Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Utbyten för elever och personal inom yrkesutbildning

Organisationer kan ansöka om bidrag till utbyten på två sätt, beroende på om de är anslutna till Erasmusstadgan för yrkesutbildning eller inte:

 • Alla organisationer som får delta kan söka bidrag utan Erasmusstadgan för yrkesutbildning.
 • Organisationer med dokumenterat goda resultat som är anslutna till stadgan kan använda ett snabbare förfarande för att söka bidrag för yrkeselever och personal med Erasmusstadgan.

Behörigheten och tilldelningskriterierna för dessa två ansökningssätt beskrivs nedan.

ErasmusPro – stöd till längre utlandsutbyten för yrkeselever, lärlingar och nyutexaminerade

ErasmusPro lanserades i december 2016 genom kommissionens meddelande ”Att investera i Europas ungdom”. Initiativet ska ge lärlingar, elever och nyutexaminerade från yrkesutbildningar möjlighet till längre utlandsutbyten. ErasmusPro är ett svar på uppmaningar från Europaparlamentet, företag och andra yrkesutbildningsaktörer om att höja elevernas kompetens och anställbarhet genom längre utlandspraktik.

Utlandserfarenheter kan helt klart hjälpa unga att vidga sina vyer, bredda sina sociala, yrkesmässiga och generella färdigheter, få ett intresse för innovation, utveckla initiativförmåga och känna sig som europeiska medborgare. Det är ett sätt att förbättra resultatet för både utbildningsanordnare och företag genom att utveckla hållbara strategier för internationalisering. Företagen får också hjälp att hitta rätt kompetens för att stärka sin konkurrenskraft. Genom en längre utlandspraktik kan eleverna utveckla yrkesspecifika färdigheter och lära sig mer om det andra landets språk, kultur och arbetsmiljö, vilket gör dem attraktivare på arbetsmarknaden.

Den här typen av utbytesprojekt kan omfatta en eller flera av följande verksamheter:

Utbyten för studerande:

 • Utbyte hos yrkesutbildningsanordnare och/eller företag utomlands i minst två veckor och högst tre månader.
 • Längre vistelse hos yrkesutbildningsanordnare och/eller företag utomlands (ErasmusPro) i tre till tolv månader.

Verksamheten är öppen för deltagare i yrkesutbildning (inklusive lärlingar) som ges av en yrkesutbildningsanordnare. Nyutexaminerade får också delta för att höja sin kompetens och lättare få jobb (högst tolv månader efter examen). Verksamheten kan bestå av heltidspraktik på ett företag eller i en annan relevant organisation eller ett utbyte hos en yrkesutbildningsanordnare (skola, institut eller annan organisation) som erbjuder en kombination av traditionell undervisning och lärande på arbetsplatsen (praktik). När det gäller längre utbyten (ErasmusPro) kan den mottagande organisationen vara en yrkesutbildningsanordnare, men verksamheten bör ha ett tydligt inslag av lärande på arbetsplatsen – vanligen i form av praktik på ett företag.

Varje utbyte ska omfattas av en kvalitetsram som de sändande och mottagande organisationerna har kommit överens om i förväg för att se till att verksamheten håller hög kvalitet, bland annat genom en överenskommelse om mål för lärandet.

Läranderesultaten ska erkännas och valideras formellt på institutionell nivå, och kursinnehållet ska anpassas så att utlandsutbytet stämmer väl överens med den kurs som lärlingen eller eleven deltar i.

När det gäller ErasmusPro kan personalen få bidrag för planeringsbesök hos den mottagande organisationen (yrkesutbildningsanordnare och/eller företag) för att underlätta samarbetet, bättre förbereda utbytet och säkerställa en hög kvalitet.

 

Personalutbyten:

 • Undervisningsuppdrag: anställda vid yrkesutbildningsanordnare kan undervisa vid en partnerorganisation utomlands. Dessutom kan anställda i företag hålla kurser hos en yrkesutbildningsanordnare utomlands.
 • Fortbildning: yrkesutbildningspersonal kan fortbilda sig genom praktik eller jobbskuggning utomlands vid ett företag eller hos en annan yrkesutbildningsanordnare.

