TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Kapacitásépítés az ifjúságügy terén

A kapacitásépítési projektek céljai

Az ifjúsági kapacitásépítési projektek céljai a következők:

 • a világ különböző régióiban1 található programországok és partnerországok közötti együttműködés és csereprogramok megerősítése az ifjúságügy terén;
 • az ifjúsági munka, a nem formális tanulás és az önkéntesség színvonalának javítása és elismerésének növelése a partnerországokban, valamint e területek formális oktatási rendszerekkel, a munkaerőpiaccal és a társadalommal való szinergiáinak és kiegészítő jellegének fokozása;
 • a nem formális tanulási célú mobilitás regionális szintű (a világ egyes régióin belül és azok között működő) rendszerei és programjai kidolgozásának, tesztelésének és elindításának előmozdítása;
 • a transznacionális nem formális tanulási célú mobilitás elősegítése a programországok és partnerországok között, különösképpen a hátrányos helyzetű fiatalok megszólítása, kompetenciaszintjük növelése és aktív társadalmi részvételre való ösztönzésük érdekében.

Mit értünk kapacitásépítési projekten?

A kapacitásépítési projektek transznacionális együttműködési projektek, amelyek a programországok és partnerországok ifjúsági szervezetei közötti többoldalú partnerségen alapulnak. Részt vehetnek bennük az oktatás, a képzés vagy más társadalmi-gazdasági ágazat terén tevékenykedő szervezetek/intézmények is.

 

Milyen tevékenységek támogathatók a kapacitásépítési projektek keretében?

A kapacitásépítési projekteknek a következő tevékenységeket kell végrehajtaniuk:

 • az ifjúsági szervezetek és a partnerországok hatóságai közötti stratégiai együttműködés támogatása;
 • az ifjúsági szervezetek és az oktatás, illetve képzés terén tevékenykedő szervezetek/intézmények, valamint az üzleti vállalkozások és a munkaerőpiac képviselői közötti együttműködés támogatása;
 • az ifjúsági tanácsokat, ifjúsági platformokat és a partnerországok ifjúságüggyel foglalkozó helyi, regionális és nemzeti hatóságait érintő kapacitásépítés;
 • a partnerországok ifjúsági szervezeteinek megerősítése a menedzsment, az irányítás, az innovációs kapacitások és a nemzetköziesítés terén;
 • az ifjúsági munka különböző gyakorlatainak elindítása, tesztelése és megvalósítása, például:
 • az ifjúságsegítők és oktatók társadalmi-szakmai fejlődésének eszközei és módszerei;
 • a nem formális tanulás módszerei, különös tekintettel a kompetenciák elsajátítását és fejlesztését – a médiaműveltséget is beleértve – támogató módszerekre;
 • a gyakorlati képzési rendszerek új formái és valós társadalmi helyzetek szimulációja; az ifjúsági munka új formái, nevezetesen a nyitott és rugalmas tanulás, a virtuális mobilitás és a nyitott oktatási segédanyagok stratégiai alkalmazása, valamint az IKT-ban rejlő potenciál hatékonyabb hasznosítása;
 • olyan együttműködési, hálózatépítési és a társaktól való tanulásra irányuló tevékenységek, amelyek erősítik az ifjúsági munkát végző szervezetek hatékony menedzsmentjét, nemzetköziesítését és vezetését.

A kapacitásépítési projektek keretében a következő tevékenységek megvalósítására kerülhet sor:

Kapacitásépítési tevékenységek

 • az ifjúsági szakpolitikai párbeszédet, együttműködést, hálózatépítést és gyakorlatok cseréjét ösztönző tevékenységek, például konferenciák, műhelyfoglalkozások és találkozók;
 • nagyszabású ifjúsági események;
 • tájékoztató és figyelemfelhívó kampányok;
 • információs, kommunikációs és médiaeszközök kifejlesztése;
 • az ifjúsági munka módszereinek, eszközeinek és segédanyagainak, valamint az ifjúsági munkára vonatkozó tantervek, képzési modulok és dokumentációs eszközök (például Youthpass) kidolgozása;
 • az ifjúsági munka új megvalósítási formáinak megteremtése, ehhez oktatás és támogatás nyújtása, nevezetesen nyitott és rugalmas tanulási segédanyagokkal, virtuális együttműködéssel és nyitott oktatási segédanyagokkal.

 

Mobilitási tevékenységek

 • A mobilitási tevékenységek a „Civil társadalmi ösztöndíjak fiatalok számára” cím alatti projektek kötelező elemei. Minden egyéb kapacitásépítési projekt esetében, a mobilitási tevékenységek nem kötelező jellegűek.

  Három típusú mobilitási tevékenység létezik:

 • Ifjúsági csereprogramok a programországok és a támogatható partnerországok között;
 • Ifjúságsegítők mobilitása. a programországok és a támogatható partnerországok között;
 • Támogatható partnerországokból kiinduló/oda irányuló önkéntes tevékenységek.

Ifjúsági csereprogramok és az ifjúságsegítők mobilitása

E tevékenységek részletes leírását lásd: „1. fő cselekvés: Mobilitási projektek fiatalok és ifjúságsegítők számára” című szakaszban a pályázati útmutató B. részében.

 

Önkéntes tevékenységek

Az önkéntes tevékenység lehetővé teszi, hogy a 17–30 éves fiatalok egy másik országban fizetetlen és teljes munkaidős önkéntes szolgálat keretében kifejezhessék személyes elkötelezettségüket. Az önkéntes fiatalok lehetőséget kapnak arra, hogy ifjúságtájékoztatással és ifjúságpolitikával, fiatalok személyes és szociálpedagógiai fejlődésével, polgári szerepvállalással, szociális ellátással, fogyatékossággal élők bevonásával, környezettel, nem formális oktatási programokkal, információs és kommunikációs technológiákkal és médiaműveltséggel, kultúrával és kreativitással, fejlesztési együttműködéssel stb. foglalkozó szervezetek napi munkájában vegyenek részt. Az önkéntesek egyénileg vagy csoportban végezhetik önkéntes szolgálatukat.

