Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Jačanje kapaciteta u području povezanom s mladima

Koji su ciljevi projekta jačanja kapaciteta?

Cilj je projekta jačanja kapaciteta u području mladih:

 • poticati suradnju i razmjenu u području povezanom s mladima između zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja iz različitih regija1 svijeta
 • poboljšati kvalitetu i priznavanje rada s mladima, neformalnog učenja i volontiranja u partnerskim zemljama i jačati njihove sinergije i komplementarnost s formalnim odgojno- obrazovnim sustavima, tržištem rada i društvom
 • poticati razvoj, ispitivanje i pokretanje pravila i programa mobilnosti za neformalno učenje na regionalnoj razini (tj. unutar regija i među regijama svijeta)
 • promicati transnacionalnu mobilnost u svrhu neformalnog učenja između zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja, s posebnim naglaskom na mlade s manje mogućnosti, radi poboljšanja razine kompetencija sudionika i poticanja njihova aktivnog sudjelovanja u društvu.

Što je projekt jačanja kapaciteta?

Projekti jačanja kapaciteta projekti su transnacionalne suradnje utemeljeni na multilateralnom partnerstvu među organizacijama aktivnima u području povezanom s mladima u zemljama sudionicama programa i partnerskim zemljama. Oni mogu uključivati i organizacije iz područja obrazovanja i osposobljavanja te iz drugih društveno-gospodarskih sektora.

Koje se aktivnosti podupiru u okviru projekta jačanja kapaciteta?

U okviru projekata jačanja kapaciteta trebale bi se provoditi aktivnosti kojima se:

 • promiče strateška suradnja između organizacija mladih s jedne strane i javnih tijela u partnerskim zemljama s druge strane
 • promiče suradnja između organizacija mladih i organizacija u području obrazovanja i osposobljavanja te s predstavnicama poduzeća i tržišta rada
 • jačaju kapacitete vijeća mladih, platforma za mlade te lokalnih, regionalnih i nacionalnih tijela koja se bave mladima u partnerskim zemljama
 • jačaju upravljanje, vodstvo, kapacitete inovacija i internacionalizaciju organizacija za mlade u partnerskim zemljama
 • pokreće, ispituje i provodi praksa rada s mladima, kao što su:
 • alati i metode za društveni i profesionalni razvoj osoba koje rade s mladima i voditelja osposobljavanja
 • neformalne metode učenja, posebno one kojima se promiče stjecanje/poboljšanje kompetencija, uključujući vještine medijske pismenosti
 • novi oblici praktičnog učenja i simulacije situacija iz stvarnog života u društvu novi oblici rada s mladima, posebno strateška uporaba otvorenog i fleksibilnog učenja, virtualne mobilnosti, otvorenih obrazovnih sadržaja i boljeg iskorištavanja potencijala informacijskih i komunikacijskih tehnologija
 • suradnja, umrežavanje i aktivnosti suradničkog učenja kojima se potiče učinkovito upravljanje, internacionalizacija i vodstvo u organizacijama za rad s mladima.

Sljedeće se aktivnosti mogu provoditi u okviru projekta jačanja kapaciteta:

Aktivnosti jačanja kapaciteta:

 • aktivnosti kojima se potiču dijalog o politici, suradnja, umrežavanje i razmjena prakse u području povezanom s mladima, kao što su konferencije, radionice i sastanci
 • velika događanja za mlade
 • kampanje informiranja i podizanja svijesti
 • razvoj alata za informiranje, komunikaciju i medije
 • razvoj metoda, alata i materijala za rad s mladima te kurikuluma za rad s mladima, modula za osposobljavanje i dokumentacijskih instrumenata, kao što je Youthpass
 • stvaranje novih načina rada s mladima i pružanje osposobljavanja i potpore, posebno preko otvorenih i fleksibilnih materijala za učenje, virtualne suradnje i otvorenih obrazovnih sadržaja.

Aktivnosti mobilnosti:

Aktivnosti mobilnosti obvezni su element projekata prema programu Udruga civilnog društva za mlade. Aktivnosti mobilnosti opcionalne su za sve ostale vrste projekata za izgradnju kapaciteta.

Postoje tri vrste aktivnosti mobilnosti:

 • Razmjene mladih između država sudionica programa i prihvatljivih partnerskih država;
 • Mobilnost osoba koje rade s mladima. između država sudionica programa i prihvatljivih programskih država;
 • Volonterske aktivnosti iz prihvatljivih partnerskih država i u njih.

Razmjene mladih i mobilnost osoba koje rade s mladima

Za detaljan opis ovih aktivnosti pogledajte odjeljak „Ključna aktivnost 1.: projekti mobilnosti za mlade i osobe koje rade s mladima” u dijelu B ovog Vodiča.

Volonterske aktivnosti

Volonterske aktivnosti omogućavaju mladima između 17 i 30 godina starosti da izraze svoju osobnu predanost kroz neplaćeni volonterski rad s punim radnim vremenom u drugoj državi. Mladi volonteri imaju priliku pridonijeti svakodnevnom radu organizacija koje se, među ostalim, bave informacijama i politikama za mlade, osobnim i društveno-obrazovnim razvojem mladih, građanskim inicijativama, socijalnom skrbi, uključivanjem osoba u nepovoljnom položaju, okolišem, programima neformalnog obrazovanja, informacijskim i komunikacijskim tehnologijama i medijskom pismenosti, kulturom i kreativnosti, razvojnom suradnjom, itd. Volonteri mogu svoj volonterski rad obavljati pojedinačno ili u skupini.