Erasmus+ stöder fortbildning som

 • ingår i de deltagande organisationernas strategi för att modernisera och internationalisera sin verksamhet
 • tillgodoser tydligt identifierade personalutvecklingsbehov och åtföljs av lämpliga åtgärder för urval, förberedelse och uppföljning
 • garanterar att deltagarnas läranderesultat erkänns på ett ändamålsenligt sätt och att de sprids och används i hög grad i organisationen.

Utbytet är också ett tillfälle för personal inom yrkesutbildning att få kompetens för att möta behoven hos elever med begränsade möjligheter. Mot bakgrund av den nuvarande situationen för unga migranter, flyktingar och asylsökande kommer särskilt fokus att läggas på att stödja projekt om undervisning av flyktingbarn, interkulturella klassrum, undervisning av unga i deras andraspråk samt tolerans och mångfald i klassrummet.

Vilken roll har de organisationer som deltar?

De organisationer som deltar i utbytesprojektet har följande roller och uppgifter:

 • Sökande organisation: ansvarar för att lämna in projektansökan, underteckna och förvalta bidragsavtalet samt rapportera. Den sökande organisationen kan vara samordnare för ett konsortium av partnerorganisationer i samma land med syfte att sända elever och personal till verksamhet utomlands. Samordnaren för konsortiet kan också – men måste inte – fungera som sändande organisation.
 • Sändande organisation: ansvarar för att välja ut elever och personal och sända dem utomlands.
 • Mottagande organisation: ansvarar för att ta emot elever och personal från utlandet och erbjuda dem ett program med verksamhet eller ta del av en utbildning som personalen ger.
 • Förmedlande organisation: en organisation som är aktiv på arbetsmarknaden eller inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor och som inte är en sändande organisation, men som kan hjälpa till med administration, praktiska arrangemang, matchning av praktikanter med företagens behov och information till deltagarna. Om organisationen ingår i ett nationellt konsortium måste dess bidrag tydligt beskrivas i projektansökan. I övriga fall rekommenderas de sökande organisationerna att fastställa vilka rättigheter och skyldigheter som ska gälla för samarbetet.

De sändande och mottagande organisationerna måste tillsammans med eleverna/personalen i förväg komma överens om vilken verksamhet de ska delta i, genom ett lärandeavtal för eleverna och ett utbytesavtal för personalen. I avtalen fastställs specifika mål för läranderesultaten under utlandsvistelsen, formella bestämmelser för erkännande och parternas respektive rättigheter och skyldigheter.

Yrkeselever som deltar i ett utbyte under minst 19 dagar har rätt att få språkstöd. Språkstödet på nätet införs stegvis under programmets gång. EU-kommissionen ger bidragsberättigade deltagare möjlighet att använda tjänsten för att bedöma sina kunskaper i främmande språk och vid behov gå språkkurser före och/eller under utlandsvistelsen (du kan läsa mer i bilaga I till handledningen).

Utbyten för elever och personal inom yrkesutbildning utan Erasmusstadgan för yrkesutbildning

Vilka kriterier används för att bedöma den här typen av projekt?

Här anger vi de formella kriterier som ett utbytesprojekt inom yrkesutbildning måste uppfylla för att få bidrag från Erasmus+:

 

Allmänna kriterier

Verksamheter

Ett utbytesprojekt inom yrkesutbildning måste omfatta en eller flera av följande verksamheter:

 • Utbyte hos yrkesutbildningsanordnare och/eller företag utomlands i minst två veckor och högst tre månader.
 • Längre vistelse hos yrkesutbildningsanordnare och/eller företag utomlands (ErasmusPro) i tre till tolv månader.
 • Undervisningsuppdrag utomlands.
 • Personalfortbildning utomlands.

Vilka organisationer får delta?

