Cuprins
Căutați în ghid

Consolidarea capacităților în domeniul tineretului

Care sunt obiectivele unui proiect de consolidare a capacităților?

Proiectele de consolidare a capacităților în domeniul tineretului vizează:

 • promovarea cooperării și a schimburilor în domeniul tineretului între țările participante la program și țările partenere din diferite regiuni1 din lume;
 • îmbunătățirea calității și a recunoașterii activităților pentru tineret, a învățării non-formale și a voluntariatului în țările partenere și creșterea sinergiilor și a complementarității acestora cu sistemele formale de educație, piața muncii și societate;
 • stimularea dezvoltării, a testării și a lansării de sisteme și de programe de mobilitate în scopul învățării non-formale la nivel regional (de exemplu, în cadrul regiunilor și între regiuni ale lumii);
 • promovarea mobilității transnaționale în scopul învățării non-formale între țările participante la program și țările partenere, adresată în special tinerilor defavorizați, cu scopul de a îmbunătăți nivelul de competențe al participanților și de a stimula participarea activă a acestora în societate.
 

Ce este un proiect de consolidare a capacităților?

Proiectele de consolidare a capacităților sunt proiecte de cooperare transnațională, bazate pe parteneriate multilaterale între organizațiile active în domeniul tineretului din țările participante la program și din țările partenere. De asemenea, acestea pot implica organizații din domeniul educației și formării, precum și din alte sectoare socio-economice.

 

Care sunt activitățile sprijinite de un proiect de consolidare a capacităților?

Proiectele de consolidare a capacităților trebuie să desfășoare activități care:

 • promovează cooperarea strategică între organizațiile de tineret, pe de o parte, și autoritățile publice din țările partenere, pe de altă parte;
 • promovează cooperarea între organizațiile de tineret și organizațiile în domeniile educației și formării, precum și între acestea și reprezentanți din sectorul întreprinderilor și de pe piața muncii;
 • consolidează capacitățile consiliilor de tineret, ale platformelor de tineret și ale autorităților locale, regionale și naționale implicate în activități pentru tineret în țările partenere;
 • îmbunătățesc gestionarea, guvernanța, capacitatea de inovare și internaționalizarea organizațiilor de tineret din țările partenere;
 • lansează, testează și pun în aplicare practici privind activitățile pentru tineret, cum ar fi:
  • instrumente și metode pentru dezvoltarea socio-profesională a lucrătorilor și formatorilor de tineret;
  • metode de învățare non-formală, în special cele care promovează dobândirea/îmbunătățirea competențelor, inclusiv a celor legate de educația în domeniul mass-mediei;
  • noi forme de programe practice de formare și simulare de cazuri din viața reală în societate; noi forme de activități pentru tineret, în special utilizarea strategică a învățării deschise și flexibile, mobilitatea virtuală, resursele educaționale deschise (OER) și o mai bună exploatare a potențialului tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC);
  • cooperare, crearea de rețele și activități de învățare reciprocă care promovează gestionarea eficientă, internaționalizarea și conducerea organizațiilor implicate în activități pentru tineret.

Următoarele activități pot fi puse în aplicare în cadrul unui proiect de consolidare a capacităților:

Activități de dezvoltare a capacităților

 • activități care încurajează dialogul în materie de politici, cooperarea, crearea de rețele și schimburile de practici în domeniul tineretului, cum ar fi conferințe, ateliere de lucru și reuniuni;
 • evenimente ample pentru tineret;
 • campanii de informare și sensibilizare;
 • dezvoltarea de instrumente de informare, comunicare și mediatice;
 • dezvoltarea de metode, instrumente și materiale dedicate activităților pentru tineret, precum și de programe de studiu, module de formare și instrumente de documentare, cum ar fi Youthpass, dedicate activităților pentru tineret;
 • crearea de noi forme de furnizare a activităților pentru tineret și oferirea de formare și de sprijin, în special prin materiale deschise și flexibile de învățare, cooperare virtuală și resurse educaționale deschise.

 

Activități de mobilitate

Activitățile de mobilitate sunt opționale.

Există trei tipuri de activități de mobilitate:

 • Schimburi de tineri între țările participante la program și țările partenere eligibile;
 • Mobilitatea muncitorilor tineri. între program și țările partenere eligibile;
 • Activități de voluntariat dinspre/către țările partenere eligibile.

 

Schimburi de tineri și mobilitatea în rândul lucrătorilor de tineret

Pentru o descriere detaliată a acestor activități, consultați secțiunea „Acțiunea-Cheie 1: proiecte de mobilitate destinate tineretului și lucrătorilor de tineret”, în partea B a prezentului ghid.

