Cuprins
Căutați în ghid

Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior

Această acțiune, care vizează să sprijine modernizarea, accesibilitatea și internaționalizarea învățământului superior în țările partenere, urmează să fie desfășurată în contextul priorităților identificate în comunicările „Noul consens UE  privind dezvoltarea”1 și „Învățământul superior european în lume”2.

Acțiunea este pusă în aplicare în cadrul politicilor externe ale UE, definite în instrumentele financiare ale Uniunii Europene care sprijină acțiunea, și anume:

 • Instrumentul european de vecinătate (IEV)3
 • Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD)4
 • Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA)5
 • Fondul european de dezvoltare

Această acțiune contribuie la dezvoltarea unei creșteri socioeconomice durabile și favorabile incluziunii a țărilor partenere și trebuie să asigure dezvoltarea obiectivelor și principiilor acțiunilor externe ale UE, inclusiv responsabilizarea statelor membre, coeziunea socială, echitatea, echilibrul geografic adecvat și diversitatea. O atenție deosebită va fi acordată țărilor cu cel mai slab nivel de dezvoltare, universităților din zone mai îndepărtate, precum și studenților defavorizați din medii socio-economice precare și studenților cu nevoi speciale.

Următoarea secțiune trebuie să fie consultată împreună cu Anexa I din prezentul ghid (reguli și informații specifice referitoare la consolidarea competențelor în domeniul educației superioare).

Ce este un proiect de consolidare a capacităților?

Proiectele de consolidare a capacităților sunt proiecte de cooperare transnațională bazate pe parteneriate multilaterale, în special între instituțiile de învățământ superior din țările participante la program și din țările partenere eligibile, finanțate prin instrumentele susmenționate. Aceste proiecte pot implica, de asemenea, parteneri din afara mediului academic în scopul întăririi legăturilor cu societatea și cu mediul de afaceri și al consolidării impactului sistemic al proiectelor. Prin cooperarea structurală, prin schimbul de experiență și de bune practici și prin mobilitatea individuală, proiectele de consolidare a capacităților vizează:

 • sprijinirea modernizării, accesibilității și internaționalizării învățământului superior din țările partenere eligibile;
 • sprijinirea țărilor partenere eligibile în vederea abordării provocărilor cu care se confruntă instituțiile și sistemele de învățământ superior, inclusiv cele legate de calitate, relevanță, echitatea accesului, planificare, furnizare, gestionare și guvernanță;
 • contribuirea la cooperarea dintre UE și țările partenere eligibile (și între țările partenere eligibile);
 • promovarea convergenței voluntare cu evoluțiile UE în domeniul învățământului superior;
 • promovarea contactului dintre cetățeni, sensibilizarea și înțelegerea la nivel intercultural.

Aceste obiective sunt urmărite de țările partenere eligibile prin acțiuni care:

 • îmbunătățesc calitatea învățământului superior și consolidează relevanța acestuia pentru piața muncii și la nivelul societății;
 • îmbunătățesc nivelul de competențe și aptitudini în cadrul instituțiilor de învățământ superior prin dezvoltarea de noi programe educaționale inovatoare;
 • consolidează capacitățile de gestionare, de guvernanță și de inovare, precum și internaționalizarea instituțiilor de învățământ superior;
 • sporesc capacitățile autorităților naționale în vederea modernizării sistemelor lor de învățământ superior, prin sprijinirea definirii, a punerii în aplicare și a monitorizării politicilor în materie de reformă
 • promovează integrarea regională și cooperarea dintre diferite regiuni6 ale lumii prin inițiative comune, prin schimbul de bune practici și prin cooperare.

Sunt sprijinite două categorii de proiecte de consolidare a capacităților:

 • Proiecte comune: au ca scop obținerea de rezultate de care să beneficieze în principal și în mod direct organizațiile din țările partenere eligibile implicate în proiect. Aceste proiecte se axează în general pe trei categorii diferite de activități:
  • dezvoltarea programelor de studiu;
  • modernizarea guvernanței, a gestionării și a funcționării instituțiilor de învățământ superior;
  • consolidarea relațiilor dintre instituțiile de învățământ superior și mediul economic și social mai larg.
 • Proiecte structurale: au ca scop influențarea sistemelor de învățământ superior și promovarea reformelor la nivel național și/sau regional în țările partenere eligibile. Aceste proiecte se axează, în general, pe două categorii diferite de activități:
  • modernizarea politicilor, guvernanței și gestionării sistemelor de învățământ superior;
  • consolidarea relațiilor dintre sistemele de învățământ superior și mediul economic și social mai larg.

Proiectele de consolidare a capacităților pot fi puse în aplicare ca:

 • proiecte naționale, adică proiecte care implică instituții dintr-o singură țară parteneră eligibilă;
 • proiecte multinaționale din cadrul unei singure regiuni, care implică cel puțin două țări din această regiune;
 • proiecte multinaționale din mai multe regiuni, care implică cel puțin o țară din fiecare regiune în cauză.

Ce activități sunt sprijinite în cadrul acestei acțiuni?

Programul Erasmus+ oferă multă flexibilitate în ceea ce privește activitățile care pot fi implementate în cadrul unui proiect de consolidare a capacităților, cu condiția ca propunerea să demonstreze că activitățile respective sunt cele mai adecvate pentru a atinge obiectivele stabilite pentru proiect.

Proiectele comune pot implica, în general, realizarea unei game largi de activități, cum ar fi:

 • dezvoltarea, testarea și adaptarea:
  • de programe de studiu, cursuri, materiale și instrumente de învățare
  • de metodologii de predare și învățare și abordări pedagogice, în special cele care furnizează competențe-cheie și competențe de bază, competențe lingvistice, educație antreprenorială și axarea pe utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor
  • de noi forme de programe de formare profesională practică și de studiere a unor cazuri reale din domeniul afacerilor și al industriei
  • cooperării dintre universități și întreprinderi, inclusiv a creării de noi întreprinderi
  • de noi forme de învățare și de furnizare a educației și formării profesionale, în special utilizarea strategică a învățării deschise și flexibile, mobilitate virtuală, resurse educaționale deschise și o mai bună exploatare a potențialului tehnologiei informației și comunicațiilor
  • de metode și instrumente de orientare, consiliere și pregătire
  • de instrumente și metode pentru profesionalizarea și dezvoltarea profesională a personalului academic și administrativ
  • de instrumente pentru asigurarea calității la nivelul programelor și al instituțiilor
  • de noi sisteme și structuri de guvernanță și de gestionare
  • de servicii universitare moderne, de exemplu privind gestionarea financiară, relațiile internaționale, orientarea și consilierea studenților, procedurile universitare și cercetarea
 • consolidarea internaționalizării instituțiilor de învățământ superior și a capacității de colaborare eficientă în rețea în domeniul cercetării și al inovării științifice și tehnice (deschiderea internațională a programelor de studiu, servicii pentru studenți, programe de mobilitate interinstituționale, cooperare științifică și transferul de cunoștințe etc.);
 • modernizarea structurilor necesare pentru punerea în aplicare de practici inovatoare (de exemplu, pentru noile programe de studiu și metode de predare, pentru dezvoltarea de noi servicii etc.);
 • organizarea de sesiuni de formare a personalului implicând personal didactic și de asistență, tehnicieni, precum și administratori și manageri de universități.