Deltagande organisationer kan vara

 • offentliga eller privata organisationer som är verksamma inom yrkesutbildning (s.k. yrkesutbildningsanordnare) eller
 • offentliga eller privata organisationer som är aktiva på arbetsmarknaden (företag).

Det kan till exempel vara

 • skolor, institut eller centrum som erbjuder yrkesutbildning
 • offentliga eller privata små, medelstora eller stora företag (även sociala företag)
 • arbetsmarknadens parter eller andra företrädare för arbetslivet, t.ex. handelskammare, hantverks- eller yrkesorganisationer och fackföreningar
 • offentliga organ på lokal, regional eller nationell nivå
 • forskningsinstitut
 • stiftelser
 • skolor, institut eller utbildningscentrum (på alla nivåer, från förskole- till gymnasieutbildning och även vuxenutbildning)
 • icke-vinstdrivande organisationer, föreningar och icke-statliga organisationer
 • organ som erbjuder yrkesvägledning, professionell rådgivning och informationstjänster
 • organ som ansvarar för politiken inom yrkesutbildning.

Alla organisationer måste ha sitt säte i ett programland.

Vem kan söka?

 • En yrkesutbildningsanordnare (eller dess underorganisation/-avdelning som sänder elever eller personal utomlands.
 • Samordnaren för ett nationellt konsortium.

Enskilda personer kan inte ansöka om bidrag.

Antal deltagande organisationer

Utbytet ska omfatta minst två organisationer (en sändande och en mottagande organisation) från olika programländer.

För projekt som läggs fram av ett nationellt konsortium måste alla medlemmar av konsortiet komma från samma programland och anges i samband med bidragsansökan. Ett konsortium måste bestå av minst tre yrkesutbildningsanordnare.

Varaktighet

Ett till två år. Den sökande ska ange varaktighet i ansökan med utgångspunkt i projektets mål och vilken typ av verksamhet som planeras.

Var ska ansökan lämnas?

Till det nationella programkontoret i det land där den ansökande organisationen har sitt säte.

När ska ansökan lämnas in?

Du måste lämna in din bidragsansökan senast den 5 februari kl. 12.00 (Bryssels tidszon) för projekt som startar mellan den 1 juni och 31 december samma år.

Eventuell ytterligare deadline:

De nationella programkontoren kan anordna en andra ansökningsomgång om de har kvar outnyttjade medel, med samma regler som i denna handledning. Programkontoren kommer i så fall att informera om detta på sina webbplatser.

Om en andra omgång anordnas ska de sökande skicka in sin ansökan senast den 1 oktober kl. 12.00 (Bryssels tidszon) för projekt som startar mellan den 1 januari och 31 maj följande år.

Hur söker man?

Se del C i handledningen för mer information om hur du söker.

Andra kriterier

En yrkesutbildningsanordnare (eller dess underorganisation/-avdelning) eller ett nationellt konsortium får bara lämna in en ansökan per ansökningsomgång. En yrkesutbildningsanordnare får dock ingå i eller samordna flera olika nationella konsortier som lämnar in ansökan samtidigt.

 

Ytterligare kriterier för utbyten för studerande

Varaktighet

 • Utbyte hos yrkesutbildningsanordnare och/eller företag utomlands, i minst två veckor (dvs. tio arbetsdagar) och högst tre månader exklusive restid.
 • Längre vistelse hos yrkesutbildningsanordnare och/eller företag utomlands (ErasmusPro) i tre till tolv månader, exklusive restid.

Plats

Deltagarna måste göra utbytet i ett annat programland.

Målgrupper

Yrkeselever (även lärlingar), vars utbildning ofta omfattar lärande på arbetsplatsen, som bor i det land där den sändande organisationen ligger. Medföljande personer till yrkeselever.

Personer som nyligen tagit examen från en yrkesutbildning (även tidigare lärlingar) får också delta i verksamheten. Nyutexaminerade elever måste göra sin utlandspraktik inom ett år efter examen. För länder med obligatorisk militärtjänstgöring eller vapenfri tjänst efter examen förlängs tidsfristen med motsvarande period.

