Spis treści
Szukaj w przewodniku

Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

Jakie są cele projektu budowania potencjału?

Projekty budowania potencjału młodzieży mają na celu:

 • wspieranie współpracy i wymian w dziedzinie młodzieży między krajami programu i krajami partnerskimi z różnych regionów1 świata;
 • poprawę jakości i uznawalności pracy z młodzieżą, pozaformalnego uczenia się i wolontariatu w krajach partnerskich oraz zwiększenie ich synergii i komplementarności z formalnymi systemami kształcenia, rynkiem pracy i społeczeństwem;
 • wspieranie opracowywania, testowania oraz inicjowania systemów i programów mobilności edukacyjnej w zakresie pozaformalnego uczenia się na poziomie regionalnym (tj. w obrębie regionów świata i między tymi regionami);
 • propagowanie transnarodowej mobilności w zakresie pozaformalnego uczenia się między krajami programu i krajami partnerskimi, w szczególności ukierunkowanej na osoby młode o mniejszych szansach, aby podnieść poziom kompetencji uczestników i wspierać ich aktywny udział w życiu społecznym.

Czym jest projekt budowania potencjału?

Projekty budowania potencjału są transnarodowymi projektami współpracy, które opierają się na wielostronnych partnerstwach między organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinie młodzieży w krajach programu i krajach partnerskich. Mogą one również angażować organizacje prowadzące działalność w dziedzinach kształcenia i szkolenia oraz w innych sektorach społeczno-ekonomicznych.

Jakie działania wspiera projekt budowania potencjału?

W ramach projektów budowania potencjału powinno się prowadzić działania, które:

 • promują współpracę strategiczną między organizacjami młodzieżowymi z jednej strony, a władzami publicznymi w krajach partnerskich z drugiej;
 • promują współpracę między organizacjami młodzieżowymi i organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinach kształcenia i szkolenia oraz z przedstawicielami biznesu i rynku pracy;
 • zwiększają zdolności rad młodzieży, platform młodzieżowych oraz władz lokalnych, regionalnych i krajowych zajmujących się młodzieżą w krajach partnerskich;
 • zwiększają zdolność w zakresie zarządzania, kierowania, innowacyjności oraz umiędzynarodawiania organizacji młodzieżowych w krajach partnerskich;
 • rozpoczynają, testują i wdrażają praktyki zawodowe młodzieży, takie jak:
  • narzędzia i metody na rzecz rozwoju społeczno-zawodowego osób pracujących z młodzieżą i prowadzących szkolenia;
  • nieformalne metody uczenia się, w szczególności metody promujące nabywanie/doskonalenie kompetencji, w tym umiejętności korzystania z mediów;
  • oferują nowe formy systemów szkoleń praktycznych i symulacji autentycznych przypadków w społeczeństwie; nowe formy pracy z młodzieżą, w szczególności strategiczne korzystanie z otwartych i elastycznych form uczenia się, mobilności wirtualnej, otwartych zasobów edukacyjnych (OER) oraz lepsze wykorzystanie potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
  • promują współpracę, tworzenie sieci kontaktów i działań w ramach partnerskiego uczenia się wspierających skuteczne zarządzanie, umiędzynarodawianie i przywództwo organizacji zajmujących się pracą z młodzieżą.

W ramach projektu budowania potencjału można realizować następujące działania:

Działania w zakresie budowania potencjału

 • działania promujące dialog polityczny, współpracę, tworzenie sieci kontaktów i wymianę praktyk w dziedzinie młodzieży, m.in. konferencje, warsztaty i spotkania;
 • wydarzenia dla młodzieży na dużą skalę;
 • kampanie informacyjne i kampanie mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy;
 • opracowywanie narzędzi informacyjnych, komunikacyjnych i medialnych;
 • opracowywanie metod, narzędzi i materiałów do pracy z młodzieżą oraz programów nauczania, modułów szkoleniowych i takich instrumentów w formie dokumentacji, takich jak Youthpass, w zakresie pracy z młodzieżą;
 • tworzenie nowych form pracy z młodzieżą i zapewniania szkoleń i wsparcia, w szczególności poprzez materiały otwartych i elastycznych form uczenia się, wirtualną współpracę oraz otwarte zasoby edukacyjne (OER).

Działania w zakresie mobilności:

Działania w zakresie mobilności stanowią obowiązkowy element projektów staży Civil Society Fellowships for Youth. W przypadku wszystkich rodzajów projektów budowania potencjału działania w zakresie mobilności są opcjonalne.

Istnieją trzy rodzaje działań w zakresie mobilności:

 • wymiany młodzieży między krajami programu i uprawnionymi krajami partnerskimi;
 • mobilność osób pracujących z młodzieżą między krajami programu i uprawnionymi krajami partnerskimi.
 • wolontariat z/do uprawnionych krajów partnerskich;

Wymiany młodzieży i mobilność osób pracujących z młodzieżą

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych działań, patrz rozdział „Akcja 1: projekty mobilności osób młodych i osób pracujących z młodzieżą” w części B podręcznika.