Proiectele de reformare a programelor de studiu, în special, vor include cursuri de formare a personalului didactic și vor aborda aspecte conexe, cum ar fi asigurarea calității și inserția profesională a absolvenților, prin crearea de legături cu piața forței de muncă. Programele de studiu trebuie să fie acreditate oficial înainte de încheierea ciclului de viață al proiectului. Predarea de cursuri noi și actualizate trebuie să înceapă pe durata ciclului de viață al proiectului cu participarea unui număr adecvat de studenți și de profesori recalificați și trebuie să aibă loc cel puțin pe parcursul unei treimi din durata proiectului. Formarea în cadrul proiectelor de reformă a programelor de studiu poate viza, de asemenea, personalul administrativ, cum ar fi personalul bibliotecilor și al laboratoarelor și personalul IT.

Proiectele structurale pot implica, în general, realizarea unei game largi de activități, cum ar fi:

 • consolidarea internaționalizării sistemelor de învățământ superior;
 • introducerea reformelor de tip Bologna (ciclu de învățământ pe trei niveluri, asigurarea calității, evaluare etc.);
 • punerea în aplicare a unor instrumente de transparență, cum ar fi sisteme de credite, proceduri de acreditare, orientări privind recunoașterea învățării anterioare și non-formale etc.;
 • stabilirea de cadre naționale de calificări;
 • dezvoltarea și punerea în aplicare de sisteme/orientări de asigurare a calității interne și externe;
 • dezvoltarea și punerea în aplicare de noi abordări și instrumente pentru procesul decizional și monitorizare, inclusiv stabilirea de organisme reprezentative, organizații sau asociații;
 • consolidarea integrării educației, cercetării și inovării.

Mai concret, aceste activități pot include:

 • sondaje și studii privind aspecte specifice legate de reforme;
 • consiliere strategică și specializată;
 • organizarea de conferințe, seminare, ateliere, mese rotunde (care ar trebui să aibă ca rezultat concluzii și recomandări operaționale);
 • organizarea de sesiuni de formare a personalului cu privire la aspecte strategice;
 • organizarea de sesiuni de formare a personalului (care pot include elaborarea de manuale de formare și orientări) implicând personal didactic și de asistență, tehnicieni, precum și administratori și manageri de universități;
 • organizarea de campanii de sensibilizare.

Care este rolul organizațiilor participante la un proiect de consolidare a capacităților?

În funcție de obiectivele vizate, proiectele de consolidare a capacităților ar trebui să implice cea mai adecvată și mai diversificată gamă de parteneri, pentru a beneficia de experiențele și profilurile diferite și de expertiza specifică a acestora și pentru a produce rezultate relevante și de înaltă calitate în cadrul proiectului. Va fi important să se asigure o implicare echitabilă și activă a diferiților parteneri pe baza unei distribuiri adecvate a sarcinilor și a demonstrării clare a capacităților de colaborare în rețea și, pentru a spori impactul, va fi necesar să se pună accentul pe totalitatea diferitelor niveluri ale parteneriatului, nu doar pe participarea individuală.

Partenerii trebuie să prezinte mandate7 semnate între coordonator și fiecare partener, care să confirme că acordă împuternicire coordonatorului, să acționeze în numele și pe seama lor pentru semnarea unui eventual acord și a modificărilor ulterioare cu Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

În funcție de domeniul de aplicare și de obiectivele acțiunii, organizațiile participante din țările partenere eligibile sunt destinate să fie ținta proiectului de consolidare a capacităților. Activitățile și rezultatele descrise în propunere trebuie să fie orientate pentru beneficiul țărilor partenere eligibile și al instituțiilor și sistemelor de învățământ superior ale acestora.

Instituțiile de învățământ superior din țările partenere eligibile sunt încurajate să acționeze în calitate de solicitanți cu condiția să dețină capacitățile financiare și operaționale necesare.

Organizațiile participante din țările participante la program pun expertiza și experiența lor în slujba obiectivelor proiectului. Rolul lor este acela de a contribui la atingerea obiectivelor proiectului, iar nevoile acestor instituții nu trebuie, prin urmare, să fie integrate în elaborarea proiectului. Aceste organizații sunt eligibile pentru a primi o proporție din buget pentru costurile aferente rolului lor.

În plus, proiectul de consolidare a capacităților în domeniul învățământului superior poate beneficia, de asemenea, de implicarea unor parteneri asociați (opțional). Aceste organizații (de exemplu partenerii din afara mediului academic) contribuie indirect la punerea în aplicare a unor sarcini/activități specifice și/sau la sprijinirea diseminării și durabilității proiectului. O astfel de contribuție poate, de exemplu, să ia forma unui transfer de cunoștințe și de competențe, a unei oferte de cursuri complementare sau a unor posibilități de sprijin pentru detașare sau plasament. Partenerii asociați nu se iau în calcul pentru numărul minim de instituții de învățământ superior sau ministere necesare pentru alcătuirea parteneriatului. În ceea ce privește aspectele contractuale legate de gestionare, „partenerii asociați” nu sunt considerați ca parte a consorțiului și, prin urmare, nu sunt considerați beneficiari, iar costurile lor nu sunt incluse în calculul finanțării UE.

Care este rolul organizațiilor participante într-un proiect de consolidare a capacităților în domeniul învățământului superior?

