Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης

Η συγκεκριμένη δράση που έχει ως στόχο να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό, την προσβασιμότητα και τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευση στις Χώρες Εταίρους πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στην ανακοίνωση με τίτλο «Νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη»1 και «H Ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση στον κόσμο»2.

Υλοποιείται στο πλαίσιο των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, που ορίζονται στα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία στηρίζουν την δράση αυτή, και συγκεκριμένα:

 • στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ENI3
 • στον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ)4
 • στον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ)5
 • στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης

Η δράση αυτή συμβάλλει στη μεγέθυνση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στις Χώρες Εταίρους και πρέπει να διασφαλίζει την ανάπτυξη, τους στόχους και τις αρχές των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής οικειοποίησης, της κοινωνικής συνοχής, της ισότητας, της κατάλληλης γεωγραφικής ισορροπίας και της ποικιλομορφίας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, στα πανεπιστήμια σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και στους φοιτητές που προέρχονται από φτωχά κοινωνικοοικονομικά στρώματα και στους φοιτητές με ειδικές ανάγκες.

Η ακόλουθη ενότητα πρέπει να διαβαστεί σε συνάρτηση με το Παράρτημα Ι του παρόντος οδηγού (Ειδικοί κανόνες και πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων στην ανώτατη εκπαίδευση).

Τι είναι τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων;

Τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων είναι διακρατικά σχέδια συνεργασίας, τα οποία βασίζονται σε πολυμερείς συμπράξεις, κυρίως μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από Χώρες του Προγράμματος και επιλέξιμες Χώρες Εταίρους που χρηματοδοτούνται από τα προαναφερθέντα μέσα. Μπορούν, επίσης, να περιλαμβάνουν μη ακαδημαϊκούς εταίρους, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών με την κοινωνία και τις επιχειρήσεις, καθώς και του συστημικού αντίκτυπου των σχεδίων. Μέσω της διαρθρωμένης συνεργασίας, της ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών και της κινητικότητας των ατόμων, τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων έχουν ως στόχο:

 • να ενισχύσουν τον εκσυγχρονισμό, την προσβασιμότητα και τη διεθνοποίηση του τομέα ανώτατης εκπαίδευσης στις επιλέξιμες Χώρες Εταίρους·
 • να στηρίξουν τις επιλέξιμες Χώρες Εταίρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν τα ιδρύματα και τα συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων που αφορούν την ποιότητα, τη συνάφεια, την ισότιμη πρόσβαση, τον προγραμματισμό, την εφαρμογή, τη διαχείριση και τη διακυβέρνηση·
 • να συμβάλουν στη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των επιλέξιμων Χωρών Εταίρων (καθώς και μεταξύ των επιλέξιμων Χωρών Εταίρων)·
 • να προαγάγουν την εθελούσια σύγκλιση με τις εξελίξεις της ΕΕ στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης·
 • να προωθήσουν τις διαπροσωπικές επαφές και τη διαπολιτισμική συνείδηση και κατανόηση.

Οι εν λόγω στόχοι επιδιώκονται στις επιλέξιμες Χώρες Εταίρους μέσω δράσεων οι οποίες:

 • βελτιώνουν την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης και ενισχύουν τη συνάφειά της με την αγορά εργασίας και την κοινωνία·
 • βελτιώνουν το επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προγραμμάτων εκπαίδευσης·
 • ενισχύουν τις ικανότητες διαχείρισης, διακυβέρνησης και καινοτομίας, καθώς και τη διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·
 • αυξάνουν τις ικανότητες των εθνικών αρχών για εκσυγχρονισμό των οικείων συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης με τη στήριξη του καθορισμού, της εφαρμογής και της παρακολούθησης των πολιτικών μεταρρύθμισης·
 • προωθούν την περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία μεταξύ διαφόρων περιφερειών6 του πλανήτη, μέσω κοινών πρωτοβουλιών, ανταλλαγής ορθών πρακτικών και συνεργασίας.

Υποστηρίζονται δύο κατηγορίες σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων:

Κοινά σχέδια: αποσκοπούν στην επίτευξη αποτελεσμάτων που ωφελούν κατά κύριο λόγο και άμεσα τους οργανισμούς από επιλέξιμες Χώρες Εταίρους οι οποίες συμμετέχουν στο σχέδιο. Τα εν λόγω σχέδια εστιάζουν κατά κανόνα σε τρία διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων:

 • στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών·
 • στον εκσυγχρονισμό της διακυβέρνησης, διαχείρισης και λειτουργίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ·
 • στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του ευρύτερου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Διαρθρωτικά σχέδια: αποσκοπούν στη δημιουργία αντίκτυπου στα συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης και στην προώθηση μεταρρυθμίσεων σε εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο στις επιλέξιμες Χώρες Εταίρους. Τα εν λόγω σχέδια εστιάζουν κατά κανόνα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες δραστηριοτήτων:

 • στον εκσυγχρονισμό των πολιτικών, της διακυβέρνησης και της διαχείρισης των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης·
 • στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης και του ευρύτερου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων μπορούν να εφαρμοστούν ως:

 • εθνικά σχέδια, π.χ. σχέδια στα οποία συμμετέχουν ιδρύματα μόνο από μια επιλέξιμη Χώρα Εταίρο·
 • πολύεθνικά σχέδια εντός μιας περιφέρειας, στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο χώρες από την εν λόγω περιφέρεια·
 • πολύεθνικά σχέδια στα οποία συμμετέχουν περισσότερες από μία περιφέρειες, και τουλάχιστον μία χώρα από την κάθε περιφέρεια.

Ποιες δραστηριότητες στηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της δράσης;

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει μεγάλη ευελιξία όσον αφορά τις δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων, υπό τον όρο ότι η πρόταση αποδεικνύει την καταλληλότητα των δραστηριοτήτων για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου.

Τα κοινά σχέδια μπορούν κατά κανόνα να καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως:

 • η ανάπτυξη, η δοκιμή και η προσαρμογή:
  • προγραμμάτων σπουδών, μαθημάτων, υλικού και εργαλείων μάθησης·
  • μεθοδολογιών μάθησης και διδασκαλίας και παιδαγωγικών προσεγγίσεων, ιδίως εκείνων που οδηγούν στην απόκτηση βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, γλωσσικών γνώσεων και επιχειρηματικής εκπαίδευσης και οι οποίες εστιάζουν στη χρήση των ΤΠΕ·
  • νέων μορφών πρακτικής εκπαίδευσης και μελέτης πραγματικών περιπτώσεων στους τομείς των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας·
  • της συνεργασίας μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων·
  • νέων μορφών μάθησης και παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως της στρατηγικής χρήσης της ανοικτής και ευέλικτης μάθησης, της εικονικής κινητικότητας, των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και της καλύτερης αξιοποίησης του δυναμικού των ΤΠΕ·
  • μεθόδων και τα εργαλείων προσανατολισμού, παροχής συμβουλών και εξατομικευμένης καθοδήγησης·
  • εργαλείων και μεθόδων για την επαγγελματοποίηση και την επαγγελματική εξέλιξη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού·
  • διασφάλισης ποιότητας σε επίπεδο προγράμματος και ιδρύματος·
  • νέων συστημάτων και οι νέων δομών διακυβέρνησης και διαχείρισης·
  • σύγχρονων πανεπιστημιακών υπηρεσιών π.χ. σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση, τις διεθνείς σχέσεις, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την παροχή συμβουλών στους φοιτητές, τις ακαδημαϊκές υποθέσεις και την έρευνα·
 • η ενίσχυση της διεθνοποίησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της ικανότητάς τους για αποτελεσματική δικτύωση στην έρευνα και την επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία (διεθνές άνοιγμα των προγραμμάτων σπουδών, υπηρεσίες προς τους φοιτητές, συστήματα κινητικότητας μεταξύ ιδρυμάτων, επιστημονική συνεργασία και μεταφορά γνώσεων κ.λπ.)·
 • ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών (π.χ. για νέα προγράμματα σπουδών και μεθόδους διδασκαλίας, για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών κ.λπ.)·
 • η οργάνωση της κατάρτισης του προσωπικού συμπεριλαμβανομένων του διδακτικού προσωπικού και του προσωπικού υποστήριξης, των τεχνικών, καθώς και των διαχειριστών και των διευθυντικών στελεχών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων .

Ειδικότερα, τα σχέδια μεταρρύθμισης των προγραμμάτων σπουδών αναμένεται να περιλαμβάνουν την κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού και να αντιμετωπίζουν σχετικά θέματα, όπως η διασφάλιση της ποιότητας και η απασχολησιμότητα των αποφοίτων, μέσω σύνδεσης με την αγορά εργασίας. Τα προγράμματα σπουδών πρέπει να έχουν αναγνωριστεί επίσημα πριν από το πέρας της διάρκειας ζωής του σχεδίου. Η διδασκαλία νέων ή επικαιροποιημένων προγραμμάτων πρέπει να ξεκινά κατά τη διάρκεια ζωής του σχεδίου με επαρκή αριθμό φοιτητών και μετεκπαιδευμένων εκπαιδευτικών και να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια τουλάχιστον του ενός τρίτου της συνολικής διάρκειας του σχεδίου. Η κατάρτιση κατά τη διάρκεια των σχεδίων μεταρρύθμισης των προγραμμάτων σπουδών μπορεί να απευθύνεται, επίσης, στο διοικητικό προσωπικό, όπως το προσωπικό βιβλιοθήκης, το προσωπικό εργαστηρίων και το προσωπικό ΤΠ.

Τα διαρθρωτικά σχέδια μπορούν κατά κανόνα να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως:

 • η ενίσχυση της διεθνοποίησης των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης·
 • η πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τις αρχές της διαδικασίας της Μπολόνια (τρεις βασικοί κύκλοι σπουδών, διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση κ.λπ.)·
 • η εφαρμογή μέσων διαφάνειας, όπως τα συστήματα ακαδημαϊκών μονάδων, οι διαδικασίες πιστοποίησης, οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αναγνώριση προηγούμενης και μη τυπικής μάθησης κ.λπ.·
 • η θέσπιση Εθνικών Πλαισίων Προσόντων·
 • η ανάπτυξη και εφαρμογή εσωτερικών και εξωτερικών συστημάτων/κατευθυντήριων οδηγιών διασφάλισης ποιότητας·
 • η ανάπτυξη και εφαρμογή νέων προσεγγίσεων και εργαλείων για τη χάραξη πολιτικής και την παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης αντιπροσωπευτικών φορέων, οργανισμών και ενώσεων·
 • η ενίσχυση της ενσωμάτωσης της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας.

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • έρευνες και μελέτες που αφορούν ειδικά θέματα μεταρρυθμίσεων·
 • συμβουλές σε θέματα πολιτικής και συμβουλές εμπειρογνωμόνων·
 • διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης (που θα πρέπει να οδηγούν σε λειτουργικά συμπεράσματα και συστάσεις)·
 • οργάνωση δράσεων κατάρτισης του προσωπικού σχετικά με θέματα πολιτικής·
 • οργάνωση δράσεων κατάρτισης του προσωπικού (οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την εκπόνηση εγχειριδίων κατάρτισης και κατευθυντήριων γραμμών) που αφορούν το διδακτικό προσωπικό και το προσωπικό υποστήριξης, τους τεχνικούς, καθώς και τους διαχειριστές και τα διευθυντικά στελέχη των πανεπιστημίων·
 • διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης.

Ποιος είναι ο ρόλος των οργανισμών που συμμετέχουν στα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων;

Ανάλογα με τους στόχους των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων, θα πρέπει να συμμετέχουν οι πλέον κατάλληλοι εταίροι που προέρχονται από ευρύ φάσμα τομέων, ώστε να αξιοποιούνται οι διαφορετικές εμπειρίες, τα προφίλ και η εμπειρογνωσία τους και να επιτυγχάνονται συναφή και υψηλής ποιότητας αποτελέσματα. Αυτό είναι σημαντικό προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη και ενεργός συμμετοχή των διαφόρων εταίρων που θα βασίζεται στην κατάλληλη κατανομή καθηκόντων και στη σαφή απόδειξη των ικανοτήτων δικτύωσης, με στόχο αφενός να αυξηθεί ο αντίκτυπος και αφετέρου να είναι δυνατή η αξιοποίηση όλων των διαφορετικών επιπέδων της σύμπραξης και όχι μόνο η ατομική συμμετοχή.

Οι εταίροι πρέπει να υποβάλλουν εξουσιοδοτήσεις7 που θα υπογράφονται από τον συντονιστή και όλους τους εταίρους, οι οποίοι θα εξουσιοδοτούν τον συντονιστή να δρα εξ ονόματός τους και για λογαριασμό τους κατά τη σύναψη πιθανής συμφωνίας και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών της με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού.

Σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους της δράσης, οι συμμετέχοντες οργανισμοί από επιλέξιμες Χώρες Εταίρους προορίζονται να είναι ο στόχος του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων. Οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα που περιγράφονται στην πρόταση πρέπει να αποβλέπουν στο όφελος των επιλέξιμων Χωρών Εταίρων και των οικείων ιδρυμάτων και συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τις επιλέξιμες Χώρες Εταίρους ενθαρρύνονται να ενεργούν ως αιτούντες, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την απαιτούμενη χρηματοδοτική και επιχειρησιακή ικανότητα.

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί από Χώρες του Προγράμματος μεταφέρουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους σε σχέση με τους στόχους του σχεδίου. Ο ρόλος τους είναι να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου. Ως εκ τούτου, οι ανάγκες αυτών των οργανισμών δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση του σχεδίου. Οι εν λόγω οργανισμοί είναι επιλέξιμοι να λάβουν μερίδιο του προϋπολογισμού για να καλύψουν τις δαπάνες που προκύπτουν από τον ρόλο τους.

Επιπλέον, τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης μπορούν να επωφελούνται από τη συμμετοχή των συνεργαζόμενων εταίρων (προαιρετικό). Οι εν λόγω οργανισμοί (για παράδειγμα οι μη ακαδημαϊκοί εταίροι) συμβάλλουν έμμεσα στην υλοποίηση συγκεκριμένων καθηκόντων/δραστηριοτήτων και/ή υποστηρίζουν τη διάδοση των αποτελεσμάτων και τη βιωσιμότητα του σχεδίου. Αυτή η συμβολή μπορεί για παράδειγμα να λάβει τη μορφή της μετάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων, της προσφοράς συμπληρωματικών μαθημάτων ή των δυνατοτήτων απόσπασης ή πρακτικής άσκησης. Οι συνεργαζόμενοι εταίροι δεν προσμετρώνται στον ελάχιστο αριθμό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή υπουργείων που απαιτούνται για τη σύνθεση της σύμπραξης. Για διαχειριστικά ζητήματα που άπτονται της σύμβασης, οι συνεργαζόμενοι εταίροι δεν θεωρούνται μέρος της κοινοπραξίας και, ως εκ τούτου, δεν θεωρούνται δικαιούχοι και οι δαπάνες τους δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της χρηματοδότησης από την ΕΕ.