Activități de voluntariat

Activitățile de voluntariat le permit tinerilor cu vârste cuprinse între 17 și 30 de ani să își exprime angajamentul personal efectuând un serviciu de voluntariat fără plată și cu normă întreagă în altă țară. Tinerii voluntari au posibilitatea de a ajuta în munca de zi cu zi organizații active în domenii precum informarea și politicile privind tinerii, dezvoltarea personală și socio-educațională a tinerilor, implicarea civică, asistența socială, incluziunea persoanelor dezavantajate, programele de educație non-formală, competențele TIC și media, cultura și creativitatea, cooperarea pentru dezvoltare etc. Voluntarii își pot desfășura activitatea voluntară fie individual, fie în grup.

Participarea la o activitate de voluntariat trebuie să fie gratuită pentru voluntari, cu excepția unei eventuale contribuții la cheltuielile de deplasare (dacă grantul Erasmus+ nu acoperă în totalitate aceste cheltuieli) și a cheltuielilor suplimentare care nu sunt legate de punerea în aplicare a activității. Costurile esențiale pentru participarea voluntarilor la activitate sunt acoperite de grantul Erasmus+ sau prin alte mijloace oferite de către organizațiile participante. Tinerii cu mai puține oportunități pot primi sprijin suplimentar care să le permită să participe.

Următoarele activități nu sunt considerate activități de voluntariat în cadrul Erasmus+: voluntariatul ocazional, nestructurat, cu fracțiune de normă; un program de practică într-o întreprindere; un loc de muncă plătit; o activitate de recreere sau turistică; un curs de limbă; exploatarea forței de muncă ieftine; o perioadă de studii sau de formare profesională în străinătate.

În funcție de acoperirea geografică, se pot distinge trei tipuri de proiecte de consolidare a capacităților:

 • Proiecte de consolidare a capacităților între organizații active în domeniul tineretului din țările participante la program și din alte țări partenere (din regiunile 5-14, a se vedea secțiunea „Țări eligibile” din partea A a prezentului ghid)

Aceste proiecte, depuse de organizații din țări participante la program, vizează îmbunătățirea capacităților organizațiilor prin punerea în aplicare a unor activități de consolidare a capacităților, care pot include activități de mobilitate.Proiectele ar trebui să promoveze cooperarea strategică între organizațiile pentru tineret și între organizațiile pentru tineret și autoritățile publice.  Proiectele ar trebui să consolideze capacitățile consiliilor pentru tineret, ale organizațiilor de tineret, ale platformelor de tineret și ale autorităților locale, regionale și naționale care lucrează cu tineretul din regiune, cu accent special pe reconciliere. 

Următoarele două tipuri de proiecte sunt implementate prin „Windows” – Balcanii de Vest și Tunisia2. Proiectele sunt prezentate de organizații dintr-una dintre țările din Balcanii de Vest și Tunisia, în cadrul ghișeului unic specific, și pot include organizații partenere din alte țări din aceeași regiune. Termenul „Window” („Ghișeu unic”) se referă la faptul că programului Erasmus+ îi sunt alocate fonduri UE suplimentare pentru a spori oportunitățile de cooperare în domeniul tineretului cu țări partenere din vecinătatea UE.3

 • Proiecte de consolidare a capacităților între organizații active în domeniul tineretului din țările participante la program și din țările partenere din Balcanii de Vest (Regiunea 1 – a se vedea secțiunea „Țări eligibile” din partea A a prezentului ghid) – proiecte pentru crearea unui ghișeu unic pentru tineret în Balcanii de Vest

Aceste proiecte, depuse de organizații din Balcanii de Vest (Regiunea 1), vizează creșterea capacităților organizațiilor de tineret prin punerea în aplicare a unor activități de consolidare a capacităților, care pot include activități de mobilitate.

Proiectele ar trebui să promoveze cooperarea strategică între organizațiile pentru tineret și între organizațiile pentru tineret și autoritățile publice.  Proiectele ar trebui să consolideze capacitățile consiliilor pentru tineret, ale organizațiilor de tineret, ale platformelor de tineret și ale autorităților locale, regionale și naționale care lucrează cu tineretul din regiune.

 

 • Proiecte de consolidare a capacităților între organizații active în domeniul tineretului din țările participante la program și din Tunisia

 

Aceste proiecte, depuse de organizații din Tunisia, vizează creșterea capacităților organizațiilor prin punerea în aplicare a unor activități de consolidare a capacităților și pot include activități de mobilitate.

 

Care este rolul organizațiilor implicate într-un proiect de consolidare a capacităților?