Andra kriterier

Planeringsbesök

För ErasmusPro-projekt får ansvarig personal i den sändande organisationen eller konsortiemedlemmen (t.ex. lärare, utbildare och internationaliseringsansvariga) söka bidrag för att besöka den mottagande organisationen.

Följande kriterier gäller för att få bidrag för planeringsbesök:

 • Varaktighet: Högst tre arbetsdagar, exklusive restid.
 • Varje besök är begränsat till en deltagare.
 • Endast ett besök per mottagarorganisation.

 

Ytterligare kriterier för personalutbyten

Varaktighet

Från två dagar till två månader, exklusive restid.

Om utbytet bara pågår i två dagar måste de vara i följd.

Plats

Deltagarna måste göra utbytet i ett annat programland.

Målgrupper

Personal med ansvar för yrkesutbildning (t.ex. lärare, utbildare, handläggare som arbetar med internationella utbyten och personal med administrativa eller vägledande funktioner) som har en arbetsrelation till de sändande organisationerna, liksom annan personal som arbetar med organisationens strategiska utveckling.

När det gäller undervisningsuppdrag får även personer från företag, offentlig sektor och/eller civilsamhällets organisationer delta.

Utbildare från företag i andra programländer får också delta i undervisningsuppdrag om de har bjudits in att undervisa vid de ansökande yrkesutbildningsanordnarna och/eller vid konsortiets organisationer då detta är relevant.

 

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

 

Tilldelningskriterier

Projekten kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Projektets relevans

(högst 30 poäng)

 

 • Projektets relevans för
  • insatsens mål (se avsnittet ”Vad är syftet med utbytesprojekt?”)
  • de deltagande organisationernas och enskilda deltagarnas behov och mål, med särskild hänsyn tagen till det som står i den europeiska utvecklingsplanen.
 • I vilken mån förslaget innehåller längre utlandsvistelser (ErasmusPro).
 • Hur ändamålsenlig ansökan är för att
  • skapa bra läranderesultat för deltagarna
  • förstärka de deltagande organisationernas kapacitet och internationella räckvidd.
 • I vilken grad förslaget
  • når ut till målgrupper med färre möjligheter1;
  • omfattar organisationer som aldrig tidigare deltagit i insatsen.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande

(högst 40 poäng)

 

 

 • Tydlighet, fullständighet och kvalitet på projektet alla faser (förberedelse, genomförande av projektet och uppföljning).
 • Tydlig planering och genomförbarhet för längre utlandsvistelser (ErasmusPro), i förekommande fall.
 • Överensstämmelsen mellan projektets mål och den föreslagna verksamheten.
 • Kvaliteten på den ansökande organisationens europeiska utvecklingsplan.
 • Kvaliteten i de praktiska arrangemangen, ledningen och stödsystemen.
 • Kvaliteten i förberedelserna av deltagarna.
 • Kvaliteten på arrangemang för att erkänna och validera deltagarnas läranderesultat, och konsekvent användning av europeiska verktyg för öppenhet och erkännande.
 • Ändamålsenligheten i åtgärderna för att välja ut eller involvera deltagarna i utbytet.
 • När det är aktuellt, kvaliteten på samarbete och kommunikation mellan de deltagande organisationerna och med andra berörda intressenter.

Personal med lämpliga pedagogiska färdigheter deltar i projektet.

(högst 30 poäng)

 

 • Kvaliteten på åtgärderna för att utvärdera projektets resultat.
 • Projektets potentiella effekt
  • för deltagare och deltagande organisationer under och efter projektet
  • utanför de organisationer och enskilda personer som deltagit direkt i projektet, på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.
 • Ändamålsenligheten och kvaliteten på åtgärderna för att sprida projektets resultat inom och utanför de deltagande organisationerna.
 • I vilken utsträckning projektet främjar längre utlandsvistelser (ErasmusPro) genom att utveckla varaktiga former för samarbete och erkännande, om det är relevant.