Ποιος είναι ο ρόλος των οργανισμών που συμμετέχουν σε σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης;

Αιτών/συντονιστής: συμμετέχων οργανισμός που υποβάλλει την πρόταση σχεδίου εξ ονόματος όλων των εταίρων. Ο συντονιστής έχει την πλήρη ευθύνη για τη διασφάλιση της υλοποίησης του σχεδίου βάσει της συμφωνίας. Ο συντονιστικός του ρόλος περιλαμβάνει τα εξής καθήκοντα:

 • εκπροσωπεί και δρά εξ ονόματος των εταίρων του σχεδίου έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·
 • φέρει την οικονομική και νομική ευθύνη για την ορθή επιχειρησιακή, διοικητική και οικονομική υλοποίηση του συνολικού σχεδίου·
 • συντονίζει το σχέδιο σε συνεργασία με τους εταίρους του σχεδίου.

Πλήρεις εταίροι: συμμετέχοντες οργανισμοί από Χώρες του Προγράμματος ή Χώρες Εταίρους που συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων. Κάθε πλήρης εταίρος πρέπει να υπογράφει μια εξουσιοδότηση η οποία μεταβιβάζει στον συντονιστή οργανισμό την ευθύνη να δρα ως ο κύριος δικαιούχος και να δρα εξ ονόματός του κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου.

Συνεργαζόμενοι εταίροι (προαιρετικό): στα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων μπορούν να συμμετέχουν συνεργαζόμενοι εταίροι που συμβάλλουν στην εφαρμογή συγκεκριμένων στόχων/δραστηριοτήτων ή υποστηρίζουν τη διάδοση και τη βιωσιμότητα του σχεδίου. Για τα διαχειριστικά ζητήματα που άπτονται της σύμβασης, οι «συνεργαζόμενοι εταίροι» δεν θεωρούνται μέρος της σύμπραξης και, ως εκ τούτου, δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση, ούτε συνεκτιμώνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού εταίρων που απαιτείται για τη σύνθεση της κοινοπραξίας. Ωστόσο, η συμμετοχή τους και ο ρόλος που διαδραματίζουν στο σχέδιο και σε διάφορες δραστηριότητες πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια.

Συνδεόμενες οντότητες (προαιρετικό): οργανισμοί που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και δραστηριοτήτων του σχεδίου. Οι συνδεόμενες οντότητες πρέπει να προσδιορίζονται στην αίτηση επιχορήγησης και να πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα III (Γλωσσάριο βασικών όρων) του παρόντος οδηγού προγράμματος.

Με ποια κριτήρια αξιολογούνται τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων;

Στη συνέχεια παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων στην ανώτατη εκπαίδευση ώστε να είναι επιλέξιμο για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+:

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες Χώρες Εταίροι

Χώρες Εταίροι που ανήκουν στις περιφέρειες 1 έως 4 και 6 ως 11 (βλέπε ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο Μέρος A του παρόντος οδηγού).

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί8

Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι:

 • κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, με τις συνδεόμενες οντότητές του (αν υπάρχουν), ο οποίος προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα που οδηγούν σε πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης και αναγνωρισμένους τίτλους προσόντων ανώτατου εκπαιδευτικού επιπέδου9 (ορίζεται ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και αναγνωρίζεται ως τέτοιο από τις αρμόδιες αρχές)

ή

 • οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, με τις συνδεόμενες οντότητές του (αν υπάρχουν), που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:
  • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)·
  • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων)·
  • κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων·
  • ερευνητικό ινστιτούτο·
  • ίδρυμα·
  • σχολείο/ίδρυμα (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική ως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)·
  • μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση, ΜΚΟ (συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ή διεθνών ενώσεων ή δικτύων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, ενώσεων φοιτητών ή καθηγητών κ.λπ.)·
  • πολιτιστικός οργανισμός, βιβλιοθήκη ή μουσείο·
  • φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης.

Κάθε συμμετέχων οργανισμός πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος ή σε επιλέξιμη Χώρα Εταίρο.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε Χώρα του Προγράμματος πρέπει να διαθέτουν έγκυρο Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE). Δεν απαιτείται Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση για τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε επιλέξιμες Χώρες Εταίρους.

Οι ενώσεις ή οργανισμοί ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με αποστολή την προώθηση, τη βελτίωση και τη μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και τη συνεργασία εντός της Ευρώπης και μεταξύ της Ευρώπης και άλλων μερών του κόσμου, είναι επιλέξιμα. Εφόσον οι εν λόγω ενώσεις, οργανισμοί ή δίκτυα καλύπτουν και άλλους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι δραστηριότητές τους πρέπει να επικεντρώνονται κυρίως στην ανώτατη εκπαίδευση και να περιγράφονται με σαφήνεια στα καταστατικά και τις δομές διακυβέρνησής τους. Μια ένωση, ένας οργανισμός ή ένα δίκτυο ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης θα υπολογίζεται ως μία νομική οντότητα/συνεργαζόμενο ίδρυμα, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία οντότητα από τη χώρα στην οποία βρίσκεται η έδρα της/του. Οι εν λόγω οργανισμοί δεν θεωρούνται ως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μόνο τα μέλη που είναι εγκατεστημένα στις χώρες του προγράμματος ή στις επιλέξιμες Χώρες Εταίρους μπορούν να επωφεληθούν από την επιχορήγηση.

Οι διεθνείς κυβερνητικοί οργανισμοί μπορούν να συμμετέχουν ως εταίροι σε σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων σε αυτοχρηματοδοτούμενη βάση.

Ειδική διάταξη για την Ουκρανία: στην περίπτωση της Ουκρανίας, επιλέξιμα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θεωρούνται μόνο αυτά που είναι αναγνωρισμένα από το υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης της Ουκρανίας (για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνείτε με τα Εθνικά Γραφεία Erasmus+ στην Ουκρανία).

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Οι ακόλουθες κατηγορίες συμμετεχόντων οργανισμών μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης: 

 • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα·
 • ένωση ή οργανισμός ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·
 • μόνο για τα διαρθρωτικά σχέδια: οργανισμός πρυτάνεων, καθηγητών ή φοιτητών νομικά αναγνωρισμένος, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο,

εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος ή σε επιλέξιμη Χώρα Εταίρο.

Ο οργανισμός αυτός υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Εξαίρεση: οι συμμετέχοντες οργανισμοί από την Λιβύη και τη Συρία (Περιφέρεια 3), καθώς και από τη Ρωσική Ομοσπονδία (Περιφέρεια 4) δεν έχουν δικαίωμα να ενεργούν ως αιτούντες.

Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών

Τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων πρέπει να τηρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

Για σχέδια που απευθύνονται μόνο σε μια Χώρα Εταίρο (εθνικά σχέδια):

Στο σχέδιο πρέπει να συμμετέχουν μια επιλέξιμη Χώρα Εταίρος και τουλάχιστον δύο Χώρες του Προγράμματος.

Στα εν λόγω σχέδια πρέπει να συμμετέχουν, ως πλήρεις εταίροι, ένας ελάχιστος αριθμός ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ως ακολούθως:

 • τουλάχιστον ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από τουλάχιστον δύο εκ των Χωρών του Προγράμματος που συμμετέχουν στο σχέδιο·
 • τουλάχιστον τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τη Χώρα Εταίρο που συμμετέχει στο σχέδιο·
 • στα σχέδια πρέπει να συμμετέχει ίσος αριθμός ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τις Χώρες Εταίρους και από τις Χώρες του Προγράμματος.

Εξαίρεση: στις Χώρες Εταίρους, όπου ο αριθμός των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι μικρότερος από 5 σε όλη τη χώρα ή σε περιπτώσεις όπου ένα μόνο ίδρυμα αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% του συνόλου των φοιτητών της χώρας, οι αιτήσεις που περιλαμβάνουν ένα μόνο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα για τις εν λόγω χώρες θα γίνονται δεκτές.

Για σχέδια που απευθύνονται σε δύο ή περισσότερες Χώρες Εταίρους (πολύ-εθνικά σχέδια):

Στο σχέδιο πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο επιλέξιμες Χώρες Εταίροι και τουλάχιστον δύο Χώρες του Προγράμματος Οι Χώρες Εταίροι μπορεί να προέρχονται από την ίδια περιφέρεια10 ή οι διάφορες περιφέρειες που καλύπτονται από τη δράση.