Un proiect de consolidare a capacităților este alcătuit din:

 • Solicitant/coordonator: o organizație care depune propunerea de proiect în numele tuturor partenerilor. În cazul în care proiectul este aprobat, solicitantul/coordonatorul: 1) poartă responsabilitatea financiară și juridică pentru întregul proiect în fața Agenției Executive; 2) coordonează proiectul în cooperare cu toți ceilalți parteneri implicați în proiect; 3) primește sprijinul financiar al UE din Programul Erasmus+ și este responsabil pentru distribuirea fondurilor între partenerii implicați în proiect.
 • Parteneri: organizațiile care contribuie în mod activ la pregătirea, la punerea în aplicare și la evaluarea proiectului de consolidare a capacităților.
 • Entități afiliate (opțional): organizații care contribuie la realizarea obiectivelor și a activităților proiectului. Entitățile afiliate trebuie să fie identificate în cererea de grant și să îndeplinească cerințele descrise în anexa III (Glosar de termeni) din prezentul ghid al programului.

Dacă proiectul prevede realizarea unor schimburi de tineri, activități de voluntariat și/sau acțiuni de mobilitate a lucrătorilor de tineret, organizațiile participante implicate în aceste activități au următoarele roluri și sarcini:

 • Organizația de trimitere – responsabilă de trimiterea în străinătate a tinerilor (aceasta include: organizarea modalităților practice; pregătirea participanților înainte de plecare; acordarea de sprijin pentru participanți pe durata tuturor etapelor proiectului).
 • Organizația gazdă – responsabilă de găzduirea activității, de dezvoltarea unui program de activități pentru participanți, în cooperare cu participanții și organizațiile partenere, de acordarea de sprijin participanților pe durata tuturor etapelor proiectului.

Participarea la o activitate de voluntariat trebuie să fie gratuită pentru voluntari. Aceștia trebuie să acopere doar o eventuală contribuție la cheltuielile de deplasare (în cazul în care grantul Erasmus+ nu acoperă în totalitate aceste cheltuieli) și cheltuielile care nu sunt legate de realizarea activității. Costurile esențiale pentru participarea voluntarilor la activitate sunt acoperite de grantul Erasmus+ sau prin alte mijloace oferite de către organizațiile participante.

 

Care sunt criteriile folosite pentru a evalua un proiect de consolidare a capacităților?

În continuare, sunt prezentate criteriile formale pe care o propunere de proiect de consolidare a capacităților trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibilă în vederea acordării unui grant Erasmus+:

 

Criterii de eligibilitate

Organizații participante eligibile

O organizație participantă poate fi orice organizație publică sau privată, împreună cu entitățile sale afiliate (dacă există), stabilită într-o țară participantă la program sau într-o țară parteneră din regiunile 1, 3 și 5 - 14 și în Tunisia, astfel cum sunt definite în secțiunea „Țări eligibile” din ghidul programului E+.

De exemplu, o astfel de organizație poate fi:

 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit (inclusiv ONG-uri europene de tineret);
 • un consiliu național de tineret;
 • un organism public de la nivel local, regional sau național;
 • o școală/un institut/un centru educațional (la orice nivel, de la învățământul pre-școlar la cel secundar superior, inclusiv formarea profesională și educația adulților);
 • o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
 • un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camerele de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
 • o instituție de învățământ superior;
 • un institut de cercetare;
 • o fundație;
 • un centru de formare inter-întreprinderi;
 • o organizație culturală, o bibliotecă, un muzeu;
 • un organism care furnizează servicii de consiliere profesională și informare.

Cine poate depune cererea?

Orice:

 • organizație, asociație, ONG non-profit (inclusiv ONG-uri europene de tineret);
 • consiliu național de tineret;
 • organism public de nivel local, regional sau național.

 

Pentru proiecte între țările participante la program și alte țări partenere din regiunile 5-14: Solicitantul trebuie să fie stabilit într-o țară participantă la program și candidează în numele tuturor organizațiilor implicate în proiect. Alte tipuri de organizații pot fi implicate numai în calitate de parteneri.

Pentru proiectele pentru crearea unui ghișeu unic pentru tineret în Balcanii de Vest:

solicitantul trebuie să fie stabilit într-o țară parteneră din  Balcanii de Vest (Regiunea 1).

Pentru proiectele pentru crearea unui ghișeu unic pentru tineret în Tunisia:

solicitantul trebuie să fie stabilit în Tunisia.

 

La termenul specificat de depunere a propunerilor, solicitanții trebuie să fi fost înregistrați în mod legal de cel puțin un an.

Numărul și profilul organizațiilor participante

Proiectele de consolidare a capacităților sunt transnaționale și implică cel puțin 3 organizații participante din 3 țări diferite, dintre care cel puțin una este o țară participantă la program și una este o țară parteneră eligibilă.

Proiectele finanțate în cadrul unuia dintre ghișeele unice nu pot implica nicio organizație participantă/participanți din alte regiuni învecinate.