 

Förslagen måste få minst 60 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. De måste också få minst hälften av de högsta möjliga poängen inom var och en av de kategorier för tilldelningskriterier som anges ovan (dvs. minst 15 poäng för kategorierna ”projektets relevans” och ”effekt och spridning”, och 20 poäng för kategorin ”kvaliteten på projektets utformning och genomförande”).

 

Beviljande av bidrag

Det maximala bidragsbeloppet för utvalda projekt beror på flera faktorer:

 • Utbytesperiodernas antal och varaktighet.
 • I vilken mån förslaget innehåller längre utlandsvistelser i tre till tolv månader (ErasmusPro).
 • Den sökandes tidigare resultat när det gäller antalet utbytesperioder, god kvalitet på genomförandet av verksamheten och sund ekonomisk förvaltning, om den sökande har beviljats ett liknande bidrag under föregående år.
 • Den sammanlagda nationella budgeten för insatsen i fråga.

 

Vad mer behöver jag veta om denna insats?

Särskilda kostnader för dyra resor

De sökande kan söka pengar för dyra resekostnader för deltagare under budgetposten ”Särskilda kostnader” (för upp till 80 % av de totala bidragsberättigande kostnaderna; se ”Vilka regler gäller för finansieringen?”). De sökande måste kunna styrka att de vanliga budgetreglerna (schablonbelopp i enlighet med avståndet för resan) inte täcker minst 70 % av resekostnaderna för deltagarna. Om särskilda kostnader för dyra resor godkänns så ersätter de standardresebidraget.

Övrig information

Du hittar fler obligatoriska kriterier och annan information om den här insatsen i bilaga I till handledningen. Du bör läsa de relevanta delarna i den bilagan innan du lämnar in din ansökan om bidrag.

Utbyten för elever och personal med Erasmusstadgan för yrkesutbildning

Vilka kriterier används för att bedöma den här typen av projekt?

Här anger vi de formella kriterier som ett utbytesprojekt inom yrkesutbildning med Erasmusstadgan måste uppfylla för att få bidrag från Erasmus+:

 

Allmänna kriterier

Vem kan söka?

Enskilda organisationer eller konsortier, med säte i ett programland, som är innehavare av Erasmusstadgan för yrkesutbildning2.

 

Verksamheter

 

Ett utbytesprojekt inom yrkesutbildning måste omfatta en eller flera av följande verksamheter:

 • Utbyten hos yrkesutbildningsanordnare eller företag utomlands i minst två veckor och högst tre månader
 • Längre vistelse hos yrkesutbildningsanordnare och/eller företag utomlands (ErasmusPro) i tre till tolv månader.
 • Undervisningsuppdrag utomlands.
 • Personalfortbildning utomlands.

Antal deltagande organisationer

Verksamheten ska omfatta minst två organisationer (en sändande och en mottagande organisation) från olika programländer.

Då det gäller projekt från nationella konsortier som är anslutna till Erasmusstadgan, måste sändande och mottagande organisation vara från olika programländer.

Varaktighet

Ett till två år. Den sökande måste ange varaktigheten i ansökan.

Var ska ansökan lämnas?

Till det nationella programkontoret i det land där den ansökande organisationen har sitt säte.

När ska ansökan lämnas in?

Du måste lämna in din bidragsansökan senast den 5 februari kl. 12.00 (Bryssels tidszon) för projekt som startar mellan den 1 juni och 31 december samma år.

 

Eventuell ytterligare deadline:

De nationella programkontoren kan anordna en andra ansökningsomgång om de har kvar outnyttjade medel, med samma regler som i denna handledning. Programkontoren kommer i så fall att informera om detta på sina webbplatser.

Om en andra omgång anordnas ska de sökande skicka in sin ansökan senast den 1 oktober kl. 12.00 (Bryssels tidszon) för projekt som startar mellan den 1 januari och 31 maj följande år.

Hur söker man?

Se del C i handledningen för mer information om hur du söker.