Działania wolontariackie

Działania wolontariackie umożliwiają młodym ludziom w wieku od 17 do 30 lat wyrażenie swojego osobistego zaangażowania poprzez bezpłatny i pełnoetatowy wolontariat w innym kraju. Młodzi wolontariusze mają możliwość uczestniczyć w codziennej pracy organizacji, zajmując się informacją i polityką młodzieżową, rozwojem osobistym i społeczno-oświatowym osób młodych, aktywnością obywatelską, opieką społeczną, integracją osób defaworyzowanych, środowiskiem, programami w zakresie edukacji pozaformalnej, umiejętnością korzystania z TIK i mediów, kulturą i kreatywnością, współpracą na rzecz rozwoju itp. Mogą oni realizować działania wolontariackie samodzielnie lub w grupie.

Udział w wolontariacie musi być dla wolontariuszy nieodpłatny, z wyjątkiem ewentualnego wkładu w koszty podróży (jeżeli dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ nie pokrywa w pełni tych kosztów) i koszty dodatkowe niepowiązane z realizacją działania. Podstawowe koszty udziału wolontariuszy w działaniu pokrywa się z dofinansowania w ramach programu Erasmus+ lub z innych środków przeznaczonych przez organizacje uczestniczące. Młodym ludziom o mniejszych szansach może zostać przyznane dodatkowe wsparcie, aby umożliwić im udział w wolontariacie.

Za wolontariat w ramach programu Erasmus+ nie uznaje się następujących działań: wolontariatu sporadycznego, niezorganizowanego, w niepełnym wymiarze godzin; praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie; płatnej pracy; rekreacji lub działalności turystycznej; kursu językowego; działań prowadzących do wykorzystania taniej siły roboczej; okresu studiów lub szkolenia zawodowego za granicą.

Na podstawie zasięgu geograficznego można wyróżnić cztery rodzaje projektów budowania potencjału:

 • Projekty budowania potencjału między organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinie młodzieży w krajach programu oraz w innych krajach partnerskich (z regionów 5-14, zob. podrozdział „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika).

Projekty te, przedstawione przez organizacje z krajów programu, mają na celu zwiększenie możliwości organizacji poprzez realizację działań z zakresu budowania potencjału oraz mogą obejmować działania dotyczące mobilności.

Następujące trzy rodzaje projektów są realizowane w ramach „Okien” – dla Bałkanów Zachodnich i Tunezji. Projekty są zgłaszane przez organizacje znajdujące się w jednym z krajów partnerskich sąsiadujących z UE w ramach poszczególnych „Okien”. Mogą w nich również uczestniczyć organizacje partnerskie z pozostałych krajów tego samego regionu. Określenie „Okno” nawiązuje do tego, że na program Erasmus+ przeznaczone zostają dodatkowe środki unijne ukierunkowane na zwiększenie możliwości współpracy młodzieży z krajami partnerskimi sąsiadującymi z UE.2

 • Projekty budowania potencjału między organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinie młodzieży w krajach programu oraz w krajach Bałkanów Zachodnich (region 1 zob. podrozdział „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika): Okno dla młodzieży z Bałkanów Zachodnich.

Projekty te, przedstawione przez organizacje z Bałkanów Zachodnich (region 1), mają na celu zwiększenie możliwości organizacji młodzieżowych poprzez realizację działań z zakresu budowania potencjału oraz mogą obejmować działania dotyczące mobilności.

Projekty powinny promować strategiczną współpracę wśród organizacji młodzieżowych oraz pomiędzy organizacjami młodzieżowymi a władzami publicznymi. Projekty powinny budować potencjał rad młodzieżowych, organizacji młodzieżowych, platform młodzieżowych i lokalnych, regionalnych i krajowych władz zajmujących się młodzieżą w regionie, zwracając szczególną uwagę na pojednanie.

 • Projekty budowania potencjału między organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinie młodzieży w krajach programu oraz w krajach partnerskich Partnerstwa Wschodniego (region 2 zob. podrozdział „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika): Okno dla młodzieży z Partnerstwa Wschodniego3.

Projekty przedstawione przez organizacje z krajów Partnerstwa Wschodniego (Region 2) mają na celu zwiększanie możliwości organizacji młodzieżowych poprzez jeden z dwóch następujących rodzajów projektów:

- Staże młodzieżowe Civil Society Fellowships for Youth:

Te integracyjne i partycypacyjne projekty zwiększą możliwości organizacji młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą, umożliwiając im nawiązywanie konstruktywnych relacji z różnymi partnerami, w tym organami publicznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Wybrani młodzi liderzy („stażyści”) z organizacji składających wnioski będą mogli zwiększyć swoje umiejętności i kompetencje w dziedzinie kształtowania polityki poprzez działania w zakresie mobilności oraz pracę w organizacjach przyjmujących w krajach programu. Działania muszą uwzględniać transnarodową mobilność związaną z pozaformalnym uczeniem się, na przykład programy mentorstwa i job shadowing. W ramach realizacji projektów, po powrocie do organizacji wysyłającej młodzi liderzy przeprowadzą dodatkowo projekty na niewielką skalę dotyczące zaangażowania politycznego młodzieży.

Tego rodzaju projekt musi uwzględniać działania w zakresie mobilności obejmujące stażystów z krajów Partnerstwa Wschodniego do krajów programu.

- Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości:

Projekty wspierające przedsiębiorczość młodzieży4, edukację oraz przedsiębiorczość społeczną młodych ludzi poprzez transnarodowe projekty pozaformalnego uczenia się w oparciu o wielostronne partnerstwa między organizacjami działającymi w wymienionych obszarach, w tym w dziedzinie biznesu. Pierwszeństwo będą miały projekty oferujące praktyczne rozwiązania problemów społecznych występujących w społecznościach, z których pochodzą pomysłodawcy oraz wykorzystujące potencjał gospodarczy danego regionu, w tym również w drodze zaangażowania sektora prywatnego. Projekty tego rodzaju mogą również obejmować działania w zakresie mobilności.

