Kazalo
Iskanje po vodniku

Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov

Kateri ukrepi so podprti?

Ta ključni ukrep podpira:

 • projekte mobilnosti na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine;
 • skupni magistrski študij Erasmus Mundus;
 • posojila Erasmus+ za magistrski študij..

Ukrepi, ki jih podpira ta ključni ukrep, bodo predvidoma imeli pozitiven in dolgotrajen učinek na vključene udeležence in sodelujoče organizacije ter na sisteme politik, ki obravnavajo take aktivnosti.

V zvezi s študenti, praktikanti, vajenci in mladimi in prostovoljci se na podlagi aktivnosti mobilnosti, ki jih podpira ta ključni ukrep, pričakujejo naslednji rezultati:

 • izboljšan učni uspeh;
 • boljša zaposljivost in poklicne možnosti;
 • okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo;
 • večja samostojnost in samozavest;
 • izboljšano znanje tujih jezikov;
 • okrepljena medkulturna zavest;
 • aktivnejša udeležba v družbi;
 • boljša osveščenost o evropskem projektu in vrednotah EU;
 • večja motivacija za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.

V zvezi z osebjem, mladinskimi delavci in strokovnjaki na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine se na podlagi aktivnosti mobilnosti pričakujejo naslednji rezultati:

 • boljše kompetence, povezane z njihovimi strokovnimi profili (poučevanje, usposabljanje, mladinsko delo itd.);
 • širše razumevanje praks, politik in sistemov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela po vseh državah;
 • okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah;
 • boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem oziroma poklicnim usposabljanjem in trgom dela;
 • večja kakovost njihovega dela in aktivnosti v korist študentov, praktikantov, vajencev, dijakov, učečih se odraslih, mladih in prostovoljcev;
 • boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo; več možnosti za izpolnjevanje potreb ljudi z manj priložnostmi;
 • okrepljena podpiranje in spodbujanje mobilnosti za učence;
 • več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj;
 • izboljšano znanje tujih jezikov;
 • okrepljena motivacija in zadovoljstvo v njihovem vsakodnevnem delu.

Na podlagi aktivnosti, ki jih podpira ta ukrep, se v zvezi s sodelujočimi organizacijami pričakujejo tudi naslednji rezultati:

 • okrepljena zmogljivost delovanja na ravni EU/mednarodni ravni: boljše vodstvene sposobnosti in strategije internacionalizacije; okrepljeno sodelovanje s partnerji iz drugih držav; dodeljevanje višjih finančnih sredstev (ne samo sredstev EU) za organizacijo projektov EU/mednarodnih projektov; večja kakovost pri pripravi, izvajanju, sprotnem in nadaljnjem spremljanju projektov EU/mednarodnih projektov;
 • inovativna in boljša usmerjenost v njihove ciljne skupine, na primer z zagotavljanjem naslednjega: več privlačnih programov za študente, praktikante, vajence, mlade in prostovoljce v skladu z njihovimi potrebami in pričakovanji; boljše kvalifikacije osebja v poučevanju in usposabljanju; boljši postopki priznavanja in potrjevanja kompetenc, pridobljenih med učenjem v tujini; učinkovitejše aktivnosti v korist lokalnih skupnosti, boljše metode in prakse mladinskega dela za aktivno udeleževanje mladih in/ali vključevanje skupin z manj priložnostmi itd.;
 • bolj sodobno, dinamično, predano in strokovno okolje v organizaciji: pripravljenost za vključevanje dobrih praks in novih metod v vsakodnevne aktivnosti; odprtost do sinergij z organizacijami, ki so aktivne na drugih področjih družbe, izobraževanja in zaposlovanja; strateško načrtovanje poklicnega razvoja njihovega osebja glede na potrebe posameznikov in cilje organizacije; po potrebi sposobnost privabiti odlične študente in akademsko osebje iz držav po vsem svetu.

Skupni dolgoročni vpliv več tisoč projektov, ki jih podpira ta ključni ukrep, bo predvidoma učinek na sisteme izobraževanja, usposabljanja in mladine v sodelujočih državah, kar bo spodbudilo reforme politik in privabilo nova sredstva za priložnosti mobilnosti v Evropi in drugod po svetu.