Az önkéntes tevékenységben való részvétel az önkéntesek számára ingyenes, kivéve az utazási költségekhez való esetleges hozzájárulást (amennyiben az Erasmus+ támogatás nem fedezi teljes mértékben ezeket a költségeket), és a tevékenység megvalósításához nem kapcsolódó további kiadásokat. Az önkénteseknek a tevékenységben való részvételéhez kapcsolódó alapvető költségeit Erasmus+ támogatásból vagy a résztvevő szervezetek által nyújtott egyéb eszközökből fedezik. A hátrányos helyzetű fiatalok a részvételük lehetővé tétele érdekében kiegészítő támogatást kaphatnak.

A következő tevékenységek nem minősülnek az Erasmus+ program keretében végzett önkéntes tevékenységnek: alkalmi, nem strukturált, részmunkaidős önkéntesség; vállalati szakmai gyakorlat; fizetett munka; rekreációs vagy turistaként végzett tevékenység; nyelvtanfolyam; olcsó munkaerő alkalmazása; külföldi tanulmányi vagy szakképzési időszak.

A földrajzi lefedettség alapján a kapacitásépítési projektek négy típusát különböztetjük meg.

 • A programországokban és az egyéb partnerországokban (5-14. régió, lásd az útmutató A. részében a „Támogatható országok” szakaszt) az ifjúságügy terén tevékenykedő szervezetek között megvalósuló kapacitásépítési projektek

Ezeknek a programországok szervezetei/intézményei által benyújtott projekteknek a célja a szervezeti kapacitások kapacitásépítési tevékenységek megvalósításával történő bővítése; a projektek mobilitási tevékenységeket is tartalmazhatnak.

A következő három típusú projekt megvalósítása „ablakokon” keresztül történik – Nyugat-Balkán és Tunézia. A projekteket az adott ablakba tartozó, az EU-val szomszédos partnerországban működő szervezetek nyújthatják be, de részt vehetnek bennük más országokban működő partnerszervezetek is ugyanabból a régióból. Az „ablak” kifejezés arra utal, hogy az Erasmus+ programok további uniós finanszírozásban részesülnek abból a célból, hogy bővítsék a fiatalok lehetőségeit az EU-val szomszédos partnerországokkal való együttműködés terén 2

 • A programországokban és a Nyugat-Balkán partnerországaiban (1. régió, lásd az útmutató A. részében a „Támogatható országok” szakaszt) az ifjúságügy terén tevékenykedő szervezetek között megvalósuló kapacitásépítési projektek – „Nyugat-balkáni ablak” ifjúsági projektek

Ezeknek a nyugat-balkáni országok (1. régió) szervezetei/intézményei által benyújtott projekteknek a célja az ifjúsági szervezetek kapacitásainak kapacitásépítési tevékenységek megvalósításával történő bővítése, amelyekhez mobilitási tevékenységek is társulhatnak.

A projekteknek támogatniuk kell az ifjúsági szervezetek közötti, valamint az ifjúsági szervezetek és az állami hatóságok közötti stratégiai együttműködést. A projekteknek fejleszteniük kell az ifjúsági tanácsok, ifjúsági szervezetek, ifjúsági platformok, valamint a térség fiataljaival foglalkozó helyi, regionális és nemzeti hatóságok kapacitásait, különös tekintettel az egyeztetésekre.

 • A programországokban és a keleti partnerség partnerországaiban (2. régió, lásd az útmutató A. részében a „Támogatható országok” szakaszt) az ifjúságügy terén tevékenykedő szervezetek között megvalósuló kapacitásépítési projektek – „Keleti partnerség ablak” ifjúsági projektek3

Az ilyen, a keleti partnerség országaiban (2. régió) működő szervezetek/intézmények által benyújtott projektek az ifjúsági szervezetek kapacitásának fejlesztésére törekednek az alábbi két projekttípus egyikén keresztül:

– civil társadalmi ifjúsági ösztöndíjak:

Az inkluzív és részvételi alapon szerveződő projektek megerősítik az ifjúsági szervezetek és az ifjúságsegítők kapacitását arra, hogy konstruktív kapcsolatot építsenek ki különböző partnerekkel, köztük közintézményekkel és civil szervezetekkel. A pályázó szervezetekből/intézményekből kiválasztott fiatal vezetők – az ösztöndíjasok – mobilitási tevékenységeken és a programországok fogadó szervezeteinél/intézményeinél végzett munkán keresztül fejleszthetik készségeiket és kompetenciáikat a szakpolitika-fejlesztés terén. A tevékenységek között szerepelnie kell transznacionális nem formális tanulási célú mobilitásra vonatkozó tevékenységeknek, például mentorálási programoknak és szakmai látogatásoknak (job shadowing). A projekt végrehajtásának részeként a fiatal vezetők küldő szervezetükhöz/intézményükhöz visszatérve kisebb projekteket hajtanak végre a fiatalok szakpolitikákba való bevonása érdekében.

