Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

Ποιες δράσεις στηρίζονται;

Η συγκεκριμένη Βασική Δράση παρέχει στήριξη για τα ακόλουθα:

 • Σχέδια κινητικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας·
 • Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus·
 • Δάνεια μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus+.

Οι δράσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Βασικής Δράσης αναμένεται να αποφέρουν θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στους συμμετέχοντες και στους εμπλεκόμενους οργανισμούς, καθώς και στα συστήματα των ασκούμενων πολιτικών, στα οποία εντάσσονται οι συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Όσον αφορά τους φοιτητές, τους ασκούμενους, τους μαθητευόμενους και τους νέους, με τις δραστηριότητες κινητικότητας που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης βασικής δράσης επιδιώκονται τα εξής αποτελέσματα:

 • η βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων·
 • η βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης και των προοπτικών σταδιοδρομίας·
 • η καλλιέργεια του πνεύματος ανάληψης πρωτοβουλιών και του επιχειρηματικού πνεύματος·
 • η αύξηση της αυτό-ενδυνάμωσης και της αυτοεκτίμησης·
 • η βελτίωση των δεξιοτήτων στις ξένες γλώσσες·
 • η ενίσχυση της διαπολιτισμικής επίγνωσης·
 • η ενεργότερη συμμετοχή στην κοινωνία·
 • η ευρύτερη ενημέρωση για το ευρωπαϊκό εγχείρημα και τις αξίες της ΕΕ·
 • η αύξηση κινήτρων για τη συμμετοχή σε μελλοντικά προγράμματα (τυπικής/μη τυπικής) εκπαίδευσης ή κατάρτισης μετά την περίοδο κινητικότητας στο εξωτερικό.

Όσον αφορά το προσωπικό, τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στη νεολαία, οι δραστηριότητες κινητικότητας αναμένεται να αποφέρουν τα εξής αποτελέσματα:

 • βελτίωση των γνώσεων ανάλογα με το επαγγελματικό τους περιβάλλον (διδασκαλία, κατάρτιση, εργασία στον τομέα της νεολαίας, κ.λπ.)·
 • ευρύτερη κατανόηση πρακτικών, πολιτικών και συστημάτων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση ή την εργασία νέων σε όλες τις χώρες·
 • αύξηση της ικανότητας τους να επιφέρουν αλλαγές σε επίπεδο εκσυγχρονισμού και διεθνούς εξωστρέφειας στους εκπαιδευτικούς τους οργανισμούς·
 • ευρύτερη κατανόηση της διασύνδεσης μεταξύ τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της αγοράς εργασίας αντίστοιχα·
 • καλύτερη ποιότητα της εργασίας και των δραστηριοτήτων τους προς όφελος των φοιτητών, των ασκούμενων, των μαθητευόμενων, των μαθητών, των ενηλίκων εκπαιδευόμενων, των νέων και των εθελοντών·
 • ευρύτερη κατανόηση και ανταπόκριση στην κοινωνική, γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία·
 • αύξηση της ικανότητάς τους να καλύπτουν τις ανάγκες των μειονεκτούντων·
 • αυξημένη στήριξη και προώθηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας για τους εκπαιδευόμενους·
 • αύξηση των ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης·
 • η βελτίωση των δεξιοτήτων στις ξένες γλώσσες·
 • αύξηση κινήτρων και ικανοποίησης στην καθημερινή τους εργασία.

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης αναμένεται επίσης να αποφέρουν τα εξής αποτελέσματα στους συμμετέχοντες οργανισμούς:

 • αύξηση της ικανότητας δραστηριοποίησης σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο: βελτίωση δεξιοτήτων διαχείρισης και στρατηγικών διεθνοποίησης· ενίσχυση συνεργασίας με εταίρους από άλλες χώρες· αύξηση των χορηγούμενων χρηματοδοτικών πόρων (εκτός κονδυλίων ΕΕ) για οργάνωση ευρωπαϊκών/διεθνών σχεδίων· βελτίωση της ποιότητας ως προς την προετοιμασία, την υλοποίηση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών/διεθνών σχεδίων·
 • Καινοτόμος και βελτιωμένος τρόπος λειτουργίας ως προς τις ομάδες-στόχους τους, παρέχοντας για παράδειγμα: ελκυστικότερα προγράμματα για φοιτητές, ασκούμενους, μαθητευόμενους, νέους και εθελοντές, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους· βελτίωση των προσόντων του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού· βελτίωση των διαδικασιών αναγνώρισης και επικύρωσης των γνώσεων που αποκτώνται στις περιόδους εκπαίδευσης στο εξωτερικό· αποτελεσματικότερες δραστηριότητες προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων, βελτιωμένες μέθοδοι και πρακτικές εργασίας στον τομέα της νεολαίας με στόχο την ενεργό συμμετοχή των νέων και/ή τη διαχείριση μειονεκτουσών ομάδων, κ.λπ.·
 • Πιο σύγχρονο, δυναμικό, ζωντανό και επαγγελματικό περιβάλλον στο εσωτερικό του οργανισμού: πρόθυμο να ενσωματώσει ορθές πρακτικές και νέες μεθόδους στις καθημερινές δραστηριότητες· ανοιχτό σε συνέργειες με οργανισμούς που ενεργοποιούνται σε διαφορετικούς κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και εργασιακούς τομείς· προσανατολισμένο στον στρατηγικό σχεδιασμό της επαγγελματικής εξέλιξης του προσωπικού του ανάλογα με τις ανάγκες των ατόμων και τους στόχους του οργανισμού· κατά περίπτωση, ικανό να προσελκύσει άριστους φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό από όλον τον κόσμο.

Μακροπρόθεσμα, το συνδυασμένο αποτέλεσμα των αρκετών χιλιάδων σχεδίων που θα στηριχθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Βασικής Δράσης αναμένεται να έχει επίδραση στα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας στις συμμετέχουσες χώρες, συμβάλλοντας έτσι στη μεταρρύθμιση των ασκούμενων πολιτικών και προσελκύοντας νέους πόρους για τις ευκαιρίες κινητικότητας στην Ευρώπη και όχι μόνο.