Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας

Ποιοι είναι οι στόχοι των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων;

Τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας αποσκοπούν:

 • στην προώθηση της συνεργασίας και των ανταλλαγών στον τομέα της νεολαίας μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος και των Χωρών Εταίρων από διάφορες περιφέρειες1 του κόσμου·
 • στη βελτίωση της ποιότητας και της αναγνώρισης της εργασίας στον τομέα της νεολαίας, της μη τυπικής μάθησης και του εθελοντισμού στις Χώρες Εταίρους και στην ενίσχυση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητάς τους με τυπικά εκπαιδευτικά συστήματα, την αγορά εργασίας και την κοινωνία·
 • στην ενίσχυση της ανάπτυξης, της πραγματοποίησης δοκιμών και της έναρξης σχεδίων και προγραμμάτων στον τομέα της μη τυπικής μαθησιακής κινητικότητας σε περιφερειακό επίπεδο (δηλαδή στο εσωτερικό και μεταξύ των περιφερειών του κόσμου)·
 • στην προώθηση της διακρατικής μη τυπικής μαθησιακής κινητικότητας μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος και των Χωρών Εταίρων, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου των ικανοτήτων των συμμετεχόντων και την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνία.

Τι είναι τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων;

Τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων είναι διακρατικά σχέδια συνεργασίας τα οποία βασίζονται σε πολυμερείς συμπράξεις μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και βρίσκονται στις Χώρες του Προγράμματος και στις Χώρες Εταίρους. Στα εν λόγω σχέδια, μπορούν επίσης να συμμετέχουν φορείς από τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και από άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς.

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων;

Στο πλαίσιο των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων πρέπει να πραγματοποιούνται δραστηριότητες που συμβάλλουν:

 • στην προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων νεολαίας, αφενός, και δημόσιων φορέων στις Χώρες Εταίρους αφετέρου·
 • στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και οργανώσεων στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και με εκπροσώπους των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας·
 • στην αύξηση των ικανοτήτων των συμβουλίων και των πλατφορμών νεολαίας καθώς και των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων που ασχολούνται με τον τομέα της νεολαίας στις Χώρες Εταίρους·
 • στην ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης, διακυβέρνησης, καινοτομίας και διεθνοποίησης των οργανώσεων νεολαίας στις Χώρες Εταίρους·
 • στη δρομολόγηση, δοκιμή και εφαρμογή πρακτικών εργασίας στον τομέα της νεολαίας, όπως:
 • εργαλείων και μεθόδων για την κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων και των εκπαιδευτών στον τομέα της νεολαίας·
 • μεθόδων μη τυπικής μάθησης, ιδιαίτερα εκείνων που προωθούν την απόκτηση/βελτίωση ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης·
 • νέων μορφών δράσεων πρακτικής κατάρτισης και προσομοίωσης πραγματικών καταστάσεων· νέων μορφών εργασίας στον τομέα της νεολαίας, ιδίως της στρατηγικής χρήσης της ανοικτής και ευέλικτης μάθησης, της εικονικής κινητικότητας, των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και της καλύτερης αξιοποίησης του δυναμικού των ΤΠΕ·
 • δραστηριοτήτων συνεργασίας, δικτύωσης και μάθησης από ομοτίμους που ευνοούν την αποτελεσματική διαχείριση, τη διεθνοποίηση και την ηγετική παρουσία των οργανώσεων νεολαίας.

Οι ακόλουθες δραστηριότητες μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο ενός σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων:

Δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων

 • δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τον πολιτικό διάλογο, τη συνεργασία, τη δικτύωση και την ανταλλαγή πρακτικών στον τομέα της νεολαίας, όπως συνέδρια, εργαστήρια και συναντήσεις·
 • μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις για τη νεολαία·
 • εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης·
 • ανάπτυξη εργαλείων πληροφόρησης, επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης·
 • ανάπτυξη μεθόδων, μέσων και υλικού εργασίας στον τομέα της νεολαίας, καθώς και προγραμμάτων εργασίας στον τομέα της νεολαίας, προγραμμάτων κατάρτισης και μέσων τεκμηρίωσης, όπως το Youthpass·
 • δημιουργία νέων μορφών εργασίας στον τομέα της νεολαίας και παροχής κατάρτισης και υποστήριξης, ιδίως μέσω του ανοικτού και ευέλικτου υλικού μάθησης, της εικονικής συνεργασίας και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων.

Δραστηριότητες κινητικότητας

Οι δραστηριότητες κινητικότητας αποτελούν υποχρεωτικό στοιχείο των σχεδίων που υπάγονται στις Υποτροφίες της Κοινωνίας των Πολιτών για τη Νεολαία. Για όλους τους άλλους τύπους σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων, οι δραστηριότητες κινητικότητας είναι προαιρετικές.

Υπάρχουν τρεις τύποι δραστηριοτήτων κινητικότητας:

 • ανταλλαγές νέων μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και επιλέξιμων Χωρών Εταίρων·
 • κινητικότητα εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και επιλέξιμων Χωρών Εταίρων·
 • δραστηριότητες εθελοντισμού από/προς επιλέξιμες Χώρες Εταίρους.

Ανταλλαγές νέων και κινητικότητα εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας

Για λεπτομερή περιγραφή αυτών των δραστηριοτήτων, βλέπε ενότητα «Βασική δράση 1: σχέδια κινητικότητας για νέους και για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας» στο μέρος Β αυτού του Οδηγού.

Δραστηριότητες εθελοντισμού

Οι δραστηριότητες εθελοντισμού παρέχουν τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 17-30 ετών να αναλάβουν τη δέσμευση να προσφέρουν μη αμειβόμενες και πλήρους απασχόλησης εθελοντικές υπηρεσίες σε άλλη χώρα. Οι νέοι εθελοντές έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν στο καθημερινό έργο οργανισμών που ασχολούνται με την ενημέρωση και τις πολιτικές για τη νεολαία, την προσωπική και κοινωνική/εκπαιδευτική ανάπτυξη των νέων, τη συμμετοχή στα κοινά, την κοινωνική φροντίδα, την ένταξη των μειονεκτούντων, το περιβάλλον, τα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, την κατάρτιση στην ΤΠΕ και στα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα, την αναπτυξιακή συνεργασία κ.λπ. Οι εθελοντές μπορούν να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο.