Στα εν λόγω σχέδια πρέπει να συμμετέχουν, ως πλήρεις εταίροι, ένας ελάχιστος αριθμός ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ως ακολούθως:

 • τουλάχιστον ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από τουλάχιστον δύο εκ των Χωρών του Προγράμματος που συμμετέχουν στο σχέδιο·
 • τουλάχιστον δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τη Χώρα Εταίρο που συμμετέχει στο σχέδιο·
 • στα σχέδια πρέπει να συμμετέχει ίσος αριθμός ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τις Χώρες Εταίρους και από τις Χώρες του Προγράμματος.

Εξαίρεση: στις Χώρες Εταίρους όπου ο αριθμός των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι μικρότερος από 5 σε όλη τη χώρα ή σε περιπτώσεις όπου ένα μόνο ίδρυμα αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% του συνόλου των φοιτητών της χώρας, οι αιτήσεις που περιλαμβάνουν ένα μόνο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα για τις εν λόγω χώρες θα γίνονται δεκτές, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχέδια περιλαμβάνουν ίσο αριθμό συμμετεχόντων ιδρυμάτων από τις Χώρες Εταίρους και από τις Χώρες του Προγράμματος.

Πρόσθετα κριτήρια που ισχύουν για:

 • Διαρθρωτικά σχέδια: στα σχέδια πρέπει επίσης να συμμετέχουν, ως πλήρεις εταίροι, τα υπουργεία, που είναι υπεύθυνα για την ανώτατη εκπαίδευση σε κάθε μία από τις επιλέξιμες Χώρες Εταίρους, στις οποίες στοχεύουν τα σχέδια.
 • Σχέδια στα οποία συμμετέχουν εταίροι από την Περιφέρεια 4 (Ρωσική Ομοσπονδία) πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία άλλη Χώρα Εταίρο.
 • Σχέδια στα οποία συμμετέχουν εταίροι από την Περιφέρεια 8 (Λατινική Αμερική), πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο Χώρες Εταίρους από την εν λόγω περιφέρεια.

Λοιπά κριτήρια

Στην περίπτωση που μια ένωση, οργανισμός ή δίκτυο ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων συμμετέχει σε ένα σχέδιο, τα κριτήρια που αναφέρονται στον ελάχιστο αριθμό των συμμετεχόντων οργανισμών πρέπει να τηρούνται, θεωρώντας την ένωση/οργανισμό/δίκτυο ως έναν μόνο εταίρο από τη χώρα στην οποία βρίσκεται η έδρα τους. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω οργανισμοί δεν μπορούν να εκληφθούν ως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Διάρκεια του σχεδίου

Τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων μπορούν να διαρκέσουν δύο ως τρία έτη. Η διάρκεια του σχεδίου πρέπει να επιλέγεται στο στάδιο της υποβολής της αίτησης ανάλογα με τον στόχο του σχεδίου και το είδος των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται σε βάθος χρόνου.

Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, παράταση της επιλέξιμης περιόδου μπορεί να χορηγηθεί μέχρι 12 μήνες εφόσον καθίσταται αδύνατο για τον συντονιστή να ολοκληρώσει το σχέδιο εντός της προγραμματισμένης χρονικής περιόδου.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 7 Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν στις 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους ή στις 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που περιγράφονται στο Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Οι αιτούντες οργανισμοί ενδέχεται επίσης να αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Mέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Κριτήρια χορήγησης

Το σχέδιο θα αξιολογείται με μια διαδικασία δύο βημάτων με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Βήμα 1

Συνάφεια του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Η πρόταση και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα συμφωνούν με τους στόχους της δράσης ανάπτυξης ικανοτήτων στη στοχευμένη χώρα/στις στοχευμένες χώρες.
 • Η πρόταση αναλύει με σαφήνεια τις εθνικές ή περιφερειακές προτεραιότητες που έχουν τεθεί στο πρόγραμμα για τη στοχευόμενη χώρα/τις στοχευόμενες χώρες ή την περιφέρεια/τις περιφέρειες.
 • Η πρόταση εξηγεί γιατί οι προγραμματισμένες δραστηριότητες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα ικανοποιούν τις ανάγκες των ομάδων στόχου κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 • Η πρόταση ενσωματώνεται στη στρατηγική εκσυγχρονισμού, ανάπτυξης και διεθνοποίησης των στοχευμένων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και συνάδει με τις στρατηγικές ανάπτυξης της ανώτατης εκπαίδευσης στις επιλέξιμες Χώρες Εταίρους, συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης προσοχής στην ένταξη, την πολυμορφία και τους κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούντες συμμετέχοντες, κατά περίπτωση.
 • Οι στόχοι της πρότασης είναι σαφείς, ρεαλιστικοί και κατάλληλοι, και βασίζονται σε μια πραγματική και ουσιαστική ανάλυση των αναγκών.
 • Η πρόταση είναι καινοτόμος και/ή συμπληρωματική προς άλλες πρωτοβουλίες ή σχέδια που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ή προηγούμενων δράσεων.
 • Η πρόταση καταδεικνύει ότι δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν παρόμοια αποτελέσματα μέσω εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών χρηματοδοτήσεων.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Οι δραστηριότητες που προτείνονται κατά τη διάρκεια ζωής του σχεδίου είναι υψηλής ποιότητας, σκόπιμες και κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων και των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων.
 • Η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι καινοτόμος, εφικτή και κατάλληλη για να επιτευχθούν τα προβλεπόμενα αποτελέσματα.
 • Η πρόταση είναι αποδοτική από πλευράς κόστους και διαθέτει επαρκείς πόρους για κάθε δραστηριότητα.
 • Ο γενικότερος σχεδιασμός του σχεδίου διασφαλίζει συνοχή μεταξύ των στόχων, της μεθοδολογίας, των δραστηριοτήτων και του προτεινόμενου προϋπολογισμού του σχεδίου.
 • Το πρόγραμμα εργασίας είναι σαφές και ρεαλιστικό, με σαφώς καθορισμένες δραστηριότητες, ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, σαφή επιδιωκόμενα αποτελέσματα και σημαντικούς επί μέρους στόχους. Καταδεικνύει μια λογική και ορθή ικανότητα προγραμματισμού και προβλέπει κατάλληλη περίοδο προετοιμασίας, υλοποίησης, αξιολόγησης, παρακολούθησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων.
 • Οι προκλήσεις/κίνδυνοι της πρότασης προσδιορίζονται με σαφήνεια και προβλέπονται κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισής τους. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέτρα ποιοτικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών και των κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική, έγκαιρη και εντός του προϋπολογισμού υλοποίηση του σχεδίου. Παρέχονται αξιόπιστες πηγές για την επαλήθευση των δεικτών μέτρησης των αποτελεσμάτων της δράσης.