Komisja Europejska przewiduje, że około 60% dostępnych środków zostanie przeznaczonych na staże Civil Society Fellowships for Youth, a 40% na „Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości”.

 • Projekty budowania potencjału między organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinie młodzieży w krajach programu oraz w Tunezji

Projekty przedstawione przez organizacje z Tunezji mają na celu zwiększenie możliwości organizacji poprzez realizację działań z zakresu budowania potencjału oraz mogą obejmować działania dotyczące mobilności.

Jaką rolę pełnią organizacje zaangażowane w projekt budowania potencjału?

W projekt budowania potencjału zaangażowani są:

 • Wnioskodawca/koordynator: organizacja, która składa wniosek dotyczący projektu w imieniu wszystkich partnerów. Jeżeli projekt otrzyma dofinansowanie, wnioskodawca/koordynator: 1) ponosi odpowiedzialność finansową i prawną za cały projekt wobec Agencji Wykonawczej; 2) koordynuje projekt we współpracy z wszystkimi innymi partnerami zaangażowanymi w jego realizację; 3) otrzymuje wsparcie finansowe z programu Erasmus+ i odpowiada za rozdzielenie środków wśród partnerów zaangażowanych w realizację projektu.
 • Partnerzy: organizacje aktywnie uczestniczące w przygotowaniu, realizacji i ocenie projektu budowania potencjału.
 • Podmioty powiązane (opcjonalnie): Organizacje, które przyczyniają się do osiągnięcia celów i realizacji działań projektu. Podmioty powiązane muszą być wymienione we wniosku o dofinansowanie i muszą spełniać wymogi opisane w załączniku III (Glosariusz) niniejszego Przewodnika po programie.

Jeżeli w ramach projektu przewiduje się realizację wymian młodzieży, wolontariatu lub działań w zakresie mobilności osób pracujących z młodzieżą, organizacje uczestniczące zaangażowane w te działania podejmują się następujących ról i zadań:

 • Organizacja wysyłająca: odpowiada za wysyłanie za granicę osób młodych (w tym: dokonywanie praktycznych ustaleń; przygotowanie uczestników przed wyjazdem; zapewnienie wsparcia uczestnikom na wszystkich etapach projektu).
 • Organizacja przyjmująca: odpowiada za zorganizowanie działania w swoim kraju, opracowanie programu działań dla uczestników we współpracy z uczestnikami i organizacjami partnerskimi, zapewnienie wsparcia uczestnikom na wszystkich etapach projektu.

Ponadto udział działaniu wolontariackim musi być dla nich nieodpłatny, z wyjątkiem ewentualnego wkładu w koszty podróży (jeżeli dofinansowanie w ramach Erasmus+ nie pokrywa w pełni tych kosztów) i dodatkowych kosztów niepowiązanych z realizacją działania. Podstawowe koszty udziału wolontariuszy w działaniu pokrywa się z dofinansowania w ramach programu Erasmus+ lub z innych środków przeznaczonych przez organizacje uczestniczące.

Jakie kryteria stosuje się do oceny projektu budowania potencjału?

Poniżej przedstawiono formalne kryteria, jakie musi spełnić wniosek dotyczący projektu budowania potencjału, aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+.

Kryteria kwalifikowalności

Uprawnione organizacje uczestniczące

Organizacją uczestniczącą może być każda organizacja publiczna lub prywatna, wraz z podmiotami powiązanymi, ustanowiona w kraju programu lub kraju partnerskim z regionów 1, 2, 5–13 oraz Tunezji, zgodnie z definicją w podrozdziale „Kraje uprawnione” w przewodniku Erasmus+.

Przykładowo taką organizacją może być:

 • organizacja niekomercyjna, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa (w tym europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe);
 • krajowa rada młodzieży;
 • organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • szkoła/instytut/ośrodek edukacji (na dowolnym poziomie, począwszy od kształcenia na poziomie przedszkolnym, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również kształceniu zawodowym i edukacji dorosłych);
 • publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);
 • partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;
 • instytucja szkolnictwa wyższego;
 • instytut badawczy;
 • fundacja;
 • międzybranżowy ośrodek szkoleń;
 • instytucja kultury, biblioteka, muzeum;
 • instytucja prowadząca doradztwo zawodowe i usługi informacyjne.

Kto może złożyć wniosek?

Wszelkie:

 • organizacje niekomercyjne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe (w tym europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe);
 • krajowa rada młodzieży;
 • organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym.

W odniesieniu do projektów pomiędzy krajami programu a innymi krajami partnerskimi z regionów 5–14: Wnioskodawca musi być ustanowiony w kraju programu i składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w realizację projektu. Inne rodzaje organizacji mogą być zaangażowane w realizację projektu wyłącznie w charakterze partnerów, a nie jako wnioskodawcy.

W odniesieniu do projektów „Okno dla młodzieży z Bałkanów Zachodnich”:

Podmiot składający wniosek musi być ustanowiony w kraju partnerskim Bałkanów Zachodnich (Region 1).