Az ilyen jellegű projektnek ki kell terjednie a keleti partnerség országaiból érkező ösztöndíjasoknak a programországokba irányuló mobilitási tevékenységeire

– partnerség a vállalkozásokért:

A projektek a fiatalok vállalkozói4 oktatását és társadalmi vállalkozásait ösztönzik transznacionális nem formális tanulási projektek segítségével, amelyek a fent említett területeken – beleértve az üzleti szférában – működő szervezetek többoldalú együttműködésén alapulnak. Elsőbbséget élveznek azok a projektek, amelyek gyakorlati megoldásokat kínálnak az eredeti közösségekben felmerülő társadalmi kihívásokra, és a magánszektort is bevonva hasznosítják a régió gazdasági potenciálját. Az ilyen típusú projektek mobilitási tevékenységeket is tartalmazhatnak.

Az Európai Bizottság a rendelkezésre álló források 60%-át a civil társadalmi ifjúsági ösztöndíjakra, 40%-át pedig a „Partnerség a vállalkozásokért” projektekre szándékozik fordítani.

 

 • A programországokban és Tunéziában az ifjúságügy terén tevékenykedő szervezetek között megvalósuló kapacitásépítési projektek

Ezek a projektek, amelyeket Tunéziában működő szervezetek/intézmények nyújthatnak be, a szervezetek kapacitásának növelését célozzák kapacitásépítési tevékenységek megvalósításával, amelyekhez mobilitási tevékenységek is társulhatnak.

Mi a résztvevő szervezetek/intézmények feladata a kapacitásépítési projektekben?

A kapacitásépítési projektekben a következő személyek és szervezetek/intézmények vesznek részt:

 • pályázó/koordinátor: az a szervezet/intézmény, amely valamennyi partner nevében benyújtja a pályázatot. Ha a projekt támogatást kap, akkor a pályázó/koordinátor: 1) pénzügyi és jogi felelősséggel tartozik az egész projektért a Végrehajtó Ügynökség felé; 2) a projektben résztvevő partnerekkel együttműködve koordinálja a projektet; 3) uniós pénzügyi támogatásban részesül az Erasmus+ programból, és felel a források elosztásáért a projektben résztvevő partnerek között.
 • Partnerek: azok a szervezetek/intézmények, amelyek aktívan hozzájárulnak a kapacitásépítési projekt előkészítéséhez, megvalósításához és értékeléséhez.
 • Kapcsolt jogalanyok (opcionális): olyan szervezetek/intézmények, amelyek hozzájárulnak a projekt célkitűzéseinek eléréséhez és a projekttevékenységek megvalósításához. A kapcsolt jogalanyokat meg kell nevezni a pályázatban, és eleget kell tenniük a pályázati útmutató III. mellékletében (Fogalmak magyarázata) foglalt követelményeknek.

Ha a pályázatban ifjúsági csereprogram, önkéntes tevékenységek és/vagy ifjúságsegítők mobilitása is szerepel, akkor az ezekben a tevékenységekben érintett résztvevő szervezetek/intézmények a következő szerepet töltik be, illetve a következő feladatokat látják el:

 • a küldő szervezet/intézmény feladata a fiatalok külföldre utaztatása (ide tartoznak a gyakorlati intézkedések, a résztvevők kiutazás előtti felkészítése és a résztvevők támogatása a projekt valamennyi szakaszában);
 • a fogadó szervezet/intézmény feladata a résztvevőknek szervezett tevékenységhez tartozó programoknak a résztvevőkkel és partnerszervezetekkel/partnerintézményekkel közösen történő kidolgozása, valamint a résztvevők támogatása a projekt valamennyi szakaszában.

Ezen kívül az önkéntes tevékenységben való részvételnek az önkéntesek számára ingyenesnek kell lennie, kivéve az utazási költségekhez való esetleges hozzájárulásukat (amennyiben az Erasmus+ támogatás nem fedezi teljes mértékben az utazási költségeket) és a tevékenység megvalósításához nem feltétlenül kapcsolódó további kiadásokat. Az önkéntesek tevékenységben való részvételének alapvető költségeit Erasmus+ támogatásból vagy a résztvevő szervezetek/intézmények által nyújtott egyéb eszközökből fedezik.

 

A kapacitásépítési projektek értékelésének szempontjai

A kapacitásépítési pályázatoknak a következő formális szempontoknak kell megfelelniük, hogy Erasmus+ támogatásra lehessenek jogosultak:

 

Támogathatósági szempontok

Támogatható résztvevő szervezetek/intézmények

Résztvevő szervezet/intézmény lehet bármely olyan állami vagy magánszervezet/magánintézmény – és (adott esetben) a kapcsolt jogalanyok –, amelynek programországban vagy az 1., 2., 5–14. régióban található partnerországban vagy Tunéziában van a székhelye az Erasmus+ pályázati útmutató „Támogatható országok” szakaszának megfelelően.

Ilyen szervezetek/intézmények lehetnek például a következők:

 • nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet (az európai ifjúsági nem kormányzati szervezeteket is beleértve);
 • nemzeti ifjúsági tanács;
 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény;
 • iskola/intézet/oktatási központ (bármilyen szintű, az iskola előtti neveléstől a felső középfokú oktatásig, a szakképzést és a felnőttoktatást is beleértve);
 • állami vagy magánkézben lévő kis-, közép- vagy nagyvállalkozás (beleértve a szociális vállalkozásokat is);
 • szociális partner vagy a munka világának egyéb képviselője, a kereskedelmi kamarákat, az ipari/szakmai egyesületeket és a szakszervezeteket is beleértve;
 • felsőoktatási intézmény;
 • kutatóintézet;
 • alapítvány;
 • vállalatközi képzőközpont;
 • kulturális intézmény, könyvtár, múzeum;
 • pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató szolgáltatást nyújtó szerv.

Ki pályázhat?

Bármely

 • nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet (az európai ifjúsági nem kormányzati szervezeteket is beleértve);
 • nemzeti ifjúsági tanács;
 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény.