Sudjelovanje u volonterskoj aktivnosti mora za volontere biti besplatno, osim mogućeg doprinosa za putne troškove (ako bespovratnim sredstvima programa Erasmus+ ti troškovi nisu u potpunosti pokriveni) te dodatne troškove koji nisu povezani s provedbom aktivnosti. Nužni troškovi sudjelovanja volontera u aktivnosti obuhvaćeni su bespovratnim sredstvima programa Erasmus+ ili drugim sredstvima koja osiguravaju organizacije sudionice. Mladi s manje mogućnosti mogu dobiti dodatnu potporu kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje.

 • Sljedeće se aktivnosti ne smatraju volonterskim aktivnostima u okviru programa Erasmus+: povremeno, nestrukturirano volontiranje na pola radnog vremena; stručna praksa u poduzeću; plaćeni rad; rekreativna ili turistička aktivnost; tečaj jezika; iskorištavanje jeftine radne snage; te razdoblje studija ili strukovnog osposobljavanja u inozemstvu.

Na osnovi geografske pokrivenosti postoje četiri vrste projekata jačanja kapaciteta:

 • Projekti jačanja kapaciteta između organizacija koje djeluju u području povezanom s mladima u zemljama sudionicama programa i u ostalim partnerskim zemljama (iz 5. – 14. regije; vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča)

Tim se projektima, koje prijavljuju organizacije iz zemalja sudionica programa, nastoji ojačati kapacitet organizacija provedbom aktivnosti jačanja kapaciteta te oni mogu sadržavati aktivnosti mobilnosti.

Sljedeće se tri vrste projekata primjenjuju putem „Prozora” – zapadni Balkan i Tunis. Projekte prijavljuju organizacije čije je sjedište u jednoj od predmetnih partnerskih država u susjedstvu EU-a u okviru programskog prozora i mogu biti uključene partnerske organizacije iz drugih država iste regije. Pojam „prozor” odnosi se na činjenicu da se dodatna financijska sredstva EU-a dodjeljuju programu Erasmus+ kako bi se povećale mogućnosti za suradnju mladih s partnerskim državama u susjedstvu EU-a.2
 • Projekti jačanja kapaciteta između organizacija koje djeluju u području povezanom s mladima u zemljama sudionicama programa i u partnerskim zemljama sa zapadnog Balkana (1. regijavidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča) – projekti programskog prozora za mlade zapadnog Balkana

Tim se projektima, koje prijavljuju organizacije sa sjedištem na zapadnom Balkanu (1. regija), nastoji ojačati kapacitet organizacija mladih provedbom aktivnosti jačanja kapaciteta te oni mogu sadržavati aktivnosti mobilnosti.

Projekti bi trebali promicati stratešku suradnju među organizacijama za mlade te između organizacija za mlade i javnih tijela.Projektima bi se trebali izgrađivati kapaciteti vijeća za mlade, organizacija za mlade, platformi za mlade i lokalnih, regionalnih i nacionalnih tijela koja se bave mladima u regiji, s posebnim fokusom na pomirenje.

 • Projekti jačanja kapaciteta između organizacija koje djeluju u području povezanom s mladima u zemljama sudionicama programa i u partnerskim zemljama Istočnog partnerstva (2. regijavidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča) – projekti programskog prozora za mlade Istočnog partnerstva3

Tim se projektima, koje prijavljuju organizacije sa sjedištem u zemljama Istočnog partnerstva (2. regija), nastoji ojačati kapacitet organizacija mladih provedbom jedne od dviju vrsta projekata navedenih u nastavku:

– Stipendije civilnog društva za mlade:

Uključivi participativni projekti ojačat će kapacitete organizacija za mlade i osoba koje rade s mladima za izgradnju konstruktivnih odnosa s različitim partnerima, uključujući javna tijela i organizacije civilnog društva. Odabrani mladi predvodnici – „stipendisti” – iz organizacija podnositeljica zahtjeva unaprijedit će svoje vještine i kompetencije u području razvoja politike aktivnostima mobilnosti i radom u organizacijama primateljicama u zemljama sudionicama programa. Aktivnosti moraju uključivati transnacionalne aktivnosti mobilnosti u svrhu neformalnog učenja kao što su, primjerice, programi mentorstva i praćenja rada. U okviru provedbe projekta, po povratku u svoje organizacije pošiljateljice mladi predvodnici morat će provoditi i male projekte angažiranosti u politici za mlade.

Ova vrsta projekta mora uključivati aktivnosti mobilnosti koje uključuju odlazak stručnih suradnika iz država Istočnog partnerstva u države sudionice programa

– Partnerstvo za poduzetništvo:

Projektima se promiču obrazovanje u području poduzetništva mladih i društveno poduzetništvo među mladima s pomoću transnacionalnih neformalnih projekata učenja utemeljenih na višestranim partnerstvima među organizacijama koje djeluju u spomenutim područjima, uključujući poslovanje. Prioritet će imati projekti koji nude praktična rješenja za društvene izazove prisutne u zajednicama podrijetla i iskorištavaju gospodarski potencijal regije, među ostalim i sudjelovanjem privatnog sektora. Ta vrsta projekta može sadržavati i aktivnosti mobilnosti.

