem v eni od zadevnih držav Zahodnega Balkana ali Tunizije v okviru posameznega Okna in lahko vključujejo partnerske organizacije iz drugih držav v isti regiji. Izraz "Okno" se nanaša na dejstvo, da se programu Erasmus+ dodelijo dodatna sredstva EU, da bi se izboljšale priložnosti za sodelovanje mladih s sosedskimi partnerskimi državami EU.3

 • Projekti krepitve zmogljivosti med organizacijami, ki so aktivne na področju mladine v državah Programa in partnerskih državah z Zahodnega Balkana (regija 1 – glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika) – projekti v okviru programa Okno za mlade Zahodnega Balkana.

Ti projekti, ki jih predložijo organizacije s sedežem na Zahodnem Balkanu (regija 1), so namenjeni povečanju zmogljivosti mladinskih organizacij z izvajanjem aktivnosti krepitve zmogljivosti in lahko vključujejo aktivnosti mobilnosti.

Projekti morajo spodbujati strateško sodelovanje med mladinskimi organizacijami in med mladinskimi organizacijami in javnimi organi.  Projekti morajo graditi sposobnosti in zmožnosti mladinskih svetov, mladinskih organizacij, mladinskih platform ter lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov, ki obravnavajo mladino v regiji. 

 • Projekti krepitve zmogljivosti med organizacijami, ki so aktivne na področju mladine v državah Programa in Tuniziji.

Ti projekti, ki jih predložijo organizacije iz Tunizije, so namenjeni povečanju zmogljivosti organizacij z izvajanjem aktivnosti krepitve zmogljivosti in lahko vključujejo aktivnosti mobilnosti.

Kakšna je vloga organizacij, ki so vključene v projekt krepitve zmogljivosti?

Projekt krepitve zmogljivosti vključuje:

 • prijavitelja/koordinatorja: organizacija, ki odda predlog projekta v imenu vseh partnerjev. Če je projekt odobren, prijavitelj/koordinator: 1) prevzame finančno in pravno odgovornost za celotni projekt v odnosu do Izvajalske agencije; 2) koordinira projekt v sodelovanju z vsemi drugimi partnerji, ki so vključeni v projekt; 3) prejme finančno podporo EU v okviru programa Erasmus+ in je odgovoren za razdelitev sredstev med partnerje, vključene v projekt;
 • partnerje: organizacije, ki aktivno prispevajo k pripravi, izvajanju in ocenjevanju projekta krepitve zmogljivosti;
 • povezane subjekte (izbirno): organizacije, ki prispevajo k doseganju ciljev in izvajanju aktivnosti projekta. Povezani subjekti morajo biti opredeljeni v vlogi za nepovratna sredstva in morajo izpolnjevati zahteve iz Priloge III (Glosar pojmov) k temu vodniku za prijavitelje.

Če je za projekt predvideno izvajanje mladinskih izmenjav, prostovoljskih aktivnosti in/ali mobilnosti mladinskih delavcev, sodelujoče organizacije, vključene v te aktivnosti, prevzamejo naslednje vloge in naloge:

 • organizacija pošiljateljica: odgovorna je za pošiljanje mladih v tujino (to vključuje: organiziranje praktičnih ureditev; pripravo udeležencev pred odhodom; zagotavljanje podpore za udeležence v vseh fazah projekta);
 • organizacija gostiteljica: odgovorna je za to, da gosti aktivnost, oblikuje program aktivnosti za udeležence v sodelovanju z udeleženci in partnerskimi organizacijami, zagotavlja podporo za udeležence v vseh fazah projekta.

Poleg tega mora biti udeležba v prostovoljski aktivnosti za prostovoljce brezplačna, razen v primeru morebitnih prispevkov za potne stroške (če nepovratna sredstva Erasmus+ teh stroškov ne pokrijejo v celoti) in dodatnih stroškov, ki niso povezani z izvajanjem aktivnosti. Osnovni stroški udeležbe prostovoljcev v aktivnosti se krijejo iz nepovratnih sredstev Erasmus+ ali drugih sredstev, ki jih priskrbijo sodelujoče organizacije.

Kakšna so merila za oceno projekta krepitve zmogljivosti?