Η συμμετοχή στις δραστηριότητες εθελοντισμού πρέπει να είναι δωρεάν για τους εθελοντές, αν και δεν πρέπει να αποκλείεται η καταβολή μιας μικρής συνεισφοράς για τις δαπάνες μετακίνησης (αν η επιχορήγηση Erasmus+ δεν τις καλύπτει πλήρως) και για πρόσθετες δαπάνες που δεν συνδέονται με την υλοποίηση της δραστηριότητας. Το βασικό κόστος της συμμετοχής των εθελοντών στη δραστηριότητα καλύπτεται από την επιχορήγηση Erasmus+ ή από άλλα μέσα που διαθέτουν οι συμμετέχοντες οργανισμοί. Οι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες μπορούν να λάβουν επιπλέον βοήθεια προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους.

Οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν θεωρούνται δραστηριότητες εθελοντισμού στο πλαίσιο του Erasmus+: περιστασιακές, μη οργανωμένες, μερικής απασχόλησης εθελοντικές δραστηριότητες· πρακτική άσκηση σε επιχείρηση· αμειβόμενη εργασία· ψυχαγωγική ή τουριστική δραστηριότητα· μαθήματα γλώσσας· εκμετάλλευση φθηνού εργατικού δυναμικού· περίοδος σπουδών ή επαγγελματικής κατάρτισης στο εξωτερικό.

Ανάλογα με τη γεωγραφική κάλυψη, διακρίνονται τέσσερις τύποι σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων:

 • Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας στις Χώρες του Προγράμματος και σε άλλες Χώρες Εταίρους (από τις Περιφέρειες 5-14, βλέπε ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο Μέρος A του παρόντος οδηγού).

Τα εν λόγω σχέδια, που υποβάλλουν οργανισμοί από χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (Περιφέρεια 1), αποσκοπούν στην αύξηση της ικανότητας των οργανώσεων νεολαίας, μέσω της υλοποίησης δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων, και μπορούν να περιλαμβάνουν δραστηριότητες κινητικότητας.

Οι ακόλουθοι τρεις τύποι σχεδίων υλοποιούνται μέσω των «Παραθύρων» – Δυτικά Βαλκάνια και Τυνησία. Τα σχέδια υποβάλλονται από οργανισμούς που εδρεύουν σε μία από τις αντίστοιχες Χώρες Εταίρους που γειτνιάζουν με την ΕΕ στο πλαίσιο του συγκεκριμένου «Παραθύρου» και μπορούν να περιλαμβάνουν οργανισμούς-εταίρους από άλλες χώρες της ίδιας περιφέρειας. Ο όρος «Παράθυρο» αναφέρεται στο γεγονός ότι έχουν διατεθεί πρόσθετα κονδύλια της ΕΕ για το πρόγραμμα Erasmus+ προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας με Χώρες Εταίρους που γειτνιάζουν με την ΕΕ2.

 • Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας σε Χώρες του Προγράμματος και σε Χώρες Εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων (Περιφέρεια 1 - βλέπε ενότητα «Επιλέξιμες Χώρες» στο Μέρος A του παρόντος οδηγού) -– Σχέδια που αφορούν τα «Παράθυρα» για τη Νεολαία σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Τα εν λόγω σχέδια, που υποβάλλονται από οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (Περιφέρεια 1), αποσκοπούν στην αύξηση της ικανότητας των οργανώσεων νεολαίας, μέσω της υλοποίησης δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων, και ενδέχεται να περιλαμβάνουν δραστηριότητες κινητικότητας.

Τα σχέδια πρέπει να προωθούν τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας, και μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας και των δημόσιων αρχών. Τα σχέδια πρέπει να αναπτύσσουν τις ικανότητες των συμβουλίων νεολαίας, των οργανισμών νεολαίας, των πλατφορμών νεολαίας καθώς και των τοπικών περιφερειακών και εθνικών φορέων που απασχολούνται στον τομέα της νεολαίας στην περιφέρεια, με ιδιαίτερη έμφαση στο συμβιβασμό.

 • Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας σε Χώρες του Προγράμματος και σε Χώρες Εταίρους της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (Περιφέρεια 2 - βλέπε ενότητα «Επιλέξιμες Χώρες» στο Μέρος A του παρόντος οδηγού) -Σχέδια που αφορούν τα «Παράθυρα» για τη Νεολαία σε χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης3.

Αυτά τα σχέδια, που υποβάλλονται από οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (Περιφέρεια 2), στοχεύουν στην ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων νεολαίας μέσω ενός από τους δύο τύπους σχεδίων:

 • Υποτροφίες της Κοινωνίας των Πολιτών για τη νεολαία:

Σχέδια κατά του αποκλεισμού και υπέρ της συμμετοχής, τα οποία ενισχύουν την ικανότητα των οργανώσεων νεολαίας, καθώς και τους νεαρούς εργαζόμενους να αναπτύσσουν εποικοδομητικές σχέσεις με μια ποικιλία εταίρων, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Επιλεγμένοι νεαροί διοργανωτές – οι «υπότροφοι» – προερχόμενοι από τους αιτούντες οργανισμούς, θα ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους στον τομέα της κατάρτισης πολιτικής, μέσω δραστηριοτήτων κινητικότητας και απασχόλησης σε οργανισμούς υποδοχής στις Χώρες του Προγράμματος. Οι δραστηριότητες πρέπει να αφορούν διακρατικές δραστηριότητες κινητικότητας στον τομέα της μη-τυπικής μάθησης, όπως π.χ. προγράμματα καθοδήγησης και παρακολούθησης εν ώρα εργασίας. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου, οι νεαροί διοργανωτές πρέπει, επίσης, να συμμετέχουν σε μικρής κλίμακας σχέδια κατάρτισης πολιτικής στον τομέα της νεολαίας, μετά την επιστροφή τους στον φορέα αποστολής.