W odniesieniu do projektów „Okno dla młodzieży z Partnerstwa Wschodniego”:

Podmiot składający wniosek musi być ustanowiony w kraju Partnerstwa Wschodniego.

Poza wymienionymi powyżej organizacjami uprawnionymi do składania wniosków wnioskodawcami mogą być również firmy prywatne, w tym przedsiębiorstwa społeczne.

W odniesieniu do projektów „Okno dla młodzieży z Tunezji”:

Podmiot składający wniosek musi być ustanowiony w Tunezji.

Wnioskodawcy muszą – w określonym terminie składania wniosków dotyczących projektów – posiadać legalnie zarejestrowaną działalność przez co najmniej jeden rok.

Liczba i profil organizacji uczestniczących

Projekty budowania potencjału mają wymiar transnarodowy i angażują co najmniej 3 organizacje uczestniczące z 3 różnych krajów, spośród których przynajmniej jeden jest krajem programu, a jeden jest uprawnionym krajem partnerskim.

W projektach dofinansowywanych w ramach „Okien” nie mogą brać udziału organizacje uczestniczące/uczestnicy z pozostałych regionów sąsiadujących.

Czas trwania projektu

Od 9 miesięcy do 2 lat. Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celu projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, z siedzibą w Brukseli.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie najpóźniej do:

 • dnia 24 stycznia do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 sierpnia a 31 grudnia tego samego roku.

Jak należy złożyć wniosek?

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Pozostałe kryteria

W wyznaczonym terminie ten sam wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dotyczący projektu.

Do formularza wniosku musi zostać załączony harmonogram dla każdego działania planowanego w ramach projektu.

 

Dodatkowe kryteria kwalifikowalności w odniesieniu do wymiany młodzieży

Czas trwania działania

Od 5 dni do 21 dni, z wyłączeniem czasu podróży.

Miejsce (miejsca) działania

Działanie musi być realizowane w kraju jednej z organizacji uczestniczących w działaniu.  .

Uprawnieni uczestnicy

Osoby młode w wieku od 13 do 30 lat5 zamieszkałe w krajach organizacji wysyłającej i przyjmującej.

Liczba uczestników

Co najmniej 16 i maksymalnie 60 uczestników (nie uwzględniając lidera(ów) grupy).

Co najmniej 4 uczestników na grupę (nie uwzględniając lidera(ów) grupy).

Każda grupa krajowa musi mieć co najmniej jednego lidera grupy. Jest to osoba dorosła, która towarzyszy osobom młodym uczestniczącym w wymianie młodzieży w celu zapewnienia im skutecznego uczenia się, ochrony i bezpieczeństwa.

 

Dodatkowe kryteria kwalifikowalności w odniesieniu do wolontariatu

Akredytacja

Wszystkie organizacje ustanowione w kraju programu lub w jednym z krajów partnerskich sąsiadujących z UE muszą posiadać ważną akredytację lub Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności w odpowiednim terminie składania wniosków (więcej informacji na ten temat można znaleźć we właściwym podrozdziale w załączniku I do niniejszego przewodnika).

Czas trwania działania

od 60 dni do 12 miesięcy.

Miejsce (miejsca) działania

Wolontariusz z kraju programu musi prowadzić działanie w jednym z krajów partnerskich objętych projektem.

Wolontariusz z uprawnionego kraju partnerskiego musi prowadzić działanie w jednym z krajów programu objętych projektem.

Uprawnieni uczestnicy

Osoby młode w wieku od 17 do 30 lat6 zamieszkałe w kraju organizacji wysyłającej.

Wolontariusz może wziąć udział tylko w jednym działaniu wolontariackim w ramach Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wyjątek: Wolontariusze, którzy realizowali działanie trwające nie dłużej niż 2 miesiące, mogą wziąć udział w dodatkowym działaniu wolontariackim.

Liczba uczestników

Maksymalnie 30 wolontariuszy na cały projekt budowania potencjału.

 

Dodatkowe kryteria kwalifikowalności dla mobilności osób pracujących z młodzieżą

Czas trwania działania

od 5 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży.

Miejsce (miejsca) działania

Działanie musi być realizowane w kraju jednej z organizacji uczestniczących w działaniu.

Uprawnieni uczestnicy

Uczestnicy muszą mieć co najmniej 18 lat. Nie istnieje górna granica wieku.

Uczestnicy (z wyjątkiem osób prowadzących szkolenia i osób wspomagających proces kształcenia) muszą mieszkać na stałe w kraju będącym siedzibą ich organizacji wysyłającej lub przyjmującej. 

Liczba uczestników

Maksymalnie 50 uczestników (w tym, w razie potrzeby, osoby prowadzące szkolenia i osoby wspomagające proces kształcenia) w każdym działaniu zaplanowanym w ramach projektu.

 

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

 

Kryteria przyznawania dofinansowania

Projekt będzie oceniany według następujących kryteriów:

Adekwatność projektu

(maksymalnie 30 punktów)

 • Adekwatność wniosku dotyczącego projektu w odniesieniu do celów akcji (zob. podrozdział „Jakie są cele projektu budowania potencjału”).
 • Zakres, w jakim:
 • cele są wyraźnie zdefiniowane, realistyczne i dotyczą kwestii istotnych dla organizacji uczestniczących i grup docelowych;
 • wniosek jest innowacyjny lub uzupełnia inne inicjatywy realizowane już przez organizacje uczestniczące;
 • działania z zakresu budowania potencjału są jasno określone i mają na celu wzmocnienie potencjału uczestniczących organizacji;
 • projekt angażuje osoby młode o mniejszych szansach.