V nadaljevanju so navedena uradna merila, ki jih mora izpolniti predlog krepitve zmogljivosti za upravičenost do nepovratnih sredstev Erasmus+:

Merila za upravičenost

Upravičene sodelujoče organizacije

Sodelujoča organizacija je lahko katera koli javna ali zasebna organizacija s povezanimi subjekti (če obstajajo), ki ima sedež v državi Programa ali partnerski državi iz regij 1, 3 in 5 do 14 in Tuniziji, kot je določeno v poglavju „Upravičene države“ vodnika za prijavitelje.

Taka organizacija je lahko na primer:

 • neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija (vključno z evropskimi mladinskimi NVO-ji);
 • nacionalni mladinski svet;
 • javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
 • šola/zavod/center za izobraževanje (na kateri koli ravni od predšolskega do srednješolskega izobraževanja, vključno s poklicnim izobraževanjem in izobraževanjem odraslih);
 • javno ali zasebno malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji);
 • socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice, obrtna/poklicna združenja in sindikati;
 • visokošolska institucija;
 • raziskovalni inštitut;
 • fundacija;
 • medpodjetniški center za usposabljanje;
 • kulturna organizacija, knjižnica, muzej;
 • organ, ki zagotavlja poklicno informiranje in svetovanje.

Kdo se lahko prijavi?

Katera koli:

 • neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija (vključno z evropskimi mladinskimi NVO);
 • nacionalni mladinski svet;
 • javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni.

Za projekte med državami Programa in drugimi partnerskimi državami iz regij od 5 do 14: prijavitelj mora imeti sedež v državi Programa, prijavi pa se v imenu vseh organizacij, ki so vključene v projekt. Druge vrste organizacij so lahko vključene samo kot partnerice in ne kot prijaviteljice.

Za projekte v okviru programa Okno za mlade Zahodnega Balkana: prijavitelj mora imeti sedež v partnerski državi Zahodnega Balkana (regija 1).

Za projekte v okviru programa Okno za mlade Tunizije:

Prijavitelj mora imeti sedež v Tuniziji.

Prijavitelji morajo – ob navedenem roku za predložitev svojih predlogov – imeti zakoniti sedež vsaj eno leto.

Število in profil sodelujočih organizacij

Projekti krepitve zmogljivosti so mednarodni in vključujejo najmanj 3 sodelujoče organizacije iz 3 različnih držav, od katerih je vsaj ena država Programa in ena upravičena partnerska država.

Projekti, financirani v okviru enega od Oken, ne smejo vključevati sodelujočih organizacij/udeležencev iz drugih sosedskih regij.

Trajanje projekta

Od 9 mesecev do 2 let. Trajanje mora biti izbrano ob prijavi na podlagi cilja projekta in vrste aktivnosti, ki so predvidene v tem času.

Kje se prijaviti?

Pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do naslednjih datumov:
•    do 5. februarja do 17. ure (po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. septembrom in 31. decembrom istega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Druga merila

En prijavitelj lahko predloži samo en predlog projekta na en rok.

Del perijavnega obrazca mora biti časovni razpored za vsako aktivnost, načrtovano v projektu.

Dodatna merila za upravičenost za mladinske izmenjave

Trajanje aktivnosti

Od 5 do 21 dni, v kar ni zajet čas poti.

Kraj izvajanja aktivnosti

Aktivnost se mora izvajati v državi ene od organizacij, ki sodelujejo v aktivnosti.  .

Upravičeni udeleženci

Mladi, stari od 13 do 30 let4, ki živijo v državah organizacije pošiljateljice in gostiteljice.

Število udeležencev

Najmanj 16 in največ 60 udeležencev (vodje skupine niso zajeti).

Najmanj 4 udeleženci na skupino (vodje skupine niso zajeti).

Vsaka nacionalna skupina mora imeti vsaj enega vodjo skupine. Vodja skupine je odrasla oseba, ki se pridruži mladim, ki sodelujejo v mladinski izmenjavi, da zagotovi njihovo učinkovito učenje, zaščito in varnost.

Dodatna merila za upravičenost za prostovoljske aktivnosti

Akreditacija

Vse sodelujoče organizacije s sedežem v državi Programa ali v eni od držav Zahodnega Balkana (Regija 1) ali v regiji 3, morajo na zadevni dan roka za oddajo vloge imeti veljavno akreditacijo oziroma veljavno oznako European Solidarity Corps za kakovost (za več informacij glej zadevno poglavje v Prilogi I k temu vodniku).

Trajanje aktivnosti

od 60 dni do 12 mesecev.