Durata proiectului

De la 9 luni la 2 ani. Durata trebuie să fie aleasă la momentul depunerii candidaturii, în funcție de obiectivul proiectului și de tipul de activități prevăzute în timp.

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la următoarele date:

5 februarie ora 17.00 (ora Belgiei), pentru proiectele care încep între data de 1 septembrie și 31 decembrie a aceluiași an

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

Alte criterii

Același solicitant poate depune doar o singură propunere de proiect pentru fiecare termen.

Din cerere trebuie să facă parte câte un calendar pentru fiecare activitate planificată în cadrul proiectului.

 

Criterii de eligibilitate suplimentare pentru schimburile de tineret

Durata activității

De la 5 la 21 de zile, excluzând timpul de călătorie.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Activitatea trebuie să aibă loc în țara uneia dintre organizațiile participante la activitate.  .

Participanți eligibili

Tineri cu vârste cuprinse între 13 și 30 de ani4, cu reședința în țările organizațiilor de trimitere și gazdă.

Numărul de participanți

Minimum 16 și maximum 60 de participanți (cu excepția liderului/liderilor de grup).

Minimum 4 participanți pe grup (cu excepția liderului/liderilor de grup).

Fiecare grup național trebuie să aibă cel puțin un lider de grup. Un lider de grup este un adult care însoțește tinerii care participă la un schimb de tineri, pentru a garanta învățarea eficientă, protecția și siguranța acestora.

 

Criterii de eligibilitate suplimentare pentru activitățile de voluntariat

Acreditare

Toate organizațiile participante stabilite într-o țară participantă la program sau într-una dintre țările din Balcanii de Vest (Regiunea 1) sau Regiunea 3 trebuie să dețină o acreditare valabilă sau o etichetă de calitate din partea Corpului European de Solidaritate la termenul limită relevant de depunere a cererii (pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați secțiunea relevantă din anexa I la prezentul ghid).

Durata activității

De la 60 de zile până la 12 luni.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Un voluntar dintr-o țară participantă la program trebuie să își desfășoare activitatea într-una din țările partenere vizate de proiect.

Un voluntar dintr-o țară parteneră eligibilă trebuie să își desfășoare activitatea într-una din țările participante la program vizate de proiect.

Participanți eligibili

Tineri cu vârste cuprinse între 17 și 30 de ani5, cu reședința în țara organizației lor de trimitere.

Un voluntar poate participa la o singură activitate de voluntariat Erasmus+ sau a Corpului European de Solidaritate.

Excepție: voluntarii care au desfășurat o activitate de voluntariat cu o durată de maximum 2 luni pot participa la o activitate de voluntariat suplimentară.

Numărul de participanți

Maximum 30 de voluntari pentru întregul proiect de consolidare a capacităților.

 

Criterii de eligibilitate suplimentare pentru acțiunile de mobilitate a lucrătorilor de tineret

Durata activității

de la 5 zile la 2 luni, excluzând timpul de călătorie.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Activitatea trebuie să aibă loc în țara uneia dintre organizațiile participante la activitate.

Participanți eligibili

Participanții trebuie să aibă cel puțin 18 ani. Nu există limită superioară de vârstă. Participanții, cu excepția formatorilor și facilitatorilor, trebuie să fie rezidenți în țara organizației de trimitere sau în țara organizației gazdă. 

Numărul de participanți

Până la 50 de participanți (inclusiv, după caz, formatori și facilitatori) pentru fiecare activitate planificată în cadrul proiectului.

 

Organizațiile candidate vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

 

Criterii de atribuire

Proiectul va fi evaluat în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului

(maximum 30 de puncte)

 • Relevanța propunerii pentru obiectivele acțiunii (a se vedea secțiunea „Care sunt obiectivele unui proiect de consolidare a capacităților”);
 • Măsura în care:
 • obiectivele sunt clar definite, realiste și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și grupurile țintă;
 • propunerea este inovatoare și/sau complementară cu celelalte inițiative deja desfășurate de organizațiile participante;
 • activitățile de consolidare a capacităților sunt clar definite și vizează consolidarea capacităților organizațiilor participante;
 • proiectul implică tineri defavorizați.

Calitatea elaborării și a implementării proiectului

(maximum 30 de puncte)

 • Claritatea, integralitatea și calitatea programului de lucru, inclusiv etape adecvate de pregătire, punere în aplicare, monitorizare, evaluare și diseminare;
 • Concordanța dintre obiectivele proiectului și activitățile propuse;
 • Calitatea metodelor de învățare non-formală propuse;
 • Calitatea modalităților de recunoaștere și de validare a rezultatelor învățării participanților, precum și utilizarea consecventă a instrumentelor europene de transparență și recunoaștere;
 • Existența și relevanța măsurilor de control al calității pentru a asigura că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și se încadrează în timp și în buget;
 • Măsura în care proiectul este eficient din punctul de vedere al costurilor și alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate.