Solicitant/Coordonator: o organizație participantă care depune propunerea de proiect în numele tuturor partenerilor. Coordonatorul își asumă deplina responsabilitate pentru asigurarea faptului că proiectul este pus în aplicare în conformitate cu acordul. Atribuțiile sale de coordonare vizează următoarele aspecte:

 • reprezintă și acționează în numele partenerilor de proiect față de Comisia Europeană;
 • poartă responsabilitatea financiară și juridică pentru punerea în aplicare corectă a întregului proiect la nivel operațional, administrativ și financiar;
 • coordonează proiectul în cooperare cu partenerii de proiect.

Parteneri cu drepturi depline: sunt acele organizații participante din țările participante la program sau din țările partenere care contribuie în mod activ la realizarea obiectivelor proiectului de consolidare a capacităților. Fiecare partener cu drepturi depline trebuie să semneze un mandat pentru a conferi organizației coordonatoare responsabilitatea de a acționa în calitate de beneficiar principal și să acționeze în numele său pe parcursul implementării proiectului

Parteneri asociați (opțional): proiectele de creștere a capacităților pot implica parteneri asociați care contribuie la punerea în aplicare a sarcinilor/activităților specifice ale proiectului sau sprijină diseminarea și durabilitatea proiectului. Pentru aspectele de management contractuale, „partenerii asociați” nu sunt considerați ca făcând parte din parteneriat și nu primesc finanțare, nefiind nici luați în calcul în ceea ce privește cerințele minime de alcătuire a consorțiului. Cu toate acestea, implicarea și rolul lor în proiect și în diferite activități trebuie descrise în mod clar.

Entități afiliate (opțional): organizații care contribuie la realizarea obiectivelor și activităților proiectului. Entitățile afiliate trebuie identificate în cererea de grant și trebuie să îndeplinească cerințele, astfel cum sunt descrise în anexa III (Glosar de termeni) din Ghidul programului.

Care sunt criteriile folosite pentru a evalua un proiect de consolidare a capacităților?

În continuare, sunt prezentate criteriile formale pe care trebuie să le îndeplinească un proiect de consolidare a capacităților pentru a fi eligibil în vederea acordării unui grant Erasmus+:

Criterii de eligibilitate

Țări partenere eligibile

Țări partenere care aparțin regiunilor 1-4 și 6-11 inclusiv (a se vedea secțiunea „Țările eligibile” din partea A a prezentului ghid), dar și Chile și Uruguay8.

Organizații participante eligibile9

O organizație participantă poate fi:

 • orice organizație publică sau privată, cu entitățile sale afiliate (dacă există), care oferă programe complete finalizate cu diplome de învățământ superior și diplome de calificări recunoscute de nivel terțiar10 (definită ca instituție de învățământ superior și recunoscută ca atare de autoritățile competente);

sau

 • orice organizație publică sau privată, cu entitățile sale afiliate (dacă există), activă pe piața muncii sau în domeniile educației, formării și tineretului. De exemplu, o astfel de organizație poate fi:
  • o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
  • un organism public de la nivel local, regional sau național (inclusiv ministere);
  • un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camerele de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
  • un institut de cercetare;
  • o fundație;
  • o școală/un institut (la orice nivel, de la învățământul preșcolar la cel secundar superior, inclusiv formarea profesională și învățământul pentru adulți);
  • o organizație, o asociație, un ONG non-profit (inclusiv asociații naționale sau internaționale sau rețele de instituții de învățământ superior, asociații studențești sau de profesori etc.);
  • o organizație culturală, o bibliotecă, un muzeu;
  • un organism care oferă servicii de orientare profesională, consiliere profesională și informare.

Fiecare organizație participantă trebuie să fie stabilită într-o țară participantă la program sau într-o țară parteneră eligibilă.

Instituțiile de învățământ superior stabilite într-o țară participantă la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) valabilă. Instituțiile de învățământ superior participante din țările partenere nu au nevoie de o astfel de cartă.

Asociațiile sau organizațiile instituțiilor de învățământ superior dedicate promovării îmbunătățirii și reformării învățământului superior, precum și cooperării în Europa și între Europa și alte părți ale lumii sunt eligibile. În cazul în care aceste asociații, organizații sau rețele acoperă, de asemenea, alte sectoare educaționale și alte domenii de formare profesională, activitățile acestora trebuie să se axeze în principal pe învățământul superior, ceea ce trebuie să se reflecte în mod clar în statutele de organizare și structurile de guvernanță. O asociație, organizație sau rețea de instituții de învățământ superior va fi considerată drept o persoană juridică/instituție parteneră, ceea ce înseamnă că va fi tratată ca o singură entitate provenind din țara în care este stabilit sediul principal al acesteia. Aceste organizații nu vor fi considerate instituții de învățământ superior. Doar membrii care sunt stabiliți în țările participante la program sau în țările partenere eligibile pot beneficia de grant.

Organizațiile guvernamentale internaționale pot participa în calitate de parteneri la proiectele de consolidare a capacităților dacă se autofinanțează.

Dispoziție specifică pentru Ucraina: în cazul Ucrainei, instituțiile de învățământ superior eligibile sunt doar cele recunoscute de Ministerul Educației și Științei din Ucraina (pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Biroul Național Erasmus+ din Ucraina).

Cine poate participa?

Pot solicita un grant următoarele tipuri de organizații participante: 

 • o instituție de învățământ superior;
 • o asociație sau organizație de instituții de învățământ superior;
 • numai pentru proiectele structurale: o organizație națională sau internațională a rectorilor, a profesorilor sau a studenților, recunoscută din punct de vedere juridic.

stabilită într-o țară participantă la program sau într-o țară parteneră eligibilă.

Organizația candidează în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

Excepție: organizațiile participante din Libia și Siria (regiunea 3), Federația Rusă (Regiunea 4), precum și din Chile și Uruguay nu pot participa în calitate de solicitanți.

Numărul și profilul organizațiilor participante

Proiectele de consolidare a capacităților trebuie să îndeplinească toate criteriile următoare:

Pentru proiecte care vizează doar o singură țară parteneră (proiecte naționale):

Trebuie implicate în proiect o țară parteneră eligibilă și cel puțin două țări participante la program.

Aceste proiecte trebuie să includă, în calitate de parteneri cu drepturi depline, un număr minim de instituții de învățământ superior, după cum urmează:

 • minimum o instituție de învățământ superior din cel puțin două țări participante la program care iau parte la proiect;
 • minimum trei instituții de învățământ superior din țările partenere care participă la proiect.
 • proiectele trebuie să includă un număr de instituții de învățământ superior din țări partenere cel puțin echivalent cu numărul de instituții de învățământ superior din țările participante la program.