Αυτός ο τύπος σχεδίου πρέπει να περιλαμβάνει δραστηριότητες κινητικότητας για τους υπότροφους από χώρες της Ανατολικής Σύμπραξης σε Χώρες του Προγράμματος.

 • Σύμπραξη για την Επιχειρηματικότητα:

Τα σχέδια προωθούν την εκπαίδευση των νέων στην επιχειρηματικότητα4, αλλά και την κοινωνική επιχειρη­ματικότητά τους μέσω διακρατικών σχεδίων μη τυπικής εκπαίδευσης που βασίζονται σε πολυμερείς συμπράξεις μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων. Προτεραιότητα δίνεται σε σχέδια που προσφέρουν πρακτικές λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα που αντιμετω­πίζουν οι κοινότητες προέλευσης και που αξιοποιούν το οικονομικό δυναμικό της περιοχής με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του ιδιωτικού τομέα. Αυτό το είδος σχεδίων μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνει δραστηριότητες κινητικότητας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να χορηγήσει περίπου το 60% των διαθέσιμων κονδυλίων στις «Υποτροφίες της Κοινωνίας των Πολιτών για τη Νεολαία» και το 40% στη «Σύμπραξη για την Επιχειρηματικότητα».

 • Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας στις Χώρες του Προγράμματος και στην Τυνησία.

Τα σχέδια αυτά, που υποβάλλονται από οργανισμούς που εδρεύουν στην Τυνησία, αποσκοπούν στην αύξηση της ικανότητας των οργανισμών μέσω της υλοποίησης δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων και μπορούν να περιλαμβάνουν δραστηριότητες κινητικότητας.

Ποιος είναι ο ρόλος των οργανισμών που συμμετέχουν στα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων;

Στα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων συμμετέχουν:

 • ο αιτών/συντονιστής: οργανισμός που υποβάλλει την πρόταση του σχεδίου εξ ονόματος όλων των εταίρων. Σε περίπτωση έγκρισης του σχεδίου, ο αιτών/συντονιστής: 1) φέρει την οικονομική και νομική ευθύνη για το σύνολο του σχεδίου έναντι του Εκτελεστικού Οργανισμού· 2) συντονίζει το σχέδιο σε συνεργασία με όλους τους άλλους εταίρους που συμμετέχουν σε αυτό· 3) λαμβάνει την οικονομική ενίσχυση της ΕΕ από το πρόγραμμα Erasmus+ και είναι υπεύθυνος για τη διανομή των πόρων μεταξύ των εταίρων που συμμετέχουν στο σχέδιο.
 • οι εταίροι: οργανισμοί που συμβάλλουν ενεργά στην προετοιμασία, υλοποίηση και αξιολόγηση του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων.
 • οι συνδεόμενες οντότητες (προαιρετικό): οργανισμοί που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των δραστηριοτήτων του σχεδίου. Οι συνδεόμενες οντότητες πρέπει να προσδιορίζονται στην αίτηση επιχορήγησης και να πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα III (Γλωσσάριο βασικών όρων) του παρόντος οδηγού προγράμματος.

Εάν το σχέδιο προβλέπει την εφαρμογή ανταλλαγών νέων, δραστηριοτήτων εθελοντισμού και/ή κινητικότητας των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, οι οργανισμοί που συμμετέχουν στις δραστηριότητες αυτές αναλαμβάνουν τους εξής ρόλους και τα εξής καθήκοντα:

 • Οργανισμός αποστολής: είναι υπεύθυνος για την αποστολή νέων στο εξωτερικό (η αρμοδιότητα αυτή περιλαμβάνει: την οργάνωση πρακτικών ζητημάτων· την προετοιμασία των συμμετεχόντων πριν από την αναχώρησή τους· την παροχή στήριξης στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων του σχεδίου).
 • Οργανισμός υποδοχής: είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της δραστηριότητας, την κατάρτιση ενός προγράμματος δραστηριοτήτων για τους συμμετέχοντες σε συνεργασία με τους ίδιους και με τους οργανισμούς εταίρους και για την παροχή στήριξης στους συμμετέχοντες σε κάθε στάδιο του σχεδίου.

Επιπλέον, η συμμετοχή σε δραστηριότητες εθελοντισμού πρέπει να είναι δωρεάν για τους εθελοντές, με εξαίρεση την πιθανή καταβολή μιας μικρής συνεισφοράς για τις δαπάνες μετακίνησης (σε περίπτωση που η επιχορήγηση του Erasmus+ δεν τις καλύπτει πλήρως) και για πρόσθετες δαπάνες που δεν συνδέονται με την υλοποίηση της δραστηριότητας. Το βασικό κόστος της συμμετοχής των εθελοντών στη δραστηριότητα καλύπτεται από την επιχορήγηση Erasmus+ ή από άλλα μέσα που διαθέτουν οι συμμετέχοντες οργανισμοί.

Με ποια κριτήρια αξιολογούνται τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων;

Στη συνέχεια παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια που πρέπει να πληροί μια πρόταση ανάπτυξης ικανοτήτων ώστε να είναι επιλέξιμη για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+:

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, με τις συνδεόμενες οντότητές του (αν υπάρχουν), που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος ή σε Χώρα Εταίρο από τις περιφέρειες 1, 2, 5 έως 13 και την Τυνησία, όπως ορίζεται στην ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» του οδηγού του προγράμματος Erasmus+.

Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:

 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ (συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας·
 • εθνικό συμβούλιο νεολαίας·
 • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
 • σχολείο/ίδρυμα/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική ως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης, επίσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)·
 • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)·
 • κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων·
 • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα·
 • ερευνητικό ίδρυμα·
 • ίδρυμα·
 • κέντρο διεπιχειρησιακής κατάρτισης·
 • πολιτιστικός οργανισμός, βιβλιοθήκη, μουσείο·
 • φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Κάθε:

 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ (συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας)·
 • εθνικό συμβούλιο νεολαίας·
 • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Για σχέδια μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και άλλων Χωρών Εταίρων στις Περιφέρειες 5 ως 14: Ο αιτών πρέπει να βρίσκεται σε Χώρα του Προγράμματος και να υποβάλει αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο. Άλλα είδη οργανισμών μπορούν να συμμετέχουν μόνον ως εταίροι, όχι ως αιτούντες:

Για σχέδια που αφορούν τα Παράθυρα για τη Νεολαία σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων:

Ο αιτών πρέπει να εδρεύει στα Δυτικά Βαλκάνια, χώρες εταίροι (ηΠεριοχή 1).