Ποιότητα της ομάδας του σχεδίου και των ρυθμίσεων συνεργασίας

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Η πρόταση βασίζεται στην ισχυρή και συμπληρωματική σύμπραξη των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
 • Η ομάδα του σχεδίου διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες, την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη διαχειριστική στήριξη για την επιτυχή υλοποίηση όλων των πτυχών της πρότασης.
 • Κατά περίπτωση, στην πρόταση συμμετέχουν επίσης οι πλέον κατάλληλοι μη ακαδημαϊκοί εταίροι που προέρχονται από ευρύ φάσμα τομέων, ώστε να αξιοποιούνται οι διαφορετικές εμπειρίες, τα προφίλ και η εμπειρογνωσία τους.
 • Η κατανομή των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων πραγματοποιείται με σαφή και κατάλληλο τρόπο και καταδεικνύει τη δέσμευση και την ενεργό συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων οργανισμών ανάλογα με την εμπειρογνωσία και τις ικανότητές τους.
 • Προτείνεται αποτελεσματικός μηχανισμός για τη διασφάλιση του ορθού συντονισμού, της αποτελεσματικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της απρόσκοπτης επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων ατόμων και οργανισμών καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.
 • Οι συμμετέχοντες οργανισμοί από επιλέξιμες Χώρες Εταίρους συμβάλλουν σε ικανοποιητικό βαθμό στην υλοποίηση της δράσης και στη λήψη αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένης της λήψης μέτρων για την επίλυση συγκρούσεων).
 • Η πρόταση περιλαμβάνει ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που δεν έχουν αξιοποιήσει στο παρελθόν στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Αντίκτυπος και βιωσιμότητα

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Η πρόταση έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ικανότητες των συμμετεχόντων οργανισμών (κυρίως ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) στις επιλέξιμες Χώρες Εταίρους, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της ανώτατης εκπαίδευσης, προκειμένου να τους βοηθήσει να ανοιχτούν στο σύνολο της κοινωνίας, στην αγορά εργασίας και στον υπόλοιπο κόσμο και θα στηρίξει την ικανότητά τους για διεθνή συνεργασία.
 • Η πρόταση παράγει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και πέρα των συμμετεχόντων οργανισμών σε τοπικό/περιφερειακό/εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Έχουν ληφθεί μέτρα για την αξιολόγηση του αποτελεσματικού αντίκτυπου που θα επιτύχει η πρόταση.
 • Το σχέδιο διάδοσης κατά τη διάρκεια και πέραν της διάρκειας ζωής του σχεδίου είναι σαφές και αποτελεσματικό, με τον προσδιορισμό κατάλληλων πόρων σε κάθε συμμετέχοντα οργανισμό, προκειμένου να διασφαλίζεται η υψηλής ποιότητας διάδοση των εμπειριών και των αποτελεσμάτων του σχεδίου στα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Η πρόταση εξασφαλίζει την πραγματική βιωσιμότητα των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου, ιδίως μέσω της προσέλκυσης συγχρηματοδότησης ή άλλων μορφών στήριξης. Διασφαλίζει επίσης την ενσωμάτωση και την αποτελεσματική χρήση/εφαρμογή των αποτελεσμάτων του σχεδίου.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου αξιολόγησης, οι αιτήσεις μπορούν να συγκεντρώσουν έως 100 βαθμούς. Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 15 βαθμούς για την κατηγορία «συνάφεια του σχεδίου».

Μετά το Βήμα 1 της αξιολόγησης, οι προτάσεις που πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις ποιότητας θα κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία τους. Για τη μετάβαση στο Βήμα 2, δημιουργείται μια λίστα αιτήσεων ανά περιφέρεια με το διπλάσιο εκτιμώμενο αριθμό χρηματοδοτούμενων σχεδίων (με βάση τον διαθέσιμο περιφερειακό προϋπολογισμό11.

Βήμα 2

Στο Βήμα 2, τα σχέδια αξιολογούνται με βάση ένα επιπλέον κριτήριο:

Εφαρμοσιμότητα του σχεδίου στη στοχευμένη περιφέρεια/στις στοχευμένες περιφέρειες

Ν/Ο

 • Η πρόταση είναι εφικτή στο τοπικό πλαίσιο της Χώρας Εταίρου/των Χωρών Εταίρων που αφορά η αίτηση. Για την αξιολόγηση αυτού του κριτηρίου, η Επιτροπή Αξιολόγησης επικουρείται από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ στις εν λόγω χώρες.

Ως αποτέλεσμα του Βήματος 2, μια σειρά από προτάσεις που θεωρούνται υλοποιήσιμες στις στοχευμένες περιφέρειες θα προτείνονται επίσημα για χρηματοδότηση, σύμφωνα με την κατάταξη σε φθίνουσα σειρά εντός των ορίων του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά περιφερειακό κονδύλιο και κατ’ ανώτατο όριο τρεις προτάσεις ανά αιτούντα οργανισμό συνολικά. Επιπλέον, θα δίνεται προσοχή στη διασφάλιση επαρκούς γεωγραφικής εκπροσώπησης στο εσωτερικό μιας περιφέρειας όσον αφορά τον αριθμό των σχεδίων ανά χώρα.

Η αποδοχή της αίτησης δεν συνιστά υποχρέωση καταβολής χρηματοδότησης ίσης με το ποσό που ζήτησε ο αιτών. Η αιτούμενη χρηματοδότηση μπορεί να μειωθεί βάσει των χρηματοδοτικών κανόνων που ισχύουν για τη δράση και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Προτεραιότητες

Ανάλογα με τις χώρες που συμμετέχουν στο σχέδιο, μπορούν να ορίζονται εθνικές, περιφερειακές ή οριζόντιες προτεραιότητες και για τις δύο κατηγορίες σχεδίων (κοινά σχέδια και διαρθρωτικά σχέδια). Στην περίπτωση αυτή, τα σχέδια πρέπει να καταδεικνύουν τον τρόπο και τον βαθμό που καλύπτουν αυτές τις προτεραιότητες.

Οι προτάσεις που δεν τηρούν τις εθνικές και/ή περιφερειακές και οριζόντιες προτεραιότητες δεν θα εξετάζονται για χρηματοδότηση. Οι διατοµεακές προτεραιότητες θα εκτιμώνται κατά το στάδιο της επιλογής μεταξύ προτάσεων παρόμοιας ποιότητας.

Προτείνονται τρεις κατηγορίες εθνικών/περιφερειακών προτεραιοτήτων, οι οποίες καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

 • βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε διάφορους τομείς (για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών)·
 • βελτίωση της διαχείρισης και της λειτουργίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·
 • ανάπτυξη του τομέα ανώτατης εκπαίδευσης στο πλαίσιο της κοινωνίας γενικότερα.

Τα εθνικά σχέδια, στις χώρες όπου έχουν τεθεί εθνικές προτεραιότητες, πρέπει να συμμορφώνονται με τις εθνικές προτεραιότητες. Για τις άλλες χώρες, τα σχέδια πρέπει να συμμορφώνονται με τις περιφερειακές προτεραιότητες.

Τα πολυεθνικά) σχέδια, δηλαδή τα σχέδια στα οποία συμμετέχουν ιδρύματα από τουλάχιστον δύο επιλέξιμες Χώρες Εταίρους, πρέπει να τηρούν τις περιφερειακές προτεραιότητες ή τις εθνικές προτεραιότητες (κατά περίπτωση) των σχετικών επιλέξιμων Χωρών Εταίρων που συμμετέχουν. Συγκεκριμένα, το θέμα του σχεδίου πρέπει να αναφέρεται ως περιφερειακή προτεραιότητα για κάθε μία από τις συμμετέχουσες Χώρες Εταίρους ή ως εθνική προτεραιότητα για κάθε μία από τις σχετικές συμμετέχουσες Χώρες Εταίρους. Προτεραιότητα δίνεται σε σχέδια που επικεντρώνονται σε τομείς σπουδών που δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς από προηγούμενα ή υφιστάμενα σχέδια και τα οποία περιλαμβάνουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Χώρας Εταίρου που δεν είχε επωφεληθεί από πρόγραμμα και/ή στην προηγούμενη γενιά προγραμμάτων ή είχε περιορισμένη συμμετοχή σε αυτά.

Ο αναλυτικός κατάλογος προτεραιοτήτων που ισχύουν για τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων θα δημοσιευτεί στους ιστότοπους του Εκτελεστικού Οργανισμού.

Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζετε για τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων;

Η δράση ανάπτυξης ικανοτήτων στην ανώτατη εκπαίδευση υλοποιείται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Νέας Συναίνεσης για την Ανάπτυξη της ΕΕ12.