Jeżeli chodzi o okno dla młodzieży z Partnerstwa Wschodniego:

 • Zakres, w jakim projekty oferują:
  • w przypadku partnerstw na rzecz przedsiębiorczości: praktyczne rozwiązania problemów społecznych występujących w krajach Partnerstwa Wschodniego, w tym wykorzystanie potencjału gospodarczego ich społeczności lub regionu, również w drodze zaangażowania sektora prywatnego;
  • w przypadku staży młodzieżowych Civil Society Fellowships for Youth: działania w zakresie mobilności z krajów Partnerstwa Wschodniego do krajów programu Erasmus+.

Jakość planu projektu i jego realizacji

(maksymalnie 30 punktów)

 • Przejrzystość, kompletność i jakość programu pracy, w tym odpowiednie etapy przygotowania, wdrażania, monitorowania, oceny i upowszechniania rezultatów.
 • Spójność celów projektu i proponowanych działań.
 • Jakość proponowanych metod uczenia się pozaformalnego.
 • Jakość ustaleń dotyczących uznawania i poświadczania efektów kształcenia uczestników oraz spójnego stosowania unijnych narzędzi przejrzystości i uznawalności.
 • Istnienie i adekwatność środków kontroli jakości w celu zapewnienia realizacji projektu na wysokim poziomie, w terminie i zgodnie z budżetem.
 • Zakres, w jakim projekt jest racjonalny pod względem kosztów i zapewnia przydzielenie odpowiednich zasobów na każde działanie.

Jeżeli w projekcie przewiduje się działania dotyczące mobilności:

 • Odpowiedniość środków w odniesieniu do wyboru uczestników mobilności lub angażowania ich w takie działania.

Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt i metod współpracy

(maksymalnie 20 punktów)

 • Zakres, w jakim:
 • projekt obejmuje odpowiednie połączenie uzupełniających się organizacji uczestniczących o profilu, doświadczeniu i wiedzy fachowej niezbędnych do skutecznej realizacji wszystkich aspektów projektu;
 • podział obowiązków i zadań przewiduje zaangażowanie i czynny udział wszystkich organizacji uczestniczących;
 • Istnienie skutecznych mechanizmów koordynacji i komunikacji między organizacjami uczestniczącymi oraz z innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

Wpływ i upowszechnianie

(maksymalnie 20 punktów)

 • Jakość środków służących do oceny rezultatów projektu.
 • Potencjalny wpływ projektu:
 • na uczestników i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu;
 • na inne podmioty niż organizacje i osoby bezpośrednio uczestniczące w projekcie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.
 • Jakość planu upowszechniania rezultatów: odpowiedniość i jakość środków mających na celu dzielenie się rezultatami projektu w obrębie organizacji uczestniczących i poza nimi.
 • w stosownych przypadkach we wniosku opisano sposób, w jaki powstałe materiały, dokumenty i media będą bezpłatnie udostępniane i promowane na podstawie licencji otwartych, przy czym wniosek ten nie zawiera nieproporcjonalnych ograniczeń.
 • Jakość planów zapewniających trwałość projektu: zdolność projektu do wywierania wpływu i generowania wyników po zakończeniu dofinansowania UE.

 

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać przynajmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania dofinansowania (tj. co najmniej 15 punktów w przypadku kryterium „Adekwatność projektu” i „Wpływ i upowszechnianie”; 10 punktów w kategoriach „Jakość planu projektu i jego realizacji” i „Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt i metod współpracy”).


Co jeszcze trzeba wiedzieć o tej akcji?

Koszty nadzwyczajne związane z wysokimi kosztami podróży

Wnioskodawcy w działaniach w zakresie mobilności będą mogli wnioskować o dofinansowanie kosztów podróży w pozycji budżetowej „koszty nadzwyczajne” (do kwoty 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych: zob. „Jakie są zasady finansowania?”). Powyższy mechanizm będzie dozwolony pod warunkiem, że wnioskodawcy będą w stanie wykazać, iż standardowe zasady dofinansowania (oparte na kosztach jednostkowych przypadających na dany przedział odległości) nie pokrywają przynajmniej 70% kosztów podróży uczestników. W przypadku przyznania dofinansowania nadzwyczajne koszty związane z wysokimi kosztami podróży zastępują standardowe dofinansowanie podróży.

 

Jakie są zasady finansowania?

Budżet projektu należy opracować według następujących zasad finansowania (w euro):

Maksymalne dofinansowanie projektu z zakresu budowania potencjału wynosi: 150 000 EUR

Koszty kwalifikowalne

Mechanizm finansowania

Kwota

Zasada alokacji

Koszty działania

Koszty bezpośrednio związane z realizacją działań w zakresie budowania potencjału w ramach projektu (z wyłączeniem działań z zakresu mobilności), w tym:

 • Koszty personelu (wyłącznie stały personel i ograniczone do 20% kwalifikowanych kosztów bezpośrednich projektów budowania potencjału)
 • koszty technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
 • spotkania w ramach projektów transnarodowych między partnerami projektu w celach związanych z realizacją i koordynacją, konferencje i wydarzenia / imprezy dla młodzieży na dużą skalę (z wyłączeniem kosztów podróży):
  • koszty wyżywienia i zakwaterowania, w tym koszty transportu
  • koszty związane z wizą i koszty ubezpieczenia
  • koszty wynajmu pomieszczeń, w których mają odbywać się spotkania, konferencje i inne wydarzenia
  • koszty tłumaczeń ustnych
  • koszty prelegentów zewnętrznych (w tym wyżywienie i zakwaterowanie; lokalny transport)
 • koszty związane z rezultatami pracy intelektualnej i upowszechnianiem wyników projektów
  • koszty produkcji
  • koszty tłumaczenia
  • koszty upowszechniania lub koszty związane z przekazywaniem informacji
 • konsultacje, warsztaty, badania opinii wśród osób młodych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym w zakresie, w jakim są niezbędne do osiągnięcia celów projektu
 • koszty związane z językowym, międzykulturowym i zadaniowym przygotowaniem uczestników działań dotyczących mobilności
 • koszty kontroli finansowej projektu (jeżeli kwota wnioskowanego dofinansowania jest wyższa niż 60 000 EUR)

Koszty pośrednie:

Kwota zryczałtowana nieprzekraczająca 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich projektu kwalifikuje się jako koszty pośrednie stanowiące ogólne koszty administracyjne beneficjenta, które nie zostały już pokryte w ramach kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich (np. rachunki za energię lub Internet, koszty związane z wynajmem lokalu itp.), ale jakimi może zostać obciążony projekt.

Koszty rzeczywiste

Maksymalnie 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych.

Warunek: wnioskowany budżet jest uzasadniony w związku z planowanymi działaniami.

Koszty podróży

Koszty podróży na spotkania projektów transnarodowych pomiędzy partnerami projektu w celu jego prowadzenia i koordynowania, konferencji oraz wydarzeń młodzieżowych na dużą skalę

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

W przypadku odległości wynoszących od 10 do 99 km:

20 EUR na uczestnika.

Na podstawie odległości, jaką musi pokonać uczestnik. Odległości należy obliczać, korzystając z kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej. Aby obliczyć kwotę dofinansowania UE na podróż w obie strony, wnioskodawca musi określić odległość podróży w jedną stronę.

W przypadku odległości wynoszących od 100 do 499 km:

180 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 500 do 1 999 km:

275 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących 8 000 km i więcej:

1500 EUR na uczestnika7

 

A) Zasady finansowania wymian młodzieży odbywających się w ramach projektu budowania potencjału (finansowanie opcjonalne)

Koszty kwalifikowalne

Mechanizm finansowania

Kwota

Zasada alokacji

Podróż

Dofinansowanie kosztów podróży uczestników, w tym osób towarzyszących, z miejsca zamieszkania do miejsca działania i z powrotem.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

W przypadku odległości wynoszących od 10 do 99 km:

20 EUR na uczestnika.

Na podstawie odległości, jaką musi pokonać uczestnik. Odległości należy obliczać korzystając z kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej8. Aby obliczyć kwotę dofinansowania UE na podróż w obie strony, wnioskodawca musi określić odległość podróży w jedną stronę9.  

W przypadku odległości wynoszących od 100 do 499 km:

180 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 500 do 1 999 km:

275 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących 8 000 km i więcej:

1500 EUR na uczestnika

Wsparcie organizacyjne

Koszty bezpośrednio związane z realizacją działań w zakresie mobilności w ramach projektu (obejmujące koszty przygotowania działań, wyżywienia, zakwaterowania, transportu lokalnego, lokali, ubezpieczenia, wyposażenia i materiałów, oceny, upowszechniania i wykorzystania rezultatów oraz działań następczych / związanych z kontynuacją projektu).

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

B4.1 na dzień działania na uczestnika10

W zależności od długości pobytu uczestnika (w stosownych przypadkach z uwzględnieniem również jednego dnia podróży przed rozpoczęciem działania i jednego dnia podróży następującego po działaniu).

Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami

Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z niepełnosprawnymi uczestnikami i osobami towarzyszącymi (w tym koszty związane z podróżą i utrzymaniem, o ile są uzasadnione i o ile nie wnioskowano o pokrycie ich z pozycji budżetu „Podróż” i „Wsparcie indywidualne”).

Koszty rzeczywiste

100% kosztów kwalifikowalnych

Warunek: wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami należy uzasadnić w formularzu wniosku.

Koszty nadzwyczajne

Koszty związane ze wsparciem uczestnictwa osób młodych o mniejszych szansach na równych warunkach z pozostałymi (z wyjątkiem kosztów podróży i utrzymania uczestników).

Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczeń lekarskich.

Wysokie koszty podróży uczestników (szczegóły – patrz rozdział „Co jeszcze trzeba wiedzieć o tej akcji”).

Koszty rzeczywiste

Wysokie koszty podróży: maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych

Inne koszty: 100% kosztów kwalifikowalnych

Warunek: wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów nadzwyczajnych należy uzasadnić w formularzu wniosku.

 

B) Zasady finansowania wolontariatu odbywającego się w ramach projektu budowania potencjału (finansowanie opcjonalne)

Koszty kwalifikowalne

Mechanizm finansowania

Kwota

Zasada alokacji

Podróż

Dofinansowanie kosztów podróży uczestników, w tym osób towarzyszących, z miejsca zamieszkania do miejsca działania i z powrotem.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

W przypadku odległości wynoszących od 10 do 99 km:

20 EUR na uczestnika.

Na podstawie odległości, jaką musi pokonać uczestnik. Odległości należy obliczać korzystając z kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej11. Aby obliczyć kwotę dofinansowania UE na podróż w obie strony, wnioskodawca musi określić odległość podróży w jedną stronę12.