Για σχέδια που αφορούν τα Παράθυρα για τη Νεολαία σε χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης:

Ο αιτών πρέπει να εδρεύει σε χώρα της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.

Πέραν των προαναφερόμενων ειδών επιλέξιμων αιτούντων οργανισμών, επιλέξιμοι αιτούντες μπορεί να είναι και ιδιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Για Σχέδια που αφορούν τα Παράθυρα για τη Νεολαία στην Τυνησία:

Ο αιτών πρέπει να εδρεύει στην Τυνησία.

Οι αιτούντες υποχρεούνται – κατά την καθορισμένη προθεσμία υποβολής των προτάσεών τους– να είναι νομίμως εγγεγραμμένοι για τουλάχιστον ένα έτος.

Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών

Στα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων, τα οποία έχουν διακρατικό χαρακτήρα, συμμετέχουν τουλάχιστον 3 οργανισμοί από 3 διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον είναι Χώρα του Προγράμματος και η άλλη είναι επιλέξιμη Χώρα Εταίρος.

Τα σχέδια που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των «Παραθύρων» δεν μπορούν να περιλαμβάνουν συμμετέχοντες οργανισμούς / συμμετέχοντες από άλλες γειτονικές περιφέρειες.

Διάρκεια του σχεδίου

Από 9 μήνες ως 2 έτη. Η διάρκεια του σχεδίου πρέπει να επιλέγεται στο στάδιο της υποβολής της αίτησης με βάση τον στόχο του σχεδίου και το είδος των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται σε βάθος χρόνου.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 • 24 Ιανουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Αυγούστου και της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Άλλα κριτήρια

Μόνο μία πρόταση σχεδίου ανά προθεσμία μπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο αιτούντα.

Στο έντυπο της αίτησης πρέπει να περιλαμβάνεται το χρονοδιάγραμμα της κάθε δραστηριότητας που έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο του σχεδίου.

Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις ανταλλαγές νέων

Διάρκεια της δραστηριότητας

Από 5 έως 21 ημέρες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού.

Τόπος(-οι) της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιείται στη χώρα ενός εκ των συμμετεχόντων οργανισμών  .

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Νέοι ηλικίας μεταξύ 13 και 30 ετών5 που διαμένουν στη χώρα των οργανισμών αποστολής και υποδοχής.

Αριθμός συμμετεχόντων

Τουλάχιστον 16 και το πολύ 60 συμμετέχοντες (δεν συμπεριλαμβάνονται οι επικεφαλής των ομάδων).

Τουλάχιστον 4 συμμετέχοντες ανά ομάδα (δεν συμπεριλαμβάνονται οι επικεφαλής των ομάδων).

Κάθε εθνική ομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν επικεφαλής ομάδας. Επικεφαλής ομάδας είναι ένας ενήλικας ο οποίος συνοδεύει τους νέους που συμμετέχουν σε ανταλλαγές νέων και μεριμνά για την αποτελεσματική μάθηση, την προστασία και την ασφάλειά τους.

Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις δραστηριότητες εθελοντισμού

Πιστοποίηση

Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι σε Χώρα του Προγράμματος ή σε μία από τις Χώρες Εταίρους που γειτνιάζουν με την ΕΕ, πρέπει να διαθέτουν έγκυρη πιστοποίηση ή σχετικό σήμα ποιότητας από το Eυρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης κατά τη σχετική προθεσμία υποβολής της αίτησης (για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τη σχετική ενότητα του Παραρτήματος I του παρόντος οδηγού).

Διάρκεια της δραστηριότητας

Από 60 ημέρες ως 12 μήνες.

Τόπος(-οι) της δραστηριότητας

Κάθε εθελοντής από Χώρα του Προγράμματος πρέπει να ασκεί τη δραστηριότητά του σε μία από τις συμμετέχουσες στο σχέδιο Χώρες Εταίρους.

Κάθε εθελοντής από επιλέξιμη Χώρα Εταίρο πρέπει να ασκεί τη δραστηριότητά του σε μία από τις συμμετέχουσες στο σχέδιο Χώρες του Προγράμματος.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Νέοι μεταξύ 17 και 30 ετών6, που διαμένουν στη χώρα του οργανισμού αποστολής.

Κάθε εθελοντής μπορεί να λάβει μέρος μόνο σε μία δραστηριότητα εθελοντισμού του Erasmus+ ή σε εθελοντική δραστηριότητα του ΕυρωπαϊκούΣώματος Αλληλεγύης.

Εξαίρεση: οι εθελοντές που έχουν πραγματοποιήσει δραστηριότητα εθελοντισμού διάρκειας 2 μηνών το ανώτερο μπορούν να λάβουν μέρος και σε άλλη δραστηριότητα εθελοντισμού.

Αριθμός συμμετεχόντων

Έως και 30 εθελοντές για το σύνολο του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων.

Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας για την κινητικότητα εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας

Διάρκεια της δραστηριότητας

Από 5 ημέρες ως 2 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού.

Τόπος(-οι) της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιείται στη χώρα ενός από τους οργανισμούς που συμμετέχουν στη δραστηριότητα.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας.

Οι συμμετέχοντες, με εξαίρεση τους εκπαιδευτές και τα άτομα που διευκολύνουν την οργάνωση της δραστηριότητας, πρέπει να διαμένουν είτε στη χώρα του οργανισμού αποστολής είτε στη χώρα του οργανισμού υποδοχής. 

Αριθμός συμμετεχόντων

Έως και 50 συμμετέχοντες (συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εκπαιδευτών και των ατόμων που διευκολύνουν την οργάνωση της δραστηριότητας) σε κάθε δραστηριότητα που προβλέπεται από το σχέδιο.