În cazul în care proiectul prevede activități de mobilitate:

 • Caracterul adecvat al măsurilor pentru selectarea și/sau implicarea participanților în activitățile de mobilitate.

Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare

(maximum 20 de puncte)

 • Măsura în care:
 • proiectul implică o combinație adecvată de organizații participante complementare având profilul, experiența și expertiza necesare pentru a implementa cu succes toate aspectele proiectului;
 • repartizarea responsabilităților și a sarcinilor demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante.
 • Existența unor mecanisme eficace de coordonare și de comunicare între organizațiile participante, precum și între acestea și alte părți interesate relevante.

Impact și diseminare

(maximum 20 de puncte)

 • Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor proiectului;
 • Impactul potențial al proiectului:
 • asupra participanților și organizațiilor participante, pe durata proiectului și ulterior;
 • dincolo de organizațiile și persoanele participante direct în cadrul proiectului, la nivel local, regional, național și/sau internațional.
 • Calitatea planului de diseminare: oportunitatea și calitatea măsurilor care vizează partajarea rezultatelor proiectului în interiorul și în afara organizațiilor participante;
 • Dacă este cazul, propunerea descrie modul în care materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție în mod liber și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise. Propunerea nu conține limitări disproporționate;
 • Calitatea planurilor pentru asigurarea durabilității proiectului: capacitatea proiectului de a continua să aibă un impact și să producă rezultate după utilizarea grantului UE.

 

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, acestea trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus (de exemplu, minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Impact și diseminare”; 10 puncte pentru categoriile „Calitatea elaborării și a implementării proiectului” și „Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare”).  În caz de ex aequo, se va acorda prioritate proiectelor care obțin cel mai mare punctaj la criteriul „Relevanța proiectului”.

 

Ce altceva trebuie să știți despre acțiune?

COSTURI EXCEPȚIONALE PENTRU DEPLASĂRILE COSTISITOARE

Candidaților la activități de mobilitate li se va permite să solicite sprijin financiar aferent capitolului bugetar „costuri excepționale” (până la maximum 80% din totalul costurilor eligibile: a se vedea „Care sunt regulile de finanțare?”), inclusiv cazurile în care participanții optează pentru mijloace de transport mai ecologice și cu emisii de carbon mai scăzute, (de ex., trenul), ducând la costuri cu deplasările costisitoare. Acest lucru va fi permis cu condiția ca respectivii candidați să poată justifica faptul că normele de finanțare standard (pe baza contribuției la costurile unitare pe intervalul de distanță parcurs) nu acoperă cel puțin 70% din costurile de deplasare ale participanților. Dacă sunt aprobate, costurile excepționale pentru deplasările costisitoare înlocuiesc grantul standard pentru deplasare.

 

 

Care sunt regulile de finanțare?

Bugetul proiectului trebuie să fie elaborat în conformitate cu următoarele reguli de finanțare (în euro):

Valoarea maximă a grantului acordat pentru un proiect de consolidare a capacităților:          150 000 EUR

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Costurile activității

Costuri legate direct de punerea în aplicare a activităților de consolidare a capacităților din cadrul proiectului (cu excepția activităților de mobilitate), inclusiv:

 • Costurile de personal (numai personalul permanent și în limita a 20% din costurile directe eligibile ale proiectelor de constituire de capacități)
 • Costuri cu tehnologia informației și comunicațiilor (TIC)
 • Reuniuni de proiect transnaționale între partenerii din cadrul proiectului în scopuri de implementare și de coordonare, conferințe și evenimente ample pentru tineret (excluzând cheltuielile de deplasare):
  • cazare, masă și transport local
  • costuri legate de obținerea vizei și de asigurări
  • închiriere de săli pentru reuniuni, conferințe, alte evenimente
  • costuri cu serviciile de interpretariat
  • Costurile aferente conferențiarilor externi (incluzând cazare și masă; transport local)
 • Rezultate intelectuale și diseminarea rezultatelor proiectului
  • Producție
  • Traducere
  • Costuri cu diseminarea și/sau de informare
 • Consultări, ateliere, sondaje în rândul tinerilor, la nivel local, regional, național și internațional, dacă acest lucru este necesar pentru atingerea obiectivelor de proiect.
 • Pregătirea lingvistică și interculturală a participanților la activități de mobilitate; pregătirea lor pentru îndeplinirea sarcinilor specifice.
 • Costuri pentru auditul financiar al proiectului (dacă grantul solicitat este mai mare de 60.000 EUR)

Costuri indirecte:

O sumă forfetară, care nu depășește 7% din costurile directe eligibile ale proiectului, se încadrează ca eligibilă în categoria costurilor indirecte, reprezentând costurile administrative generale ale beneficiarului care nu sunt acoperite deja prin costurile directe eligibile (de exemplu, facturile la energie electrică sau la internet, costurile pentru spații etc.), însă care pot fi considerate deductibile prin proiect.