Europska komisija predviđa da će otprilike 60 % dostupnih sredstava raspodijeliti „stipendijama civilnog društva za mlade”, a 40 % „partnerstvu za poduzetništvo”.

 • Projekti jačanja kapaciteta između organizacija koje djeluju u području povezanom s mladima u državama sudionicama programa i Tunisa 4

Tim se projektima, koje prijavljuju organizacije sa sjedištem u Tunisu, nastoji ojačati kapacitet organizacija provedbom aktivnosti jačanja kapaciteta te oni mogu sadržavati aktivnosti mobilnosti.

Koju ulogu imaju organizacije koje su uključene u projekt jačanja kapaciteta?

Projekt jačanja kapaciteta uključuje:

 • Podnositelja zahtjeva/koordinatora: organizacija koja podnosi prijedlog projekta u ime svih partnera. Ako je projekt odobren, podnositelj zahtjeva/koordinator: 1) snosi financijsku i pravnu odgovornost za cijeli projekt prema izvršnoj agenciji; 2) koordinira projekt u suradnji sa svim drugim partnerima uključenima u projekt; 3) prima financijsku potporu EU-a iz programa Erasmus+ i odgovoran je za raspodjelu sredstava među partnerima uključenima u projekt.
 • Partnere: organizacije koje aktivno pridonose pripremi, provedbi i ocjenjivanju projekta jačanja kapaciteta.
 • Pridružene subjekte (izborno): organizacije koje pridonose ostvarenju ciljeva i aktivnosti projekta. Pridruženi subjekti moraju se navesti u zahtjevu za bespovratna sredstva i ispunjavati zahtjeve navedene u Prilogu III. (Pojmovnik) ovom Programskom vodiču.

Ako je projektom predviđena provedba razmjena mladih, volonterskih aktivnosti i/ili mobilnosti osoba koje rade s mladima, organizacije sudionice uključene u te aktivnosti preuzimaju sljedeće uloge i zadaće:

 • Organizacija pošiljateljica: odgovorna za slanje mladih u inozemstvo (to uključuje: organiziranje praktičnih detalja, pripremu sudionika prije odlaska, pružanje potpore sudionicima u svim fazama projekta).
 • Organizacija primateljica: odgovorna za organizaciju aktivnosti, razvoj programa aktivnosti za sudionike u suradnji sa sudionicima i partnerskim organizacijama, pružanje potpore sudionicima u svim fazama projekta.

Nadalje, sudjelovanje u volonterskoj aktivnosti mora za volontere biti besplatno, osim mogućeg doprinosa za putne troškove (ako se ti troškovi ne pokrivaju u potpunosti bespovratnim sredstvima iz programa Erasmus+) i dodatne troškove koji nisu povezani s provedbom aktivnosti. Nužni troškovi sudjelovanja volontera u aktivnosti obuhvaćeni su bespovratnim sredstvima programa Erasmus+ ili drugim sredstvima koja osiguravaju organizacije sudionice.

Koji se kriteriji primjenjuju za ocjenjivanje projekta jačanja kapaciteta?

U nastavku su navedeni formalni kriteriji koje mora ispuniti projekt jačanja kapaciteta kako bi bio prihvatljiv za bespovratna sredstva u okviru programa Erasmus+:

Kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljive organizacije sudionice

Organizacija sudionica može biti bilo koja javna ili privatna organizacija, zajedno sa svojim pridruženim subjektima (ako ih ima), s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa ili u partnerskoj zemlji iz regija 1., 2., od 5. do 14. i iz Tunisa, kako je definirano u odjeljku „Prihvatljive zemlje” Programskog vodiča programa Erasmus+.

Ta organizacija, na primjer, može biti:

 • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija (uključujući europske nevladine organizacije za mlade)
 • nacionalno vijeće mladih
 • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
 • škola / institut / obrazovni centar (na bilo kojoj razini, od predškolske do višeg sekundarnog obrazovanja, uključujući strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)
 • javno ili privatno, malo, srednje ili veliko poduzeće (uključujući socijalna poduzeća)
 • socijalni partner ili drugi predstavnik poslovnog sektora, uključujući gospodarske komore, obrtnička/stručna udruženja i sindikate
 • visoko učilište
 • znanstveni institut
 • zaklada
 • centar za osposobljavanje organizirano među više poduzeća
 • kulturna organizacija, knjižnica, muzej
 • tijelo koje pruža usluge stručnog savjetovanja i informiranja.

Tko se može prijaviti?

Svaka:

 • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija (uključujući europske nevladine organizacije za mlade)
 • nacionalno vijeće mladih
 • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.

Za projekte između zemalja sudionica programa i drugih partnerskih zemalja iz regija od 5. do 14.: podnositelj mora imati poslovni nastan u zemlji sudionici programa, a podnosi zahtjev u ime svih organizacija uključenih u projekt. Druge vrste organizacija mogu biti uključene samo kao partneri, a ne kao podnositelji zahtjeva.

Za projekte programskog prozora za mlade zapadnog Balkana: Podnositelj zahtjeva mora imati poslovno sjedište u pratnerskoj državi zapadnog Balkana (regija 1)

Za projekte programskog prozora za mlade Istočnog partnerstva:

Podnositelj zahtjeva mora imati poslovni nastan u zemlji Istočnog partnerstva.