Excepție: în țările partenere în care numărul instituțiilor de învățământ superior este mai mic de 5 sau în cazul în care o singură instituție reprezintă peste 50 % din totalul numărului de studenți din țara respectivă, se va aplica o derogare de la normă și vor fi acceptate, în cazul acestor țări, candidaturi care implică doar o singură instituție de învățământ superior.

Pentru proiecte care vizează două sau mai multe țări partenere (proiecte multinaționale):

Cel puțin două țări partenere eligibile și cel puțin două țări participante la program trebuie să fie implicate în proiect. Țările partenere pot face parte din aceeași regiune11 sau din regiuni diferite acoperite de acțiune.

Aceste proiecte trebuie să includă, în calitate de parteneri cu drepturi depline, un număr minim de instituții de învățământ superior, după cum urmează:

 • minimum o instituție de învățământ superior din cel puțin două țări participante la program care iau parte la proiect;
 • cel puțin două instituții de învățământ superior din fiecare țară parteneră care participă la proiect;
 • proiectele trebuie să includă un număr de instituții de învățământ superior din țări partenere cel puțin echivalent cu numărul de instituții de învățământ superior din țările participante la program.

Excepție: în țările partenere în care numărul instituțiilor de învățământ superior este mai mic de 5 sau în cazul în care o singură instituție reprezintă peste 50 % din totalul numărului de studenți din țara respectivă, se va aplica o derogare de la normă și vor fi acceptate, în cazul acestor țări, candidaturi care implică doar o singură instituție de învățământ superior cu condiția ca proiectele să includă un număr de instituții de învățământ superior din țările partenere cel puțin echivalent cu numărul de instituții de învățământ superior din țările participante la program.

Criterii specifice suplimentare pentru:

 • Proiecte structurale: proiectele trebuie să implice, în calitate de parteneri cu drepturi depline, și ministerele responsabile cu învățământul superior din fiecare țară parteneră eligibilă vizată de proiect.
 • Siria nu poate beneficia de proiecte structurale.
 • Proiectele ce implică parteneri din regiunea 4 (Federația Rusă) trebuie să implice cel puțin o altă țară parteneră.
 • Proiectele ce implică parteneri din regiunea 8 (America Latină) trebuie să implice cel puțin două țări partenere din acea regiune în proiect.

Alte criterii

În cazul în care este implicată o asociație, o organizație sau o rețea de instituții de învățământ superior, trebuie respectate cerințele privind numărul minim de organizații participante indicat mai sus, luând în calcul asociația/organizația/rețeaua drept un singur partener din țara în care este stabilit sediul principal al acesteia. Se va avea în vedere faptul că aceste organizații nu pot fi considerate instituții de învățământ superior.

Durata proiectului

Proiectele de consolidare a capacităților pot avea o durată de doi sau de trei ani. Durata trebuie să fie aleasă în etapa de depunere a candidaturii, în funcție de obiectivul proiectului și de tipul de activități planificate în timp.

Doar în cazuri excepționale, se poate acorda o prelungire pentru perioada de eligibilitate de maximum 12 luni în cazul în care devine imposibil pentru coordonator, să finalizeze proiectul în perioada prevăzută.

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul în Bruxelles.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 5 februarie, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep la data de 15 noiembrie a aceluiași an și 15 ianuarie a anului următor.

Cum se depune cererea?

Cererea trebuie depusă în conformitate cu modalitățile descrise în partea C din prezentul ghid.

De asemenea, organizațiile solicitante pot fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii de atribuire

Proiectul va fi evaluat în două etape, în funcție de următoarele criterii:

Etapa 1

Relevanța proiectului

(maximum 30 de puncte)

 • Propunerea și rezultatele previzionate se aliniază obiectivelor acțiunii de constituire de capacități din țara/țările vizate.
 • Propunerea abordează în mod clar prioritățile tematice naționale și regionale stabilite de program pentru țara (țările)/regiunea (regiunile) vizată (vizate);
 • Propunerea explică motivul pentru care activitățile planificate și rezultatele estimate răspund cel mai bine nevoilor grupurilor-țintă;
 • Propunerea se înscrie în strategia de modernizare, dezvoltare și internaționalizare a instituțiilor de învățământ superior vizate și se aliniază strategiilor de dezvoltare pentru învățământul superior din țările partenere eligibile, inclusiv prin acordarea unei atenții sporite incluziunii, diversității și participanților dezavantajați din punct de vedere socio-economic, în situațiile relevante;
 • Obiectivele propunerii sunt clare, realiste și adecvate, bazate pe o analiză autentică și corespunzătoare a necesităților;
 • Propunerea este inovatoare și/sau complementară altor inițiative sau proiecte care au fost deja derulate în baza acțiunilor prezente sau a unor acțiuni anterioare;
 • Propunerea demonstrează că nu s-ar putea obține rezultate similare prin finanțarea națională, regională sau locală.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului

(maximum 30 de puncte)

 • Activitățile propuse pentru întreaga durată a proiectului sunt de înaltă calitate, pertinente și adecvate pentru atingerea obiectivelor și obținerea rezultatelor prevăzute;
 • Metodologia propusă este inovatoare, fezabilă și adecvată pentru obținerea rezultatelor prevăzute;
 • Propunerea este eficientă din punct de vedere al costurilor și alocă resurse corespunzătoare pentru fiecare activitate;
 • Elaborarea de ansamblu a proiectului asigură coerența între obiectivele proiectului, metodologie, activități și bugetul propus;
 • Planul de lucru este clar și realist, cu activități bine definite, termene realiste, rezultate și etape clare. Acesta demonstrează o capacitate de planificare coerentă și solidă și include etapele corespunzătoare de pregătire, punere în aplicare, evaluare, monitorizare și diseminare a rezultatelor;
 • Provocările/riscurile propunerii sunt clar identificate și acțiunile de atenuare sunt abordate corespunzător. Sunt instituite măsuri de control al calității, inclusiv indicatori și criterii de referință, pentru a se asigura înalta calitate a punerii în aplicare a proiectului, precum și finalizarea acestuia la timp și în limitele bugetului disponibil. Sunt oferite surse fiabile pentru verificarea indicatorilor pentru măsurarea rezultatelor acțiunii.

Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare

(maximum 20 de puncte)

 • Propunerea implică un parteneriat solid și complementar din partea instituțiilor de învățământ superior;
 • Echipa proiectului dispune de competențele, experiența, expertiza și sprijinul administrativ necesare pentru realizarea cu succes a tuturor aspectelor propunerii;
 • Dacă este cazul, propunerea include, de asemenea, ca mai adecvată și cea mai diversă gamă de parteneri din afara mediului academic, pentru a beneficia de diferitele lor experiențe, profiluri și de expertiza lor specifică;
 • Repartizarea responsabilităților și a sarcinilor este clară, adecvată și demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante în raport cu expertiza și cu capacitatea lor specifică;
 • Se propune un mecanism eficient pentru a asigura o bună coordonare, luare a deciziilor și comunicare între organizațiile participante, participanți și orice alte părți interesate relevante;
 • Organizațiile participante din țările partenere eligibile sunt implicate în mod satisfăcător în punerea în aplicare a acțiunii și în procesul decizional (inclusiv măsuri de soluționare a eventualelor litigii);
 • Propunerea implică instituții de învățământ superior care nu au beneficiat în trecut de sprijin pentru consolidarea capacităților.

Impact și durabilitate

(maximum 20 de puncte)

 • Propunerea ar putea avea un impact semnificativ asupra capacităților organizațiilor participante (în special asupra instituțiilor de învățământ superior) din țările partenere eligibile, mai ales asupra dezvoltării și modernizării învățământului superior, pentru a le ajuta să se deschidă spre societate în ansamblul său, spre piața forței de muncă și spre lume în general și pentru a sprijini capacitățile de cooperare internațională ale acestora;
 • Propunerea va produce efecte multiplicatoare în afara organizațiilor participante la nivel local/regional/național sau internațional. Vor fi instituite măsuri pentru evaluarea impactului efectiv al proiectului;
 • Planul de diseminare pe durata și după încheierea ciclului de viață a proiectului este definit în mod clar și eficient și include resurse corespunzătoare identificate în fiecare dintre organizațiile participante, pentru a se asigura diseminarea de înaltă calitate a experiențelor dobândite în cadrul proiectului și a rezultatelor acestuia în rândul părților interesate;
 • Propunerea va asigura o durabilitate reală a activităților și rezultatelor propuse după încheierea ciclului de viață a proiectului, în special prin atragerea de cofinanțare sau de alte forme de sprijin. Proiectul va asigura, de asemenea, integrarea și utilizarea/punerea în aplicare eficace a rezultatelor proiectului.

Pe durata etapei 1 de evaluare, candidaturile pot obține un punctaj de până la 100 de puncte. Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze în total cel puțin 60 de puncte și, dintre acestea, cel puțin 15 puncte la categoria „Relevanța proiectului”.

După etapa 1 a evaluării, propunerile care îndeplinesc cerințele de calitate menționate mai sus vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajelor lor totale. Pentru a trece la etapa a 2-a, se va crea o listă cu cererile, per regiune, care va conține un număr de proiecte de două ori mai mare decât numărul estimat de proiecte finanțate (în baza bugetului regional disponibil12).

Etapa a 2-a

În etapa a 2-a, proiectele vor fi evaluate în raport cu un criteriu suplimentar:

fezabilitatea proiectului în regiunea/regiunile vizate

D/N

 • Propunerea este fezabilă în contextul local al țării (țărilor) partenere vizată (vizate) de candidatură. Pentru evaluarea acestui criteriu, Comitetul de evaluare beneficiază de asistența Delegațiilor UE din statele vizate.

Ca rezultat al etapei a 2-a, un anumit număr de propuneri considerate fezabile în regiunile vizate vor fi recomandate în mod formal spre finanțare, în conformitate cu clasificarea descendentă și în limitele bugetului disponibil, per regiune geografică, și pentru maximum trei propuneri de proiect per organizație candidată, în ansamblul ei. În plus, se va acorda atenție pentru a se asigura o reprezentare geografică suficientă într-o regiune, din punct de vedere al numărului de proiecte per țară.

Acceptarea unei candidaturi nu constituie un angajament de a acorda finanțare egală cu suma cerută de solicitant. Finanțarea solicitată poate fi redusă pe baza normelor financiare aplicabile acțiunii și a rezultatelor evaluării.

Priorități

În funcție de țările implicate în proiect, pot fi definite priorități naționale, regionale sau transversale pentru ambele categorii de proiecte (proiecte comune și proiecte structurale). În acest caz, proiectele trebuie să demonstreze modul și măsura în care vor aborda aceste priorități.

Propunerile care nu respectă prioritățile naționale și/sau regionale nu vor fi luate în considerare în vederea finanțării. Prioritățile transversale vor fi luate în considerare în etapa de selecție, pentru a se decide asupra unor propuneri de calitate similară.

Sunt propuse trei categorii de priorități naționale/regionale, acoperind următoarele domenii:

 • Îmbunătățirea calității educației și a formării profesionale în diferite domenii de interes (pentru dezvoltarea programelor de studiu);
 • Îmbunătățirea gestionării și a funcționării instituțiilor de învățământ superior;
 • Dezvoltarea sectorului învățământului superior în cadrul societății în general.

Proiectele naționale din țările în care au fost stabilite priorități naționale trebuie să respecte prioritățile naționale. În ceea ce privește alte țări, proiectele trebuie să respecte prioritățile regionale.

Proiectele multinaționale, adică proiectele care implică instituții din cel puțin două țări partenere eligibile, trebuie să respecte prioritățile regionale sau naționale (dacă este cazul) ale țărilor partenere eligibile participante care sunt implicate. Aceasta înseamnă că tema proiectului trebuie să se numere printre prioritățile regionale stabilite de fiecare dintre țările partenere participante sau că tema proiectului trebuie să se numere printre prioritățile naționale stabilite de fiecare dintre țările partenere participante în cauză.

Atât pentru proiectele naționale, cât și pentru cele multinaționale, vor fi preferate proiectele care se axează pe domenii insuficient acoperite de proiecte anterioare sau actuale și care includ instituții de învățământ superior din țări partenere care nu au beneficiat de sau care au avut o participare limitată la program și/sau la o generație anterioară de programe.

Lista detaliată cu prioritățile care se aplică proiectelor de consolidare a capacităților va fi publicată pe site-ul Agenției Executive.

Ce altceva trebuie să știți despre proiectul de consolidare a capacităților?

Acțiunea de consolidare a competențelor în domeniul învățământului superior se desfășoară în contextul priorităților "Noului consens UE cu privire la dezvoltare"13.

