Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Programområde 1: Mobilitet med inriktning på lärande

Vilka insatser får bidrag?

Detta programområde stöder följande:

 • Mobilitetsprojekt inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom.
 • Gemensam Erasmus Mundus-masterexamen.
 • Erasmus+-masterlån.

De åtgärder som får stöd inom ramen för detta programområde väntas ge positiva och långvariga effekter på de berörda deltagarna och deltagande organisationerna och på de politiska system som åtgärderna vidtas inom.

När det gäller studenter, praktikanter, lärlingar och unga ska den mobilitet som får stöd inom ramen för denna insats ge följande resultat:

 • Bättre inlärningsresultat.
 • Ökad anställningsbarhet och bättre karriärutsikter.
 • Bättre initiativförmåga och entreprenörskap.
 • Ökad förmåga att styra sin egen tillvaro och stärkt självkänsla.
 • Bättre kunskaper i främmande språk.
 • Ökad interkulturell kunskap.
 • Mer aktivt deltagande i samhället.
 • Ökad kunskap om det europeiska projektet och EU:s värderingar.
 • Ökad motivation för att delta i (formell/icke-formell) allmän utbildning eller yrkesutbildning i framtiden, efter mobilitetsperioden utomlands.

När det gäller personal, personer som arbetar med unga/inom ungdomsområdet och yrkesverksamma inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor väntas mobiliteten ge följande resultat:

 • Höjd kompetens med anknytning till yrkesprofilen (undervisning, arbete inom ungdomsområdet osv.).
 • Bredare förståelse av metoder, policyer och system inom utbildning och ungdomsfrågor i olika länder.
 • Ökad förmåga att sätta i gång förändringar i fråga om modernisering och internationell öppenhet inom sina utbildningsorganisationer.
 • Ökad förståelse av sambanden mellan formell och icke-formell utbildning, yrkesutbildning och arbetsmarknaden.
 • Bättre arbets- och verksamhetskvalitet, vilket gynnar studenter, praktikanter, lärlingar, elever, deltagare i vuxenutbildning, unga och volontärer.
 • Ökad förståelse för och förmåga att hantera social, språklig och kulturell mångfald.
 • Ökad förmåga att hantera behoven hos mindre gynnade personer.
 • Ökat stöd till och främjande av mobilitet för elever.
 • Ökade möjligheter till yrkes- och karriärsutveckling.
 • Bättre kunskaper i främmande språk.
 • Ökad motivation och tillfredsställelse i det dagliga arbetet.

De åtgärder som får stöd inom ramen för detta programområde väntas också ge följande resultat för de deltagande organisationerna:

 • Ökad förmåga att bedriva verksamhet på EU-nivå/internationell nivå: bättre ledarförmåga och internationaliseringsstrategier, utökat samarbete med partner från andra länder, ökade anslag av finansiella resurser (utöver EU-medel) för att anordna EU-projekt eller internationella projekt, bättre kvalitet i förberedelse, genomförande, granskning och uppföljning av EU-projekt eller internationella projekt.
 • Innovativa och bättre metoder för att nå målgrupperna, till exempel genom att erbjuda mer attraktiva program för studenter, praktikanter, lärlingar, unga och volontärer som är förenliga med deras behov och förväntningar, bättre kvalifikationer hos undervisande personal, bättre processer för att erkänna och validera kompetens som inhämtats under studieperioder utomlands, effektivare verksamhet som främjar lokalsamhället, bättre metoder för arbete inom ungdomsområdet och för att aktivt involvera unga eller mindre gynnade grupper osv.
 • Modernare och mer dynamisk, engagerad och professionell miljö inom organisationen: beredskap att integrera goda exempel och nya metoder i den dagliga verksamheten, öppenhet för synergieffekter med organisationer som är verksamma inom olika samhälls-, utbildnings- och sysselsättningsmiljöer, strategisk planering av de anställdas karriärutveckling i förhållande till de enskilda behoven och organisationens mål, i förekommande fall kunna locka studenter och forskare med spetskompetens från hela världen.

På lång sikt väntas den kombinerade effekten av de flera tusen projekt som får stöd inom ramen för detta programområde påverka systemen för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor i de länder som deltar och på så sätt stimulera till politiska reformer och attrahera nya resurser till mobilitet i och utanför Europa.