Οι αιτούντες οργανισμοί αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Κριτήρια χορήγησης

Το σχέδιο αξιολογείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Η πρόταση είναι συναφής με τους στόχους της δράσης (βλέπε την ενότητα «Ποιοι είναι οι στόχοι των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων»)
 • Βαθμός στον οποίο:
 • οι στόχοι είναι σαφώς καθορισμένοι, ρεαλιστικοί και αφορούν θέματα που συνδέονται με τους συμμετέχοντες οργανισμούς και τις στοχευμένες ομάδες·
 • η πρόταση είναι καινοτόμος ή/και συμπληρωματική προς άλλες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί από τους συμμετέχοντες οργανισμούς·
 • οι δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων είναι σαφώς καθορισμένες και αποσκοπούν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των συμμετεχόντων οργανισμών·
 • στο σχέδιο συμμετέχουν νέοι με λιγότερες ευκαιρίες.

Όσον αφορά το «Παράθυρο» για τη νεολαία σε χώρες της Ανατολικής Σύμπραξης:

 • Ο βαθμός στον οποίο τα σχέδια προσφέρουν:
  • για συμπράξεις επιχειρηματικότητας: πρακτικές λύσεις στα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Ανατολικής Σύμπραξης συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης του οικονομικού δυναμικού των κοινοτήτων και των περιφερειών τους, και με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα·
  • για Υποτροφίες της Κοινωνίας των Πολιτών για τη νεολαία: δραστηριότητες κινητικότητας υποτρόφων από χώρες της Ανατολικής Σύμπραξης σε χώρες του προγράμματος Erasmus+.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Σαφήνεια, πληρότητα και ποιότητα του προγράμματος εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης περιόδου προετοιμασίας, υλοποίησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και διάδοσης.
 • Συνοχή μεταξύ των στόχων του σχεδίου και των προτεινόμενων δραστηριοτήτων.
 • Ποιότητα των προτεινόμενων μεθόδων μη τυπικής μάθησης.
 • Ποιότητα των διαδικασιών αναγνώρισης και επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, καθώς και συνεπής χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων για τη διαφάνεια και την αναγνώριση.
 • Ύπαρξη και συνάφεια των μέτρων ποιοτικού ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική, έγκαιρη και εντός του προϋπολογισμού υλοποίηση του σχεδίου.
 • Βαθμός στον οποίο το σχέδιο είναι οικονομικά αποδοτικό και κατανέμει καταλλήλως τους διαθέσιμους πόρους σε κάθε δραστηριότητα.

Αν το σχέδιο προβλέπει δραστηριότητες κινητικότητας:

 • Καταλληλότητα των μέτρων για την επιλογή και/ή την ένταξη των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες κινητικότητας

Ποιότητα της ομάδας του σχεδίου και των ρυθμίσεων συνεργασίας

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Βαθμός στον οποίο:
 • το σχέδιο περιλαμβάνει την κατάλληλη σύνθεση συμπληρωματικών συμμετεχόντων οργανισμών με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, την απαιτούμενη πείρα και εξειδίκευση ώστε να φέρουν σε πέρας κάθε πτυχή του σχεδίου·
 • η κατανομή των ευθυνών και των καθηκόντων καταδεικνύει τη δέσμευση και την ενεργό συμβολή όλων των συμμετεχόντων οργανισμών·
 • Ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, καθώς και με άλλους σχετικούς ενδιαφερομένους.

Αντίκτυπος και διάδοση

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του σχεδίου·
 • Δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
 • στα άτομα και τους οργανισμούς που συμμετέχουν, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου·
 • στους οργανισμούς και στους ιδιώτες πέραν εκείνων που συμμετέχουν άμεσα στο σχέδιο σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή διεθνές επίπεδο.
 • Ποιότητα των μέτρων διάδοσης: καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου τόσο εντός όσο και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών·
 • κατά περίπτωση, στην πρόταση καθορίζεται με ποιον τρόπο το υλικό, τα έγγραφα και τα μέσα που παράγονται θα διατίθενται δωρεάν και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών χωρίς να προβλέπονται δυσανάλογοι περιορισμοί·
 • ποιότητα των μέτρων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του σχεδίου: ικανότητα του σχεδίου να συνεχίζει να έχει αντίκτυπο και να παράγει αποτελέσματα και μετά την πλήρη απορρόφηση της επιχορήγησης της ΕΕ.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 50% της μέγιστης βαθμολογίας σε κάθε μία από τις κατηγορίες των κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται παραπάνω (δηλαδή τουλάχιστον15 βαθμούς στις κατηγορίες «Συνάφεια του σχεδίου» και «Αντίκτυπος και διάδοση»· 10 βαθμούς στις κατηγορίες «Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου» και «Ποιότητα της ομάδας του σχεδίου και των ρυθμίσεων συνεργασίας»).

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση;

Έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης

Οι υποβάλλοντες αίτηση για δραστηριότητες κινητικότητας μπορούν να ζητήσουν χρηματοδοτική ενίσχυση από την κατηγορία προϋπολογισμού «έκτακτες δαπάνες» (μέχρι και το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών: βλέπε «Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;»). Αυτό θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες θα μπορούν να αποδείξουν ότι οι συνήθεις κανόνες χρηματοδότησης (με βάση το μοναδιαίο κόστος ανά ζώνη απόστασης ταξιδιού) δεν καλύπτουν το 70% τουλάχιστον των δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων. Από τη στιγμή που απονέμονται, οι έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης αντικαθιστούν τις συνήθεις δαπάνες μετακίνησης.

Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ):

Μέγιστη επιχορήγηση για τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων:          150.000 ευρώ

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Δαπάνες δραστηριοτήτων

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων του σχεδίου (εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων κινητικότητας), όπως:

 • δαπάνες προσωπικού (μόνο για μόνιμο προσωπικό και έως το 20% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων)
 • δαπάνες για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • διακρατικές συναντήσεις μεταξύ εταίρων του σχεδίου για σκοπούς υλοποίησης και συντονισμού του σχεδίου, συνέδρια και μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις για τη νεολαία (εκτός από τις δαπάνες μετακίνησης):
  • έξοδα διαμονής και διατροφής, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών μετακινήσεων
  • δαπάνες θεώρησης και ασφάλισης
  • ενοικίαση αιθουσών για συναντήσεις, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις
  • έξοδα διερμηνείας
  • δαπάνες για εξωτερικούς ομιλητές
  • δαπάνες για εξωτερικούς ομιλητές (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων στέγασης και διατροφής, τοπικών μετακινήσεων)
 • προϊόντα πνευματικής εργασίας και διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου
  • παραγωγή
  • μετάφραση
  • δαπάνες διάδοσης και/ή ενημέρωσης
 • διαβουλεύσεις, εργαστήρια, δημοσκοπήσεις νέων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, στο μέτρο που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου
 • γλωσσική, διαπολιτισμική και επιχειρησιακή προετοιμασία των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κινητικότητας
 • έξοδα για τον οικονομικό έλεγχο του σχεδίου (εάν η αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνει τα 60.000 EUR).

Έμμεσες δαπάνες:

Κατ’ αποκοπή ποσό, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 7% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου, λογίζεται ως έμμεση επιλέξιμη δαπάνη και περιλαμβάνει τα γενικά διοικητικά έξοδα του δικαιούχου, τα οποία δεν καλύπτονται ήδη από τις επιλέξιμες άμεσες δαπάνες (π.χ. λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος ή διαδικτύου, έξοδα εγκαταστάσεων, κ.λπ.) αλλά για τα οποία θεωρείται υπόχρεο προς καταβολή το σχέδιο.

Πραγματικές δαπάνες

Μέχρι και το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Υπό τον όρο ότι: ο αιτούμενος προϋπολογισμός δικαιολογείται σε σχέση με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες.

Δαπάνες μετακίνησης

Δαπάνες μετακίνησης για συναντήσεις διακρατικών σχεδίων μεταξύ των εταίρων με σκοπό την υλοποίηση και τον συντονισμό του σχεδίου, συνέδρια και εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας για τη νεολαία:

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

Για αποστάσεις από 10 έως 99 χλμ.:

20 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με την απόσταση ανά συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο αιτών πρέπει να δηλώνει την απόσταση ενός ταξιδίου απλής μετάβασης για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης της ΕΕ που θα χορηγηθεί για το ταξίδι μετ' επιστροφής

Για αποστάσεις από 100 έως 499 χλμ.:

180 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 500 έως 1.999 χλμ.:

275 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 2.000 έως 2.999 χλμ.:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 3.000 έως 3.999 χλμ.:

530 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 4.000 έως 7.999 χλμ.:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις 8.000 χλμ και πάνω:

1.500 EUR ανά συμμετέχοντα7

Α) Κανόνες χρηματοδότησης για ανταλλαγές νέων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων (προαιρετική χρηματοδότηση)

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Δαπάνες μετακίνησης

Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών, από τον τόπο προέλευσής τους στον τόπο της δραστηριότητας μετ’ επιστροφής.

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης

Για αποστάσεις από 10 έως 99 χλμ.:

20 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με την απόσταση ανά συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 8. Ο αιτών πρέπει να δηλώνει την απόσταση ενός ταξιδιού απλής μετάβασης για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης της ΕΕ που θα χορηγηθεί για το ταξίδι μετ' επιστροφής9  

Για αποστάσεις από 100 έως 499 χλμ.:

180 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 500 έως 1.999 χλμ.:

275 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 2.000 έως 2.999 χλμ.:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 3.000 έως 3.999 χλμ.:

530 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 4.000 και 7.999 χλμ.:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις 8.000 χλμ και πάνω:

1.500 EUR ανά συμμετέχοντα

Οργανωτικές δαπάνες

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας στο πλαίσιο του σχεδίου (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για δραστηριότητες προετοιμασίας, φαγητό, διαμονή, τοπικές μετακινήσεις, ενοίκια, ασφάλιση, εξοπλισμό και υλικά, αξιολόγηση, διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και δραστηριότητες παρακολούθησης).

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης

B4.1 ανά ημέρα δραστηριότητας ανά συμμετέχοντα10

Ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής ανά συμμετέχοντα (εφόσον απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης μίας ημέρας μετακίνησης πριν από τη δραστηριότητα και μίας ημέρας μετακίνησης μετά τη δραστηριότητα).

Στήριξη για την κάλυψη ειδικών αναγκών

Πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τους συμμετέχοντες με αναπηρία και τους συνοδούς τους (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μετακίνησης και διαβίωσης, εφόσον αυτές αιτιολογούνται επαρκώς και με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες αυτοί δεν έχουν ζητήσει επιχορήγηση από τις κατηγορίες του προϋπολογισμού «Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης» και «Επιχορήγηση για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών»).

Πραγματικές δαπάνες

100% των επιλέξιμων δαπανών

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα χρηματοδοτικής στήριξης για την κάλυψη ειδικών αναγκών πρέπει να αιτιολογείται στο έντυπο της αίτησης

Έκτακτες δαπάνες

Δαπάνες για την υποστήριξη της συμμετοχής νέων με λιγότερες ευκαιρίες επί ίσοις όροις με άλλους νέους (χωρίς να συνυπολογίζονται οι δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης των συμμετεχόντων).

Έκδοση θεωρήσεων και σχετικές δαπάνες, άδειες παραμονής, εμβολιασμοί, ιατρικές βεβαιώσεις.

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης συμμετεχόντων (για λεπτομέρειες, βλέπε ενότητα «Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση»).

Πραγματικές δαπάνες

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης: μέχρι και το 80% των επιλέξιμων δαπανών

Λοιπές δαπάνες: 100% των επιλέξιμων δαπανών

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα οικονομικής στήριξης για τις έκτακτες δαπάνες πρέπει να αιτιολογείται στο έντυπο της αίτησης.

Β) Κανόνες χρηματοδότησης για τις δραστηριότητες εθελοντισμού που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων (προαιρετική χρηματοδότηση)

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Δαπάνες μετακίνησης

Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών, από τον τόπο προέλευσής τους στον τόπο της δραστηριότητας μετ’ επιστροφής.