Uz prethodno navedene vrste prihvatljivih organizacija podnositeljica zahtjeva, prihvatljivi su podnositelji zahtjeva i privatna poduzeća, uključujući socijalna poduzeća.

Za projekte programskog prozora za mlade iz Tunisa:

Podnositelj zahtjeva mora imati poslovni nastan u Tunisu.

Podnositelji zahtjeva moraju – do određenog roka za podnošenje prijedloga – biti registrirani kao pravne osobe najmanje godinu dana.

Broj i profil organizacija sudionica

Projekti jačanja kapaciteta transnacionalni su projekti i uključuju najmanje 3 organizacije sudionice iz 3 različite zemlje od kojih je najmanje jedna zemlja sudionica programa i jedna je prihvatljiva partnerska zemlja.

U projekte koji se financiraju u okviru jednoga od programskih prozora ne smiju biti uključene organizacije sudionice /sudionici iz ostalih susjednih regija.

Trajanje projekta

Od 9 mjeseci do 2 godine. Trajanje se mora odabrati u fazi podnošenja prijave ovisno o cilju projekta i vrsti predviđenih aktivnosti.

Kome predati zahtjev?

Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu, koja ima sjedište u Bruxellesu.

Kada predati zahtjev?

Podnositelji moraju predati zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava do sljedećih datuma:

 • 24. siječnja u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju od 1. kolovoza do 31. prosinca iste godine

Kako predati zahtjev?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Ostali kriteriji

Jedan podnositelj zahtjeva smije predati samo jedan prijedlog projekta po roku za podnošenje prijedloga.

Raspored za svaku aktivnost koja se planira u okviru projekta mora se priložiti uz obrazac zahtjeva.

 

Dodatni kriteriji prihvatljivosti za razmjene mladih

Trajanje aktivnosti

Od 5 do 21 dana, ne uključujući vrijeme putovanja.

Mjesto/mjesta provedbe aktivnosti

Aktivnost se mora provoditi u zemlji jedne od organizacija koje sudjeluju u aktivnosti. 

Prihvatljivi sudionici

Mladi u dobi od 13 do 30 godina5 koji imaju prebivalište u zemljama organizacije pošiljateljice i primateljice.

Broj sudionika

Najmanje 16 i najviše 60 sudionika (voditelji skupina nisu uključeni).

Najmanje 4 sudionika po skupini (voditelji skupina nisu uključeni).

Svaka nacionalna skupina mora imati barem jednog voditelja skupine. Voditelj skupine odrasla je osoba koja prati mlade ljude koji sudjeluju u razmjenama mladih kako bi se osiguralo njihovo učinkovito učenje, zaštita i sigurnost.

 

Dodatni kriteriji prihvatljivosti za volonterske aktivnosti

Akreditacija

Sve organizacije sudionice koje imaju poslovni nastan u zemlji sudionici programa ili u jednoj od partnerskih zemalja u susjedstvu EU-a moraju imati valjanu akreditaciju ili relevantnu oznaku kvalitete Europskih snaga solidarnosti u trenutku relevantnog roka za podnošenje prijave (više informacija potražite u relevantnom odjeljku u Prilogu I. ovom Vodiču).

Trajanje aktivnosti

Od 60 dana do 12 mjeseci.

Mjesto/mjesta provedbe aktivnosti

Volonter iz zemlje sudionice programa mora obavljati svoju službu u jednoj od partnerskih zemalja na koje se projekt odnosi.

Volonter iz prihvatljive partnerske zemlje mora obavljati svoju službu u jednoj od zemalja sudionica programa na koje se projekt odnosi.

Prihvatljivi sudionici

Mladi u dobi od 17 do 30 godina6 s prebivalištem u zemlji u kojoj se nalazi njihova organizacija pošiljateljica.

Volonter može sudjelovati samo u jednoj volonterskoj aktivnosti programa Erasmus+ ili Europskih snaga solidarnosti.

Iznimka: volonteri koji su sudjelovali u volonterskoj aktivnosti u trajanju od najviše 2 mjeseca mogu sudjelovati u dodatnoj volonterskoj aktivnosti.

Broj sudionika

Najviše 30 volontera za cijeli projekt jačanja kapaciteta.

 

Dodatni kriteriji prihvatljivosti za mobilnost osoba koje rade s mladima

Trajanje aktivnosti

Od 5 dana do 2 mjeseca, ne uključujući vrijeme putovanja.

Mjesto/mjesta provedbe aktivnosti

Aktivnost se mora provoditi u zemlji jedne od organizacija koje sudjeluju u aktivnosti.

Prihvatljivi sudionici

Sudionici trebaju imati najmanje 18 godina. Ne postoji gornja dobna granica.

Sudionici, osim voditelja osposobljavanja i posrednika, moraju imati prebivalište u zemlji u kojoj se nalazi njihova organizacija pošiljateljica ili primateljica. 

Broj sudionika

Do 50 sudionika (uključujući, ako je primjenjivo, voditelje osposobljavanja i posrednike) za svaku aktivnost koja je planirana u okviru projekta.