W przypadku odległości wynoszących od 100 do 499 km:

180 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 500 do 1 999 km:

275 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących 8 000 km i więcej:

1500 EUR na uczestnika

Wsparcie organizacyjne

Koszty bezpośrednio związane z realizacją działań w zakresie mobilności w ramach projektu (obejmujące koszty przygotowania działań, wyżywienia, zakwaterowania, transportu lokalnego, lokali, ubezpieczenia, wyposażenia i materiałów, oceny, upowszechniania i wykorzystania rezultatów oraz działań następczych / związanych z kontynuacją projektu).

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

B4.3 na dzień na wolontariusza13

W zależności od długości pobytu uczestnika (w stosownych przypadkach z uwzględnieniem również jednego dnia podróży przed rozpoczęciem działania i jednego dnia podróży następującego po działaniu).

Wsparcie indywidualne

„Kieszonkowe” dla wolontariusza na dodatkowe wydatki osobiste.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

B4.4 na dzień na wolontariusza

W zależności od długości pobytu uczestnika (w stosownych przypadkach z uwzględnieniem również jednego dnia podróży przed rozpoczęciem działania i jednego dnia podróży następującego po działaniu).

Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami

Koszty utrzymania osób towarzyszących oraz koszty związane z podróżą, o ile są uzasadnione i o ile nie wnioskowano o pokrycie ich z pozycji budżetu „podróż”. Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z niepełnosprawnymi uczestnikami (w tym koszty związane z podróżą i utrzymaniem, o ile są uzasadnione i o ile nie wnioskowano o pokrycie ich z pozycji budżetu „podróż” i „wsparcie organizacyjne”.

Koszty rzeczywiste

100% kosztów kwalifikowalnych

Warunek: wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami należy uzasadnić w formularzu wniosku.

Koszty nadzwyczajne

Koszty związane ze wsparciem uczestnictwa młodych ludzi o mniejszych szansach na takich samych warunkach jak inni, w tym specjalistyczne przygotowanie i dodatkowa opieka mentora (z wyłączeniem kosztów podróży i wsparcia organizacyjnego dla uczestników i osób towarzyszących).

Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczeń lekarskich.

Wysokie koszty podróży uczestników (szczegóły – patrz rozdział „Co jeszcze trzeba wiedzieć o tej akcji”).

Koszty rzeczywiste

Wysokie koszty podróży: maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych

Inne koszty: 100% kosztów kwalifikowalnych

Warunek: wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów nadzwyczajnych należy uzasadnić w formularzu wniosku.

 

C) Zasady finansowania działań w zakresie mobilności osób pracujących z młodzieżą odbywających się w ramach projektu budowania potencjału (finansowanie opcjonalne)

Koszty kwalifikowalne

Mechanizm finansowania

Kwota

Zasada alokacji

Podróż

Dofinansowanie kosztów podróży uczestników, w tym osób towarzyszących, z miejsca zamieszkania do miejsca działania i z powrotem.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

W przypadku odległości wynoszących od 10 do 99 km:

20 EUR na uczestnika.

Na podstawie odległości, jaką musi pokonać uczestnik. Odległości należy obliczać korzystając z kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej14. Aby obliczyć kwotę dofinansowania UE na podróż w obie strony, wnioskodawca musi określić odległość podróży w jedną stronę15.

W przypadku odległości wynoszących od 100 do 499 km:

180 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 500 do 1 999 km:

275 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących 8 000 km i więcej:

1500 EUR na uczestnika

Wsparcie organizacyjne

Koszty bezpośrednio związane z realizacją działań w zakresie mobilności w ramach projektu (obejmujące koszty przygotowania działań, wyżywienia, zakwaterowania, transportu lokalnego, lokali, ubezpieczenia, wyposażenia i materiałów, oceny, upowszechniania i wykorzystania rezultatów oraz działań następczych / związanych z kontynuacją projektu).

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

B4.2 na uczestnika16na dzień działania. Maksymalnie 1 100 EUR na uczestnika.  

W zależności od długości pobytu uczestnika (w stosownych przypadkach z uwzględnieniem również jednego dnia podróży przed rozpoczęciem działania i jednego dnia podróży następującego po działaniu).

Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami

Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z niepełnosprawnymi uczestnikami i osobami towarzyszącymi (w tym koszty związane z podróżą i utrzymaniem, o ile są uzasadnione i o ile nie wnioskowano o pokrycie ich z pozycji budżetu „Podróż” i „Wsparcie indywidualne”).

Koszty rzeczywiste

100% kosztów kwalifikowalnych

Warunek: wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami należy uzasadnić w formularzu wniosku.

Koszty nadzwyczajne

Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczeń lekarskich.

Wysokie koszty podróży uczestników (szczegóły – patrz rozdział „Co jeszcze trzeba wiedzieć o tej akcji”).

Koszty związane ze wsparciem uczestnictwa osób pracujących z młodzieżą o mniejszych szansach na takich samych warunkach jak inni (z wyłączeniem kosztów podróży i wsparcia organizacyjnego dla uczestników). Może to obejmować wsparcie językowe (np. tłumacza ustnego) umożliwiające osobom pracującym z młodzieżą o niewystarczającej biegłości językowej udział w działaniu.