Costuri reale

Maximum 80 % din costurile eligibile totale.

Condiție: bugetul solicitat este justificat în raport cu activitățile planificate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli de deplasare

 

 

 

 

 

 

Cheltuielile de deplasare pentru reuniuni de proiect transnaționale între partenerii din cadrul proiectului în scopuri de implementare și de coordonare, conferințe și evenimente ample pentru tineret.

 

 

 

 

 

Contribuție la costurile unitare

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 10 și 99 km:

20 EUR per participant

În funcție de distanța de călătorie parcursă de fiecare participant. Distanțele de călătorie trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană. Solicitantul trebuie să indice distanța unei călătorii dus pentru a calcula valoarea grantului UE care va sprijini călătoria dus-întors

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 100 și 499 km:

180 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 500 și 1 999 km:

275 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 2 000 și 2 999 km:

360 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 3 000 și 3 999 km:

530 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 4 000 și 7 999 km:

820 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie de 8 000 km sau mai mari:

1 500 EUR per participant6

 

A) Reguli de finanțare pentru schimburile de tineri efectuate în cadrul proiectului de consolidare a capacităților (finanțare opțională)

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Transport

Contribuția la cheltuielile de deplasare a participanților, inclusiv a liderilor de grupuri și a însoțitorilor, de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur.

Contribuție la costurile unitare

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 10 și 99 km:

20 EUR per participant

În funcție de distanța de călătorie parcursă de fiecare participant. Distanțele de călătorie trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană7. Solicitantul trebuie să indice distanța unei călătorii dus pentru a calcula valoarea grantului UE care va sprijini călătoria dus-întors8  

 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 100 și 499 km:

180 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 500 și 1 999 km:

275 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 2 000 și 2 999 km:

360 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 3 000 și 3 999 km:

530 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 4 000 și 7 999 km:

820 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie de 8 000 km sau mai mari:

1500 EUR per participant

Sprijin organizatoric

Costuri legate direct de punerea în aplicare a activităților de mobilitate din cadrul proiectului (inclusiv costurile pentru activitățile de pregătire, cazare, masă, transport local, spații, asigurare, echipamente și materiale, pentru evaluarea, diseminarea și exploatarea rezultatelor și pentru activitățile subsecvente).

Contribuție la costurile unitare

B4.1 pe zi de activitate per participant9

În funcție de durata perioadei de ședere per participant (dacă este cazul, incluzând și o zi de călătorie înainte de activitate și o zi de călătorie ulterior activității)

Sprijin pentru nevoi speciale

Costuri suplimentare direct legate de participanții cu handicap (inclusiv cheltuieli legate de deplasare și de ședere, dacă acestea sunt justificate și câtă vreme nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „Transport” și „Sprijin organizatoric”).

 

Costuri reale

100 % din costurile eligibile

Condiție: cererea de sprijin financiar pentru acoperirea nevoilor speciale trebuie să fie motivată în cerere

Costuri excepționale

Costuri pentru a sprijini participarea tinerilor defavorizați în condiții de egalitate cu ceilalți (excluzând cheltuielile de deplasare și de ședere pentru participanți).

 

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale.

 

Cheltuielile de deplasare costisitoare ale participanților, inclusiv utilizarea de mijloace de transport mai ecologice și cu emisii de carbon mai scăzute (pentru detalii, a se vedea secțiunea „Ce altceva trebuie să știți despre acțiune”).

Costuri reale

 

Cheltuielile de deplasare costisitoare: maximum 80% din costurile eligibile

 

Alte costuri: 100 % din costurile eligibile

 

Condiție: cererea de sprijin financiar pentru acoperirea costurilor excepționale trebuie motivată în cerere

 

B) Reguli de finanțare pentru activități de voluntariat desfășurate în cadrul proiectului de consolidare a capacităților (finanțare opțională)

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Transport

Contribuția la cheltuielile de deplasare a participanților, inclusiv a însoțitorilor, de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur

Contribuție la costurile unitare

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 10 și 99 km:

20 EUR per participant

În funcție de distanța de călătorie parcursă de fiecare participant. Distanțele de călătorie trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană10. Solicitantul trebuie să indice distanța unei călătorii dus pentru a calcula valoarea grantului UE care va sprijini călătoria dus-întors11

 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 100 și 499 km:

180 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 500 și 1 999 km:

275 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 2 000 și 2 999 km:

360 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 3 000 și 3 999 km:

530 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 4 000 și 7 999 km:

820 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie de 8 000 km sau mai mari:

1500 EUR per participant

Sprijin organizatoric

Costuri legate direct de punerea în aplicare a activităților de mobilitate din cadrul proiectului (inclusiv costurile pentru activitățile de pregătire, cazare, masă, transport local, spații, asigurare, echipamente și materiale, pentru evaluarea, diseminarea și exploatarea rezultatelor și pentru activitățile subsecvente).