Andra kriterier

En yrkesutbildningsanordnare eller ett nationellt konsortium får bara lämna in en ansökan per ansökningsomgång. En yrkesutbildningsanordnare får dock ingå i eller samordna flera olika nationella konsortier som lämnar in ansökan samtidigt.

 

Ytterligare kriterier för utbyten för studerande

Varaktighet

 • Utbyte hos yrkesutbildningsanordnare och/eller företag utomlands, i minst två veckor (dvs. tio arbetsdagar) och högst tre månader exklusive restid.
 • Längre vistelse hos utbildningsanordnare och/eller företag utomlands (ErasmusPro) i tre till tolv månader, exklusive restid.

Plats

Deltagarna måste göra utbytet i ett annat programland.

Målgrupper

Yrkeselever (även lärlingar), vars utbildning ofta omfattar lärande på arbetsplatsen, som bor i det land där den sändande organisationen ligger. Medföljande personer till yrkeselever.

Personer som nyligen tagit examen från en yrkesutbildning (även tidigare lärlingar) får också delta i verksamheten. Nyutexaminerade elever måste göra sin utlandspraktik inom ett år efter examen. För länder med obligatorisk militärtjänstgöring eller vapenfri tjänst efter examen förlängs tidsfristen med motsvarande period.

Andra kriterier

Planeringsbesök

För ErasmusPro-projekt får ansvarig personal i den sändande organisationen eller konsortiemedlemmen (t.ex. lärare, utbildare och internationaliseringsansvariga) söka bidrag för att besöka den mottagande organisationen.

Följande kriterier gäller för att få bidrag för planeringsbesök:

 • Varaktighet: Högst tre arbetsdagar, exklusive restid.
 • Varje besök är begränsat till en deltagare.
 • Endast ett besök per mottagarorganisation.

 

Ytterligare kriterier för personalutbyten

Varaktighet

Från två dagar till två månader, exklusive restid.

Om utbytet bara pågår i två dagar måste de vara i följd.

Plats

Deltagarna måste göra utbytet i ett annat programland.

Målgrupper

Personal med ansvar för yrkesutbildning (t.ex. lärare, utbildare, handläggare som arbetar med internationella utbyten och personal med administrativa eller vägledande funktioner) som har en arbetsrelation till de sändande organisationerna, liksom annan personal som arbetar med organisationens strategiska utveckling. 

När det gäller undervisningsuppdrag får även personer från företag, offentlig sektor och/eller civilsamhällets organisationer delta.

Utbildare från företag i andra programländer får också delta i undervisningsuppdrag om de har bjudits in att undervisa vid de ansökande yrkesutbildningsanordnarna och/eller vid konsortiets organisationer då detta är relevant.

 

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

 

Tilldelningskriterier för ansökningar från innehavare av Erasmusstadgan för yrkesutbildning

Ingen kvalitativ utvärdering görs (kvaliteten utvärderades då ansökan om stadgan gjordes) och därför finns inga tilldelningskriterier.

Alla bidragsansökningar som har bedömts som bidragsberättigade får finansiering.

Det maximala bidragsbeloppet beror på flera faktorer:

 • Antal utbytesperioder och månader/dagar som ansökan gäller.
 • I vilken mån förslaget innehåller längre utlandsvistelser i tre till tolv månader (ErasmusPro).
 • Den sökandes tidigare resultat när det gäller antalet utbytesperioder, god kvalitet på genomförandet av verksamheten och sund ekonomisk förvaltning, om den sökande har beviljats ett liknande bidrag under föregående år.
 • Den sammanlagda nationella budgeten för insatsen i fråga.

 

Vilken ackreditering behövs för den här typen av utbytesprojekt?

Erasmusstadgan för yrkesutbildning

Erasmusstadgan för yrkesutbildning ska förbättra europeiska internationaliseringsstrategier inom yrkesutbildningen och bidra till både fler och bättre internationella utbyten. Ansökningsomgångar för stadgan utlyses årligen på de nationella programkontorens webbplatser.