Kraji izvajanja aktivnosti

Prostovoljec iz države Programa mora opraviti svojo aktivnost v eni od partnerskih držav, ki sodelujejo v projektu.

Prostovoljec iz upravičene partnerske države mora opraviti svojo aktivnost v eni od držav Programa, ki sodelujejo v projektu.

Upravičeni udeleženci

Mladi, stari od 17 do 30 let5, ki živijo v državi organizacije pošiljateljice.

Prostovoljec lahko sodeluje samo v eni prostovoljski aktivnosti Erasmus+ ali European Solidarity Corps.

Izjema: Prostovoljci, ki so opravili prostovoljsko aktivnost, ki je trajala največ 2 meseca, se lahko udeležijo dodatne prostovoljske aktivnosti.

Število udeležencev

Največ 30 prostovoljcev za celotni projekt krepitve zmogljivosti.

Dodatna merila za upravičenost za mobilnost mladinskih delavcev

Trajanje aktivnosti

Od 5 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti.

Kraj izvajanja aktivnosti

Aktivnost se mora izvajati v državi ene od organizacij, ki sodelujejo v aktivnosti.

Upravičeni udeleženci

Udeleženci morajo biti stari najmanj 18 let. Navzgor ni starostnih omejitev.

Udeleženci, razen vodij usposabljanj in pomočnikov, morajo biti iz države njihove organizacije pošiljateljice ali gostiteljice. 

Število udeležencev

Največ 50 udeležencev (kamor so po potrebi zajeti vodje usposabljanj in pomočniki) za posamezno aktivnost, načrtovano s projektom.

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

Merila za dodelitev

Projekt bo ocenjen z naslednjimi merili:

Ustreznost projekta

(največ 30 točk):

 • ustreznost predloga glede na cilje ukrepa (glej poglavje „Kakšni so cilji projekta krepitve zmogljivosti?“);
 • v kolikšni meri:
 • so cilji jasno opredeljeni, realistični in obravnavajo vprašanja, ki so povezana s sodelujočimi organizacijami in ciljnimi skupinami;
 • je predlog inovativen in/ali dopolnjuje druge pobude, ki jih že izvajajo sodelujoče organizacije;
 • so aktivnosti krepitve zmogljivosti jasno določene in je njihov cilj krepitev zmogljivosti sodelujočih organizacij;
 • projekt vključuje mlade z manj priložnostmi.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta

(največ 30 točk):

 • jasnost, celovitost in kakovost delovnega programa, vključno z ustreznimi fazami za pripravo, izvajanje, spremljanje, ocenjevanje in razširjanje;
 • usklajenost ciljev projekta in predlaganih aktivnosti;
 • kakovost predlaganih metod neformalnega učenja;
 • kakovost ureditev za priznavanje in potrjevanje učnih izidov udeležencev ter dosledna uporaba evropskih orodij za preglednost in priznavanje;
 • obstoj in ustreznost ukrepov za nadzor kakovosti, da se zagotovijo visokokakovostna izvedba projekta, pravočasni zaključek in poraba sredstev v okviru proračuna;
 • v kolikšni meri je projekt stroškovno učinkovit in dodeljuje ustrezna sredstva posameznih aktivnostim.

Če so za projekt predvidene aktivnosti mobilnosti:

 • ustreznost ukrepov za izbor in/ali vključevanje udeležencev v aktivnosti mobilnosti.

Kakovost projektne skupine in dogovorov o sodelovanju

(največ 20 točk):

 • v kolikšni meri:
 • projekt vključuje ustrezen nabor sodelujočih organizacij, ki se dopolnjujejo in imajo zahtevan profil, izkušnje in strokovno znanje za uspešno izvedbo vseh vidikov projekta;
 • sta iz porazdelitve odgovornosti in nalog razvidna zavezanost in aktivno prispevanje vseh sodelujočih organizacij;
 • obstoj učinkovitih mehanizmov za koordinacijo in obveščanje med sodelujočimi organizacijami ter drugimi pomembnimi deležniki.