Contribuție la costurile unitare

B4.3 pe zi per voluntar12

În funcție de durata perioadei de ședere per participant (dacă este cazul, incluzând și o zi de călătorie înainte de activitate și o zi de călătorie ulterior activității)

Sprijin individual

„Bani de buzunar” destinați voluntarului pentru cheltuieli personale suplimentare.

Contribuție la costurile unitare

B4.4 pe zi per voluntar

În funcție de durata perioadei de ședere per participant (dacă este cazul, incluzând și o zi de călătorie înainte de activitate și o zi de călătorie ulterior activității)

Sprijin pentru nevoi speciale

Costuri de ședere pentru însoțitori și cheltuieli legate de deplasare, dacă sunt justificate și câtă vreme nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriei bugetare „Transport”. Costuri suplimentare direct legate de participanții cu handicap (inclusiv cheltuieli legate de deplasare și de ședere, dacă acestea sunt justificate și câtă vreme nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „Transport” și „Sprijin organizatoric”).

Costuri reale

100 % din costurile eligibile

Condiție: cererea de sprijin financiar pentru acoperirea nevoilor speciale trebuie să fie motivată în cerere

Costuri excepționale

Costuri pentru a sprijini participarea tinerilor defavorizați în condiții de egalitate cu ceilalți, inclusiv pentru pregătire specifică și mentorat consolidat (excluzând cheltuielile de deplasare și sprijinul organizatoric pentru participanți și însoțitorii acestora).

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale.

Cheltuielile de deplasare costisitoare ale participanților, inclusiv utilizarea de mijloace de transport mai ecologice și cu emisii de carbon mai scăzute (pentru detalii, a se vedea secțiunea „Ce altceva trebuie să știți despre acțiune”).

Costuri reale

Cheltuielile de deplasare costisitoare: maximum 80% din costurile eligibile

 

Alte costuri: 100 % din costurile eligibile

 

Condiție: cererea de sprijin financiar pentru acoperirea costurilor excepționale trebuie motivată în cerere

 

C) Reguli de finanțare pentru acțiuni de mobilitate a lucrătorilor de tineret desfășurate în cadrul proiectului de consolidare a capacităților (finanțare opțională)

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Transport

Contribuția la cheltuielile de deplasare a participanților, inclusiv a formatorilor, facilitatorilor și a însoțitorilor, de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur

Contribuție la costurile unitare

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 10 și 99 km:

20 EUR per participant

În funcție de distanța de călătorie parcursă de fiecare participant. Distanțele de călătorie trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană13. Solicitantul trebuie să indice distanța unei călătorii dus pentru a calcula valoarea grantului UE care va sprijini călătoria dus-întors14

 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 100 și 499 km:

180 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 500 și 1 999 km:

275 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 2 000 și 2 999 km:

360 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 3 000 și 3 999 km:

530 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 4 000 și 7 999 km:

820 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie de 8 000 km sau mai mari:

1500 EUR per participant

Sprijin organizatoric

Costuri legate direct de punerea în aplicare a activităților de mobilitate din cadrul proiectului (inclusiv costurile pentru activitățile de pregătire, cazare, masă, transport local, spații, asigurare, echipamente și materiale, pentru evaluarea, diseminarea și exploatarea rezultatelor și pentru activitățile subsecvente).

Contribuție la costurile unitare

B4.2 per participant15 pe zi de activitate. Maximum 1 100 EUR per participant.  

În funcție de durata perioadei de ședere per participant (dacă este cazul, incluzând și o zi de călătorie înainte de activitate și o zi de călătorie ulterior activității).

Sprijin pentru nevoi speciale

Costuri suplimentare direct legate de participanții cu handicap (inclusiv cheltuieli legate de deplasare și de ședere, dacă acestea sunt justificate și câtă vreme nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „Transport” și „Sprijin organizatoric”).

Costuri reale

100 % din costurile eligibile

Condiție: cererea de sprijin financiar pentru acoperirea nevoilor speciale trebuie să fie motivată în cerere

Costuri excepționale

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale.

Cheltuielile de deplasare costisitoare ale participanților, inclusiv utilizarea de mijloace de transport mai ecologice și cu emisii de carbon mai scăzute (pentru detalii, a se vedea secțiunea „Ce altceva trebuie să știți despre acțiune”).