Περιφερειακή συνεργασία

Η περιφερειακή (χώρες εντός της ιδίας περιφέρειας) και διαπεριφερειακή συνεργασία (συνεργασία μεταξύ διαφόρων περιφερειών του κόσμου) πρέπει να είναι συναφής και να αιτιολογείται βάσει λεπτομερούς ανάλυσης των κοινών αναγκών και στόχων. Η επιλογή των χωρών πρέπει να είναι κατάλληλη και συνεπής με τους προτεινόμενους στόχους, ιδίως στις περιπτώσεις χωρών από διάφορες περιφέρειες. Η διαπεριφερειακή συνεργασία είναι εφικτή σε πολυεθνικά σχέδια υπό την προϋπόθεση ότι το θέμα της πρότασης αναφέρεται ως περιφερειακή προτεραιότητα ή εθνική προτεραιότητα (κατά περίπτωση) για όλες τις σχετικές επιλέξιμες Χώρες Εταίρους.

Αντίκτυπος και διάδοση

Τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων αναμένεται να έχουν μακροπρόθεσμο διαρθρωτικό αντίκτυπο στα συστήματα, στους οργανισμούς/ιδρύματα και στα μεμονωμένα άτομα στις επιλέξιμες Χώρες Εταίρους. Τα σχέδια πρέπει να καταδεικνύουν τον καινοτόμο χαρακτήρα τους, τον αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων τους και τον τρόπο που σκοπεύουν να διατηρήσουν ή να αναπτύξουν τα αποτελέσματα μετά το τέλος του σχεδίου. Κατά περίπτωση, τα σχέδια πρέπει να δείχνουν ότι αξιοποιούν τα αποτελέσματα προηγούμενων σχεδίων που έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ, όπως τα σχέδια στο πλαίσιο των προηγούμενων προγραμμάτων Alfa, Edulink, Erasmus Mundus και Tempus. Κάθε πρόταση πρέπει να δείχνει τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα του σχεδίου μπορούν να διαδοθούν στις σχετικές ομάδες στόχους. Δεν θα επιλέγονται προτάσεις διαρθρωτικών σχεδίων που αποβλέπουν κυρίως στη δημιουργία αντίκτυπου σε θεσμικό επίπεδο χωρίς να αποδεικνύουν ότι το σχέδιο θα έχει αντίκτυπο σε εθνικό επίπεδο.

Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης για (κοινά και διαρθρωτικά) σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων;

Η χρηματοδοτική στήριξη των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων του Erasmus+ βασίζεται σε εκτιμώμενο προϋπολογισμό που συνδυάζει τη συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης με τις πραγματικές δαπάνες.

Τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης συνεπάγονται μεγάλη ποικιλία δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού, των δαπανών μετακίνησης και διαμονής, των δαπανών εξοπλισμού, των δαπανών υπεργολαβίας, των δαπανών για τη διάδοση πληροφοριών, των δαπανών δημοσίευσης, μετάφρασης, των γενικών δαπανών κ.λπ.

Ο όρος «επιχορήγηση» αναφέρεται στο ποσό χρηματοδότησης που μπορεί να ζητηθεί από το πρόγραμμα και αντιπροσωπεύει τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σχέδιο. Δεν πρέπει να συγχέεται με το συνολικό κόστος ενός σχεδίου το οποίο περιλαμβάνει, επίσης, τη συγχρηματοδότηση από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα και τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Η επιχορήγηση της ΕΕ για τα σχέδια πρέπει να θεωρείται ως συνεισφορά για την κάλυψη μέρους των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιούνται από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην αίτηση/στο σχέδιο. Η συμμετοχή σε ένα σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων απαιτεί κατ' ανάγκη συγχρηματοδότηση από την πλευρά των δικαιούχων ιδρυμάτων. Ως εκ τούτου, η συγχρηματοδότηση πρέπει να εκτιμάται από τους εταίρους του σχεδίου σε αρχικό στάδιο, κατά την προετοιμασία της αίτησης.

Η αρχή της συγχρηματοδότησης έχει ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής προσέγγισης και ειδικότερα για τον καθορισμό του ύψους της συνεισφοράς στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του προϋπολογισμού/ της επιχορήγησης του σχεδίου. Ως εκ τούτου, οι αιτούντες και δικαιούχοι πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία της συγχρηματοδότησης που διατίθενται για σκοπούς ενημέρωσης και διαφάνειας. Δεν απαιτείται η προσκόμιση απόδειξης δαπανών ή δικαιολογητικών εγγράφων.

Παρότι η υλοποίηση του σχεδίου μπορεί να απαιτεί άλλα είδη δαπανών (όπως δαπάνες διάδοσης, δημοσίευσης, μετάφρασης σε περίπτωση μη υπεργολαβίας, γενικές δαπάνες), οι δαπάνες αυτές δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της προτεινόμενης επιχορήγησης. Συνεπώς, θα πρέπει να καλύπτονται μέσω συγχρηματοδότησης.

Η οικονομική έκθεση για τα στοιχεία του προϋπολογισμού με βάση τη συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης (συνεισφορά σε έξοδα προσωπικού, δαπάνες μετακίνησης και διαμονής) πρέπει να βασίζεται στην αρχή του «γενεσιουργού γεγονότος». Οι δικαιούχοι πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι δραστηριότητες αυτές έχουν όντως υλοποιηθεί με τον δέοντα τρόπο και ότι έχουν επιτευχθεί αποτελέσματα. Εντούτοις δεν οφείλουν να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων. Κατά συνέπεια, οι δικαιούχοι θα μπορούν να διαχειρίζονται με ευέλικτο τρόπο τα κονδύλια που χορηγούνται για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών για την υλοποίηση του σχεδίου, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις ως προς τις δραστηριότητες και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Η οικονομική έκθεση για τα στοιχεία του προϋπολογισμού με βάση το πραγματικό κόστος (εξοπλισμός και υπεργολαβία) βασίζεται στις πραγματικές δαπάνες οι οποίες πρέπει να είναι δεόντως τεκμηριωμένες (βλέπε κατωτέρω).

Η προτεινόμενη επιχορήγηση δεν πρέπει να υπερβαίνει ποτέ το ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης και θα εξαρτάται από:

 • το ποσό της επιχορήγησης που ζητείται από τον αιτούντα, την επιλεξιμότητα των δραστηριοτήτων και την οικονομική αποδοτικότητα του σχεδίου·
 • τον συνολικό προϋπολογισμό που διατίθεται για τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων.

Οι αναλυτικοί χρηματοδοτικοί όροι εφαρμογής του σχεδίου πρέπει να συμφωνούνται από τους εταίρους και να επισημοποιούνται με συμφωνία σύμπραξης η οποία θα συνάπτεται κατά την έναρξη του σχεδίου.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση;

Έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης

Οι αιτούντες μπορούν να ζητήσουν χρηματοδοτική ενίσχυση για τις υψηλές δαπάνες μετακίνησης από την κατηγορία προϋπολογισμού «έκτακτες δαπάνες» (μέχρι και το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών: βλέπε «Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;»). Αυτό θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες θα μπορούν να αποδείξουν ότι οι συνήθεις κανόνες χρηματοδότησης (με βάση το μοναδιαίο κόστος ανά ζώνη απόστασης ταξιδιού) δεν καλύπτουν το 65% τουλάχιστον των δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων. Από τη στιγμή που απονέμονται, οι έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης αντικαθιστούν τις συνήθεις δαπάνες μετακίνησης.