 

Organizacije podnositeljice zahtjeva ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

 

Kriteriji za dodjelu

Projekt se ocjenjuje na temelju sljedećih kriterija:

Relevantnost projekta

(najviše 30 bodova)

 • Relevantnost prijedloga za ciljeve aktivnosti (vidjeti odjeljak „Koji su ciljevi projekta jačanja kapaciteta”)
 • Stupanj do kojeg:
 • ciljevi su jasno definirani, realistični i odnose se na pitanja koja su relevantna za organizacije sudionice i ciljne skupine
 • prijedlog je inovativan i/ili nadopunjuje druge inicijative koje organizacije sudionice već provode
 • aktivnosti jačanja kapaciteta jasno su definirane, a cilj im je osnažiti kapacitete organizacija sudionica
 • projekt uključuje mlade s manje mogućnosti.

S obzirom na programski prozor za mlade u sklopu Istočnog partnerstva:

 • Stupanj do kojeg projekti nude:
  • za partnerstva u okviru poduzetništva: praktična rješenja za društvene izazove prisutne u državama Istočnog partnerstva uključujući iskorištavanje gospodarskog potencijala njihove zajednice i regija, između ostaloga, i uključivanjem privatnog sektora.
  • za Udruge civilnog društva za mlade: mobilne aktivnosti stručnih suradnika iz zemalja Istočnog partnerstva u države u sklopu programa Erasmus+..

Kvaliteta plana i provedbe projekta

(najviše 30 bodova)

 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta programa rada, uključujući odgovarajuće faze pripreme, provedbe, praćenja, vrednovanja i širenja rezultata
 • Usklađenost između ciljeva projekta i predloženih aktivnosti
 • Kvaliteta predloženih neformalnih metoda učenja
 • Kvaliteta rješenja za priznavanje i vrednovanje ishoda učenja sudionika te dosljedna uporaba europskih alata za transparentnost i priznavanje
 • Postojanje i važnost mjera za kontrolu kvalitete kako bi se osiguralo da je provedba projekta visoke kvalitete, dovršena na vrijeme i u okviru proračuna
 • Stupanj do kojeg je projekt troškovno učinkovit i do kojeg se njime raspodjeljuju primjerena sredstva za svaku aktivnost

Ako su projektom predviđene aktivnosti mobilnosti:

 • Primjerenost mjera za odabir i/ili uključivanje sudionika u aktivnosti mobilnosti.

Kvaliteta projektnog tima i sporazuma o suradnji

(najviše 20 bodova)

 • Stupanj do kojeg:
 • projekt uključuje odgovarajuću kombinaciju komplementarnih organizacija sudionica s nužnim profilom, iskustvom i stručnošću za uspješnu provedbu svih vidova projekta
 • raspodjela odgovornosti i zadaća pokazuje predanost i aktivan doprinos svih organizacija sudionica.
 • Postojanje učinkovitih mehanizama za koordinaciju i komunikaciju između organizacija sudionica te s drugim relevantnim dionicima.

Učinak i širenje

(najviše 20 bodova)

 • Kvaliteta mjera za ocjenjivanje ishoda projekta
 • Mogući učinak projekta:
 • na sudionike i organizacije sudionice, za vrijeme i nakon trajanja projekta
 • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili međunarodnoj razini
 • Kvaliteta plana širenja: primjerenost i kvaliteta mjera usmjerenih na razmjenu ishoda projekta unutar i izvan organizacija sudionica.
 • Ako je relevantno, u projektu se opisuje kako će materijali, dokumenti i producirani medijski sadržaji biti besplatno dostupni i kako će se promovirati s pomoću otvorenih licencija bez nesrazmjernih ograničenja
 • Kvaliteta planova za osiguranje održivosti projekta: može li se projektom i nakon uporabe bespovratnih sredstava EU-a postizati učinak i rezultati.

 

Prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova kako bi se mogli uzeti u obzir za financiranje. Nadalje, moraju dobiti najmanje polovinu najvišeg broja bodova u svakoj od kategorija prethodno navedenih kriterija za dodjelu (tj. najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „učinak i širenje” te 10 bodova za kategorije „kvaliteta plana i provedbe projekta” i „kvaliteta projektnog tima i rješenja za suradnju”).


Što biste još trebali znati o toj aktivnosti?

IZVANREDNI TROŠKOVI ZA SKUPA PUTOVANJA 

Podnositeljima prijedloga projekata mobilnosti omogućit će se potraživanje financijske potpore za putne troškove pod naslovom proračuna „izvanredni troškovi” (do najviše 80 % ukupnih prihvatljivih troškova: vidjeti „Koja su pravila financiranja?”). Ta mogućnost dostupna je pod uvjetom da podnositelj može dokazati da se u skladu sa standardnim pravilima financiranja (na temelju jediničnih troškova utvrđenih s obzirom na raspon udaljenosti) ne pokriva najmanje 70 % putnih troškova sudionika. Ako se dodijele, izvanredni troškovi za skupa putovanja zamjenjuju standardna bespovratna sredstva za putovanja.

 

Koja su pravila financiranja?