 

A programországok és az 5–14. régióban található partnerországok közötti projektek esetében: A pályázónak egy programországban kell székhellyel rendelkeznie, és a projektben érintett valamennyi szervezet/intézmény nevében pályázik. Más típusú szervezetek/intézmények pályázóként nem, csak partnerként vehetnek részt.

„Nyugat-balkáni ablak” ifjúsági projektek:

A pályázónak valamely nyugat-balkáni partnerországban (1. régió) kell székhellyel rendelkeznie.

„Keleti partnerség ablak” ifjúsági projektek:

A pályázónak a keleti partnerség egyik országában kell székhellyel rendelkeznie.

A fent említett támogatható szervezet-/intézménytípusokon felül magáncégek, köztük társadalmi vállalkozások is támogathatók.

„Tunéziai ablak” ifjúsági projektek:

A pályázónak Tunéziában kell székhellyel rendelkeznie.

 

A pályázónak olyan szervezetnek/intézménynek kell lennie, amely a pályázat benyújtási határidejeként megadott időpontban már legalább egy éve törvényesen bejegyzett szervezetként/intézményként működik.

A résztvevő szervezetek/intézmények száma és profilja

A kapacitásépítési projektek olyan transznacionális projektek, amelyekben legalább három különböző ország legalább három résztvevő szervezete/intézménye képviselteti magát, és a három ország közül legalább egynek programországnak, egynek pedig támogatható partnerországnak kell lennie.

A valamelyik Ablak projekt keretében támogatott projektekben nem vehetnek részt más szomszédos régiókból származó szervezetek/intézmények.

A projekt időtartama

9 hónap és 2 év között. A pályázati szakaszban a projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően ki kell választani a kívánt időtartamot.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (Brüsszel).

Mikor kell benyújtani a pályázatot?

A pályázóknak a következő határidőkig kell benyújtaniuk pályázatukat:

 • az ugyanazon év augusztus 1. és december 31. között kezdődő projektekre brüsszeli idő szerint január 24-én déli 12 óráig.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

Egyéb feltételek

Egy pályázó egy határidőre csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázati formanyomtatvány részét kell képeznie az ütemtervnek a projekt valamennyi tervezett tevékenysége vonatkozásában.

 

A támogathatóság további feltételei az ifjúsági csereprogramok esetében

A tevékenység időtartama

5–21 nap, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele.

A tevékenység helyszíne

A tevékenységet valamelyik, a tevékenységben résztvevő szervezet/intézmény országában kell végrehajtani.  .

Támogatható résztvevők

13–30 éves fiatalok,5 akik lakóhellyel rendelkeznek a küldő és fogadó szervezetek/intézmény országában.

Résztvevők száma

Legalább 16, legfeljebb 60 résztvevő (csoportvezető vagy csoportvezetők nélkül).

Csoportonként legalább 4 résztvevő (csoportvezető vagy csoportvezetők nélkül).

Minden ország csoportjának élén lennie kell legalább egy csoportvezetőnek. A csoportvezető az ifjúsági csereprogramban résztvevő fiatalokat kísérő felnőtt, aki a fiatalok hatékony tanulásáért, védelméért és biztonságáért felel.

 

A támogathatóság további feltételei az önkéntes tevékenységek esetében

Akkreditáció

Minden programországban vagy EU-val szomszédos partnerországban székhellyel rendelkező résztvevő szervezetnek/intézménynek rendelkeznie kell érvényes akkreditációval vagy a vonatkozó Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyével a vonatkozó pályázati határidő időpontjában (további információk ezzel kapcsolatban a pályázati útmutató I. mellékletének vonatkozó szakaszában találhatók).

A tevékenység időtartama

60 nap és 12 hónap között.

A tevékenység helyszíne

A programországok önkénteseinek a projektben érintett partnerországok egyikében kell végezniük tevékenységüket.

A támogatható partnerországok önkénteseinek a projektben érintett programországok egyikében kell végezniük tevékenységüket.

Támogatható résztvevők

17–30 éves fiatalok,6, akik a küldő szervezet/intézmény országában lakóhellyel rendelkeznek.

Egy önkéntes csak egy Erasmus+ vagy az Európai Szolidaritási Testületi önkéntes tevékenységben vehet részt.

Kivétel: A legfeljebb 2 hónapon keresztül tartó önkéntes tevékenységet folytató önkéntesek további önkéntes tevékenységet is folytathatnak.

Résztvevők száma

Legfeljebb 30 önkéntes a teljes kapacitásépítési projekt során.

 

A támogathatóság további feltételei az ifjúságsegítők mobilitása esetében

A tevékenység időtartama

5 nap és 2 hónap között, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele.

A tevékenység helyszíne

A tevékenységet valamelyik, a tevékenységben résztvevő szervezet/intézmény országában kell végrehajtani.

Támogatható résztvevők

A résztvevők legalacsonyabb életkora 18 év. Felső korhatár nincs. A résztvevőknek, a képzőket és a facilitátorokat kivéve, a küldő vagy fogadó szervezet/intézmény országában kell lakóhellyel rendelkezniük. 

Résztvevők száma

A projekt minden egyes tevékenysége esetében legfeljebb 50 résztvevő (adott esetben az oktatókat és a facilitátorokat is beleértve).

 

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási szempontok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

 

Odaítélési szempontok

A projekt értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája

(maximum 30 pont)

 • A pályázat relevanciája a cselekvés célkitűzései szempontjából (lásd „A kapacitásépítési projektek céljai” szakaszt).
 • Milyen mértékben
 • egyértelműek és reálisak a célkitűzései, és azok milyen mértékben vonatkoznak olyan kérdésekre, amelyek relevánsak a résztvevő szervezetek/intézmények és célcsoportok szempontjából;
 • innovatív a pályázat, és/vagy milyen mértékben egészít ki más, a résztvevő szervezetek/intézmények által már megvalósított kezdeményezéseket;
 • vannak világosan meghatározott kapacitásépítési tevékenységek és irányulnak ezek a résztvevő szervezetek/intézmények kapacitásainak megerősítésére;
 • von be a projekt hátrányos helyzetű fiatalokat.