Učinek in razširjanje

(največ 20 točk):

 • kakovost ukrepov za ocenjevanje rezultatov projekta;
 • morebitni učinek projekta:
 • na udeležence in sodelujoče organizacije med življenjskim ciklom projekta in po njem;
 • na druga področja, ne samo na organizacije in posameznike, ki neposredno sodelujejo v projektu, na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali mednarodni ravni;
 • kakovost načrta za razširjanje: ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je izmenjava rezultatov projekta v sodelujočih organizacijah in drugod;
 • predlog po potrebi opiše, kako se bo omogočil prost dostop z odprtimi licencami do ustvarjenih gradiv, dokumentov in nosilcev podatkov ter kako se bo o njih obveščalo, in ne vsebuje nesorazmernih omejitev;
 • kakovost načrtov za zagotavljanje trajnosti projekta: ali lahko projekt po porabi nepovratnih sredstev EU še naprej dosega učinek in rezultate.

Za upoštevanje pri dodeljevanju sredstev morajo predlogi doseči vsaj 60 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj polovico vseh možnih točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev (tj. vsaj 15 točk za kategoriji „Ustreznost projekta“ ter „Učinek in razširjanje“; 10 točk za kategoriji „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“ in „Kakovost projektne skupine in dogovorov o sodelovanju“). V primeru načela ex aequo imajo prednost projekti, ki dobijo največ točk po merilu »Ustreznost projekta«.

Kaj je še treba vedeti o tem ukrepu?

Izredni stroški za drago potovanje

Prijavitelji aktivnosti mobilnosti lahko zahtevajo finančno podporo pod proračunsko postavko „izredni stroški“ (do največ 80 % vseh upravičenih stroškov: glej „Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?“), vključno v primerih, ko se udeleženci odločijo za čistejša prevozna sredstva, z manj emisijami ogljika (npr. vlak), kar vodi do višjih stroškov potovanja. To je dovoljeno pod pogojem, da lahko prijavitelji utemeljijo, da običajna pravila financiranja (na podlagi stroškov na enoto za pas oddaljenosti) ne krijejo vsaj 70 % potnih stroškov udeležencev. Če so dodeljena, se namesto standardnih potnih stroškov upoštevajo izredni stroški za drago potovanje.

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Proračun projekta je treba pripraviti v skladu z naslednjimi pravili za dodelitev sredstev (v EUR):

Najvišja vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev za projekt krepitve zmogljivosti:          150 000 EUR

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Pravilo dodelitve

Stroški aktivnosti

Stroški, neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti krepitve zmogljivosti v okviru projekta (razen aktivnosti mobilnosti), vključno z naslednjimi:

 • stroški osebja (le stalni člani osebja in največ 20 % upravičenih neposrednih stroškov projektov krepitve zmogljivosti)
 • stroški informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT);
 • mednarodna projektna srečanja med partnerji projekta za namene izvajanja in koordinacije, konference in obsežni dogodki za mlade (brez potnih stroškov):
  • stroški prehrane in nastanitve, vključno z lokalnim prevozom,
  • stroški vizumov in zavarovanj,
  • najem prostorov za srečanja, konference, druge dogodke,
  • stroški tolmačenja,
  • stroški zunanjih govornikov (vključno s stroški prehrane in nastanitve; lokalni prevoz);
 • priprava intelektualnih rezultatov in razširjanje rezultatov projekta:
  • ustvarjanje,
  • prevajanje,
  • stroški razširjanja in/ali obveščanja;
 • posvetovanja, delavnice, javnomnenjske raziskave z mladimi na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni, kolikor je to potrebno za dosego ciljev projekta;
 • jezikovne, medkulturne in z nalogami povezane priprave udeležencev v mobilnosti;
 • stroški finančne revizije projekta (če je obseg zahtevanih nepovratnih sredstev višji od 60.000 EUR).

Posredni stroški:

Pavšalni znesek, ki ne presega 7 % upravičenih neposrednih stroškov projekta, je upravičen v okviru posrednih stroškov in predstavlja splošne administrativne stroške upravičenca, ki niso že zdaj kriti iz upravičenih neposrednih stroškov (npr. računi za elektriko ali internet, stroški prostorov itd.), a jih je mogoče obračunati pri projektu.

Dejanski stroški

Največ 80 % skupnih upravičenih stroškov.

Pogoj: zahtevani proračun je upravičen glede na načrtovane aktivnosti.

Potni stroški

Potni stroški za mednarodna srečanja projektnih partnerjev za namene izvajanja in koordinacije, konference in obsežni mladinski dogodki:

Prispevek za stroške na enoto

Za razdalje od 10 do 99 km:

20 EUR na udeleženca.

Glede na razdaljo poti na udeleženca. Razdaljo je treba izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira Evropska komisija. Prijavitelj mora navesti razdaljo enosmerne poti za izračun zneska nepovratnih sredstev EU za kritje povratne poti.