Innehavare av stadgan kan lämna en förenklad ansökan om elev- och personalutbyten inom yrkesutbildning (programområde 1).

 

Vad mer behöver jag veta om denna insats?

Särskilda kostnader för dyra resor

De sökande kan söka pengar för dyra resekostnader för deltagare under budgetposten ”Särskilda kostnader” (för upp till 80 % av de totala bidragsberättigande kostnaderna; se ”Vilka regler gäller för finansieringen?”). De sökande måste kunna styrka att de vanliga budgetreglerna (schablonbelopp i enlighet med avståndet för resan) inte täcker minst 70 % av resekostnaderna för deltagarna. Om särskilda kostnader för dyra resor godkänns så ersätter de standardresebidraget.

 

Övrig information

Du hittar fler obligatoriska kriterier och annan information om den här insatsen i bilaga I till handledningen. Du bör läsa de relevanta delarna i den bilagan innan du lämnar in din ansökan om bidrag.

 

Vilka regler gäller för finansieringen?

Projektets budget måste vara utformad enligt följande finansieringsregler (i euro):

A) Finansieringsregler som gäller för alla utbyten

Bidragsberättigande kostnader

Typ av finansiering

Belopp

Regel för beviljande

Resor

Bidrag till deltagarnas och medföljande personers resekostnader från ursprungsorten till platsen för verksamheten och tillbaka igen

När det gäller ErasmusPro, resekostnader för ett planeringsbesök (i förekommande fall)

Schablonbelopp

För resor på mellan 10 och 99 km:

20 euro per deltagare

Baserat på reseavståndet per deltagare. Resans längd ska beräknas med en särskild avståndsberäknare3. Den sökande måste ange avståndet för en enkelresa för att beräkna EU-bidraget till tur och retur-resan4.

 

För resor på mellan 100 och 499 km:

180 euro per deltagare

För resor på mellan 500 och 1 999 km:

275 euro per deltagare

För resor på mellan 2 000 och 2 999 km:

360 euro per deltagare

För resor på mellan 3 000 och 3 999 km:

530 euro per deltagare

För resor på mellan 4 000 och 7 999 km:

820 euro per deltagare

För resor på minst 8 000 km:

1500 euro per deltagare

Bidrag till projektets genomförande

Kostnader som är direkt förknippade med genomförandet av utbytet (utom deltagarnas uppehälle), bland annat förberedelser (pedagogiska, interkulturella, språkliga), uppföljning och stöd till deltagarna under utbytet, validering av läranderesultat och spridningsaktiviteter.

Schablonbelopp

upp till den 100:e deltagaren: 350 euro per deltagare

+

utöver den 100:e deltagaren: 200 euro per ytterligare deltagare

Baserat på antalet deltagare

Bidrag för särskilda behov

Ytterligare kostnader som har direkt koppling till deltagare med funktionsnedsättning och medföljande personer (inklusive kostnader för resa och uppehälle, om motiverat och om detta inte redan täcks av budgetkategorierna för resor och individuellt bidrag)

Faktiska kostnader

Upp till 100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Villkor: Begäran om ekonomiskt bidrag för särskilda behov måste motiveras i ansökan

Särskilda kostnader

Ytterligare kostnader för att stödja deltagande av elever med begränsade förutsättningar (exklusive kostnader för resor och individuellt stöd till deltagare och medföljande personer)

Kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti om det nationella kontoret begär det

 

Dyra resekostnader för deltagarna (se ”Vad mer behöver jag veta om denna insats?”)

Faktiska kostnader

Kostnader för finansiell garanti: 75 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Andra kostnader: 100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

 

 

 

Dyra resekostnader: upp till 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Villkor: Begäran om ekonomiskt bidrag för att täcka särskilda kostnader måste motiveras på ansökningsblanketten

 

B) Ytterligare bidrag till utbyten för yrkeselever

Bidragsberättigande kostnader

Typ av finansiering

Belopp

Regel för beviljande

Individuellt bidrag

Kostnader som är direkt kopplade till deltagares uppehälle, inklusive medföljande personer5 under verksamheten.