Cooperarea regională

Cooperarea regională (între țări din aceeași regiune) și transregională (între diferite regiuni din lume) trebuie să fie relevantă și justificată printr-o analiză detaliată a nevoilor și obiectivelor comune. Alegerea țărilor trebuie să fie adecvată și în concordanță cu obiectivele propuse, în special în cazul în care sunt vizate țări din diferite regiuni. Cooperarea transregională este posibilă în cadrul unor proiecte multinaționale, cu condiția ca tema propunerii să se numere printre prioritățile regionale sau naționale (dacă este cazul) stabilite de toate țările partenere eligibile vizate.

Impact și diseminare

Se preconizează că proiectele de consolidare a capacităților vor avea un impact structural pe termen lung asupra sistemelor, organizațiilor/instituțiilor și asupra persoanelor fizice din țările partenere eligibile. Proiectele vor trebui să demonstreze un caracter inovator, impactul și durabilitatea rezultatelor lor și modul în care intenționează să păstreze și să dezvolte rezultatele obținute după încheierea proiectului. Dacă este cazul, proiectele trebuie să demonstreze că se bazează pe rezultatele unor proiecte anterioare finanțate de UE, cum ar fi cele derulate în baza programelor precedente Alfa, Edulink, Erasmus Mundus și Tempus. Fiecare propunere trebuie să demonstreze modul în care rezultatele proiectului vor fi diseminate în rândul grupurilor-țintă relevante. Propunerile de proiecte structurale care vizează în principal să aibă impact la nivel național, dar care nu demonstrează că proiectul va avea un impact la nivel național nu vor fi selectate.

Care sunt normele de finanțare pentru proiectele (comune și structurale) de consolidare a capacităților?

Sprijinul financiar pentru proiectele de consolidare a capacităților Erasmus+ se bazează pe un buget estimat, combinând contribuția la costurile unitare și costuri reale.

Proiectele de consolidare a capacităților în domeniul învățământului superior implică o mare varietate de costuri, inclusiv costuri cu personalul, costuri de deplasare și de ședere, costuri cu echipamentele, costuri cu subcontractarea, costuri pentru diseminarea, publicarea și traducerea informațiilor, costuri indirecte etc.

Termenul „grant” se referă la valoarea finanțării care poate fi solicitată din partea programului, reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene la proiect, și nu trebuie confundată cu costurile totale ale unui proiect care includ și cofinanțare din partea instituțiilor partenere și a părților interesate externe.

Grantul UE pentru proiecte trebuie să fie considerat drept o contribuție pentru a acoperi o parte din costurile efective suportate de instituțiile partenere pentru derularea activităților prevăzute în cerere/proiect. Participarea la un proiect de consolidare a capacităților implică în mod necesar cofinanțare din partea instituțiilor beneficiare. Prin urmare, cofinanțarea trebuie să fie estimată de partenerii proiectului la început, în momentul pregătirii cererii.

Principiul cofinanțării a fost luat în considerare la definirea abordării privind finanțarea și, în special, la stabilirea nivelului contribuției la costurile unitare utilizate pentru calcularea bugetului/grantului proiectului. Ca urmare, solicitanții și beneficiarii vor trebui să indice detaliile cofinanțării puse la dispoziție, în scopuri de informare și de transparență. Nu sunt necesare dovezi ale cheltuielilor sau documente justificative.

Deși punerea în aplicare a proiectului poate necesita alte tipuri de cheltuieli (cum ar fi costurile pentru activitățile de diseminare, publicare și traducere, dacă acestea nu sunt subcontractate, costurile indirecte), respectivele cheltuieli nu vor fi luate în considerare la calcularea grantului propus. Prin urmare, acestea vor trebui să fie acoperite prin cofinanțare.

Raportarea financiară pentru posturile bugetare care se bazează pe contribuția la costurile unitare (contribuția la costurile cu personalul, la costurile de deplasare și de ședere) se va întemeia pe principiul „evenimentului declanșator”. Beneficiarii vor trebui să demonstreze că activitățile au fost puse în aplicare efectiv și în mod corespunzător și că rezultatul a fost obținut, însă nu vor trebui să întocmească rapoarte privind utilizarea fondurilor. În consecință, beneficiarii vor avea flexibilitate în ceea ce privește modul în care își gestionează fondurile care le-au fost alocate în vederea acoperirii cheltuielilor necesare pentru punerea în aplicare a proiectului, după ce cerințele privind activitățile și realizările au fost îndeplinite.

Raportarea financiară pentru posturile bugetare care se bazează pe costuri reale (echipamente și subcontractare) se va întemeia pe cheltuielile efectiv suportate, care trebuie să fie justificate integral (a se vedea mai jos).

Grantul propus nu va depăși niciodată valoarea grantului solicitat și va depinde de:

 • valoarea grantului solicitat de candidat, eligibilitatea activităților și eficiența proiectului din punctul de vedere al costurilor;
 • bugetul total disponibil pentru proiectele de consolidare a capacităților.

Modalitățile detaliate de punere în aplicare a proiectului la nivel financiar trebuie să fie convenite de parteneri și oficializate într-un acord de parteneriat semnat la începutul proiectului.

Ce altceva trebuie să știți despre acțiune?

Costuri EXCEPȚIONALE pentru deplasările costisitoare

Candidaților li se va permite să solicite sprijin financiar pentru costurile de deplasare mari din capitolul bugetar „costuri excepționale” (până la maximum 80% din totalul costurilor eligibile: a se vedea „Care sunt regulile de finanțare?”), inclusiv cazurile în care participanții optează pentru mijloace de transport mai ecologice, cu emisii mai scăzute de carbon (de ex., trenul), ducând la costuri de deplasare costisitoare. Acest lucru va fi permis cu condiția ca respectivii candidați să poată justifica faptul că normele de finanțare standard (pe baza contribuției la costurile unitare pe intervalul de distanță parcurs) nu acoperă cel puțin 65% din costurile de deplasare ale participanților. Dacă sunt aprobate, costurile excepționale pentru deplasările costisitoare înlocuiesc grantul standard pentru deplasare.

Bugetul proiectului trebuie să fie elaborat în conformitate cu următoarele reguli de finanțare (în euro):

Valoarea minimă a grantului UE pentru proiecte comune și structurale: 500 000 EUR

Valoarea maximă a grantului UE pentru proiecte comune și structurale: 1 000 000 EUR

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă/plafon maxim

Regula de alocare

Costuri cu personalul

Contribuția la costurile legate de sarcinile executate de personal care sunt direct necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului

Contribuție la costurile unitare

B4.1 per administrator implicat pe zi de lucru la proiect

Max. 40 % din grantul total

Condiție: solicitanții vor trebui să justifice tipul și volumul resurselor necesare în raport cu punerea în aplicare a activităților și a rezultatelor propuse. Contribuția este acordată cu condiția ca salariul pentru aceleași sarcini să fie compensat o singură dată.