Za razdalje od 100 do 499 km:

180 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 500 do 1 999 km:

275 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na udeleženca.

Za razdalje 8 000 km ali več:

1 500 EUR na udeleženca6.

A) Pravila za dodelitev sredstev za mladinske izmenjave, izvedene v okviru projekta krepitve zmogljivosti (izbirna dodelitev sredstev)

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Pravilo dodelitve

Pot

Prispevek za potne stroške udeležencev, vključno z vodji skupin in s spremljevalci, od njihovega kraja izvora do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj.

Prispevek za stroške na enoto

Za razdalje od 10 do 99 km:

20 EUR na udeleženca.

Glede na razdaljo poti na udeleženca. Razdaljo je treba izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira Evropska komisija7. Prijavitelj mora navesti razdaljo enosmerne poti za izračun zneska nepovratnih sredstev EU za kritje povratne poti8.  

Za razdalje od 100 do 499 km:

180 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 500 do 1 999 km:

275 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na udeleženca.

Za razdalje 8 000 km ali več:

1 500 EUR na udeleženca.

Organizacijska podpora

Stroški, neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti mobilnosti v okviru projekta (vključno s stroški priprave aktivnosti, hrane, nastanitve, lokalnega prevoza, prostorov, zavarovanja, opreme in materiala, ocenjevanja, razširjanja in uporabe rezultatov ter nadaljnjih aktivnosti).

Prispevek za stroške na enoto

B4.1 na dan aktivnosti na udeleženca 9.

Glede na trajanje bivanja udeleženca (po potrebi vključno z enim dnem poti pred aktivnostjo in enim dnem poti po aktivnosti).

Podpora za posebne potrebe

Dodatni stroški, neposredno povezani z udeleženci, ki imajo posebne potrebe, in spremljevalci (vključno s stroški za pot in bivanje, če so utemeljeni in če se nepovratna sredstva za te udeležence ne zahtevajo prek proračunskih kategorij „Pot“ in „Organizacijska podpora“).

Dejanski stroški

100 % upravičenih stroškov.

Pogoj: zahtevek za finančno podporo za kritje podpore udeležencem s posebnimi potrebami mora biti utemeljen v prijavnem obrazcu.

Izredni stroški

Stroški za podporo za udeležbo mladih z manj priložnostmi pod enakimi pogoji, kot veljajo za druge (razen potnih stroškov in stroškov bivanja za udeležence).

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja, zdravniška spričevala.

Dragi potni stroški udeležencev, vključno z uporabo čistejših prevoznih sredstev, z manj emisijami ogljika (za podrobnosti glej poglavje „Kaj je še treba vedeti o tem ukrepu?“).

Dejanski stroški

Dragi potni stroški: do največ 80 % upravičenih stroškov.

Drugi stroški: 100 % upravičenih stroškov.

Pogoj: zahtevek za finančno podporo za kritje izrednih stroškov mora biti utemeljen v prijavnem obrazcu.

B) Pravila za dodelitev sredstev za prostovoljske aktivnosti, izvedene v okviru projekta krepitve zmogljivosti (izbirna dodelitev sredstev)

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Pravilo dodelitve

Pot

Prispevek za potne stroške udeležencev, vključno s spremljevalci, od njihovega kraja izvora do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj.

Prispevek za stroške na enoto

Za razdalje od 10 do 99 km:

20 EUR na udeleženca.

Glede na razdaljo poti na udeleženca. Razdaljo je treba izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira Evropska komisija10. Prijavitelj mora navesti razdaljo enosmerne poti za izračun zneska nepovratnih sredstev EU za kritje povratne poti11.

Za razdalje od 100 do 499 km:

180 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 500 do 1 999 km:

275 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na udeleženca.

Za razdalje 8 000 km ali več:

1 500 EUR na udeleženca.

Organizacijska podpora

Stroški, neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti mobilnosti v okviru projekta (vključno s stroški priprave aktivnosti, hrane, nastanitve, lokalnega prevoza, prostorov, zavarovanja, opreme in materiala, ocenjevanja, razširjanja in uporabe rezultatov ter nadaljnjih aktivnosti).

Prispevek za stroške na enoto

B4.3 na dan na prostovoljca12.

Glede na trajanje bivanja na udeleženca (po potrebi vključno z enim dnem poti pred aktivnostjo in enim dnem poti po aktivnosti).