Proračun projekta mora se izraditi na temelju sljedećih pravila financiranja (u EUR):

Najveća bespovratna sredstva dodijeljena za projekt jačanja kapaciteta:          150 000 EUR

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Troškovi aktivnosti

Troškovi izravno povezani s provedbom aktivnosti jačanja kapaciteta projekta (osim aktivnosti mobilnosti) uključujući:

 • troškove osoblja (samo stalno zaposleno osoblje, s granicom od 20 % prihvatljivih izravnih troškova projekata za izgradnju kapaciteta)
 • troškove informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)
 • transnacionalne projektne sastanke između partnera u projektu za potrebe provedbe i koordinacije, za konferencije i velika događanja za mlade (isključujući putne troškove):
 • smještaj i lokalni prijevoz
 • troškove vize i osiguranja
 • najam prostorija za sastanke, konferencije i druga događanja
 • troškove tumačenja
 • troškove za vanjske govornike (uključujući hranu i smještaj; lokalni prijevoz)
 • intelektualne proizvode i širenje rezultata projekta
 • Proizvodnja
 • Prijevod
 • Troškovi širenja i/ili informiranja
 • savjetovanja, radionice, anketiranja mladih na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini koliko je potrebno za postizanje ciljeva projekta
 • jezičnu, međukulturnu i sa zadaćama povezanu pripremu sudionika u aktivnostima mobilnosti
 • troškove financijske revizije projekta (ako su zatražena bespovratna sredstva veća od 60 000 eura)

Neizravni troškovi:

Paušalni iznos koji ne prelazi 7 % prihvatljivih izravnih troškova projekta prihvatljiv je u okviru neizravnih troškova koji predstavljaju opće administrativne troškove korisnika i koje ne pokrivaju prihvatljivi izravni troškovi (primjerice, računi za struju ili internet, troškovi najma prostora, itd.) ali se mogu smatrati naplativima iz projekta.

Stvarni troškovi

Najviše 80 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Uvjet: traženi

Proračun opravdan je u odnosu na

Planirane aktivnosti.

Putni troškovi

Putni troškovi za transnacionalne projektne sastanke između partnera u projektu za potrebe provedbe i koordinacije, za konferencije i velika događanja za mlade:

Doprinos jediničnim troškovima

Za udaljenosti od 10 do 99 km:

20 EUR po sudioniku

Na temelju udaljenosti po sudioniku. Udaljenost se izračunava kalkulatorom koji podupire Europska komisija. Podnositelj zahtjeva mora navesti udaljenost jednosmjernog putovanja kako bi se mogao izračunati iznos bespovratnih sredstava EU-a za povratno putovanje.

Za udaljenosti od 100 do 499 km:

180 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 500 do 1999 km:

275 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 2000 do 2999 km:

360 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 3000 do 3999 km:

530 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 4000 do 7999 km:

820 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 8000 km ili više:

1500 EUR po sudioniku7

 

A) Pravila financiranja za razmjene mladih koje se odvijaju u okviru projekata jačanja kapaciteta (izborno financiranje)

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Putovanje

Doprinos za putne troškove sudionika, uključujući osobe koje putuju kao pratnja, od mjesta podrijetla do mjesta u kojem se provodi aktivnost i natrag.

Doprinos jediničnim troškovima

Za udaljenosti od 10 do 99 km:

20 EUR po sudioniku

Na temelju udaljenosti po sudioniku. Udaljenost se izračunava kalkulatorom udaljenosti koji podupire Europska komisija8. Podnositelj zahtjeva mora navesti udaljenost jednosmjernog putovanja za izračun iznosa bespovratnih sredstava EU-a kojim će se financirati povratno putovanje9  

Za udaljenosti od 100 do 499 km:

180 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 500 do 1999 km:

275 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 2000 do 2999 km:

360 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 3000 do 3999 km:

530 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 4000 do 7999 km:

820 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 8000 km ili više:

1500 EUR po sudioniku

Organizacijska potpora

Troškovi izravno povezani s provedbom aktivnosti mobilnosti u okviru projekta (uključujući troškove za pripremne aktivnosti, hranu, smještaj, lokalni prijevoz, prostorije, osiguranje, opremu i materijale, vrednovanje, širenje i iskorištavanje rezultata te prateće aktivnosti).

Doprinos jediničnim troškovima

B4.1 po danu aktivnosti po sudioniku10

Na temelju trajanja boravka po sudioniku (ako je potrebno, uključujući i jedan dan putovanja prije početka aktivnosti i jedan dan putovanja nakon završetka aktivnosti).

Potpora za posebne potrebe

Dodatni troškovi koji se izravno odnose na sudionike s invaliditetom i osobe u pratnji (uključujući putne troškove i troškove boravka ako su opravdani i ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „organizacijska potpora”).

Stvarni troškovi

100 % prihvatljivih troškova

Uvjet: zahtjev za financijsku potporu za posebne potrebe mora biti obrazložen u obrascu zahtjeva

Izvanredni troškovi

Troškovi za potporu sudjelovanja mladih s manje mogućnosti pod jednakim uvjetima (osim putnih troškova i boravka za sudionike).

Troškovi vize i povezani troškovi, dozvole boravka, cjepiva, liječničke potvrde.

Visoki putni troškovi sudionika (za pojedinosti pogledajte odjeljak „Što biste još trebali znati o toj mjeri”).