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης

Για αποστάσεις από 10 έως 99 χλμ.:

20 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με την απόσταση ανά συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 11. Ο αιτών πρέπει να δηλώνει την απόσταση ενός ταξιδιού απλής μετάβασης για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης της ΕΕ που θα χορηγηθεί για το ταξίδι μετ' επιστροφής12

Για αποστάσεις από 100 έως 499 χλμ.:

180 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 500 έως 1.999 χλμ.:

275 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 2.000 έως 2.999 χλμ.:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 3.000 έως 3.999 χλμ.:

530 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 4000 και 7.999 χλμ.:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις 8.000 χλμ και πάνω:

1.500 EUR ανά συμμετέχοντα

Οργανωτικές δαπάνες

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας στο πλαίσιο του σχεδίου (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για δραστηριότητες προετοιμασίας, φαγητό, διαμονή, τοπικές μετακινήσεις, ενοίκια, ασφάλιση, εξοπλισμό και υλικά, αξιολόγηση, διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και δραστηριότητες παρακολούθησης).

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης

B4.3 ανά ημέρα ανά εθελοντή13

Ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής κάθε συμμετέχοντα (εφόσον απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης μίας ημέρας μετακίνησης πριν από τη δραστηριότητα και μίας ημέρας μετακίνησης μετά τη δραστηριότητα).

Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

«Χρήματα για μικροέξοδα» που δίνονται στον εθελοντή για πρόσθετα προσωπικά έξοδα.

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης

B4.4 ανά ημέρα ανά εθελοντή

Ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής κάθε συμμετέχοντα (εφόσον απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης μίας ημέρας μετακίνησης πριν από τη δραστηριότητα και μίας ημέρας μετακίνησης μετά τη δραστηριότητα).

Στήριξη για την κάλυψη ειδικών αναγκών

Δαπάνες διαβίωσης των συνοδών και δαπάνες μετακίνησης, εφόσον αιτιολογούνται επαρκώς και με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμμετέχοντες δεν ζητούν επιχορήγηση από την κατηγορία προϋπολογισμού «Δαπάνες μετακίνησης». Πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τους συμμετέχοντες με αναπηρία (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησης και διαβίωσης, εφόσον αυτά αιτιολογούνται επαρκώς και με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες αυτοί δεν έχουν ζητήσει επιχορήγηση από τις κατηγορίες του προϋπολογισμού «Δαπάνες μετακίνησης» και «Οργανωτικές δαπάνες»).

Πραγματικές δαπάνες

100% των επιλέξιμων δαπανών

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα χρηματοδοτικής στήριξης για την κάλυψη ειδικών αναγκών πρέπει να αιτιολογείται στο έντυπο της αίτησης

Έκτακτες δαπάνες

Δαπάνες για την υποστήριξη της συμμετοχής νέων με λιγότερες ευκαιρίες επί ίσοις όροις με άλλους νέους, συμπεριλαμβανομένης ειδικής προετοιμασίας και ενισχυμένης καθοδήγησης (χωρίς να συνυπολογίζονται οι δαπάνες μετακίνησης και επιχορήγησης για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών για συμμετέχοντες και συνοδούς ).

Έκδοση θεωρήσεων και σχετικές δαπάνες, άδειες παραμονής, εμβολιασμοί, ιατρικές βεβαιώσεις.

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης συμμετεχόντων (για λεπτομέρειες, βλέπε ενότητα «Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση»).

Πραγματικές δαπάνες

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης: μέχρι και το 80% των επιλέξιμων δαπανών

Λοιπές δαπάνες: 100% των επιλέξιμων δαπανών

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα οικονομικής στήριξης για τις έκτακτες δαπάνες πρέπει να αιτιολογείται στο έντυπο της αίτησης.

Γ) Κανόνες χρηματοδότησης της κινητικότητας των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας στο πλαίσιο των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων (προαιρετική χρηματοδότηση)

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Δαπάνες μετακίνησης

Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών, από τον τόπο προέλευσής τους στον τόπο της δραστηριότητας μετ’ επιστροφής.

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης

Για αποστάσεις από 10 έως 99 χλμ.:

20 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με την απόσταση ανά συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή14. Ο αιτών πρέπει να δηλώνει την απόσταση ενός ταξιδιού απλής μετάβασης για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης που θα χορηγήσει η ΕΕ για το ταξίδι μετ' επιστροφής15

για αποστάσεις από 100 έως 499 χλμ.:

180 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 500 έως 1.999 χλμ.:

275 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 2.000 έως 2.999 χλμ.:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 3.000 έως 3.999 χλμ.:

530 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 4.000 και 7.999 χλμ.:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις 8.000 χλμ και πάνω:

1.500 EUR ανά συμμετέχοντα

Οργανωτικές δαπάνες

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας στο πλαίσιο του σχεδίου (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για δραστηριότητες προετοιμασίας, φαγητό, διαμονή, τοπικές μετακινήσεις, ενοίκια, ασφάλιση, εξοπλισμό και υλικά, αξιολόγηση, διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και δραστηριότητες παρακολούθησης).

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης

B4.2 ανά συμμετέχοντα16 ανά ημέρα δραστηριοτήτων. Μέχρι και 1.100 EUR ανά συμμετέχοντα.  

Ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής ανά συμμετέχοντα (εφόσον απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης μίας ημέρας μετακίνησης πριν από τη δραστηριότητα και μίας ημέρας μετακίνησης μετά τη δραστηριότητα).

Στήριξη για την κάλυψη ειδικών αναγκών

Πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τους συμμετέχοντες με αναπηρία και τους συνοδούς τους (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μετακίνησης και διαβίωσης, εφόσον αυτές αιτιολογούνται επαρκώς και με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες αυτοί δεν έχουν ζητήσει επιχορήγηση από τις κατηγορίες του προϋπολογισμού «Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης» και «Επιχορήγηση για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών»).