A „Keleti Partnerség” ifjúsági ablakára vonatkozóan:

 • A projektek milyen mértékben kínálnak
  • a vállalkozási szemléletet támogató partnerségek számára: gyakorlati megoldásokat a keleti partnerség országaiban jelen lévő társadalmi kihívásokra, beleértve a közösségek és régiók gazdasági potenciáljának hasznosítását, a magánszektort is bevonva.
   • civil társadalmi ifjúsági ösztöndíjak számára: a keleti partnerség országaiból érkező ösztöndíjasoknak az Erasmus+  programországokba irányuló mobilitási tevékenységei.

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximum 30 pont)

 • A megfelelő szakaszokat (előkészítés, megvalósítás, ellenőrzés, értékelés és terjesztés) tartalmazó munkaprogram áttekinthetősége, teljessége és minősége.
 • A projekt célkitűzései és a tervezett tevékenységek közötti összhang.
 • A nem formális tanulás tervezett módszereinek minősége.
 • A résztvevők tanulási eredményeinek elismerésére és érvényesítésére irányuló intézkedések minősége, valamint az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök következetes használata.
 • A minőség-ellenőrzési intézkedések megléte és relevanciája annak biztosítására, hogy a projekt megvalósítása jó minőségben, határidőre és a költségvetésnek megfelelően történjen.
 • Milyen mértékben költséghatékony a projekt és különít el minden tevékenységhez megfelelő forrásokat.

Ha a pályázat mobilitási tevékenységeket is tartalmaz:

 • A résztvevők mobilitási tevékenységre való kiválasztására és/vagy mobilitási tevékenységbe való bevonására irányuló intézkedések alkalmassága.

A projektcsapat és az együttműködési megállapodások minősége

(maximum 20 pont)

 • Milyen mértékben
 • alkotnak a projektben résztvevő szervezetek/intézmények egymást kiegészítő, a szükséges profillal, tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező, megfelelő összetételű csoportot a projekt összes aspektusának sikeres megvalósítása szempontjából;
 • tanúskodik a felelősségek és a feladatok elosztása valamennyi résztvevő szervezet/intézmény kötelezettségvállalásáról és aktív részvételéről.
 • A résztvevő szervezetek/intézmények és egyéb érdekelt felek közötti együttműködés és kommunikáció hatékony mechanizmusainak megléte.

Hatás és terjesztés

(maximum 20 pont)

 • A projekt eredményeinek értékelésére szolgáló intézkedések minősége.
 • A projekt várható hatása:
 • a résztvevőkre és a résztvevő szervezetekre/intézményekre a projekt időtartama alatt és azt követően;
 • a projektben közvetlenül résztvevő szervezetekre/intézményekre és személyekre gyakorolt hatáson túl, helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi szinten.
 • A terjesztési terv minősége: a projekt eredményeinek a résztvevő szervezeteken/intézményeken belül és kívül történő megosztására irányuló intézkedések alkalmassága és minősége.
 • A pályázat adott esetben leírja, hogyan teszik szabadon elérhetővé a létrehozott anyagokat, dokumentumokat és médiaanyagokat, illetve hogyan támogatják nyílt licenccel és aránytalan korlátozások nélkül ezek elérhetőségét.
 • A projekt fenntarthatóságának biztosítására irányuló tervek minősége: képes-e a projekt az uniós támogatás felhasználása után is hatást kifejteni és eredményeket felmutatni.

 

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatóak legyenek. Az odaítélési szempontok minden fent említett kategóriája esetében ezen kívül el kell érniük a maximálisan adható pontok legalább felét („A projekt relevanciája” és a „Hatás és terjesztés” kategóriában legalább 15, „A projektterv és a megvalósítás minősége”, valamint „A projektcsapat és az együttműködési megállapodások minősége” kategóriában pedig legalább 10 pontot).

 

Mit kell még tudni erről a cselekvésről?

RENDKÍVÜLI KÖLTSÉGEK

Magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek

A mobilitási projektekre pályázók támogatást igényelhetnek a költségvetés „rendkívüli költségek” sorában (az összes elszámolható költség legfeljebb 80%-áig: lásd a „Finanszírozási szabályok” című szakaszt). Erre akkor van lehetőség, ha a pályázók igazolni tudják, hogy a szokásos támogatási szabályok (amelyek az utazási távolsági sávok szerint megállapított egységköltségeken alapulnak) nem fedezik a résztvevők utazási költségeinek legalább 70%-át. Ha megítélik, a magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek helyettesítik a szokásos utazási támogatást.