Stvarni troškovi

Visoki putni troškovi: najviše do 80 % prihvatljivih troškova

Ostali troškovi: 100 % prihvatljivih troškova

Uvjet: zahtjev za financijsku potporu za pokrivanje izvanrednih troškova mora biti obrazložen u obrascu prijave

 

B) Pravila financiranja za volonterske aktivnosti koje se odvijaju u okviru projekata jačanja kapaciteta (izborno financiranje)

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Putovanje

Doprinos za putne troškove sudionika, uključujući osobe koje putuju kao pratnja, od mjesta podrijetla do mjesta u kojem se provodi aktivnost i natrag

Doprinos jediničnim troškovima

Za udaljenosti od 10 do 99 km:

20 EUR po sudioniku

Na temelju udaljenosti po sudioniku. Udaljenost se izračunava kalkulatorom udaljenosti koji podupire Europska komisija11. Podnositelj zahtjeva mora navesti udaljenost jednosmjernog putovanja za izračun iznosa bespovratnih sredstava EU-a kojim će se financirati povratno putovanje12

Za udaljenosti od 100 do 499 km:

180 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 500 do 1999 km:

275 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 2000 do 2999 km:

360 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 3000 do 3999 km:

530 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 4000 do 7999 km:

820 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 8000 km ili više:

1500 EUR po sudioniku

Organizacijska potpora

Troškovi izravno povezani s provedbom aktivnosti mobilnosti u okviru projekta (uključujući troškove za pripremne aktivnosti, hranu, smještaj, lokalni prijevoz, prostorije, osiguranje, opremu i materijale, vrednovanje, širenje i iskorištavanje rezultata te prateće aktivnosti).

Doprinos jediničnim troškovima

B4.3 po danu po volonteru13

Na temelju trajanja boravka po sudioniku (ako je potrebno, uključujući i jedan dan putovanja prije početka aktivnosti i jedan dan putovanja nakon završetka aktivnosti)

Pojedinačna potpora

„Džeparac” volonteru za dodatne osobne troškove.

Doprinos jediničnim troškovima

B4.4 po danu po sudioniku

Na temelju trajanja boravka po sudioniku (ako je potrebno, uključujući i jedan dan putovanja prije početka aktivnosti i jedan dan putovanja nakon završetka aktivnosti)

Potpora za posebne potrebe

Troškovi boravka osoba u pratnji i putni troškovi ako su opravdani i ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunske kategorije „putovanje”. Dodatni troškovi koji se izravno odnose na sudionike s invaliditetom (uključujući putne troškove i troškove boravka ako su opravdani i ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „organizacijska potpora”).

Stvarni troškovi

100 % prihvatljivih troškova

Uvjet: zahtjev za financijsku potporu za posebne potrebe mora biti obrazložen u obrascu zahtjeva

Izvanredni troškovi

Troškovi za podupiranje sudjelovanja mladih s manje mogućnosti pod jednakim uvjetima, uključujući troškove posebne pripreme i pojačanog mentorstva (osim putnih troškova i troškova organizacijske potpore za sudionike i osobe u pratnji).

Troškovi vize i povezani troškovi, dozvole boravka, cjepiva, liječničke potvrde.

Visoki putni troškovi sudionika (za pojedinosti pogledajte odjeljak „Što biste još trebali znati o toj mjeri”).

Stvarni troškovi

Visoki putni troškovi: najviše do 80 % prihvatljivih troškova

Ostali troškovi: 100 % prihvatljivih troškova

Uvjet: zahtjev za financijsku potporu za pokrivanje izvanrednih troškova mora biti obrazložen u obrascu prijave

 

C) Pravila financiranja za mobilnost osoba koje rade s mladima koja se odvija u okviru projekta jačanja kapaciteta (izborno financiranje)

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Putovanje

Doprinos za putne troškove sudionika, uključujući osobe koje putuju kao pratnja, od mjesta podrijetla do mjesta u kojem se provodi aktivnost i natrag

Doprinos jediničnim troškovima

Za udaljenosti od 10 do 99 km:

20 EUR po sudioniku

Na temelju udaljenosti po sudioniku. Udaljenost se izračunava kalkulatorom udaljenosti koji podupire Europska komisija14. Podnositelj zahtjeva mora navesti udaljenost jednosmjernog putovanja za izračun iznosa bespovratnih sredstava EU-a kojim će se financirati povratno putovanje15

Za udaljenosti od 100 do 499 km:

180 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 500 do 1999 km:

275 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 2000 do 2999 km:

360 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 3000 do 3999 km:

530 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 4000 do 7999 km:

820 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 8000 km ili više:

1500 EUR po sudioniku

Organizacijska potpora

Troškovi izravno povezani s provedbom aktivnosti mobilnosti u okviru projekta (uključujući troškove za pripremne aktivnosti, hranu, smještaj, lokalni prijevoz, prostorije, osiguranje, opremu i materijale, vrednovanje, širenje i iskorištavanje rezultata te prateće aktivnosti).

Doprinos jediničnim troškovima

B4.2 po sudioniku16 po danu aktivnosti. Najviše 1100 EUR po sudioniku.  

Na temelju trajanja boravka po sudioniku (ako je potrebno, uključujući i jedan dan putovanja prije početka aktivnosti i jedan dan putovanja nakon završetka aktivnosti).

Potpora za posebne potrebe

Dodatni troškovi koji se izravno odnose na sudionike s invaliditetom i osobe u pratnji (uključujući putne troškove i troškove boravka ako su opravdani i ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „organizacijska potpora”).

Stvarni troškovi

100 % prihvatljivih troškova

Uvjet: zahtjev za financijsku potporu za posebne potrebe mora biti obrazložen u obrascu zahtjeva

Izvanredni troškovi

Troškovi vize i povezani troškovi, dozvole boravka, cjepiva, liječničke potvrde.