Individualna podpora

„Žepnina“ za prostovoljca za dodatne osebne stroške.

Prispevek za stroške na enoto

B4.4 na dan na prostovoljca.

Glede na trajanje bivanja na udeleženca (po potrebi vključno z enim dnem poti pred aktivnostjo in enim dnem poti po aktivnosti).

Podpora za posebne potrebe

Stroški za bivanje spremljevalcev in stroški za pot, če so utemeljeni in če se nepovratna sredstva za te udeležence ne zahtevajo prek proračunske kategorije „Pot“. Dodatni stroški, neposredno povezani z udeleženci, ki imajo posebne potrebe (vključno s stroški za pot in bivanje, če so utemeljeni in če se nepovratna sredstva za te udeležence ne zahtevajo prek proračunskih kategorij „Pot“ in „Organizacijska podpora“).

Dejanski stroški

100 % upravičenih stroškov.

Pogoj: zahtevek za finančno podporo za kritje podpore udeležencem s posebnimi potrebami mora biti utemeljen v prijavnem obrazcu.

Izredni stroški

Stroški podpore za udeležbo mladih z manj priložnostmi pod enakimi pogoji, kot veljajo za druge, vključno s posebno pripravo in okrepljenim mentorstvom (brez potnih stroškov in organizacijske podpore za udeležence in spremljevalce).

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja, zdravniška spričevala.

Dragi potni stroški udeležencev, vključno zuporabo čistejših prevoznih sredstev, z manj emisijami ogljika (za podrobnosti glej poglavje „Kaj je še treba vedeti o tem ukrepu?“).

Dejanski stroški

Dragi potni stroški: do največ 80 % upravičenih stroškov.

Drugi stroški: 100 % upravičenih stroškov.

Pogoj: zahtevek za finančno podporo za kritje izrednih stroškov mora biti utemeljen v prijavnem obrazcu.

C) Pravila za dodelitev sredstev za mobilnost mladinskih delavcev, izvedeno v okviru projekta krepitve zmogljivosti (izbirna dodelitev sredstev)

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Pravilo dodelitve

Pot

Prispevek za potne stroške udeležencev, vključno z vodji usposabljanja, pomočniki, s spremljevalci, od njihovega kraja izvora do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj.

Prispevek za stroške na enoto

Za razdalje od 10 do 99 km:

20 EUR na udeleženca.

Glede na razdaljo poti na udeleženca. Razdaljo je treba izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira Evropska komisija13. Prijavitelj mora navesti razdaljo enosmerne poti za izračun zneska nepovratnih sredstev EU za kritje povratne poti14.

Za razdalje od 100 do 499 km:

180 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 500 do 1 999 km:

275 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na udeleženca.

Za razdalje 8 000 km ali več:

1 500 EUR na udeleženca.

Organizacijska podpora

Stroški, neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti mobilnosti v okviru projekta (vključno s stroški priprave aktivnosti, hrane, nastanitve, lokalnega prevoza, prostorov, zavarovanja, opreme in materiala, ocenjevanja, razširjanja in uporabe rezultatov ter nadaljnjih aktivnosti).

Prispevek za stroške na enoto

B4.2 na udeleženca15 na dan aktivnosti. Največ 1 100 EUR na udeleženca.  

Glede na trajanje bivanja udeleženca (po potrebi vključno z enim dnem poti pred aktivnostjo in enim dnem poti po aktivnosti).

Podpora za posebne potrebe

Dodatni stroški, neposredno povezani z udeleženci, ki imajo posebne potrebe, in spremljevalci (vključno s stroški za pot in bivanje, če so utemeljeni in če se nepovratna sredstva za te udeležence ne zahtevajo prek proračunskih kategorij „Pot“ in „Organizacijska podpora“).

Dejanski stroški

100 % upravičenih stroškov.

Pogoj: zahtevek za finančno podporo za kritje podpore udeležencem s posebnimi potrebami mora biti utemeljen v prijavnem obrazcu.

Izredni stroški

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja, zdravniška spričevala.

Dragi potni stroški, vključno z uporabo čistejših prevoznih sredstev, z manj emisijami ogljika (za podrobnosti glej poglavje „Kaj je še treba vedeti o tem ukrepu?“).