 

Finanszírozási szabályok

A projekt költségvetését a következő finanszírozási szabályok alapján kell megtervezni (euróban):

Kapacitásépítési projektnek odaítélhető maximális támogatás: 150 000 EUR

Elszámolható költség

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

A kiszámítás módja

A tevékenység költségei

A projekt kapacitásépítési tevékenységeinek (a mobilitási tevékenységeket kivéve) megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek, az alábbiakat is beleértve:

 • Személyi költségek (kizárólag állandó személyzet, és a kapacitásépítő projektek elszámolható közvetlen költségeinek 20%-ára korlátozva)
 • az információs és kommunikációs technológiák (IKT) költsége;
 • a projektpartnerek transznacionális megvalósítási és koordinációs célú projekttalálkozói, valamint konferenciái és nagyszabású ifjúsági eseményei (amelybe az utazási költségek nem számítanak bele):
  • szállás és ellátás, a helyi közlekedést is beleértve,
  • vízum- és biztosítási költségek,
  • találkozókra, konferenciákra és egyéb eseményekre helyiségek bérlése,
  • tolmácsolási költségek,
  • külső előadók költségei (ideértve az ellátást és elszállásolást; helyi közlekedést);
 • szellemi termékek, projekteredmények terjesztése:
  • előállítás,
  • fordítás,
  • terjesztési és/vagy tájékoztatási költségek;
 • Konzultációk, műhelyfoglalkozások, fiatalok körében végzett felmérések helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten a projekt célkitűzéseinek eléréséhez szükséges mértékben.
 • a mobilitási tevékenységek résztvevőinek nyelvi, interkulturális, feladatspecifikus felkészítése;
 • A projekt pénzügyi auditjának költségei (ha a kért támogatás meghaladja a 60 000 euró összeget).

Közvetett költségek:

A projekt elszámolható közvetlen költségének 7%-át nem meghaladó átalányösszeg adható olyan közvetett költségek támogatására, amelyek a kedvezményezett általános igazgatási költségeit jelentik, amelyeket az elszámolható közvetlen költségek nem fedeznek (pl. villanyszámla, internetszámla, helyszínekkel kapcsolatos költségek stb.) de amelyek a projektre elszámolhatónak minősülnek.

Tényleges költségek

Az összes elszámolható költség legfeljebb 80%-a

Feltételhez kötött: amennyiben a tervezett tevékenységek indokolják az igényelt költségvetést.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utazási költségek

 

 

 

 

 

 

Utazási költségek a projektpartnerek transznacionális megvalósítási és koordinációs célú projekttalálkozói, valamint konferenciái és nagyszabású ifjúsági eseményei esetében:

 

 

 

 

 

Egységköltség-hozzájárulás

10–99 km közötti távolság esetén:

20 EUR/résztvevő

Az egyes résztvevők utazásának távolsága alapján. A távolságokat az Európai Bizottság által támogatott távolságkalkulátorral kell kiszámítani. A pályázónak az oda- és visszaút támogatására adható uniós támogatás összegének kiszámításához az egyirányú út távolságát kell feltüntetnie.

100–499 km közötti távolság esetén:

180 EUR/résztvevő

500–1999 km közötti távolság esetén:

275 EUR/résztvevő

2000–2999 km közötti távolság esetén:

360 EUR/résztvevő

3000–3999 km közötti távolság esetén:

530 EUR/résztvevő

4000–7999 km közötti távolság esetén:

820 EUR/résztvevő

8000 km és annál nagyobb távolság esetén:

1500 EUR/résztvevő.7

 

A) Kapacitásépítési projekt keretén belül megvalósított ifjúsági csereprogramok finanszírozási szabályai (opcionális finanszírozás)

Elszámolható költség

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

A kiszámítás módja

Utazás

Az indulási helytől a tevékenység helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők (beleértve a kísérő személyeket) utazási költségeihez való hozzájárulás.

Egységköltség-hozzájárulás

10–99 km közötti távolság esetén:

20 EUR/résztvevő

Az egyes résztvevők utazásának távolsága alapján. A távolságokat az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátorral kell kiszámítani8. A pályázónak az oda- és visszaút támogatására adható uniós támogatás összegének kiszámításához az egyirányú út távolságát kell feltüntetnie9  

 

100–499 km közötti távolság esetén:

180 EUR/résztvevő

500–1999 km közötti távolság esetén:

275 EUR/résztvevő

2000–2999 km közötti távolság esetén:

360 EUR/résztvevő

3000–3999 km közötti távolság esetén:

530 EUR/résztvevő

4000–7999 km közötti távolság esetén:

820 EUR/résztvevő

8000 km és annál nagyobb távolság esetén:

1500 EUR/résztvevő

Szervezési támogatás

A projekt mobilitási tevékenységeinek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek (beleértve az alábbiakkal kapcsolatos költségeket: előkészítő tevékenységek, étel, szállás, helyi közlekedés, helyszínek, biztosítás, felszerelés és anyagok, az eredmények értékelése, terjesztése és hasznosítása, nyomonkövetési tevékenységek).

Egységköltség-hozzájárulás

B4.1 /résztvevő/tevékenység napjainak száma10

Az egyes résztvevők tartózkodási időtartama alapján (ha szükséges, beleszámolható a tevékenység megkezdése előtt és befejezése után egy-egy utazási nap).

Sajátos nevelési igények fedezésére adható támogatás

Fogyatékossággal élő résztvevőkhöz, valamint a kísérőkhöz közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek (ideértve az utazási és ellátási költségeket, amennyiben azok indokoltak, és amennyiben e résztvevőkre nem kérelmeztek támogatást az „Utazás” és a „Szervezési támogatás” költségvetési sorban).

 

Tényleges költségek

Az elszámolható költség 100%-a

Feltételhez kötött: a sajátos nevelési igények fedezésére adható pénzügyi támogatás kérelmezését indokolni kell a pályázati formanyomtatványon.

Rendkívüli költségek

Egyenlő részvételi feltételek biztosításához szükséges költségek hátrányos helyzetű fiatalok esetében (kivéve a résztvevők utazási és ellátási költségeit).

 

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások.

 

A résztvevők magas utazási költségei (bővebben lásd a „Mit kell még tudni erről a cselekvésről?” szakaszt).