Visoki putni troškovi sudionika (za pojedinosti pogledajte odjeljak „Što biste još trebali znati o toj mjeri”).

Troškovi za potporu sudjelovanja osoba koje rade s mladima s manje mogućnosti pod jednakim uvjetima (osim putnih troškova i organizacijske potpore za sudionike). To uključuje jezičnu podršku (primjerice, tumača) kako bi se omogućilo sudjelovanje osobama koje rade s mladima a koje dovoljno ne poznaju jezik na kojem se predmetna aktivnost odvija.

Stvarni troškovi

Visoki putni troškovi: najviše do 80 % prihvatljivih troškova

Ostali troškovi: 100 % prihvatljivih troškova

Uvjet: zahtjev za financijsku potporu za pokrivanje izvanrednih troškova mora biti obrazložen u obrascu prijave

 

D) Organizacijska i pojedinačna potpora

Iznosi ovise o zemlji u kojoj se provodi aktivnost mobilnosti.

Organizacijska potpora

Pojedinačna potpora

Razmjene mladih (EUR po danu)

Mobilnost osoba koje rade s mladima

(EUR po danu)

Volonterske aktivnosti

(EUR po danu)

B4.1

B4.2

B4.3

B4.4

Belgija

42

65

26

4

Bugarska

32

53

17

4

Češka

32

54

17

5

Danska

45

72

26

6

Njemačka

41

58

23

5

Estonija

33

56

18

4

Irska

49

74

26

6

Grčka

38

71

21

5

Španjolska

34

61

18

5

Francuska

38

66

20

6

Hrvatska

35

62

19

5

Italija

39

66

21

5

Cipar

32

58

21

5

Latvija

34

59

19

4

Litva

34

58

18

4

Luksemburg

45

66

26

5

Mađarska

33

55

17

5

Malta

39

65

22

5

Nizozemska

45

69

26

5

Austrija

45

61

23

5

Poljska

34

59

18

4

Portugal

37

65

20

5

Rumunjska

32

54

17

3

Slovenija

34

60

20

4

Slovačka

35

60

19

5

Finska

45

71

26

5

Švedska

45

70

26

5

Ujedinjena Kraljevina

45

76

26

6

Republika Sjeverna Makedonija

28

45

15

3

Island

45

71

26

6

Lihtenštajn

45

74

24

6

Norveška

50

74

26

6

Turska

32

54

17

4

Srbija 29 48 15 3

partnerska zemlja

29

48

15

3

 • 1.  U okviru te aktivnosti regija se definira kao skupina zemalja koje pripadaju određenom makrogeografskom području.
 • 2. Aktivnosti mobilnosti koje se provode u suradnji s partnerskim državama u susjedstvu država EU-a, ali koje je prijavila partnerska organizacija u državi sudionici programa mogu dobiti potporu u okviru ključne aktivnosti 1.: Projekt mobilnosti za mlade i osobe koje rade s mladima i u skladu s projektima dijaloga s mladima iz ključne aktivnosti 3.
 • 3. Financirano iz programa EU4youth
 • 4. Tu aktivnost treba odobriti Odbor Europskog instrumenta za susjedstvo.
 • 5. Molimo vas da uzmete u obzir i sljedeće: 

  donja dobna granica – sudionici moraju imati minimalnu zahtijevanu dob na početku provedbe aktivnosti;

  gornja dobna granica – sudionici ne smiju biti stariji od navedene gornje dobne granice na dan isteka roka za podnošenje prijava.

 • 6. Vidjeti prethodnu napomenu.
 • 7. Uključujući voditelje osposobljavanja, posrednike i osobe u pratnji.
 • 8. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_hr.htm
 • 9. Na primjer, ako osoba iz Madrida (Španjolska) sudjeluje u aktivnosti koja se održava u Rimu (Italija), podnositelj zahtjeva a) izračunava udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km), b) odabire primjenjiv raspon udaljenosti putovanja (tj. od 500 do 1999 km) i c) izračunava bespovratna sredstva EU-a kojima će osigurati doprinos za putne troškove sudionika od Madrida do Rima i natrag (275 EUR).
 • 10. Uključujući voditelje skupina i osobe u pratnji.
 • 11. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_hr.htm
 • 12. Na primjer, ako osoba iz Madrida (Španjolska) sudjeluje u aktivnosti koja se održava u Rimu (Italija), podnositelj zahtjeva a) izračunava udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km), b) odabire primjenjiv raspon udaljenosti putovanja (tj. od 500 do 1999 km) i c) izračunava bespovratna sredstva EU-a kojima će osigurati doprinos za putne troškove sudionika od Madrida do Rima i natrag.
 • 13. Uključujući osobe u pratnji za volontere s manje mogućnosti.
 • 14. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_hr.htm
 • 15. Na primjer, ako osoba iz Madrida (Španjolska) sudjeluje u aktivnosti koja se održava u Rimu (Italija), podnositelj zahtjeva a) izračunava udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km), b) odabire primjenjiv raspon udaljenosti putovanja (tj. od 500 do 1999 km) i c) izračunava bespovratna sredstva EU-a kojima će osigurati doprinos za putne troškove sudionika od Madrida do Rima i natrag (275 EUR).   
 • 16. Uključujući voditelje osposobljavanja, posrednike i osobe u pratnji.