Koszty rzeczywiste

Wysokie koszty podróży: maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych

Inne koszty: 100% kosztów kwalifikowalnych

Warunek: wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów nadzwyczajnych należy uzasadnić w formularzu wniosku.

 

D) Wsparcie organizacyjne i indywidualne

Kwoty zależą od kraju, w którym odbywa się dane działanie w zakresie mobilności.

Wsparcie organizacyjne

Wsparcie indywidualne

Wymiany młodzieży (w euro na dzień)

Mobilność osób pracujących z młodzieżą

(w euro na dzień)

Wolontariat

(w euro na dzień)

B4.1

B4.2

B4.3

B4.4

Belgia

42

65

26

4

Bułgaria

32

53

17

4

Republika Czeska

32

54

17

5

Dania

45

72

26

6

Niemcy

41

58

23

5

Estonia

33

56

18

4

Irlandia

49

74

26

6

Grecja

38

71

21

5

Hiszpania

34

61

18

5

Francja

38

66

20

6

Chorwacja

35

62

19

5

Włochy

39

66

21

5

Cypr

32

58

21

5

Łotwa

34

59

19

4

Litwa

34

58

18

4

Luksemburg

45

66

26

5

Węgry

33

55

17

5

Malta

39

65

22

5

Niderlandy

45

69

26

5

Austria

45

61

23

5

Polska

34

59

18

4

Portugalia

37

65

20

5

Rumunia

32

54

17

3

Słowenia

34

60

20

4

Słowacja

35

60

19

5

Finlandia

45

71

26

5

Szwecja

45

70

26

5

Zjednoczone Królestwo

45

76

26

6

Republika Macedonii Północnej

28

45

15

3

Islandia

45

71

26

6

Liechtenstein

45

74

24

6

Norwegia

50

74

26

6

Turcja

32

54

17

4

Serbia 29 48 15 3

Kraj partnerski

29

48

15

3

 • 1. W ramach tej akcji region definiuje się jako grupę państw należących do określonego makroobszaru geograficznego.
 • 2. Działania w zakresie mobilności prowadzone we współpracy z krajami partnerskimi sąsiadującymi z UE, w przypadku których wniosek złożyła organizacja partnerska w kraju programu, mogą również być finansowane w ramach Akcji 1: Projekty mobilności dla młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz w ramach Akcji 3: Spotkania osób młodych z decydentami do spraw młodzieży. Działania w zakresie mobilności prowadzone we współpracy z krajami partnerskimi sąsiadującymi z UE, w przypadku których wniosek złożyła organizacja partnerska w kraju programu, mogą również być finansowane w ramach Akcji 1: projekty mobilności osób młodych i osób pracujących z młodzieżą oraz w ramach Akcji 3 projekty dialogu młodzieży.
 • 3. Finansowane za pośrednictwem programu EU4youth.
 • 4. Przedsiębiorczość nie dotyczy wyłącznie aspektu biznesowego. Pojmowana jest również jako sposób rozwoju takich umiejętności jak podejmowanie ryzyka czy rozwiązywanie problemów, które ułatwiają osiągnięcie celów w życiu prywatnym i w edukacji.
 • 5. Proszę również wziąć pod uwagę: 

  dolny limit wieku – do dnia rozpoczęcia działania uczestnicy muszą osiągnąć wiek minimalny.

  górny limit wieku – w dniu złożenia wniosku uczestnicy nie mogą przekroczyć wskazanego maksymalnego wieku.

 • 6. Zob. przypis powyżej.
 • 7. Włączając osoby prowadzące szkolenie, osoby wspomagające i osoby towarzyszące.
 • 8. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 • 9. Na przykład jeżeli osoba z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu odbywającym się w Rzymie (Włochy), wnioskodawca a) oblicza odległość z Madrytu do Rzymu (1 365,28 km); b) wybiera odpowiedni przedział odległości podróży (tj. między 500 a 1 999 km) i c) oblicza dofinansowanie UE, które będzie stanowiło wkład w koszty podróży uczestnika z Madrytu do Rzymu i z powrotem (275 EUR).
 • 10. Włączając liderów grup i osoby towarzyszące.
 • 11. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 • 12. Na przykład jeżeli osoba z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu odbywającym się w Rzymie (Włochy), wnioskodawca a) oblicza odległość z Madrytu do Rzymu (1 365,28 km); b) wybiera odpowiedni przedział odległości podróży (tj. między 500 a 1 999 km) i c) oblicza dofinansowanie UE, które będzie stanowiło wkład w koszty podróży uczestnika z Madrytu do Rzymu i z powrotem.
 • 13. Włączając osoby towarzyszące wolontariuszom o mniejszych szansach.
 • 14. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 • 15. Na przykład jeżeli osoba z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu odbywającym się w Rzymie (Włochy), wnioskodawca a) oblicza odległość z Madrytu do Rzymu (1 365,28 km); b) wybiera odpowiedni przedział odległości podróży (tj. między 500 a 1 999 km) i c) oblicza dofinansowanie UE, które będzie stanowiło wkład w koszty podróży uczestnika z Madrytu do Rzymu i z powrotem (275 EUR).   
 • 16. Włączając osoby prowadzące szkolenie, osoby wspomagające i osoby towarzyszące.