B4.2 per cercetător/cadru didactic/formator implicat pe zi de lucru la proiect

B4.3 per tehnician implicat pe zi de lucru la proiect

B4.4 per membru al personalului administrativ implicat pe zi de lucru la proiect

Cheltuieli de deplasare

Contribuția la costurile de deplasare ale studenților și personalului implicat în proiect, de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur (inclusiv costurile legate de obținerea vizelor și de asigurările obligatorii conexe, costuri cu asigurarea de călătorie și de anulare, dacă se justifică).

Activitățile și deplasările conexe trebuie efectuate în țările implicate în proiect. Orice excepție de la această regulă trebuie să fie autorizată de agenție. Pentru lista detaliată a activităților eligibile, a se vedea anexa I la prezentul ghid.

Contribuție la costurile unitare

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 10 și 99 km:

20 EUR per participant

Pe baza distanței de călătorie parcurse de fiecare participant. Distanțele de călătorie trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe pus la dispoziție de Comisia Europeană14. Solicitantul trebuie să indice distanța unei călătorii dus pentru a calcula valoarea grantului UE care va sprijini călătoria dus-întors15. Sprijinul financiar va fi acordat numai pentru călătoriile care sunt direct legate de atingerea obiectivelor proiectului.

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 100 și 499 km:

180 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 500 și 1 999 km:

 275 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 2 000 și 2 999 km:

360 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 3 000 și 3 999 km: 530 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 4 000 și 7 999 KM:

820 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie de 8 000 km sau mai mari:

1 500 EUR per participant

Costuri de ședere

Costuri de ședere, cazare, transport local și public, cum ar fi autobuz sau taxi, asigurare de sănătate personală sau opțională.

Contribuție la costurile unitare

Personalul

până în a 14-a zi de activitate: 120 EUR pe zi per participant

+

între a 15-a și a 60-a zi de activitate: 70 EUR pe zi per participant

+

între a 61-a zi de activitate și până la 3 luni: 50 EUR pe zi per participant

Pe baza duratei de ședere (incluzând călătoria) a participanților.

Studenți

până în a 14-a zi de activitate: 55 EUR pe zi per participant

+

între a 15-a și a 90-a zi de activitate: 40 EUR pe zi per participant

Echipamente

Contribuția la achiziționarea echipamentelor necesare pentru punerea în aplicare a proiectului. Sprijinul este acordat numai pentru echipamentele achiziționate în beneficiul instituțiilor de învățământ superior din țările partenere

Costuri reale

100 % din costurile eligibile

Max. 30 % din grantul total

Condiție: cererea de sprijin financiar pentru acoperirea acestor costuri trebuie motivată în formularul de candidatură

Subcontractare

Sprijinul pentru costurile de subcontractare necesare pentru punerea în aplicare a proiectului, inclusiv, în special costurile pentru auditurile financiare obligatorii (certificat de audit) și pentru orice procedură externă de asigurare a calității.

Subcontractarea de sarcini legate de gestionarea proiectului nu este eligibilă.

Costuri reale

100 % din costurile eligibile

Max. 10 % din grantul total

Subcontractarea unor organisme externe trebuie să aibă un caracter cu precădere ocazional. Competențele specifice și expertiza specială necesare pentru realizarea obiectivelor proiectului trebuie să fie prezente la nivelul consorțiului și trebuie să determine componența acestuia.

Costuri excepționale Cheltuielile de deplasare costisitoare ale participanților, inclusiv utilizarea de mijloace de transport mai ecologice și cu emisii mai scăzute de carbon (pentru detalii, a se vedea secțiunea „Ce altceva trebuie să știți despre acțiune”). Costuri reale Cheltuieli de deplasare costisitoare: maximum 80 % din costurile eligibile

Tabelul A – Costuri cu personalul (sume în euro pe zi) Țările participante la program

Categoria de personal care va fi aplicată va depinde de activitățile care urmează să fie efectuate în cadrul proiectului, și nu de statutul sau titlul respectivei persoane. Cu alte cuvinte, costurile cu personalul aferente, de exemplu, unei sarcini administrative care a fost efectuată de o persoană din mediul academic trebuie încadrate în categoria „Personal administrativ”. Modalitățile de remunerare efectivă a personalului implicat în proiect vor fi stabilite în comun de către organizațiile implicate în proiect, vor fi aprobate de managerii responsabili cu angajarea acestora și vor fi incluse într-un acord de parteneriat care va fi semnat de parteneri la începutul proiectului.

Costul unitar care va fi aplicabil pentru calcularea grantului va fi cel prevăzut pentru țara în care este angajat respectivul membru al personalului, indiferent de locul în care sunt realizate sarcinile (adică, unui membru al personalului unei organizații din țara A care lucrează - cu fracțiune de normă - în țara B i se vor aplica costurile unitare prevăzute pentru țara A).

Manager

Cadru didactic/formator/cercetător/Lucrător de tineret

Tehnician

Personal administrativ16

B4.1

B4.2

B4.3

B4.4

Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Suedia, Liechtenstein, Norvegia

294

241

190

157

Belgia, Germania, Franța, Italia, Finlanda, Regatul Unit, Islanda

280

214

162

131

Republica Cehă, Grecia, Spania, Cipru, Malta, Portugalia, Slovenia

164

137

102

78

Bulgaria, Estonia, Croația, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Republica Macedonia de Nord, Turcia

88

74

55

39

Tabelul B – Costuri cu personalul (sume în euro pe zi) Țările partenere

Categoria de personal care va fi aplicată va depinde de activitățile care urmează să fie efectuate în cadrul proiectului, și nu de statutul sau titlul respectivei persoane. Cu alte cuvinte, costurile cu personalul aferente, de exemplu, unei sarcini administrative care a fost efectuată de o persoană din mediul academic trebuie încadrate în categoria „Personal administrativ”. Modalitățile de remunerare efectivă a personalului implicat în proiect vor fi stabilite în comun de către organizațiile implicate în proiect, vor fi aprobate de managerii responsabili cu angajarea acestora și vor fi incluse într-un acord de parteneriat care va fi semnat de parteneri la începutul proiectului.