Tényleges költségek

 

Magas utazási költségek: az elszámolható költség legfeljebb 80%-a

 

Egyéb költségek: az elszámolható költség 100%-a

 

Feltételhez kötött: a rendkívüli költségek fedezésére szolgáló pénzügyi támogatás kérelmezését indokolni kell a pályázati formanyomtatványon.

 

B) Kapacitásépítési projekt keretén belül megvalósított önkéntes tevékenységek finanszírozási szabályai (opcionális finanszírozás)

Elszámolható költség

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

A kiszámítás módja

Utazás

Az indulási helytől a tevékenység helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők (beleértve a kísérő személyeket) utazási költségeihez való hozzájárulás.

Egységköltség-hozzájárulás

10–99 km közötti távolság esetén:

20 EUR/résztvevő

Az egyes résztvevők utazásának távolsága alapján. A távolságokat az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátorral kell kiszámítani11. A pályázónak az oda- és visszaút támogatására adható uniós támogatás összegének kiszámításához az egyirányú út távolságát kell feltüntetnie12

 

100–499 km közötti távolság esetén:

180 EUR/résztvevő

500–1999 km közötti távolság esetén:

275 EUR/résztvevő

2000–2999 km közötti távolság esetén:

360 EUR/résztvevő

3000–3999 km közötti távolság esetén:

530 EUR/résztvevő

4000–7999 km közötti távolság esetén:

820 EUR/résztvevő

8000 km és annál nagyobb távolság esetén:

1500 EUR/résztvevő

Szervezési támogatás

A projekt mobilitási tevékenységeinek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek (beleértve az alábbiakkal kapcsolatos költségeket: előkészítő tevékenységek, étel, szállás, helyi közlekedés, helyszínek, biztosítás, felszerelés és anyagok, az eredmények értékelése, terjesztése és hasznosítása, nyomonkövetési tevékenységek).

Egységköltség-hozzájárulás

B4.3 /önkéntes/nap13

Az egyes résztvevők tartózkodási időtartama alapján (ha szükséges, beleszámolható a tevékenység megkezdése előtt és befejezése után egy-egy utazási nap).

Személyi támogatás

Az önkéntesek egyéb személyes kiadásaira fordítható „zsebpénz”.

Egységköltség-hozzájárulás

B4.4 /önkéntes/nap

Az egyes résztvevők tartózkodási időtartama alapján (ha szükséges, beleszámolható a tevékenység megkezdése előtt és befejezése után egy-egy utazási nap).

Sajátos nevelési igények fedezésére adható támogatás

Kísérő személyek ellátási költségei és utazáshoz kapcsolódó költségei, amennyiben azok indokoltak, és amennyiben e résztvevők tekintetében nem kérelmeztek támogatást az „Utazás” költségvetési sorban. Fogyatékossággal élő résztvevőkhöz közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek (ideértve az utazási és ellátási költségeket, amennyiben azok indokoltak, és amennyiben e résztvevőkre nem kérelmeztek támogatást az „Utazás” és a „Szervezési támogatás” költségvetési sorban).

Tényleges költségek

Az elszámolható költség 100%-a

Feltételhez kötött: a sajátos nevelési igények fedezésére adható pénzügyi támogatás kérelmezését indokolni kell a pályázati formanyomtatványon.

Rendkívüli költségek

Egyenlő részvételi feltételek biztosításához szükséges költségek hátrányos helyzetű fiatalok esetében, a speciális felkészítés és a megerősített mentorálás költségeit is beleértve (a résztvevők és a kísérő személyek utazási és szervezési támogatási költségei nem tartoznak ide).

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások.

A résztvevők magas utazási költségei (bővebben lásd a „Mit kell még tudni erről a cselekvésről?” szakaszt).

Tényleges költségek

Magas utazási költségek: az elszámolható költség legfeljebb 80%-a

 

Egyéb költségek: az elszámolható költség 100%-a

 

Feltételhez kötött: a rendkívüli költségek fedezésére szolgáló pénzügyi támogatás kérelmezését indokolni kell a pályázati formanyomtatványon.

 

C) Ifjúságsegítők kapacitásépítési projekt keretén belül megvalósuló mobilitásának finanszírozási szabályai (opcionális finanszírozás)

Elszámolható költség

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

A kiszámítás módja

Utazás

Az indulási helytől a tevékenység helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők (beleértve a kísérő személyeket) utazási költségeihez való hozzájárulás.

Egységköltség-hozzájárulás

10–99 km közötti távolság esetén:

20 EUR/résztvevő

Az egyes résztvevők utazásának távolsága alapján. A távolságokat az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátorral kell kiszámítani14. A pályázónak az oda- és visszaút támogatására adható uniós támogatás összegének kiszámításához az egyirányú út távolságát kell feltüntetnie15

500–1999 km közötti távolság esetén:

275 EUR/résztvevő

2000–2999 km közötti távolság esetén:

360 EUR/résztvevő

3000–3999 km közötti távolság esetén:

530 EUR/résztvevő

4000–7999 km közötti távolság esetén:

820 EUR/résztvevő

8000 km és annál nagyobb távolság esetén:

1500 EUR/résztvevő

Szervezési támogatás A projekt mobilitási tevékenységeinek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek (beleértve az alábbiakkal kapcsolatos költségeket: előkészítő tevékenységek, étel, szállás, helyi közlekedés, helyszínek, biztosítás, felszerelés és anyagok, az eredmények értékelése, terjesztése és hasznosítása, nyomonkövetési tevékenységek). Egységköltség-hozzájárulás B4.2 /résztvevő16/tevékenység napjainak száma Legfeljebb 1100 EUR/résztvevő.   Az egyes résztvevők tartózkodási időtartama alapján (ha szükséges, beleszámolható a tevékenység megkezdése előtt és befejezése után egy-egy utazási nap).