Πραγματικές δαπάνες

100% των επιλέξιμων δαπανών

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα χρηματοδοτικής στήριξης για την κάλυψη ειδικών αναγκών πρέπει να αιτιολογείται στο έντυπο της αίτησης

Έκτακτες δαπάνες

Έκδοση θεωρήσεων και σχετικές δαπάνες, άδειες παραμονής, εμβολιασμοί, ιατρικές βεβαιώσεις.

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης συμμετεχόντων (για λεπτομέρειες, βλέπε ενότητα «Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση»).

Δαπάνες για την υποστήριξη της συμμετοχής εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας με λιγότερες ευκαιρίες επί ίσοις όροις με άλλους (χωρίς να συνυπολογίζονται οι δαπάνες μετακίνησης και οι οργανωτικές δαπάνες για τους συμμετέχοντες). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει γλωσσική υποστήριξη (π.χ. διερμηνέα) ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας με ελλιπή επάρκεια στη γλώσσα της δραστηριότητας.

Πραγματικές δαπάνες

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης: μέχρι και το 80% των επιλέξιμων δαπανών

Λοιπές δαπάνες: 100% των επιλέξιμων δαπανών

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα οικονομικής στήριξης για τις έκτακτες δαπάνες πρέπει να αιτιολογείται στο έντυπο της αίτησης.

Δ) Επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών και ατομικών δαπανών

Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία υλοποιείται η δραστηριότητα κινητικότητας.

Επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών

Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Ανταλλαγές νέων (ευρώ ανά ημέρα)

Κινητικότητα εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας

(ευρώ ανά ημέρα)

Δραστηριότητες εθελοντισμού

(ευρώ ανά ημέρα)

B4.1

B4.2

B4.3

B4.4

Βέλγιο

42

65

26

4

Βουλγαρία

32

53

17

4

Τσεχική Δημοκρατία

32

54

17

5

Δανία

45

72

26

6

Γερμανία

41

58

23

5

Εσθονία

33

56

18

4

Ιρλανδία

49

74

26

6

Ελλάδα

38

71

21

5

Ισπανία

34

61

18

5

Γαλλία

38

66

20

6

Κροατία

35

62

19

5

Ιταλία

39

66

21

5

Κύπρος

32

58

21

5

Λετονία

34

59

19

4

Λιθουανία

34

58

18

4

Λουξεμβούργο

45

66

26

5

Ουγγαρία

33

55

17

5

Μάλτα

39

65

22

5

Κάτω Χώρες

45

69

26

5

Αυστρία

45

61

23

5

Πολωνία

34

59

18

4

Πορτογαλία

37

65

20

5

Ρουμανία

32

54

17

3

Σλοβενία

34

60

20

4

Σλοβακία

35

60

19

5

Φινλανδία

45

71

26

5

Σουηδία

45

70

26

5

Ηνωμένο Βασίλειο

45

76

26

6

Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

28

45

15

3

Ισλανδία

45

71

26

6

Λιχτενστάιν

45

74

24

6

Νορβηγία

50

74

26

6

Τουρκία

32

54

17

4

Σερβία 29 48 15 3

Χώρα Εταίρος

29

48

15

3

 • 1. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, ως περιφέρεια ορίζεται μια ομάδα χωρών που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη μακρο-γεωγραφική περιοχή.
 • 2. Οι δραστηριότητες κινητικότητας που υλοποιούνται σε συνεργασία με Χώρες Εταίρους γειτονικές των χωρών της ΕΕ, αλλά έχουν υποβληθεί από έναν οργανισμό εταίρο σε Χώρα του Προγράμματος, μπορούν να υποστηριχθούν μέσω της Βασικής Δράσης 1: Σχέδιο κινητικότητας για νέους και εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και στο πλαίσιο προγραμμάτων διαλόγου για νέους της Βασικής Δράσης 3.
 • 3. Χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος EU4youth
 • 4. Η επιχειρηματικότητα δεν αφορά μόνο το σκέλος των επιχειρήσεων, αλλά νοείται και ως ο τρόπος ανάπτυξης δεξιοτήτων, όπως η ανάληψη ρίσκου και η επίλυση προβλημάτων, που διευκολύνουν την επίτευξη προσωπικών και εκπαιδευτικών στόχων.
 • 5. Λάβετε επίσης υπόψη τα ακόλουθα: 

  κατώτατα όρια ηλικίας – οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας κατά την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας·

  ανώτατα όρια ηλικίας – οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο ανώτατο όριο ηλικίας κατά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

 • 6. Βλ. ανωτέρω σημείωση
 • 7. Συμπεριλαμβάνονται οι εκπαιδευτές, τα άτομα που διευκολύνουν την οργάνωση της δραστηριότητας και οι συνοδοί.
 • 8. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_el.htm
 • 9. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1.365,28 χλμ.)· β) να επιλέξει την κατάλληλη ζώνη απόστασης ταξιδιού (δηλαδή, μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την επιχορήγηση της ΕΕ για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης του συμμετέχοντα από τη Μαδρίτη στη Ρώμη μετ’ επιστροφής (275 EUR).
 • 10. Συμπεριλαμβάνονται οι επικεφαλής ομάδων και οι συνοδοί.
 • 11. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_el.htm
 • 12. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1.365,28 χλμ.)· να επιλέξει την ισχύουσα ζώνη απόστασης ταξιδιού (δηλαδή, μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την επιχορήγηση της ΕΕ που θα συνεισφέρει στο κόστος του ταξιδιού του συμμετέχοντα από τη Μαδρίτη στη Ρώμη και επιστροφή.
 • 13. Συμπεριλαμβανομένων των συνοδών για εθελοντές με λιγότερες ευκαιρίες.
 • 14. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_el.htm
 • 15. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) συμμετέχει σε μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1.365,28 χλμ.)· β) να επιλέξει την κατάλληλη ζώνη απόστασης ταξιδιού (δηλαδή, μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την επιχορήγηση της ΕΕ για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης του συμμετέχοντα από τη Μαδρίτη στη Ρώμη μετ’ επιστροφής (275 EUR).   
 • 16. Συμπεριλαμβάνονται οι εκπαιδευτές, τα άτομα που διευκολύνουν την οργάνωση της δραστηριότητας και οι συνοδοί.