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες χρηματοδότησης (σε ευρώ):

Ελάχιστη επιχορήγηση της ΕΕ για τα κοινά και διαρθρωτικά σχέδια: 500.000 EUR

Μέγιστη επιχορήγηση της ΕΕ για τα κοινά και διαρθρωτικά σχέδια: 1.000.000 EUR

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό/ανώτατο όριο

Κανόνας κατανομής

Δαπάνες προσωπικού

Συνεισφορά στις δαπάνες προσωπικού το οποίο εκτελεί καθήκοντα που είναι άμεσα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης

B4.1 ανά συμμετέχοντα διαχειριστή ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο

Μέχρι και το 40% της συνολικής επιχορήγησης

Υπό τον όρο ότι οι αιτούντες οφείλουν να αιτιολογούν το είδος και το ύψος των απαιτούμενων πόρων σε σχέση με την υλοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων. Η συνεισφορά παρέχεται υπό τον όρο ότι ο μισθός για τα ίδια καθήκοντα καταβάλλεται μόνο μία φορά.

B4.2 ανά συμμετέχοντα ερευνητή/καθηγητή/εκπαιδευτή ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο

B4.3 ανά συμμετέχοντα τεχνικό ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο

B4.4 ανά συμμετέχον μέλος του διοικητικού προσωπικού ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο

Δαπάνες μετακίνησης

Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης των φοιτητών και του προσωπικού που συμμετέχουν στο σχέδιο, από τον τόπο καταγωγής τους στον τόπο της δραστηριότητας μετ΄επιστροφής (συμπεριλαμβανομένων των τελών θεώρησης και των σχετικών δαπανών υποχρεωτικής ασφάλισης, ταξιδιωτικής ασφάλισης και των δαπανών ακύρωσης εφόσον δικαιολογούνται).

Οι δραστηριότητες και οι συναφείς μετακινήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται στις χώρες που συμμετέχουν στο σχέδιο. Οποιαδήποτε εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα πρέπει να εγκρίνεται από τον αρμόδιο οργανισμό. Για τον λεπτομερή κατάλογο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων, βλέπε Παράρτημα I του παρόντος οδηγού.

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης

Για αποστάσεις μεταξύ 10 και 99 χλμ.:

20 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με την απόσταση ανά συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή13. Ο αιτών πρέπει να δηλώνει την απόσταση ενός ταξιδιού απλής μετάβασης για τον υπολογισμό του ποσού της επιχορήγησης της ΕΕ που θα χορηγηθεί ως ενίσχυση για το ταξίδι μετ' επιστροφής14. Χρηματοδοτική στήριξη θα παρέχεται μόνο για ταξίδια που σχετίζονται άμεσα με την επίτευξη των στόχων του σχεδίου.

Για αποστάσεις μεταξύ 100 και 499 χλμ.:

180 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.:

 275 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 2.000 και 2.999 χλμ.:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 3.000 και 3.999 χλμ.: 530 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 4.000 και 7.999 χλμ.:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις 8.000 χλμ και πάνω:

1.500 EUR ανά συμμετέχοντα

Δαπάνες διαμονής

Έξοδα διαβίωσης, στέγασης, χρήσης τοπικών και δημόσιων συγκοινωνιών, όπως λεωφορεία και ταξί, έξοδα προσωπικής ή προαιρετικής ασφάλισης υγείας.

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης

Προσωπικό

έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας: 120 EUR ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα

+

μεταξύ της 15ης και της 60ής ημέρας της δραστηριότητας: 70 EUR ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα

+

από την 61η ημέρα της δραστηριότητας έως και 3 μήνες: 50 EUR ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής (συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης) των συμμετεχόντων.

Φοιτητές

έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας: 55 EUR ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα

+

μεταξύ της 15ης και της 90ής ημέρας της δραστηριότητας: 40 EUR ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα

Εξοπλισμός

Συνεισφορά για την αγορά του εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση του σχεδίου. Παρέχεται στήριξη μόνο για τον εξοπλισμό που αγοράζεται προς όφελος των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις Χώρες Εταίρους

Πραγματικές δαπάνες

100% των επιλέξιμων δαπανών

Μέχρι και το 30% της συνολικής επιχορήγησης

Υπό τον εξής όρο: το αίτημα χρηματοδοτικής στήριξης για την κάλυψη των εν λόγω δαπανών πρέπει να αιτιολογείται στο έντυπο της αίτησης

Υπεργολαβία

Στήριξη για δαπάνες υπεργολαβίας που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των δαπανών για τους υποχρεωτικούς οικονομικούς ελέγχους (πιστοποιητικό ελέγχου) και για κάθε εξωτερική διαδικασία διασφάλισης ποιότητας.

Η ανάθεση υπεργολαβίας για καθήκοντα που σχετίζονται με τη διαχείριση του σχεδίου δεν είναι επιλέξιμη.

Πραγματικές δαπάνες

100% των επιλέξιμων δαπανών

Μέχρι και το 10% της συνολικής επιχορήγησης

Η ανάθεση υπεργολαβίας σε εξωτερικούς φορείς πρέπει να πραγματοποιείται σε εξαιρετικές περιστάσεις. Οι ειδικές ικανότητες και η ιδιαίτερη εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου πρέπει να είναι διαθέσιμες εντός της κοινοπραξίας και να καθορίζουν τη σύνθεσή της.

Έκτακτες δαπάνες Υψηλές δαπάνες μετακίνησης συμμετεχόντων (για λεπτομέρειες, βλέπε ενότητα «Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση»). Πραγματικές δαπάνες Υψηλές δαπάνες μετακίνησης: μέχρι και το 80% των επιλέξιμων δαπανών

Πίνακας Α – Δαπάνες του προσωπικού (ποσά σε ευρώ ανά ημέρα) στις Χώρες του Προγράμματος

Η κατηγορία του προσωπικού που λαμβάνεται υπόψη εξαρτάται από τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν στο πλαίσιο του σχεδίου και όχι από το αξίωμα ή τον τίτλο του ατόμου. Αυτό σημαίνει ότι οι δαπάνες προσωπικού που σχετίζονται, για παράδειγμα, με διοικητικό καθήκον που έχει εκτελεστεί από έναν ακαδημαϊκό πρέπει να χρεώνονται σύμφωνα με την κατηγορία «Διοικητικό προσωπικό». Οι ρυθμίσεις για τον υπολογισμό των πραγματικών αποδοχών του προσωπικού που συμμετέχει στο σχέδιο καθορίζονται από κοινού από τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο σχέδιο, εγκρίνονται από τους αρμόδιους διαχειριστές για την απασχόληση του προσωπικού και περιλαμβάνονται στη συμφωνία σύμπραξης που υπογράφεται από τους εταίρους κατά την έναρξη του σχεδίου.

Το μοναδιαίο κόστος δαπάνης που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της επιχορήγησης είναι το μοναδιαίο κόστος δαπάνης της χώρας στην οποία έχει προσληφθεί το μέλος του προσωπικού, ανεξάρτητα από το πού θα εκτελεστούν τα καθήκοντα (π.χ. αν ένα μέλος του προσωπικού οργανισμού της χώρας Α απασχολείται (μερικώς) στη χώρα Β θα εφαρμόζεται το μοναδιαίο κόστος δαπάνης της χώρας Α).

Διαχειριστής

Καθηγητής/ Εκπαιδευτής/ Ερευνητής/

Εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας

Τεχνικός

Διοικητικό προσωπικό15

B4.1

B4.2

B4.3

B4.4

Δανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Σουηδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία

294

241

190

157

Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία

280

214

162

131

Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία

164

137

102

78

Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία

88

74

55

39

Πίνακας Β – Δαπάνες του προσωπικού (ποσά σε ευρώ ανά ημέρα) στις Χώρες Εταίρους

Η κατηγορία του προσωπικού που λαμβάνεται υπόψη εξαρτάται από τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν στο πλαίσιο του σχεδίου και όχι από το αξίωμα ή τον τίτλο του ατόμου. Αυτό σημαίνει ότι οι δαπάνες προσωπικού που σχετίζονται, για παράδειγμα, με διοικητικό καθήκον που έχει εκτελεστεί από έναν ακαδημαϊκό πρέπει να χρεώνονται σύμφωνα με την κατηγορία «Διοικητικό προσωπικό». Οι ρυθμίσεις για τον υπολογισμό των πραγματικών αποδοχών του προσωπικού που συμμετέχει στο σχέδιο καθορίζονται από κοινού από τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο σχέδιο, εγκρίνονται από τους αρμόδιους για την απασχόληση του προσωπικού διαχειριστές και περιλαμβάνονται στη συμφωνία σύμπραξης που υπογράφεται από τους εταίρους κατά την έναρξη του σχεδίου.