Costuri pentru a sprijini participarea lucrătorilor de tineret defavorizați în condiții de egalitate cu ceilalți (excluzând cheltuielile de deplasare și sprijinul organizațional pentru participanți). Aceasta poate include asistență lingvistică (de ex., interpret), pentru a asigura participarea tinerilor lucrători care nu cunosc suficient limba activității.

Costuri reale

Cheltuielile de deplasare costisitoare: maximum 80% din costurile eligibile

 

Alte costuri: 100 % din costurile eligibile

 

Condiție: cererea de sprijin financiar pentru acoperirea costurilor excepționale trebuie motivată în cerere

 

D) Sprijinul organizatoric și sprijinul pentru persoane fizice

Sumele depind de țara în care se desfășoară activitatea de mobilitate.

 

Sprijin organizatoric

Sprijin pentru persoane fizice

 

 

Schimburi de tineri (euro pe zi)

Mobilitatea lucrătorilor de tineret

(EUR pe zi)

Activități de voluntariat

(EUR pe zi)

 

B4.1

B4.2

B4.3

B4.4

Belgia

42

65

26

4

Bulgaria

32

53

17

4

Republica Cehă

32

54

17

5

Danemarca

45

72

26

6

Germania

41

58

23

5

Estonia

33

56

18

4

Irlanda

49

74

26

6

Grecia

38

71

21

5

Spania

34

61

18

5

Franța

38

66

20

6

Croația

35

62

19

5

Italia

39

66

21

5

Cipru

32

58

21

5

Letonia

34

59

19

4

Lituania

34

58

18

4

Luxemburg

45

66

26

5

Ungaria

33

55

17

5

Malta

39

65

22

5

Țările de Jos

45

69

26

5

Austria

45

61

23

5

Polonia

34

59

18

4

Portugalia

37

65

20

5

România

32

54

17

3

Slovenia

34

60

20

4

Slovacia

35

60

19

5

Finlanda

45

71

26

5

Suedia

45

70

26

5

Regatul Unit

45

76

26

6

Republica Macedonia de Nord

28

45

15

3

Islanda

45

71

26

6

Liechtenstein

45

74

24

6

Norvegia

50

74

26

6

Turcia

32

54

17

4

Serbia

29 48 15 3

Țară parteneră

29

48

15

3

 • 1. În cadrul acestei acțiuni, o regiune este definită ca o grupare de țări aparținând unei anumite zone macro- geografice.
 • 2. Finanțate prin instrumentele IPA II și ENI.
 • 3. Activitățile de mobilitate implementate în cooperare cu țările partenere din vecinătatea UE, însă care au fost transmise de o organizație parteneră dintr-o țară participantă la program, pot fi sprijinite prin Acțiunea-Cheie 1: Proiect de mobilitate pentru tineri și lucrătorii de tineret, precum și prin proiectele din Acțiunea-Cheie 3 Dialogul pentru tineret
 • 4. Vă rugăm să luați în considerare și următoarele:limita inferioară de vârstă – participanții trebuie să fi împlinit vârsta minimă la data de începere a activității;limita superioară de vârstă – participanții nu trebuie să depășească vârsta maximă indicată la termenul limită de depunere a cererii.
 • 5. A se vedea nota de mai sus.
 • 6. Inclusiv formatori, facilitatori și însoțitori.
 • 7. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_ro.htm
 • 8. De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care se desfășoară la Roma (Italia), solicitantul a) va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 km); b) va selecta intervalul distanței de călătorie aplicabil (adică între 500 și 1 999 km) și c) va calcula cuan-tumul grantului UE care va contribui la cheltuielile de deplasare a participantului de la Madrid la Roma și retur (275 de euro).
 • 9. Inclusiv lideri de grup și persoane însoțitoare.
 • 10. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_ro.htm
 • 11. De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care se desfășoară la Roma (Italia), solicitantul a) va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 km); b) va selecta intervalul distanței de călătorie aplicabil (adică între 500 și 1 999 km) și c) va calcula cuan-tumul grantului UE care va contribui la cheltuielile de deplasare a participantului de la Madrid la Roma și retur.
 • 12. Incluzând însoțitorii pentru voluntarii defavorizați.
 • 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_ro
 • 14. De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care se desfășoară la Roma (Italia), solicitantul a) va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 km); b) va selecta intervalul distanței de călătorie aplicabil (adică între 500 și 1 999 km) și c) va calcula cuantumul grantului UE care va contribui la cheltuielile de deplasare a participantului de la Madrid la Roma și retur (275 de euro).
 • 15. Inclusiv formatori, facilitatori și însoțitori.