Schablonbelopp

Upp till den 14:e verksamhetsdagen: A2.1 per dag och deltagare

+

från den 15:e verksamhetsdagen och upp till 12 månader: 70 % av A2.1 per dag och deltagare.

Baserat på vistelsens längd per deltagare (inklusive en resdag före respektive efter verksamheten om det behövs)

När det gäller ErasmusPro, kostnader för uppehälle för personal som deltar i ett planeringsbesök (i förekommande fall).

A2.2 per dag och deltagare

Baserat på vistelsens längd per deltagare (inklusive en resdag före respektive efter verksamheten om det behövs)

Språkstöd

Kostnader för språkstöd till deltagarna – före avresa eller under verksamheten – för att förbättra deras kunskaper i det språk som de kommer att använda under vistelsen

Schablonbelopp

Endast för verksamhet som varar mellan 19 dagar och 12 månader:

150 euro per deltagare som behöver språkligt stöd

Villkor: Deltagarna måste ansöka om stöd för det språk som används i verksamheten, på grundval av deras behov av språk som inte erbjuds av Erasmus+ språkstöd på nätet.

 

C) Ytterligare bidrag till utbyten för yrkesutbildningspersonal

Bidragsberättigande kostnader

Typ av finansiering

Belopp

Regel för beviljande

Individuellt bidrag

Kostnader som är direkt förknippade med deltagarnas uppehälle, även för medföljande personer.

Schablonbelopp

Upp till den 14:e verksamhetsdagen: A2.2 per dag och deltagare

+

mellan den 15:e och den 60:e verksamhetsdagen: 70 % av A2.2 per dag och deltagare

Baserat på vistelsens längd per deltagare (inklusive en resdag före respektive efter verksamheten om det behövs)

 

Tabell 1 – Individuellt bidrag (belopp i euro per dag)

Beloppen beror på i vilket land verksamheten bedrivs. Varje nationellt programkontor ska – utifrån objektiva och tydliga kriterier – fastställa de belopp som ska tillämpas på projektansökningar som lämnas in i deras land. Dessa belopp ska fastställas inom det intervall som anges i tabellen nedan. De exakta beloppen ska offentliggöras på de nationella programkontorens webbplatser.

 

Mottagande land

Elevutbyten

Personalutbyten

 

Min–max (per dag)

Min–max (per dag)

 

A2.1

A2.2

Grupp 1

Norge, Danmark, Luxemburg, Storbritannien, Island, Sverige, Irland, Finland, Liechtenstein

30–120

80–180

Grupp 2

Nederländerna, Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Cypern, Grekland, Malta, Portugal

26–104

70–160

Grupp 3

Slovenien, Estland, Lettland, Kroatien, Slovakien, Tjeckien, Litauen, Turkiet, Ungern, Polen, Rumänien, Bulgarien, Nordmakedonien, Serbien

22–88

60–140

 • 1. En mer detaljerad definition av personer med begränsade möjligheter hittar du i del A i handledningen, i avsnittet ”Jämlikhet och inkludering”.
 • 2. Du kan läsa mer om stadgan i avsnittet "The Erasmus+ VET Mobility Charter" och i bilaga I till handledningen
 • 3. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sv
 • 4. Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien), ska den sökande a) beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km), b) välja rätt avståndsintervall (dvs. mellan 500 och 1 999 km) och c) beräkna det EU-bidrag som bidrar till deltagarens kostnader för tur och retur-resan Madrid–Rom (275 euro).
 • 5. För medföljande per-soner gäller samma belopp som för personal. Se budgetrubriken ”Individuellt bidrag” i del C) Ytterligare bidrag till utbyten för yrkesutbildningspersonal. I undantagsfall, om en medföljande person måste vara utomlands i mer än 60 dagar, kan man få extra bidrag till uppehälle efter den 60:e dagen under budgetrubriken ”Bidrag för särskilda behov”.