Stroški za podporo za udeležbo mladinskih delavcev z manj priložnostmi pod enakimi pogoji, kot veljajo za druge (razen potnih stroškov in stroškov za organizacijsko podporo za udeležence). To lahko vključuje jezikovno podporo (npr. tolmač), da se mladinskim delavcem z nezadostnimi jezikovnimi znanji v jeziku aktivnosti omogoči sodelovanje

Dejanski stroški

Dragi potni stroški: do največ 80 % upravičenih stroškov.

Drugi stroški: 100 % upravičenih stroškov.

Pogoj: zahtevek za finančno podporo za kritje izrednih stroškov mora biti utemeljen v prijavnem obrazcu.

D) Organizacijska in individualna podpora

Zneski so odvisni od države, kjer poteka aktivnost mobilnosti.

Organizacijska podpora

Individualna podpora

Mladinske izmenjave (v EUR na dan)

Mobilnost mladinskih delavcev

(v EUR na dan)

Prostovoljske aktivnosti

(v EUR na dan)

B4.1

B4.2

B4.3

B4.4

Belgija

42

65

26

4

Bolgarija

32

53

17

4

Češka

32

54

17

5

Danska

45

72

26

6

Nemčija

41

58

23

5

Estonija

33

56

18

4

Irska

49

74

26

6

Grčija

38

71

21

5

Španija

34

61

18

5

Francija

38

66

20

6

Hrvaška

35

62

19

5

Italija

39

66

21

5

Ciper

32

58

21

5

Latvija

34

59

19

4

Litva

34

58

18

4

Luksemburg

45

66

26

5

Madžarska

33

55

17

5

Malta

39

65

22

5

Nizozemska

45

69

26

5

Avstrija

45

61

23

5

Poljska

34

59

18

4

Portugalska

37

65

20

5

Romunija

32

54

17

3

Slovenija

34

60

20

4

Slovaška

35

60

19

5

Finska

45

71

26

5

Švedska

45

70

26

5

Združeno kraljestvo

45

76

26

6

Republika Severna Makedonija

28

45

15

3

Islandija

45

71

26

6

Lihtenštajn

45

74

24

6

Norveška

50

74

26

6

Turčija

32

54

17

4

Srbija 29 48 15 3

Partnerska država

29

48

15

3

 • 1. V okviru tega ukrepa je regija opredeljena kot skupina držav, ki pripada določnemu makrogeografskemu območju.
 • 2. Se financira z instrumenti IPA II in ENI.
 • 3. Aktivnosti mobilnosti, ki se izvajajo v sodelovanju s sosedskimi partnerskimi državami EU, ki pa jih je predložila partnerska organizacija v državi Programa, se lahko podpirajo v okviru Ključnega ukrepa 1: Projekt mobilnosti za mlade in mladinske delavce in v okviru projektov Ključni ukrep 3 Projekti Dialog mladih.
 • 4. Upoštevati je treba naslednje: 

  spodnja starostna omejitev – udeleženci morajo izpolniti najnižjo navedeno starost na dan začetka aktivnosti;

  zgornja starostna omejitev – udeleženci ne smejo biti starejši od najvišje navedene starosti na dan roka za oddajo vloge.

 • 5. Glej opombo zgoraj.
 • 6. Vključno z vodji usposabljanja, pomočniki in spremljevalci.
 • 7. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl.
 • 8. Na primer, če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), bo prijavitelj a) izračunal razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km); b) izbral ustrezen razpon razdalje poti (tj. od 500 do 1 999 km) ter c) izračunal nepovratna sredstva EU za kritje stroškov poti udeleženca iz Madrida do Rima in nazaj (275 EUR).
 • 9. Vključno z vodji skupin in spremljevalci.
 • 10. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl.
 • 11. Na primer, če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), bo prijavitelj a) izračunal razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km); b) izbral ustrezen razpon razdalje poti (tj. od 500 do 1 999 km) ter c) izračunal nepovratna sredstva EU za kritje stroškov poti udeleženca iz Madrida do Rima in nazaj.
 • 12. Vključno s spremljevalci prostovoljcev z manj priložnostmi.
 • 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl.
 • 14. Na primer, če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), bo prijavitelj a) izračunal razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km); b) izbral ustrezen razpon razdalje poti (tj. od 500 do 1 999 km) ter c) izračunal nepovratna sredstva EU za kritje stroškov poti udeleženca iz Madrida do Rima in nazaj (275 EUR).   
 • 15. Vključno z vodji usposabljanja, pomočniki in spremljevalci.