Το μοναδιαίο κόστος δαπάνης που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της επιχορήγησης είναι το μοναδιαίο κόστος δαπάνης της χώρας στην οποία έχει προσληφθεί το μέλος του προσωπικού, ανεξάρτητα από το πού θα εκτελεστούν τα καθήκοντα (π.χ. αν ένα μέλος του προσωπικού οργανισμού της χώρας Α απασχολείται (μερικώς) στη χώρα Β θα εφαρμόζεται το μοναδιαίο κόστος δαπάνης της χώρας Α).

Διαχειριστής

Καθηγητής/Εκπαιδευτής/Ερευνητής

Τεχνικός

Διοικητικό προσωπικό16

B4.1

B4.2

B4.3

B4.4

Ισραήλ

166

132

102

92

Αλβανία, Ανγκόλα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αργεντινή, Μπαρμπάντος, Βοσνία -Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Κολομβία, Κομόρες, Νήσοι Κουκ, Ντομίνικα, Γκαμπόν, Γρενάδα, Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού, Κοσσυφοπέδιο17, Λίβανος, Λιβύη, Μεξικό, Μαυροβούνιο, Νιγηρία, Περού, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σεϋχέλες, Ταϊλάνδη, Έδαφος της Ουκρανίας όπως αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο, Βενεζουέλα, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε.

108

80

57

45

Αφγανιστάν, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχάμες, Βολιβία, Μπουρκίνα Φάσο, Καμερούν, Κίνα, Κονγκό, Κόστα Ρίκα, Τζιμπουτί, Δομινικανή Δημοκρατία, Εκουαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ, Γεωργία, Γουατεμάλα, Γουινέα-Μπισάου, Αϊτή, Ιράν, Ιράκ, Τζαμάικα, Ιορδανία, Καζακστάν, Κένυα, Μικρονησία, Μαρόκο, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Παλαιστίνη18, Παναμάς, Παπούα Νέα Γουινέα, Παραγουάη, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Σουρινάμ, Σουαζιλάνδη, Έδαφος της Ρωσίας όπως αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Βανουάτου.

77

57

40

32

Αλγερία, Αρμενία, Μπανγκλαντές, Λευκορωσία,Μπελίζε, Μπενίν, Μπουτάν, Μποτσουάνα, Βιρμανία/Μιανμάρ,Μπουρούντι, Καμπότζη, Πράσινο Ακρωτήριο, Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Κούβα, Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, Αίγυπτος, Ερυθραία, Αιθιοπία, Ισημερινή Γουινέα, Νησιά Φίτζι, Γκάμπια, Γκάνα, Γουινέα, Γουιάνα, Ονδούρα, Ινδία, Ινδονησία, Κιριμπάτι, Κιργιζία, Λάος, Λεσότο, Λιβερία, Μαδαγασκάρη, Μαλάουι, Μαλαισία, Μαλδίβες, Μάλι, Νήσοι Μάρσαλ, Μαυριτανία, Μαυρίκιος, Μολδαβία, Μογγολία, Ναούρου, Νεπάλ, Νικαράγουα, Νιγηρία, Νιούε, Πακιστάν, Παλάου, Φιλιππίνες, Ρουάντα, Σαμόα, Σιέρα Λεόνε, Νήσοι Σολομώντα, Σομαλία, Νότιο Σουδάν, Σρι Λάνκα, Σουδάν Συρία, Τατζικιστάν, Τανζανία, Λαϊκή Δημοκρατία του Ανατολικού Τιμόρ, Τόγκο, Τόνγκα, Τυνησία, Τουρκμενιστάν, Τουβαλού, Ουγκάντα, Ουζμπεκιστάν, Βιετνάμ, Υεμένη.

47

33

22

17

 • 1. https://ec.europa.eu/europeaid/new-european-consensus-development-our-world-our-dignity-our-future_en
 • 2. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Βρυξέλλες, 11.7.2013, COM(2013) 499 final.
 • 3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 232/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 11ης Μαρτίου 2014, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EL:PDF
 • 4.

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 233/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0044:0076:EL:PDF

 • 5.

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 231/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ)
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0011:0026:EL:PDF

 • 6. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, ως περιφέρεια ορίζεται μια ομάδα χωρών που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη μακρο-γεωγραφική περιοχή. Η ταξινόμηση των περιφερειών που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Erasmus+ είναι σύμφωνη με τις κατηγοριοποιήσεις που πραγματοποιούν οι διάφοροι μηχανισμοί εξωτερικής δράσης της ΕΕ
 • 7. Η δεόντως υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οργανισμού εταίρου θα αποτελεί παράρτημα της συμφωνίας επιχορήγησης και, επομένως, θα έχει νομική ισχύ. Το υπόδειγμα που παρέχεται από τον οργανισμό θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις, χωρίς καμία τροποποίηση ή προσαρμογή. Οι εξουσιοδοτήσεις πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που δημοσιεύεται μαζί με τα επίσημα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
 • 8.

  Δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες κατηγορίες οργανισμών:

  • τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων οργανισμών (ο αναλυτικός κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_el
  • Εθνικά Γραφεία Erasmus+ (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και/ή διπλή χρηματοδότηση)·
  • οι οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως για παράδειγμα οι Εθνικοί Οργανισμοί στις Χώρες του Προγράμματος, πρέπει να αναφέρονται στο Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.
 • 9. σύμφωνα με τη Διεθνή Τυποποιημένη Ταξινόμηση Εκπαίδευσης (ISCED 2011),τουλάχιστον επιπέδου 5. Η μεταδευτεροβάθμια μη-ανώτατη εκπαίδευση του επιπέδου 4 ISCED 2011 δεν είναι αποδεκτή.
 • 10. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, ως περιφέρεια ορίζεται μια ομάδα χωρών που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη μακρο-γεωγραφική περιοχή. Η ταξινόμηση των περιφερειών που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Erasmus+ είναι σύμφωνη με τις κατηγοριοποιήσεις που πραγματοποιούν οι διάφοροι μηχανισμοί εξωτερικής δράσης της ΕΕ
 • 11. Τα ενδεικτικά ποσά που διατίθενται ανά περιφέρεια δημοσιεύονται στον εξής ιστότοπο: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
 • 12. https://ec.europa.eu/europeaid/new-european-consensus-development-our-world-our-dignity-our-future_en
 • 13. Υπολογιστής αποστάσεων: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_el.htm
 • 14. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1.365,28 χλμ.)· β) να επιλέξει την κατάλληλη ζώνη απόστασης ταξιδίου (δηλαδή, μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την επιχορήγηση της ΕΕ ως συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης του συμμετέχοντα από τη Μαδρίτη στη Ρώμη μετ΄επιστροφής (275 EUR).
 • 15. Στο σχέδιο μπορούν να εργαστούν φοιτητές και οι μισθοί τους να καταβληθούν από τις δαπάνες προσωπικού (διοικητικό προσωπικό), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας με ίδρυμα που είναι μέλος της κοινοπραξίας.
 • 16. Στο σχέδιο μπορούν να εργαστούν φοιτητές και οι μισθοί τους να καταβληθούν από τις δαπάνες προσωπικού (διοικητικό προσωπικό), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας με ίδρυμα που είναι μέλος της κοινοπραξίας.
 • 17. Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.
 • 18. Η ονομασία αυτή δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των επιμέρους θέσεων των κρατών μελών ως προς αυτό το ζήτημα.