Costul unitar care va fi aplicabil pentru calcularea grantului va fi cel prevăzut pentru țara în care este angajat respectivul membru al personalului, indiferent de locul în care sunt realizate sarcinile (adică, unui membru al personalului unei organizații din țara A care lucrează - cu fracțiune de normă - în țara B i se vor aplica costurile unitare prevăzute pentru țara A).

Manager

Cadru didactic/formator/cercetător/Lucrător de tineret

Tehnician

Personal administrativ17

B4.1

B4.2

B4.3

B4.4

Israel

166

132

102

92

Albania, Angola, Antigua și Barbuda, Argentina, Barbados, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Chile, Columbia, Comore, Insulele Cook, Dominica, Gabon, Grenada, Republica Côte d'Ivoire , Kosovo18, Liban, Libia, Mexic, Muntenegru, Nigeria, Peru, Saint Kitts și Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadine, Sao Tome și Principe, Seychelles, Thailanda, teritoriul Ucrainei astfel cum este recunoscut de dreptul internațional, Uruguay, Venezuela, Zambia, Zimbabwe

108

80

57

45

Afganistan, Azerbaidjan, Bahamas, Bolivia, Burkina Faso, Camerun, China, Congo, Costa Rica, Djibouti, Republica Dominicană, Ecuador, El Salvador, Eswatini, Georgia, Guatemala, Guineea-Bissau, Haiti, Iran, Irak, Jamaica, Iordania, Kazahstan, Kenya, Micronezia, Maroc, Mozambic, Namibia, Palestina19, Panama, Papua Noua Guinee, Paraguay, Senegal, Africa de Sud, Surinam, teritoriul Rusiei astfel cum este recunoscut de dreptul internațional, Trinidad și Tobago, Vanuatu

77

57

40

32

Algeria, Armenia, Bangladesh, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Botswana, Myanmar, Burundi, Cambodgia, Capul Verde, Republica Centrafricană, Ciad, Congo – Republica Democratică, Cuba, Republica Populară Democrată Coreeană, Egipt, Eritreea, Etiopia, Guineea Ecuatorială, Fiji, Gambia, Ghana, Guineea, Guyana, Honduras, India, Indonezia, Kiribati, Kârgâzstan, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldive, Mali, Insulele Marshall, Mauritania, Mauritius, Moldova, Mongolia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Niue, Pakistan, Palau, Filipine, Rwanda, Samoa, Sierra Leone, Solomon, Somalia, Sudanul de Sud, Sri Lanka, Sudan, Siria, Tadjikistan, Tanzania, Republica Democratică a Timorului de Est, Togo, Tonga, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen

47

33

22

17

 • 1. https://ec.europa.eu/europeaid/new-european-consensus-development-our-world-our-dignity-our-future_en
 • 2. “European Higher Education in the World”, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 11.07.2013 COM(2013) 499 final
 • 3. REGULAMENTUL (UE) NR. 232/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:RO:PDF
 • 4. REGULAMENTUL (UE) NR. 233/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare în perioada 2014-2020

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0044:0076:RO:PDF

 • 5. REGULAMENTUL (UE) NR. 231/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II)

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0011:0026:RO:PDF

 • 6. În cadrul acestei acțiuni, o regiune este definită ca o grupare de țări aparținând unei anumite zone macro-geografice. Clasificarea regiunilor aplicată în cadrul Erasmus+ este conformă cu clasificarea efectuată de diferitele instrumente de acțiune externă ale UE.
 • 7. Mandatul semnat corespunzător de un reprezentant legal al organizației partenere va fi anexat la acordul de grant, dobândind astfel forță juridică. Modelul pus la dispoziție de agenție trebuie să fie utilizat în toate cazurile, fără modificări sau ajustări. Mandatele trebuie să fie depuse utilizând modelul publicat în documentele oficiale ale cererii de propuneri.
 • 8. În conformitate cu Anexa I.B.I (i) și art. 16 ale Instrumentului de Cooperare pentru Dezvoltare, luând în considerare natura regională a acțiunii și pentru a stimula cooperarea regională și a asigura acoperirea regională completă, eligibilitatea acestei acțiuni se extinde, în mod exceptional, pentru a include Chile și Uruguay.
 • 9. Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile:
  • instituții din UE și alte organisme ale UE, inclusiv agențiile specializate (lista completă a acestora este disponibilă pe site-ul https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_ro);
  • birourile naționale Erasmus+ din țările partenere eligibile (pentru a se evita un eventual conflict de interese și/sau dubla finanțare).
  • organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale din țările participante la program ar trebui să consulte partea C din prezentul ghid.
  • 10. Clasificarea Internațională Standard a Educației (ISCED 2011), învățământ terțiar, cel puțin la nivelul 5. Instituțiile de învățământ terțiar nonuniversitar ISCED 2013 nivelul 4 nu sunt acceptate.
  • 11. În cadrul acestei acțiuni, o regiune este definită ca o grupare de țări aparținând unei anumite zone macro-geografice. Clasificarea regiunilor aplicată în cadrul Erasmus+ este conformă cu clasificarea efectuată de diferitele instrumente de acțiune externă ale UE.
  • 12. Sumele orientative disponibile per regiune sunt publicate pe următorul site: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
  • 13. https://ec.europa.eu/europeaid/new-european-consensus-development-our-world-our-dignity-our-future_en
  • 14. Calculatorul de distanțe: Calculatorul de distanțe: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_ro.htm
  • 15. De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul (a) va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 km); (b) va selecta intervalul aplicabil al distanței de călătorie (între 500 și 1 999 km) și (c) va calcula grantul UE care va asigura o contribuție la costurile de deplasare ale participantului de la Madrid la Roma și retur (275 EUR).
  • 16. Studenții pot lucra pentru proiect și salariile lor pot fi plătite în contul costurilor cu personalul (personal administrativ) cu condiția ca aceștia să fi semnat un contract de muncă cu o instituție care este membră a consorțiului.
  • 17. Studenții pot lucra pentru proiect și salariile lor pot fi plătite în contul costurilor cu personalul (personal administrativ) cu condiția ca aceștia să fi semnat un contract de muncă cu o instituție care este membră a consorțiului.
  • 18. Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.
  • 19. Această denumire nu se interpretează ca fiind o recunoaștere a statului Palestina și nu aduce atingere pozițiilor individuale ale statelor membre ale UE privind această chestiune.