Sajátos nevelési igények fedezésére adható támogatás

Fogyatékossággal élő résztvevőkhöz, valamint a kísérőkhöz közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek (ideértve az utazási és ellátási költségeket, amennyiben azok indokoltak, és amennyiben e résztvevőkre nem kérelmeztek támogatást az „Utazás” és a „Szervezési támogatás” költségvetési sorban).

Tényleges költségek

Az elszámolható költség 100%-a

Feltételhez kötött: a sajátos nevelési igények fedezésére adható pénzügyi támogatás kérelmezését indokolni kell a pályázati formanyomtatványon.

Rendkívüli költségek

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások.

A résztvevők magas utazási költségei (bővebben lásd a „Mit kell még tudni erről a cselekvésről?” szakaszt).

A hátrányos helyzetű ifjúságsegítők egyenlő részvételi feltételeinek támogatására szolgáló költségek (kivéve a résztvevők utazási és szervezési támogatási költségeit). Ez magában foglalhatja a nyelvi támogatást (pl. tolmács) annak érdekében, hogy a tevékenység nyelvén elégtelen jártassággal rendelkező az ifjúságsegítők részvétele is lehetővé váljon.

Tényleges költségek

Magas utazási költségek: az elszámolható költség legfeljebb 80%-a

 

Egyéb költségek: az elszámolható költség 100%-a

 

Feltételhez kötött: a rendkívüli költségek fedezésére szolgáló pénzügyi támogatás kérelmezését indokolni kell a pályázati formanyomtatványon.

 >

D) Szervezési és személyi támogatás

Az összeg a mobilitási tevékenység megvalósításának országától függ.

 

Szervezési támogatás

Személyi támogatás

 

 

Ifjúsági csereprogramok (EUR/nap)

Ifjúságsegítők mobilitása

(EUR/nap)

Önkéntes tevékenységek

(EUR/nap)

 

B4.1

B4.2

B4.3

B4.4

Belgium

42

65

26

4

Bulgária

32

53

17

4

Cseh Köztársaság

32

54

17

5

Dánia

45

72

26

6

Németország

41

58

23

5

Észtország

33

56

18

4

Írország

49

74

26

6

Görögország

38

71

21

5

Spanyolország

34

61

18

5

Franciaország

38

66

20

6

Horvátország

35

62

19

5

Olaszország

39

66

21

5

Ciprus

32

58

21

5

Lettország

34

59

19

4

Litvánia

34

58

18

4

Luxemburg

45

66

26

5

Magyarország

33

55

17

5

Málta

39

65

22

5

Hollandia

45

69

26

5

Ausztria

45

61

23

5

Lengyelország

34

59

18

4

Portugália

37

65

20

5

Románia

32

54

17

3

Szlovénia

34

60

20

4

Szlovákia

35

60

19

5

Finnország

45

71

26

5

Svédország

45

70

26

5

Egyesült Királyság

45

76

26

6

Észak-Macedónia​

28

45

15

3

Izland

45

71

26

6

Liechtenstein

45

74

24

6

Norvégia

50

74

26

6

Törökország

32

54

17

4

Szerbia

29 48 15 3

Partnerországok

29

48

15

3

 

 • 1. E cselekvés keretében a régió egy adott földrajzi makrotérséghez tartozó országok csoportja.
 • 2. Az EU-val szomszédos partnerországokkal együttműködésben végrehajtott, de egy programország partnerszervezete által benyújtott mobilitási projektek támogathatók az 1. fő cselekvés keretében: „Mobilitási projektek fiatalok és ifjúságsegítők számára”, illetve a 3. fő cselekvés keretében: „Ifjúsági párbeszéd projektek”.
 • 3. Az EU4Youth program támogatásával.
 • 4. A vállalkozói készség nem csak az üzleti dimenzióra vonatkozik, hanem az életcélok és az oktatási célok elérését elősegítő készségek, például a kockázatvállalás és a problémamegoldás fejlesztésére is.
 • 5. Felhívjuk továbbá a figyelmet a következőkre: 

  alsó korhatár: a résztvevőknek a tevékenység kezdetéig be kell tölteniük az alsó korhatárként megadott életkort;

  felső korhatár: a résztvevők a pályázati határidő napján nem lehetnek idősebbek a felső korhatárként megadott életkornál.

 • 6. Lásd a fenti megjegyzést.
 • 7. Beleértve az oktatókat, a facilitátorokat és a kísérő személyeket is.
 • 8. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu
 • 9. Ha például egy madridi személy Rómában szervezett tevékenységben vesz részt, a) a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km); b) ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (500–1999 km közötti távolság), majd c) ennek alapján ki kell számítania a Madrid és Róma közötti oda-vissza út költségeihez való hozzájárulásra adható uniós támogatás összegét (275 EUR).
 • 10. A csoportvezetőket és a kísérő személyeket is beleértve.
 • 11. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu
 • 12. . Ha például egy madridi személy Rómában szervezett tevékenységben vesz részt, a) a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km); b) ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (500–1999 km közötti távolság), majd c) ennek alapján ki kell számítania a Madrid és Róma közötti oda-vissza út költségeihez való hozzájárulásra adható uniós támogatás összegét.
 • 13. Beleértve a hátrányos helyzetű önkénteseket kísérő személyeket.
 • 14. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu
 • 15. Ha például egy madridi személy Rómában szervezett tevékenységben vesz részt, a) a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km); b) ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (500–1999 km közötti távolság), majd c) ennek alapján ki kell számítania a Madrid és Róma közötti oda-vissza út költségeihez való hozzájárulásra adható uniós támogatás összegét (275 EUR).
 • 16. Beleértve az oktatókat, a facilitátorokat és a kísérő személyeket is.